Plan & Kulturudvalget - 06-12-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 6 december, 2022 - 19:00
Hent som fil:
148. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

149. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 500-97 - Boligområde ved Bækvej og Lysholm Allé i Haslev, Det blå marked og igangsættelse af høring

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til Lokalplan 500-97 er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra 1927 Estate, som ønsker mulighed for at etablere boliger i området ved "Det Blå Marked" mellem Lysholm Allé og Bækvej i Haslev. Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om lokalplanforslaget med tilhørende miljørapport kan godkendes og sendes i offentlig høring, samt om midler til etablering af en hævet flade på Lysholm Allé skal tages med i budgetforhandlingerne for budget 2024.

Sagsfremstilling

Historik

Plan & Kulturudvalget besluttede den 8. marts 2022 at igangsætte planlægning for dette område. Der har undervejs i planprocessen været en lang række faktorer, der har haft indflydelse på bebyggelsesplanen. Dels gik bygherre tidligt bort fra tankerne om etagebebyggelse, da for-debatten viste, at borgerne havde uvilje mod bebyggelse i 4 etager. Dels har forskellige miljøundersøgelser givet en række bindinger på arealdisponeringen, ligesom bygherres kendskab til boligmarkedet har resulteret i en større vægtning af de mindre boligenheder.


Disse forhold har ændret lidt på planens udformning fra udvalget senest godkendte bebyggelsesplanen d. 16. august 2022. På samme måde har bygherre, siden udvalget ved besigtigelsen i den 17. september 2022 mundtligt kommenterede på bebyggelsesplanen, arbejdet på at skabe forskydninger i bebyggelsens facader for at understøtte de gode mellemrum mellem boligerne. Bygherre har endvidere udarbejdet visualiseringer af uderummene for at formidle, hvad disse rum har af kvaliteter.


På møde den 8. november 2022 sendte Plan & Kulturudvalget bebyggelsesplanen tilbage til administrationen med henblik på videre drøftelse med bygherre. Foranlediget af anmodning fra bygherre, blev der den 18. november 2022 afholdt møde med formanden for Plan & Kultur, der præciserede udvalgets betragtninger omkring bebyggelsesplanen. Præciseringerne har affødt en supplerende beskrivelse af projektet, vedlagt som bilag.


Lokalplan 500-97 - vedlagt som bilag

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge arealet til boliger. Bebyggelsen er disponeret omkring en nord-sydgående fordelingsvej med indkørsel fra syd fra Lysholm Allé. Ud fra fordelingsvejen går 7 mindre boliggader, der alle ligger i en øst-vestlig retning. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres op til 16.500 m2 svarende til ca. 150 boliger afhængig af boligernes størrelse. Der kan opføres gårdhavehuse, rækkehuse i et og to plan samt etageboliger i to etager.


Centralt i bebyggelsen etableres to større torve i forbindelse med fordelingsvejen. Ud over torvene giver lokalplanen også mulighed for at etablere mindre mødesteder og grønne pladsdannelser placeret langs de nord-syd-gående gangstier. I områdets nordvestlige hjørne kan arealerne udnyttes til en boldbane. Til håndtering af den øgede mængde overfladevand fra området er der mod øst i forlængelse af det sydligst beliggende torv udlagt et areal til forsinkelse af regnvand i form af et regnvandsbassin.


Lokalplanområdet vejtilsluttes til Lysholm Allé. Fordelingsvejen overgår på det nordligste stykke til en bred sti, der føres over Gillesbækken. Der etableres desuden cykelstiforbindelse mod øst ved nyttehaverne og en direkte stiforbindelse til Bækvej fra områdets nordligste boligvej. Således vil de bløde trafikanter kunne krydse området uden at skulle ud på Lysholm Allé. Derudover sikrer lokalplanen, at der etableres mindre stier på tværs af boliggaderne, således at området bliver forbundet med de eksisterende stier i områderne mod nord, øst og syd.


Miljørapport - vedlagt som bilag

På baggrund af kendskab til trafikstøj fra Lysholm Allé og Bækvej, støj fra nærliggende virksomheder samt en registreret forurening indenfor lokalplanens blev det besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport for forslaget til lokalplan med henblik på at undersøge, om den ændrede anvendelse kan afstedkomme uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger af væsentlig karakter på omgivelserne eller i selve lokalplanområdet.


Afgrænsningen af miljørapporten viste, at miljørapporten skulle behandle følgende emner: støj, jord, grundvand samt natur, flora og fauna. Miljørapporten vurderer, at der kan ske mindre påvirkninger i anlægsfasen af jord og grundvand, mens den vurderer, at der vil være ingen eller ubetydelige påvirkninger i driftsfasen for alle fire emner.


Offentlig høring

Forslag til lokalplan 500-97 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde i Haslev den 9. februar 2023. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager, skal der etableres en hævet flade på Lysholm Allé, med det formål at sænke hastigheden og øge opmærksomheden på udkørende trafik og bløde trafikanter. Lysholm Allé er en kommunal vej og ligger udenfor lokalplanområdet. Lokalplanen forventes vedtaget endeligt primo juni 2023, hvorefter det nye boligområde kan realiseres. Da der ikke er afsat midler i budget 2023 til etablering af en hævet flade på Lysholm Allé, foreslår administrationen at der afsættes midler på budget 2024.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet ser frem til at deltage i en arbejdsgruppe.


Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan 500-95 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 9. februar 2023 og
 3. at midler til etablering af en hævet flade på Lysholm Allé tages med i budgetforhandlingerne for budget 2024.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

150. Godkendelse af principper for større solcelleanlæg

Resume

Byrådet skal godkende retningslinjer for behandling af større solcelleanlæg i kommunen.

Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af flere politiske temadrøftelser, og skal gælde for etablering af fremtidige solcelleanlæg.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har på baggrund af flere temadrøftelser, senest den 8. november 2022 i Plan & Kulturudvalget, udarbejdet et endeligt forslag til retningslinjer for etablering af større solcelleanlæg til endelig godkendelse. Retningslinjerne er vedlagt i bilag 1.


I Byrådets vision er et af fokusområderne "En bæredygtig fremtid" hvilket blandt andet indebærer, at kommunen arbejder for reduktion af drivhusgasser og for den grønne omstilling. I tråd hermed arbejder Faxe Kommune for muligheden for, at etablere større solcelleanlæg. Faxe Kommune ønsker dog samtidigt at sikre, at større solcelleanlæg udformes og placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til naboer, landskabs- og naturværdier mv.


Retningslinjerne har derfor til hensigt at skabe tydeligere retningslinjer i forhold til dialogen med henholdsvis borgerne og ansøgere, af de større solcelleanlæg, i forhold til klare rammer for fremtidige solcelleanlæg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet har en overordnet bekymring for hvor meget jord, der anvendes til solceller. Alternativer bør overvejes.


Center for Plan og Miljø indstiller, at retningslinjerne godkendes.

Beslutning

Anbefalet med følgende bemærkninger:


 1. at kommunens allerede vedtagne klimamål omkring CO2-reduktion indskrives i indledningen.
 2. at punkt 10. præciseres i forhold til, hvordan der arbejdes med vildtets frie bevægelighed.
 3. at administrationen, i forbindelse med byggesagen, opfordrer bygherre til at være i løbende dialog med naboerne omkring opførelsen af solcellerne.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

151. Beslutning om foreningen Haslev Festdages ansøgning om tilskud fra Kulturpuljen 2023

Resume

Haslev Festdage er et to dages musikarrangement for hele familien, der afholdes hvert år i juni måned. Foreningen Haslev Festdage ansøger i 2023 om tilskud a 200.000 kr. fra Kulturpuljen. Ansøgningen skal nu politisk behandles, idet ansøgninger om større kulturelle projekter (over 50.000 kr.) skal behandles af Plan & Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Haslev Festdage har 13 år på bagen. Det har gennem alle årene været ønsket at arrangere en festival med et bredt musikprogram, hvor familier kan være sammen og få gode oplevelser. Grundtanken har været at skabe en større begivenhed til gavn og glæde for kommunens borgere - og at markere, at der sker noget i Faxe Kommune. Haslev Festdage startede som et aktivitetsudvalg under Haslev Handelsstandsforening, men er i dag organiseret som en selvstændig non-profit forening, båret af frivillig arbejdskraft. Haslev Festdage har gennem alle årene modtaget tilskud fra Faxe Kommune, fra et beskedent starttilskud i 2009 på 35.000 kr. til 200.000 kr. i de seneste år.


Ansøgning
Foreningen ansøger om 200.000 kr. fra Kulturpuljen til Haslev Festdage 2023. Tilskuddet går til den samlede festival og er med til at bane vejen for andre sponsorater (foreningens ansøgning er vedlagt som bilag på sagen).


Frivillighed
Arrangementet er båret af frivillige kræfter, ligefra opbygning af scene og festplads, vagter, indgangskontrol, barpersonale, bestyrelsesarbejde mv. Herudover støttes projektet også med legater, sponsorater samt tilskud fra Kulturpuljen. Støtten har medført, at Festdagene kan holde billetpriserne lave og øge tilgængeligheden til arrangementet.

Formål med aktivitet der søges tilskud til
Formålet med arrangementet Haslev Festdage er at afholde en festival med bred aldersappel, og skabe rammer for at mødes på tværs. Bestyrelsens ambition er, at festdagene skal være kommunens største kulturbegivenhed.


Økonomi
Festdagene oplyser, at foreningen Haslev Festdage er momsfritaget. SKAT forudsætter, at foreningen opnår et overskud, der er rimeligt i forhold til foreningens aktiviteter. Hovedparten af overskuddet skal gives videre til almene formål og modtagerne skal godkendes af SKAT.

Tidligere tilskud til Haslev Festdage:

 • 2022: foreningen modtog 200.000 kr. i tilskud (PKU-beslutning juni 2021)
 • 2021: foreningen fik ikke udbetalt tilskud på grund af coronanedlukning (budgetforlig)
 • 2020: foreningen modtog 100.678 kr. til at dække udgifter forbundet med coronaaflysninger (budgetforlig /PKU corona-beslutning)
 • 2019: foreningen modtog 250.000 kr. i tilskud (budgetforlig)
 • 2018: foreningen modtog 250.000 kr. i tilskud (budgetforlig)

Opsummering og administrationens indstilling
Administrationen har fuldt udviklingen for Haslev Festdage og konstaterer, at antallet af besøgende har udviklet sig positivt. Over årene er det lykkedes at få balance og give det nødvendige overskud, som forudsat af SKAT - velvidende at vejret nogle år har haft stor betydning, og i flere år bidrog til underskud.

Haslev Festdages ansøgning matcher Kulturpuljens retningslinjer, ved at lave arrangementer af høj kvalitet til borgerne i Faxe Kommune. Administrationen indstiller, at der via Kulturpuljen i 2023, tildeles 100.000 kr., da foreningen nu har oparbejdet et mere stabilt grundlag for arrangementet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at foreningen Haslev Festdage bevilges 100.000 kr. fra Kulturpuljen 2023.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

152. Orientering om ny svømmehal i Haslev pr. december 2022

Resume

Denne sag giver en orientering om status på arbejdet med grundlaget for en ny svømmehal i Haslev. Orienteringen følger op på Økonomiudvalgets beslutninger om finansiering af ny svømmehal i Haslev fra den 6. oktober 2021, spørgsmål vedr. projektet på Byrådets budgetseminar i juni og en orientering om arbejdet til Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget hhv. den 16. og 24. august 2022.

Der lægges op til at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udgangspunkt
Haslev skal have en ny svømmehal indenfor en overskuelig tidsramme. Den nuværende svømmehal har været i drift i godt 45 år til gavn og glæde for foreninger, skoleelever og borgere i almindelighed.
Det er vurderingen at en ny svømme hal vil koste ca. 150 millioner kr. Udviklingen på byggeområdet de seneste år og andre nyere svømmehalsprojekter kan pege i retning af en højere pris.

Byrådet har tidligere anerkendt, at der skal skaffes midler til en ny svømmehal og har i flere år sparet op til en ny svømmehal. Ved udgangen af 2022 vil der være opsparet 42,8 millioner kr. Beløbet indgår som en del af kommunens kassebeholdning.

Økonomiudvalget besluttede i efteråret 2021, at der skulle arbejdes videre med tre, af dengang fire mulige modeller for finansiering af en ny svømmehal. Materialet til Økonomiudvalgets drøftelse den 6. oktober 2021 giver en detaljeret beskrivelse af modellerne.

Status pr. december 2022:

 • I august blev dialogen med Haslev Hallerne opsummeret, herunder bud på andre finansieringsmodeller. Disse er siden afdækket nærmere i samarbejde med Elmann advokaterne (som lavede notat til Økonomiudvalget i efteråret 2021), Haslev Hallerne, Nykredit, Sparekassen Sjælland og KommuneLeasing. Alle modeller har konsekvenser for Faxe Kommunes kassebeholdning, enten i form af et kassetræk eller deponering. Dette er uddybet nedenfor.
 • Administrationen har holdt møde med de klubber, der i dag benytter Haslev svømmehal. Indholdet i mødet var at give en status på Haslev svømmehals tilstand, en status på hvor langt Faxe Kommune er med at afdække mulighederne for finansiering af en ny svømmehal og en tilkendegivelse af, at klubberne vil blive inddraget når en ny svømmehal skal tegnes.
 • Der pågår et samarbejde mellem Haslev Hallerne og Faxe Kommune, repræsenteret af Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, der omhandler forskellige tekniske løsninger vedr. en ny svømmehal, herunder en første screening af hallernes skitseprojekt. De foreløbige konklusioner peger på at en traditionel betonkonstruktion (som den nuværende svømmehal og skitseprojektet) i det lange løb er mere holdbar, vedligeholdelsesvenlig og økonomisk i forhold til bassiner i stål eller kunststoffer, som ser ud til at være billigere i anskaffelse og etablering.
 • Rambøll, der stod for en byggeteknisk gennemgang i eftersommeren 2021, er ultimo september blevet bedt om en uddybning af enkelte, mere kritiske elementer i 2021-rapporten, herunder anvisninger på hvorledes disse bedst håndteres i perioden frem til en ny svømmehal kan stå klar. I skrivende stund foreligger den skriftlige tilbagemelding ikke, men ved den fysiske gennemgang medio oktober bekræftede Rambølls konsulent, at det vil være muligt at holde Svømmehallen i drift i den forventede årrække, hvis man respekterer de oprindelige byggemetoder. Andre, nyere udbedringsmetoder kan have negativ indflydelse på restlevetiden.
 • Både Plan & Kultur- og Økonomiudvalget har ønsket et fællesmøde med Haslev Hallerne. Mødet er planlagt til afholdelse forud for Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2023.


Finansieringsmodeller
Administrationen arbejder på et notat om, hvilken betydning de forskellige finansieringsmodeller konkret vil have for Faxe Kommunes økonomi. Nedenstående er derfor alene en første opsummering af de finansieringsmodeller, som Haslev Hallerne har bragt i spil.

 1. Haslev Hallerne optager privat lån igennem Nykredit. Efter et møde med Nykredit står det klart, at Haslev Hallerne kan indgå en aftale med dem. En aftale vil dog være betinget, at Faxe Kommune stiller en fuld garanti i byggeperioden. Der er flere muligheder for langsigtet belåning for Haslev Hallerne og deraf garantiforpligtigelser for Faxe Kommune. En mulighed for at reducere garantibeløbet, er at lave en langvarig uopsigelig driftsaftale med Haslev Hallerne.
 2. Haslev Hallerne optager privat lån igennem Sparekassen Sjælland. Efter et møde med Sparekassen Sjælland står det klart, at Haslev Hallerne kan indgå en aftale med dem. Sparekassen Sjælland er åben for forskellige finansielle løsninger både i byggefasen og ved den endelige finansiering. Der er mulighed for at reducere garantibeløbet og den efterfølgende finansiering, hvis Faxe Kommune giver et kontant anlægstilskud til Haslev Hallerne. Ligeledes vil en langvarig uopsigelig driftsaftale med Haslev Hallerne kunne sikre en bedre belåning, og en reducering af garantibeløbet når slutfinansieringen skal på plads.
 3. Finansiering via KommuneLeasing. Efter et møde med KommuneLeasing står det klart, at Faxe Kommune kan indgå en aftale med dem. KommuneLeasing vil være ejer af bygningen, og leaser efterfølgende denne til Faxe Kommune. Dette vil kræve, at Faxe Kommune deponerer et beløb i takt med, at byggeriet betales. Modellen er beskrevet i sagen fra Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2021. Haslev Hallerne vil ikke kunne indgå en sådan aftale.
 4. Herudover er der som nævnt i sagen til Økonomiudvalget i oktober 2021 den kendte model, med et kommunalt opført byggeri med egen finansiering fra kassen og anlægsbevilling.

Uagtet finansieringsmodel, vil det være muligt at lave aftale med Haslev Hallerne om drift af svømmehallen.

Opsummering
Sammen med Elmann advokater arbejder administrationen videre med det omtalte notat om finansieringsmodeller. Notatet suppleres af en opdateret "køreplan" for det videre arbejde med en ny svømmehal i Haslev. Administrationen forventer, at notatet og en ny orientering til Byrådet via Plan & Kulturudvalg & Økonomiudvalg kan foreligge i løbet af første kvartal 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at orienteringen om finansiering af ny svømmehal i Haslev tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

153. Godkendelse af opfølgning på indsatser i Sundhedspolitik 2021-2025

Resume

I november 2021 godkendte Byrådet Faxe Kommunes Sundhedspolitik, Jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. Der er efterfølgende udarbejdet en status og opfølgning for alle fagudvalgsområdernes indsatser, som fagudvalgene skal godkende. Opfølgning skal sikre, at Sundhedspolitikken indtænkes på alle områder og bredt understøtter sundheden i Faxe Kommune.

Med denne sag skal fagudvalgene godkende de separate opfølgninger for indsatser i Sundhedspolitikken på deres områder. De respektive udvalg skal forholde sig til et fagudvalgsspecifikt bilag vedlagt denne sag.  

Sagsfremstilling

I perioden den 5.-8. december skal fagudvalgene drøfte status på udfoldelsen af Sundhedspolitikken på deres områder og behandle mulige justeringer af politikkens indsatser for hver deres områder.

Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener fra den 5.- 8. december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg, som udvalgene skal behandle.

Bilagene indeholder både en status og opfølgning på indsatserne og eventuelle justeringer af politikken for fagudvalgenes områder. Desuden er Sundhedspolitikken 2021-2025 og den tværgående opfølgning og status ved lagt som bilag.


Sundhedspolitikken 2021-2025
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.

De overordnede mål i Sundhedspolitikken er som følger:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats


Status på centrenes indsatser i 2022
Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og igennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og meget mere. Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2022:


Eksempler på succeser

 • Øget brug af naturen til mere bevægelse, foreningsaktiviteter mv. Fra august 2022 er der i større grad blevet adgang til Haslev Orned/Nordskoven. I alt ca. 170 hektar skov er nu yderligere til rådighed, hvilket kan blive til stor glæde og gavn for mange flere borgere, foreningsfolk mv. end dem der allerede bruger skoven/naturen.
 • Børne- og ungeområdet har et gennemgående fokus på bevægelsesglæde og sociale fællesskaber i både dagtilbud og skoleregi. Der er flere institutioner, som er DGI-certificerede, og der er flere steder etableret nye udendørs aktivitetsredskaber.
 • Udsatte borgeres mentale sundhed styrkes ved bl.a. tiltag for fastholdelse af borgerne på arbejdsmarkedet og nedbringelse af sygefravær for borgerne. Det understøtter trivselsfremmende miljøer med fokus på jobgenerhvervelse og social færdighedstræning i fællesskaber.
 • Lige adgang til sundhedstilbud for alle understøttes ved bl.a. én indgang til Sundhed og Forebyggelses tilbud. Det giver flere henvendelser fra både borgere og internt i organisationen. Der opleves herved bl.a. en større faglighed i visitationsprocessen.
 • Røgfri arbejdstid er fuldt implementeret.
 • Alkohol- og Rusmiddelpolitikken er udarbejdet og forventes godkendt i Byrådet den 31. januar 2023.


Eksempler på udfordringer

 • Sundhedsprofilen 2021 viser, at særligt borgernes mentale sundhed er udfordret på flere parametre. Det aktualiserer behovet for arbejdet med indsatserne i Sundhedspolitikken.
 • Visse målsætninger er ikke fuldt opfyldt af flere årsager, bl.a. grundet igangværende processer og manglende kompetencer, f.eks. i forhold til fuld udnyttelse af naturen som sundhedsfremmende element.
 • Det seneste skovareal i Haslev Orned/Nordskoven, som borgere og foreningsliv nu har fået brugsret over, er endnu ikke etableret fuldt ud, så det fulde potentiale for brug af skoven er opnået. Processen er påbegyndt i efteråret 2022 og fortsætter fremadrettet.


Videre politisk proces
Som koordinationsudvalg har Senior og Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående udmøntning af Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til Sundhedspolitikken samt eventuelle revideringer af deres indsatser, samles disse til en tværgående handleplan. Den tværgående handleplan præsenteres for Senior og Sundhedsudvalget den 16. januar forud for Byrådets endelige godkendelse den 31. januar.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

 • Socialudvalget den 5. december
 • Beskæftigelses- & Integrationsudvalget den 5. december
 • Plan & Kulturudvalget den 6. december
 • Teknik & Miljøudvalget den 6. december
 • Senior & Sundhedsudvalget den 7. december
 • Børn & Læringsudvalget den 8. december

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. fagudvalgene godkender opfølgningerne på indsatserne på deres områder
 2. fagudvalgene godkender eventuelle forslag til justeringer i indsatser og mål på deres områder.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

154. Meddelelser

Resume

Kultur- og fritidsarrangementer
Vedlagt er oversigt over kultur- og fritidsarrangementer 2022 og første halvdel af 2023.

Billedkunstrådet i Faxe Kommune

Billedkunstrådet i Faxe Kommune har søgt Statens Kunstfond om tilskud til udvikling af tre lokale kunstprojekter. Statens Kunstfond har pr. den 22. november meddelt, at de har bevilget 25.000 kr. Bevillingen gives under forudsætning af tilsvarende tilskud fra Plan & Kulturudvalget, hvilket har været praksis ved tidligere Kunstfond-bevillinger til Billedkunstrådet.
Projekterne handler om videreudvikling og research vedr. udstilling af kultegninger af Stine Florian (1876 - 1921), som hele sit liv boede i Kongsted. Udvikling af rådets hjemmeside og videreudvikling af: Kunst på stedet/frokost i det grønne (mødet med lokale kunstnere ved deres værker). Der arbejdes med projekterne i hele 2023.


Ensemble Storstrøm - nye vedtægter

Ensemble Storstrøm har i en længere periode arbejdet på ændring af deres vedtægter. De ændrede vedtægter er nu godkendt af Ensemblets bestyrelse den 27. oktober 2022. Ændringer af vedtægterne forelægges nu de fire aftale-kommuner hhv. Næstved, Faxe, Guldborgsund og Lolland Kommune. Af ændringerne fremgår det, at det alene er Staten og kommunerne som kan tage stilling til evt. opløsning af Ensemblet. Staten skal i den sidste ende godkende Ensemblets ændrede vedtægter.

Plan & Kulturudvalgets kulturkonference 2022
Plan & Kulturudvalgets kulturkonference blev afholdt den 23. november på B&W Live i Haslev. De kulturelle foreninger og aktører var repræsenteret med ca. 50 personer. Emnet var: kulturens betydning og ud over drøftelse af emnet blandt de fremmøde, gav Lasse Marker fra "Why Consulting" et oplæg om kulturens betydning i nutidens kulturpolitik i Danmark.


Frivillighedskonferencen 2022
Frivillighedskonferencen 2022 blev afholdt den 25. oktober på Nordskovskolen og der deltog ca. 45 frivillige fra både det frivillige sociale område, det folkeoplysende område og det kulturelle område. Temaet var rekruttering i den attraktive forening. Vedlagt er et referat fra paneldebatten om den attraktive forening.


Status på pulje vedr. støtte til børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter 2022

Puljen har et budget på 269.813 kr. i 2022. Der er på nuværende tidspunkt ca. 13.000 kroner tilbage i puljen. Det tyder på at aktivitetsniveauet er på niveau med perioden før corona. Det er fortsat primært de traditionelle sportsgrene, som f.eks. fodbold, svømning og gymnastik, der primært søges til hos idrætsforeningerne. Der er søgt en del tilskud til elitetræning hos HTT og også Faxe Musikskole er der søgt en del tilskud til. Administrationen bemærker at der, for første gang i flere år, er søgt tilskud til den Regionale Billedskole.


Orientering om Frivilligrådets repræsentantskabsmøde
Rådet afholdte møde d. 22. november og besluttede at indkalde til et konstituerende møde i januar 2023.


Orientering om projekt om ny belysning på fodboldbanerne i Førslev

Sportspladsbelysningen i Førslev afventer i øjeblikket flere godkendelser. Der er søgt om dispensation for kirkefredningslinjer hos Fredningsnævnet. Kirkefredningslinjerne sætter begrænsninger for byggeri og lys i områder omkring kirker. Derfor skal der gives en dispensation før administrationen kan arbejde videre med projektet. Derudover er der ved at blive lavet en større miljøvurdering, idet at lyset skal ses i sammenhæng med bl.a. den kunstgræsbane, som Førslev IF også har søgt om. Herudover skal der søges byggetilladelse, og denne afhænger af, at der først gives dispensation for kirkefredningslinjerne.


Orientering om status aktivitetskalender

Administrationen igangsætter en mindre kampagne med henblik på at øge kendskabet til aktivitetskalenderen. Der vil blive oprettet links til kalenderen på kommunens og på bibliotekets hjemmeside. Herudover vil der komme opslag på kommunens Facebook-side og annoncer i lokalaviserne. Kalenderen kan findes på www.findaktiviteter.dk/faxe.


Studietur til Skotland
Administrationen forventer, at turen afholdes fra d. 30. maj (eftermiddag/aften) til d. 2. juni 2023 og turen går til Edinburgh.


Prisuddelingen 2023
Administrationen har åbnet for indsendelse af kandidater og arrangementet afholdes d. 15. marts 2023 i Haslev.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.


155. Lukket - Meddelelser (Lukket)
156. Lukket punkt ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
157. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 6. december 2022

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 6. december 2022.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.


Beslutning

.