Plan & Kulturudvalget - 01-12-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 1 december, 2020 - 16:00
Hent som fil:
146. Godkendelse af dagsorden

ØkonomiSagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning, at sagen omkring støjvold i Nielstrup ikke behandles på dette møde. Projektet afventer udtalelser fra henholdsvis Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen.


Tillægsdagsorden godkendes.


Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

147. Temadrøftelse om ny Biblioteks- og Borgerservicepolitik

Resume

Denne sag er oplæg til en temadrøftelse vedr. en fremtidig politik for bibliotek og borgerservice.
På Plan & Kulturudvalgets møde den 27. oktober blev det vedtaget at der skal udarbejdes en ny politik for Bibliotek og Borgerservice 2021-2025 og en proces herfor. Temadrøftelsen følger op herpå.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen vil være et kortere oplæg om udviklingstendenser for biblioteker og borgerservice og en drøftelse, hvor Plan & Kulturudvalget har lejlighed til at bidrage med overvejelser, ønsker og markeringer til udviklingen og den fremtidige politik for biblioteker og borgerservice.


Oplæg

Et afsæt for at tale om udviklingen og den kommende politik kan være 3 temaer:


 1. Kultur for alle
  At gøre kulturtilbuddet tilgængeligt for alle og samtidig med særligt fokus på psykisk sårbare unge og andre målgrupper, for hvem litteraturen, fællesskabet og miljøet omkring biblioteket ikke umiddelbart er en del af hverdagen.
 2. Borgeren i den digitale transformation
  At understøtte både borgerne og bibliotekerne/borgerservice i de gennemgribende teknologiske forandringer og kulturelle ændringer, der præger den tid, vi lever i.
 3. Glæden ved sprog, litteratur og læsning
  At bygge videre på bibliotekernes indsatser om at invitere borgerne ind i litteraturens verden, herunder særlige indsatser målrettet børn.


De tre temaer har blandt andet udgangspunkt i aktuelle drøftelser for bibliotekssamarbejde og udvikling mellem Kulturministeriet, centralbibliotekerne og landets folkebiblioteker. Særligt de to første temaer lægger også op til udviklingsdrøftelser for borgerservice-udvikling.


Bibliotekerne finder deres berettigelse dér, hvor kultur, læring, fællesskab og mangfoldighed gør en positiv forskel i samfundet. Temaerne ligger godt i tråd med nogle af de kerneområder, hvor landets biblioteker allerede gør en forskel og som der i de kommende år kan blive mulighed for at udfolde mere.


Borgervice er på den ene side et tilbud til alle borgere. På den anden side er det for de fleste kun ved særlige lejligheder, at vi som borgere har behov for at tage kontakt (for mange via digitale løsninger og sjældnere personligt). Borgerservice skal således håndtere stor spændvidde i omfang og målgruppens behov.


Drøftelse


Spørgsmål til drøftelse:


 • Er udvalget enige i, at de tre temaer kan fungere som udgangspunkt for en ny biblioteks og borgerservicepolitik, herunder hvorfor hhv. hvorfor ikke?
 • Hvilke målgrupper skal prioriteres i en ny politik?
 • Teknologi og digital transformation synes at spille en rolle i fremtiden.
  Hvordan ser udvalget på den teknologiske og digitale udvikling?
  Skal Faxe Kommune ”bare” følge med eller hvor skal kommunen placere sig i den udvikling?


Lovgrundlag

Bibliotekslov og lov om borgerservice.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at temadrøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).


148. Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2020

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2020.


I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


Det samlede skøn for serviceudgifter er ikke meget anderledes end opfølgningen pr. september. Det betyder dog stadigvæk, at forventningen ligger 25,0 mio. kr. over sigtepunktet for serviceudgifter.

Sagsfremstilling

De samlede driftsudgifter

Vores samlede skøn på driften ligger ved oktober-opfølgningen kun 120 tkr. over skønnet pr. september.

Skønnet for serviceudgifterne ser ud til at stabilisere sig

Ud af ændringen i det samlede skøn for driften (se ovenfor) er det under 100 tkr. der vedrører serviceområder. Afvigelsen er så lille at den ikke ses i tabellen herunder.


Vores serviceudgifter er 25,0 mio. kr. højere end sigtepunktet. Præcis ligesom i opfølgningen pr. september. I KL høring om Covid-19 udgifter, som netop er afsluttet, har administrationen opgjort Covid-19 udgifter til minimum at udgøre 12,5 mio. kr., svarende til halvdelen af de 25,0 mio. kr.På udvalgsniveau er der små forskydninger

Hos Teknik & Miljøudvalget samt Plan & Kulturudvalget er der ingen ændringer i skønnet siden forventet regnskab pr. september. Der er mindre udsving på de øvrige udvalg.


Hos Økonomiudvalget ses en stigning på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til

 1. Center for Familie, Social & Beskæftigelse, der skønner merudgifter vedr. omorganisering i centret, samt uddannelse og supervision i Socialcentret, og
 2. Center for HR, Økonomi & IT der skønner merudgift i forhold til implementering af nye administrative systemer, samt eksterne konsulentudgifter til BuboBubo som undersøger besparelsespotentialer på indkøbsområdet.


Hos Senior & Sundhedsudvalget ses et fald på 1,7 mio. kr. som primært kan henføres til lavere materialeudgifter i sygeplejen samt på hjælpemiddelområdet.


Hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget ses en stigning på 0,6 mio. kr. som skyldes udgifter ifm. Covid-19, herunder karantæneramte udenlandske håndværkere.


Hos Socialudvalget ses en stigning på 0,7 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter vedr. kørsel til udsatte børn og unge samt handicappede børn.


Hos Børn & Læringsudvalget ses et fald på 0,8 mio. kr. som primært skyldes implementering af ny befordringsstandard og alternative løsninger til elever under specialområdet.


Opmærksomhedspunkt

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag.


Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

149. Godkendelse af udmøntning og implementering af budget 2021-2024

Resume

Udvalget gennemgår budgetændringer til budget 2021-2024 på udvalgets område, og beslutter en plan for implementering og eventuel yderligere politisk behandling.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres alle budgetændringer fra budget 2021-2024 på udvalgets område. Formålet med sagen er at sørge for, at udvalget har mulighed for at følge tæt op på de indsatser der er besluttet for deres kommende budget, samt at fastlægge en plan for implementering og videre politisk behandling. 

I bilaget til sagen er et overblik over budgetændringerne på udvalgets område udarbejdet, sammen med administrationens forslag til en plan for implementering og forslag til eventuel yderligere politisk behandling.

Udvalget gennemgår administrationens forslag til planerne for implementering, og beslutter, om det er den rigtige handlingsplan for budgetændringerne. Enkelte ændringer fra budgetforliget er ikke blevet beskrevet uddybende, og administrationen beder i de tilfælde udvalget om at uddybe og beskrive ændringerne, så det sikres, at de implementeres efter hensigten.

Samtidig beslutter udvalgene, hvilke budgetændringer der skal følges tæt og særskilt op på implementeringen og eventuelt effekten af.

Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller

 1. at udvalget beslutter planen for implementering og den politiske behandling af budgetændringerne på udvalgets område, og
 2. at udvalget beslutter hvilke budgetændringer, det vil følge tæt og særskilt op på i 2021

Beslutning

Godkendt.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

150. Godkendelse af biblioteker og borgerservices betjente åbningstid på lørdage

Resume

Plan & kulturudvalget skal godkende bibliotek og borgerservices personlig betjent åbningstid på lørdage og dermed fastsætte serviceniveauet for borgerne. Baggrunden er at, Byrådet i forbindelse med budget 2021 har ønsket, at der var åbent for personlig betjening på bibliotek og borgerservice i Haslev et antal lørdage hvert år. Beslutningen af budget 2021 indeholder imidlertid ikke en nærmere beskrivelse af niveauet for personlig betjening. Det omfatter blandt andet: henvendelser om borgerserviceopgaver som pas, kørekort, sundhedskort og diverse ydelser eller biblioteksspørgsmål som oprettelse af nye lånere, betaling af bøder og vejledning og hjælp til at finde relevant litteratur.


Sagsfremstilling

Sagen udspringer af beslutninger vedr. budget 2021, hvor Byrådet ønskede at fastholde et antal lørdage med personlig betjening, men ikke beskrev ønsket nærmere. Beslutningen kom som reaktion på et budgetforslag der ville have ført til at den personlige betjening på lørdage udgik. Konkret er der tale om bibliotek og borgerservice i Haslev, idet der for flere år siden er besluttet at der ikke er åbent for personlig betjening i Faxe by om lørdagen.


Byrådets økonomiske beslutninger giver mulighed for ca. 10 lørdage årligt. For at finde frem til den mest hensigtsmæssige placering omkring antallet af lørdage har Administrationen i samarbejde med Biblioteker og Borgerservice gennemgået statistik vedr. personlige borgerhenvendelser. Der synes dog ikke at være et klart mønster i henvendelserne på lørdage gennem året, som peger på en åbenbar placering af de 10 lørdage.


Biblioteker & Borgerservice vurderer dog at bortset fra sommerperioden, vil den første lørdag i måneden være mest oplagt - og samtidig enkel at formidle til kommunens borgere. Biblioteker & Borgerservice bemærker, at eventuelle arrangementer (fx. børneteater) stadig kan forekomme på lørdage og søndage.


På den baggrund indstiller Administrationen, at bibliotek & borgerservice i Haslev fremover holder åbent for personlig betjening 10 lørdage årligt. Lørdagene vil som hovedregel være den første lørdag i måneden, dog ikke i juli og august måned og hvis den første lørdag er en helligdag, herunder lørdag umiddelbart efter nytårsdag, påskelørdag og hvis 1. maj er en lørdag. I så fald åbnes der den følgende lørdag. Forslaget får virkning fra 1. januar 2021.


Følges forslaget vil der i 2021 være åbent for personlig betjening på bibliotek og borgerservice på følgende 10 lørdage: 9. januar, 6. februar, 6. marts, 10. april, 8. maj, 5. juni, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december.


Budgetteknisk er Byrådets 2021-beslutning i første omgang kun placeret under biblioteket (Plan & Kulturudvalget), men Administrationen har forstået, at ønsket gælder den samlede institution bibliotek & bogerservice. Den mindre, men nødvendige, regulering vedr. borgerservice budget (25.000 kr.) foreslås foretaget senere sammen med andre, nødvendige tekniske reguleringer af kommunens budgetter.


Lovgrundlag

Intet.

Sekundært: Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune, som giver Plan & Kulturudvalget kompetence vedr. serviceniveauer for biblioteker og borgerservice samt lov om borgerservice og bibliotekslov.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 1. at bibliotek & borgerservice i Haslev fra 1. januar 2021 holder åbent for personlig betjening 10 lørdage årligt
 2. at lørdagene som hovedregel vil være den første lørdag i måneden, dog ikke i juli og august måned
 3. at hvis den første lørdag er en helligdag, herunder lørdag umiddelbart efter nytårsdag, påskelørdag og 1. maj er en lørdag - så åbnes der for personlig betjening den følgende lørdag, og
 4. at regulering vedr. borgerservice budget foretages sammen med andre tekniske reguleringer af kommunens budgetter


Beslutning

Godkendt.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

151. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1000-56 Boligområde ved Møllevej, Kongsted

Resume

Forslag til lokalplan 1000-56 for et Boligområde ved Møllevej i Kongsted blev godkendt af Plan & Kulturudvalget den 22. september 2020. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden den 30. september 2020 til den 4. november 2020. Kommunen har modtaget et enkelt høringssvar. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Faxe Kommune har modtaget et enkelt høringssvar fra Banedanmark, som ikke har bemærkninger til planforslaget. Herudover er der ikke indkommet bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den offentlige høring.


Den 21. oktober afholdt Faxe kommune borgemøde. På mødet deltog 6 borgere. Herudover deltog politikere fra Plan & Kulturudvalget, samt repræsentanter fra administrationen og bygherre. Hovedindtrykket fra mødet var, at borgerne så frem til, at området blev bebygget og sat i stand. En borger rejste spørgsmål om placering af skel i forhold til hans ejendom. En anden borger stillede spørgsmål ved, en udlagt sti mellem det nye boligområde og Møllevangen. Stien til
Møllevangen er i lokalplanen udlagt som trampesti – en sti der ikke er befæstet (en befæstet sti er en sti, der er anlagt, mens en trampesti er en sti, der langsomt er opstået, fordi mange går den vej). Det indstilles, at stien udgår af lokalplanen.


Baggrund

De gamle boldbaner i Kongsted er i dag omfattet af lokalplan 1000-53 fra 2009, som præcist fastlægger anvendelsen af de enkelte delområder til åben-lav, tæt-lav og fællesareal. Plan & Kulturudvalget har i november 2018 godkendt, at der udarbejdes en ny lokalplan og Center for Plan & Miljø har efterfølgende arbejdet på en ny og mere fleksibel plan for arealet. I september 2020 har Lundhuset indgået aftale med Faxe Kommune om køb af arealet under forudsætning af at lokalplan 1000-56 vedtages endeligt.


Lokalplan 1000-56

Lokalplanen omfatter de gamle boldbaner ved Møllevej i Kongsted. I lokalplanen er området er opdelt i to delområder. Inden for delområde I kan der opføres ca. 36 tæt-lav boliger. Boligerne etableres omkring en grøn boligvej med vejtræer. Delområde II udlægges til rekreative fællesarealer og tekniske anlæg, herunder regnvandsbassin. Inden for delområde II kan der desuden etableres servicevej til regnvandsbassinet, samt stier til Mølleparken og Møllevangen. Endelig kan der anlægges bakker og foretages lignende landskabsbearbejdninger til rekreative formål.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 1000-56 vedtages endeligt med følgende ændring:

 • trampesti til Møllevangen udgår og lokalplanen konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Anbefalet.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

152. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan 500-89 for Boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev

Resume

Byrådet godkendte på mødet den 10. september 2020 forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 500-89 for boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev. Planforslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden den 14. september 2020 til den 9. november 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 1 høringssvar fra Museum Sydøstdanmark om ændring af afsnit om fund og fortidsminder i lokalplanens redegørelse. BaneDanmark har tilkendegivet, at de ingen bemærkninger har til planforslagene. Der er ikke kommet høringssvar fra borgere.


Kommuneplantillæg nr. 30

Området er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 % og der må opføres bebyggelse i maksimalt 3 etager med en facadehøjde på 8 meter.


Med kommuneplantillægget ændres områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål og bebyggelsesprocenten ændres til 60 %. Det fastholdes, at bebyggelse kan opføres i maksimalt 3 etager. Den maksimale bygningshøjde sættes til 12 m og facadehøjden fastsættes til 9 m. Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 er vedhæftet som bilag.

Lokalplan 500-89
Lokalplanen tager udgangspunkt i helhedsplanens vision for området og giver mulighed for, at der kan etableres en boligbebyggelse bestående af klynger med huse i 2 eller 3 etager, der udnytter stedets potentiale og centrale beliggenhed til at skabe et attraktivt boligområde. Hver klynge skal indeholde et fælles opholdstorv og klyngerne forbindes af stræder. Lokalplanområdet er delt op i to delområder.

 • Delområde 1 til boligbebyggelse
 • Delområde 2 er forbeholdt til grønt fællesområde

Centralt i området kan der opføres et fælleshus til det nye boligområde. Lokalplanen fastsætter derudover, at der skal etableres grønne fællesarealer og at der skal være stiforbindelse mellem Bregentvedvej og Grøndalsvej.

I delområde 1 til boligbebyggelse, må den maksimale bebyggelsesprocent være 60% og i delområde 2, som er udlagt til grønt fællesområde må der alene opføres mindre bygninger til leg, opbevaring af haveredskaber og lignende.

Området har vejadgang fra Grøndalsvej og parkering skal ske på to fælles parkeringspladser. Opholdstorvet i klyngerne skal udformes og indrettes på de bløde trafikanters præmisser med mulighed for ophold. Kørende trafik på stræderne er mulig i forbindelse med afsætning, flytning, redningskørsel, renovation og lignende.

Hovedformålet er, at boligernes hovedindgang sker fra klyngernes opholdstorve og stræder. Medens de private terrasser og altaner vender ud mod de grønne arealer. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for, hvilke materialer bebyggelsen kan opføres i. Forslag til lokalplan 500-89 er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan &
Miljø indstiller


 1. at kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt uden ændringer
 2. at lokalplan 500-89 vedtages med følgende ændringer:
  1. tilføjelse af afsnit om fund og fortidsminder i redegørelsen.
  2. tilføjelse af størrelse på arealer i delområder.
  3. tilføjelse af afsnit om høringsperioden.
  4. mindre redaktionelle rettelser af teksten.

Beslutning

Anbefalet.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).


153. Prioritering af planer - december 2020

Resume

Prioriteringslisten med igangværende og kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt i oktober 2020, hvor udvalget besluttede at lokalplanlisten genoptages på decembermødet. Sagen genfremsættes med yderligere to lokalplanønsker, der er fremkommet. Udvalget skal nu godkende prioritering af planerne.


Sagsfremstilling

Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 • Mørk blå farve markerer planer under udarbejdelse
 • Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring
 • Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat


I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Faxe Kommune modtaget følgende ansøgninger om udarbejdelse af planer:


Nye planer

 • Lokalplan for daginstitution ved Maglemosevej i Haslev. Børn og Læringsudvalget behandler på mødet, den 2. december 2020, et punkt om etablering af en ny daginstitution på Maglemosevej i Haslev. Etablering af en ny stor daginstitution forudsætter, at der først udarbejdes en ny lokalplan for området. Lokalplanarbejdet igangsættes under forudsætning af at Børn & Læringsudvalget beslutter, at der skal laves en ny daginstitution. Området, hvor daginstitutionen skal opføres er beliggende i tilknytning til den eksisterende daginstitution Maglegåden, mellem kolonihaver og boligerne på Lysholm Allé. Området er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål, der blandt andet omfatter daginstitutioner, derfor skal ønsket nyde fremme.


 • Lokalplan for Multihus ved Karise Efterskole: Karise Efterskole ønsker at opføre et Multihus på arealet mellem efterskolen og det tidligere apotek. Ifølge Karise Efterskole kan multihuset potentielt blive et samlingssted for alle borgere i Karise. Udover multihuset har efterskolen, i samarbejde med Super Brugsen i Karise, planer om at opføre et fitnesscenter i tilknytning til multihuset. Karise Efterskole er i dag omfattet af lokalplan 200-15 som udlægger ejendommen til undervisning og overnatning. Det tidligere Apotek er omfattet af lokalplan 200-13, som udlægger ejendommen til boligformål. I Kommuneplan 2013 er efterskolen udlagt til centerområde (K-C1), mens det tidligere apotek er udlagt til boligformål (K-B1). Projektet kræver derfor, at der gennemføres en idefasen inden udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der udlægger hele efterskolens område til centerformål. Ligeledes skal der udarbejdes en lokalplan der åbner mulighed for en multihal og fitnesscenter på arealet mellem efterskolen og det tidligere apotek.


 • Lokalplan for rækkehuse i lokalplanområde 1000-50, ved Dalgårdsvej i Rønnede: Lundhuset ApS/K. Jensen Ejendomme ApS ønsker at erhverve Faxe Kommunes storparcel 10 og 11 og opføre rækkehuse af samme type, som på den gamle boldbane i Kongsted. Lokalplanen beskriver imidlertid ret præcist, hvilken type boliger man ønsker i storparcel 10 og 11 og at det er individuelle enfamilieshuse på små grunde. Der vil derfor skulle udarbejdes en ny lokalplan, for at muliggøre rækkehuse. Administrationen foreslår, at lokalplanen sættes på prioriteringslisten, men at udarbejdelsen afventer, at der indgås betinget købsaftale på de to storparceller.Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer drøftes.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at, lokalplan om dagsinstitution ved Maglemosevej i Haslev afventer, at sagen behandles i Børn & Læringsudvalget.

Lokalplan Dalgårdsvej ved Rønnede ønskes ikke ændret, da udvalget er tilfredse med indholdet af den nuværende Lokalplan i lokalplansområde 1000-50


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).


154. Borgerønsker til nye rammer i kommuneplanen

Resume

Flere borgere er løbende indkommet med ønsker til udstykning af arealer til nye boliger. Disse ønsker er løbende samlet sammen, så de kan behandles samlet i forbindelse med den nye kommuneplans udarbejdelse.

Plan & Kulturudvalget skal nu tage stilling til, hvilke af disse ønsker man vil udlægge rammer for i kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Der er indkommet syv ønsker til nye rammer til den nye kommuneplan. I bilaget er alle ønsker opstillet med et kort, en kort beskrivelse, fordele og ulemper ved at udlægge den enkelte ramme samt en indstilling fra Center for Plan & Miljø.

Alt efter udvalgtes beslutning, vil disse ønsker blive indarbejdet i kommuneplanen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


A) at området ved Hestehavevej 9, 4654 Faxe Ladeplads udlægges til boliger i den nye kommuneplan og ejerne af matr. nr. 2aa kontaktes med forespørgsel om de ønsker deres areal med.


B) at I tilfælde af, at Staten åbner op for muligheden for at søge om nye udlæg til sommerhuse, vil Faxe Kommunen byde ind med areal ved Strandhuse


C) at området ved Karisevej 97, 4690 Dalby udlægges til boliger i den nye Kommuneplan og at der skal indarbejdes støjreducerende foranstaltninger i lokalplanen


D) at der ved Moltkesvej 68, 4690 Haslev udlægges et område til boliger på indersiden af den kommende omfartsvej. Dog under forudsætning af at udpegningen, bevaringsværdigt landskab, kan reduceres til sammenfald med kommende omfartsvej


E) at Bregentveds areal, på indersiden af den nye omfartsvej ved Haslev, udlægges som byudvikling i den nye Kommuneplan. Dog under forudsætning af at udpegningen bevaringsværdigt landskab, kan reduceres til sammenfald med kommende omfartsvej


F) at området ved Troelstrup Sø, 4690 Haslev udpeges som fremtidig byvækst i den nye Kommuneplan, og


G) at området ved Storgårdsvej i Terslev ikke inddrages til nyt boligområde på grund af den lille afstand til Storgården og ønsket om boligudbygning mod skolen øst for byen


H) at område ved Ny Næstvedvej 5b, 4683 Rønnede fastholdes til fremtidig byvækst efter den nye planperiode (12 år frem).


Beslutning

René Tuekær (L), Michael Christensen (C), Eli Jacobi Nielsen (O), Nellie Bradsted (V) og Erik Rasmussen (V) ønsker ikke at behandle punkt E på nuværende tidspunkt, da det ikke er et borgerforslag. Behandlingen heraf foretages senere samtidig med behandlingen af omfartsvejens indvirkning på kommuneplanen.


Inger Andersen (A) og Knud Erik Hansen (A) stemmer imod ændringsforslaget.


Punkt A, B, C, D, F og G Godkendt.


Inger Andersen (A) og Knud Erik Hansen (A) stemmer imod D og E, da de er imod omfartsvejen. De ønsker ikke udbygning af byen mod øst og ødelæggelse af det bevaringsværdige landskab.


Punkt H ikke godkendt.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).


155. Orientering om facilitetsprojekter på fritidsområdet

Resume

Administrationen udarbejdede i 2019 en facilitetsplan, der skal sikre at kommunen har passende faciliteter til borgernes fritids- og kulturliv. Planens formål er at skabe bedre sammenhæng mellem borgernes fritidsinteresser og de faciliteter der stilles til rådighed. Projekterne i planen er inddelt i rød, gul, og grøn kategori (de røde projekter er de mest presserende).

Byrådet godkendte på deres møde d. 20. juni 2019 at følge Plan & Kulturudvalgets anbefalinger, og medtog projekterne i rød kategori i budgetforhandlingerne.
Denne sag er en orientering om status på projekterne i rød kategori, som blev prioriteret i budgetforhandlingerne. Facilitetsplanens røde projekter er vedlagt som bilag på sagen.


Sagsfremstilling

Status

Samlet set er der godt gang i projekterne på facilitetsplanens røde kategori, velvidende at alle projekter ikke er så langt her sidst på året som forventet ved årets start. For nogle af projekternes vedkommende har dialogen med foreninger/brugere været påvirket af corona, ligesom travlhed hos håndværkere har bidraget til at forskyde tidsplanerne.


Status på de prioriterede projekter:


 • Ny kunstgræsbane i Faxe

Status: Projektet er stort set afsluttet og de ny baner er taget i brug medio november.


 • Dalbyhallen - Ny hal

Status: Projektet har været i licitation og styregruppen har valgt en entreprenør. I licitationsperioden er der fundet supplerende midler til projektet, primært sportsgulv med opstregning. Byggeprojektet går i gang i december 2020 og hallen forventes færdig i august 2021.


 • Bavneskolen - Renovering af gymnastiksal

Status: Projektet er konkretiseret via dialog med brugerne, som ønsker en renovering af gulvet og mere depotplads. Administrationen er undervejs med at indhente tilbud på disse renoveringsønsker.


 • Karise Hallen - Nyt depot og ventilation

Status: Der har været supplerende dialog med brugerne af Karisehallen omkring depoterne. Administrationen er undervejs med at indhente tilbud og forventer at projektet går i gang omkring årsskiftet.


 • Hylleholthallen - Forbedring af akustik i kondirummet

Status: Projektet er færdigmeldt.


 • Løbebaner - Renovering af 400 meter løbebane i Rønnede

Status: dialog med brugere er på vej. Dialogen skal bidrage til opdatering og yderligere konkretisering af behov og krav til en renovering af løbebanen.


Videre forløb

Som besluttet af Byrådet, følger administrationen yderligere op med fokus på facilitetsplanens "gule" kategori. Det sker primo 2021 med henblik på en politisk drøftelse inden sommerferien 2021.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orientering omkring facilitetsplanen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).


Enclosures: 
156. Ansøgning om kommunegaranti fra Haslev Tennisklub

Resume

Haslev Tennisklub ønsker at opføre en ny tennishal med to indendørsbaner i Haslev.
Byggeriet vil Haslev Tennisklub finansiere med et 30-årigt lån i Kommunekredit. Til sikkerhed for lånet stiller kreditforeningen krav om en garanti fra Faxe Kommune.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om der skal gives en kommunegaranti.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet
Haslev Tennisklub blev stiftet i 1908 og har i 2020 130 medlemmer.

I dag spiller klubben indendørs tennis i en lejet hal - Røde Hus - beliggende i Bregentved. Lejemålet ophører den 30. september 2021, og derfor har Haslev Tennisklub undersøgt muligheden for at opføre egen hal.

Haslev Tennisklub ønsker at opføre en tennishal med to indendørsbaner i umiddelbar nærhed af deres fire udendørsbaner og klubhus ved Sofiendalsvej 42a. Nærmere bestemt på arealet med de fire cykelskure, som ved budgetvedtagelsen 2021-2024 er besluttet nedrevet.  

Ved at samle klubaktiviteterne i nærheden af hinanden højner det kvaliteten og forbedre de sportslige faciliteter.

Haslev Tennisklub forventer, at den samlede byggesum bliver på ca. 3.500.000 kr.

Finansiering af projektet
Bestyrelsen i Haslev Tennisklub har modtaget låneforslag fra Kommunekredit på et 30-årigt lån på 3.300.000 kr. Lånet er med afdrag og en fast rente på 0,36 procent årligt. Til sikkerhed for lånet stiller kreditforeningen krav om en garanti fra Faxe Kommune for hele lånebeløbet.

Til gennemførelsen af byggeriet vil der først blive givet en byggekredit med en rente på 0,07 procent årligt. Når byggeriet er færdigt erstattes byggekreditten af lånet.

Bestyrelsen bidrager med ca. 250.000 kr. til byggeriet.

Herudover vil bestyrelsen søge diverse fonde og bestyrelsen arbejder også på at skaffe flere sponsorater til klubben.

Lånets størrelse kan blive mindre end 3.300.000 kr., alt efter hvor mange penge der kommer fra fonde og sponsorater.

Beslutnings grundlag
Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommunal garantistillelse:

 • Foreningens vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen.

Vurdering af ansøgningen
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har været i tæt dialog med Haslev Tennisklub om projektet og den fremtidige økonomi.

De seneste 3 års regnskaber viser alle et overskud på mellem 43.000 kr. og 54.000 kr. før afskrivning. Klubben har ikke andre lån og pr. 31. december 2020 forventer Haslev Tennisklub at deres kassebeholdning vil være på ca. 340.000 kr.

Der har været en lille medlemsfremgang fra 2019 til 2020. Og Haslev Tennisklub forventer at den stiger over de næste par år, da en indendørs hal i Haslev vil gøre det mere attraktiv at spille i vinterhalvåret.

I dag betaler Haslev Tennisklub 80.000 kr. årligt i leje af indendørsbanerne i Røde Hus. Og afdraget på det nye lån bliver på 120.000 kr. årligt. Det giver en yderligere udgift på 40.000 kr. til indendørs træning.

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision på ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Konklusion
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vurderer på baggrund af ovenstående, at Haslev Tennisklub har en god økonomi der kan bære opførsel og drift af en ny hal - og indstiller at der stilles kommune garanti på maksimum 3.300.000 kr.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, da indfrielsen af garantien vurderes som lille. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 - paragraf 12, om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 3.300.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Deponeres beløbet sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægten fra garantiprovisionen vil det første år være på 16.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


 1. at der gives kommunegaranti til Haslev Tennisklub for et lån på maksimal 3.300.000 kr.
 2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
 3. at der sker modregning i lånerammen, og
 4. at der opkræves garantiprovision på ½ % pr. år af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.

Beslutning

Anbefalet.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).

157. Beslutning om politisk behandling af projekter i anlægsplan 2021

Resume

Byrådet vedtog budget 2021 – 2024 på sit møde den 8. oktober, under pkt. 176, at der skal gennemføres anlægsinvesteringer for 2021 på i alt 121,77 millioner kr.

I denne sag skal der tages stilling til en proces for gennemførelse af de enkelte anlæg, herunder hvordan den politiske behandling skal forløbe. Sagen lægger således op til en dialog og afklaring af, hvordan man i fagudvalget ønsker at følge et konkret anlægsprojekt.

Sagsfremstilling

Forløbet

Der lægges med sagen op til, at fagudvalgene løbende vil blive informeret om anlægsprojekternes fremdrift og tidsplaner. Med hensyn til tidsplanerne er det vigtigt, at der er en forståelse for, at tidsplaner kan justeres administrativt undervejs. Det vil typisk ske i takt med, at det tekniske vidensniveau i et projekt, de økonomiske og andre forhold afdækkes.


Sagen behandles i de fagudvalg, der har anlægsbevillinger i 2021. Udvalgene er Plan & Kulturudvalget, Børn og Læringsudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.


De fleste anlægsprojekter forestås administrativt helt eller delvist af Center for Ejendomme, som har de nødvendige bygherrekompetencer hertil.

I Center for Ejendomme arbejdes der, sideløbende med varetagelsen af driftsopgaver, med gennemførelse af de besluttede bygge- og anlægsprojekter.


Der vil som tidligere være en fast bemanding til løsning af drifts- og anlægsopgaverne. Denne bemanding suppleres ud fra konkrete vurderinger med eksterne rådgiverressourcer.


Anlægsprojekterne

For at sikre, at ressourcer og opgaver kan følges ad, fordeles projekterne henover hele året.


Typiske faser i bygge- og anlægsopgaver er

• Initiativ /præ-projekt.

• Ideoplæg.

• Byggeprogram.

• Dispositionsforslag.

• Projektforslag.

• Udbudsprojekt.

• Udførelsesprojekt.

• Gennemførelse af byggeri/anlæg.

• Aflevering, drift og evaluering.


Det er ofte de sidste to faser, der er synlige aktiviteter i projektet, men der ligger som regel betydelige ressourcetræk og tidsforløb i de forudgående faser. Et eksempel på dette er, at der i nogle tilfælde vil være behov for at tilvejebringe et planmæssigt grundlag og/eller at ekspropriere arealer forud for en gennemførelse. Erfaringerne er desuden, at en lokalplanproces tager ni måneder og kan påvirke et anlægsprojekts tidsplan.

Dette nævnes blot for at nuancere anlægsprojekternes tidsforløb og skabe en forståelse for, hvorfor mange projekter har et længere tidsforløb end det, man umiddelbart kan se som det fysiske byggeri.


I vedhæftede bilag er kommunens anlægsplan oplistet med anlægsnummer, og der er påført administrationens oplæg til proces for gennemførelse af de enkelte anlæg, herunder beslutnings- og informationsforløb.


Sagen her lægger op til en dialog og afklaring af, hvordan den ønskede politiske betjening skal og kan foregå. Såfremt et udvalg har konkrete ændringer til administrationens oplæg, protokolleres dette under beslutningen med reference til anlægsnummeret.


Kommunens anlægsbudget 2021 er på 121,77 millioner kr., som alle er frigivet sammen med budgetvedtagelsen på byrådets møde 8. oktober 2021 pkt. 176.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget behandler: Plandelen i TMU-A-17, Fritidsdelen i TMU-A-20, PKU-A-1, Fritidsdelen af PKU-A-2, PKU-A-3, PKU-A-4, PKU-A-5, ØK-A-3.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,


 1. at oplæg til proces for gennemførelsen af de enkelte anlæg, herunder politisk behandling godkendes, og
 2. at fagudvalget protokollerer eventuelle ændringer og præciseringer med angivelse af anlægsnummeret.

Beslutning

Godkendt.


Inger Andersen (A) og Knud Erik Hansen (A) stemmer imod, da de er imod TMU-A-17 omfartsvej i Haslev, idet de finder, at trafikproblemerne skal løses ved etablering af nordvendte ramper ved Bregentvedtilslutningen til Sydmotorvejen (36) kombineret med trafikreguleringer i Haslev.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).


158. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra råd og nævn


Corona - Sidste nyt


Kulturpuljen 2020

Vedlagt er oversigt over forbrug af kulturpuljen for 2020 pr. medio november. Pga. COVID 19 er der tilbageført tilskud for ca. 400.000 kr. fra foreninger/arrangører som ikke har gennemført deres arrangementer/aktiviteter. Andre har modtaget dækning for aflysningsomkostninger ved aflyste arrangementer. Dette er sket med udgangspunkt i Plan & Kulturudvalgets beslutning fra mødet i april 2020 (sag nr. 41). I oversigten er der enkelte bevillinger som vedrører 2021.


Kulturpuljen 2021 og den fortsatte Covid-19 situation

I 2020 besluttede Plan & Kulturudvalget en række principper for tilskud fra kulturpuljen i forbindelse med den særlige covid-19 situation og de aflysninger det medførte. Covid-19 har nu stået på i 9 måneder og de kulturelle aktører tager hensyn til retningslinjerne i deres planlægning. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt færre ansøgninger i 2021, da covid-19 fortsat sætter en stopper for nogle typer af arrangementer og at udskudte aktiviteter vil udfylde en del af programmet i 2021.
På den baggrund forventes der ikke aflysninger og flytninger af arrangementer i samme omfang som i 2020 - og dermed er der ikke samme behov for principperne fra 2020.
Skulle der opstå en situation med yderligere lokale restriktioner, så forventer administrationen at tackle situationen og dialogen på samme vis som Plan & Kulturudvalget godkendte i foråret 2020.


Haslev 150 år

 • Puljen

Vedlagt er oversigt over forbrug af puljen der vedrører fejring af Haslevs 150 år som stationsby. Af puljens samlede midler på 400.000 kr. er der restmidler på ca. 105.000 kr. Puljen vedrører året 2020 og kan ikke videreføres i 2021. Mindreforbruget skyldes corona-relaterede aflysninger, samt udsættelser og at en række arrangører ikke har søgt puljen pga. aflysninger vedr. jubilæumsåret.

 • Markering

Styregruppen bag 150 året har bedt administrationen undersøge mulighederne for at gennemføre en officiel markering af jubilæet i efteråret 2021 (150+1). Styregruppen udtrykte i øvrigt tilfredshed med de arrangementer, herunder lysinstallationen, som er lykkedes at gennemføre under hensyntagen til corona-restriktioner. Der var også tilslutning til, at der arbejdes videre med placeringsforslag for, permanent
eller lejlighedsvis, opstilling af lysinstallationen.


Kultur og fritidsarrangementer 2020/2021

Oversigt over kultur og fritidsarrangementer for resten af 2020 og 2021 er vedlagt.


Plan & Kulturudvalgets kulturkonference 2020

Tirsdag den 3. november var ca. 40 repræsentanter fra primært kulturområdet samlet til den årlige kulturkonference. Emnet tog afsæt i den nye Kultur og fritidspolitik 2020-2024 med en drøftelse om: "Hvordan kan erhvervslivet og kulturen danne nye fællesskaber og events?". Temaet blev først drøftet i panelet, som bestod af repræsentanter fra Business Faxe, tovholderne bag hhv. Haslev Festdage og B & W live (spillested) og de to formænd fra hhv. Haslev Handelsstandsforening samt Borger og erhvervsforeningen i Faxe. Herefter var der debat i plenum. I fællesskab blev det anbefalet at Faxe Kommune tager initiativ til følgende aktiviteter/emner: fælles kulturnat for hele kommunen, udvikle en eller flere fælles festivaler (musik/garn/jord) samt formidling af kommende kultur/eventkalender.


Kommunal Billedskole 2021

Plan & Kulturudvalget godkendte på mødet i juni 2020, at den Regionale Billedskole, skal være et kommunalt tilbud fra 2021. Af indstillingen fremgår det desuden at godkendelsen er på betingelse af, at alle kommuner (Lolland, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns) tilslutter sig dette.
Imidlertid har Lolland Kommune besluttet, at man ikke tilslutter sig tilbuddet om en kommunal billedskole fra 2021. Administrationen har været i dialog med Billedskolen og de resterende kommuner. De økonomiske konsekvenser er minimale, da koordinator og lærernes timeantal kan tilpasses den ændrede situation. De økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune vil derfor være marginale.
På den baggrund arbejder administrationen videre med at sikre et fortsat tilbud om billedskole-aktiviteter i Faxe Kommune, hvor der fortsat vil være tre fritidshold (pt. 26 elever).


Ny rammeaftale for Ensemble Storstrøm

Ny rammeaftale for Ensemble Storstrøm 2021-2024 med virkning fra 1. januar 2021er forsinket fra Statens Kunstfond. Rammeaftalen fra Staten, danner udgangspunkt for fælles rammeaftale for de involverede kommuner dvs. Lolland, Guldborgsund, Næstved og Faxe samt den selvejede institution Ensemble Storstrøm. På grund af forsinkelsen fra staten, forventes godkendelse af rammeaftalen, at blive behandlet i alle kommunerne i januar 2021.


Kulturaftale

Kulturregion Storstrøm (Stevns, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund, Lolland og Faxe) har indsendt oplæg til ny kulturaftale 2021-2024. Oplægget ligger nu hos Kulturministeren. Endelig godkendelse forventes på næste udvalgsmøde.


Arbejdet med værdighed i mødet med borgeren

Økonomiudvalget har d. 4. november 2020 besluttet, at der skal være en konkret politisk involvering ved proces-start, der kan sætte rammerne for arbejdet med værdighed, værdier og kultur i mødet med borgerne. Det betyder, at Byrådet igangsætter processen for det fremtidige arbejde på temamødet d. 17. december 2020 kl. 16–18.

Temamødet er planlagt med ekstern oplægsholder og facilitator Birgitte Hvilsom, som dels vil præsentere et oplæg om værdighed, værdier og kultur i mødet med borgeren samt facilitere en proces hvor Byrådet kan udarbejde 3-5 pejlemærker, der skal danne rammen for det videre administrative arbejde i organisationen.


Frivillighedskonference 2020

Konferencen afholdes d. 25. november i Kultunariet med 44 tilmeldte deltagere. Administrationen supplerer på mødet.


Opfølgning på henvendelse til Energinet vedr. solceller


ØkonomiSagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) orienterede om status på processen omkring 150 års markeringen, Kulturaftalen, Kulturkonferencen og Frivillighedskonferencen.


Administrationen orienterede udvalget om, at der afventes en tilbagemelding i forhold til Energinet.


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).


159. Meddelelser - Lukket (Lukket)
160. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
161. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
162. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
163. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
164. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
165. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 1. december 2020

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 1. december 2020.


Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når dagsorden ligger i FirstAgenda

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning


Eli Jacobi Nielsen (O) deltog på mødet i stedet for Lars Folmann (O).