Økonomiudvalget - 28-01-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 28 januar, 2020 - 15:30
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

2. Dialogmøde med Hovedudvalget om budgetproces 2021

Sagsfremstilling

Der afholdes dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget tirsdag den 28. januar 2020 fra kl. 15.30 - 16.00 i byrådssalen på Søndergade 12.


Økonomiudvalget behandler på møde 4. marts 2020 en budgetvejledning 2021 med tids- og handleplan for processen.


Involvering og inddragelse i budgetprocessen og andre samarbejdsaftaler mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget fordrer løbende dialog og åbenhed. Formen og muligheder for en forbedret dialog drøftes på dette møde, herunder udvælgelse af punkter til drøftelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget afholder dialogmøde med Hovedudvalget. 

Beslutning

Der var enighed om følgende elementer:

 • Mødet/dialogen kunne godt foregå et andet sted/lokale.
 • Udveksling af punkter/temaer til drøftelserne fremsendes i god tid inden mødet.
 • Muligheden for ekstraordinære møder/drøftelser var der fælles enighed om.
 • Afholdelse af dialogmøder omkring budgettet, skal afklares.

Fraværende: Ingen.

3. Orientering om foreløbige økonomiske nøgletal pr. ultimo december 2019

Sagsfremstilling


Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo december 2019


Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):


dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

maj 2019

jun. 2019

jul. 2019

aug. 2019

sep. 2019

okt. 2019

nov. 2019

dec. 2019

3 mdr.

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

118,6

108,9

83,2

79,2

90,8

116,9

122,9

113,3

12 mdr.

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1

122,9

118,1

112,5

108,0

105,5

102,9

99,9

101,1


Opgørelsen pr. 31. december 2019 er ikke endelig, idet opgørelser (kursregulering af obligationsbeholdning) fra Nordea først modtages ultimo januar.

Ultimo december kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 113,3 mio. kr. Det er et fald på 9,66 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo november. I samme periode i 2018 faldt 3 mdrs. likviditeten med 24,5 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 17,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo december 2018.


12 mdrs. likviditeten kan opgøres til 101,1 mio. kr. og viser således en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo november 2019 og et fald på 42 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo december 2018.

Der er i december modtaget følgende særlige indtægter:

 • Løft af ældreområdet: 4,6 mio. kr.

Og afholdt følgende særlige udgifter:

 • Asfalt arbejder: 9,9 mio. kr.
 • Advokat salærer: 2,3 mio. kr.


Drift - foreløbige regnskabstal opgjort pr. 22. januar 2020


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

100


Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.


Teknik & Miljøudvalget

145.209

143.068

98,5

-1,5


Plan & Kulturudvalget

49.276

46.738

94,8

-5,2


Økonomiudvalget

271.864

251.256

92,4

-7,6


Senior & Sundhedsudvalget

480.646

480.513

100,0

0,0

*)**)

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

520.214

529.778

101,8

1,8

**)

Socialudvalget

297.697

316.412

106,3

6,3

**)

Børn & Læringsudvalget

432.111

443.846

102,7

2,7

**)

Faxe Kommune i alt

2.197.017

2.211.612

100,7

0,7


 Forbrug 2018: 1.928,1 mio. kr.
*): Ses der bort fra den kommunale medfinansiering, kan forbrugsprocenten opgøres til 103,3
**): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg.
   Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.


Faxe Kommunes samlede foreløbige forbrugsprocent ligger pr. ultimo december på 100,7 % svarende til 0,7 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent.
Ultimo november lå forbrugsprocenten 0,5 point under den vejledende.
Den endelige forbrugsprocent for 2018 var 99,2 og for 2017 97,5.
Som det fremgår af tabel 2 er der særlige udfordringer indenfor følgende fagudvalg:

 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Beskæftigelse & Integrationsudvalget
 • Socialudvalget
 • Børn & Læringsudvalget

Det skal anføres, at tallene i denne sag ikke er endelige regnskabstal

Anlæg

Forbruget pr. ultimo december (netto - løbende priser):


2018: 47,4 mio. kr. (Udgifter: 77,5 mio. kr., indtægter: 30,1 mio. kr.).

2019: 35,6 mio. kr. (Udgifter: 65,7 mio. kr., indtægter: 30,1 mio. kr.).

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb i 2019.

Samlet økonomi (bilag 2)

Service- og anlægsramme.

Pr. 22. januar er kommunens serviceramme overskredet med 25,4 mio. kr. og anlægsrammen er overskredet med 1,6 mio. kr.


Udestående posteringer.

Der mangler fortsat registrering af nettoindtægter på kommunale ældreboliger på ca. 10 mio. kr.

Herudover mangler registrering af endelige refusionsindtægter for Særligt dyre enkeltsager, statsrefusion og integrationsrefusion. Beløbet for disse kendes ikke pt.

På indtægtssiden mangler tillige momsrefusion på ca. 15,5 mio. kr.


Ovenstående forventes ikke at forbedre kommunens overskridelse af servicerammen.


Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 – drift
 • Afsnit 3 – anlæg


Bilag 2:

 • Samlet regnskabsopgørelse 2019 – sammenlignet med 2018

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Situationen omkring regnskabsforventningen for 2019 er uholdbar og utilfredsstillende.

Udfordringerne fra budget/regnskab 2019 blev drøftet, herunder eventuelle afledte konsekvenser for budget 2020.

Der skal udarbejdes/gennemføres konkrete opgørelser over hvilke områder, hvor budgettet ikke overholdes samt de afledte konsekvenser for budget 2020.

Der skal udarbejdes en konkret tids- og handleplan for dette arbejde, således det kan komme til behandling i økonomiudvalgets møde i marts 2020, alternativt et ekstraordinært møde.

Der udarbejdes en proces- og tidsplan for de nødvendige tiltag, som forelægges direktionen inden udgangen af januar 2020, og udsendes til Økonomiudvalget.


Fraværende: Ingen.

4. Orientering om aktiv- passivportefølje 4. kvartal 2019

Sagsfremstilling

Nordea Markets har fremsendt afkastrapport for 4. kvartal 2019, og Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over gældsporteføljen pr. 31/12-2019. Se sagsfremstillingen samt de vedhæftede bilag til sagen.


Aktivportefølje

Markedsværdien udgør ultimo december måned 2019 i alt 174,5 mio. kr. Forretningen i de enkelte kvartaller har været således:


Værdipapirer (kursværdi)

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

3. kvartal  2019

4. kvartal 2019

Markedsværdi ultimo i alt

172,5 mio. kr.

172,3 mio. kr.

173,8 mio. kr.

174,5 mio. kr.

Periodeafkast

1,48 %

1,83 %

2,6 %

3,22 %


Nordeas afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 3,22 % i 4. kvartal kommer fra:

 • Obligationsandel (88 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 0,02 %
 • Aktieandel (12 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 34,25 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.


Passivportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo december måned 2019 i alt 242,8 mio. kr.


Lån (nominel)

1. kvartal 2019

2. kvartal 2019

3. kvartal 2019

4. kvartal 2019

Lån eksklusiv ældreboliger

253,7 mio. kr.

249,5 mio. kr.

245,8 mio. kr.

242,8 mio. kr.

Rentefordeling:

Fast rente

77 %

77 %

77 %

77 %

Variabel rente

23 %

23 %

23 %

23 %

Valutafordeling:

Gæld i DKK

100 %

100 %

100 %

100%


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

5. Regnskab udviklingspuljen 2019

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2011 blev der oprettet en udviklingspulje på 2,0 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev puljen nedsat til 1,5 mio. kr. Puljen administreres af kommunaldirektøren og kan anvendes til løn og rådgivningsydelser. Beløb over 200.000 kr. skal frigives af Økonomiudvalget.

 

For året 2019 ser regnskabet således ud:Økonomiudvalget har i løbet af 2019 også disponeret beløb til henholdsvis Bubobubo - analyse af indkøbsområdet med 200.000 kr. og Erhvervsplaymaker med 200.000 kr. Beløbene er endnu ikke afholdt.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

6. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af tidligere posthus i Haslev

Sagsfremstilling

Et flertal i Økonomiudvalget gav på møde den 4. september 2019 bemyndigelse til borgmesteren og kommunaldirektøren til at forhandle en købsaftale på plads med tilbudsgiveren Our Family ApS. Den 12. december 2019 fik vi den underskrevne købsaftale med det nystiftede selskab Posthuset Anno 1913 ApS. Selskabet overtager ejendommen den 1. maj 2020 af hensyn til kommunens arbejde med at etablere den nye stationsplads, men selskabet kan indtil da benytte tiden til at søge om byggetilladelse og forberede ombygning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Indtægt ved salg: 405.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 45.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb fordelt på -405.000 kr. og 45.000 kr.,
 2. at der overføres 8.100 kr. til 2%-kontoen, og
 3. at indtægten lægges i kassen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

7. Godkendelse af tilbageførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Jens Chr. Skous Vej 14, Haslev (storparcel)

Sagsfremstilling

Storparcellen Jens Chr. Skous Vej 14, Haslev, blev solgt til PJE Huset i 2019 for en pris på 2.500.000 kr.

Køber deponerede efter købsaftalen 100.000 kr. og skulle betale den resterende købesum ved overtagelsen den 1. april 2019. Da køber fik problemer med finansieringen, bad de i flere omgange om udsættelse af betaling af den resterende købesum.


I december 2019 ophævede kommunen købsaftalen, da der var gået mere end et år, fra ejendommen havde været udbudt offentligt til salg. Derefter kan salg kun ske efter et nyt offentligt udbud.


Tidligere bevilget anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb skal derfor tilbageføres.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme § 7.

Styrelsesloven.

Økonomi

Annullering af købsaftale: 2.500.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives en negativ anlægsbevilling og tilbageførsel af rådighedsbeløb på 2.500.000 kr.
 2. at 2%-kontoen nedskrives med 50.000 kr., og
 3. at finansiering sker via kassen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

8. Beslutning om Udbudspolitik

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019-2022 indeholder budgetforliget en række elementer, der skal ske opfølgning på administrativt. Et af disse elementer er udarbejdelsen af en udbudspolitik.

Med denne sag præsenteres et forslag til udbudspolitik. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Det overordnede formål med udbudspolitikken er at give borgere, leverandører og medarbejdere et overblik over kommunens holdninger til og beslutninger om, hvordan udbud anvendes i Faxe Kommune. Udbudspolitikken skal sikre, at Faxe Kommune opnår god kvalitet og effektivitet i de kommunale indkøb samtidig med, at kommunen opnår markedets bedste vilkår i forhold til ønsket om kvalitet og funktionalitet, herunder en sikring af, at de daglige driftsopgaver løses bedst muligt.

Kommunen indgår i et forpligtigende indkøbs- og udbudssamarbejde, SUI, sammen med Næstved og Vordingborg kommuner. Herudover deltager kommunen i ad-hoc indkøbs- og udbudssamarbejder med en række sjællandske kommuner via det såkaldte FUS-samarbejde. Og endelig er der samarbejde igennem Statens og Kommunernes Indkøbs Service, SKI. Dette samarbejde benyttes således også ved indkøb og udbud.

Det kan oplyses, at SUI arbejder på at formulere en mere overordnet Indkøbs & Udbudspolitik for SUI 2020 - 2022. Politikken vil være en mere overordnet ramme og samtidig indeholde en strategi for SUIs egen indsats.

Center for HR, Økonomi & IT er ansvarlig for, at organisationens indkøb og udbud forløber fornuftigt og korrekt. Centeret hjælper og vejleder den samlede organisation i deres indkøb og har udarbejdet en vejledning til organisationen. Vejledningen "Sådan køber vi ind i Faxe kommune" er lagt på sagen som bilag til orientering for Økonomiudvalget. Vejledningen er i det daglige arbejde tilgængelig for kommunens afdelinger og institutioner på kommunens intranet sammen med øvrige informationer om indkøb og udbud. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslaget til en Udbudspolitik sendes i høring i organisationen.Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 195:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 28. januar 2020

Sagen genoptages efter endt høringsproces.

Der er modtaget 5 høringssvar, der alle er lagt på sagen i et bilag.

Desuden er der lavet en kort oversigt over de afgivne høringssvar. Oversigten er ligeledes lagt på sagen.

På baggrund af høringsprocessen er der foretaget rettelser i forslaget til politik for udbud og indkøb.

I sagen findes bilag med

 • det oprindelige forslag,
 • det nye forslag, og
 • det nye forslag med markering af, hvor der er rettet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at den reviderede Udbudspolitik godkendes.

Beslutning

Tilbagesendes til yderligere behandling, og afventer § 17, stk 4 - regelforenklingsudvalgets anbefalinger. Genoptages på et senere økonomiudvalgsmøde.


Fraværende: Ingen.

9. Sygefraværsstatistik samt rapport over langtidsfriske for år 2019

Sagsfremstilling

Sygefraværsstatistikken for år 2019


Sygefraværet for alle medarbejdere i Faxe Kommune er højere i 2019 i forhold til 2018 - en stigning på 0,93 fraværsdage, svarende til 0,37 pct. point. Sygefraværet udgjorde i 2019 13,5 dage pr. medarbejder.


Ordinært ansattes sygefravær er steget - både kort- og langtidsfravær - med henholdsvis 0,35 og 0,73 fraværsdage pr. medarbejder.


Medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår har haft mindre fravær i 2019 end i 2018 - et fald på 1,41 fraværsdage i korttidsfravær og på 2,44 fraværsdage i langtidsfravær.


I 4 ud af de i alt 7 centre ses der et fald i sygefraværet. Et fald i en så stor del af organisationen kan tyde på, at der i løbet af 2019 har været arbejdet med trivsel og nærvær.


Yderligere detaljer fremgår af statistikken, som er vedhæftet sagen som bilag.


De 10 institutioner/afdelinger, som har haft det største fald eller den største stigning i sygefraværet, fremgår ligeledes af bilag.


Idet data bliver trukket fra lønsystemet tæt på årsskiftet, kan der være enkelte institutioner/afdelinger, der ikke har opdateret deres fravær for de sidste uger af december. Vi skønner dog, at det ikke vil have den store betydning for det samlede billede.


Sygefraværsstatistikken fra Ledelsesinformationssystemet KOMLIS

Følgende ændringer er indarbejdet i sygefraværsstatistikken, der er baseret på KOMLIS-data:

 • Indledningsvis er indsat en oversigt over beregningsmetoder i henholdsvis Silkeborg Data, KOMLIS og KRL. Forskelle i beregningsmetode bunder primært i antallet af arbejdstimer, ved beregning af fraværsprocent. Silkeborg Data inkluderer søgnehelligdage i arbejdstimerne, hvor KOMLIS er eksklusiv søgnehelligdage. KRL beregner ligeledes eksklusiv søgnehelligdage, men fratrækker yderligere 5 ugers ferie.
 • Oversigten over fraværet fordelt på afdelinger indeholder nu fraværet opgjort i dagsværk, og en øget detaljeringsgrad på afdelingsniveau.
 • Oversigten over fraværet for ordinært ansatte indeholder nu antallet af medarbejdere i den pågældende afdeling.
 • Diverse mindre ændringer for at øge læsbarheden. F.eks. ændringer af overskrifter og placeringer af diagrammer.

Rapport over langtidsfriske for årene 2013-2019

Rapporten over langtidsfriske er vedhæftet sagen som bilag. Vær opmærksom på noter nederst i dokumentet.


Fremtidige sygefraværsstatistikker

I forhold til nuværende sygefraværsstatistikker sammenlignet med statistikken trukket i KOMLIS, kan vi konstatere, at de nye sygefraværsstatistikker indholdsmæssigt er af væsentlig bedre kvalitet. Samtidig kan de bedre anvendes til ledere på alle ledelsesniveauer til at følge op på sygefraværet indenfor eget ansvarsområde. Det er især muligt at identificere sygefraværsmønstre og dermed målrettet at kunne skræddersy indsatser til at håndtere sygefraværet.


Den nuværende sygefraværsstatistik er desuden ekstremt ressourcekrævende. Den er samtidigt svær at anvende til at skræddersy indsatser til reducering af sygefraværet.

Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At sygefraværsstatistikken og rapporten over langtidsfriske for årene 2013-2019 tages til efterretning.
 2. At den nuværende statistik udfases til fordel for sygefraværsstatistikken, der er udarbejdet i Ledelsesinformationssystemet KOMLIS.
 3. At Handleplan for sygefravær og pixi kommer på økonomiudvalgets møde den 4. marts 2020.

Beslutning

Det ønskes fremadrettet anført i sagsfremstillingen, hvad forskellen er mellem kommunens opgørelsesmetode og tal fra "Kend din kommune" samt over udviklingen de sidste 5 år.

Den nye rapport skal opgøres på samme måde som hidtidig metode.


Fraværende: Ingen.

10. Beslutning om procedure for indkaldelse af stedfortræder i udvalg

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget, at der kan indkaldes stedfortræder i både byrådet og i udvalgene, når et medlem har lovligt forfald uanset varigheden af det lovlige forfald. Tilsvarende bestemmelse er vedtaget, når et medlem må forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal behandles i byrådet eller et udvalg. Byrådets beslutninger herom gælder alle udvalg. Denne sag omhandler stedfortræderindkaldelse ved lovligt forfald og ved inhabilitet.


Hvervet som byrådsmedlem og som udvalgsmedlem er borgerligt ombud, og der er derfor som udgangspunkt pligt til at deltage i møderne. Medlemmet kan dog have lovligt forfald, og der kan i disse tilfælde indkaldes en stedfortræder. Byrådet kan ikke beslutte, hvilke forfaldsgrunde, der er lovligt forfald og dermed kan begrunde stedfortræderindkaldelse. Disse er fastsat i styrelsesloven. Fx har Ankestyrelsen fastslået, at det ikke er lovligt forfald, at et medlem på grund af opstilling som folketingskandidat var forhindret i at varetage sine kommunale hverv. Der skal derfor ikke indkaldes stedfortræder i denne situation.


Byrådet

Den stedfortræder, der indkaldes til byrådsmøder, er den, der står øverst på kandidatlisten, som pågældende er valgt på, jf. valgopgørelsen (stedfortræderlisten). Det har ingen betydning, om den pågældende efter valget er udtrådt af det parti, som vedkommende var opstillet på. Det er ikke muligt at overføre mandatet til en anden kandidatliste, og er der ingen kandidater på stedfortræderlisten, er det derfor ikke muligt at indkalde en stedfortræder. Borgmesteren sørger for at indkalde stedfortræderen, og byrådet tager stilling til, om medlemmets forfald er lovligt, og om stedfortræderen opfylder betingelserne for at indtræde i byrådet.


Udvalg

Den stedfortræder, der indkaldes til udvalgsmøder, skal være et andet byrådsmedlem. Det følger af, at kun byrådsmedlemmer kan være medlem af udvalg. Det er den valggruppe, som har indvalgt det fraværende medlem, som beslutter, om en stedfortræder skal indkaldes i udvalg, og det er også valggruppen, der kan bestemme, hvem der skal indkaldes til det enkelte møde. Det er udvalget, der tager stilling til, om medlemmets forfald er lovligt, jf. styrelsesloven.


Det fremgår af forretningsordenen for udvalgene, at et udvalgsmedlem, der er forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, skal meddele dette til udvalgsformanden, direktøren og sekretæren inden mødets afholdelse. Det må indfortolkes, at medlemmet skal angive årsagen til forhindringen, således at udvalget kan afgøre, om der er tale om lovligt forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldelse.


I denne valgperiode, er der anmeldt to valggrupper. Det står valggruppen frit, om der skal indkaldes en stedfortræder i udvalgsmøder.


Praksis i Faxe Kommune har været, at det fraværende medlem selv har meddelt, hvilket andet byrådsmedlem, der deltager i mødet. I praksis har det fraværende medlem valgt et byrådsmedlem fra eget parti/egen liste. Partier/lister med kun et medlem af byrådet har hidtil ikke haft stedfortræder ved lovligt forfald.


Behovet for stedfortræderindkaldelse ved korterevarende forfald i udvalg er ikke så afgørende, som i byrådet, idet udvalgene ikke er kommunens øverste organ. En eventuel forrykkelse af mandatforholdet i udvalget, kan løses ved, at sagen løftes til byrådet. Hertil kommer hensynet til fagligheden og kontinuiteten i udvalgets arbejde, som taler imod indkaldelse af stedfortræder i udvalg i enkelte møder.


Omvendt er det uheldigt, hvis alle dele af sagen skal behandles i byrådet, fordi et enkelt medlem har været fraværende i udvalget, så udvalgsindstillingen alene repræsenterer et mindretal i byrådet. Det vil især være af betydning i større sager, der skal undergives et længerevarende politisk behandlingsforløb, hvoraf store dele sker i udvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 2.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

 • at det fraværende medlem af et udvalg fortsat selv meddeler, hvem fra partiet/listen, der møder som stedfortræder, når medlemmet har lovligt forfald, og
 • at partier/lister med kun et medlem i byrådet, der har lovligt forfald til et udvalgsmøde, selv tager initiativ til at kontakte sin valggruppe med henblik på eventuelt at få indkaldt en stedfortræder til mødet. Det fraværende medlem skal ved meddelelse af afbud til udvalgets formand og direktøren give besked om, hvorvidt der er indkaldt en stedfortræder og hvem det er.

Beslutning

Det præciseres:

Ad 1) at det fraværende medlem af et udvalg fortsat selv meddeler, hvem fra valggruppen, der møder som stedfortræder.


Fraværende: Ingen.

11. Ansøgning om lånegaranti til Faxe Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Faxe Forsyning A/S søger den 9. december 2019 om kommunal garanti for lån optaget i forbindelse med investeringer i 2020.

I henhold til investeringsbudgettet for 2020 søges lån til investering i:

 • Faxe Spildevand A/S, 10,0 mio. kr.
 • Faxe Spildevandscenter A/S , 10,0 mio. kr.
 • Faxe Vandforsyning A/S, 1,0 mio. kr.

Alle 3 lån optages som byggekredit i Kommunekredit i byggeperioden og omlægges til almindelige lån med en løbetid på 25 år, når byggeriet er afsluttet.


Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån med kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, og vil være i størrelsesorden på 1 % p.a. Kommuner har ved kommunal garantistillelse en forpligtelse til at opkræve garantiprovision på markedsvilkår. Den beregnede garantiprovision på 0,5 % p.a. fremgår af vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16.

Lånebekendtgørelsens § 12 stk.1 og § 10, stk. 1 og 2.


Økonomi

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 105.000 kr.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

1.  At ansøgning om kommunal garanti til Faxe Forsynings låneoptagelse på:

 • Faxe Spildevand A/S 10,0 mio. kr.
 • Faxe Spildevandscenter A/S 10,0 mio. kr.
 • Faxe Vandforsyning A/S 1,0 mio. kr.

alle med en løbetid på 25 år, godkendes.


2. At Faxe Kommune opkræver garantiprovision med 0,5 % p.a. på de til garantierne tilknyttede lån i lånenes løbetid, ligeledes godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

12. Beslutning om udsættelse af indberetning af byggeregnskab for Permatopia

Sagsfremstilling

Byrådet har forlænget fristen for indlevering af byggeregnskab (skema C) henholdsvis den 13. december 2018 og den 12. juni 2019.

Den 12. juni blev fristen forlænget til den 28. juli 2019, fordi boligorganisationen oplyste, at den mangler de sidste tal til regnskabet på grund af en konkurs i byggesagen.

På det årlige styringsdialogmøde den 18. november 2019 oplyste boligorganisationen, at der er indledt en voldgiftssag omkring mangler ved byggeriet. Voldgiftssagen afventer besked fra konkursboet, om boet vil gå ind i sagen.

Det er ikke muligt at lave byggeregnskab, før end der er afklaring på krav rejst overfor konkursboet, udfaldet af voldgiftssagen, garantiudbetaling, ekstraudgifter, dagbøder mv.

Da voldgiftssager og afvikling af konkursboer kan trække ud, anmoder boligorganisationen om at få udsat fristen til indberetning af byggeregnskab til den 30. november 2020.

Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering af de faktiske forhold forlænge fristen og beslutte hvor lang tid fristen skal forlænges.

Lovgrundlag

Lovgrundlag BEK nr 1226 af 14/12/2011 om støtte til almene boliger m.v. § 47, stk. 1.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at fristen for indsendelse af byggeregnskab forlænges til den 30. november 2020.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

13. Godkendelse af byggeregnskab for etape I på Arne Jacobsensvej - skema C

Sagsfremstilling

Den 14. juni 2017 godkendte Byrådet skema B vedrørende opførelse af 32 almene familieboliger.  

I skema B var anskaffelsessummen på 66.262.000,00, svarende til det bindende maksimumbeløb. 

Maksimumbeløbet beregnes ved, at et beløb, fastsat af ministeriet, ganges med det samlede kvadratmeter boligareal.

I skema C er den endelige anskaffelsessum på 66.057.000 kr. Dette svarer til en besparelse på 205.000 kr. i forhold til skema B.

Faxe Kommune skal finansiere 10 % af den samlede anskaffelsessum via et grundkapitallån. Besparelsen betyder, at den kommunale andel af grundkapitallånet svarer til en udgift på 6.057.000. kr.

Den endelige husleje bliver 893 kr. pr. m2.

Dette svarer til 7.144 kr. pr. mdr. for en lejlighed på 96 m2 og 8.287 kr. pr. mdr. for en lejlighed på 111 m2.

Faxe Kommune burde have modtaget skema C ansøgning senest den 1. april 2019. Bygherre var først klar til indberetning af skema C i det lovpligtige indberetningssystemet BOSSINF den 6. november 2019, dels på grund af et skift af projektleder ved færdiggørelsen og dels grundet udfordringer med vand på grunden, og det var ikke muligt at vurdere i hvilket omfang det havde betydning for byggesagen.

Boligprojektet har BOSSINF.ID 1000.000 14-06-2016 4 70 0. Når Byrådet har godkendt byggeregnskabet og den forsinkede indberetning fra byggeherre vedr. skema C afsluttes projektet i BOSSINF.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (nr. 1226 af 14/12-2011).

Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. (nr. 884 af 10/8-2011).

Økonomi

En besparelse på 20.300 kr. på grundkapitallånet. 


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. at skema C godkendes med en anskaffelsessum på 66.057.000 kr.,
 2. at huslejen på 893 kr. pr. m2 godkendes, og
 3. at den forsinkede indberetning af byggeregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

14. Oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg - Analyse af kommunens sagsbehandling på det sociale område

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2020-2023 er der enighed om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg, med fokus på analyse af kommunens sagsbehandling på det sociale område.


Formål:

Fokus for udvalget er oplevelserne fra borgernes møde med den kommunale forvaltning, de afgørelser der træffes og efterfølgende klager. Udvalget vil gerne se på og give forslag til hvorledes mødet mellem borgerne og de nævnte forvaltningsområder kan forbedres og antallet af klager og kommunens afgørelser kan minimeres til glæde for både kommunen og ikke mindst borgerne.


Baggrunden for udvalgets arbejde er den kritik, der har været i den offentlige debat, bl.a. i Borgerrådgiverens årsrapport 2018. Der er derfor fra politisk side et ønske om at forbedre kvaliteten i Faxe Kommunes sagsbehandling.


Udvalgets opgave:

Udvalget skal arbejde med en analyse af den kommunale sagsbehandling på Socialområdet, Beskæftigelsesområdet og Seniorområdet.


Emnerne skal vælges blandt de sager, som omtales i Ankestyrelsens årlige rapport. De udvælges af/i samarbejde med embedsværket ud fra deres relevans.


Arbejdet vil fokusere på enkelte sagsbehandlinger indenfor de 3 udvalgsområder. Der vil ikke være tale om en systematisk gennemgang af alle sager. Arbejdet vil kun fokusere på sager, som også er relevante og repræsentative i andre tilfælde. Det drejer sig f.eks. om kort eller lang sagsbehandling, herunder de grundlæggende sagsbehandlingsregler, tidsfrister, kommunikation (herunder kursus i sprog), opfølgning, vejledning, forebyggelse og partsbegrebet.


Betegnelse for § 17, stk. 4 udvalget:

Udvalget for borgerperspektiv på socialområdet.


Forankring:

Udvalget er underlagt Økonomiudvalget og har alene en rådgivende funktion.


Funktionsperiode:

Funktionsperioden er fra 1. marts 2020 til 28. februar 2021.


Det er forventningen, at der vil blive afholdt op til 10 møder i perioden.


Ressourcer:

Der er afsat midler til afholdelse af vederlag til formanden. Der vil blive udbetalt diæter og kørsel til eksterne deltagere.


Udvalget understøttes administrativt af en medarbejder i direktionssekretariatet.


Sammensætning:

 • 3 politisk valgte medlemmer af byrådet, heraf formanden.
 • Deltager fra henholdsvis Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.
 • Relevante enkeltpersoner, som i den offentlige debat har vist, at de har et særligt kendskab til (dele af) området.

Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet har hver især tilsluttet sig deltagelse og indstillet repræsentanter til udvalget. 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til § 17, stk. 4 udvalg.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 1. At der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg til analyse af kommunens sagsbehandling på det sociale område.
 2. At formanden for udvalget oppebærer et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget i funktionsperioden.
 3. At formanden for udvalget er Steen Petersen (O).
 4. At der udpeges 2 byrådsmedlemmer - en fra hver valggruppe.
 5. At ældrerådets repræsentant er Kaj Christensen, handicaprådets repræsentant er Claus Bo Hansen og udsatterådets repræsentant er Claus Cubbin.
 6. At eksterne deltagere ydes diæter og kørsel efter gældende regler.

Beslutning

Det præciseres til udvalgets sammensætning at relevante enkeltpersoners deltagelse kan ske ad-hoc og ikke som faste medlemmer.

Betegnelsen for udvalget foreslås at hedde "Udvalget til analyse for kommunal sagsbehandling".


Fraværende: Ingen.

15. Oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg - Verdensmålene

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2020-2023 er der enighed om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg, med fokus på verdensmålene.

Baggrund:

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande. Målene trådte i kraft i 2016 og skal frem til 2030 sætte retningen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jorden.

Realiseringen af FN’s Verdensmål kræver politisk vilje både nationalt, regionalt og kommunalt. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020 har byrådets politiske grupper besluttet at prioritere og styrke Faxe Kommunes arbejde med at implementere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Der nedsættes derfor et § 17 stk. 4-udvalg, der særligt har til opgave at fokusere på flere af målene og udfordringerne lokalt. Udvalget består af politikere og personer med interesse inden for Verdensmålene.

Faxe Kommune underskrev den 17. august 2009 en borgmester erklæring om at nedbringe klimagasudledningerne i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Endvidere skal nævnes at 14 borgmestre i Kommunekontaktrådet (KKR) Sjælland den 20. oktober 2009 underskrev klimapagten/borgmesterpagten.

Ideén til nedsættelse af verdensmål udvalget er kommet efter Kommunernes Landsforenings Kultur- og Fritidskonference i maj måned 2019.

Opgaver:

Udvalget har følgende opgaver:

 • Forelæggelse af en politik på udvalgte verdensmål til politisk beslutning i byrådet.
 • Udvalget skal formulere en konkret eller flere konkrete planer for, hvordan verdensmål kan omsættes til konkrete indsatser.
 • Udvalgets arbejde har udgangspunkt i helhedstænkning, inddragelse og samarbejde, da det er grundlæggende for arbejdet med bæredygtighed og for verdensmålene.

Resultater:

Udvalget skal inden for et år efter nedsættelse nå følgende resultater:

 • At udvalget nævner et konkret antal af de 17 verdensmål, der skal arbejdes med.

At det henstilles, at udvalgets konkrete mål bliver indarbejdet i Faxe Kommunes forskellige strategier samt integreret i Faxe Kommunes forskellige planer, hvor dette giver mening.

Betegnelse for § 17, stk. 4 udvalget

Verdensmål Udvalget.


Forankring:

Udvalget er underlagt Økonomiudvalget og har alene en rådgivende funktion. Der aftales mellem udvalget og økonomiudvalget, hvor hyppigt udvalget skal afrapportere direkte til økonomiudvalget og om der skal ske fysisk foretræde for økonomiudvalget.


Sammensætning

Verdensmål Udvalget består af 9 medlemmer. Medlemmerne samt formand udpeges af byrådet.

Ved nedsættelsen af udvalget vil følgende medlemmer indgå:

 • 3 personer udpeges af byrådets midte, hvoraf en er formand for udvalget.
 • 2 personer udpeges af Ungdomsforum.
 • 1 person udpeges af boligorganisationerne Det kunne være fra Frøgården.
 • 1 person fra Erhvervslivet, som udpeges gennem Business Faxe.
 • 1 person udpeges af foreningslivet gennem Folkeoplysningsudvalget.
 • 1 person fra Danmarks Naturfredningsforenings lokal afdeling.

Funktionsperiode:

Verdensmål Udvalget nedsættes for en etårig periode, og medlemmerne vælges for hele perioden. Der udbetales honorar til formanden og der kan ydes diæter og kørselsgodtgørelse til eksterne medlemmer.

Funktionsperioden er fra 1. marts 2020 til 28. februar 2021.

Udvalgets mødeform:

Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der er enighed herom.

Udvalget fastlægger selv antallet af møder. Det er udgangspunktet, at der afholdes maksimalt 10 møder i løbet af perioden.

Fastlæggelse af mødedatoer sker på det første møde i udvalget.

Der er ikke afsat særskilte midler til udvalgets brug af eksterne konsulenter mv.

Der kan efter konkret aftale indkaldes kommunalt ansatte til afklaring af eksempelvis udfordringer og muligheder af faglig karakter.

Udvalget vil benytte sig af, at kunne indkalde personer med faglig viden indenfor de specifikke verdensmål som udvalget vælger, at der skal arbejdes med. Hvis muligt gerne personer, som er bosiddende i Faxe Kommune.


Ressourcer:

Der er ikke særskilt afsat økonomi til udvalget. Ligeledes er der heller ikke afsat specifikke kommunale personaleressourcer til arbejdet i udvalget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Byrådet har afsat 10 % af borgmestervederlaget til § 17, stk. 4 udvalg.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 1. At der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg til at arbejde med verdensmålene.
 2. At formanden for udvalget oppebærer et vederlag på 10 % af borgmestervederlaget i funktionsperioden.
 3. At formanden for udvalget er René Tuekær (L).
 4. At der udpeges 2 byrådsmedlemmer - en fra hver valggruppe.
 5. 2 personer udpeges af Ungdomsforum.
 6. 1 person udpeges af boligorganisationerne Det kunne være fra Frøgården.
 7. 1 person fra Erhvervslivet, som udpeges gennem Business Faxe.
 8. 1 person udpeges af foreningslivet gennem Folkeoplysningsudvalget.
 9. 1 person fra Danmarks Naturfredningsforenings lokal afdeling.
 10. At eksterne deltagere ydes diæter og kørsel efter gældende regler.

Beslutning

Det præciseres til udvalgets sammensætning og indstillingspunkt 5, at der i stedet for 2 personer fra Ungdomsforum, udpeges 1 person fra Midtsjællands Gymnasium i Haslev og 1 person fra VUC.


Fraværende: Ingen.

16. Beslutning om borgerforslag

Sagsfremstilling

Borgerlisten har fremsat en sag om indførsel af borgerforslag i kommunen på byrådsmødet 14. november 2019. Byrådet besluttede at sende sagen til administrativ behandling.


Folketinget har indført en mulighed for at sende borgerforslag til politisk behandling i Folketinget. Nu følger flere kommuner efter med samme ønske og hensigt.


Kommunale ordninger med borgerdrevne forslag fungerer blandt andet i Albertslund, Middelfart, Hillerød, Esbjerg og Horsens. I Albertslund har det første borgerforslag allerede været stemt igennem af borgerne og sat på byrådets dagsorden.


En leverandør af en software der anvendes i andre kommuner oplyser til direktionssekretariatet, at der erfaringsmæssigt maksimalt er 10 % af borgerne, der benytter muligheden for at stille et forslag / stemme for et forslag.

Formål

Formålet med borgerdrevne forslag er, at kommunes borgere skal have samme muligheder for at rejse forslag i byrådet, som byrådsmedlemmerne har i henhold til den kommunale styrelseslov. Målet med en ordning er, at engagere endnu flere borgere i de lokalpolitiske emner.

Forslag til en praksis

Et forslag til politisk behandling foreslået af en borger sættes til afstemning via kommunens hjemmeside. Opnår forslaget heretfer minimum, hvad der svarer til 791 stemmer, forpligtiger byrådet sig til at behandle forslaget. Det nævnte stemmetal svarer til, hvor mange stemmer der senest krævedes for at opnå valg til byrådet.

Hvis et forslag opnår stemmer nok, fremsætter borgmesteren -på vegne af borgerne- det borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet. Dette sker uden administrativ indstilling og i den form borgeren har fremsat forslaget.

Direktionen har lavet et forslag til en administrativ ordning, der kan fordele ansvaret og de interne opgaver og samtidig vægte brugervenligheden højt. Opgavefordeling er til orientering lagt på sagen som bilag.

Der er udarbejdet et forslag til en hjemmesidetekst, der kan vejlede borgerene i at stille forslag og stemme om disse. Teksten er lagt på sagen som bilag.

Ordningen med borgerforslag bør igangsættes som en forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres i byrådet medio 2021.

Krav

Der foreslås en model:

 1. Der giver mulighed for kontrol af, om forslagsstillere og stemmeberettigede er bosat i kommunen
 2. Der sikrer tilgængelighed for alle borgere og mulighed for afgivelse af stemmer fra 18 år
 3. Der forudsætter et rimeligt antal stillere bag forslagene, samt at
 4. Der kan evalueres efter en brugsperiode.

De 4 krav er kommenteret og uddybet i et bilag på sagen.

Implementeringen og opstarten af systemet til håndtering af borgerforslag vil skønsmæssigt koste 50.000 kr., som vil være en engangsudgift i 2020. Dertil kommer en årlig udgift på 25.000 kr. for at benytte systemet. Og endelig vil der være en udgift på 2,08 kr. pr. borger, der bruger sit NemID til log-on. Det bemærkes, at sekretariatet fortsat er i dialog med mulige leverandører af digitale løsninger og at alternativer kan komme på tale.


2020

2021

2022

2023

Etablering

50.000
Drift

25.000

25.000

25.000

25.000

NemID log-on

7.500

7.500

7.500

7.500


Forslaget sendes til behandling i Økonomiudvalget med henblik på, at der kan anbefales en model for borgerdrevne forslag for byrådet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Udgiften de enkelte år er i 2020, 82.500 kr., og fra 2021, 32.500 kr. årligt.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller:

 1. At der besluttes en mulighed for borgerforslag som beskrevet ovenfor og at forslaget godkendes.
 2. At tekstopslag til hjemmesiden godkendes.
 3. At borgere minimum skal være 18 år for at kunne stille forslag og stemme.
 4. At der kræves samme antal stemmer, som et mandat til byrådet. (Et mandat i byrådet krævede ved Kommunalvalg 2017, 791 stemmer).
 5. At udgiften til både etablering og drift finansieres af Udviklingspuljen.
 6. At ordningen med borgerforslag evalueres i byrådet medio 2021.

Beslutning

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), René Tuekær (L), Knud Erik Hansen (A), Anne Camilla Meyer (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler til indstillingspunkt 3, at borgere minimum skal være 15 år for at stille forslag og stemme.


Eli Jacobi Nielsen (O) stemte for indstillingen.


Fraværende: Ingen.

17. Udpegning til Skatteankenævn Sydsjælland

Sagsfremstilling

Der skal udpeges nye medlemmer til skatteankenævnet for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2022, idet der ved lov er foretaget ændring i antal og sammensætningen af nævnene.


Byrådet har i forbindelse med kommunalvalget i 2017, indstillet kandidater til medlemmer og suppleanter til ankenævn i den nuværende struktur. Da der nu skal indstilles til ankenævn i en ny struktur, bortfalder denne indstilling af kandidater.


Det nuværende skatteankenævn nedlægges den 30. juni 2020.


Skatteankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.


Skatteministeren udnævner medlemmer af skatteankenævnet, og en suppleant for hvert af disse medlemmer, efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter.

Faxe Kommune har fået tildelt 1 plads i Skatteankenævn Sydsjælland. Byrådet skal indstille 1 kandidat som medlem, og 1 kandidat som personlig suppleant til kommunens plads i ankenævnet.

Betingelser for udpegning:

 • Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.
 • Kandidaterne skal vælges i henhold til et repræsentativt udsnit af befolkningen.
 • Kandaterne må ikke være ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen, og må ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i kollegiale nævn.
 • Kandidaterne skal opfylde decorumkravet.
 • Kandidaterne skal besidde basale IT-kompetencer. 

Vederlag for skatteankenævnsarbejdet vil, for de nye skatteankenævn og vurderingsankenævn, fremgå af nye bekendtgørelser om forretningsorden for skatteankenævn og vurderingsankenævn.


Frist for indstilling af kandidater er den 31. januar 2020.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven kapitel 3 og 4.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • At byrådet udpeger 1 kandidat som medlem, og 1 kandidat som personlig suppleant til Skatteankenævn Sydsjælland.
 • At de, på Økonomiudvalgsmødet, udpegede kandidater indmeldes til Skatteankestyrelsen i henhold til fristen 31. januar 2020, som en formandsbeslutning.

Beslutning

Ad 1) Klaus Kej og Jørgen Egede Johannessen som personlig suppleant.

Ad 2) Godkendt.


Fraværende: Ingen.

18. Udpegning til Vurderingsankenævn Storstrøm

Sagsfremstilling

Der skal udpeges nye medlemmer til vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2022, idet der ved lov er foretaget ændring i antal og sammensætningen af nævnene.


Byrådet har i forbindelse med kommunalvalget i 2017, indstillet kandidater til medlemmer og suppleanter til ankenævn i den nuværende struktur. Da der nu skal indstilles til ankenævn i en ny struktur, bortfalder denne indstilling af kandidater.


Det nuværende vurderingsankenævn nedlægges den 30. juni 2020, og i den mellemliggende periode vil de nuværende Fællesankenævn behandle vurderingssager. Faxe Kommune har ikke medlemmer i Fællesankeævnet.

Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3. og ejendomsvurderingsloven.

Skatteministeren udnævner medlemmer af vurderingsankenævnet, efter indstilling fra byrådet i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter.

Faxe Kommune har fået tildelt 2 pladser i Vurderingsankenævn Storstræm. Byrådet skal indstille 2 kandidater, og ved indstillingen lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering, enten af teoretisk eller praktisk karakter.

Betingelser for udpegning:


 • Kandidaterne skal være valgbare til byrådet.
 • Kandidaterne skal vælges i henhold til et repræsentativt udsnit af befolkningen.
 • Kandaterne må ikke være ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen, og må ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i kollegiale nævn.
 • Kandidaterne skal opfylde decorumkravet.
 • Kandidaterne skal besidde basale IT-kompetencer. 

Fristen for indstilling af kandidater er den 31. januar 2020.

Lovgrundlag

Skatteforvaltningsloven kapitel 3 og 4.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 • At byrådet indstiller 2 kandidater til Vurderingsankenævn Storstrøm.
 • At de, på Økonomiudvalgsmødet, indstillede kandidater indmeldes til Skatteankestyrelsen i henhold til fristen 31. januar 2020, som en formandsbeslutning.

Beslutning

Ad 1) John Tropp Larsen og Søren Lindehøj Jensen.

Ad 2) Godkendt.


Fraværende: Ingen.

19. Beslutningssag: Bevilling til eksternt finansieret projekt

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om medfinansiering til projekt: Kvalitet i borgersamtalen. Projektet er bevilget efter puljen: § 17.46.42.10 Pulje til forebyggelse af udfordringer i indsats og resultater. Projektmidlerne kan anvendes i perioden 20. december 2019 til og med 31. december 2020. Tilsagnsbrevet, ansøgning og budget er vedlagt som bilag.

Projektets samlede bruttoudgifter er opgjort til 332.920 kr. STAR har givet tilsagn om medfinansiering på 276.920 kr. Tilsagnet udbetales på baggrund af ledelsespåtegnet regnskab, som fremsendes til STAR efter projektperiodens afslutning. Faxe Kommunes egenfinansiering udgør således 56.000 kr., og finansieres inden for Center for Familie, Social & Beskæftigelses driftsramme under Beskæftiglses & Integrationsudvalget. De 50.000 kr. af de 56.000 finansieres af tilskud fra kommunes udviklings- og uddannelsespulje.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:


2020

2021

I alt:

Brutto udgift

332.920 kr.Brutto indtægt


276.920 kr.


Netto

-276.920 kr.

276.920 kr.

-56.000 kr.


Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2020 på: 276.920 kr.
Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2021 på: 276.920 kr.

Merudgiften på 332.920 kr. i 2020 finansieres af kassen ligesom merindtægten på 276.920 kr. i 2021 tilgår kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • Der gives en ugiftsbevilling i 2020 på 276.920 kr.
 • Der gives en indtægtsbevilling i 2021 på 276.920 kr.Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 20. januar 2020, pkt. 5:

Anbefalet.


Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

20. Ændring i godkendte takster for affald

Sagsfremstilling

Faxe Byråd har 31-10-2019 godkendt Faxe Kommunes Takstblad for 2020.

Genbrugspladsgebyret er i takstbladet angivet til 1.070 kr. inkl. moms, hvilket er en fejl. Det korrekte beløb er 1.215 kr. inkl. moms.

Derudover er to af de angivne muligheder for valg af beholdere til 14 dages tømning udgået. Det drejer sig om 190 liter og 240 liter udelte beholdere til madaffald, 14 dages tømning, for "Samlede bebyggelser".

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan § Miljø indstiller, at genbrugspladsgebyret godkendes, og at de to beholdere for 14-dages tømning af madaffald i samlede bebyggelser udgår fra takstbladet.Teknik & Miljøudvalget, 22. januar 2020, pkt. 4:

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

21. Høring af Planstrategi 2020

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til Planstrategi 2020 med udgangspunkt i Vision 2030. Planstrategien beskriver hvordan den fysiske planlægning kan understøtte Byrådets vision, og behandler samtidig de muligheder, som den nye planlov giver. Bemærkninger fra Byrådets temamøde den 14. november er indarbejdet, og der skal nu tages stilling til at sende Planstrategi 2020 i offentlig høring.

Ud over at man i forbindelse med høringen kan komme med kommentarer til selve Planstrategi 2020, lægges der også op til, at man i høringsperioden kan komme med konkrete forslag til emner, som ønskes indarbejdet i Kommuneplan 2021-2033, for eksempel ønsker om udlæg af nye arealer til byudvikling, skovrejsning, infrastruktur m.v.

Det er et krav, at planstrategien skal indeholde oplysninger om:

 • Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling.
 • Hvilken planlægning der er gennemført i perioden efter den seneste revision af kommuneplanen.
 • Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Med de mange nye muligheder for udvikling af den fysiske planlægning, er der en række temaer i kommuneplanen, som enten skal revideres, eller som der er mulighed for at revidere. Planstrategien lægger derfor op til en fuld revision af den kommende kommuneplan og indeholder beskrivelse af de temaer, som der i kommuneplanen skal sættes særligt fokus på. Der arbejdes på, at annoncere høringen af Planstrategi 2020 med et tillæg i den lokale ugepresse, samt at der afholdes et debatmøde om større emner i høringsperioden.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at Planstrategi 2020 sendes i 8 ugers høring
 2. at der foretages en fuld revision af Kommuneplan 2013
 3. at der afholdes et debatmøde torsdag den 19. marts 2020, og
 4. at administrationen tekniske og redaktionelle rettelser kan indarbejdes inden planstrategien sendes i høringPlan & Kulturudvalget, 21. januar 2020, pkt. 2:

Anbefales, med den bemærkning, at debatmøde flyttes til den 17. marts kl. 18.30.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

22. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan nr. 500-90 for et Fjernvarmeanlæg i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 500-90 for et Fjernvarmeanlæg i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 29. oktober til den 24. december 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 5 høringssvar, som i hovedtræk handler om arealreservationen til forlængelsen af Energivej, CO2 regnskab, etageantal, terrænregulering, allétræer og skovbyggelinje. Høringssvarene er gengivet i fuld længde i vedhæftede hvidbog.


Efter planforslagene blev sendt i høring har Haslev Fjernvarme valgt, at arbejde videre ud fra et udarbejdet konkurrenceforslag. Projektet er således blevet langt mere konkret, siden planforslaget blev udarbejdet.


Endelig har Center for Plan & Miljø været i dialog med Miljøstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen er allerede ophævet for de arealer der er omfattet af den gældende lokalplan 500-20 fra 1988. Miljøstyrelsen har i brev 10/1-202 tilkendegivet, at de er sindet også at ophæve skovbyggelinjen indenfor byggefelt 1 i forslag til lokalplan 500-90.


Med udgangspunkt i høringssvarene og de nye illustrationer indstilles det, at de foreslåede allétræer og bestemmelser om max. etageantal udgår af lokalplanen, samt at der åbnes mulighed for terrænregulering i op til 4,5 meters højde inden for lokalplanens delområde A. I forhold til tilbagemeldingen fra Miljøstyrelsen indstilles det, at byggefelt 2 udgår af lokalplanen samt at lokalplanens delområde A deles op i to og at det nye delområde C udlægges til solenergianlæg og forbliver i landzone.


Baggrund
Faxe Byråd har den 13. december 2018 godkendt et projektforslag for et nyt flisfyret varmeværk ved Haslev Fjernvarme. Det nye varmeværk ønskes opført på et areal der ligger i landzone og som ikke er omfattet af den gældende lokalplan for værket. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for projektet. Faxe Kommune har i den forbindelse besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for størstedelen af ejendommen for at fremtidssikre virksomheden. På nuværende tidspunkt er det uafklaret om det udtjente kraftvarmeværk nedrives.


Kommuneplantillæg

I Kommuneplan 2013 er arealerne nærmest byen omfattet af rammeområde H-E1 som udlægger området til erhvervsformål og fremtidig byzone. Arealerne nærmest Nordskoven er omfattet af rammeområde H-T1, som udlægger området til tekniske anlæg (solenergianlæg) og fremtidig landzone.

Kommuneplantillæg nr. 28 udvider rammområde H-T1 så det omfatter hele matrikel 11if Haslev by, Haslev. Bestemmelserne for rammeområde H-T1 justeres, så det åbner mulighed for, at der kan planlægges for et fjernvarmeanlæg i området.


Lokalplanens indhold

Lokalplan 500-90 omfatter størstedelen af Haslev Fjernvarmes ejendom ( matrikel 11if Haslev By, Haslev). Med de foreslåede ændringer deles planområdet i tre delområder.

 • Delområde A udlægges til energianlæg med tilhørende funktioner.
 • Delområde B reserveres til en fremtidig forlængelse af Energivej og underføring under jernbanen. Vejens udformning og tilknyttede anlæg skal dog fastlægges i en ny lokalplan for det samlede anlæg.
 • Delområde C udlægges til solenergianlæg med tilhørende funktioner.

I delområde A udlægges et byggefelt hvor der må opføres byggeri med en højde på op til 22 m, dog må akkumuleringstanke opføres i en højde op til 30 m og skorstene i en højde op til 50 m. Uden for byggefeltet må der opføres byggeri med en højde op til 8,5 m, dog 3,5 m for solenergianlæg. Byggeri og anlæg skal holde en minimumsafstand på 10 m fra Orned Bæk og 4 m fra et beskyttet dige.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at § 7.4 om etageantal udgår af lokalplanen.
 2. at § 10.4 ændres som følger ”I delområde A må overskudsjord fra byggeri og anlæg genplaceres i en højde op til 4,5 meter efter princippet vist på kortbilag 3 – illustrationsplanen.”
 3. at § 10.1 om allétræer udgår af lokalplanen
 4. at lokalplanens delområde A deles i to
 5. at det nye delområde C udlægges til solenergianlæg, forbliver i landzone og at planen giver bonusvirkning til solenergianlæg og tilhørende anlæg
 6. at byggefelt 2 udgår af lokalplanen
 7. at redegørelsens afsnit om ekspropriation forkortes (se rettelsesblad side15)
 8. at lokalplanen konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående ændringer, og
 9. at mindre tekniske rettelser der fremgår af rettelsesbladet godkendesPlan & Kulturudvalget, 21. januar 2020, pkt. 3:

Anbefales.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V). 

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

23. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan nr. 400-27 for en Solcellepark på Tryggevælde Mark

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23, lokalplan 400-27 og tilhørende miljøvurdering for en Solcellepark på Tryggevælde Mark har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 24. september til den 19. november 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne og den sammenfattende redegørelse af planernes miljøvurdering.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Brug af værdiladede ord i beskrivelsen af projektet
 • Påvirkningen af landskabet
 • Manglende visualiseringer af plantebæltet efter løvfald
 • Tab af udsigt
 • Manglende dokumentation for nedsivning af kunstgødning og pesticider til grundvand
 • Den fastsatte maksimale anlægshøjde
 • Arealreservation til vejudvidelse og oversigtsforhold.
 • Afvaskning af miljøfarlige stoffer
 • Støjgener fra transformatorer, invertere, paneler og stativer

 

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene kun giver anledning til en mindre præcisering i lokalplanens redegørelse vedrørende grundvandsbeskyttelse. Begrundelsen herfor fremgår af hvidbogen.


Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27, med tilhørende miljøvurdering, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser som ønsker at etablere en solcellepark på godsets mark (Tryggevælde Mark nord for Karise). Solcelleparken får en samlet størrelse på ca. 74 ha og vil kunne producere cirka 60 mio. kWh. om året, hvad der svarer til cirka 15.000 enfamiliehuses årlige forbrug. Opstilling af solceller er således i tråd med Faxe Kommunes Klima- og Energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 30 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af får. Anlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.


Kommuneplantillæg

En mindre del af planområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde Å-T5 som udlægger arealet til tekniske anlæg, i form af op til 70 m høje vindmøller. Den resterende del af planområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme, men er alene udlagt til åbent land.

Med tillæg nr. 23 udlægges et nyt rammeområde Å-T18 til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Herudover justeres bestemmelserne for rammeområde Å-T5, så det fremover vil være

muligheden for, at planlægge en solcellepark og transformatorstation indenfor området.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal muliggøre realisering af solcelleparken på Tryggevælde Mark. Derudover er lokalplanens formål at fastlægge principperne for arealdisponeringen og beplantningen indenfor lokalplanområdet således, at solcelleparken udformes hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet.


Hovedprincippet i lokalplanen er at bebyggelse, herunder solcellepaneler, skal placeres inden for byggefeltet vist på lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer, åbeskyttelseslinjen samt placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger.


Endelig fastlægger lokalplanen krav om at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter, at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m, at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning, og at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske. Plantebæltet må etableres i bufferzonen omkring byggefeltet.


Miljøvurdering

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen, er: planernes påvirkning af den landskabelige værdi, støj fra transformatorer og invertere, overfladebehandling af solcellepaneler, planernes påvirkning af bilag IV-arter, reduktion af luftforurenende stoffer og drivhusgasser, samt reduktion i udledning af pesticider, nitrat og fosfor. Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”er der til Byrådets endelige behandling af sagen vedhæftet en sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering. Heri redegøres der blandt andet for hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan den offentlige høring har påvirket den endelige plan.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at lokalplan 400-27 vedtages endeligt med følgende ændring:
 • Planernes afsnit om overfladevand og grundvand konsekvensrettes så det fremgår at påvirkningen af grundvandet ventes at være uændret eller reduceret.
 1. at Miljøvurderingen af kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27 vedtages endeligt med følgende ændring:
 • Planernes afsnit om overfladevand og grundvand konsekvensrettes så det fremgår at påvirkningen af grundvandet ventes at være uændret eller reduceret.
 1. at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen godkendes.Plan & Kulturudvalget, 21. januar 2020, pkt. 4:

Anbefales.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

24. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 1000-57 for Rønnede Kro

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 1000-57 for Rønnede Kro har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 12. november til den 10. december. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Den 3. december 2019 afholdte Faxe Kommune borgermøde på Rønnede Kro om de nye planer for Kroen. 22 personer deltog i mødet, herunder repræsentanter fra Byrådet, kommunen og kroen. Borgerne var altovervejede positive over for lokalplanen og de nye byggeplaner. Inden mødet havde en borger kontaktet kommunen med en bekymring angående afledning af spildevand og overfladevand. Samme spørgsmål var emne for debat på borgermødet.


Planområdet er i dag fælleskloakeret men ifølge spildevandsplanen skal området på sigt separatkloakeres. Der er pt. ikke en tidshorisont for separeringen. Faxe Kommune har været i dialog med Faxe Forsyning og Stenbjerg Ejendomme og har opnået enighed om, at kroens nye bygninger og pladser skal forberedes til separatkloakering. Dermed skal spildevand ledes til fælleskloak, mens overfladevand enten nedsives eller forsinkes via et regnvandsbassin inden det afledes til fællesledningen. Det vil være muligt, at kombinere nedsivning og forsinkelse. Et eventuelt forsinkelsesbassin, regnvandsbed eller lign. bør etableres som et rekreativt bassin eller bed som bidrager til oplevelsen af området.


I lokalplanforslaget er den maksimale bebyggelsesprocent angivet til 30% for planområdet som helhed, hvilket giver mulighed for at bygge 6.298 m² inden for planområdet. Den eksisterende bebyggelse er på 1.290 m² og efter opførelse af de 4 hotelbygninger bliver det samlet bygningsareal på 2.170 m². Pt. har ejer ikke planer om yderligere udbygning af området. Center for Plan & Miljø har været i dialog om Stenbjerg Ejendomme om, at reducere den maksimale bebyggelsesprocent for området. I den forbindelse har Stenbjerg Ejendomme fremsat ønske om, at den maksimale bebyggelsesprocent reduceres til 15%. hvilket giver mulighed for at bygge 3.386 m² inden for planområdet. Center for Plan & Miljø anbefaler, at den maksimale bebyggelsesprocent reduceres til 15% for planområdet som helhed.


Formålet med planerne

Ejeren af Rønnede Kro ønsker, at kunne opføre ferielejligheder/hotel på kroens arealer ved Gl. Næstvedvej. Arealerne ved Gl. Næstved er i dag udlagt til boligformål i den gældende lokalplan for området, mens kroens øvrige arealer er udlagt til centerformål. Formålet med lokalplan 1000-57 er at fastlægge hele områdets anvendelse til centerformål. Ejer har planer om at udbygge området med op til fire hotellænger, i bindingsværk, på hver knap 220 m² og 6 værelser/lejligheder.


Ændringer i Kommuneplanen

I Kommuneplan 2013 for Faxe kommune er planområdet beliggende indenfor rammeområde R-B1 og R-C1 som er udlagt til henholdsvis boligområde og centerområde. Med kommuneplantillæg nr. 29 udvides centerområdet (R-C1) så det omfatter alle matrikler som tilhører Rønnede Kro. De arealer der udlagt til boligformål reduceres tilsvarende.


Lokalplanens indhold

Lokalplan 1000-57 omfatter hele kroens område, der har et samlet areal på 22.576 m². Området udlægges til centerformål, herunder hotel og restaurationsformål med tilhørende parkering, friarealer mv. Lokalplanen fastlægger at ny bebyggelse skal opføres indenfor det i planen udlagte byggefelt. Udenfor byggefeltet må der alene opføres sekundære bygninger som overdækkede terrasser, pergolaer, orangerier, drivhuse, udhuse, miljøstationer, teknikbygninger o.lign.


Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at ny bebyggelse skal opføres under respekt for kulturmiljøet og den oprindelige byggestil i området. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i en registrant fra efteråret 2019 og fremgår af lokalplanens kortbilag. Disse må ikke nedrives eller ændres i det ydre uden kommunens tilladelse. Der etableres vejadgang til planområdet fra henholdsvis Vordingborgvej og Gl. Næstvedvej. Endelig fastsætter lokalplanen et minimum for antallet af p-pladser.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

 • at kommuneplantillæg nr. 29 vedtages endeligt uden ændringer, og
 • at lokalplan 1000-57 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:

a) at redegørelsens afsnit om regn- og spildevand præciseres i forhold til nedsivning og forsinkelse af overfladevand side 15

b) at redegørelsens afsnit om ekspropriation forkortes (se rettelsesblad side19)

c) at den maksimale bebyggelsesprocent reduceres til 15% for planområdet som helhedPlan & Kulturudvalget, 21. januar 2020, pkt. 5:

Anbefales.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V)


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

25. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende Lokalplan 500-85 og Kommuneplantillæg nr. 16 har midlertidigt været sat i bero på baggrund af den politiske behandling af sagen på mødet i Plan & Kulturudvalget den 25. september 2018 og de deraf følgende politiske drøftelser. Sagen genfremsættes nu og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 (bilag 3) og forslag til lokalplan 500-85 for blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev (bilag 2) har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2018 til den 29. maj 2018.


Offentlig høring
Center for Plan & Miljø har modtaget 15 høringssvar og en underskriftsindsamling i høringsperioden.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:


 • Spørgsmål til baggrunden for planlægningen og forslag om helhedsplan for de tre gamle skoler.
 • Et ønske om at fastholde den eksisterende anvendelse i området.
 • Spørgsmål til trafikanalysens konklusioner.
 • Bebyggelsens højde og typer.
 • Antallet af boliger.

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i vedhæftede hvidbog (bilag 4).


På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af kommuneplantillæg og lokalplan foreslås det, at kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt uden ændringer, og at der foretages en række ændringer i lokalplan 500-85. Begrundelserne for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftet hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad (bilag 6).


Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at omdanne EUC's ejendom på Skolegade i Haslev til boligformål med mulighed for indpasning af visse typer erhverv. EUC har gennem mange år drevet skolevirksomhed på ejendommen, men har i 2017 flyttet alle deres aktiviteter i Haslev til en anden adresse i byen. Udover at omdanne en del af den eksisterende bygningsmasse til boliger er det også ønsket at få mulighed for at opføre boliger i et nyt byggeri på området.

Da anvendelse til boligformål ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 16, som sikrer overensstemmelser mellem kommuneplan og lokalplan.


Kommuneplantillæg nr. 16

Formålet med kommuneplantillægget (bilag 3) er at udlægge området til blandet bolig og erhverv. Der fastsættes bestemmelser for hvilke typer erhverv, der kan lokaliseres i området. Med kommuneplantillæg nr. 16 aflyses en del af den eksisterende kommuneplanramme, som udlægger området til offentlige formål.


Lokalplan 500-85

Formålet med lokalplanen (bilag 2) er at udlægge området til blandet bolig og erhverv i form af etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med mulighed for indpasning af visse former for erhverv, herunder kontorerhverv. Formålet er at fastsætte bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med, at kulturarvsværdierne, stedets parkagtige karakter og ånd sikres bedst muligt.

Det er derudover formålet at sikre, at hovedbygningen forbliver synlig set fra syd, hvor den sammen med Emmaus og gymnasiet (MSG) udgør en vigtig "skyline" og fortælling om byens tid som skoleby.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen (bilag 6),

a) Kortbilag 2 præciseres jf. kortbilag 4 og § 6.2 i forhold til, hvor der kan være parkering

b) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 130 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

c) Byggefeltet på matrikel 18gl reduceres, kortbilag og lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes

d) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

e) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

f) At afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen

g) At anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

 1. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse, og
 2. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.Plan & Kulturudvalget, 27. august 2019, pkt. 109:

Sagen tilbagesendes til yderligere behandling. Der ønskes et planmæssigt forslag til vejbetjening af hele lokalplanområdet, med tilkørsel til Bråbyvej, således den hårde trafikbelastning mod Skolegade og midtbyen minimeres mest muligt, hvis der skal etableres optil 130 boliger indenfor området.

Der ønskes udarbejdet et notat, der beskriver konsekvenser samt de lovgivningsmæssige muligheder for etableringen af den alternative vejadgang iht. planloven mv (bilag 5).


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Supplerende sagsfremstilling 26. november 2019:

Administrationen har udarbejdet et planmæssigt forslag til vejbetjening af lokalplanområde 500-85 fra Bråbyvej og om konsekvenser samt lovgivningsmæssige muligheder for etablering af den alternative vejadgang iht. Planloven. Notatet er vedhæftet som bilag til dagsordenen (bilag 5).


Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen (bilag 6),

a) Kortbilag 2 præciseres jf. kortbilag 4 og § 6.2 i forhold til, hvor der kan være parkering

b) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 130 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

c) Byggefeltet på matrikel 18gl reduceres, kortbilag og lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes

d) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

e) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

f) Afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen

g) Anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

3. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse, og

4. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.
Plan & Kulturudvalget, 26. november 2019, pkt. 148:

Den administrative indstilling anbefales, med følgende bemærkninger, indstillingspunkt 2, b – ændres således at der maximalt må etableres 80 boliger i området med en samlet bebyggelsesprocent på 25 %.

Der må alene etableres boliger langs den vestlige side af grunden.

Der ønskes udarbejdet et notat/visualisering af forslaget der skal indgå i Økonomiudvalgets behandling af sagen.


Tilpasning af LAR betingelser på side 15 (regn og spildevand)


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Supplerende sagsfremstilling 28. november 2019

Det ønskede bilag fra Plan & Kulturudvalget udleveres senest på økonomiudvalgsmødet.Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 243:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales, dog således, at forslaget sendes i 4 ugers borgerdialog med frist til den 9. januar 2020, og genbehandles i Plan & Kulturudvalget, den 21. januar 2020. Der afholdes borgerdialogmøde mandag den 16. december 2019 af Økonomiudvalget.


Det ønskede bilag fra Plan & Kulturudvalget er udsendt til Økonomiudvalget den 3. december 2019, og vedhæftes med referatet (bilag 8).


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 21. januar 2020

Jf. beslutningen i Økonomiudvalget den 4. december har forslaget om at reducere antallet af boliger været i fire ugers borgerdialog til den 9. januar 2020. Der er i perioden indkommet fire bemærkninger (bilag 11) og en underskriftindsamling (bilag 12).


Administrationen har udarbejdet et revideret rettelsesblad 2, der viser ændringerne jf. beslutning i Plan & Kulturudvalget den 26. november 2019 og Økonomiudvalget den 4. december 2019. Rettelsesbladet er vedhæftet dagsordenen (bilag 9).


Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt med den ændring at bebyggelsesprocenten reduceres til 25%, som vist i rettelsesbladet (bilag 10),
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettet i det reviderede rettelsesblad 2 til lokalplanen (bilag 9),

a) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 80 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

b) Bebyggelsesprocenten fastsættes til 25 % for områdets som helhed

c) Byggefeltet B3 på matrikel 18gl reduceres

d) Byggefelt B1, B2, C3 og C4 tages ud af planen, vejudlæg reduceres som følge heraf

e) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

f) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

g) Afsnit om den offentlige høring og borgerdialogen tilføjes i redegørelsen

h) Anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

 1. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer og
 2. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelsePlan & Kulturudvalget, 21. januar 2020, pkt. 6:

Der blev stillet et ændringsforslag:
Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance støtter ikke indstillingen om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området ved EUC, den tidligere Håndværkerhøjskole. Området ligger centralt i Haslev og har væsentlig betydning for hele skoleområdet på Skolegade, samt området ud til skoleengen. 

Den fremtidige anvendelse af området bør derfor drøftes i et større perspektiv i forbindelse med arbejdet omkring den kommende kommuneplan.


Ændringsforslaget blev vedtaget af et enigt udvalg og oversendes til Byrådet.

Administrationens indstilling blev ikke fulgt.

Erik Rasmusen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


Beslutning

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Ingen.

26. Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan 1200-40 for solcelleanlæg ved Jomfruens Egede

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan 1200-40 med tilhørende miljørapport, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Lystrup og Jomfruens Egede Godser, som ønsker at etablere en solcellepark nær Jomfruens Egede. Der skal nu tages stilling til at sende planforslag og miljørapport i høring.

Lokalplanområdet er på cirka 183 ha og ligger mellem Dalby og Faxe by langs Egedevej. Udover lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, har Center for Plan & Miljø vurderet, at der har været behov for at udarbejde en miljørapport, som kan afdække de mulige indvirkninger på blandt andet landskab, natur, miljø og naboer. Herudover vil kommuneplantillægget fjerne kirkeomgivelsen nord for Øster Egede Kirke, da den vurderes at være forældet.


Det vurderes, at arealet er velvalgt fordi:

 • Solcelleparken etableres i et område der er relativt fladt og solcelleparken derfor vil kunne afskærmes visuelt, i forhold til det omkringliggende landskab af et omkransende beplantningsbælter.
 • Solcelleparken vil blive afskærmet visuelt fra nord og syd af Hundemose Skov, Åstrup Skov og Hulket.

Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens en mindre del af arealet ligger i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Etableringen af solcelleparken vurderes, at ville ændre arealanvendelsen til en mere grundvandsbeskyttende og naturbeskyttende karakter end den nuværende intensive landbrugsdrift, hvor der gødes og sprøjtes med bekæmpelsesmidler.


Herudover ligger en del af arealet inden for bevaringsværdigt landskab og det oplevelsesrige delområde, der består af området omkring Jomfruens Egede og Lystrup godser.


Det forventes, at solcelleparken vil kunne producere cirka 157 mio. kWh om året, hvilket svarer til cirka 40.000 enfamiliehuses årlige elforbrug. Opstilling af solceller er således i tråd med Faxe Kommunes Klima- og Energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 30 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af dyr, forventeligt får. Anlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.


Kommuneplantillægget

Det areal, der ønskes anvendt til solcellepark, er ikke omfattet af Kommuneplan 2013. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der muliggør solcelleparken. Tillægget udlægger to rammeområder Å-T19 og Å-T20 til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Derudover revideres afgrænsningen af kirkeomgivelserne omkring Øster Egede Kirke, da kirkeomgivelsen følger en nu nedlagt sti.


Fordebat/idéfase

Den ønskede udvikling kræver, at der indkaldes idéer før udarbejdelse af et nyt plangrundlag for området. Fra den 22. januar til den 19. februar 2019 gennemførte Faxe Kommune derfor en idéfase. Kommunen modtog i alt seks tilkendegivelser under idéfasen, som i hovedtræk handler om:

 • En solcellepark med den ønskede placering og størrelse vil forringe værdien af ejendomme i nærområdet.
 • Herlighedsværdien i området vil blive forringet.
 • udsigten over området vil blive begrænset.
 • Forslag til alternativ placering ved Kikkenborgvej eller Skov Torupvej.
 • At det bevaringsværdige landskab bør friholdes for solcelleparker.

Alle høringssvarene indgår i vedlagte hvidbog og er i relevant omfang indarbejdet i planerne.


Lokalplanen

Lokalplanens formål er at muliggøre realiseringen af solcelleparken ved Jomfruens Egede. Lokalplanen fastlægger principperne for arealdisponeringen, beplantning, bygninger og solceller og -paneler. Da en del af området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, på grund af det karakteristiske herregårdsmiljø, skal anlæg og beplantning så vidt muligt integreres. Dette sker blandt andet ved at begrænse panelernes maksimale højde og opsætte principper for beplantningens udformning og artsindhold, der er tilpasset landskabet. Hermed sikres, at solcelleparken placeres hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet og at der tages de nødvendige hensyn til de landskabelige værdier.


Hovedprincippet i lokalplanen er at bebyggelse, herunder solcellepaneler, skal placeres inden for byggefelt 1 vist på lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Herudover kan der etableres en transformatorstation i byggefelt 2, der udlægges som et 5.000 m² stort areal, hvori der kan opføres bygninger, transformatorer og lynafledere. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om:

 • at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter,
 • at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 2,75 m,
 • at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning, og
 • at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske, der tager hensyn til landskab.

Miljøvurdering
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. Miljøvurderingen er udarbejdet i samarbejde med bygherres rådgiver.

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er:

 • Påvirkning af landskabet
  • Landskabet, herunder det bevaringsværdige landskab
  • Kulturmiljøet, herunder kirkeomgivelserne
  • Rekreative forhold
  • Visuel påvirkning
  • Visualiseringer
  • Samlet vurdering af de landskabelige forhold
 • Påvirkning af naboer
  • Afstand til naboer og visuelle forhold
  • Støj
  • Refleksioner
  • Samlet vurdering af naboforhold
 • Påvirkning af miljøet i øvrigt
  • Luftforurening og klima
  • Ressourcer og affald
  • Overfladevand
  • Grundvand
  • Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold

I miljøvurderingen konkluderes det, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer fordi:

 • Solcelleanlæggets relativt lave højde (maksimalt 2,75), betyder at store dele af anlægget vil være skjult bag nye og eksisterende beplantningsbælter og skove.

 • Beplantningsbælter udføres så det i videst muligt omfang understøtter kulturlandskabet, bl.a. ved hjælp af trærækker langs Egedevej.

 • Transformatorstationen placeres 500 meter fra nærmeste beboelse. Generelt skal anlægget overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

 • Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer i forbindelse med overfladebehandling af solcellepanelerne, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand.

 • Etablering af solcelleparken vurderes ikke at få negativ påvirkning på eventuelle bilag IV-arter i vandhuller inden for planområdet.

 • Solcelleparken vil reducere udledningen af CO2, Nox og SO2 fra konventionel energiproduktion.

 • Udledning /nedsivning af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand vil være uændret eller reduceret.

Offentlig høring
Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde den 16. marts 2020 kl. 18.30.

Planerne og borgermødet vil blive annonceret i Haslev Faxe Posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

 Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og forslag til lokalplan 1200-40, med tilhørende miljøvurdering, godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • at der afholdes borgermøde om planforslagene den 16. marts 2020Plan & Kulturudvalget, 21. januar 2020, pkt. 7:

Anbefales.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


Beslutning

Det anbefales, at borgermødet flyttes til den 18. marts 2020.


Fraværende: Ingen.

27. Meddelelser

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

 • Sag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti - Krav til regeringen om direkte tog på "Lille Syd" (strækningen Næstved-Haslev-Køge).
 • Sag fra Dansk Folkeparti - Forslag om udarbejdelse af veteranpolitik i Faxe Kommune.
 • Godkendelse af Handicappolitikken 2020.

Offenliggørelse af lukkede punkter

Fremover offenliggøres protokollat fra lukkede punkter. Notat og Ankestyrelsens vurdering af offentliggørelse vedhæftet som bilag til orientering.


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i december 2019 og januar 2020.


Whistleblowerordning

Der har været en konkret henvendelse til whistleblowerordningen i 4. kvartal 2019.


Referater fra kvartalsmøder med Business Faxe

Referat af kvartalsmøde den 2. december 2019 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.


Nymølle Stenindustrier

Faxe Kommune har modtaget stævning vedr. råstofindvinding i Bjerrede.

Økonomi


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning

Der blev endvidere drøftet:


 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden. Datatilsynet har udtalt kritik af Faxe Kommune. Afgørelse vedhæftes referatet.

 • Knud Erik Hansen (A) spurgte ind til en henvendelse til skatteministeriet vedrørende placering af et nyt kontrolskattecenter i kommunen og ønsker at det topprioriteres af borgmester og kommunaldirektør.

 • René Tuekær (L) spurgte ind til et regionalt sygehusvaskeri og muligheden for etablering i kommunen.

 • Transport- og Boligministeriet og Region Sjælland undersøger potentialer og muligheder for at anlægge en grøn regional BRT-løsning i Østbanen tracé. Forståelsespapir vedr. analysen vedhæftes referatet.

 • Fælles henvendelse fra borgmestrene i 6 lokale kommuner til justitsminister Nick Hækkerup om etablering af en uddannelse til fængselsbetjent vedhæftes referatet.

 • Henvendelse fra Faxe Ladeplads Lystbådehavn vedrørende Fiskerihavnen i Faxe Ladeplads vedhæftes referatet.

Fraværende: Ingen.

28. Lukket meddelelser (Lukket)