Økonomiudvalget - 25-08-2021

Referat
Dato:
Onsdag, 25 august, 2021 - 15:30
Hent som fil:
156. Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2022-2025

Resume

Økonomiudvalget holder dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2022-2025.

Sted: Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev.

Sagsfremstilling

Formålet med mødet er at drøfte budgetsituationen og relevante budgetmæssige forhold.


1. behandling af budget 2022-2025 er på økonomiudvalgets dagsorden 25. august, hvorefter byrådet behandler sagen den 1. september 2021. Efter økonomiudvalgets behandling sendes budgettet i høring.


Dagsorden:

 • Velkomst ved formand Ole Vive (V).
 • Drøftelse om budgettet.
 • Fri drøftelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget holder dialogmøde med Hovedudvalget. 

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

157. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

158. Orientering om økonomiske retningslinjer

Resume

Økonomiudvalget besluttede d. 7. juni 2021, at administrationen skulle fremlægge sag om, hvordan Faxe Kommune administrerer og organiserer økonomiske dispositioner. Orienteringen vil tage udgangspunkt i Faxe Kommunes principper for økonomistyring, der beskriver ansvar, principper og procedure i forhold til økonomistyring og registreringspraksis.

Sagsfremstilling

Principper for økonomistyring i Faxe Kommune

Faxe kommunes "Principper for økonomistyring" beskriver overordnet set hvem der har ansvar, hvem der må foretage dispositioner og hvem der skal føre tilsyn med at principperne overholdes. Principperne er en beskrivelse og udmøntning af styrelseslovens afsnit om kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Principper for økonomistyring samt bilag er tilgængelige for kommunens ansatte på kommunens intranet samt på Faxe Kommunes hjemmeside.


Formålet med principperne er at sikre:

 • opfyldelse af den økonomiske politik og de økonomiske mål
 • klarhed om principper, procedurer og opgaver i økonomistyringen
 • klarhed om budgetansvar og ledelsesansvar
 • en korrekt administration af kommmunens kasse- og regnskabsvæsen
 • et internt kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko


Politisk godkendelse

 • Principper for økonomistyring er godkendt af Økonomiudvalget og alle ændringer (ikke redaktionelle) godkendes ligeledes af Økonomiudvalget, senest sket den 21. april 2021 pkt. 65.


Ekstern revisiors indsigt og godkendelse

 • Faxe Kommunes eksterne revisor (p.t. BDO) har godkendt Principper for økonomistyring, og underrettes om alle ændringer.


Orientering om konkrete emner

Ansvar og roller (afsnit 4 i "Principper for økonomistyring):

Direktionen har det overordnede ansvar for at sikre en fornuftig styring af kommunens samlede økonomi. Centercheferne har ansvaret for den del af udvalgsområdet som hører under centret samt ansvaret for at centrets budgetansvarlige personer (institutionsledere mv.) bidrager til at efterleve gældende love, forretningsgange og procedure, herunder blandt andet "Principper for økonomistyring". Oversigt over budgetansvarsfordeling i de enkelte centre vedlægges som bilag. Oversigten viser alene, hvilke delområder, der er oprettet under hver enkelt center samt udvalg.


Retten til at indgå aftaler på vegne af Faxe Kommune (afsnit 10 i "Principper for økonomistyring):

I den daglige praksis er det centercheferne, der har kompetencen på det/de enkelte udvalgsområder. Centercheferne har i vid udstrækning uddelegeret den daglige styring til ledere af afdelinger og institutioner, men har fortsat ansvaret. For større indkøb/aftaler er der udarbejdet bilag 10 "Indgåelse af økonomisk forpligtende aftaler" som vedlægges som bilag.


Controlling (afsnit 11 i "Principper for økonomistyring):

Controlling skal sikre en retvisende opfølgning, overholdelse af regler og skal understøtte eventuelle korrigerende tiltag og nye beslutninger. I vedlagte bilag 11 "Controlling" er der en oversigt samt beskrivelse af områder, der skal controlles på.


Retningslinjer for anvisning, tilsyn, bogføring og kontrol (bilag 8.1):

Disse retningslinjer er udarbejdet for at leve op til fastsatte lovkrav, herunder god bogføringsskik som er beskrevet af Økonomi- og boligministeriet i "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Vedlagte bilag 8.1 beskriver Faxe Kommunes forretningsgange for budgetansvar, anvisning, attestation/bogføring, ledelsestilsyn, udbetalingskontrol. Derudover vedlægges liste over ledelsestilsyn som er opsat i Prisme (økonomisystem) - denne liste viser på hvilket niveau direktører, chefer og ledere har budgetansvar samt udfører ledelsestilsyn.


Betalingskort (bilag 9.5 b "Retningslinjer for anvendelse af First Card"):

Såfremt det anses som hensigtsmæssigt, kan der udstedes First Card til tjensligt brug. Dette kan ske til borgmester, direktører, centerchefer samt øvrige ansatte. Nærmere er beskrevet i vedlagte bilag 9.5 b "Retningslinjer for anvendelse af First Card". Når First Card anvendes fremsendes elektroniske fakturaer til kommunen og disse behandles som øvrige indkomne fakturaer jr. bilag 8.1.


Revision:

Faxe kommune har i lighed med alle andre af landets kommuner ansat et eksternt revisionsselskab, der er godkendt af Ankestyrelsen i henhold til Styrelseslovens § 42. Som en del af revisionens arbejde skal de foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring samt kommunens etablerede kontrolforanstaltninger. I praksis gennemgår revisionen Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring" med bilag og efterprøver i praksis, om disse efterleves.


It-system til understøttelse

Faxe Kommune anvender Prisme (økonomisystem fra Fujitsu) til blandt andet bogføring, rapportering, budgetlægning, håndtering af bevillinger og mange andre opgaver. De økonomisystemer der anvendes i danske kommuner, skal leve op til internationale standarder for it sikkerhed og kontroller. For hvert år modtager Faxe Kommune en uafhængig revisorerklæring (ISAE 3402) fra Revisionsselskabet PWC i relation til Fujitsu A/S Prisme system.


Alle økonomiansvarlige i Faxe Kommune har adgang til Prisme og dermed også adgang til at udtrækkke rapporter, der giver et overblik over økonomisk status for deres ansvarsområde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

159. Godkendelse af revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2020

Resume

Revisionens årsberetning skal behandles af økonomiudvalg samt godkendes af Byrådet. Endvidere skal Byrådet særskilt godkende det reviderede årsregnskab.

Byrådet og økonomiudvalget behandlede årsregnskabet i april måned 2021.


Denne sag udarbejdes for hvert regnskabsår og derved er lignende sager behandlet de foregående år.

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab deltager i behandlingen af punktet under økonomiudvalgets behandling.


BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt vedlagte underskrevne revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2020.


Revisionsberetningen indeholder:

 • Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2020
 • Vurdering af kommunens økonomi
 • Revisionsmetodik og -strategi
 • Regnskabsføring og interne kontroller
 • Løn- og Personaleområdet
 • Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision
 • Revision af kommunens interne It-kontroller
 • Revision af årsregnskabet
 • Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusioner
 • Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser
 • Ledelsens regnskabserklæring
 • Revisors erklæring
 • Bilag 1: Beskæftigelsesministeriet
 • Bilag 2: Social- og ældreministeriet
 • Bilag 3: Udlændinge- og integrationsministeriet
 • Bilag 4: Områder med særlige rapporteringskrav
 • Bilag 5: Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver


Nedenfor er gengivet BDO's revisionspåtegning på årsregnskabet for 2020:


"DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Byrådet i Faxe Kommune


Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Faxe Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, jf. siderne 1-19 og 77-104 i årsberetningen 2020, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

 • Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 92,1 mio. kr.
 • Resultat af det skattefinansierede område på 27,3 mio. kr.
 • Aktiver i alt på 1.686,0 mio. kr.
 • Egenkapital i alt på -541,4 mio. kr.


Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Byrådet."


Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2020, der skal behandles af Byrådet

Byrådet skal behandle de afgivne bemærkninger, som revisionen har givet anledning til. Bemærkninger gengivet herunder:


"Den udførte revision har alene ikke givet anledning til følgende bemærkning, som gælder alle kommuner, der helt eller delvist har indført KSD.


Vi har konstateret, at der i revisionserklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

"Grundlag for konklusion med forbehold


Som anført under kontrolmål 6 "Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion" har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået".


Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisionserklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.


Som følge heraf kan vi ikke konkludere om hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.


Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

Bemærkningen består frem til det tidspunkt hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser."


Administrationens besvarelse af revisionsbemærkningen:

Som det fremgår af revisionsberetning kan vi ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkninger. Vi vil i samarbejde med KOMBIT lægge pres på leverandøren, med henblik på at få en uafhængig revisorerklæring som er uden forbehold.


Der er flere steder i revisionsberetningen anført anbefalinger til administrationen. Center for Økonomi foretager opsamling på disse anbefalinger og sikrer i samarbejde med de relevante centre at der sker tilbagemelding til revisionen på de enkelte forhold.


Revisionsberetningen er modtaget den 15. juni 2021 og udsendt til byrådets medlemmer den 18. juni 2021, således at styrelseslovens bestemmelser er iagttaget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Revisionsberetning for 2020 godkendes.
 2. Revisionsberetning og byrådets behandling og beslutning, fremsendes til tilsynsmyndigheden.
 3. Det reviderede årsregnskab for 2020 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, med tilkendegivelse om at der sikres den nødvendige overholdelse af retssikkerheden på sygedagpengesystemet KSD.


Økonomiudvalget ønsker en sag om sygedagpengesystemet KSD og procedure for sagsbehandling af udbetalinger fremlagt på næste møde.


Fraværende: Ingen.


160. Orientering om fremsendte anbefalinger fra Udvalget til analyse af den kommunale sagsbehandling på det sociale område

Resume

Under punktet modtager Økonomiudvalget den aftalte tilbagemelding fra Udvalget til analyse af den kommunale sagsbehandling om resultatet af udvalgets arbejde.

Formanden for udvalget er indkaldt til mødet og fremlægger sagen for Økonomiudvalget.

Det sker som fremlæggelse af 9 nummererede, uprioriterede, men konkrete anbefalinger til drøftelse og afklaring med udvalgets formand.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 6. februar 2020 at nedsætte et særligt udvalg til at arbejde for en kvalitetsforbedring af den kommunale sagsbehandling på det sociale område.


Udvalgets nedsættelse blev aftalt under budgetforhandlingerne. Udvalget fik betegnelsen Udvalget til analyse af den kommunale sagsbehandling.


Udvalget er et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg nedsat i henhold til styrelseslovens bestemmelser herom. § 17,4-udvalg er blandt andet kendetegnet ved, at de har en begrænset funktionsperiode.


Udvalgets funktionsperiode var oprindelig aftalt til et år, men på grund af forsinkelser forårsaget af Covid-19 blev udvalgets funktionsperiode forlænget med 4 måneder. Udvalget er i henhold til byrådets beslutning om nedsættelsen underlagt Økonomiudvalget. Udvalget har her haft en rådgivende funktion.


Udvalgets rådgivning sker ved, at der under punktet afleveres 9 relevante anbefalinger til Økonomiudvalget.

Anbefalingerne er udarbejdet med afsæt i det af byrådet godkendte kommissorium for udvalget.


Fokus for udvalget har været oplevelser fra borgernes møde med den kommunale forvaltning, de sagsafgørelser der træffes og eventuelle, efterfølgende klager.


Udvalget har blandt andet set på og giver med sine anbefalinger forslag til

 • hvorledes mødet mellem borgerne og de nævnte forvaltningsområder kan forbedres, og
 • hvordan antallet af klager over kommunens afgørelser kan minimeres.


Baggrunden for udvalgets arbejde har desuden været den kritik, der generelt har været i den offentlige debat, borgerrådgiverens årsrapporter og Ankestyrelsens afgørelser.


Udvalget har arbejdet med analyse af den kommunale sagsbehandling på socialområdet, beskæftigelsesområdet og seniorområdet.


Der har i udvalgets arbejde blandt andet været tale om anonymiserede gennemgange af sager. Arbejdet i udvalget har fokuseret på sager, som også er relevante og repræsentative i andre tilfælde. Det har eksempelvis drejet sig om korte eller lange sagsbehandlingstider, herunder de grundlæggende sagsbehandlingsregler, tidsfrister, manglende partshøringer, kommunikation, opfølgning, vejledning, forebyggelse og selve partsbegrebet.


Udvalgets afrapportering er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at udvalgets afrapportering tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalingerne sendes til administrativ behandling. Der fremlægges sag til Økonomiudvalget om det videre arbejde med anbefalingerne – både administrativt og politisk.


Fraværende: Ingen.

161. Orientering om fremsendte anbefalinger fra Verdensmål Udvalget

Resume

Under punktet modtager Økonomiudvalget den aftalte tilbagemelding fra Verdensmål Udvalget om resultatet af dets arbejde.

Det sker som fremlæggelse af 14 nummererede, uprioriterede men konkrete anbefalinger til drøftelse og afklaring med Verdensmål Udvalgets formand, der fremlægger sagen for Økonomiudvalget.


Det bemærkes særligt, at anbefaling nummer 13 indeholder et forslag til en opfølgende proces.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 6. februar 2020 at nedsætte et særligt udvalg til at arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Verdensmålene trådte i kraft i 2016 og skal frem til 2030 sætte retningen for en global, bæredygtig udvikling til gavn for både mennesker og jorden.


Udvalgets nedsættelse blev aftalt under budgetforhandlingerne og udvalget fik betegnelsen Verdensmål Udvalget.

Det er et såkaldt § 17, stk 4 udvalg nedsat i henhold til styrelseslovens bestemmelser herom. §17,4-udvalg er blandt andet kendetegnet ved, at de har en begrænset funktionsperiode.


Udvalgets funktionsperiode var oprindelig aftalt til et år, men på grund af forsinkelser forårsaget af Covid-19 blev udvalgets funktionsperiode forlænget med 4 måneder.


Udvalget er i henhold til byrådets beslutning om nedsættelsen underlagt Økonomiudvalget. Udvalget har her haft en rådgivende funktion.

Udvalgets rådgivning sker ved, at der under punktet afleveres 14 relevante anbefalinger til Økonomiudvalget. Anbefalingerne er udarbejdet med afsæt i det af byrådet godkendte kommissorium for udvalget.


Fokus for udvalget har været den kommunale mulighed for at kunne bidrage til en lokal realisering af nogle af FN’s Verdensmål.


Udvalget fik blandt andet stillet opgaven, at udvalget skulle formulere en eller flere konkrete planer for, hvordan udvalgte verdensmål kan omsættes til konkrete, lokale indsatser i Faxe kommune.


Udvalgets arbejde har haft udgangspunkt i en helhedstænkning, en tæt inddragelse af borgere og et bredt samarbejde til foreninger og NGOér , da dette er grundlæggende for arbejdet med bæredygtighed og for verdensmålene.


Afrapporteringen er lagt på sagen som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at udvalgets afrapportering tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalingerne sendes til administrativ behandling. Der fremlægges sag til Økonomiudvalget om det videre arbejde med anbefalingerne – både administrativt og politisk.


Fraværende: Ingen.

162. Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. maj 2021

Resume

I denne sag orienteres I om administrationens vurdering af udgiftsbehovet i 2021. I sagen orienteres først om fagudvalgets økonomi og derefter gives et overblik over kommunens samlede økonomi.


Opfølgningen på data til og med maj 2021 samt en ledelsesmæssig vurdering for hele året 2021, viser en forventning om merforbrug i omegnen af 63 mio. kr. for de samlede driftsudgifter.

Merforbruget skyldes primært de kendte merudgifter på beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde. For til dels at imødegå det forventede merforbrug på driften, besluttede Byrådet i juni måned at der indføres vurderet ansættelsesstop i 2. halvår, samt at udsætte en del af de digitale projekter.

Sagsfremstilling

Fagudvalgets økonomi

Overordnet set forventes der balance mellem Økonomiudvalgets budget og forbrug i 2021.

Graf 3: Økonomiudvalgets samlede drift - udvikling i budget og skøn 2021.


Tabel 5: Økonomiudvalgets samlede drift - udvikling i budget og skøn 2021.


Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. maj 2021. Opfølgningen pr. 31. maj er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.


Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I årets tidligere opfølgninger har udfordringerne primært været på Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Socialudvalget, og maj opfølgningen tegner fortsat dette billede.


Vores samlede forventninger til driftsudgifterne ligger godt 63 mio. kr. over budgettet. Godt 2/3 af det forventede merforbrug ligger fortsat på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens godt 1/3 ses på serviceområderne, primært hos Socialudvalget.


Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn 2021


Skønnet for forventet regnskab er pr. 31. maj i omegnen af 15 mio. kr. højere end skønnet pr. 30. april, hvilket skyldes at overførsler fra 2020 nu er indarbejdet i budgettet og administrationen har derved kunnet skønne, at en del af disse overførsler anvendes i 2021. Budgettet er tillige steget med godt 19 mio. kr.


I og med at denne opfølgning danner grundlag for budget 2022, er der på områder med risici for store udsving i aktiviteten, medtaget skøn for året baseret på senest kendte aktivitet.

Før sommeren besluttede Byrådet at reducere Økonomiudvalgets budget med 6 mio. kr. - denne beslutning er der dog ikke kapitaliseret på, og den er ikke indarbejdet i budgettet.


Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn 2021.


På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene - tal og grafer ses i bilag for hvert fagudvalg.

Herunder er angivet overordnede betragtninger på hvert udvalg - disse betragtninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.


Beskæftigelses & integrationsudvalget:

På budgettemadagen i juni 2021, blev deltagerne præsenteret for Implements resultat af gennemgangen og her er det præciseret at administrationens skøn pr. april er inden for ”skiven”, dog i den lave ende hvis udviklingen på pensionsområdet forsætter i samme opadgående kurve som vi så i 2020 og 1. kvartal 2021.

Derfor blev der beregnet 3 mulige scenarier for regnskab 2021, hvoraf skønnet pr. 31. maj baserer sig på middel-scenariet, og der forventes på denne baggrund et merforbrug på i omegnen af 51 mio. kr. i 2021. Årsagen til den store budgetoverskridelse er i langt overvejende grad for lavt budget i 2021, idet at skønnet for forventet regnskab 2021 stort set er i overensstemmelse med KLs vurdering for overførselsområdet ifm. budgetlægning 2021.


Socialudvalget:

Administrationen forventer samlet set et merforbrug på mellem 16 og 24 mio. kr. i 2021 svarende til 4,7 procent til 6,9 procent i merforbrug.

Den primære årsag til det stigende merforbrug er en fortsat aktivitetsstigning på børne- og ungeområdet, men sekundært er der også en mindre aktivitetsstigning på voksenområdet, som bidrager til merforbruget.

Administrationen arbejder fortsat med de præsenterede handleplaner, både i forhold til at reducere vækst, men også for at nedsætte det nuværende udgiftsniveau. Skønnet for maj er derfor fastsat midt i det ovenstående spænd -20 mio. kr.

Spændet på de 16-24 mio. kr. har ikke ændret sig nævneværdigt i 2021, men skønnet på de -20 mio. kr. er et løft i forhold til de tidligere måneder. Årsagen for løftet sker på grund af en øget nettotilgang både på børne- og ungeområdet og på voksenområdet i maj måned, og derudover er aktivitetsudviklingen i juni og juli også indarbejdet i afrapportering for maj 2021.

Generelt er aktiviteten stigende, men samtidig stiger også refusionsindtægterne (foranlediget af, at den stigende aktivitet især skyldes særligt dyre enkeltsager).

En kontinuerlig stigning på samme niveau i aktiviteten resten af året indebærer en forventning om, at årets merforbrug stadig kan ende i den øverste del af spændet. Administrationen arbejder fortsat på, dels at reducere vækst/nedsætte udgiftsniveauet og på at styrke gennemsigtigheden og analysemulighederne af aktivitetsdata på området i samarbejdet med Implement.


Plan & Kulturudvalget:

Intet at bemærke - der forventes budgetoverholdelse hos Plan & Kulturudvalget.


Senior & Sundhedsudvalget:

Der skønnes samlet set et merforbrug på godt 3,0 mio. kr., som hovedsagligt skyldes tandplejen idet, at den nuværende kapacitet af tandreguleringstandlæger reduceres grundet ønske om nedsat tid for de ansatte. Det betyder at nye behandlingsforløb fra august 2021 skal købes hos private leverandører, hvor priserne er betragteligt højere.

BEMÆRK. Siden udarbejdelsen af ovenstående skøn er der sket ændringer på personalesituationen i Tandplejen, som betyder, at merforbruget på tandplejen reduceres med 1,9 mio. kr. og at det samlede merforbrug på Senior & Sundhedsudvalgets ramme er 1,1 mio. kr. i stedet for de 3 mio. kr., som skrevet ovenfor.

De største udgiftsområder som plejecentrene inkl. rehabilitering, sygeplejen, private leverandører og hjælpemidler forventes at overholde budgettet.

Der er fortsat usikkerhed omkring hjemmeplejens udgiftsudvikling. Efter maj måned forventes der merudgift på 0,5 mio. kr. som henføres til rekrutteringsvanskeligheder og dermed højere vikarudgifter. Desuden udestår stadig en revisitationsproces, der inden udgangen af 2021 skal give et overblik over sammenhængen mellem visiterede ydelser og det afsatte budget.

Et andet risikoområde er de mellemkommunale køb og salg af pladser, som udviser merforbrug. Administrationen er fortsat i gang med en grundig gennemgang af området og genberegner i øjeblikket Faxe Kommunes takster.


Børn & Læringsudvalget:

Der skønnes et samlet mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr., som kan henføres til Fælles om Forebyggelse, Børn i Fællesskaber og vakante stillinger.

Det er administrationens vurdering, at der generelt er styr på sammenhængen mellem budget og aktiviteter i alle delbudgetter og i det samlede budget.

Ses der hen imod 2022, forventes det ikke, at det nuværende mindreforbrug i 2021 vil have konsekvens i 2022. Det baseres på, at budgettet til Fælles om Forebyggelse er planlagt at skulle udmøntes i 2022, ligesom mindreforbruget på dagtilbud skal minimeres kraftigt. Til trods for allerede eksisterende handleplaner for udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbudsområdet, så er der opstået et stort mindreforbrug i budgettet hos område Øst og Vest. Der er på nuværende tidspunkt taget initiativ til en evaluering og justering af omtalte handleplan, hvorfor mindreforbruget forventes at være markant lavere eller ikke-eksisterende i 2022. Det vurderes dog ikke realistisk at nedbringe omtalte mindreforbrug væsentligt i indeværende budgetperiode, idet der er få måneder tilbage at handle på.

I forhold til Børn i Fællesskaber er det fortsat forventningen, at centeret kan formå at kapitalisere den økonomi, som er aftalt i handleplanen frem mod 2026.


Teknik & Miljøudvalget:

På Teknik & Miljøudvalget forventes der overordnet set balance i økonomien. Der er vedhæftet et bilag som viser budget og skøn fordelt på Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø.

Hos Center for Ejendomme er der iværksat kompenserende handlinger i form af reduktion i bygningsvedligeholdelse og park- og vejvedligeholdelse, som forventes at imødegå centerets tidligere udfordringer på knapt 5 mio. kr.

Merforbruget, som der er iværksat kompenserende handlinger for, skyldes ekstraudgifter i omegnen af 3 mio. kr. grundet Covid 19, som har betydet ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinestederne, der ligger i kommunens bygninger. Hertil er der manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning.

Der er isoleret set, skønnet et merforbrug på vintertjenesten på lidt over 3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har Byrådet delvist kompenseret med overførslen fra 2020 til vinterkontoen 2021.

På baggrund af de kompenserende handlinger, forventes der pr. 31. maj balance mellem budget og forbrug.

Hos Center for Plan & Miljø er der overordnet set balance mellem budget og forbrug. Der ses dog et lille mindreforbrug i 2021, som skyldes et eksternt finansieret projekt som grundet Covid-19 er blevet udskudt.Anlæg

Der skønnes samlet set at anlægsudgifterne for 2021 vil udgøre godt 108 mio. kr., hvilket er i omegnen af 45 mio. kr. under det nuværende anlægsbudget.

Det store mindreforbrug skyldes eksempelvis at der for flere anlæg ikke er besluttet en plan for anvendelse af rådighedsbeløb i 2021, at anlæg er forsinket eller udskydes til næste år.


Tabel 3: Anlæg - budget pr. 31. maj 2021 og skøn for året.


Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Som følge af det samlede forventede resultat for 2021 for Faxe Kommune, forventes kassebeholdningen at blive reduceret ved årets udgang. Tabel 4 viser overblik over de forventede samlede indtægter og udgifter samt træk på kassen.


Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)


På indtægtssiden er der siden sidst indarbejdet midtvejsregulering for 2021 af udligning og generelle tilskud, som er udmeldt med udgift for Faxe Kommune på samlet 15,2 mio. kr. Midtvejsreguleringen dækker følgende områder: Covid-19 kompensation, nyt skøn for P/L, regulering af særligt tilskud vedr. ledigheden, endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2020, samt tilskud vedr. sårbare ældre. Den negative midtvejsregulering er i ovenstående tabel indarbejdet under indtægts-siden og for at sikre bevillingsmæssig berigtigelse, heraf indgår håndteringen også som en del af beslutningspunkterne af nærværende sag.

Se særskilt bilag vedr. Midtvejsregulering.


For at kompensere for en del af kassetrækket i 2022 besluttede Byrådet inden sommeren, at reducere Økonomiudvalgets budget med 6 mio. kr., ved indførelse af vurderet ansættelsesstop, samt blandt andet at udsætte digitale projekter til 2022. På anlægssiden er der også besluttet at udskyde flere anlæg til 2022, for små 10,5 mio. kr. Disse er ikke kapitaliseret endnu og vil dermed mindske kassetrækket.


Hertil kommer, at de 20 mio. kr. der er hensat til opsparing til svømmehal ikke påvirker kassen, idet der netop er tale om en opsparing og ikke et forbrug.


Derfor vil det reelle kassetræk i 2021 ikke være de 85,2 mio. kr., som fremgår af den tekniske udregning, men i omegnen af 40-50 mio. kr.


Forventet regnskab på september-møderne

I nærværende budgetopfølgning, pr. 31. maj 2021, er der også medtaget bemærkninger og tendenser på udvalgsniveau som omhandler aktivitetsudviklingen i sommerperioden, særlig på de udfordrede områder. Administrationen vil derfor ikke til den kommende budgetopfølgning til septembermøderne foretage en detaljeret genberegning og opfølgning på alle økonomidata til og med juli, men derimod komme med en overordnet status på det forventede udgiftsniveau for 2021, hvori der medtages konsekvenser af de senest kendte aktivitetsdata. Sagen vil blive behandlet i fagudvalg i perioden 6.-9. september, i Økonomiudvalget d. 15. september samt i Byrådet d. 23. september.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er vedhæftet et bilag vedr. Midtvejsregulering, som foreslås finansieret af kassebeholdningen på i alt 15.168.000 kr. Tillægsbevillingen søges på indtægtssiden og påvirker derved ikke driftsbudgetterne.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

 1. Orienteringen om forventet regnskab pr. 31. maj 2021 tages til efterretning.
 2. Der gives en tillægsbevilling på indtægtssiden til Økonomiudvalget vedr. Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2021 på 15.168.000 kr.
 3. Punkt 2 finansieres af kassebeholdningen.Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 16. august 2021, pkt. 94:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Socialudvalget, 16. august 2021, pkt. 86:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 17. august 2021, pkt. 107:

Anbefalet.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 17. august 2021, pkt. 105:

Anbefalet.


Fraværende: Per Benny Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Formanden har godkendt at Dorthe Adelsbech (V) deltager i mødet digitalt.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. august 2021, pkt. 102:

Godkendt.


Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. august 2021, pkt. 132:

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

163. Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo juli 2021

Resume

I denne sag præsenteres de overordnede nøgletal for Faxe Kommune og de enkelte udvalg.


Opgørelsen pr. juli viser, at kommunens likviditet følger tidligere års tendenser og forbrugsprocenten samlet set stadig kan holdes lige under den vejledende.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)


Kommunens likviditet følger stadigvæk tendenser fra tidligere år

Ved udgangen af juli måned falder 3 mdrs. likviditeten med 19,8 mio. kr. set i forhold til maj måned (den sidste opgørelse af økonomiske nøgletal).

Det store fald i 3 mdrs. likviditeten skyldes at den årlige betaling vedr. b.la. FGU, Privat- og efterskoler er betalt.

Derudover har der været både indtægter, f.eks. salg af grunde, som påvirker likviditeten positivt, men som altså ikke kan ovenstående årlige betaling.

I maj lå 3 mdrs. likviditeten på 164,9 mio. kr., og ved udgangen af juli er dette faldet til 145,1 mio.kr.


Selv om der har været et stor fald i likviditeten siden maj måned, er dette meget normalt.

i mange år har der i perioden maj-juli været et fald i 3 mdrs. likviditeten. Størrelsen på faldet er også meget normalt. Det har ligget mellem 20 og 25 mio. kr.

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 31. juli baseret på 7/12 af 100 %, og udgør 58,33 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Dette udvalg ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende forbrugsprocent og er derfor specificeret i bilaget.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Den samlede forbrugsprocent for Faxe Kommune fortsætter med at holde sig lige under den vejledende.

Ultimo juli ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 58,06 % af det korrigerede budget, svarende til 0,27 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Ved opgørelsen for maj blev afstanden mellem den nuværende forbrugsprocent og den vejledende forøget. Dette gør sig ikke gældende længere. Det gab som var kommet mellem de to er blevet formindsket igen. Det betyder at selv om der var skabt lidt luft mellem de to forbrugsprocenter på ca. 1,5 procentpoint, er dette nu faldet til 0,27 procentpoint, altså en forværring på ca. 1,2 procent. Sammenlignet med tidligere års forbrugsprocent er det dog stadig en forbedring.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlægsudgifterne stiger støt og roligt

Ved udgangen af juli ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 131,9 mio. kr.

Det frigivne rådighedsbeløb var ved udgangen af maj på ca. 151,9 mio. kr.

Årsagen til at det frigivne rådighedsbeløb er faldet siden maj måned, skal ses i at flere anlæg er blevet udskudt for at udjævne det økonomiske pres, som Faxe Kommune ligger under i 2021.

Ud af det samlede rådighedsbeløb i 2021 er der brugt ca. 21 %, svarende til 27,1 mio. kr. netto.


Faxe Kommunes anlægsramme bliver målt på kommunens vedtaget bruttoanlægsbudget og udgør 101,9 mio. kr. i 2021

Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af juli måned 39,6 mio. kr.

Indtægterne udgør således 12,4 mio. kr. og kommer af kommunens salg af grunde og deponeringer i forbindelse med disse.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

164. Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 2. kvartal 2021

Resume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 2. kvartal 2021. Seneste orientering vedrørende 1. kvartal 2021 var på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Sagsfremstilling

Nordea Markeds, som hjælper kommunen med sparring vedrørende vores beholdning af værdipapirer, har fremsendt afkastrapport for 2. kvartal 2021. Oversigten over låneporteføljen pr. 30. juni 2021 er udarbejdet af administrationen.


Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo juni 2021 ialt 176,3 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaller har været således:


Værdipapirer (kursværdi)

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020

1. kvartal 2021

2. kvartal 2021

Markedsværdi ultimo i alt

174,7 mio. kr.

175,1 mio. kr.

175,1 mio. kr.

176,3 mio. kr.

Periodeafkast

0,77 %

1,52 %

0,15 %

0,49 %


Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 0,49 % i 2. kvartal 2021 kommer fra:

 • Obligationsandel (86 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde -0,29 %
 • Aktieandel (14 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 5,68 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.


Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni måned 2021 i alt 217,3 mio. kr. Fordelingen mellem fast rente og variabel rente har været uændret i de senest 4 kvartaller jfr. tabellen herunder.


Lån (norminel)

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020

1. kvartal 2021

2. kvartal 2021

Lån eksklusiv ældreboliger

229,8 mio. kr.

226,7 mio. kr.

221,7 mio. kr.

217,3 mio. kr.

Rentefordeling:

Fast rente

77%

77%

77%

77%

Variabel rente

23%

23%

23%

23%

Valutafordeling:

Gæld i DKK

100%

100%

100%

100%


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

165. 1. behandling af budget 2022-2025

Resume

Der fremlægges administrativt budgetforslag 2022-2025 til videre behandling.

Sagsfremstilling

Det overskyggende hensyn i det administrative budgetforslag er at bringe budgettet i balance, efter det har vist sig nødvendigt at tilføre store budgetbeløb på særligt to udvalg i kommunen.

Der er i budgetforslaget indarbejdet en budgettilførsel på beskæftigelsesområdet på 68 mio. kr. i 2022 og frem. Dermed svarer budgettet på beskæftigelsesområdet med det skøn for forventet udgiftsniveau, som KL har meldt ud for Faxe Kommune i 2022 og frem.

KL oplyser dog også, at der kommer nyt skøn i forbindelse med den kommende Økonomiske Redegørelse omkring d. 1. september, hvorfor der bør foretages genberegning på dette tidspunkt. Såfremt prognoserne i den Økonomiske Redegørelse og de efterfølgende beregninger på kommuneniveau giver anledning til et nyt skøn for beskæftigelsesområdet, vil administrationen opdatere budgetforslaget for beskæftigelsesområdet.

På Socialudvalgets område er tilført 26 mio. kr. i alle år fra 2022-2025, også som følge af stigende aktiviteter.

Så store budgettilførsler har uundgåeligt konsekvenser for likviditeten, og derfor er der også i budgetforslaget blevet fravalgt forslag fra fagudvalgene til politiske opprioriteringer, der er indarbejdet en række budgetreduktioner, samt foretaget reduktioner på anlægspuljer.

I budgetforslaget er der indarbejdet budgetreduktioner på i alt 28,3 mio. kr. i 2022 stigende til 32 mio. kr. i 2025. Dertil kommer specifikke budgetreduktioner til håndtering af kommunens selvfinansiering af Tidlig Pension på 1,9 mio. kr. i budget 2022, samt vækstreducerende tiltag på Socialudvalgets ramme på 15,7 mio. kr. Alle besparelsesforslag kan ses i materialet til 1. behandling af budgettet.

I alt er der dermed budgetreduktionsforslag for 45,9 mio. kr., som er indarbejdet i de enkelte udvalgs budgetrammer, og som dermed indgår i budgetforslaget. Så i lighed med processen fra sidste år, skal der træffes politisk beslutning om at annullere konkrete budgetreduktionsforslag, såfremt de ikke skal blive en del af vedtaget budget 2022-2025.

Under fagudvalgenes drøftelser omkring budget 2022-2025 er der fremkommet en række forslag og ønsker til opprioriteringer i de kommende års budgetter. I det administrative budgetforslag er der derfor (udover aktivitets- og demografikorrektioner) indarbejdet opprioriteringer for i alt 19,5 mio. kr. i 2022 og årene frem. Opprioriteringerne kan ses i materialet til 1. behandling af budgettet.

De indarbejdede opprioriteringer i administrationens budgetforslag omfatter budgetposter, der skal understøtte sikker drift, uundgåelige merudgifter, finansiering af politiske beslutninger samt fastholdelse af budgetposter overgået fra puljer til bloktilskud. Der er derimod ikke medtaget opprioriteringsforslag med karakter af ikke-politisk besluttede serviceudvidelser.

Opfølgning på de økonomiske målsætninger

Budgetforslaget medfører følgende resultat i forhold til de vedtagne økonomiske målsætninger:


Målsætning

2022

2023

2024

2025

Overskud ordinær drift

Min. 60 mio. kr.

100,1

103,9

103,2

105,5

Anlægsramme

Min. 60 mio. kr.

54,2

87,9

106,4

64,4

Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)

Min. 5 mio. kr.

46,0

16,1

-3,2

41,2

Langfristet gæld ultimo året (ekskl. ældreboliger)

Nedbringes minimum iht. betalingsaftaler

306,6

297,2

287,9

281,0

Kommunens 12-måneders likviditet jfr. kassekreditreglen ultimo året

Min. 100 mio. kr.

115,5

121,8

104,9

101,4


Anlægsbudgettet i 2022 er på i alt 54,2 mio. kr., hvilket er lige i underkanten af den økonomiske politiks målsætning om, at anlægsrammen som minimum skal være på 60 mio. kr. I de øvrige budgetår er anlægsbudgettet dog væsentligt over de 60 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område er i budgetforslaget under målsætningen i 2024. Ser man dog på alle 4 år, er forudsætningerne i budgetforslaget i gennemsnit langt over målsætningen. Og særligt i de første to budgetår er målsætningen overopfyldt.

Samlet set lever budgetforslaget dermed op til de økonomiske målsætninger i Faxe Kommunes økonomiske politik.

Budgetforslaget er som følgende:


I mio. kr.

2022

2023

2024

2025

Skatteindtægter, tilskud og udligning

2.585,4

2.613,7

2.670,2

2.732,6


Driftsudgifter

2.482,1

2.462,2

2.466,1

2.471,1

Renter

3,1

3,2

2,8

2,5

Pris og lønfremskrivning i overslagsår


44,4

98,2

153,4

Resultat af ordinær drift

100,1

148,3

201,3

259,0


Anlæg

54,2

87,9

106,4

64,4


Lån

-8,0

-8,0

-8,0

-8,0

Afdrag

28,5

25,4

25,5

23,7

Finansforskydninger

15,8

15,8

15,8

15,8


Resultat (+ overskud, - underskud)

9,6

-17,2

-36,6

9,6


Budgetforslaget for 2022-2025 er baseret på følgende forudsætninger og prioriteringer:

Indtægter

Det er i budgetforslaget forudsat, at Byrådet vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt uændret skatteprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift:

Indkomstskat

Skatteprocent på 25,8 %

Grundskyld

Grundskyldspromille vedr. produktionsjord 7,2 ‰

Grundskyldspromille øvrige ejendomme 25 ‰


Kirkeskatteprovenuet er fastsat på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirken på 5.112,5 mio. kr., med en uændret skatteprocent på 1,08 %.

I de generelle budgetbemærkninger beskrives ændringerne på indtægtssiden, samt de foreløbige forudsætninger for beregning af en eventuel gevinst ved en selvbudgettering i 2022. Frem imod 2. behandlingen af budget 2022-2025 vil administrationen foretage en nærmere analyse af fordele og ulemper ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i forhold til at vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget.


Driftsudgifter

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2022 fastsatte en ramme for, hvor meget kommunerne må bruge til serviceudgifter i 2022. For budgetåret 2022 er den samlede serviceramme for kommunerne 275,4 mia. kr., hvor det vejledende måltal for serviceudgifter for Faxe Kommune udgør 1.750 mio. kr.


I budgetforslaget er der samlet set serviceudgifter for 1.747 mio. kr. i 2022, og derudover er der afsat 735 mio. kr., som ikke er serviceudgifter. Det er udgifter til blandt andet overførselsudgifter og kommunens medfinansiering af driften af regionens sygehuse.


Ændringerne på driften beskrives overordnet i de generelle budgetbemærkninger, og på udvalgsniveau i udvalgenes budgetbemærkninger.


Anlægsudgifter

Størrelsen på kommunen anlægsbudget varierer meget fra budgetår til budgetår i budgetforslaget. I 2022 er mange større anlægsbudgetter blevet skubbet til senere budgetår, hvor de forventes at blive opført. Samtidig er der af hensyn til kommunens økonomiske situation blevet reduceret i anlægspuljer. Der er også indarbejdet nye forslag. De nye forslag beskrives i bilaget til sagen: ”Anlæg – Nye på Investeringsplanen 2022-2025”

Ændringerne i investeringsoversigten er beskrevet i de generelle bemærkninger, hvor også den nye investeringsoversigt er.


Finansielle poster

I budgetforslaget er der forudsat et låneoptag på 8 mio. kr. årligt, der er bundet direkte op på udgifter i budgettet, der har automatisk låneadgang. Det drejer sig om anlægsprojekter med energioptimerende formål (2 mio. kr.) og derudover lån til at friholde kommunen for udgifter i forbindelse med fastfrysningen af ejendomsskatterne vedtaget af Folketinget. Der optages lån i årene 2018-2023, hvorefter lånene indfries i 2024, når staten overtager opkrævningen af ejendomsskatten. Udgifterne hertil skønnes i alle budgetår til 6 mio. kr., og dermed forudsættes også et låneoptag på 6 mio. kr. i alle budgetår. Konsekvenserne af de nye låneoptag er indregnet på afdrag og renter.

Under finansforskydninger ligger fortsat en opsparing til en ny svømmehal på 10 mio. kr. årligt. Opsparingen forudsættes ikke anvendt i budgetperioden, og påvirker derfor ikke likviditeten i budgetforslaget.


Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet er udtryk for et løbende gennemsnit af de sidste 365 dages likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil med det foreliggende budgetforslag 2022-2025 ramme et niveau på 116 mio. kr. ved udgangen af 2022 og 101 mio. kr. ved udgangen af 2025.


Den videre proces

Budgettet behandles første gang i Byrådet den 1. september 2021.

Der er frist for politiske ændringsforslag den 4. oktober 2021 kl. 12.


Bilagsliste

 • Generelle budgetbemærkninger findes i "Budget 2022 - Administrativt budgetforslag til 1. behandlingen".
 • Budgetbemærkninger på udvalgsområderne findes i bilaget "Budget 2022 - Budgetbemærkninger til 1. behandling".
 • De budgetreduktionsforslag og opprioriteringer der er indeholdt i budgetforslaget, og dermed sendes i høring, er samlet i bilag udvalgsvist med titlerne "Oversigt og forslagskatalog".
 • Beskrivelser af de nye anlægsprojekter der er indarbejdet i budgetforslaget findes i bilaget "Anlæg - Nye på Investeringsplanen 2022-2025"

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget

 1. Sender budgetforslag 2022-2025 til Byrådets 1. behandling.
 2. Sender budgetforslaget med tilhørende katalog over budgetreduktioner og opprioriteringsforslag i høring i perioden 26. august – 10. september.
 3. Beslutter, at budgetforslag 2022-2025 overgår til 2. behandling.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

166. Sag fra Dansk Folkeparti - omfang budget 2022-2025

Resume

Dansk Folkeparti ønsker en sag på Økonomiudvalget om fremlæggelse og indflydelse på hele budgettet for 2022-2025.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter den administrative understøttelse af de kommende budgetforhandlinger

Beslutning

Sagen drøftet.


Fraværende: Ingen.

167. Orientering om likviditetsudviklingen

Resume

Den mangelfulde budgetlægning på beskæftigelsesområdet i budget 2021 og i overslagsårene samt udgiftspresset på socialområdet (særligt børne- og familieområdet) har indvirkning på kommunens likviditet. I denne sag præsenteres likviditetsprognoserne som følge af disse økonomiske udfordringer. Det administrative budgetforslag for budget 2022-2025 indeholder en række tiltag, som medvirker til at likviditeten fortsat kan holdes indenfor målsætningerne i den økonomiske strategi.

Sagsfremstilling

I april blev Økonomiudvalget og Byrådet orienteret om, at en alternativ prognose for likviditeten viste en uhensigtsmæssig udvikling særligt i overslagsårene. Byrådet ønskede i forlængelse af sagen, en redegørelse for baggrunden for de forventede merforbrug, der lå til grund for den forværrede likviditetsprognose, samt forslag til hvordan den uhensigtsmæssige udvikling kan modvirkes. Baggrunden for det forventede merforbrug på beskæftigelsesområdet blev behandlet på økonomiudvalgets møde d. 16. juni, ligesom det forventede merforbrug på socialområdet er beskrevet i sagerne om forventet regnskab. Med denne sag beskrives konsekvenserne for kommunens likviditet.

Udgangspunktet er den gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 365 dage pr. den 31.12.2020.

I budget 2021 var der oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 20 mio. kr. Med udgangspunkt i 365 dages likviditeten pr. 31.12.2020 var den ved årsskiftet forventede likviditetsudvikling, som det fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Prognose for likviditetsudviklingen ved årets indgang

Mio. kr.

2021

2022

2023

2024

2025

Prognose for 365-dages likviditeten

139

154

157

151

146


Forudsætningen i prognosen er, at regnskabsresultatet for årene 2021-2025 svarer til niveauet i det oprindelige budget i alle år. Det vil sige, at det er en forudsætning at der ikke sker budgetoverskridelser, og at der ikke sker et nettoforbrug af de budgetbeløb, der overføres mellem årene.

I sagen vedr. forventet regnskab for 31/5 2021 ses imidlertid et skønnet merforbrug særligt på beskæftigelsesområdet, og dermed en skønnet forværring af årets resultat. Denne udgiftsudvikling forventes at fortsætte ind i 2022 og overslagsår, hvorfor der skal tilføres området et budgetløft i 2022 og frem. Det samme er tilfældet med Socialudvalget, hvilket også er beskrevet i sagen om forventet regnskab 31/5. Konsekvenserne for overslagsårene er nærmere beskrevet i sagen vedr. 1. behandlingen af budget 2022-2025.

Udover disse merforbrug i indeværende år og budgetbehov i overslagsårene, påvirkes likviditeten i 2021 også af den negative midtvejsregulering, hvilket også fremgår af sagen om forventet regnskab 31/5.

Skønnene fra forventet regnskab 31/5 ændrer dermed årets forventede resultat fra en kasseopbygning på 20 mio. kr. i det oprindelige budget, til et kassetræk på anslået 43 mio. kr. Ligesom overslagsårene påvirkes negativt af de øgede budgetter på beskæftigelses- og socialområdet.

I en likviditetsprognose, hvor ovenstående forhold indregnes, uden der gennemføres beslutninger til imødegåelse af udviklingen, vil likviditeten udvikle sig som nedenstående.

Tabel 2. Likviditetsprognose uden kompenserende beslutninger


2021

2022

2023

2024

2025

Prognose for 365-dages likviditeten

117,1

93,2

57,5

13,6

-25,5


Den negative likviditetsudvikling i tabel 2 kan primært henføres til de store varige budgettilførsler til beskæftigelses- og socialområdet, og derfor er der i det administrative budgetforslag for budget 2022-2025 indarbejdet forslag til en række kompenserende handlinger, der kan bringe budgettet i balance og fastholde et rimeligt niveau for likviditet.


Der er bl.a. tale om indarbejdelse af en række budgetreduktioner i driften samt reduktioner af anlægspuljer. Af sagen vedr. 1. behandlingen af budgettet for 2022-2025 er alle disse forslag til kompenserende handlinger beskrevet. Dermed opnås en ny likviditetsprognose, som er den prognose, der er indeholdt i det administrative budgetforslag, og som overholder den økonomiske strategi.


Tabel 3. Prognose for likviditetsudviklingen indeholdt i administrationens budgetforslag


2021

2022

2023

2024

2025

Prognose for 365-dages likviditeten

117,1

115,5

121,8

104,9

101,4


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

168. Godkendelse af proces for ændring af centerstrukturen i Faxe Kommune

Resume

Med denne sag skal Byrådet godkende proces og ændring af centerstrukturen i Faxe Kommune, gældende fra den 1. januar 2022.


Sagsfremstilling

Administrationen har evalueret den nuværende centerorganisering i kommunen og anbefaler, at centerstrukturen i forhold til socialområdet bliver ændret med henblik på stærkere og tidligere forebyggelse og de rette indsatser for borgerne.

Med en ny centerstruktur bliver dette muligt, da der bliver skabt en bedre sammenhæng og fagligt fællesskab mellem almen- og specialområdet i kommunen. Derudover giver det mulighed for et entydigt budgetansvar på det samlede børne- unge og familieområde.

Forslag til ny centerstruktur

Anbefalingen fra administrationen er, at strukturen omkring socialområdet bliver ændret således, at hele børne-, unge- og familieområdet bliver samlet i ét center, Center for Børn, Unge og Familier, og det specialiserede voksenområde bliver samlet med områderne under Center for Sundhed og Pleje i Center for Social, Sundhed og Pleje. Job- og beskæftigelsesområdet fortsætter i sin nuværende form i et selvstændigt center, Center for Beskæftigelse og Integration.

Ændringen medfører, at antallet af centerchefer bliver reduceret fra otte til syv. Administrationen anbefaler, at den afledte effekt i forhold til frigivne ressourcer bliver anvendt til at styrke ledelsesniveauet i Center for Børn, Unge og Familier og Center for Social, Sundhed og Pleje.

I Center for Børn, Unge og Familier bliver ledelsen blandt andet styrket gennem en styrket koordinering og dermed ledelseskraft, og i Center for Social, Sundhed og Pleje bliver ledelsen styrket med en udfører-/tilbudschef, der skal varetage den direkte ledelse af lederne på de fysiske bo- og aktivitetstilbud og plejecentre på social- og ældreområdet. Den præcise opgaveafgrænsning skal fastsættes i samarbejde med ledere og medarbejdere. De udegående funktioner (hjemmeplejedistrikter og hjemmesygeplejen) er allerede besluttet samlet under én leder. Udfører-/tilbudschef og leder af den samlede hjemme- og sygepleje referer til centerchefen.


Organisationsmodeller - sammenhænge og samarbejder

På landsplan er der generelt to hovedtyper af modeller for organisering af socialområdet med hver deres fordele og ulemper. De to modeller er nogenlunde antalsmæssigt lige anvendt i de 98 kommuner, dog med forskellige varianter og tilpasninger i de enkelte kommuner.


Socialområdet i Faxe Kommune er i dag organiseret i en model (model 1) med et samlet specialiseret socialområde, hvor hovedparten af kommunens specialiserede ydelser efter Lov om Social Service er samlet i ét center, der dækker fra fødsel til død.


Indsatserne på området dækker over indsatser til borgere med rusmiddelproblemer, handicap, psykiatriske udfordringer og social udsathed. Indsatserne indeholder foranstaltninger i hjemmet, botilbud, frivillige anbringelser, tvangsanbringelser, beskæftigelsestilbud mv.


Den anden model, som bliver anvendt i flere kommuner, er model 2. Her er organiseringen opdelt i et børneområde og et voksenområde. På børneområdet er der ofte tale om et samlet område med både almene og specialiserede foranstaltninger, hvor voksenområdet kan være organiseret enten selvstændigt eller sammen med beskæftigelse eller sundhed/ældre.


Der er fordele og ulemper ved begge modeller.


Model 1

Fordele:

 • Bedre mulighed for at skabe sammenhæng i indsatserne i hele borgerens levetid
 • Udjævning af 18-årssnitfladen
 • Fagligt fællesskab mellem børne- og voksenområde
 • Entydigt budgetansvar på hele det specialiserede socialområde
 • Kan være vækstreducerende på voksenområdet
 • Fælles ledelsesmæssigt blik på det specialiserede børne- og voksenområde


Ulemper:

 • Mange svære snitflader til almenområdet
  • Sundhedsindsatser
  • § 83/85
  • Brugerstyret Personlig Assistent – BPA-ordninger
  • Hjælpemidler
  • § 100
  • Beskæftigelsesområdet
 • Vandring af borgere i dagtilbud og skoler fra almenområdet til specialområdet
 • Manglende entydigt budgetansvar på børne-, unge- og familieområdet
 • Svært at få borgere tilbage til almenområdet, når de først er kommet over på specialområdet


Model 2

Fordele:

 • Bedre sammenhæng mellem almene og specialiserede indsatser
 • Fagligt fællesskab mellem almen- og specialområde
 • Entydigt budgetansvar på det samlede børne-, unge- og familieområde
 • Kan være vækstreducerende på det specialiserede børne-, unge og familieområde
 • Fælles ledelsesmæssigt blik på det samlede børne-, unge-, og familieområde


Ulemper:

 • Manglende sammenhæng mellem børne- og voksenområde på det specialiserede område
 • Uhensigtsmæssig 18-årssnitflade
 • Vækst på voksenområdet


Faxe Kommune er organiseret ud fra model 1, og administrationen vurderer, at det er tydeligt at genkende både fordele og ulemper ved modellen.


Status for socialområdet i Faxe Kommune er, at der er store udfordringer. Nogle er lokale og andre gør sig også gældende i andre kommuner.


Udfordringer/potentialer:

 • Stadig meget høj aktivitets-/økonomisk vækst på socialområdet, som primært er båret af børne-, unge- og familieområdet
 • Praktiske og økonomiske incitamentsstrukturer omkring henvisning af borgere fra almen til specialområde opleves som bidragende til væksten på det specialiserede børne-, unge- og familieområde (mange underretninger/henvisninger, mange foranstaltninger, høj segregeringsgrad (adskillelse))
 • Kultur på både almen og specialområde, der understøtter eksklusion og brug af vidtgående foranstaltninger
 • ”Vi sidder mellem to stole”-problem – mangel på sammenhæng og indsatser mellem almendel og specialdel – Fælles om Forebyggelse og Børn i Fællesskaber er væsentlige veje ud af dette, men kunne det gå hurtigere, hvis indsatserne understøttes af struktur og kultur
 • Mulighed for styrket ledelseskraft i flere led på socialområdet
 • Store udfordringer i institutionsdriften på voksenområdet – lille driftsområde
 • Udfordringer med sundhedsaspektet på socialområdet
  • Medicinhåndtering
  • Somatisk pleje på bostederne
  • Generelt sundhedsperspektiv i forhold til borgerne på socialområdet
 • Mulighed for faglige sammenhænge på en række voksenparagraffer mellem socialområde og sundhed/ældre (BPA, §§ 83/85, hjælpemidler, § 100)


Den tydeligste udfordring er lige nu aktivitets-/udgiftsvæksten på det specialiserede børne-, unge- og familieområde. Der er allerede iværksat en lang række initiativer med henblik på at arbejde med vækst og udgiftsniveau – Børn i Fællesskaber, Fælles om Forebyggelse, handleplanskatalog på socialområdet osv.


Det er administrationens vurdering, at initiativerne stadig er relevante, at implementeringen er godt i gang, og at effekter af de forskellige tiltag allerede kan ses. Men samtidigt vurderer administrationen, at der er økonomiske incitamentsstrukturer og en henvisnings-/foranstaltningskultur på både almen- og specialområdet, som kraftigt øger implementeringstiden, og som nogle steder virker direkte kontraproduktivt på at få markant effekt af de igangsatte initiativer. Det er der ikke noget unormalt i, men udfordringen i Faxe Kommune er, at der er voldsomt pres på tid/penge.


Organisationsændringer er bestemt ikke altid løsningen på udfordringer, men det er administrationens vurdering, at der er behov for lidt kraftigere tiltag, der kan bryde med de incitamentsstrukturer og kulturer, der rammer Faxe Kommune nu i forhold til de igangsatte initiativer. Så med udgangspunkt i aktivitets-/udgiftsvæksten og de øvrige ovenstående udfordringer, anbefaler administrationen, at organiseringen af området bliver ændret fra model 1 til model 2.


Med den nuværende model (model 1) i Faxe Kommune er der mange sammenhænge og samarbejder, som skal fortsætte uændret, fx Ungevejen, der bliver fastholdt som en eksisterende netværksorganisation mellem afdelingerne Børn og Unge, Handicap og Psykiatri og Jobcentret.


Politisk betjening af udvalg

Serviceringen og betjeningen af de politiske udvalg fortsætter også i sin nuværende form via centrene. Administrationen anbefaler, at Byrådet i forbindelse med den nye byrådsperiode og behandling af styrelsesvedtægten tager stilling til en blivende udvalgsstruktur.


Proces- og tidsplan

Administrationen anbefaler, at processen bliver gennemført således, at Byrådet træffer en endelig beslutning om strukturændringen den 14. oktober 2021 med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2022.Tidsplan

Politikere

AdministrationFase 1

Uge 33

Udsendelse af forslag til organisationsændring med henblik på behandling i Økonomiudvalget

Præsentation i organisationen – ledere medarbejdere og Hovedudvalg/CenterMED

Uge 34

Behandling i Økonomiudvalget

Forslag til ændret centerstruktur

Uge 35

Behandling i Byrådet

Inddragelsesperiode (2/9-8/9)

(relevante medarbejdere og ledere)
Fase 2

Uge 37


Høringsperiode (13/9-27/9)

(relevante medarbejdere, ledere, råd, nævn, bestyrelser, HovedMED, CenterMED)

Uge 40

Behandling i Økonomiudvalget

(videre proces og endelig beslutning)

Endeligt forslag til en ny centerstruktur, inkl. fordeling af opgaveområder

Uge 41

Behandling i Byrådet


Uge 1


Fuld opstart – organisering og økonomi


Inddragelses- og høringsproces

Hovedudvalget, de tre berørte centerudvalg og relevante råd, nævn og bestyrelser bliver inddraget og hørt i processen, lige som de involverede ledere og medarbejdere bliver inddraget.


I inddragelsesprocessen forud for selve høringen har de involverede parter mulighed for at bidrage til at kvalificere og udfolde den overordnede model for centerstrukturen. Herunder er der mulighed for også at få belyst og uddybet specifikke elementer, fx i forhold til præcisering af opgaver og normeringer, og dels at få skabt forståelse og opbakning til den nye organisering.


Høringer og inddragelse finder sted, så de indkomne bemærkninger og høringssvar kan indgå i Økonomiudvalgets og Byrådets endelige behandling af sagen på møderne henholdsvis den 6. oktober 2021 og den 14. oktober 2021.


Parallelt med offentliggørelsen af denne sagsfremstilling (ultimo uge 33) præsenterede direktionen forslaget om en ny centerstruktur, som beskrevet ovenfor for ledere, medarbejdere, Hovedudvalg og CenterMED (præsentationen er vedhæftet som bilag).


Når sagen er behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, finder inddragelsesperioden sted, og høringsmaterialet bliver udarbejdet og udsendt til høringsparterne.


I uge 40 fremlægger administrationen et endeligt forslag til en ny centerstruktur, inklusiv en fordeling af opgaveområder til politisk behandling således, at der kan ske en fuld opstart i en ny organisering den 1. januar 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at:

 1. Centerstrukturen ændres pr. 1. januar 2022
 2. Antallet af centerchefer reduceres fra otte til syv
 3. Center for Familie, Social og Beskæftigelse opdeles således, at opgaverne på socialområdet fordeles mellem Center for Børn, Unge og Familier og Center for Social, Sundhed og Pleje
 4. Center for Beskæftigelse og Integration fortsætter som et selvstændigt center
 5. Der gennemføres en høring i MED-systemet (Hovedudvalget og CenterMED) om forslaget til en ændring af centerstrukturen, således at organisationsændringen kan behandles endeligt i Byrådet den 14. oktober 2021.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

169. Orientering om sygefraværsstatistik 2. kvartal 2021

Resume

I følgende sag fremlægges orientering omkring udviklingen i sygefraværet frem til 2. kvartal 2021, samt orientering om status på nye og igangværende indsatser. Sygefraværet i 1. halvår 2021 er 0,17 procentpoint lavere end samme periode sidste år. Faldet er lavere end 1. kvartal 2021, hvorfor der isoleret for 2. kvartal kan ses en stigning i sygefraværet. Stigningen i 2. kvartal er dog ikke markant nok til, at udligne faldet i 1. kvartal, hvorfor der fortsat ses et fald for hele halvåret 2021 sammenlignet med året før.


Center for Sundhed & Pleje er det eneste center der er steget, sammenlignet med 1. halvår 2020. På baggrund af denne udvikling intensiveres der i dette center med månedlige opfølgningsmøder på sygefraværet. Det er endnu for tidligt at konkludere noget endeligt, men at de resterende syv centre oplever et fald i deres sygefravær, indikerer at Øget Nærvær - Bedre Trivsel har den ønskede effekt.

Sagsfremstilling

Sygefraværet i 1. halvår 2021 er 0,17 procentpoint lavere end samme periode sidste år.


Sygefraværet i 1. kvartal 2021 var 0,81 procentpoint lavere end året før. Der kan derfor ses en stigning i sygefraværet alene for 2. kvartal 2021. Stigningen i 2. kvartal på 0,47 procent, er dog ikke markant nok til, at udligne faldet i 1. kvartal. Derfor ses der fortsat et fald for hele halvåret.


Samlet for hele 1. halvår er Center for Sundhed & Pleje det eneste center der er steget sammenholdt med sidste år. I 1. kvartal havde centeret et fald på 0,43 procentpoint, men stigningen alene i 2. kvartal på 1,45 procentpoint har været så markant at centeret samlet for hele 1. halvår stiger med 0,56 procentpoint.


I de resterende centre ses der et fald i sygefraværet over hele 1. halvår. Det er fortsat for tidligt at konkludere noget endeligt, men på baggrund af de to kvartaler i 2021, hvor 7 ud af 8 centre har et fald i deres sygefravær, så er der indikationer på at Øget Nærvær – Bedre Trivsel har den ønskede effekt, med undtagelse af Center for Sundhed & Pleje.


Læring fra CBU


Ét af de centre der har et fald i sygefraværet er Center for Børn & Undervisning, med et fald på 0,29 procentpoint. Følgende tiltag er identificeret som afgørende for effekten af CBU’s sygefraværsindsats: 1) høj grad af involvering af TRIO’er i handleplansarbejde, for at sikre relevans og ejerskab ift. de indsatser, der igangsættes. 2) Stort ledelsesmæssigt fokus- og systematisk opfølgning på sygefravær. I praksis betyder dette, at sygefravær er et fast punkt på dagsordenen på ledelsesmøder i flere niveauer af organisationen. 3) Udtalt fokus på at bryde mål ned i overskuelige bidder og konkrete handlinger, så det bliver muligt at genkende hensigtsmæssig adfærd i dagligdagen. 4) Systematisk brug af data til at følge fraværsudviklingen og identificere, hvor der skal sættes ind.


Ny indsats i Center for Sundhed & Pleje


På baggrund af den seneste udvikling i Center for Sundhed & Pleje intensiveres de månedlige opfølgningsmøder på sygefraværet. Møderne afholdes som fællesmøder mellem de daglige ledere i centeret og centerchefen. På møderne vil sygefraværet i hver enkelt afdeling blive gennemgået. Det drøftes hvilke problemstillinger lederne møder, og om der er specifikke medarbejdere, der skal have en øget indsats. At møderne afholdes som fællesmøder, skal sikre erfaringsudveksling lederne imellem, og med centerchefens deltagelse højnes det ledelsesmæssige fokus på de specifikke problemstillinger lederne oplever. At møderne afholdes månedligt sikrer samtidig den nødvendige opfølgning for, at drøftelserne og gennemgangen skal have en effekt. HR vil også deltage i møderne, så deres faglighed kan inddrages tidligt og konsekvent.


Denne indsats sker sideløbende med indsatser i den nedsatte Taskforce til at øge rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på området, samt øvrige indsatser i Øget Nærvær – Bedre Trivsel. Desuden er det forventningen fra såvel ledelse og medarbejdere, at den ændrede organisering af hjemmeplejen, som skal bidrage med en tættere og mere nærværende ledelse, kombineret med en gradvis indførelse af selvorganiserende grupper, vil have en positiv effekt på sygefraværet i hjemmeplejen.


Status på Øget Nærvær – Bedre Trivsel


Rekruttering og coaching af nye ledere:


I løbet af 2. kvartal har der været afholdt i alt 20 forløb målrettet kommunens ledere. 14 coachingsessioner af nuværende ledere, og 6 rekrutteringsforløb af nye ledere.


Processer på arbejdspladser:


I 2. kvartal har der været afholdt i alt 14 udviklingsprocesser målrettet kommunens arbejdspladser – herunder 3 konflikthåndteringer og 11 forløb med henblik på udvikling af samarbejde og kultur blandt medarbejderne. Foruden de gennemførte forløb, er der flere forløb i planlægningsfasen, der forventes afsluttet eller iværksat i løbet af efteråret.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller til at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

170. Orientering om Arbejdsmiljøberetning 2020

Resume

TRIO-/arbejdsmiljøgrupperne har været involveret i udarbejdelse af arbejdsmiljøberetningerne, som kan læses på intranettet. Den samlede arbejdsmiljøberetning er udarbejdet på baggrund af en samlet dataindsamling fra alle arbejdsplads- og centrenes arbejdsmiljøberetninger.

Arbejdsmiljøberetning 2020 er vedlagt sagen.  

Sagsfremstilling

Psykisk arbejdsmiljø

Der er samlet set beskrevet 296 successer med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Top tre er: Samarbejde på arbejdspladsen, Forandringer i medarbejdernes opgaveløsning og Kommunikation/information.

Der er samlet set beskrevet 2016 udfordringer. Ser vi på de udfordringer der er rapporteret mange gange, men ikke nødvendigvis er gradueret blandt de
allermest belastende drejer det sig om følgende:

 • Arbejdspres
 • Forandringer i medarbejdernes opgaveløsning
 • Samarbejde på arbejdspladsen
 • Tid og ressourcer til at varetage kerneopgaven

Disse udfordringer findes også blandt de temaer, der har været flest successer med i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet. Det betyder, at der i organisationen er erfaringer og viden om, hvordan man succesfuldt kan arbejde med det. Det er potentiale for tværgående erfaringsudveksling.

En anden type udfordringer er dem, som er gradueret til at have den største negative indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Det er:

 • Krænkende hændelser (fx mobning, chikane, mv.)
 • Konflikter på arbejdspladsen

I forhold til disse udfordringer kan der rekvireres støtte fra HR Udvikling. Disse indsatser har en mere målrettet karakter og skræddersys til den enkelte situation.

Fysisk arbejdsmiljø

Der er i alt beskrevet 202 successer og 215 udfordringer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø.

Der er især tre temaer der skiller sig ud:

 • Indeklima (belysning, lugt, temperaturer, osv.)
 • Ergonomiske belastninger
 • Manglende faciliteter

Alle tre temaer nævnes både i forhold til succeser og udfordringer, hvilket indikerer at der i organisationen findes erfaring med at løse denne type udfordringer.

Temaerne samt forslag til kommende fælles arbejdsmiljøindsatser behandles i beretningen under "Status på arbejdsmiljøet i 2020" og "Arbejdsmiljøtiltag i 2021".

Under ”Arbejdsmiljøtiltag 2021” i beretningen, er følgende forslag til konkrete indsatsområder beskrevet, til at fremme det gode arbejdsmiljø:

 • Øget Nærvær - Bedre Trivsel
 • De 3 fokusområder
 • Indeklima samt Ergonomiske belastninger
 • Røgfri arbejdstid fra 1. juli 2021
 • Arbejdslivet efter corona
 • Evalueringer i Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetningen for 2020 indeholder endvidere fire overordnede redegørelser:

 • Brugen af psykologisk krisehjælp og rådgivning
 • Tilsyn gennemført af Arbejdstilsynet
 • Oversigt over arbejdsulykkernes art og antal
 • En opgørelse over fraværet i kommunen

Arbejdsmiljøberetning 2020 er godkendt på Chefforum den 20. april 2021 og drøftet på møde i Hovedudvalget den 9. juni 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at Arbejdsmiljøberetning 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

171. Godkendelse af ny ligestillingspolitik

Resume

Hovedudvalget i Faxe Kommune har udarbejdet forslag til ny ligestillingspolitik for Faxe Kommune, som indstilles til byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende ligestillingspolitik blev vedtaget i 2008. Som en udløber af drøftelser i forbindelse med behandlingen af sidste års ligestillingsredegørelse, har Hovedudvalget udarbejdet et forslag til en mere tidssvarende ligestillingspolitik, som er vedhæftet sagen.


Faxe Kommunes nye ligestillingspolitik fokuserer ikke kun på lighed mellem køn – den sikrer også mangfoldighed i kommunen. Politikken tager dermed både afsæt i FN’s verdensmål om ligestilling mellem kønnene såvel som lige muligheder, vilkår og rettigheder uanset race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.


Faxe Kommunes holdning er, at menneskelige forskelle er med til at skabe nytænkning og et mere dynamisk miljø, ligesom det har en positiv afsmitning på kvaliteten af det udførte arbejde.
Kommunen arbejder for, at sammensætningen af de ansatte afspejler mangfoldigheden i befolkningen. På den måde kan vi møde borgerne i øjenhøjde og sikre, at kommunens borgere også kan spejle sig i kommunen.


Ligestillingspolitikken skal også bidrage til at gøre Faxe Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads for alle uanset køn, alder og identitet, og dermed bidrage til at kommunen også i fremtiden kan rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.


Ligestillingspolitikken

Politikkens opbygning består af formålet med politikken samt dens indhold som er kategoriseret ved: Ledelsesansvar, Job og kompetencer, Karrieremuligheder, Kommunikation og adfærd. Ligestillingspolitikkens formål er en aktiv stillingtagen til, at alle i Faxe Kommune er velkommen uanset køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.


Ledelsesansvaret er først præsenteret i politikken, da det først og fremmest er direktionens, chefernes og ledernes ansvar at sikre, at der er mangfoldig repræsentation i Faxe Kommune. Under Job og kompetencer skal vi sikre at køn, alder og identitet ikke har en betydning i personaleforhold; lige fra ansættelse til fratrædelse. Det er således personens faglige og personlige kompetencer, som er afgørende for vores valg af nye kollegaer ved ansættelse. Det skal herudover sikres, at Faxe Kommune understøtter, at alle medarbejdere uanset køn, alder og identitet oplever lige gode muligheder for uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere og forfremmelse.
Under kommunikation og adfærd, understreges det, at det er alles ansvar at bidrage til, at alle former for krænkende handlinger og holdninger ikke finder sted.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at ligestillingspolitikken godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget sendte sagen retur, og ønsker at ligestillingspolitikken skal indeholde konkret beskrivelse for handlinger til udmøntning af politikken.


Fraværende: Ingen.

172. Beslutning om pris for grunde, der ikke er egnede til ny bebyggelse

Resume

Faxe Kommune har haft en praksis med at fastsætte en rimelig høj pris for nogle grunde, som ikke er egnede til ny bebyggelse, med den konsekvens, at grundene ikke er blevet solgt og blot ligger hen. Administrationen vurderer, at det i mange tilfælde vil være lovligt at udbyde grundene offentligt til salg til en lavere pris, hvilket kan hjælpe til at få grundene solgt. Byrådet skal tage stilling til, om praksis skal ændres.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer flere grunde, som er opkøbt på tvangsauktion, og hvor en gammel rønne er revet ned eller skal rives ned. Nogle af disse grunde er ikke egnede til ny bebyggelse, fx pga. grundens størrelse, dårlige oversigtsforhold i forhold til udkørsel og trafik, ingen mulighed for kloakering og lignende. Det drejer sig primært om grunde, som ligger i landzone, men der er også nogle grunde inden for byzone.


Disse grunde er hidtil enten efter byrådets beslutning blevet udlagt til grønne fællesarealer, eller i de fleste tilfælde har byrådet besluttet, at grundene skulle tilbydes naboerne til en pris på 80 kr./m2 med krav om, at grunden ikke må bebygges, og køber selv skal betale udgifter til landinspektør for sammenlægning med egen grund. Ofte vender naboerne ikke tilbage, eller de angiver, at prisen er for dyr. Det betyder, at grundene blot ligger hen, og kommunen skal sørge for vedligehold af grundene.


Kommunen har en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, og kommunen må ikke yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder uden lovhjemmel. Det indebærer, at kommunen som udgangspunkt skal sælge fast ejendom til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel - markedsprisen.


Det kan være vanskeligt at konstatere, hvad markedsprisen er for de grunde, som tidligere har været bebygget, men ikke må bebygges igen og derfor ikke er særligt attraktive at købe.


Lolland Kommune har opkøbt og nedrevet mere end 1.000 boliger siden kommunesammenlægningen, så de har stor erfaring med at eje og sælge grunde, hvor de ikke ønsker nye boliger opført. De har fastsat prisen til ca. 10 kr./m2, når grunden kun kan anvendes til fx have eller landbrugsjord. Grundene bliver udbudt offentligt til salg, men de kontakter også naboerne for at gøre opmærksom på udbuddet.


I Faxe Kommune har vi lige nu tomme grunde liggende på Dyssevej 11, Kongsted, og Teestrupvej 15, Haslev, hvor naboerne ikke har ønsket at købe grundene til 80 kr./m2. Vi har desuden ejendomme på Kærsvænget 9, St. Torøje, og Tokkerupvej 17, Faxe, som skal rives ned, og som ikke er egnede til ny bebyggelse.


Administrationen foreslår, at praksis for fastsættelse af prisen for grunde på under 700 m2, som ikke er egnede til ny bebyggelse eller til grønne fællesarealer, bliver ændret. Disse grunde kan ud fra en konkret vurdering få fastsat en pris på ca. 15-18 kr./m2 svarende til prisen for arealer udlagt til tekniske anlæg og landbrugsjord i kommunen. Prisen skal vurderes konkret for den enkelte grund i forhold til mulighed for udnyttelse af grunden og værdi som følge af placering i landzone eller byzone.


Kommunens ejendomme udbydes til salg efter reglerne i bekendtgørelse om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. grunde under 700 m2, som ikke er egnede til ny bebyggelse eller grønne fællesarealer, som udgangspunkt og ud fra en konkret vurdering bliver fastsat til en pris på ca. 15-18 kr./m2, og
 2. administrationen bliver bemyndiget til at sætte grunde fra pkt. 1 til salg, når de har en samlet pris på under 100.000 kr.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

173. Garantistillelse til Fakse Ladeplads Vandværk ApS

Resume

Fakse Ladeplads Vandværk ApS har søgt om garantistillelse for lån på 4 mio. kr. til finansiering af en yderligere udskiftning af en del af vandværkets ledningsnet i Faxe Ladeplads by.


På Byrådsmøde den 7. februar 2019 blev der godkendt garantistillelse for lån på 4 mio. kr. til Fakse Ladeplads Vandværk ApS til første etape af ledningsudskiftningen.


Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti for lån til finansiering af en yderligere udskiftning af en del af vandværkets ledningsnet i Faxe Ladeplads by jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.


Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Fakse Ladeplads Vandværk ApS har søgt om garantistillelse for lån på 4 mio. kr. til finansiering af en yderligere udskiftning af en del af vandværkets ledningsnet i Faxe Ladeplads by. Ledningsnettet i Fakse Ladeplads by er af en fremskreden alder og risikoen for spild er betydelig.


Første etape af ledningsudskiftningen, hvor Faxe Kommune stillede garanti på et lån på 4 mio. kr., er afsluttet medio 2020. Udskiftningen har resulteret i et fald i vandværkets spild på ca. 8-10.000 m³ samt et udgiftsfald i el til produktion og distribution.


Fakse Ladeplads Vandværk ApS har 28 anpartshavere, ca. 2.200 forbrugere og sælger ca. 170.000 kubikmeter vand/år.


Finansiering af projektet

Fakse Ladeplads Vandværk ApS har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 4 mio. kr. med afdrag over 25 år og med en fast rente på 0,70 %. Fakse Ladeplads Vandværk ApS vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.


Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:


 • Vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold
 • Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti


Herudover skal det på baggrund af en konkret vurdering vurderes, om der til sikkerhed for garantistillelsen skal tages pant i ejendommen.


Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere på Byrådsmøde den 7. februar 2019 givet garanti for lån til Fakse Ladeplads Vandværk ApS. Garantien vedrører første etape af ledningsudskiftningen på 4 mio. kr. og arbejdet er afsluttet medio 2020.


Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.


Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Fakse Ladeplads Vandværk ApS indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.


Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.


Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Fakse Ladeplads Vandværk ApS´s økonomi kan bære optagelse af lån på 4 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet.


Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 4 mio. kr. med løbetid på 25 år.

Provisionsindtægt for den ny garantistillelse vil det første år udgøre 20.000 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelser til lån optaget af vandselskaber ikke kommunens låneramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Fakse Ladeplads Vandværk ApS på 4 mio. kr.
 2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
 3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

174. Garantistillelse til Karise Permatopia Vandværk ApS

Resume

Karise Permatopia Vandværk ApS har søgt om garantistillelse for lån hos Kommunekredit på 1.440.192 kr. Vandværket herunder nedgravning af ledningsnettet er finansieret med et dyrt lån i Merkur Bank, dette ønskes indfriet med et lån hos Kommunekredit.


Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti for lån hos Kommunekredit til indfrielse af lån i Merkur Bank jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.


Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Karise Permatopia Vandværk ApS har søgt om garantistillelse for lån på 1.440.192 kr. Vandværket herunder nedgravning af ledningsnettet er finansieret med et dyrt lån i Merkur Bank, dette ønskes indfriet med et lån hos Kommunekredit.


Center for Økonomi har kontaktet kommunekredit og de siger god for lånets formål.


Karise Permatopia Vandværk ApS har 46 anpartshavere, 91forbrugere samt forventer og sælge ca. 6.800 kubikmeter vand/år.


Finansiering af projektet

Karise Permatopia Vandværk ApS har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 1.440.192 kr. med afdrag over 22,5 år og med en fast rente på 0,63 %. Karise Permatopia Vandværk ApS vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti.


Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:


 • Vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold
 • Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti


Herudover skal det på baggrund af en konkret vurdering vurderes, om der til sikkerhed for garantistillelsen skal tages pant i ejendommen.


Vurdering af ansøgningen

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.


Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Karise Permatopia Vandværk ApS indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.


Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.


Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Karise Permatopia Vandværk ApS´s økonomi kan bære optagelse af lån på 1.440.192 kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet.


Der er foretaget en individuel vurdering af garantien i forhold til risiko, levetid på anlægget samt fremtidige udbedringer.


Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 1.440.192 kr. med løbetid på 22,5 år.

Provisionsindtægt for den ny garantistillelse vil det første år udgøre 7.201 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelser til lån optaget af vandselskaber ikke kommunens låneramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Karise Permatopia Vandværk ApS på 1.440.192 kr.
 2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
 3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

175. Garantistillelse til Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS

Resume

Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS har søgt om garantistillelse for lån på 6.221.135 kr. Pilerensningsanlægget er finansieret med et dyrt lån i Merkur Bank, dette ønskes indfriet med et lån hos Kommunekredit.


Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti for lån hos Kommunekredit til indfrielse af lån i Merkur Bank jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.


Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS har søgt om garantistillelse for lån på 6.221.135 kr. Pilerensningsanlægget er finansieret med et dyrt lån i Merkur Bank, dette ønskes indfriet med et lån hos Kommunekredit.


Center for Økonomi har kontaktet kommunekredit og de siger god for lånets formål.


Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS har 46 anpartshavere og 91 forbrugere.


Finansiering af projektet

Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 6.221.135 kr. med afdrag over 22,5 år og med en fast rente på 0,68 %. Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti.


Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:


 • Vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold
 • Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti


Herudover skal det på baggrund af en konkret vurdering vurderes, om der til sikkerhed for garantistillelsen skal tages pant i ejendommen.


Vurdering af ansøgningen

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.


Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.


Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.


Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS´s økonomi kan bære optagelse af lån på 6.221.135 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet.


Der er foretaget en individuel vurdering af garantien i forhold til risiko, levetid på anlægget samt fremtidige udbedringer.


Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garanti dækker et lån på 6.221.135 kr. med løbetid på 22,5 år.

Provisionsindtægt for den ny garantistillelse vil det første år udgøre 31.106 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelser til lån optaget af vandselskaber ikke kommunens låneramme.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Spildevandslauget Karise Permatopia Pilerensningsanlæg ApS på 6.221.135 kr.
 2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
 3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.


Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Lars Folmann (O) og René Tuekær (L) stillede følgende ændringsforslag: Indstillingspunkt 3 anbefales ikke, idet det bemærkes at der ønskes pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.


Camilla Meyer (A), Per Thomsen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) undlod at stemme.


Administrationen undersøger i hvilke andre fortilfælde, hvor kommunen har krævet pant i forbindelse med garantistillelse, samt afklarer udgifter og konsekvenser for låntager.


Fraværende: Ingen.

176. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Symbiosen 10 og 12

Resume

De to erhvervsgrunde Symbiosen 10 og 12 i Rønnede er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Symbiosen 10 og 12 blev efter byrådets beslutning den 29. april 2021 udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 132 kr./m2. Det gav en pris på 681.780 kr. for Symbiosen 10 og 698.544 kr. for Symbiosen 12.


Ejendomsselskabet Symbiosen 7 ApS gav købstilbud på de to grunde den 3. maj 2021 til den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber har overtaget grundene den 1. juli 2021.


Herefter er alle de byggemodnede grunde ved Symbiosen solgt.


Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 681.780 kr. + 698.544 kr., i alt 1.380.324 kr., som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.380.324 kr., der samtidig søges frigivet,
 2. der samtidig overføres 27.606 kr. til 2%-kontoen, og
 3. punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

177. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Grønlandsgade 7

Resume

Erhvervsgrunden Grønlandsgade 7, Haslev, er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Grønlandsgade 7 har været udbudt offentligt til salg til 490.200 kr., svarende til 95 kr./m2.


Rima Holding ApS har den 9. juni 2021 givet et købstilbud på den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber overtager grunden den 1. september 2021.


Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 490.200 kr., som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 490.200 kr., der samtidig søges frigivet,
 2. der samtidig overføres 9.804 kr. til 2%-kontoen, og
 3. punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

178. Beslutning om fortsat udlån af Nordhjemsvej 6, Faxe til motocrosbane

Resume

I denne sag skal byrådet tage stilling til fortsat udlån af Nordhjemsvej 6, Faxe til motocrossbane. Der har været motocrossbane på arealet siden 1980'erne.


Brugen af banen har hidtil foregået under rammerne af landzonetilladelse og miljøgodkendelse fra 2010 som begge er udløbet 31.12.2020 - Ansøgning om fornyelse af landzonetilladelse og miljøgodkendelse er under behandling i Center for Plan og Miljø. 

Sagsfremstilling

Faxe Motocrossbane er anlagt på matrikel nr. 129C, Faxe By, Faxe, og har adressen Nordhjemsvej 6, 4640 Faxe. Der har været baner på matriklen siden 1980’erne. Banen har gennem tiden haft flere tidsbegrænsede landzonetilladelser og miljøgodkendelser, de seneste fra 2010 udløb ved udgangen af 2020. Det er Enduroklub Danmark som står for det praktiske med adgangsforhold, vedligeholdelse, økonomi mv. Og det vil være dem som udlånsaftalen gives til, som part, men som hidtil kan andre brugere også anvende banen under de givne rammer.


Faxe Motocrossbane består af en motocrossbane, der har ligget der i mange år, samt en nyere endurobane. Enduro er en langdistance motorcykelsport, hvor der køres på en "off road" bane med forskellige forhindringer. I et enduroløb handler det om at køre så mange omgange som muligt indenfor en tidsramme på 2 - 3 timer.


Banernes placering på matriklen fremgår af vedhæftede støjrapport. Sporet på endurobanen har en længde på ca. 1.065 m, mens sporet på motocrossbanen har en længde på ca. 629 m.


Ved banen er der opstillet et par containere, der indeholder en traktor, olie og diesel til traktoren, river, skovle og lignende. Derudover er der lavet en overdækning i træ og metalplader, samt opstillet et busskur som siddeplads for tilskuere. Disse vil være omfattet af landzonetilladelsen.


Ud fra vedhæftede støjrapport vil banerne, som de er anlagt nu og med de ønskede kørselsdage, ikke helt kunne overholde støjgrænserne i Miljøstyrelsens motorsportsvejledning. I rapportens afsnit 9 er der beregnet på etableringen af tre støjvolde til at dæmpe støjniveauet. Hvis støjvoldene kan tillades af Faxe Kommune, beder klubben samtidig Faxe Kommune om hjælp til at få dem etableret - her skal man være opmærksom på vejbyggelinjer.


Såfremt byrådet godkender fortsat brug af arealet til motocross, under rammerne af landzonetilladelse og miljøgodkendelse, vil der blive arbejdet videre med ansøgning og tilladelser mm. I disse tilladelser vil der også blive taget stilling til støjvolde og deres eventuelle placering og størrelse.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser nu. Sagen her behandler ikke eventuel bistand til etablering af støjvolde.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at byrådet godkender fortsat brug af motocrossbaner på matrikel 129c, Faxe By under rammerne af landzonetilladelser og miljøgodkendelser.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
179. Evaluering af Borgerforslag

Resume

Byrådet besluttede i møde den 6. februar 2020, at Faxe Kommune skulle tilbyde en ordning for borgerdrevne forslag. Ordningen har nu eksisteret i et års tid og denne sag indeholder en evaluering af ordningen, som besluttet på byrådsmødet.

Sagsfremstilling

Lokallisten fremsatte en sag om indførsel af borgerforslag i Faxe kommune på byrådsmødet d. 14. november 2019, hvor Byrådet besluttede at sende sagen til administrativ behandling.

Administrationen fremlagde en sag for Økonomiudvalget d. 28.01.2020 og for byrådet d. 06.02.2020 hvori formål, forslag til praksis samt økonomi vedrørende borgerforslag blev beskrevet.


Beslutningen blev således:

 1. ordning for borgerforslag blev vedtaget.
 2. tekstopslag til kommunens hjemmeside godkendt.
 3. at borgere skal være minimum 15 år for at kunne stille forslag og stemme.
 4. at der kræves samme antal stemmer, som et mandat til byrådet (791).
 5. at udgiften til etablering og drift finansieres af Udvilkingspuljen.
 6. at ordningen evalueres i byrådet medio 2021.


Siden foråret 2020 har det derfor været muligt for borgere over 15 år i Faxe kommune at stille forslag, som byrådet skal behandle. Det kræver dog, at der er minimum 791 stemmer for borgerforslaget.


Status pr. 19. august 2021 er, at der er fem aktive borgerforslag, som er udløbet. De fik mellem 2 og 4 stemmer. Et borgerforslag udløber efter 6 måneder. Der er indkommet fem aktive forslag, som borgere kan stemme på.


Den årlige drift af systemet udgør 32.500 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for organisation & HR indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Der gives en ny status på borgerforslag om et år.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

180. Beslutning om opsætning af valgplakater på centralt udpegede fysiske områder ved kommunalvalget 2021

Resume

På vegne af Lokallisten (L) fremsendte gruppeformand, René Tuekær et forslag til byrådet om opsætning af valgplakater på centrale, udpegede områder i hele Faxe Kommune.

Byrådet behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2021 og besluttede, at konsekvenserne af forslaget skulle undersøges, forinden der kunne tages en beslutning.


Under punktet beskriver Stab for Organisation & HR konsekvenserne herunder økonomi, lovhjemmel og andre forhold.

Der stilles et forslag til en beslutning af en model, der i givet fald vil forudsætte en fravigelse af gældende praksis og regler.

Sagsfremstilling

Stab for Organisation og HR har undersøgt Lokallistens forslag om, at der udpeges fysisk centralt placerede områder rundt omkring i alle dele af Faxe Kommune, hvor der kan opsættes valgplakater. Nogle steder med plads til plakater med kandidatlisternes bogstaver, og andre steder med plads til valgplakater af samtlige kandidater til kommunalvalget. Det er endvidere foreslået, at kommunen opsætter træstativer, og sætter valgplakater op, som kandidatlisterne leverer.


Kommunen kan lovligt udføre de foreslåede opgaver som led i den generelle indsats til forøgelse af valgdeltagelsen. Formålet er at skabe interesse for valget, og at vælgerne kan danne sig et samlet overblik over de politiske kandidater til kommunalvalget. De centrale ophængningssteder vil samtidig kunne inddrages i undervisningsforløb på skoler og på andre uddannelsessteder.


Der er udarbejdet et forslag til nogle centrale steder, hvor der kan ske en sådan ophængning af valgplakater. Se forslag i sagens bilag. I to tilfælde er der tale om alternativer og i et tilfælde peges der på et erhvervsområde / indkøbsområde.

Udpegning af stederne er udvalgt på en måde, der sikrer, at valgplakaterne ikke vil være synlige i umiddelbart tilslutning til indgangen til det enkelte valgsted på valgdagen, da dette ellers kan stride i mod reglerne om valgagitation.

For hvert forslag er de praktiske forhold, lovhjemlen og økonomien kommenteret. Man kan på denne baggrund udpege ophængningsstederne og overlade til de interesserede partier at benytte disse.


Model

Der foreslås følgende model, hvis det besluttes at ophænge valgplakater på centrale steder, og hvis det besluttes, at kommunen står for ophængning og nedtagning:

 • Ophængningen og nedtagning af valgplakaterne overlades til Center for Ejendomme, der afsætter 8 arbejdsdage til ophængning og senere nedtagning.
 • De interesserede partier kan aflevere deres valgplakater til ophængning fra uge 41 og senest den 21. oktober klokken 12.00 på kommunens materielgård, Bækvej i Haslev
 • Ophængningen foretages på en måde, så de politiske valgplakater samles under partigrupperne. Partigrupperne ophænges efter bogstavsbetegnelse startende med partibetegnelsen A i venstre side af ophængningsstedet


Regler og Vejledning

Ophængning af valgplakater på offentlige veje er reguleret af:

 • Lov om offentlige veje § 3 stk. 10 og §§84 – 85.
 • Bekendtgørelse af lov om private fællesveje §§ 66a - 66b.
 • Vejledning om opsætning af valgplakater i Faxe Kommune.


Regler om valgagitation findes i:

 • Kommunalvalgloven §56
 • Vejledning nr. 9450 af 16. juni 2021 om afholdelse af kommunale og regionale valg 2021, pdf side 117.


Reglerne betyder blandt andet, at der ikke kræves en tilladelse at hænge valgplakater op på offentlig vej. Reglerne i lovgivningen og den kommunale vejledning og praksis skal blot overholdes. Ejeren skal give tilladelse til ophængning af valgplakater på privat grund.


I forhold til valgagitation er det ikke tilladt at udsætte vælgerne for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i valglokalerne eller andre steder i ”umiddelbar tilknytning dertil”.
Dette indebærer, at valgplakater skal hænges op i passende afstand fra indgangsdøren til den bygning, hvor valglokalet ligger. Dog må der gerne hænge valgplakater på offentlig vej, uanset at dette er tæt på indgangsdøren.


For at undgå tvivl om hvad der er passende afstand, har byrådet, som ejer af de matrikler, hvor valglokalerne ligger, tidligere besluttet, at det ikke er tilladt overhovedet at ophænge valgplakater på valgstedernes matrikler, uanset om det er i passende afstand til indgangsdøren. Denne beslutning fremgår af Vejledning om ophængning af valgplakater i Faxe Kommune.
Beslutningen vil skulle fraviges ved at følge forslaget i sagen. Valgplakaterne må dog fortsat ikke hænge for tæt på indgangsdøren.


Vejledningen om ophængning af valgplakater i Faxe Kommune med beskrivelse af regler og praksis fremgår at det på sagen lagte bilag. Bilaget beskriver således hvad man må og kan -også i relation til denne sag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har økonomiske konsekvenser i 2021.

Der vil være en udgift på 40.000 kr., hvis det besluttes at opsætte en trækonstruktion i erhvervsområdet / indkøbsområdet i Haslev.

Der vil være en udgift til 8 arbejdsdage inkl. vogn og udstyr til opsætning og nedtagning af valgplakaterne, hvis det besluttes at kommunen står for ophængning og nedtagning. Denne udgift estimeres til 64 timer og giver en udgift på 20.000 kr.


Den samlede udgift ved forslaget beløber sig herefter til 60.000 kr., der anbefales afholdt af budgetområdet til afholdelse af valg.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Det besluttes, om der skal ske ophængning af valgplakater på centrale steder i kommunen, og i givet fald på hvilke steder.
 2. Den nuværende praksis om ikke at tillade ophængning af valgplakater på den matrikel hvor valghandlingen afvikles fraviges.
 3. Det besluttes, om kandidatlisterne selv, eller kommunen skal forestå ophængning og nedtagning af valgplakaterne jævnfør den i sagen beskrevne model.

Beslutning

René Tuekær (L) stillede forslag om, at ophængningen sker på følgende placeringer 1, 2, 3B, 4A, 5 og 6, som giver en økonomisk konsekvens på 20.000 kr. for den samlede model.


Lars Folmann (O) og Nadia Bruun Thurø (Ø) stemte for René Tuekærs forslag.


Ole Vive (V) og Michael Rosendahl (V) stemte imod den samlede indstilling.


Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) undlod at stemme.


René Tuekær (L) løftede sagen til Byrådet.


Fraværende: Ingen.

181. Godkendelse af Rammeaftale om danskuddannelse til behandling i kommunalbestyrelser

Resume

Kommunalbestyrelserne i hver region skal udarbejde en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne i regionen koordinerer og samarbejder om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændige af høj kvalitet. Med sagen fremlægges den første regionale rammeaftale i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen samt den forventede udvikling - herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen f.eks. fælles udbudsrunder.


Herudover har udlændige- og integrationsministeren i efteråret 2020 fastsat tre temaer, som skal indgå i rammeaftalen. Temaerne er: Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse, det pædagogiske tilsyn samt udbud af danskuddannelse.


Rammeaftalen er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne og drøftelser i den tværkommunale styregruppe for Jobforum. KKR Sjælland har drøftet sagen den 21. april 2021 og godkendt rammeaftalen. KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tilslutte sig rammeaftalen.


Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at der allerede er et ret omfattende samarbejde på tværs af kommunerne om danskuddannelse i KKR Sjælland – herunder om tilsyn og fælles udbud eller samarbejde mellem kommuner om brug af kommunale tilbud. Hertil kommer, at kommunerne i KKR Sjælland i den forløbne valgperiode er rykket tættere sammen om samarbejde på området.


I forhold til de tre ministertemaer ser kommunerne muligheder for fremadrettet at afsøge yderligere tværkommunalt samarbejde om to af temaerne: virksomhedsrettet danskuddannelse og det pædagogiske tilsyn.

I aftalen lægges op til, at kommunerne via det tværkommunale samarbejdsforum Jobforum i 2021/22 afsøger mulighederne for konkrete samarbejder om virksomhedsrettede/brancherettede forløb.

Kommunerne oplever generelt ikke udfordringer med at gennemføre det pædagogiske tilsyn, og der beskrives et udbygget samarbejde på tværs i regionen og nationalt. Samtidig ser man generelt muligheder for yderligere samarbejder i de strukturer, der er etableret med indgangen til 2021. Der lægges op til, at kommunerne via Jobforum i 2021/22 afsøger, om der er yderligere mulige tværkommunale samarbejdsfelter på tilsynsområdet f.eks. i form af videndeling.


Den overvejende del af kommunerne samarbejder med en eller flere kommuner om danskuddannelsestilbuddet - enten via kommunale tilbud eller ved, at flere kommuner er gået sammen om fælles udbud i forhold til privat udbyder. En stor del af kommunerne i Sjællandsregionen har i 2020 netop været igennem overvejelser om danskuddannelsestilbuddet enten i forhold til hjemtagning eller samarbejde om udbud. Herved er samarbejdsmulighederne netop blevet afsøgt.


Herudover peges på to yderligere temaer, hvor der lægges op til at drøfte og afsøge samarbejdsmuligheder. Det drejer sig om ”Kursister med særlige behov” og ”Digital undervisning”.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Faxe Kommune tilslutter sig rammeaftalen om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge senest den 30. juni 2021.


Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 6. juni 2021, pkt. 78:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

182. Godkendelse af en udtalelse til Ankestyrelsen om anbringelse af en borger på Kofoedsminde

Resume

Med denne sag skal et udkast til en udtalelse til Ankestyrelsen i en tilsynssag om placering af en borger på den sikrede afdeling på Kofoedsminde godkendes.


Ankestyrelsen har rejst en tilsynssag, hvor de vurderer, at Faxe Kommune har handlet i strid med serviceloven ved at placere en borger, der er idømt domstype 2 på den sikrede afdeling på Kofoedsminde, uden at betingelserne herfor var opfyldt.


Ankestyrelsen har bedt byrådet om at oplyse, hvad udtalelsen giver byrådet anledning til.


Sagsfremstilling

Socialudvalget er den 8. marts 2021 blevet orienteret om, at Tilsynet, Ankestyrelsen, har sendt en høring om en mulig tilssynssag til Faxe Kommune. Nu foreligger der en udtalelse fra Ankestyrelsen, som konkluderer, at Faxe Kommune har handlet i strid med reglerne, selvom afgørelsen om anbringelse på Kofoedsminde er truffet ud fra proportionalitet og saglighed om, at det ville gavne borgeren bedst.


På baggrund af udtalelsen har administrationen ændret i den eksisterende praksis og udarbejdet en arbejdsgang, der sikrer, at alle formalia for en placering på Kofoedsminde bliver overholdt. Arbejdsgangsbeskrivelsen er vedlagt som bilag til orientering. I forhold til den aktuelle sag arbejder administrationen på at få borgeren anbragt på en åben afdeling på et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.


Tilsynets udtalelse og administrationens udkast til en udtalelse til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.


Ankestyrelsen har forlænget fristen for en udtalelse til den 10. september 2021.

To af bilagene er lukkede for offentligheden, da de indeholder oplysninger om personlige og fortrolige forhold.


Baggrund for tilsynssagen

Lolland Kommune har klaget over, at Faxe Kommune ved en afgørelse den 3. april 2018 har foretaget en administrativ anbringelse af en borger på en sikret afdeling på Kofoedsminde. Ankestyrelsen valgte som tilsynsmyndighed at rejse en tilsynssag i den anledning.


Kofoedsminde er det eneste botilbud i Danmark, som har sikrede afdelinger til kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år. Psykisk udviklingshæmmede, som har begået grov eller personfarlig kriminalitet, kan anbringes på Kofoedsminde, fordi denne gruppe ikke findes egnet til en almindelig fængselsstraf.


Administrativ anbringelse på en sikret afdeling på Kofoedsminde kan ske, når en borger har fået en dom til anbringelse i en institution for personer med vidtgående psykiske handicap således, at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan bliver overført til en sikret afdeling - en såkaldt domstype 2.


Serviceloven indeholder regler om forskellige former for botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgeren kan bliver visiteret til et midlertidigt botilbud efter § 107, hvis borgerens behov for et botilbud ikke er varigt, men f.eks. har til formål at sikre rammen om en behandlingsmæssig indsats. Hvis borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling eller har fået en dom om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, kan borgeren blive visiteret til et længerevarende botilbud efter § 108.


Det er borgerens handlekommune, som både visiterer til et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, og hvis det er nødvendigt træffer en afgørelse om, at der skal ske en administrativ anbringelse på en sikret afdeling. Ifølge vejledning om botilbud til voksne skal borgeren placeres på en åben afdeling, og borgeren kan blive overført til en sikret afdeling, hvis der foreligger en begrundet mistanke om, at borgeren vil begå ny kriminalitet inden for dommens afgørelse. Dette fremgår dog ikke af hverken loven eller bekendtgørelsen på området.


Faxe Kommune har i den konkrete sag først tilbudt borgeren et ophold på et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, men uden succes. Efter anbringelsesdommen er der ikke forsøgt en indskrivning på et åbent, længerevarende botilbud. Det var efter Faxe Kommunes faglige vurdering ikke formålstjenligt i forhold til at sikre de mest trygge omgivelser for borgeren, og det var mere skånsomt med en hurtig overførsel til en sikret afdeling. Der blev derfor truffet afgørelse om med det samme at anbringe borgeren på en sikret afdeling, da der var særdeles begrundet mistanke om, at borgeren ville begå ny personfarlig kriminalitet.


Det er denne beslutning, som er i strid med reglerne, da borgeren ikke blev forsøgt placeret på et åbent, længerevarende botilbud først.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, 16. august 2021, pkt. 88:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

183. Orientering om revisitation og aktuel status i hjemmeplejen

Resume

Udvalget bad, på det ekstraordinære møde den 9. juli 2021 om, at administrationen udarbejder en sag om den aktuelle status i hjemmeplejen samt om arbejdet med revisitationen af borgerne i hjemmeplejen. De ønskede nøgletal fremgår af de vedhæftede bilag. På mødet orienterer leder af Visitation Pleje, og leder af Hjemmeplejen, om den aktuelle status på hvert deres område.

Sagsfremstilling

Udvalget bad, på det ekstraordinære møde den 9. juli 2021 om, at administrationen udarbejder en sag om den aktuelle status i hjemmeplejen, samt om arbejdet med revisitationen af borgerne i hjemmeplejen. Der er samtidigt bedt om en række nøgletal vedrørende hjemmeplejen.


Tal for visiteret og disponeret tid for personlig pleje, praktisk hjælp, overdragede sundhedslovsydelser, rengøring og utilsigtede hændelser for hhv. Faxe Øst, Faxe Vest og LevVel fremgår af bilag 1.


Tal for antal vakante stillinger, personaleomsætning og andel ufaglærte fremgår i bilag 2. Bilag 2 er et notat om statistik på personaleområdet i Center for Sundhed & Pleje, der er udarbejdet i løbet af foråret og sendt til udvalget den 8. april 2021. I forbindelse med udarbejdelsen af denne sag er der dog opgjort nye tal for hhv. vakante stillinger og andel ufaglærte. Pr. 1. august. har Faxe Vest således 14 vakante stillinger ud af en beregnet normering på 102 og en andel af ufaglærte på 15,9 %. Faxe Øst har 15 vakante stillinger ud af en beregnet normering på 97 og en andel af ufaglærte på 18,3 %. I forhold til opgørelsen fra april er antallet af ufaglærte på samme niveau, mens antallet af vakante stillinger desværre er noget højere. Sidstnævnte skyldes primært, at medarbejdere er gået fra til barsel, uddannelse eller pension, uden at der er lykkes at rekruttere nye medarbejdere som erstatning.


Der blev på sidste udvalgsmøde spurgt til kvalitetskrav til private leverandører i hjemmeplejen. Private leverandører skal leve op til den samme kvalitetsstandard, som den kommunale hjemmepleje. Det vil sige, at det er kvalitetsstandarden, som blev vedtaget politisk i 2020, der er gældende for både kommunale og private leverandører.


Aktuel status i hjemmeplejen

Som udvalget er bekendt med, har der været udfordringer med mandskabssituationen i sommerperioden i Faxe Vest.

Som mange andre kommuner i Danmark, oplever Faxe Kommune rekrutteringsudfordringer i hjemmeplejen. Ledelsen i Center for Sundhed & Pleje har på den baggrund, i tæt samarbejde med medarbejderne, igangsat en række initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet og gøre det lette at rekruttere og fastholde medarbejdere.

 • Ændret organisering af hjemmeplejen, som træder endelig i kraft den 1. september 2021(jf. SSU den 13. april 2021), og som skal bidrage med en tættere og mere nærværende ledelse. Desuden skal der løbende indføres selvtilrettelæggende teams i de forskellige hjemmeplejegrupper. Til at understøtte arbejdet med indførelsen af selvtilrettelæggende teams er Faxe Kommune, sammen med fem andre kommuner, blevet en del af projekt ”Nærhed i omsorg”. "Nærhed i omsorg” er et projekt under Fremfærd Sundhed & Ældre, som er et overenskomstsamarbejde mellem Kommunernes Landsforening (KL) og de faglige organisationer indenfor det kommunale ældreområde.
 • Task Force, bestående af ledere og medarbejderrepræsentanter, der arbejder med forbedringer af arbejdsmiljøet samt rekruttering og fastholdelse på ældreområdet i kommunen (jf. SSU den 8. juni 2021). Task Forcen har indtil videre bl.a. analyseret lønniveauet blandt social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i Faxe Kommune og sammenlignet med omegnskommunerne, samt kigget nærmere på frafald og fastholdelse på elevuddannelserne.
 • Projektet ”Klar til SOSU”, der skal bidrage til at sikre, at Faxe Kommune også fremadrettet kan rekruttere tilstrækkeligt mange kvalificerede elever til social- og sundhedsområdet. Det sker i samarbejde mellem Faxe Kommune, herunder Jobcenteret, samt flere uddannelsesinstitutioner. Sagen behandles på udvalgsmødet den 17. august 2021.


Lederen af Hjemmeplejen, vil på mødet orientere nærmere om den helt aktuelle status.


Arbejdet med revisitation

Rådgivnings- og Analysefirmaet BDO har gennemgået økonomien på hjemmeplejens område med henblik på at udarbejde en styringsmodel, der skaber overblik over sammenhængen mellem aktivitet og ressourceforbrug, og dermed gør det muligt at udarbejde et budget i balance.

Overordnede resultater af analysen blev præsenteret på Senior & Sundhedsudvalgets møde d. 13. april, hvor udvalget besluttede at iværksætte en revisitering med henblik på at sikre, at borgerne er visiteret til den rette indsats, med respekt for nuværende kvalitetsstandarder.


Lederen af Visitation Pleje, vil på mødet orientere nærmere om arbejdet med revisitationen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 17. august 2021, pkt. 97:

Et enigt udvalg videresender punktet til Økonomiudvalgets behandling i forhold til personaledelen.


Fraværende: Per Benny Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Formanden har godkendt at Dorthe Adelsbech (V) deltager i mødet digitalt.


Beslutning

Økonomiudvalget anerkender de tiltag og initiativer, der er igangsat i Center for Sundhed & Pleje for at imødekomme udfordringerne. Udvalget ønsker, at modtage en generel genopretningsplan på personale/rekruttering/fastholdelse/arbejdsmiljø/organisering, herunder den nødvendige ledelseskraft, og at følge med i udviklingen med løbende statusorienteringer.


Fraværende: Ingen.

184. Beslutning om, hvorvidt ”Klar til SOSU” skal starte op samt mulighed for etablering af SOSU-uddannelsestilbud i Faxe

Resume

Økonomiudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. maj 2021, at administrationen, skal udarbejdes forslag til, hvordan ”Klar til SOSU” og Grundforløb 2 (GF2) i Faxe Kommune eventuelt kan etableres med udgangspunkt i dimensioneringen for elevoptaget på social- og sundhedsområdet. Forslaget og de økonomiske konsekvenser præsenteres i nærværende sagsfremstilling. Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Faxe Kommune skal deltage i indsatserne. Der orienteres samtidig om den nye dimensioneringsaftale, der er indgået mellem regeringen, Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) om SOSU-uddannelserne.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 henvendte Voksenuddannelsescenter (VUC), Storstrøm og Social- og Sundhedsuddannelserne (SOSU) Zealand Business College (ZBC) sig til Faxe Kommune og foreslog et samarbejde om ”Klar til SOSU” samt etablering af uddannelsestilbuddet GF2 i Faxe. ”Klar til SOSU” er et tilbud om at forberede potentielle ansøgere til at kunne blive optaget på en SOSU-uddannelse gennem et forløb på 19 uger. GF2 er den indledende obligatoriske del af uddannelserne til henholdsvis social- og sundhedshjælper (SSH) og social- og sundhedsassistent (SSA). GF2 efterfølges af hovedforløbet.


Økonomiudvalget besluttede på udvalgsmøde den 19. maj 2021, at Center for Sundhed & Pleje i samarbejde med Jobcenter Faxe, VUC Storstrøm og SOSU ZBC, skulle udarbejde et konkret forslag til, hvordan ”Klar til SOSU” kan tilrettelægges i Faxe Kommune med udgangspunkt i den nuværende dimensionering for elevoptag på SOSU-området.


”Klar til SOSU”

Administrationen har justeret det oprindelige forslag på Økonomiudvalgsmødet den 19. maj 2021 i henhold til dialog mellem Center for Sundhed & Pleje, Jobcenteret, VUC Storstrøm og SOSU ZBC.


Formålet med ”Klar til SOSU” er at øge rekruttering til SOSU ved at forberede potentielle kandidater på SOSU-uddannelsen. Målgruppen er jobparate borgere, der i udgangspunktet er fyldt 25 år, som er tilknyttet Jobcenter Faxe. Der skal tilbydes 2 årlige hold à 15-25 deltagere. Forløbet forventes at bestå af fire ugers praktik og 15 ugers undervisning. ”Klar til SOSU” vil foregå i Faxe Kommune.


Jobcenter Faxe vil arbejde for at motivere jobklare borgere til ”Klar til SOSU”, men vurderer dog, at der er en reel risiko for, at der ikke er nok kandidater til at fylde to hold. Samtidig skal det tages i betragtning, at nogle deltagere kan springe fra undervejs, hvis de tilbydes andre jobmuligheder.


GF2 i Faxe

I forlængelse af muligheden for at opstarte ”Klar til SOSU” i Faxe Kommune har SOSU ZBC tilbudt at etablere den indledende del af SOSU-uddannelserne GF2 i Faxe. GF2 er et forløb på 20 uger med opstart to gange årligt med 20 elever per hold. Lokaler kan etableres på VUC Storstrøms afdeling i Faxe.


GF2 kan tilbydes i Faxe under forudsætning af, at Faxe Kommune udsteder en uddannelsesgaranti. Den indebærer, at eleverne får elevløn eller voksenelevløn i stedet for SU under GF2. Samtidig betyder det, at eleverne garanteres en plads på hovedforløbet under forudsætning af, at eleven vurderes uddannelsesparat og består grundforløbsprøven. Hvis optaget er større, end Faxe Kommune kan honorere i henhold til dimensioneringen, tilbydes eventuelle resterende kandidater ansættelse som ufaglærte medarbejdere i kommunen med garanti for at få en uddannelsesaftale ved først mulige lejlighed, dvs. når der er en ledig plads.

Tilbuddet vil formentlig styrke muligheden for, at SOSU-elever rekrutteres internt i Faxe Kommune. Hvis eleverne er lokale, vil de sandsynligvis også være lettere at fastholde sidenhen som færdiguddannede medarbejdere.


5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026

Minimumsdimensionering af SOSU-uddannelser forpligter kommuner og regioner til at stille et minimumsantal praktikpladser til rådighed. Forpligtelsen består af, at kommuner og regioner skal uddanne et tilstrækkeligt antal SOSU-medarbejdere til at dække arbejdskraftbehovet i kommunen (og i regionen).


Som baggrund for beslutningen om opstart af ”Klar til SOSU” i Faxe Kommune, skal det bemærkes, at der den 14. juni 2021 blev indgået en ny lærepladsaftale mellem Regering, KL, Danske Regioner og FOA. Aftalen betyder, at den nuværende nationale dimensionering af SOSU-uddannelserne fastholdes til og med 2026. For SSA-uddannelsen gælder dog, at alle kvalificerede elever skal tilbydes en praktikplads i 2021 og 2022. I praksis håndteres dette ved, at skolerne i tilfælde af flere kvalificerede end planlagt retter henvendelse til det relevante Kommunernes Kontakt Råd (KKR) med henblik på, at kommunerne i det enkelte KKR herefter påtager sig at finde og formidle en relevant praktikplads. Dette kan i sidste instans få som konsekvens, at Faxe Kommune skal gå udover dimensioneringen for SSA-elever, da dimensioneringen de seneste år har været opfyldt, jf. tabelen nedenfor. Kommunen må gerne gå udover dimensioneringen, men skal selv finansiere dette. I tilfælde af, at der er tale om SSA-elever, skal det samtidig aftales mellem kommunen og regionen, såfremt der oprettes flere praktikpladser end minimumsdimensioneringen.2019

2020

2021

2022

Medio 2023

2023

2024

2025

2026

SSH dimensionering

16

21

21

21

I foråret 2023 mødes parterne

vedr. bl.a. eventuel justering af dimensioneringen

21

21

21

21

SSH optag

16

22SSA dimensionering

26

42

42

42

42

42

42

42

SSA optag

26

44
Fastsat

Antaget i henhold til ny dimensioneringsaftale


Medio 2023 mødes parterne igen og justerer eventuelt dimensioneringen i henhold til erfaringerne.


Opsamling og videre forløb

Som nævnt ovenfor vil tilbuddene formentlig styrke muligheden for, at SOSU-elever rekrutteres internt i Faxe Kommune, og hvis eleverne er lokale, vil de sandsynligvis også være lettere at fastholde sidenhen som medarbejdere. Set i lyset af dette og de økonomiske omkostninger knyttet til implementering af ”Klar til SOSU” og opstart af GF2 i Faxe anbefaler administrationen, at Faxe Kommune etablerer et ”Klar til SOSU” forløb i samarbejde med Jobcentret, VUC Storstrøm og SOSU ZBC, og samtidigt udsteder en uddannelsesgaranti for eleverne på GF2, som en forudsætning for, at SOSU ZBC etablerer den indledende del af SOSU-uddannelserne, GF2, i Faxe.


De præcise detaljer om indhold, form og rammer for ”Klar til SOSU” samt GF2 udvikles endeligt efter Økonomiudvalgets beslutning om, hvorvidt Faxe Kommune skal deltage i projektet, i samarbejde med Jobcenter Faxe, VUC Storstrøm og SOSU ZBC. Tidspunktet for opstart af tilbuddene vil ligeledes blive aftalt i det videre arbejde med VUC Storstrøm og SOSU ZBC. Center for Sundhed & Pleje vil, sammen med Jobcenter Faxe, løbende vurdere optaget og udbyttet på såvel ”Klar til SOSU” som GF2 forløbene i Faxe. Såfremt der er behov for justeringer af større omfang, vil der blive forelagt en ny sag til Senior- og Sundhedsudvalget.


Økonomi

Der er ikke aftalt særskilt økonomi i forbindelse med den 5-årig lærepladsaftale, og Faxe Kommunes elevbudget er baseret på den nuværende dimensionering.

Det forventes, at udgifterne til ”Klar til SOSU” er indeholdt i de udgifter, Jobcenter Faxe i forvejen har til målgruppen.


Uddannelsesgarantien for GF2-studerende i Faxe kan koste Faxe Kommune et mindre beløb årligt i elevlønninger i forhold til udgangspunktet om, at elever får SU på grundforløbet. Ved 40 GF2-studerende med elevløn er kommunens forventede samlede udgift ca. 100.000 kr. inkl. AUB-refusion, feriegodtgørelse, ATP, etc. Dette finansieres over det nuværende elevbudget.


Faxe Kommune er ansættende myndighed på elevområdet. Antal og sammensætning af elever kan derfor justeres, hvis der er flere ansøgere, end der er pladser i forhold til gældende aftale om dimensionering.


For at holde elevoptaget indenfor den nuværende dimensionering – og det afsatte budget – kan der være behov for at prioritere elever med de facto uddannelsesgaranti fra ”Klar til SOSU” fremfor f.eks. unge ansøgere, der søger ind på SOSU-uddannelse lige efter folkeskolen. Da deltagelse på ”Klar til SOSU” er målrettet borgere over 25 år, forventes det, at mange af de kommende elever er berettigede til voksenelevløn, som er højere end elevløn, hvis de ønsker at fortsætte med en SOSU-uddannelse. Faxe Kommune har allerede i dag mange elever ansat på voksenelevløn, men der kan også her være behov for at prioritere eleverne fra ”Klar til SOSU” på bekostning af andre kvalificerede elever for at holde det nuværende budget til elevområdet.Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at der etableres et ”Klar til SOSU” forløb i samarbejde med Jobcenter Faxe, VUC Storstrøm og SOSU ZBC, og
 2. at Faxe Kommune udsteder en uddannelsesgaranti for eleverne på GF2 som en forudsætning for, at SOSU ZBC etablerer den indledende del af SOSU-uddannelserne, GF2, i Faxe.


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 17. august 2021, pkt. 102:

Anbefalet.


Fraværende: Per Benny Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Formanden har godkendt at Dorthe Adelsbech (V) deltager i mødet digitalt.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

185. Endelig vedtagelse af lokalplan 1000-58 Tillæg nr. 1 til lokalplan 100-38 Erhvervsområde i Rønnede

Resume

Forslag til lokalplan 1000-58 tillæg nr. 1 til lokalplan 100-38 Erhvervsområde i Rønnede har været i offentlig høring i perioden fra den 22. april 2021 til den 6. maj 2021. Der skal nu tages stilling til om planen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden. Der er indkommet 2 høringssvar i perioden. Høringssvarene er samlet og kommenteret af administrationen i hvidbogen, der er vedhæftet denne sag som bilag. Høringssvarende handler dels om, hvorfor der skal være beplantningsbælter i og omkring et erhvervsområde og dels et ønske om tilsvarende mulighed for udvidelse af en anden virksomhed i lokalplanområdet.


Ønske om tilsvarende mulighed

Det pågældende område, hvor der er ønske om samme mulighed er udlagt til erhvervsformål i Kommuneplan 2013. Området er ikke omfattet af, hverken den gældende lokalplan 1000-38 eller lokalplan 1000-58.

Den ønskede udvidelse kræver udarbejdelse af lokalplan for området. Det er administrationen vurdering, at dette skal ske i en særskilt planproces. Processen starter med politisk stillingtagen til om planarbejdet skal sættes i gang og en efterfølgende planproces, da lokalplanområdet ikke kan udvides uden en ny offentlig høring og screening for miljøvurdering af muligt miljøpåvirkninger.


Høringssvarene giver derfor ikke anledning til ændringer af lokalplanforslaget og Center for Plan & Miljø indstiller at lokalplan 1000-58 vedtages uden ændringer, som vist i lokalplanforslaget der ligger som bilag til sagen.


Lokalplan 1000-58

Lokalplanforslaget er udarbejdet som et tillæg nr. 1 til lokalplan 1000-38 Erhvervsområde i Rønnede. Med tillægget udvides lokalplanområdet og delområde 1 med et areal, der er udlagt til erhvervsformål i Kommuneplan 2013. Området bliver nu omfattet af de bestemmelser, der i øvrigt er gældende for delområde 1 i lokalplan 1000-38. Derudover fastsættes enkelte bestemmelser om bevaring af et dige, vejadgang og at der skal etableres et levende hegn, langs med lokalplanområdets nordlige grænse mod det åbne land.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Lokalplan 1000-58 tillæg nr. 1 til lokalplan 1000-38 vedtages endeligt uden ændringer.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 17. august 2021, pkt. 109:

Anbefalet.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

186. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 400-29 Bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt

Resume

Forslag til lokalplan 400-29 for bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt og Kommuneplantillæg nr. 41 blev godkendt af Byrådet den 29. april 2021 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 10. maj til den 5. juli 2021. Der skal nu tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.


Sagsfremstilling

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 10. maj til den 5. juli 2021. Torsdag den 3. juni afholdt Faxe Kommune borgermøde, hvor planforslagene blev præsenteret. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar.


Administrationen er blevet opmærksom på enkelte mindre ændringer, som er indarbejdet i vedlagte rettelsesblad. Ændringerne vedrører mulighed for at udnytte terrænnet til etablering af kælder i en del af den ny bebyggelse. Mulighed for, ved byggemodning, at terrænregulere mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ændring af taghældning på nye bofællesskaber fra 25-30 grader til 20-30 grader.


Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 400-29 for Bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Driftsfonden Marjatta om at få mulighed for at etablere flere og mere tidssvarende boliger og et større fælleshus i forbindelse med det eksisterende bofællesskab ved Vidarslund i Vindbyholt.


Kommuneplantillæg nr. 41

Området hvor de nye bygninger til boliger ønskes placeret er ejet af Marjatta, men er beliggende lige udenfor landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Formålet med kommuneplantillægget er, efter en konkret helhedsvurdering, at udvide landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Det vil betyde, at det eksisterende bofællesskab ved Vidarslund i Vindbyholt får mulighed for at udvide med nye bygninger og ca. 15 boliger (op til i alt ca. 50 boliger).


Lokalplan 400-29

Udvidelsen af bofællesskabet forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der gør det muligt at etablere flere boliger og et større fælleshus i det eksisterende bofællesskab. Lokalplanforslaget viderefører de væsentligste elementer fra tidligere vedtaget lokalplan 400-22 og giver derudover mulighed for, at der kan opføres nye bygninger langs med Orup Bæk. Bygningerne skal anvendes til bofællesskaber og skal til dels erstatte nogle af de eksisterende utidssvarende boliger i området. Lokalplanen anviser, med byggefelter, hvor bebyggelsen kan placeres og der er bestemmelser for højde og materialer således, at bebyggelsen tilpasses områdets eksisterende bebyggelse og ikke bliver for højt i forhold til omgivelserne. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 400-29 aflyses lokalplan 400-22 i sin helhed.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & miljø indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 41 vedtages endeligt uden ændringer, og
 2. at forslag til lokalplan 400-29 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 17. august 2021, pkt. 110:

Anbefalet.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

187. Beslutning om tillægsbevilling til ny hal i Dalby

Resume

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om der skal gives tillægsbevilling på 1 millioner kr. til anlægsbevillingen på 12 millioner kr. til bygning af ny hal i Dalby.

Sagsfremstilling

Et enigt Byråd har i budget 2020 og 2021 afsat samlet 12 millioner kr. til bygning af ny hal i Dalby. Den nye hal bygges i tilknytning til den eksisterende hal, beliggende tæt ved Bavneskolen i Dalby. Administrationen forventer, at byggeriet kan afsluttes i januar 2022.


Byggeriet er i gang og der er udarbejdet et økonomisk overblik, som viser, at anlægsprojektet, med de indtil nu kendte forhold, vil ende med et merforbrug på 783.000 kr. I den økonomiske opgørelse er der indregnet 60.000 kr. i kendte prisstigninger. Der er ikke taget højde for eventuelle uforudseelige udgifter fra nu og indtil færdiggørelsen.


Behovet for tillægsbevilling til bygningen af ny hal i Dalby skyldes ikke specifikke elementer, som er blevet ekstraordinært dyre. Der har fra start været tvivl om, hvor meget hal der kunne bygges for det afsatte beløb. Derfor besluttede Teknik & Miljøudvalget den 20. maj 2020 (pkt. 75), at udbuddet af ny hal skulle ske med en "omvendt indbudt licitation med fast target-pris i totalentreprise" for på den måde at sikre, at der ikke igangsættes byggeri, som overstiger budgettet.


Dalby G&IF (Dalby Gymnastik & Idrætsforening) har indsamlet knapt 1 mio. kr. i form af fondsmidler og "folkeaktier", samt egne midler. Disse støttemidler er søgt og indsamlet til: Indretning af køkken og café, indretning af mødelokaler samt til lydanlæg, måltavle, samt publikum-bænke og lignende. Foreningen arbejder fortsat på at skaffe flere midler til halindretningen.


Denne sag forelægges for Plan & Kulturudvalget, Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.


Såfremt Byrådet ikke ønsker at øge anlægsbevillingen, er der to veje frem:

1. Der indledes forhandlinger med totalentreprenøren om at reducere for minimum 800.000 kr. ved at udtage bygning/aptering (aptering betyder indvendigt udstyr) af omklædningsrum, toiletter, rengøringsrum og multirum, så disse arealer slet ikke bygges, men at arealet alene afskærmes med let væg. Brugerne skal i så fald gå over i den gamle hal for at benytte omklædning og toiletter med videre velvidende, at der ved aktivitet i begge haller kan opstå trængsel, og at Dalby G&IF har planer om indretning af mødelokaler og køkken med mere. Se vedhæftede tegning, hvor det omtalte areal er vist.

Fordelen ved denne løsning er, at den givne bevilling på 12 millioner kr. ikke overskrides, og der vil være etableret en hal, der kan rumme idræts- og skoleaktiviteter. Byrådet kan så vælge at prioritere midler til bygning/aptering af omklædning, toiletter, rengøringsrum og multirum på et senere tidspunkt.

Ulempen ved denne løsning er, at hallen ikke færdiggøres til fuldt brug. Det kan også vise sig, at omklædning, toiletter, rengøringsrum og multirum ikke kan bygges færdigt senere for den sparede sum.


2. Byggeriet gennemføres indenfor rammerne af totalentreprenørens tilbud. I stedet udtages bygherreleverancer med indkøb og montering af lovpligtige ABA (Automatisk BrandalarmeringsAnlæg) og AVA (Automatisk VarslingsAnlæg).

Fordelen ved dette er, at hallen bygges som planlagt indenfor den afsatte økonomi, såfremt der ikke kommer uforudseelige udgifter. Byrådet kan så prioritere midler til dette på et senere tidspunkt.

Ulempen er, at hallen ikke må ibrugtages før ABA og AVA er opsat.

For at kunne færdiggøre halbyggeriet helt ansøges der om tillægsbevilling på 1 millioner kr., herved er der en buffer på 217.000 kr. til uforudseelige udgifter for resten af byggeperioden frem til og med januar 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2020 og 2021 afsat 12 millioner kr. til bygning af ny hal. Økonomisk overblik viser, at der pt. er kendte udgifter udover anlægsbevillingen på 783.000 kr. til at færdigbygge hallen. Der søges om tillægsbevilling på 1 millioner kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives tillægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1 millioner kr. til anlægsbevillingen Ny hal i Dalby, så den samlede anlægsbevilling bliver 13 millioner kr., og
 2. at tillægsbevillingen på 1 millioner kr. finansieres fra uforbrugte midler på anlægsbevilling Eco Valley Byggemodning.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 17. august 2021, pkt. 111:

Anbefalet.


Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. august 2021, pkt. 131:

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

188. Drøftelse om fortsat deltagelse i Borgmesterpagten

Resume

Denne sag omhandler en drøftelse af, om Faxe Kommune fortsat skal deltage i Borgmesterpagten.


Den nuværende aftale om Borgmesterpagten indeholder mål frem mod 2020, hvorfor aftalen ikke længere er aktuel. Det skal derfor besluttes, om der skal indgås en ny aftale.


Siden tiltrædelse af Borgmesterpagten i 2009 er der kommet klimalov og DK2020-projekt. Faxe Kommune deltager i DK2020-projektet.


Der skal derfor tages stilling til, om Faxe Kommune ud over deltagelse i DK2020-projektet også skal deltage i Borgmesterpagten.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune tiltrådte i 2009 EU-borgmesterpagten tillige med mange andre kommuner i Danmark.


Den nuværende aftale om Borgmesterpagten indeholder mål frem mod 2020, hvorfor aftalen ikke længere er aktuel. Derfor har EU Covenant of Mayors med mail af 24. juni 2021 erindret om, at fortsat deltagelse kræver fornyelse af aftalen. En ny aftale forpligter kommunen til at opnå klimaneutralitet i 2050, at engagere borgere og virksomheder, at udarbejde handlingsplan og jævnligt afrapportere fremskridt samt netværke med andre borgmestre i og udenfor Europa.


Siden 2009 er der i Danmark kommet en klimalov, der har som formål, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 % i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være klimaneutralt samfund i senest 2050 med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius for øje. Endvidere er der etableret projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark. Projektet indebærer, at deltagende kommuner udarbejder klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Faxe Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet.


Klimalov og DK2020-projektet indeholder de samme forpligtelser og på nogle områder skærpede forpligtelser i forhold til Borgmesterpagten.


Center for Plan & Miljø vurderer derfor, at det ikke giver ekstra værdi for hverken borgere og erhvervsdrivende, kommunen, klimaet med mere, at Faxe Kommune bruger ressourcer på både at deltage i DK2020-projektet og Borgmesterpagten.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, hvis Faxe Kommune ikke længere deltager i Borgmesterpagten.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Faxe Kommune ikke længere deltager i Borgmesterpagten.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. august 2021, pkt. 123:

Anbefalet, idet det bemærkes, at Kommunens miljømål er fastsat i såvel klimaloven som i DK2020 projektet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A). Henrik Aakast (V) og Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

189. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.


Redegørelse af personalesituationen i hjemmeplejen

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) spørger til en redegørelse af personalesituationen i hjemmeplejen i sommeren 2021. Der har været meget kritik heraf i indeværende sommer.


Redegørelse af serviceniveauet på Borgerservice

René Tuekær (L) spørger til en redegørelse af serviceniveauet på Borgerservice i sommeren 2021. Der har foreløbig været meget kritik af Borgerservice i indeværende sommer.


Whistleblowerordning

Der er indkommet en henvendelse til whistleblowerordningen.


Julefrokost for Økonomiudvalget


Referater fra møder med Business Faxe

Referat af koordineringsmøde den 18. juni 2021 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Ingen yderligere meddelelser.


Fraværende: Ingen.

190. Beslutning om fastsættelse af pris på ny Grønlandsgade 18 og 11, Haslev

Resume

Erhvervsgrunden Grønlandsgade 18, Haslev, er ved at blive delt op i to erhvervsgrunde, som skal udbydes offentligt til salg. Økonomiudvalget skal tage stilling til prisen for grundene.


Sagsfremstilling

Erhvervsgrunden Grønlandsgade 18, Haslev, er den sidste erhvervsgrund, Faxe Kommune har til salg i Haslev.


Grønlandsgade 18 var oprindeligt en erhvervsgrund på 13.121 m2. Den er byggemodnet og har stået til salg i en del år til en fast pris på 95 kr./m2. Der kom to bud på grunden i 2018 fra samme virksomhed, hvor det højeste bud var på 91 kr./m2. For at sælge til en nedsat pris skulle grunden dog først udbydes offentligt til salg til denne pris, men efter en ny udbudsrunde kom der ikke et nyt købstilbud.


Grønlandsgade 7 og 12 er solgt i foråret 2021, og der har været en del henvendelser omkring erhvervsgrunde i området. Den nuværende Grønlandsgade 18 er der dog ikke interesse for, da den er for stor for dem, som henvender sig. Administrationen har derfor vurderet, at det vil være en fordel at dele grunden op i to matrikler, så der kan sælges to lidt mindre erhvervsgrunde i stedet for én stor.


På grunden ligger en naturbeskyttet sø og et lavspændingsjordkabel i jorden, som gør den nye nr. 18 lidt mindre anvendelig. Ifølge lokalplanen kan grundene anvendes til fx administration, kontor, lager, bilsalg og servicevirksomheder og til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som fx tømmer, byggematerialer, møbler og køkkenelementer. Den enkelte butik må dog ikke være større end 1.500 m2.


De to grunde er på ca. 6.400 m2 og 6.700 m2. Den nye nr. 18 har ulempen med den naturbeskyttede sø og kabel i jorden, mens den nye nr. 11 ikke har nogen ulemper. Administrationen vurderer derfor, at nr. 11 kan sælges for en højere pris end nr. 18. Begge grunde er byggemodnede.


Sagen behandles for lukkede døre, da den vedrører salg af faste ejendomme. Så snart Økonomiudvalget har truffet beslutning, kan sagen og beslutningen offentliggøres.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Ændring af udstykning og byggemodning holdes inden for den allerede afsatte ramme. Når grundene bliver solgt, søges der særskilt bevilling hertil.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. Den nye erhvervsgrund Grønlandsgade 18 udbydes offentligt til salg til en vejledende pris på 90 kr. pr. m2.
 2. Den nye erhvervsgrund Grønlandsgade 11 udbydes offentligt til salg til en vejledende pris på 105 kr. pr. m2.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
191. Beslutning om byggemodning (Lukket)
192. Lukkede meddelelser (Lukket)
193. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 25. august 2021

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 25. august 2021.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning

Fraværende: Ingen.