Plan & Kulturudvalget - 01-02-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 1 februar, 2022 - 19:00
Hent som fil:
13. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

14. Beslutning om prioritering af lokalplaner - februar 2022

Resume

Prioriteringslisten med igangværende og kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt december 2021. Udvalget skal nu godkende prioriteringen af planerne.

Sagsfremstilling

Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 • Mørk blå farve markerer planer som er under udarbejdelse.
 • Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring.
 • Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat.


Faxe Kommune har modtaget to nye ansøgning om udarbejdelse af planer:


1) Arealet mellem Bråbyvej og Gisselfeldvej (syd for Ny Ulsevej) blev i Kommuneplan 2021 udlagt som perspektivareal (i alt 37 ha). Ejer ønsker nu, at opstarte planarbejdet for en første etape på 11,4 ha, som vil kunne rumme ca. 200 boliger. Ejer foreslår at planarbejdet sker efter en af følgende modeller:

 • Der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for en del af arealet.
 • Der udarbejdes en ikke bindende helhedsplan for hele arealet, samt kommuneplantillæg og lokalplan for en del af arealet.
 • Der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for hele arealet på baggrund af en helhedsplan. Lokalplanen skal åbne mulighed for, at udvikle 1. etape på 11,4 ha. Den resterende del fastlægges med en rammelokalplan.


I Kommuneplan 2021 er der udlagt arealer til den forventede udvikling i planperioden, dvs. frem til 2033. Erhvervsstyrelsen skal derfor godkende, at Kommunen inddrager nye arealer til byudvikling i Kommuneplanen.

En hel eller delvis udvikling af arealet vil have betydning for, hvornår andre perspektivarealer kan udvikles – særligt arealerne syd for Troelstrupvej og ved den planlagte østlige omfartsvej.

Projektet ligger i kanten af et af kommunens bevaringsværdige landskaber.


2) På hjørnet af Bækvej og Lysholm Alle i Haslev ligger ”Det Blå Marked”.
Firmaet Estate 1921, der har option på området ønsker nu, at opstarte planarbejdet for et blandet boligområde med tæt-lav boliger i 1- 2 etage og etageboliger i op til 4-5 etager, med indbygget elevator. Ejendommen er på knap 5 ha og forventes at kunne rumme 100- 125 boliger.


Firmaet ønsker at omdanne området og skabe et blandet boligområde, der kan supplere de mange parcelhuse i den nordvestlige del af Haslev og tilføre nye boformer, der kan bidrage til at fastholde beboerne i lokalområdet. Der skabes et attraktivt område, hvor der både er plads til eksempelvis den unge børnefamilie, seniorerne, enkeltindkomst husstande og de, der ønsker at bo i et område med fokus på fællesskab og tryghed. I projektet har ansøger stort fokus på at skabe gode bo-kvaliteter uden at gå på kompromis med deres ambitioner inden for bæredygtighed. Det nye boligområde skal være præget af biodiversitet, sunde materialer og kvalitet i uderummene – og bebyggelsen skal DGNB-certificeres.


I vedlagte bilag er vist en reference projekt på tæt-lav byggeri i Vonsild, samt et projekt med etageboliger i Vallensbæk.


Ejendommen er ligger i byzone og inden for kommuneplanens rammeområde H-B37 som udlægger området til tæt-lav og etageboliger i op til 3 etager og en bygningshøjde op til 12 m. Projektet kan kræve, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen, såfremt ønsket om 4 – 5 etager for dele af bebyggelsen kan imødekommes.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget prioriterer plan nr. 1 og ønsker plan nr. 2 yderligere oplyst på næste møde.


Fraværende: Ingen.


Præsentation fra mødet er vedlagt som bilag.

15. Udpegning af medlemmer til Billedkunstrådet 2022-2025

Resume

Med henblik på rådgivning og formidling af professionel kunst i kommunen, har Faxe Kommune siden 2012 haft et Billedkunstråd. Billedkunstrådets arbejdsperiode følger valgperioderne for Byrådet og der skal nu udpeges medlemmer til rådet for perioden 2022-2025. Plan & Kulturudvalget skal foretage denne udpegning.

I forbindelse med denne sag følger en supplerende orientering om Billedkunstrådets arbejde og materialer. Det sker som led i introduktionen til udvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Billedkunstrådets formål:


 • at rådgive og vejlede byråd, fagudvalg mv. om kunst, herunder indkøb af kunst og kunstneriske udsmykning i det offentlige rum, og
 • at formidle, registrerer kunst og skabe interesse for kunst i en bredere kreds.


Billedkunstrådets arbejde tager afsæt i Statens Kunstfonds vilkår for arbejde med den professionelle kunst i kommunerne.


I efteråret 2021 godkendte Plan & Kulturudvalget en status fra rådet om deres arbejde siden 2018. Efterfølgende blev det på Plan & Kulturudvalgets møde i december 2021 besluttet, at fortsætte den nuværende model for et kommunalt billedkunstråd (med et råd bestående af 3 professionelle kunstnere, 1 kunstfaglig repræsentant og en medarbejder fra Center for Plan & Miljø).


Rådet har igennem årene opbygget faglig viden om den professionelle kunst i kommunen og lavet en hjemmeside, hvor viden og info på området er samlet.

Link: https://www.faxebilledkunstraad.dk/kopi-af-kunstnerportal


Fra Kulturpuljen er der afsat 25.000 kr. årligt til rådets arbejde. Rådet har igennem årene søgt og modtaget støtte fra Statens Kunstfond. Kunstfonden matcher kommunens tilskud, således at den samlede økonomi er 50.000 kr. pr. år.


Indstilling af medlemmer

Med henblik på at indkalde til rådet har der været orientering i dagspresse, sociale medier mv. fra ca. medio december 2021 og frem til deadline for ansøgninger 12. januar 2022.

Der indkom i alt 7 kandidater, heraf 3 der har været med i den foregående valgperiode.


Administrationen indstiller at følgende udpeges som medlemmer af Billedkunstrådet frem til kommunalvalget 2025:


 • Anna Manly (kunstfaglig konsulent)
 • Denis Virlogeux (kunstner)
 • Lotte Tauber Lassen (kunstner)
 • Stina Resting (kunstner)
 • En medarbejder fra Planafdelingen i Faxe Kommune


De indstillede kandidater skal til enhver tid leve op til Statens Kunstfonds kriterier for støtte til Kommunale Billedkunstråd. Dvs. at vedtægter og de udpegede kandidater, efterfølgende skal godkendes af Statens Kunstfond.


De fire kandidater (med undtagelse af Plan-medarbejder) modtager honorar og kørselsgodtgørelse jvf. BKF tarif. Medlemmerne af Billedkunstrådet vælger selv en formand og en næstformand.


Lovgivning

Etablering af Billedkunstråd følger loven om billedkunst og kunstnerisk formgivning (nr. 457 - 8. maj 2013).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at Anna Manly, Denis Virlogeux, Lotte Tauber Lassen, Stina Resting samt en medarbejder fra Planafdelingen udpeges til Billedkunstrådet 2022-2025, og
 2. at udpegningen sker med forbehold for Statens Kunstfonds godkendelse af medlemmerne.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen


Præsentation fra mødet er vedlagt som bilag.

16. Udpegning af kulturelle medlemmer og orientering om sammensætning af medlemmer i Frivilligt Samråd for perioden 2022 til 2025

Resume

Frivilligt Samråds funktionsperiode følger byrådsperioderne og Samrådet skal derfor sammensættes på ny. Plan & Kulturudvalget skal udpege tre kulturelle medlemmer og orienteres om sammensætningen af det nye samråd for perioden 2022 til 2025.


I forbindelse med denne sag følger en supplerende orientering om Frivilligt Samråds arbejde. Det sker som led i introduktionen til udvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligt Samråd
Frivilligt Samråd har først og fremmest en idéskabende og rådgivende funktion. Det skal ses i sammenhæng med Plan & Kulturudvalgets overordnede ansvar for frivilligheden i Faxe Kommune, herunder den strategiske ramme vedrørende frivillighed.

Formålet med Frivilligt Samråd er:

 • at øge frivilligheden i Faxe Kommune,
 • at øge dialogen mellem civilsamfund og Faxe Kommune som organisation
 • at være aktiv dialog- og samarbejdspartner i forhold til udvikling af det frivillige arbejde i kommunen og implementeringen af frivilligpolitikken,
 • at være høringspart i emner, der har betydning for frivillige i Faxe Kommune, samt
 • at udtale sig om principperne for tildeling af de forskellige midler til de frivillige.


Frivilligt Samråd sammensætning:


 • fire medlemmer fra Byrådet
 • to medlemmer fra Faxe Frivilligråd
 • to medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget
 • tre personligt udpegede medlemmer med viden, interesse og engagement på kulturområdet og/eller andre frivillige aktører.


Samrådet konstituerer sig selv på deres første møde, hvor der vælges en formand (blandt de frivillige) og en næstformand (blandt Byrådets repræsentanter).


Repræsentanter til Frivilligt Samråd for perioden 2022 til 2025


 • Byrådet har udpeget: René Tuekær (L), Erik Rasmussen (V), Ivan Flændsdal (F) og Randi O. Johansson (A).
 • Faxe Frivilligråds to repræsentanter: udpegningen afventer deres første møde.
 • Folkeoplysningsudvalgets to repræsentanter: udpegningen afventer deres konstitueringsmøde d. 29. marts 2022.
 • Plan & Kulturudvalget: Udvalget skal nu vælge tre personer med særlig viden, interesse og engagement på kulturområdet og/eller andre frivillige aktører.


Til den sidste gruppering forbereder administrationen en forslagsliste til udvalgets møde, men det står udvalget frit om man ønsker at gøre brug af forslagene.


Den videre proces
Der vil blive indkaldt til første møde i Frivilligt Samråd, når Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet har udpeget deres repræsentanter.


Frivilligt Samråds kommissorium er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


1. at orienteringen om Frivilligt Samråds sammensætning tages til efterretning, og


2. at der udpeges 3 personlige medlemmer fra kulturområdet.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget udpeger Knud Erik Hansen, Charlotte Andersen og Pilon Foghmar fra kulturområdet.


Fraværende: Ingen.

17. Beslutning om modtagere af Faxe Kommunes priser 2021 (uddeling 2022)

Resume

Faxe Kommune hylder hvert år personer der har vundet guld, sølv eller bronze ved DM, NM, EM, VM eller OL, samt foreninger, grupper eller personer, der er med til at gøre en særlig forskel i Faxe Kommune. Plan & Kulturudvalget skal nu udvælge kandidaterne til Kulturprisen, Ungdomslederprisen, Frivillighedsprisen og Fritidsprisen 2021 med uddeling i 2022.


I forbindelse med denne sag følger en supplerende orientering om Faxe Kommunes priser og prismodtagere i de senere år. Det sker som led i introduktionen til udvalget.

Sagsfremstilling

Priser og praksis

Faxe Kommune uddeler følgende priser for 2021 (uddeling i 2022):


 • Mesterskabsprisen
 • Ungdomslederprisen
 • Kulturprisen
 • Fritidsprisen
 • Frivillighedsprisen


Mesterskabspriserne, Ungdomslederprisen og Fritidsprisen uddeles ved et prisarrangement i Kultunariet d. 28. marts. Kultur- og Frivillighedsprisen uddeles ved særskilte arrangementer - ofte på den lokation hvor prismodtageren er tilknyttet.


En nærmere beskrivelse af priserne er vedlagt som bilag på sagen.


Indstillinger
Der er indstillet 20 personer med i alt 34 medaljer til Mesterskabsprisen, samt en række forslag til henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen, Fritidsprisen og Frivillighedsprisen.


På grund af Covid-19 er mange mesterskabsarrangementer også aflyst i 2021, derfor det reducerede antal indstillinger igen i år.


Administrationen har kontaktet de foreninger der plejer at indstille til mesterskabsprisen for at sikre, at de manglende indstillinger ikke er en forglemmelse. En enkelt forening har ikke vendt tilbage på henvendelsen. Resterende foreninger melder, at de på grund af Covid-nedlukningen, ikke har indstillinger i år.


Ungdomslederprisen, Kulturprisen, Fritidsprisen og Frivillighedsprisen
Folkeoplysningsudvalget indstiller kandidat til Fritidsprisen (Folkeoplysningsudvalget har på deres mødet d. 26. januar 2022 gennemgået ansøgningerne til Fritidsprisen og har videresendt en anbefaling til Plan & Kulturudvalget).


Det er herefter op til Plan & Kulturudvalgets medlemmer at afgøre, hvilke af de indstillede, der skal modtage de respektive priser.


Medlemmerne i Plan & Kulturudvalget vil modtage en mail med en oversigt over alle de indstillede kandidater inden mødeafvikling.


For Mesterskabsprisen gælder, at alle indstillede, der opfylder kriterierne, modtager en pris. Modtagerne af Mesterskabsprisen får et diplom, som er underskrevet af borgmester og formand for Plan & Kulturudvalget. Diplom og pengepræmie (500 kr.) overrækkes af formanden for Plan & Kulturudvalget.

Modtagerne af henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen, Fritidsprisen og Frivillighedsprisen modtager hver et diplom samt 5.000 kr.

Økonomi
Udgifter til pengepræmier beløber sig i 2022 til i alt 30.000 kr. Dertil kommer udgifter til forplejning, blomster, diplomer, evt. underholdning m.m. Administrationen tager forbehold for, at der kan komme et par yderligere mesterskabsprismodtagere, hvis den forening der ikke har vendt tilbage på administrationens henvendelser kontakter administrationen.

Annoncering
Priserne har været annonceret via kommunes informationssider i avisen og på Faxe Foreningsportal, ligesom folkeoplysende, sociale og kulturelle foreninger har modtaget informationsmails, hvor der blev gjort opmærksom på priserne, frister m.m.

Der er praksis for, at navnene på prismodtagerne først offentliggøres et par uger efter udvælgelsen på Plan & Kulturudvalgets møde, så modtagerne kan nå at få besked inden da. Administrationen foreslår, at navne på prismodtagerne offentliggøres den 25. februar 2022.

Sagens videre forløb
Når udvalget har valgt årets Frivilligheds-, Kultur-, og Ungdomslederpris, vil administrationen kontakte prismodtagerne og igangsætte forberedelserne til årets prisarrangement den 28. marts. Administrationen tilpasser arrangementets afvikling i forhold til evt. retningslinjer i forhold til Covid-19-situationen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne forbundet med prisoverrækkelserne finansieres via Kulturpuljen.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at en modtager af henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen og Frivillighedsprisen vælges,
 2. at Folkeoplysningsudvalgets anbefaling af kandidat til Fritidsprisen godkendes,
 3. at indstillingen af modtagere af Mesterskabsprisen tages til efterretningen, og
 4. at navnene på prismodtagere offentliggøres den 25. februar 2022.

Beslutning

Udvalget godkendte Folkeoplysningsudvalgets indstilling til Fritidsprisen og valgte kandidat til Ungdomslederprisen, Kulturprisen og Frivillighedsprisen.


Fraværende: Ingen.

18. Beslutning om proces for igangsætning af Ungdomsforum 2022

Resume

I budget 2022-2025 har Byrådet afsat 150.000 kr. til oprettelse af et Ungdomsforum i 2022. I denne sag fremlægges en plan for oprettelse af Ungdomsforum. Sagsfremstillingen fremlægges enslydende for Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget, idet begge udvalg ifølge den oprindelige beslutning om oprettelse af et Ungdomsforum, skal inddrages i oprettelse heraf. Administrationen indstiller, at udvalgene godkender den fremlagte plan for oprettelse af Ungdomsforum.

Sagsfremstilling

I Faxe Kommunes budgetforlig for 2022-2025 har Byrådet afsat kr. 150.000,- til oprettelse og drift af et Ungdomsforum. Midlerne er givet på baggrund af tidligere drøftelser af og beslutning om oprettelse af Ungdomsforum i Børn & Læringsudvalget d. 29. maj 2019. Idet de afsatte midler i budget 2022-2025 er en reduktion i forhold til midler i tidligere budget, fremlægges i denne sag en ny plan for oprettelse af et Ungdomsforum. Der har i efteråret 2021 tidligere været tilløb til at igangsætte Ungdomsforum, men grundet covid-19 og budgetreduktionen, fremlægger denne sag en ny plan for igangsættelse.


Om Ungdomsforum

Ungdomsforum er i den oprindelige beslutning i 2019 formuleret som et kommunalt nedsat forum, som har til formål at styrke fællesskabet mellem unge, give unge erfaring med at være aktive medborgere, styrke unges initiativer, selvbestemmelse og mulighed for at udvikle ungemiljøer og samarbejde direkte sammen med politikerne i Faxe Kommune. Ungdomsforum skal arbejde for og med unges vilkår, interesser og rettigheder, og være et forum for alle unge mellem 15 og 25 år, som er bosiddende i Faxe Kommune. Ungdomsforum er en naturlig forlængelse af Fælleselevrådet.

Ungdomsforum nedsættes med bestyrelse bestående af både valgte medlemmer samt politisk deltagelse og vil kunne stille konkrete forslag til Faxe Kommunes politikere, ligesom politikerne kan inddrage de unge fra Ungdomsforum, når der træffes beslutninger. De konkrete rammer vedtages på en forventet temadrøftelse, se plan for igangsættelse nedenfor.


Om plan for igangsættelse af Ungdomsforum

I bilag 1 er fremlagt en plan for igangsættelse af Ungdomsforum. I planen er det vægtet, at der tidligt i processen sker inddragelse af den målgruppe, der skal deltage i et Ungdomsforum. Samtidig er der behov for at sikre en overordnet ramme for Ungdomsforummets drift og organisering, hvorfor der er planlagt en temadrøftelse for Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget. UngFaxe står for oprettelse og drift af et Ungdomsforum via en koordinatorfunktion for forummet. Nedsættelse af bestyrelse, dennes sammensætning og valg hertil samt råderum arbejdes der med på det politiske fællesmøde, og beslutninger herom skal indarbejdes i Faxe Kommunes styrelsesvedtægter.


Planen indeholder:

 • Afholdelse af workshop for unge i Faxe Kommune. Her vil et oplæg og efterfølgende drøftelse og dialog være med til at afklare, hvad et Ungdomsforum ifølge målgruppen tænkes at indeholde og have som funktion. Supplerende vil der i relevante fora løbende indsamles input fra unge om deres perspektiver på og ønsker til et Ungdomsforum.
 • Afholdelse af temadrøftelse mellem Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget, hvor drøftelser og beslutninger om de overordnede rammer træffes.
 • Tidsfastsættelse af igangsættelse for Ungdomsforum

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet midlerne er afsat i budget 2022-25.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at procesplanen for oprettelse af Ungdomsforum godkendes, og
 2. at der træffes beslutning om at afholde temadrøftelse d. 4. maj 2022 kl. 17.00-18.00, jf. procesplanen bilag 1.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen:

19. Orientering om Kontrolgruppens årsrapport for 2021

Resume

Denne sag er en orientering til Plan & Kulturudvalget om Kontrolgruppens arbejde i 2021.

Sammen med forelæggelsen af årsrapporten for 2021, som led i introduktion af udvalget, følger en supplerende orientering om kontrolgruppens arbejde.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har i stil med tidligere år behandlet en række sager om socialt bedrageri. Sagerne er en blanding af sager med enlig-ydelser (friplads, boligstøtte og børnetilskud), samt sager om snyd med sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og fleksløntilskud.


Resultat 2021

Det samlede resultat i 2021 er på 10.264.136 kroner.


Faxe Kommune modtog i 2021 106 anmeldelser, og gennemgået i alt 222 sager.

Af de 222 sager har kontrolgruppen stoppet ydelser i 116 sager. 28 sager verserer fortsat.


Her ses effekten af stop af ydelse i de 116 sager:

Fremadrettet effekt:

8.826.889 kr.

Bagudrettet effekt:

1.437.247 kr.

I alt

10.264.136 kr.


Corona-situationen har givet en række begrænsninger i Kontrolgruppens virke.

For eksempel har det i 1. og 2. kvartal af 2021 ikke været muligt at foretage udkørende kontroller af selvstændige erhvervsdrivende der modtager sygedagpenge. Et område hvor der er baseret på tidligere års erfaringer, foregår en del snyd med ydelser.


Effektens fordeling mellem Staten og Faxe Kommune udgør 10 % til Staten og 90 % til Faxe Kommune.


Politianmeldelser

Kontrolgruppen har i 2021 politianmeldt 3 borgere for socialt bedrageri. 2 borgere er anmeldt til Skattestyrelsen for uregistreret indkomst.


2 sager har i 2021 været berammet til domstolsafgørelse:


 • En sag blev aflyst på grund af Covid-19.
 • I anden sag blev borger dømt for socialt bedrageri.


Årsrapport

Den vedhæftede årsberetning indeholder mere information vedrørende de i 2021 opnåede resultater, samt beskrivelse af 3 sager fra det virkelige liv med overskriften:


 1. Sygemeldt borger med social angst arbejder med gadebørn i Mellemøsten
 2. Sygedagpenge til Østeuropa
 3. Snyd med skattebetaling og enlig-ydelser


Indsatser i 2022

Årsrapporten beskriver de forventede indsatser i 2022. De er et supplement til den løbende drift i Kontrolgruppen:


 1. Kontrollerne på området sygedagpenge selvstændige erhvervsdrivende med mindst 12 udkørende kontroller i 2022.
 2. Kontrollere beskæftigelseskravet for selvstændige erhvervsdrivende, ved sygemelding


Den normale drift i Kontrolgruppen med afdækning af, og dokumentation for snyd med ydelser er kun i mindre grad berørt af årets planlagte projekter.


Folkeregisterbøder

Kontrolgruppen udsender af og til udvidede logi-værts-erklæringer i sager, hvor det er vigtigt, for sagens oplysninger og behandling, at få oplyst om en borger har hovedophold, hvor de har deres folkeregisteradresse.

Såfremt man har hovedophold et andet sted, end hvor man er registreret, er det i strid med bestemmelserne i Folkeregisterloven, hvilket kan udløse en bøde på mellem 3.000 og 5.000 kr.


Lovgrundlag

CPR-lovens § 10 samt § 57, stk. 1, nr. 5.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at orienteringen om kontrolgruppens arbejde i 2021, herunder årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Præsentation fra mødet er vedlagt som bilag.

20. Orientering om tidsplan for forventet regnskab 2022

Resume

I denne sag orienteres fagudvalget om proces for budgetopfølgninger, herunder tidplanen for politiske sager om forventet regnskab 2022.


Økonomiudvalget har på mødet d. 19. januar 2022, godkendt processen. Oplægget som blev gennemgået på mødet er, sammen med tidsplanen for forventet regnskabssager, vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en proces, inkluderende en tidsplan for 3 politiske behandlinger af skøn på forventet regnskab, samt en status på vedtaget budget allerede i foråret.


Økonomiudvalget har den 19. januar 2022 behandlet og godkendt processen for budgetopfølgninger i 2022.


Formålet med årets budgetopfølgninger er, at der både politisk og administrativt følges op på det vedtagne budget, samt løbende bevillinger i forhold til forventet regnskab for året samt opfølgningernes betydning for overslagsårene.

Administrationens opgave består i, at synliggøre eventuelle afvigelser, både mer- og mindreforbrug i forhold til indeværende års budget og eventuelle konsekvenser i overslagsårene. Ved større afvigelser, fremlægges forslag til håndtering.

Overordnet består arbejdet med budgetopfølgninger af:

 • månedlige administrative økonomi-opfølgninger, hvor der fremlægges sag til fagudvalg, såfremt der identificeres udfordringer indenfor de enkelte fagområder,
 • fortsætte praksis med månedlige fremlæggelser til Økonomiudvalget og Byråd med økonomiske nøgletal (likviditet, forbrugsprocenter, anlæg),
 • forventet regnskabssager hvor alle udgifter, indtægter og aktiviteter gennemregnes og forelægges alle fagudvalg med henblik på en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation til Økonomiudvalget og Byråd.


Processen er udarbejdet under hensyn til;

 1. at sikre at økonomien er i overensstemmelse med den økonomiske strategi og lovgivningsmæssige rammer,
 2. at der kan reageres hurtigt i forhold til økonomiske udfordringer, herunder at der kan træffes politiske beslutninger,
 3. at ressourcerne i organisationen prioriteres bedst muligt, så der er balance mellem driftsopgaver og rapportering til politisk niveau.


Udover sager om forventet regnskab, følges der månedligt op i fagudvalg på nøgletal for aktiviteten. Dette gælder f.eks. beskæftigelsesområdet og de specialiserede områder. Aktivitetsdata er et vigtigt værktøj i økonomistyringen, og det giver mulighed for at være på forkant med evt. økonomiske udfordringer.


Politiske sager

 • marts – Administrationen vil give en status på vedtaget budget 2022 – særligt på de områder som ikke er rammestyret - aktivitetstal målt imod budgettet (i lighed med trykprøvning 2021).
 • juni – opfølgning baseret på april-data, inkl. overførsler fra 2021 samt øvrig relevant viden.
 • august – baseret på juni-data samt øvrig relevant viden.
 • november – baseret på september-data samt øvrig relevant viden.


På Økonomiudvalgets møde, gennemgik centerchef Jens Vedel Jørgensen et oplæg omkring processen. Oplægget og den detaljerede tidsplan for forventet regnskab er vedhæftet som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om tidsplanen for forventet regnskab 2022 tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

21. Orientering om kommende detailhandelsanalyse

Resume

Detailhandlen og den kundeorienterede service er vigtige erhverv, der skaber arbejdspladser og liv i byerne i Faxe Kommune. For at bidrage til de bedst mulige rammer for udviklingen af handelslivet har Faxe Kommune valgt at gennemføre en analyse af handelslivet. Denne sag er en orientering om en kommende detailhandelsanalyse i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Analysen omfatter indsamling af oplysninger fra alle detailhandlere i kommunen samt restaurationer, frisører o.lign. kundeorienterede serviceerhverv i bymidterne.

Baggrund
Mange erhvervsdrivende er væsentligt udfordrede af situationen med Corona-virus og nedlukninger. Faxe byråd besluttede i den nye kommuneplan. at gennemføre analysen af handelslivet for at kunne skabe de bedst mulige rammer for handelslivet, nu da situationen nærmer sig en normalisering. Analysen vil være baseret på data om detailhandlen i 2019 og 2021.

Analysen afdækker bl.a. hvor stærkt handelslivet er inden for de forskellige brancher, og hvordan udviklingen kan blive i fremtiden – alt sammen noget, der vil give værdi for både handelslivet og Faxe Kommune.

Processen
I løbet af uge 4 og 5 udsendes et informationsbrev til de forretningsdrivende. Brevet enten runddeles af konsulenten eller fremsendes pr. e-mail og e-Boks af Faxe Kommune. Der vil blive informeret om, at analysen går i gang, og at der indsamles oplysninger om de enkelte forretninger. De enkelte forretninger vil få mulighed for at give informationer, når de efterfølgende besøges af konsulenten.

Det videre forløb
Når indsamlingen af informationer er afsluttet, analyserer konsulentfirmaet data, og analysen forventes at være færdig i løbet af foråret. Analysen skal bruges som grundlag for kommuneplanlægningen og til at angive de byplanmæssige rammer for fremtidig byudvikling i kommunens handelsområder.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

22. Introduktion til kultur-, fritids-, og frivillighedsområdet

Resume

Denne sag er en opfølgning på introduktionssagen fra sidste møde.

Sagsfremstilling

Centerchef for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Benny Agergaard vil under introduktionen gennemgå:


 • Bevillingssager
 • Kultur- & Fritidspolitikken
 • Kulturpuljen
 • Undersøgelser på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet
 • Faciliteter


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at introduktionen til kultur-, fritids-, og frivillighedsområdet tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning at introduktionen omkring bevillingssager, undersøgelser og faciliteter udskydes til næste møde.


Fraværende: Ingen.


Præsentationer fra mødet er vedlagt som bilag.

23. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra råd og nævn


Oversigt over arrangementer i 2022

Vedlagt er en oversigt over arrangementer på kultur og fritidsområdet i 2022.


Forbrug Kulturpuljen 2022

Vedlagt er en oversigt over forbrug i 2022 - Plan & Kulturudvalgets Kulturpulje.

Suppleres på mødet med kort introduktion til kulturpuljens retningslinjer og anvendelse.


Kulturnætter i 2022

I 2022 afvikles der igen - "kulturnætter i Faxe Kommune" i de større byer. Fokus er aktiviteter fra foreningerne, diverse kulturaktører mv. - præsenteret på dagen og i tæt samarbejde med handelsstandsforeninger, Borger- og erhvervsforeninger osv. Kulturnætterne afvikles hver fredag fra 2. sept. til 30. september. Det første planlægningsmøde afholdes den 23. februar 2022 på B&W Live i Haslev.


Rundture i Faxe Kommune
Som et led i introduktionsforløbet foreslår administrationen at der afholdes rundture i kommune fredag d. 1. april og fredag d. 10. juni fra kl. 12.00 til 16.00. På rundturen besøger udvalget relevante institutioner, samarbejdspartnere og lokaliteter med relevans og betydning for udvalgets opgaver.


Temadrøftelse omkring støjvold

Fælles temadrøftelse omkring støjvold mellem Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget d. 8. marts 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Formanden orienterede om møde med HFC (Haslev Fodbold Club) omkring renovering af kunstgræsbane og sti-system, samt at formanden for Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget er inviteret til møde omkring udvidelse af lystbådehavnen i Faxe Ladeplads.


Fraværende: Ingen.

24. Lukket - Meddelelser (Lukket)
25. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 1. februar 2022

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 1. februar 2022.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

-