Plan & Kulturudvalget - 05-12-2023

Referat
Dato:
Tirsdag, 5 december, 2023 - 16:30
Hent som fil:
135. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

136. Temadrøftelse - Kulturen som drivkraft

Resume

På baggrund af Plan & Kulturudvalgets studietur i maj/juni til Edinburgh, Skotland besluttede udvalget i august 2023, at man vil følge op på studieturen via fire temadrøftelser. Tanken er, at temaerne skal behandles som led i de ordinære udvalgsmøder, med et kortere oplæg forud for drøftelsen og at den enkelte temadrøftelse skal føre til konkrete mål og planer for udvalgets arbejde i resten af valgperioden. Opsamlingen kan eventuelt finde sted på et efterfølgende udvalgsmøde. Temadrøftelserne forberedes af administrationen via de to centre, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Plan & Miljø, som i almindelighed servicerer udvalget.

Sagsfremstilling

Temaer for temadrøftelserne
De fire aftalte temaer er: Involvering og dialog, Kulturen som drivkraft, Stedets kvaliteter og Partnerskaber. Temaerne forventes inkluderet i udvalgsmøderne frem til sommeren 2024. På dette udvalgsmøde vil temaet være "Kulturen som drivkraft".


Baggrund

På studieturen var omdrejningspunktet for turens kulturtema et besøg på børne- og ungdomsfestivalen "Imaginate". Det gav oplevelser af, at kultur kan meget mere end mange måske forventer.
Blandt andet noterede udvalget sig festivalledelsens klare reference til en amerikansk undersøgelse, der viste, at børn, der oplever teater, er mere aktive og klare i deres forventninger om fremtidig uddannelse end børn og unge, der ikke oplever dette. På baggrund af samtalen med festivalledelsen og en tankevækkende teaterforestilling formulerede Plan & Kulturudvalget et ønske om en senere drøftelse af muligheder for at udvikle yderligere på dannelse og personlig udvikling med kulturelle aktiviteter som omdrejningspunkt. Dette er således en del af baggrunden for dagens temadrøftelse. Notatet fra studieturen er vedhæftet som bilag.


Dagens tema

Kulturen som drivkraft – Herunder dannelse, uddannelse og sundhedsprofil.
Hvordan kan vi sætte kulturens kvaliteter og potentialer tydeligere på dagsordenen – både kommunalt, på tværs af udvalg, regionalt og måske tilmed nationalt?


Som yderligere afsæt for debatten medsendes Lasse Markers oplæg fra den nylige Kulturkonference den 14. november, hvor Lasse Marker fra WHY Consulting præsenterede tre vinkler eller værdier på kulturens betydning:


 1. Den iboende værdi.
 2. Den instrumentelle værdi.
 3. Den institutionelle værdi.


På udvalgsmødet vil administrationen præsentere et kort oplæg med eksempler på aktiviteter, hvor kultur kan kobles med de tre vinkler og/eller i forhold til dannelse, uddannelse, sundhed, trivsel, beskæftigelse med flere.


Spørgsmål til drøftelse

Hovedspørgsmålet i relation til dagens tema om kultur som drivkraft er:


Hvordan kan vi sætte kulturens kvaliteter og potentialer tydeligere på dagsordenen – kommunalt, på tværs af udvalg, regionalt og måske tilmed nationalt?


Iboende værdi

Danskerne vil både underholdes og lære noget nyt. De ønsker at have en fælles oplevelse sammen med andre og vil gerne lære om den danske kulturarv... (Mandag Morgen 2021)


 • Spørgsmål: Er der drivkraft i kulturen i forhold til ovenstående, og i givet fald hvilke? Og hvordan ønsker udvalget at arbejde videre med kulturelle oplevelser og kulturarven?


Instrumentel værdi
I KL´s rapport "Virker det?" (2017) svarer 9 ud af 10 kommuner, at de bruger kulturen som løftestang til at løse andre velfærdsopgaver som uddannelse, sundhed/trivsel og integration. Kommunerne har også i stigende grad brugt kulturen som en del af deres bosætningspolitik, erhvervsudvikling og turismestrategi.


 • Spørgsmål: Er der drivkraft i kulturen i forhold til ovenstående? Og i givet fald, hvilke og hvordan ønsker udvalget at arbejde videre med velfærdsopgaver, trivsel med mere?


Institutionel værdi
Siden grundloven i 1849 er kulturen blevet brugt til at skabe sammenhængskraft og national/lokal identitet. Den er også blevet brugt til at danne os som demokratiske borgere. Derfor er der stor politisk fokus på at gøre kulturen tilgængelig for alle.


 • Spørgsmål: Er der drivkraft i kulturen i forhold til ovenstående? Og i givet fald, hvilke og hvordan ønsker udvalget at arbejde videre med sammenhængskraft og identitet?


Opsamling

Administrationen lægger op til en umiddelbar opsamling på udvalgsmødet, ligesom der laves et kortere notat fra temadrøftelsen, som forelægges på næste udvalgsmøde.


Administrationen bemærker også, at der på dette udvalgsmøde vil være en drøftelse af den fremtidige politik på området i form af en ny samlet kultur-, fritids- og frivillighedspolitik. Der må derfor forventes et vist overlap mellem de to drøftelser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser. Det vil der sandsynligvis være, når udvalget beslutter konkrete initiativer og aktiviteter.

Sagen afgøres af
Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:
Seniorrådet foreslår, at udvalget inddrager bibliotekerne meget mere i forhold til teater og events mm., da en række andre organisationer allerede tilbyder meget af det bibliotekerne laver i dag.


Administrationen indstiller, at Plan og Kulturudvalget drøfter temaet "kulturen som drivkraft" og på baggrund af drøftelsen samler op med henblik konkrete mål og planer.

Beslutning

Godkendt, idet Administrationen foreligger opsamling på drøftelserne på næste møde.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

137. Beslutning om Musikteatret SAUMs ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen 2024

Resume

I 2024 ønsker Musikteatret SAUM, i lighed med tidligere år, at gennemføre musikteater for børn og unge i Faxe Kommune.

Musikteatret SAUM foreslår et samarbejde i 2024, der udmønter sig i køb af 10 teaterforestillinger til en værdi af 156.000 kr., hvoraf kommunens andel efter teaterrefusion udgør 78.000 kr.
Ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen skal projekter af denne størrelse politisk behandles, hvorfor Plan & Kulturudvalget nu skal beslutte, om der skal indgås et samarbejde for sæsonen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Musikteatret SAUM har samarbejdet med Faxe Kommune siden 2017 - og er anerkendt for at opføre gode forestillinger og lave godt for- og efterarbejde i forbindelse med forestillingerne.

I 2023 opførte SAUM "Historien om V", som er et musikalsk drama for børn om sorg og tab. I slutningen af oktober 2023 opførte SAUM deres nye operaeventyr "Strøm" (se mere nedenfor). Aftalen i 2023 lød på 151.000 kr. med en kommunal andel på 75.500 kr. Udover de ovenstående teaterforestillinger tilbyder musikteatret SAUM blandt andet: workshops, udviklingsarbejde med lokale skoler og professionel sparring på teaterområdet.


Ansøger

Musikteatret SAUM blev stiftet i 2010 af den klassisk uddannede sanger, Ingeborg Fangel Mo. SAUM har fungeret som et projektstøttet teater siden 2011 og nyder også anerkendelse udenfor Faxe Kommune for kunstneriske og kvalitative forestillinger.


Formål med aktiviteten
Musikteatret SAUM ønsker at give kommunens børn, unge og voksne professionelle teateroplevelser.

Forestillingerne omhandler aktuelle temaer, som optager publikum i hverdagen.


Aktiviteter i 2024

SAUM ønsker i 2024 at gennemføre 10 forestillinger i Faxe Kommune:


”STRØM” er et operaeventyr i samarbejde med Den Ny Opera i Esbjerg, der handler om kroppen i den digitale tidsalder. Forestillingen er for børn fra 8- 11 år og er et musikstykke, der handler om børn og digitalisering. Den handler også om kroppen og strømmen - både den elektriske og den fysiske, levende strøm, der findes i alt levende. Om at miste sig selv i det digitale hav og finde hjem igen!


”OmSorg”: Koncert og lydvandring: Mahler på dansk og refleksion over sorgens landskab i bevægelse i naturen. Her dykker de ned i sorgens natur og kultur gennem først en koncert med Mahlers Kindertotenlieder, hvor sangeren Ingeborg Fangel Mo og pianisten Julie Andkjær Olsen optræder, og derefter en guidet lydvandring med en podcast om mødet med sorg.


”Martins oprør”: Dramatisk kirkemusikteater for unge. De ønsker her at genopsætte denne stærke ungdomsforestilling, som kun er blevet mere aktuel siden de lavede den, med alle de trivselsmæssige udfordringer, de unge står over for i dag.


Økonomi

STRØM: 4 skoleforestillinger af 18.000 kr. = 72.000 kr.

OmSorg: 2 forestillinger i kirkerum i kommunen a 12.000 kr. = 24.000 kr.

Martins oprør: 4 forestillinger i 4 lokale kirker a 15.000 kr. = 60.000 kr.


SAUM søger derfor i alt = 156.000 kr. Da forestillingerne er refusionsberettigede, giver staten 50% refusion, således at kommunens samlede udgift bliver 50% af 156.000 = 78.000 kr.


Opsummering

Ansøgningen lever op til Kulturpuljens retningslinjer. Der er tale om forestillinger af høj kvalitet med aktuelle emner, som mange unge fra kommunen vil få mulighed for at opleve. Administrationen indstiller derfor, at der i 2024 afsættes 156.000 kr. til de beskrevne forestillinger, hvoraf den kommunale andel via Kulturpuljen vil være 78.000 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at samarbejdet med SAUM om 10 forestillinger i 2024, herunder en kommunal andel via Kulturpuljen på 78.000 kr. godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).

138. Beslutning om B&W Lives ansøgning om Kulturpuljetilskud til honorarer i 2024

Resume

Foreningen B&W LIVE er et spillested og kulturhus, der drives på frivillig basis, og de ansøger om et tilskud på 156.130 kr. fra Kulturpuljen til honorarstøtte.

Ifølge retningslinjerne skal ansøgninger i denne størrelsesorden behandles politisk. Udvalget skal derfor beslutte, om der skal ydes tilskud til honorarstøtte i 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund/ansøger

Foreningen åbnede spillestedet B&W LIVE i 2021 og har siden afholdt adskillige koncerter, foredrag m.m. B&W LIVE har to scener: Store scene (kapacitet: 569) og Cafeen (kapacitet: 60).
På den store scene booker foreningen brede rockbands, coverbands og afholder ungeaftener. I Cafeen satser foreningen på bl.a. sing a song-aftener, populære blues-bands, fortællecaféer, foredrag og musikaftener med talenter med tilknytning til Faxe Kommune.

Rytmiske spillesteder, der modtager kommunalt tilskud øremærket til musikerhonorarer, kan også søge tilskud hos Statens Kunstfond.


Formålet

Formålet med aktiviteten der søges tilskud til:

 • at tilbyde kulturtilbud, der rammer både smalle og brede målgrupper – og har en genremæssig bredde.
 • at tiltrække gæster fra andre kommuner og bidrage til at øge bosætningen i Faxe Kommune.
 • at være et center for frivillighed i Haslev, der fremmer det generelle og kulturelle medborgerskab.
 • at samarbejde på tværs med andre kulturelle institutioner, undervisningsinstitutioner og frivillige kulturelle aktører.


Økonomi

Der søges om 156.130 kr. til "Honorarstøtte til rytmiske spillesteder". Honorarstøtte gives sædvanligvis som et antal klip, der i 2024 har en værdi af 1190 kr.

66 klip er tænkt anvendt til arrangementer på den store scene, og 64 klip til arrangementer i caféen.


B&W Live har tidligere modtaget tilskud til honorarstøtte:

2021 - 47.740 kr. til 10 - 12 koncerter
2022 - 49.280 kr. til 10 - 12 koncerter
2023 - 75.000 kr. til 10 - 12 koncerter

Opsummering

B&W LIVEs ansøgning matcher Kulturpuljens retningslinjer ved at lave arrangementer af høj kvalitet for borgerne i Faxe Kommune. Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. via Kulturpuljen - svarende til 2023 niveauet - idet koncertniveauet i 2024 forventes stort set at svare til 2023-sæsonen.


Administrationen bemærker, at støtten til honorarstøtte skal ses i sammenhæng med støtten til store navne, som behandles i en anden sag.


Til yderligere information

Administrationen er i dialog med B&W angående udarbejdelsen af en strategi- og udviklingsplan for de kommende års udvikling af aktiviteter og organisation. Der er i den forbindelse udarbejdet en SWOT-analyse og arbejdet med foreningens vedtægter. Det 4. møde mellem B&W og administrationen afholdes den 29. november. Når der er samlet op på møderækken vil administrationen, evt. sammen med repræsentanter fra B&W, informere udvalget om den endelige strategi- og udviklingsplan.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at B&W Live bevilges et tilskud på 75.000 kr.

Beslutning

Udvalget fastsatte tilskuddet til 100.000 kr.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).139. Beslutning om B&W Lives ansøgning om Kulturpuljetilskud til større navne i 2024

Resume

Foreningen B&W LIVE er et spillested og kulturhus, der drives på frivillig basis, og de ansøger om et tilskud på 200.000 kr. til at kunne booke 3-5 store navne i 2024.

Ifølge retningslinjerne skal ansøgninger i denne størrelsesorden behandles politisk. Udvalget skal derfor beslutte, om der skal ydes tilskud fra Kulturpuljen til aktiviteterne i 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund/ansøger

Foreningen åbnede spillestedet B&W LIVE i 2021, og har siden afholdt adskillige koncerter, foredrag m.m. Foreningen B&W LIVE har til formål at skabe og drive et lokalt spillested i Haslev på det tidligere Black & White i Jernbanegade, Haslev. Her kan publikum opleve forskellige genrer indenfor rytmisk musik. B&W ønsker at tiltrække mange gæster, konkurrere med de omkringliggende spillesteder og sætte stedet på det musikalske sjællandskort.


B&W LIVE har to scener: Store-scene (kapacitet: 569) og Cafeen (kapacitet: 60). På den store scene booker foreningen brede rockbands, coverbands og afholder ungeaftener. I Cafeen satser foreningen på bl.a. sing a song-aftener, populære blues-bands, fortællecaféer, foredrag og musikaftener med talenter med tilknytning til Faxe Kommune.


Formålet

Formålet med aktiviteterne, der søges tilskud til:

 • at tilbyde større navne som en del af spillestedets samlede program - selvom økonomien kan være svær at løfte
 • at tiltrække gæster fra andre kommuner og bidrage til at øge bosætningen i Faxe Kommune.
 • at sætte spillestedet B&W Live på det musikalske sjællandskort


Aktivitet

Foreningen planlægger i 2024 at booke 3-5 store navne. Selv med en fyldt sal er udgifterne i forbindelse med booking af store navne så høje, at det ikke er alle arrangementsudgifter, der bliver dækket.

Ansøgningen vedrører 2024, men behandles allerede nu for at sikre mulighederne for booking af de store navne og fastlægge et varieret program for 2024.


Økonomi
Der ansøges om 200.000 kr.


B&W har tidligere modtaget støtte til store navne/større koncerter:

2021 - 97.740 kr., hvoraf 47.740 kr. til honorarstøtte

2022 - 200.000 kr., som støtte til nyt musikanlæg

2023 - 100.000 kr. til min. 3 store navne


Opsummering

B&W LIVE matcher Kulturpuljens retningslinjer ved at lave arrangementer af høj kvalitet for borgerne i Faxe Kommune. Administrationen indstiller, at der bevilges 125.000 kr. via Kulturpuljen til booking af større navne i 2024.
Beløbet ligger lidt over niveauet for 2023 for at støtte B&W's udviklingsønsker.


Administrationen bemærker, at støtten til store navne skal ses i sammenhæng med honorarstøtte, som behandles i en anden sag.


Til yderligere information

Administrationen er i dialog med B&W angående udarbejdelsen af en strategi- og udviklingsplan for de kommende års videre udvikling af aktiviteter og organisation. Der er i den forbindelse udarbejdet en SWOT-analyse og arbejdet med foreningens vedtægter. Det 4. møde mellem B&W og administrationen afholdes den 29. november. Når der er samlet op på møderækken vil administrationen, evt. sammen med repræsentanter fra B&W, informere udvalget om den endelige strategi- og udviklingsplan.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at B&W LIVE bevilges 125.000 kr. fra Kulturpuljen 2024 til køb af 3-5 større musiknavne i 2024.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).140. Beslutning om tilskud til samtalescene på Kultursalonerne fra Kulturpuljen 2024

Resume

Foreningen Social Lab søger om et tilskud på 200.000 kr. fra Kulturpuljen. Der søges om tilskud til samtalescenens litterære, kunstneriske og videnskabelige indhold som del af Kultursalonerne Gisselfeld, der afholdes fra den 9.-11. august 2024. Samtale-/Talkteltet alene skal stå for 18 programpunkter i løbet af festivalen.

Kultursaloner sigter nu mod 2024, hvor de sammen med blandt andet Faxe Kommune håber at løfte festivalen til nye højder. Målet er, at mindst 4500 gæster skal besøge Kultursalonerne Gisselfeld i 2024, og at Kultursalonerne inkl. samtalescenen for alvor slår sig fast som en af de bedste kulturelle events i Danmark.
Efter retningslinjerne skal ansøgninger i denne størrelsesorden behandles politisk. Udvalget skal derfor beslutte, om der skal ydes tilskud til samtaleaktiviteterne som led i Kultursalonerne 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund
Kultursalonerne på Gisselfeld blev afholdt for første gang i 2022 og blev besøgt af ca. 1.200 borgere over 4 dage. Både i 2022 og 2023 blev de besøgende præsenteret for musik fra nogle af Danmarks største artister, lærte om forskning, hørte oplæsninger og talks med forfattere. Der blev også serveret mad- og smagsoplevelser med lokale råvarer. Festivalen blev til i et samarbejde mellem Gisselfeld Kloster, Bullet Booking, Social Lab og Faxe Kommune. Social Lab har sammen med Bullit Booking udarbejdet en publikumsanalyse i 2023, som viser, hvordan publikumsantallet er vokset fra 2022 til 2023.


Kultursaloner 2023

Festivalen oplevede i 2023 40% flere besøgende i forhold til første år, og en overvældende positiv respons fra deres gæster – ligesom deres deltagende kunstnere også har bemærket festivalen som noget helt specielt.


Ansøger

Organiseringen er skærpet siden første år (2022). Planlægning og organisering af festivalen er delt i to. Bullet Booking står for den overordnede organisering af festivalen, ansvar for musikprogrammet samt håndtering af billetsalg. Social Lab - som er ansøger her - står som selvstændig kulturel forening med ansvar for samtalescenen, hvor festivalens litterære, kulturelle og videnskabelige indhold afvikles.


Formål

Samtalescenens formål er at være et kulturelt, kunstnerisk, åndeligt og socialt kulturtræf for det brede publikum. Foreningen ønsker at skabe en lokalt forankret årlig festival, hvor naturen, dansk kulturarv, tilhørsforholdet og fællesskabet sætter rammen for alt indholdet.


Aktivitet / økonomi

Social Lab opstiller et selvstændigt samtale-/talk-telt på festivalpladsen ved Gisselfeld Kloster. De fleste aktiviteter vil finde sted i teltet. Derudover vil der være enkelte indslag som pop-up-indslag og overraskelser rundt omkring på festivalpladsen.


Målet i 2024 er, at der kommer 9 litterære indslag og 9 videnskabelige indslag. Herudover vil der være 2-3 kunstneriske indslag på samtalescenen. På nuværende tidspunkt har Social Lab allerede indgået aftale med Anders Agger, Lisa Ekdal (samtale & koncert) og Lærke Kløvedal i talk teltet. Det endelige program for litteratur, kunst og videnskab foreligger i løbet af foråret 2024.


Social Lab ønsker i 2024 at styrke det lokale fokus gennem stærkere samarbejder, samt gøre festivalen mere relevant og attraktiv for tilrejsende, så de får en unik, lokal kulturoplevelse. Derudover er der også i 2024 fokus på bæredygtighed, genbrug og affaldshåndtering.


Social Lab ansøger om 200.000 kr. i støtte til aktiviteterne, velvidende at det endelige budget for foreningens del af Kultursalonerne ikke foreligger endnu.


Samtaleaktiviteterne er tidligere støttet med:

2022 - 100.000 kr. (som underskudsgaranti - der blev anvendt)

2023 - 100.000 kr.


Opsamling

Social Labs ansøgning matcher Kulturpuljens retningslinjer ved at lave arrangementer af høj kvalitet for borgerne i Faxe Kommune. Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 125.000 kr. via Kulturpuljen til samtalescenen på Kultursalonerne den 9. - 11. august 2024 i parken ved Gisselfeld Kloster. For at understøtte Social Lab og Kultursalonernes udvikling yderligere er indstillingen lidt højere end sidste år.


Administrationen bemærker herudover at Kultursalonerne og Social Labs aktiviteter adskiller sig fra andre aktiviteter i kommunen, herunder fx Haslev Festdage, ved at være en festival, der favner både musik, kunst, turisme, mad og kultur i bred forstand. Ud over den professionelle musik er det tanken, at aktiviteterne på Kultursalonerne kan fungere som bindeled til lokale foreninger, erhverv/turisme og kulturelle aktører.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social Lab bevilges 125.000 kr. fra Kulturpuljen til samtalescenen på Kultursalonerne i 2024

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).141. Godkendelse af procesplan for samlet Kultur-, Fritids- Frivillighedspolitik

Resume

Den nuværende Kultur- & Fritidspolitik udløber med udgangen af 2024. Der skal derfor i løbet af 2024 påbegyndes en proces i forhold til formulering af en ny politik gældende fra 2025 til 2028.
I forbindelse med dette arbejde har administrationen udarbejdet et forslag til én proces- og tidsplan, hvor Kultur- & Fritidspolitikken, Folkeoplysningspolitikken og Frivillighedsstrategien samles i en fælles politik. Dette forslag skal godkendes af udvalget. Arbejdet med den nye politik forventes at løbe fra december 2023 til december 2024 og vil inddrage en række samarbejdspartnere og interessenter fra kommune, civilsamfund og den private sektor.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår at samle den tidligere Kultur- & Fritidspolitik, Folkeoplysningspolitikken og Frivillighedsstrategien i en fælles politik for at sikre en fælles målsætning, ligestilling af områderne og en tydelig retning. Således kan der sættes ind på alle områder med forenede kræfter og skabes helhed og sammenhæng i indsatserne.


Politikkens indhold
Den nye politik skal have en overordnet fælles vision for området og forholde sig til Faxe Kommunes langsigtede mål indenfor tre områder: kultur, fritid og frivillighed, herunder også det folkeoplysende arbejde. Udover den fælles del skal politikken indeholde afsnit med fokusområder/temaer for hvert af de tre områder. Formålet med at samle de tre områder i én politik er at skabe gode rammer for udvikling, sikre involvering, faglige samarbejder, synergi og partnerskaber på tværs af de tre områder.


Efterfølgende udarbejdes der en handleplan for de tre områder med prioritering af de kommende års aktiviteter.


Kultur, idræt og frivillighed på tværs
Formålet med at forene politikken for de tre områder er at øge det lokale samarbejdet og at skabe muligheder for at områderne kan berige hinanden. Synergieffekter skal fremmes og derved gavne det samlede område og være løftestang for udviklingen i lokalområderne.

Politikken skal binde den fælles indsats sammen og angive retning og rammer for det videre arbejde på tværs og skabe grobund for nye partnerskaber og derved inspirere og udvikle hinanden. Det handler kort og godt om samarbejdets betydning for et godt fritidsliv i Faxe Kommune, hvor kulturen, idrætten og frivilligheden bidrager til borgernes livslange læring, trivsel og dannelse.


Lovgivning

I henhold til Folkeoplysningslovens § 34 skal Faxe Kommune have en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

Ifølge lovgivningen skal denne folkeoplysningspolitik indeholde nogle faste elementer: vision for det folkeoplysende område, rammer for tilskud, samspil med de selvorganiserede, samspil med øvrige politikker, afgrænsning af aktiviteter og brugerinddragelse. De konkrete krav, der stilles i Folkeoplysningsloven i forhold til indhold, er omfattet af den nye politik. Der er ikke lovkrav om politik eller strategi på de to øvrige områder.


Inddragelse
For at en forandring skal lykkes, er det vigtigt at skabe ejerskab blandt aktørerne.
Administrationen foreslår derfor, at der i procesplanen fokuseres på inddragelse og dialog gennem hele forløbet. Folkeoplysningsudvalget og Frivilligt Samråd inddrages løbende, og der afholdes individuelle workshops for alle interessenter så alle bliver hørt og får muligheden for at sætte deres aftryk på politikken og handleplanen.


Procesplan

Her følger forslag til procesplan frem til at politikken kan blive godkendt:


 • I proces- og tidsplanen er der lagt op til en større dialogfase med inddragelse af aktører på hele kultur-, fritids- og frivillighedsområdet. I dialogfasen undersøger administrationen, om det er muligt at inddrage borgerne via et digitalt borgerinddragelsesværktøj.
 • Der lægges op til en drøftelse i Plan & Kulturudvalget på mødet den 6. februar med henblik på at formulere udvalgets ønsker, og forslag til målsætninger mv. i en ny politik.
 • Folkeoplysningsudvalget og Frivilligt Samråd inddrages løbende.
 • Politikken sendes i høring i relevante udvalg, centre, råd og nævn i efteråret 2024.


Procesplanen samt en oversigt politikscenarier er vedlagt som bilag til sagen.


Sagens videre forløb

Under den forudsætning at Plan & Kulturudvalget godkender procesplanen for en samlet politik vil udvalget blive præsenteret for en drøftelse om mål, rammer og forventninger i februar. Administrationen lægger herudover op til en fælles drøftelse med Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Kultur- & Fritidspolitik, Folkeoplysningspolitikken og Frivillighedsstrategien samles i en fælles politik, og
 2. Oplæg til proces- og tidsplan for en ny Kultur- fritids og frivillighedspolitik 2025-2028 godkendes.

Beslutning

Ad 1:

Godkendte ikke indstillingen, idet Plan & Kulturudvalget besluttede at der skal arbejdes videre med 3 politikker: Kulturpolitik, Fritids- & folkeoplysningspolitik og Frivillighedspolitik.


Ad 2: I konsekvens af beslutningen ad 1, blev proces- og tidsplanen sendt tilbage til fornyet administrativ behandling.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).142. Orientering om Musikskolens udviklingsplan 2023-2025

Resume

Musikskolens tidligere udviklingsplan blev godkendt af Plan & Kulturudvalget den 9. november 2021. Denne sag er en orientering om Musikskolens udviklingsplan for perioden 2023 - 2025 og den tilhørende handleplan.

Formålet med udarbejdelsen af en udviklingsplan og handleplan er at afstemme forventningerne til udviklingen af musikskolens område.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanens 3 spor

Udviklingsplanen beskriver tre spor for Musikskolens udvikling i de kommende år. Det drejer sig om: Musikalsk fællesskab, Vi favner bredt og samarbejder på tværs og Sigter højt og kreativt. Udviklingsplanen er blevet til i et samarbejde og en længere dialog mellem Musikskolens daglige ledelse, Musikskolens bestyrelse (bl.a. forældre/elever) og lærere/personale. Faxe Musikskoles udviklingsplan for 2023-2025 er vedlagt som bilag til sagen.


1. Musikalsk fællesskab

 • Åben Musikskole - Alle borgere kan benytte Musikskolen alene, med band eller familie.
 • Fælles uger - Workshops på tværs af alder, dygtighed, instrument og/eller musikgenrer.
 • Musikalsk miljø - Fælles musikalske og sociale aktiviteter på tværs.
 • Selvorganiserede unge - Inddragelse af de unge i forhold til musikskolens fremtidsarbejde og praktiske gøremål.


2. Vi favner bredt og samarbejder på tværs


 • Samarbejde med folkeskolelærere for at styrke musikundervisningen i alle kommunens 2. klasser.
 • Korprojekt for alle 3.-4. klasser.
 • Samarbejde med udskolingen om valgfagsmusik.
 • Synlig musikskolekontakt på alle skoler.
 • Forebyggende musikalske fællesskaber
 • Understøttelse af det musikalske økosystem


3. Sigter højt og kreativt


 • Fokuslinjer mere undervisning og fællesskab med andre, der vil mere med musikken
 • Ekstra støtte til dem, der ønsker at fortsætte på MGK (Musikalsk Grundkursus).


Denne udviklingsplan følger den samme struktur som den tidligere udviklingsplan og på mange måder kan ambitionerne fra tidligere genfindes i den nye udviklingsplan. Der er dog tale om række ændringer og "kursjusteringer":

 • Under "Favner bredt" er der tale om skærpet opmærksomhed om at nå bredere ud geografisk, øge tilgængeligheden og gerne nå andre, måske mere sårbare målgrupper. Under samme indsatsområde skærpes ambitionerne om et bredere og tættere samarbejde med folkeskolen.
 • Talentudviklingen - under Vi sigter højt og kreativt - her bliver fællesskabet omkring aktiviteterne og den musikalske udvikling prioriteret højere end det tidligere mere individuelle fokus.


Handleplanen
Modellens tre hovedfokus danner baggrund for udarbejdelsen af handleplanen. Som nyt initiativ kan særligt fremhæves:


 • Etablering af mentorprogram
 • Genopbygning af CREW
 • Videreudvikling af hold til lavere pris
 • Tilbud på alle skoler
 • Undervisningstilskud til børn med særlige behov
 • Regelmæssige møder med musiklærerne på skolerne
 • Støtte etableringen af pigebands
 • Søge samarbejder med lokale og nationale partnere


Lovgivning
Alle kommuner er forpligtet (ved lovgivning) til at drive en musikskole, enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.


Faxe Musikskole
Faxe Musikskole er et tilbud om musikalsk fællesskab for børn og unge (0-25 år).

Musikskolen bidrager til social dannelse, styrker fællesskabet og identitetsskabelse - både internt i institutionen og i resten af Faxe Kommune gennem koncerter og events.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller at, orientering om Musikskolens udviklingsplan 2023-2025 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A).143. Orientering om Planlovens muligheder for klimalokalplaner

Resume

Denne sag er udarbejdet på baggrund af en tidligere opfordring af formand for Plan & Kulturudvalget, René Tuekær (L). Sagen giver en overordnet orientering til Plan & Kulturudvalget om Planlovens muligheder for at indarbejde klimahensyn i lokalplanerne.

Sagsfremstilling

Med ændringen af Planloven i 2013 fik kommunerne mulighed for at anvende klimatilpasning og forureningsforebyggelse som lovlige planlægningsmæssige begrundelser for ny lokalplanlægning. Formålet var at give kommunerne et redskab til blandt andet at realisere klimatilpasningsplanerne.


Lovændringen medførte kun en udvidelse af de planlægningsmæssige begrundelser. De emner og krav, der lovligt kan lokalplanlægges for, og som udtømmende fremgår af lokalplankataloget i Planlovens § 15, stk. 2, blev ikke ændret, men med klimatilpasning og forureningsforebyggelse som lovlige planlægningsmæssige begrundelser kan emnerne i lokalplankataloget bruges på nye måder.


Naturstyrelsen udarbejdede i 2013 en vejledning i klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, udsnit af vejledningen om klimalokalplaner er vedhæftet sagen som bilag. I vejledningen gives der en introduktion til lovændringen samt en række eksempler på, hvordan mulighederne for at planlægge for klima kan anvendes.


Reglerne gør det lettere for kommunerne at udarbejde lokalplaner, som pålægger nye bebyggelser at overholde specifikke krav i relation til klimatilpasning, hvis det er nævnt i formålet. Det kan for eksempel være grønne tage, etablering af faskiner eller andre løsninger for lokal håndtering af regnvand. Men det kan også være krav til sokkelhøjde, forbud mod etablering af kældre - eller krav om at byggeri placeres højt på grunden. Opmærksomheden henledes dog på, at hvis klima er anført i formålsbestemmelsen, kan der ikke dispenseres fra de klimabestemmelser, der har ophæng i lokalplanens formål, idet formålet er en del af lokalplanens principper.


Regulering via lokalplanen i forhold til klima og bæredygtighed kan også vedrøre emner som:

 1. krav om op til 25 % almene boliger til sikring af forskellige boformer,
 2. regulering af byens rum gennem kantzoner, uderum og friarealer,
 3. placering af byggeri i forhold til sollys, samt bestemmelser om antallet af træer,
 4. klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse og erosion,
 5. krav til anvendelse af regnvand i toiletter,
 6. bebyggelsesprocent, boligstørrelser, byggehøjder, parkeringspladser,
 7. beskyttelse af arter, naturværdier og grundvand,
 8. beskyttelse af mennesker i forhold til støj, støv og lugt.


Planloven har dog fortsat begrænsninger når det handler om at udmønte konkrete initiativer for klima og bæredygtighed i lokalplanlægning for byggeri. Klimabestemmelser i lokalplaner for en eksisterende bebyggelse, vil således kun have gyldighed i forhold til nybyggeri. Eksisterende huse kan ikke ad denne vej pålægges at etablere for eksempel grønne tage - men kravet vil være gældende, hvis huset i forbindelse med en renovering skal have nyt tag.


En klimalokalplan kan af kommunen også anvendes til at friholde oversvømmelsestruede eller vindudsatte arealer for bebyggelse, etablering af regnvandsbassiner mv. Lokalplanen kan også bestemme, at veje og stier skal anlægges, så de kan bortlede overskydende regnvand ved skybrud.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:
Seniorrådet bakker op om udarbejdelse af klimahensyn til Faxe Kommunes lokalplaner, fx fælles luft til vand station i stedet for de individuelle stationer.


Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt, idet Plan & Kulturudvalget ønsker en temadrøftelse i Byrådet om udmøntningen af mulighederne vedr. klimalokalplaner, herunder inddragelse af §17-4 udvalget vedr. grøn omstilling i det videre arbejde.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Michael Christensen (C) deltog ikke i behandling af punktet.


144. Orientering om tids- og procesplaner for bygge- og anlægsprojekter besluttet i budget 2024

Resume

I denne sag gives der orientering om processer og tidspunkter for gennemførelse af projekter, som er besluttet i kommunens anlægsbudget for 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

I nedenstående skema ses investeringsplanen for 2024 - 2027. I vedhæftede bilag ses investeringsplanen med forventede tids- og procestrin for de enkelte investeringer, herunder hvornår der forventes at skulle træffes politiske beslutninger om projekterne.


Sagen behandles i de politiske udvalg, som har projekter i anlægsbudgettet for 2024 - 2027: Børn & Læringsudvalget (BLU), Plan & Kulturudvalget (PKU), Socialudvalget (SOU), Teknik & Miljøudvalget (TMU) samt Økonomiudvalget (ØKU).


Udvalg

Emne

2024

2025

2026

2027Beløb i hele tusind kr.

BLU

Kapacitetsudvidelse daginstitution Dalby

4.000

4.500BLU

Pulje renovering af legepladser

3.000

1.000

1.000

1.000

PKU

Anlægspulje til fritidsbrugere

1.700

1.700

1.700

1.700

PKU

Biografsal i Haslev

1.000

6.000PKU

Førslev lysanlæg

525
PKU

Renovering af den gamle sportshal i Faxe

500
SOU

Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet

1.447
SOU

Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86

407
SSU

Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem

575
TMU

Asfaltering af veje

23.600

17.600

17.600

17.600

TMU

Dalgårdsvej (udvidelse af den smalle del)

6.000
TMU

Renover. broer og bygværker

4.000

4.000

4.000

4.000

TMU

Energistyring af kommunale bygninger med kunstig intelligens

4.000
TMU

Støjværn på Vestre Ringvej

3.604
TMU

Energioptimering kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Pulje til cykelstier (sti langs Bråbyvej i Haslev, statens finansierer 50%)

6.620

2.000

2.000

2.000

TMU

Renovering af fortove

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Udsk. instal/lyskilder kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Robotbaseret rengøring

2.000
TMU

Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen

1.800
TMU

Pulje til Trafikhandlingsplan

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Udvidelse af institutioner

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise

747
TMU

Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.

575
TMU

Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal

600
TMU

Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads

600
TMU

Nye stibelægninger på eksisterende cykelstier

500

500

500

500

TMU

Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37

500
TMU

Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende

500

500

500

500

TMU

Kloakseparering Kommunale ejendomme

360

360

360

360

TMU

Landsbypuljemidler

100

100

100

100

TMU

Bomme ved stier


500ØKU

IT-indkøb 2023

4.255

4.255

4.255

4.255

ØKU

Infrastrukturpulje

1.500
ØKU

IT-indkøb

1.000

1.000

1.000

1.000

ØKU

Opgradering af IT-systemer

900
ØKU

Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

500

500

500

50085.415

52.515

41.515

41.515


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tallene i skemaet er justeret, så tidligere bevillinger er blevet tillagt.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Socialudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Michael Christensen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

145. Orientering om forventet regnskab 2023 (FR3) for udvalget

Resume

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud.

På Plan & Kulturudvalgets områder forventes det, at budgettet for 2023 samlet set kan overholdes med et overskud på 1,6 mio. kr. på driften og overskud på anlæg i omegnen af 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets tredje og sidste forventede regnskab (FR3) for 2023.


FR3 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 39 mio. kr., hvilket i store træk modsvarer størrelsen på midtvejsreguleringen i indeværende år, som ikke er udmøntet i budgetterne.

FR3 viser således en generel og markant forbedring af forventet regnskab 2023 i forhold til forventningen ved FR2.


I årets tidligere sager om forventet regnskab har det stået klart at kommunen er under et betydende og fortsat økonomisk pres. I løbet af 2023 er der derfor foretaget nødvendige tiltag for at bremse op, herunder det skærpede ansættelsesstop samt opbremsning og udskydelse af projekter. Og det ses tydeligt i FR3, at organisationen har formået at vende udviklingen. Situationen er fortsat alvorlig, men organisationen har ageret ansvarligt.


Siden FR2 er det lykkedes at reducere forventningen til årets regnskabsresultat med mere end 30 mio. kr. på driften, dette til trods for at det specialiserede voksenområde stadig ser et stigende aktivitetspres.


Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager, er likviditeten fortsat under pres, dog ses det at 3-måneders likviditeten begynder at stige i takt med at indtægter for midtvejsreguleringen udbetales til kommunen og opbremsningstiltagene får effekt.


Var midtvejsreguleringen udmøntet til fulde – altså de resterende ca. 38 mio. kr., så ville FR3 og budget omtrent være i balance. På servicerammen forventes en minimal overskridelse på 2 mio. kr.


Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3-sag, som behandles af økonomiudvalget den 12. december og i Byrådet den 18. december, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.


Økonomi på Plan & Kulturudvalget

Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen, skønnes der et mindre forbrug på ca. 1,6 mio. kr., som er inklusiv udvalgets godkendte kompenserende besparelser og opbremsning i forbruget.


Tabel 1: viser Plan & Kulturudvalgets budget og skøn for året på driften;


Driftsudgifter

På driften er det forventningen at forbruget kan holdes indenfor budgettet med et forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Der er dog fortsat bekymringer i forhold til energiudgifterne, som følge af udviklingen i energipriserne, men lige nu er skønnet, at det kan holdes indenfor budgetrammen.

En del af mindre forbruget kan henføres til projekter med ekstern finansiering, her er forventningen at overføre 0,8 mio. kr. til 2024.


Anlægsudgifter

Det forventes at forbruget på anlæg i 2023 udgør ca. 3 mio. kr. i forhold til et budget på ca. 4,5 mio. kr., hvilket medfører et forventet mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr.


Tabel 2: Viser Plan & Kulturudvalgets budget og skøn for året på anlæg;


Som det fremgik af FR2 sagen i august, fremlagde administrationen forslag til besparelser på ca. 0,9 mio. kr. Heraf besluttede Byrådet en besparelse på "Anlægspulje til fritidsbrugere". Den ikke disponerede del af puljen, i alt 390.000 kr., blev lagt i kassen, hvorfor budgettet og skøn er nedjusteret siden FR2.


Der gives ikke yderligere beskrivelse af de øvrige sager her.


Overførsler til 2024

Ved indeværende FR3 forventes der overført 0,8 mio. kr. til 2024 vedr. princippet om 100% overførselsadgang (eksternt finansierede projekter), samt 0,5 mio. kr. vedr. princippet om 4% overførselsadgang.

Der er en forventning om at overføre ubrugte anlægsmidler til 2024 på 475.000 kr. vedrørende lysanlæg til Førslev Idrætsforening.


Tabel 3. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt skal overføres til 2024:

i hele kr.

100% overførsel

4% overførsel

Kan søges på anlæg

Plan & Kulturudvalget

0,8 mio.kr.

0,5 mio. kr.

0,5 mio. kr.Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg.

Der er foretaget udmøntning af puljen til MED-pladser. Bevillingen af dette medtages i den samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet. I alt har Plan & Kulturudvalget modtaget 27.000 kr. fra Økonomiudvalgets budget.


Udgifter til skoleskov ønskes flyttet fra skoleområdet til kulturområdet. Der søges omplacering af budget på 34.000 kr. fra Børn & Læringsudvalget til Plan & Kulturudvalgets ramme.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning, og
 2. udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Michael Christensen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

146. Drøftelse af høringsudkast til Faxe Kommunes pårørendepolitik

Resume

I forlængelse af den politiske beslutning om at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik skal Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- & Integrationsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Børn & Læringsudvalget drøfte høringsudkastet på deres møder i december med henblik på at give input til politikken. Politikken sætter fokus på fire temaer, som skal bidrage til, at pårørende oplever sig som vigtige samarbejdspartnere, der bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.

Sagsfremstilling

Socialudvalget (SOU), Senior & Sundhedsudvalget (SSU), Beskæftigelses- & integrationsudvalget (BIU), Plan & Kulturudvalget (PKU) samt Børn & Læringsudvalget (BLU) besluttede på møder i marts 2023 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik. Politikformuleringen er forankret i Socialudvalget, der i september 2023 vedtog at sende udkast til pårørendepolitik i høring. Høringsperioden løber fra oktober til december. Da målgruppen for politikken går på tværs af flere fagudvalg, skal SSU, BIU, PKU og BLU drøfte høringsudkastet med henblik på at give input til politikken. Udkast til pårørendepolitikken er vedlagt som bilag.


Pårørendepolitikken skal være et værdifuldt fundament for det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og personale og skal medvirke til, at

 • styrke netværket hos borgeren,
 • erfaringer, viden og ressourcer inddrages,
 • pårørende bliver mødt der, hvor de er,
 • skabe respekt og forståelse for hinandens roller,
 • støtte pårørende.


Politikken er blevet til med bidrag fra repræsentanter for pårørende fra dagtilbud, specialskole, Jobcenterets borgerpanel, Veterancenteret, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterådet, Frivilligrådet samt Faxe Kommunes pårørendevejleder.


Ikke to pårørende er ens, og det er deres behov heller ikke. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens definition af pårørende definerer politikken pårørende som værende både partnere, børn eller anden nær familie. Men også naboer, venner eller andet netværk kan betragtes som pårørende. Det afgørende er, hvem borgeren opfatter og udpeger som sine pårørende. Pårørende kan desuden defineres som de mennesker, hvis liv bliver påvirket af, at de hjælper og støtter en nærtstående.


Visionen er, at pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner i at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Samtidig skal pårørende opleve, at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.


For at indfri visionen sætter politikken fokus på fire temaer:

 • De pårørende er vigtige.
 • Samarbejde og dialog.
 • Anerkendelse og støtte.
 • Når børn og unge er pårørende.


De fire temaer skal omsættes til virkelighed gennem handlinger og konkrete aktiviteter for og med pårørende.


Udkast til pårørendepolitik har været i høring i Senior-, Handicap-, Udsatte- og Frivilligrådet, beboerpårørenderåd og bestyrelser på plejehjem, bestyrelser på dagtilbudsområdet, Specialskolen, borgerpaneler i henholdsvis Hjemmeplejen og Jobcentret samt deltagerne i dialogmødet: pårørenderepræsentanter fra dagtilbud, Specialskole, Veterancenteret og Faxe Kommunes pårørendevejleder. Derudover har høringsmaterialet været tilgængeligt på Faxe Kommunes hjemmeside frem til den 20. november 2023.


Høringssvar er ikke indarbejdet i det udkast til pårørendepolitik, der nu sendes i politisk høring.


Processen fremadrettet

Socialudvalget behandler i januar 2024 det endelige udkast til politik med indarbejdede kommentarer fra høringen, hvorefter Byrådet, på deres møde i januar 2024, godkender Faxe Kommunes pårørendepolitik.


Når politikken er godkendt, skal de enkelte fagudvalg omsætte politikkens mål til handlinger inden for deres eget område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Faxe Kommunes pårørendepolitik drøftes med henblik på at give input til politikken.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ikke havde yderligere bemærkninger.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Michael Christensen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

147. Godkendelse af årlig opfølgning på Sundhedspolitikken 2021-2025

Resume

Sundhedspolitikken 2021-2025 blev godkendt af Byrådet den i 2021 (jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203). I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes en årlig opfølgning til fagudvalg og Byråd. Denne sag er opfølgningen for 2023. Fagudvalgene skal forholde sig til deres områdes specifikke bilag vedlagt denne sag.

Sagsfremstilling

I perioden den 4. -11. december 2023 skal fagudvalgene behandle opfølgningen på Sundhedspolitikken inden for deres områder. Denne sag er identisk på fagudvalgenes dagsordener i december. Der er vedhæftet bilag til hvert fagudvalg. Plan & Kulturudvalget skal forholde sig til bilag 5 og bilag 6.


Sundhedspolitikken 2021-2025

Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og gennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser og indførelse af røgfri udearealer, samt adgang til sund mad og forskellige indsatser til at styrke den mentale sundhed.
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.


De overordnede mål i Sundhedspolitikken er:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus.
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære.
 3. Mindre alkohol og nul stoffer.
 4. Styrket mental sundhed.
 5. Mad og gode måltider.
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats.


Status på centrenes indsatser i 2023

Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2023:


Eksempler på succeser

 • Jobcenter Faxe har som led i et STAR-projekt (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) samarbejdet med HR omkring fastholdelse af Faxe Kommunes medarbejdere, samt nedbringelse af det interne sygefravær.
 • Sundhed & Forebyggelses tilbud ”Motion i fællesskab” fusionerede med den lokale gymnastikforening i Karise
 • Demensenhedens træningsterapeuter samarbejdede med Sundhedsstyrelsen om Træningsguide for Mennesker Med Demens og er med i flere træningsvideoer
 • Øget samarbejde mellem foreningskonsulenten i Kultur og Fritid og en sundhedskonsulent fra Sundhed & Forebyggelse om et årligt fælles kursus i foreningsregi om alkohol og rusmidler mv.
 • Fra 1. januar 2024 kan botilbuddene under Socialpædagogisk Center Øst og Vest tilbyde deres borgere en læge, som er fast tilknyttet det enkelte botilbud tilsvarende ordningen på kommunens plejehjem. Det vil i høj grad styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene og øge patientsikkerheden.
 • Sundhedsplejens tilbud til førskolebørn med overvægt er blevet implementeret.
 • Alle kommunale plejehjem har opnået det Økologiske Spisemærke i bronze.


Eksempler på udfordringer

 • Flere multisyge borgere, som er udfordret psykisk, socialt og økonomisk, og som er sværere at fastholde i et forløb.
 • Børn og unges mentale sundhed er fortsat stærkt udfordret.
 • Andelen af borgere med overvægt er stadig en af de højeste i regionen.


Videre politisk proces

Som koordinationsudvalg har Senior & Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående opfølgning på Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har behandlet opfølgningen på områdernes indsatser, samles disse til en tværgående opfølgning. Den tværgående opfølgning præsenteres for Senior & Sundhedsudvalget den 17. januar 2024 inden Byrådets endelige behandling den 31. januar 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.


Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ikke havde yderligere bemærkninger.


Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Michael Christensen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

148. Meddelelser

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsarrangementer
Vedlagt er oversigt over kultur- og fritidsarrangementer.

Orienteringen om større arrangementer 2024

Vedlagt er en foreløbig liste over større arrangementer i 2024.


Status på eventkalender

Eventkalenderen findes fortsat på oplevfaxe.dk. Administrationen følger løbende op på, hvor vidt foreningerne får lagt deres arrangementer på kalenderen. Dette er en betingelse, når der modtages tilskud fra Kulturpuljen. Andre foreninger får jævnligt information om, at de har mulighed for at dele deres aktiviteter på kalenderen, f.eks. via nyhedsbreve og anden kommunikation.

Boblberg, som står for www.oplevfaxe.dk, har lavet en ny indgang til selve Boblberg i Faxe, hvor man kan læse om kommunen, finde vej til aktivitetskalenderen og læse indlæg fra brugere i Faxe Kommune, der leder efter nye fællesskaber. I den forbindelse arbejder administrationen på en ny release af siden og aktivitetskalenderen, så den kan blive promoveret. Det forventes at blive sat i værk i løbet af 1. kvartal 2024.

Den nye side findes her: www.boblberg.dk/sjaelland/faxe


Prisuddeling 2024
Prisuddelingen afholdes d. 14. marts 2024 i Vesterledhallen i Haslev i tidsrummet fra kl. 19.00 til 21.00.


Opdatering af retningslinjer for lokaletilskud jf. beslutning om nedlæggelse af lokaletilskud til medlemmer over 25 år

Vedlagt er de justerede retningslinjer. Disse forelægges også Folkeoplysningsudvalget på deres møde den 30. november.


Kulturkonferencen 2023

Plan & Kulturudvalgets kulturkonference blev afholdt den 14. november i Kultunariet i Haslev. De kulturelle foreninger og aktører var repræsenteret med ca. 56 personer. Emnet var: "Hvordan synliggøres kulturens betydning?". Ud over drøftelse af emnet blandt de fremmødte og et oplæg fra Kulturscenen.dk, gav Lasse Marker fra "Why Consulting" et oplæg om Kulturens betydning og den kulturpolitiske situation.


Nyt fra Ungdomsforum i Faxe Kommune

"Spektrum" – én dag med musik, lyrik og scenekunst af unge, for unge lørdag den 27. januar 2024 fra kl. 13 til kl. 18 på B&W Live i Haslev.

Det sidste halve år har en gruppe af 5-7 unge mødtes regelmæssigt for at udvikle og planlægge en dag med fokus på kunst og kultur af unge og for unge. De er fælles om at sætte fokus på de kreative vækstlag, der er i kommunen, og samtidig give en smagsprøve på, hvad et ungdomshus/et mødested, eller en ungdomsplatform kan være og skal kunne rumme. Spektrum samler forskellige ungdomsmiljøer både genremæssig og geografisk. Der arbejdes på program, indhold og kommunikation.


Museumsreform - status

Den 9. november modtog Kulturministeren 17 anbefalinger til en kommende museumsreform. Der er anbefalinger om en forenklet beskrivelse af museernes opgaver under temaerne vidensudvikling, samlingsudvikling og formidling, der er indbyrdes afhængige og skal løses med høj kvalitet. Det anbefales at der indføres minimumskrav som statsanerkendte museer skal leve op til for at få eller bevare deres statsanerkendelse.


Hertil ønsker arbejdsgruppen bag anbefalingerne til ministeren flere modeller for tilskud, som skal sikre en mere gennemsigtig tilskudsstruktur end den, der er i dag. Der er skitseret en såkaldt trappetrinsmodel og byggeklodsmodel, hvor hovedparametre i tilskudsberegningen om antal brugere/besøgende, forskning og indtægter (entre + kommunale tilskud). Hvis arbejdsgruppens modeller følges vil det give relativt pæne stigninger i statstilskuddet til Østsjællands Museum, uanset om det er den ene eller anden model.


Administrationen afventer resultatet af de politiske diskussioner mellem Kulturministeren og relevante politikere på Christiansborg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A). Michael Christensen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

149. Lukket punkt: Meddelelser (Lukket)
150. Lukket punkt - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
151. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 5. december 2023

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 5. december 2023.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.