Plan & Kulturudvalget - 07-02-2023

Referat
Dato:
Tirsdag, 7 februar, 2023 - 16:30
Hent som fil:
11. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

12. Endelig vedtagelse af lokalplan 1100-55 for et boligområde ved Karisevej i Dalby, Dalbyhuse

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning. Forslag til lokalplan 1100-55, for et boligområde ved Karisevej i Dalby, blev godkendt af Byrådet den 24. november 2022 og har være i offentlig høring i perioden fra den 7. december 2022 til den 11. januar 2023. Der skal nu tages stilling til om planen skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planen er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra bygherre, som ønsker at udbygge området øst for Nygårdsvej og nord for Karisevej med ca. 80 tæt-lav bolig. Området ligger indenfor kommuneplanens rammeområde D-B16 som er udlagt til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen er således udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.


Offentlig høring

Forslaget har været i offentlig høring i 5 uger i perioden den 7. december 2022 til den 11. januar 2023. Torsdag den 15. december 2022 blev der afholdt borgermøde på Bavneskolen, hvor forslaget blev præsenteret.


Kommune har modtaget to høringssvar, som omhandler:

 1. opfordring til blandet beboersammensætning på tværs af alder og ejerformer, flere rekreative muligheder i planområdet, fælles varmeløsninger, el-ladestandere, bedre trafiksikkerhed ved krydsning af Karisevej, fokus på offentlig transport samt ros til stiforbindelse til skole mv.
 2. bekymring vedrørende afledning af overfladevand fra området.


De fremsendte høringssvar giver ikke anledning til at ændre planen.


Herudover har kommunen modtaget en ny bebyggelsesplan fra bygherre, som ønsker at erstatte 4 rækkehuse, syd for den nordlige boligvej, med 4 dobbelthuse. Til gengæld forlænges 4 rækkehuse syd for den sydlige boligvej med hver en ekstra bolig (se vedlagte). På bebyggelsesplanen i lokalplanforslaget er der vist 80 boliger og i den reviderede plan er der vist 79 boliger.


Det vurderes, at den nye bebyggelsesplan ikke medføre væsentlige ændringer i de grønne fællesarealerne eller bebyggelsens overordnede disponering. Det vurderes at ændringen ikke vil have betydning for naboerne og at der derfor ikke er grundlag for en fornyet offentlig høring. I forhold til lokalplanforslaget vil det kræve en ændring af delområdegrænsen.


Center for Plan & Miljø indstiller, at den ønskede ændring imødekommes og at lokalplanen tilrettes i overensstemmelse hermed (se vedlagte rettelsesblad).


Lokalplan 1100-55

Formålet med lokalplan 1100-55 er at udlægge området til byzone og til boligformål. Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder. Delområde I udlægges til tæt-lav boligbebyggelse i form af rækkehuse, delområde II udlægges til dobbelthuse endelig udlægges delområde III til grønt fællesareal.


Det fastlægges, at rækkehusene i delområde I som udgangspunkt ikke må placeres parallelt med hinanden. De ikke-parallelle facader og varierede bygningslængder skal sikre varierede uderum mellem husene, ligesom det vil medvirke til, at boligområdet ikke vil fremstå ensformigt.


Bebyggelsen må opføres i en etage med en bygningshøjde på max 6,5 m og en facade-højde på max 3 meter. Mindst halvdelen af facaden på de enkelte ejendomme skal udføres i tegl eller puds.


Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning på mellem 15 og 35 grader eller med ensidig taghældning mellem 10 og 35 grader. Tage må etableres med valm (tag hvor tagfladerne har fald til alle fire sider). Tage skal udføres i tagpap, skifer, aluminium, stål, i røde, gule, brune eller sorte teglsten eller sorte betontagsten.


Til hver bolig skal der etableres et skur eller depotrum. Skur eller depotrum kan integreres i boligen med adgang udefra.


Kommuneplan 2021

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplan 2021.


Aftale om infrastruktur og om vedligeholdelse af sti
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1100-55 indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur mellem bygherre og Faxe Kommune. Udbygningsaftaler kan indgås jf. Planlovens kap. 5a og omhandler i dette tilfælde etablering af et nyt vejbump på Karisevej, samt ændringer af det eksisterende vejbump.

Udbygningsaftalen har været offentliggjort sammen med lokalplanforslaget, og der har ikke været indsigelser til selve udbygningsaftalen.


Herudover er der indgået aftale mellem GF Nygård, bygherre og Faxe Kommune om etablering af en offentlig sti over GF Nygårds fællesareal matr.nr. 1cd Jenstrup By, Sdr. Dalby. Det er aftalt at GF Nygård stiller det nødvendige areal til rådighed, at bygherre anlægger stien og at Faxe Kommune påtager sig fremtidig drift og vedligehold af stien. Krav om anlæg af stien er indarbejdet i lokalplan 1100-55. Når stien er anlagt vil Faxe Kommune tinglyse en servitut der forpligter kommunen til at varetage fremtidig drift og vedligehold af stien.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til lokalplan 1100-55 vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af rettelsesbladet.
 2. at udbygningsaftalen vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

13. Beslutning om prioritering af lokalplaner - februar 2023

Resume

Orientering om igangværende plansager og ønsker til igangsætning af nye plansager forelægges for udvalget fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt november 2022. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med konkrete forespørgsler (forelagt administrationen), samt om nye lokalplanønsker skal optages på prioriteringslisten. Prioriteringslisten er vedlagt sagen som bilag 1.

Sagsfremstilling

Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder beskrivelse af planer og projekter med oplysninger om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.


Politisk stillingtagen til nye forespørgsler forelagt administrationen:


A) Lokalplanlægning for logistikejendom i Rønnede erhvervsområde, perspektivareal
Projektudvikler ønsker at lokalplanlægge for et nyt logostikcenter nord for det eksisterende erhvervsområde i Rønnede ud mod motorvej (bilag 2). Området er i Kommuneplan 2021-2023 udlagt som perspektivareal, det vil sige område til fremtidig byvækst.

Arealet er ca. 20 ha. og beliggende ud til motorvejen med hensyntagen til respektafstanden til vejreservationen for ny motorvej til Næstved. Projektudvikler ønsker at planlægge for et bæredygtigt byggeri med solceller på taget.

Området skal vejbetjenes via eksisterende vej til erhvervsområdet. Der vil i forbindelse med udvikling af området være behov for at ændre trafikafvikling i krydset Ny Næstvedvej/Symbiosen, efter nærmere dialog med Vejdirektoratet. Ligeledes vil man ved udviklingen af området skulle vurdere på trafikafvikling på Symbiosen mellem Gl. Næstvedvej og Ny Næstvedvej.

Der vil ligeledes være behov for at vurdere i forhold til støj og lysgener for eksisterende boligområder. Eventuelt vil der skulle etableres støjvolde/støjafskærmning, måske suppleret med afskærmende beplantning.

Arealet er på nuværende tidspunkt ikke udlagt til erhvervsområde i Kommuneplan 2021-2033. Igangsætning af planlægningen vil derfor indebære idéfase forud for detailplanlægningen med bl.a. miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport, supplerende grundvandsredegørelse, samt udarbejdelse og vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Orienteringssag for projektet vil blive forelagt Plan & Kulturudvalget forventeligt i juni 2023, med nærmere beskrivelser og visualiseringer af projektet, samt med status for lokalplanprocessen.Afventer politisk vedtagelse af igangsætning af Lokalplanproces:


B) Kommuneplantillæg og lokalplan for en højspændingsstation langs motorvejen nord for Langesnave

Plan & Kulturudvalget tog på mødet den 8. november 2022 til efterretning, at Energinet går videre med at undersøge, den af kommunen foreslåede, placering af en højspændingsstation syd for Langesnave, så tæt på motorvejen som muligt, og at administrationen kunne fortsætte dialogen om udvikling af dette areal for en yderligere konkretisering inden beslutning om igangsættelse af lokalplanproces.


Energinet har efterfølgende været i dialog med Center for Plan & Miljø og Bregentved Gods i forbindelse med placeringen af højspændingsstationen, hvor alternative placeringer er blevet gennemgået. Ud af 8 placeringer er valget endt på området mellem motorvejen og Køgevej nord for svinefarmen Langesnave, så tæt på motorvejen som muligt.


Energinet har nu fremsendt en anmodning (bilag 3) om igangsættelse af planlægning for en ny ca. 4,5 ha stor højspændingsstation "Haslev Øst". Baggrunden for projektet er blandt andet de øgede anlægsaktiviteter indenfor vedvarende energi, som ikke kan håndteres indenfor det eksisterende el-net. Her kan bl.a. nævnes BeGreen, der har ansøgt om etablering af ca. 500 ha solcelleanlæg på Bregentveds Gods´ jorder nordøst for Haslev. Den ansøgte placering af højspændingsstationen fremgår af vedlagte bilag 4.


Højspændingsstationen "Haslev Øst" indgår i en større opgradering af 132 kV el-nettet, hvor nettet opgraderes fra Lolland og nordpå med henblik på forbedrede forbindelser til el-nettet i Storkøbenhavn. Højspændingsstationen har en udstrækning på 210x210 meter, som skal anvendes af Energinet (ejer af 132 kV el-nettet) og Cerius (ejer af 50 kV el-nettet). Højspændingsstationen skal placeres i tilknytning til højspændingstraceerne (linjeføring af kabler), samt kunne sikre tilslutning af yderligere VE-anlæg, både på transmissions- og distributionsniveau. Derfor bør afstanden fra Cerius´ eksisterende distributionsnet til højspændingsstationen være så kort som mulig, for derved at reducere Cerius´ omkostninger til kabellægning frem til deres del af højspændingsstationen.


Området for den valgte placering anvendes i dag som landbrugsjord og fremstår fladt med svage hældninger fra ca. kote 36 til 38. Placeringen vurderes ikke at være i strid med landskabs- og naturudpegninger i kommuneplanen. Området ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Det skal derfor afklares, hvordan afvanding af arealet skal foretages. Hvis bortledning af regnvand skal ske via regnvandsbassin, kræver det yderligere areal udover stationsarealet. Det vurderes, at højspændingsstationen, sammen med svinefarmen på Langesnave samt det nyligt opførte solcelleanlæg syd for Langesnave, vil opleves som en del af et samlet industrilandskab langs motorvejen.


Placeringen af anlægget grænser næsten helt op til boligen beliggende Langesnogvej 1. Boligen kan om nødvendigt nedlægges efter aftale med Bregentved Gods. I tilknytning til svinefarmen Langesnave ligger yderligere to ubeboede boliger (Langesnogvej 2 og 3) med en afstand på hhv. ca. 230 meter og 110 meter til anlægget. Øvrige nærmeste boliger ligger i en afstand af ca. 500 meter fra anlægget på den anden side af Køgevej.


Den valgte placering bakkes op af lodsejer, der er Bregentved Gods. Energinet er i dialog med Bregentved Gods om indgåelse af en frivillig aftale. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med lodsejer, vil der om nødvendigt blive tale om ekspropriation efter Elsikkerhedslovens §27.


Arealet er på nuværende tidspunkt ikke udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. Igangsætning af planlægningen vil derfor indebære idéfase forud for detailplanlægningen med bl.a. miljøvurdering, udarbejdelse og vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.


Alternative placeringer

Energinet har i samarbejde med Center for Plan & Miljø og Bregentved Gods som lodsejer gennemgået 7 alternative placeringer benævnt 1B, 2A/2B, 3A/3B, 4 og 5 (se bilag 4).


Disse er fravalgt af følgende årsager:

 • 1B) Energinet har foreslået dette areal. Center for Plan & Miljø finder placeringen uheldig, da Køgevej som indgangsport til Haslev vil komme til at fremstå som et bælte af tekniske anlæg.
 • 2A) Energinet har foreslået dette areal. Center for Plan & Miljø finder placeringen uheldig, da arealet ligger i en afstand af kun ca. 250 m fra Freerslev landsby, der i kommuneplan 2021 er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, og hvor en del boliger i forvejen er berørt af solcelleanlæg ganske tæt på landsbyen. Endvidere ligger Freerslev Kirke meget synligt i terrænet, hvilket bevirker, at udsynet fra området ved kirken bliver væsentligt forstyrret af en højspændingsstation med sine 25 meter høje lynfangsmaster.
 • 2B) Center for Plan & Miljø har foreslået dette areal, da arealet ligger i større afstand til Freerslev landsby og Freerslev Kirke og nærmere motorvejen end forslag 2A, og vil sammen med svinefarmen Langesnave, samt det nyligt opførte solcelleanlæg syd for Langesnave opleves som en del af et samlet industrilandskab langs motorvejen. Placeringen er fravalgt af Energinet, da der ikke er nogen udvidelsesmuligheder, grundet eksisterende solcelleanlæg nord for og beliggenheden af et vandløb syd for.
 • 3A og 3B) Energinet har foreslået disse arealer. Center for Plan & Miljø finder placeringen uheldig, da Køgevej som indgangsport til Haslev vil komme til at fremstå som et bælte af tekniske anlæg. Derudover vil anlægget ligge i en afstand af 350-500 meter fra bygrænsen til Haslev og derved berøre udsigten fra en hel række boliger. Endvidere er arealerne på sigt interessante til byudvikling.
 • 4) Energinet har foreslået dette areal. Arealet ligger indenfor skovbyggelinjen og er i kommuneplan 2021 udpeget som økologisk forbindelse. Center for Plan & Miljø finder placeringen uheldig, da anlægget med sine 25 meter høje lynfangsmaster særligt fra Køgevej vil forstyrre indsynet til de to skove Haslev Orned og Sofiedal Hestehave. Endvidere vil placeringen forudsætte, at der meddeles dispensation fra skovbyggelinjen.
 • 5) Center for Plan & Miljø har foreslået dette areal. Placeringen er fravalgt af Energinet, da der ikke er nogen udvidelsesmuligheder grundet vejanlæg og jernbanen samt at arealet er placeret midt i BeGreens ansøgte areal til solcelleanlæg


C) Kommuneplantillæg og lokalplan for et aflastningscenter ved Grønlandsgade og Lysholm Alle i Haslev

På mødet den 16. august 2022 besluttede Plan & Kulturudvalget, at administrationen kunne fortsætte dialogen om udvikling af et nyt butiksområdeved Sverigesgade i Haslev. Butiksområdet bliver på ca. 7.000 kvm fordelt på 5 udvalgsvarebutikker, Efterfølgende har Cowi udarbejdet en detailhandelsredegørelse der undersøger effekten for handelslivet i og omkring Haslev ved udlæg af et aflastningscenter ved Lysholm Alle/Grønlandsgade.


Redegørelsen understøtter forventningerne i detailhandelsanalysen fra april 2022 om:

 • at fordelene ved et aflastningscenter er en højere samlet omsætning i Faxe Kommune, mulighed for etablering af nye kæder i kommunen, samt at handelsomsætning vil kunne holdes i Faxe Kommune.
 • at ulemperne er risiko for mindre handels- og byliv i bymidterne, risiko for flere tomme lokaler og lavere investeringslyst i bymidterne. (se bilag 5 side 33-40)

Administrationen vurderer derfor, at det fortsat vil være planmæssigt forsvarligt, at give mulighed for at udvide det eksisterende butiksområde i Haslev.


I perioden den 15. november til den 14. december 2022 er der gennemført en idefase jævnfør Planlovens §23c. Kommunen modtog et enkelt høringssvar vedrørende muligheden for at støde på arkæologiske fund. Høringssvaret giver ikke anledning til at genoverveje projektet.


Seneste har administrationen bestilt en trafikal vurdering af Lysholm Alle og krydset Lysholm Alle/Vestre Ringgade i lyset af planerne om det nye butiksområde, samt planerne om et boligområde ved Bækvej /"Det blå marked".


Center for Plan & Miljø indstiller at planarbejdet igangsættes. Planområdets foreløbige afgræsning fremgår af figur 4-1 i bilag 5.


Prioriteringslisten (uddybende forklaring til bilag 1)

 • Lys grøn: Disse sager er forespørgsler som administrationen har modtaget og hvor der skal træffes politisk beslutning om det er en sag som administrationen skal arbejde videre med.
 • Mørk rød: Disse sager er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes politisk beslutning om igangsætning af lokalplanproces.
 • Rød: Planerne er politisk besluttet til igangsættelse, men kan være midlertidigt sat i bero, afventer yderligere undersøgelser eller tid er til at behandle dem.
 • Lys rød: Planerne er politisk besluttet til igangsættelse og tidsplanen kører som forventet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Plan & Kulturudvalget tager orientering om plansager til efterretning, og
 2. at Plan & Kulturudvalget tager stilling til, hvorvidt Center for Plan & Miljø skal igangsætte følgende:


A: Forsætte dialogen om etablering af logistikejendom i Rønnede erhvervsområde og igangsætte offentlig idéfase i samarbejde med projektudvikler med henblik på igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan uden ny politisk stillingtagen til igangsætning af lokalplanproces.


B: Kommuneplantillæg og lokalplan for en højspændingsstation langs motorvejen nord for Langesnave.


C: Kommuneplantillæg og lokalplan for et for et aflastningscenter ved Grønlandsgade og Lysholm Alle i Haslev.

Beslutning

Punkt 1: Godkendt.

Punkt 2A: Godkendt.

Punkt 2B: Godkendt.

Punkt 2C: Godkendt.


Fraværende: Ingen.

14. Orientering om arbejdet med åben skole

Resume

I denne sag gives udvalget en orientering om arbejdet med åben skole i folkeskolerne i Faxe Kommune. Sagen fremlægges som enslydende sag i Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget.

Sagsfremstilling

Åben skole i Faxe Kommune

 • I 2019 besluttede Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget en åben skole strategi. I februar 2021 fik begge udvalg en evaluering af arbejdet og godkendte en tids- og implementeringsplan for det videre arbejde, jf. bilag 1. Da tidsplanen dækker over en 3-årig periode, skal denne orientering betragtes som en midtvejsstatus.
 • Åben skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs niveau. Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel, jf. folkeskoleloven §§ 3 stk. 4-5 og 33 stk. 9.
 • Åben Skoles aktiviteter er i Faxe Kommune understøttet af en pulje på årligt ca. 1. mio. kr. Midlerne er politisk prioriteret til musikskoleaktiviteter (0,7 mio. kr.), samarbejde mellem skoler og foreninger (0,2 mio. kr.) og erhvervsrettede initiativer (0,1 mio. kr.).


Administrationens samarbejde med skolerne om åben skole

Administrationen understøtter åben skole ved at:

 • Sikre gennemførsel af musikskoleaktiviteter på skolerne.
 • Tildele midler til samarbejde mellem skoler og foreninger. Midlerne tildeles på baggrund af ansøgninger. En del af understøttelsen af disse samarbejder består også i at informere om puljen, samt vejlede omkring ansøgning, jf. bilag 2 vedrørende oversigt over tildeling af puljemidler i perioden 2016-2022.
 • Understøtte erhvervsrettede tiltag, primært ved at samarbejde med og understøtte erhvervsplaymakerfunktionen i Faxe Kommune.
 • Gennemføre halvårlige statusmøder med hver skole vedrørende arbejdet med åben skole lokalt. På disse møder drøftes konkrete igangværende og ønskelige åben skole samarbejder, og administrationen forsøger at understøtte ved at inspirere og skabe kontakt mellem skoler og mulige samarbejdspartnere. I 2022 har møderne haft fokus på at igangsætte skolernes udarbejdelse af lokale handleplaner og herigennem sikre systematik i åben skole arbejdet. Status på dette arbejde er, at skolerne overordnet grupperer sig således:
  • Skoler, der er bekendte med åben skole strategien og arbejder hermed og er begyndt at se de lokale handleplaner som et redskab til at skabe overblik og prioritering. Denne status gælder for 6 ud af de 10 folkeskoler/Specialskolen.
  • Skoler, der er bekendte med åben skole strategien og arbejder hermed og er begyndt at bruge de lokale handleplaner som et redskab til at skabe overblik og prioritering. Denne status gælder for 4 ud af de 10 folkeskoler/Specialskolen.
 • Årlige statusmøder med skoleledergruppen med blik for at tværkommunale tiltag fastlægges og prioriteres i et samarbejde mellem skolerne og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.


Lærings- og opmærksomhedspunkter:

 • Såvel skoler som samarbejdsparter har generelt en stor lyst til at realisere åben skole. For at give et indblik heri er der i bilag 2 beskrevet tre portrætter af åben skole samarbejder, der vidner om engagementet og den læring, et nyt samarbejde kan give elever og personale.
 • Skolerne udtrykker tilfredshed med kombinationen af tværgående kommunal åben skole tiltag (fx kompagnon-undervisning, filmfestival på 8. årgang m.m.) og muligheden for lokalt at prioritere de samarbejder, der for såvel elever som personale fremstår mest relevante og spændende.


Opsamlende er det konklusionen, at den tidligere godkendte tids- og implementeringsplan følges. Fremadrettet er der derfor fokus på følgende:

 • Administrationen vil fortsat samarbejde tæt på tværs af Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice og Center for Børn, Unge & Familier og herigennem tilbyde større indsatser på tværs af skolerne, bl.a. som en del af Kulturaftalen i Kulturregion Storstrøm.
 • Administrationen fortsætter den konsultative rolle ved at understøtte skolerne via statusmøder.
 • Der fremlægges til foråret 2024 en evaluering af åben skole strategien med henblik på beslutning om eventuel videreførelse af strategien.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

15. Orientering om Kontrolgruppens årsrapport 2022

Resume

Denne sag er en orientering til Plan & Kulturudvalget om Kontrolgruppens arbejde i 2022.

Sammen med forelæggelsen af årsrapporten for 2022 - som led i introduktion af udvalget - følger en supplerende orientering om Kontrolgruppens arbejde.

Sagsfremstilling

Resultat 2022

Det samlede resultat i 2022 er på 10.776.583 kroner.


Faxe Kommune modtog i 2022 98 anmeldelser, og har sammenlagt gennemgået i alt 326 sager.


Af de 326 sager har kontrolgruppen stoppet ydelser i 101 sager. 41 sager verserer fortsat.


Her ses effekten af stop af ydelse i de 101 sager:

Politianmeldelser

Kontrolgruppen har i 2022 politianmeldt 6 borgere for socialt bedrageri. 2 borgere er anmeldt til Skattestyrelsen for uregistreret indkomst.


1 sag har i 2022 været berammet til domstolsafgørelse:
Borgeren blev dømt for socialt bedrageri.


Årsrapport

Den vedhæftede årsberetning indeholder mere information vedrørende de i 2022 opnåede resultater, samt beskrivelse af 3 sager fra det virkelige liv med overskriften:


 1. Et uanmeldt virksomhedsbesøg tog en helt uventet drejning!
 2. Frakendelse af førtidspension – grundlag for bevilling er væsentlig ændret
 3. Borger i ressourceforløb tjente sorte penge i stor stil


Folkeregisterbøder

Hvis man har hovedophold et andet sted, end hvor man er registreret, er det i strid med bestemmelserne i Folkeregisterloven, hvilket kan udløse en bøde på mellem 3.000 og 5.000 kr.


Kontrolgruppen har i 2022 udsendt 2 folkeregisterbøder.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at orienteringen om Kontrolgruppens arbejde i 2022, herunder årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

16. Meddelelser

Resume

Kultur og fritidsarrangementer

Vedlagt er en oversigt over kultur og fritidsarrangementer i 2023.


Kulturpuljen 2022

Vedlagt er en samlet oversigt over forbrugte midler i forhold til Kulturpuljen 2022.


Kulturnætter 2023

Der afvikles kulturnætter igen i 2023. - Arrangementerne afholdes fortsat i de større byer, hhv. Faxe ladeplads, Karise, Rønnede, Faxe og Haslev. Fokus er på aktiviteter i de enkelte byer, i tæt samarbejde med handelsstands foreninger, borgerforeninger og kulturelle foreninger i byerne. Planlægningsmøde vedr. 2023 er fastsat til den 18. april på Dalgården i Rønnede. Det forventes at en fælles ansøgning fremsendes, så den kan behandles på Plan & Kulturudvalgets møde i juni 2023.


Orientering om ændret vedtægter fra den selvejende institution Haslev Hallerne

Den selvejende institution Haslev Hallerne har den 25. maj 2022, ved en ekstra ordinær generalforsamling, vedtaget ændringer i vedtægterne. Bestyrelsen fremsender de nye vedtægter til Plan & Kulturudvalgets orientering.

Der er hovedsagelig tale om redaktionelle ændring med præciseringer og tilpasning til faktiske forhold.

Blandet andet kan nævnes:

 • Pgf. 4 en præcisering af, hvem der udøver ledelse
 • Pgf. 5,2 en ændring i antallet af udpeget medlemmer fra Byrådet. Fra to medlemmer til et medlem.
 • Pgf. 8,8 en præcisering af, hvem der ansætter og afskediger hvem.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har ingen bemærkninger til ændringerne i vedtægterne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om:

 • aktivitetskalenderens nye hjemmesideadresse: www.oplevfaxe.dk. Den erstatter www.findaktiviteter.dk/faxe.
 • Næstved Kommunes mulige ansøgning om at blive Kulturhovedstad og muligheden for et samarbejde med kommunerne i regionen herom.


Jørgen Richardt Nielsen (A) spurgte ind til status på Nordskov-projektet og skiltningen på området.


Fraværende: Ingen.

17. Lukket punkt: Meddelelser (Lukket)
18. Lukket punkt - ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling (Lukket)
19. Lukket punkt ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling (Lukket)
20. Lukket punkt - ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
21. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 7. februar 2023

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 7. februar 2023.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

.