Plan & Kulturudvalget - 07-06-2023

Referat
Dato:
Onsdag, 7 juni, 2023 - 16:30
Hent som fil:
66. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

67. Dialogmøde med råd, udvalg med flere

Resume

Plan & Kulturudvalget holder i lighed med tidligere år dialogmøder med bestyrelser, råd og nævn indenfor udvalgets opgaveportefølje, blandt andet vedrørende budget 2024, bestyrelsesarbejde, året der gik mv. Dialogmøderne er ikke lovpligtige, men et ønske om at fremme dialogen mellem Plan & Kulturudvalget og ovenstående aktører. Udvalget skal under denne sag holde møde med Folkeoplysningsudvalget og CenterMED

Sagsfremstilling

Der holdes den dialogmøder efter følgende rækkefølge:

 • Kl. 16.30 Folkeoplysningsudvalget (varighed 30 min)
 • Kl. 17.00 CenterMED (varighed 30 min)

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer: 11 personer udpeget af kommunens foreninger, samt 2 medlemmer fra Byrådet. Folkeoplysningsudvalget er et lovbestemt udvalg, der varetager en række opgaver indenfor det frivillige foreningsliv og har til formål at støtte voksenundervisning og foreningsarbejde i kommunen.


CenterMED

Med-systemet er et formelt samarbejdsudvalg, hvor medarbejderrepræsentanter og ledere mødes for at udvikle og kvalificere organisationens beslutninger og strategier i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljø.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at dialogmøderne tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

68. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2023

Resume

I denne sag orienteres udvalget om hvordan årets økonomi forventes at se ud på nuværende tidspunkt.

Hos Plan & Kulturudvalget forventes det, at regnskabet for 2023 balancerer.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver en pejlemærkning for hvor regnskabet forventes at lande ved årets afslutning. Dette er første FR for 2023.

I årets første måneder har Økonomiudvalget og byrådet fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. En faldende likviditet og et pres på budgettet betyder at der skal styres stramt for at nå i mål med budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på kommunens likviditet.

Desuden har de store velfærdsområder samt Teknik & Miljøudvalget behandlet sag om status på budgettet for 2023 på møderne i marts, hvilket gav anledning til at iværksætte tiltag for at opbremse for yderligere træk på kassebeholdningen.


Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Nuværende FR viser at der, til trods for de allerede iværksatte tiltag, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt velfærdsområderne er under pres - det gælder for så vidt både socialområdet, det specialiserede børneområde, skoleområdet og beskæftigelsesområdet.


Selvom der opnås budgetoverholdelse, er styringsmålene i den økonomiske strategi presset grundet den faldende likviditet for kommunen, men også grundet en forventning om anvendelse af godkendte tillægsbevillinger i løbet af året, herunder overførsler fra 2022 samt anlægsbevillinger.


Status på FR viser samlet set en forventning om et merforbrug på servicerammen på godt 45 mio. kr. Dog skal forventningen ses i sammenhæng med den kommende positive midtvejsregulering, som udmeldt fra Regeringens side løfter servicerammen og giver finansiering for ca. 17 mio. kr. vedrørende 2023. Dette betyder at servicerammen reelt set er udfordret med ca. 28 mio. kr. ved nuværende skøn til FR.


Det er nødvendigt at budgettet for året overholdes på alle områder. Dermed er det også nødvendigt at eventuelle tillægsbevillinger efterlever reglen om tilsvarende finansiering, jf. kommunens styringsprincipper.


Økonomi på Plan & kulturudvalget


Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen, skønnes der et merforbrug på knap 1,2 mio. kr., men det skal holdes for øje at afvigelsen er beregnet i forhold til et budget som er låst ved udgangen af marts, og som derfor ikke indeholder de allerede besluttede overførsler fra 2022 på ekstern finansieret projekter. Udvalget fik på byrådets møde i april, godkendt og bevilget overførsler på ialt 1,6 mio. kr., hvorfor det forventes at et samlet mindreforbrug udgør 0,4 mio. kr. vedrørende projektmidler, der skal overføres til 2024.


Tabel 1: Viser Plan & Kulturudvalgets budget, forbrug og skøn for året.


Budget pr. 31. marts 2023

Forbrug til og med marts 2023

Forventet regnskab (FR) 2023

Afgivelse ml. FR og budget

Plan & Kulturudvalget

49.581.650

12.046.475

50.750.864

1.169.214

Kultur- og fritidsområdet

40.151.106

9.545.360

41.320.320

1.169.214

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

1.256.309

700.943

1.256.309

0

Kommunale arkiver

1.395.386

346.915

1.395.386

0

Faciliteter mm.

6.778.849

1.453.258

6.778.849

0Driftsudgifter

På driften er det forventningen at forbruget kan holdes indenfor det godkendte budget. Der er dog bekymringer i forhold til energiudgifter, hvor priser har været stigende og som følge af reguleringer for 2022.


I forhold til de besparelsesforslag som er indarbejdet i budget 2023 forventes disse at være implementeret og opnået i 2023.


Anlægsudgifter

Det forventes at forbruget på anlæg udgør 8,3 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug i omegnen af 1,2 mio. kr.


Der er usikkerhed forbundet med skønnet på Ny hal i Dalby - dette skøn vil blive verificeret frem mod næste FR.

Det igangværende anlæg vedr. Lysanlæg - Førslev Idrætsforening er blevet forsinket, som følge af indhentning af tilladelser og dispensationer, hvilket forventes at medføre merudgifter på ca. 0,2 mio. kr. Merudgiften opstår, da der i april i år modtaget et nyt prisoverslag for opsætningen af lysanlægget og denne ligger på ca. 650.000 kr. Rådighedsbeløbet er på 475.000 kr. (overført fra 2022).


Der er til sagen vedhæftet et bilag med budget og skøn for kommunens anlæg.


Overførsler til 2024

Følgende overførselsprincipper er gældende for udvalget;


 • Decentrale enheder samt centre og sekretariater har overførselsadgang af mindreforbrug på op til 4% af budgettet,
 • Et merforbrug på decentrale enheder samt centre og sekretariater vil uden overgrænse overføres til næste budgetår, og der skal udarbejdes handleplaner for nedbringelse,
 • Der er overførselsret på politisk vedtagne projekter, eksternt finansierede projekter og leverancer som kommunen er kontraktligt bundet af,
 • Såfremt et anlægsprojekt (ej. etårige puljer) er i gang og der er afholdt udgifter inden årets udgang, vil et mer-/mindreforbrug kunne overføres til næste regnskabsår.


Tabel 2. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt skal overføres til 2024:


100% overførsel

4% overførsel

Kan søges på anlæg

Plan & Kulturudvalget (Projekter):

385.000 kr.

0


Uforbrugte anlægsbevillinger0

I alt til genbevilling i 2024

385.000 kr.

0

0Ved denne opfølgning forventes der overført overskud/underskud på 0 mio. kr. til 2024 under princippet om 4%. Dertil kommer, at der forventes overført 0,4 mio. kr. til 2024 vedr. princippet om 100% overførselsadgang (eksternt finansierede projekter).

Der er ved denne opfølgning ikke forventninger til overførsel af Anlægsmidler til 2024, men genvurderes ved næste opfølgning.


Til 2023 blev overført 1,5 mio. kr. primært til eksternt finansierede projekter.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, og
 2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

69. Drøftelse af budget 2024-2027 - Budgetreduktionskatalog, Plan & Kulturudvalget

Resume

Udvalget præsenteres for udvalgsområdets budgetreduktionsforslag, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Et samlet katalog for budgetreduktionsforslag for alle udvalg præsenteres på første budgetmøde i juni.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret arbejdet med temaer, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Udvalget præsenteres for de budgetreduktionsforslag indenfor eget område (det administrative spor).


Det samlede katalog for de administrative budgetreduktionsforslag, på tværs af alle fagudvalg, præsenteres på budgettemamødet d. 19. juni 2023. Kataloget skal indeholde et potentiale på 35-40 mio. kr. årligt for at kendte udfordringer og et ønsket råderum på 20 mio. kr. kan opnås.


Det samlede budgetreduktionskataloget, der præsenteres på budgettemamødet, vil også indeholde de budgetreduktionsforslag som Komponent sideløbende bistår kommunen med. Forslagene fra komponentsporet indgår derved ikke i denne sag. De præsenterede forslag i nærværende sag vil fortsat blive kvalificeret frem mod budgettemadagen i juni.


Plan & Kulturudvalget har en opgave i at skabe mulige budgetreduktionsforslag indenfor udvalgets budgetområde til det samlede katalog. Kataloget er et nettokatalog. Ved budgetreduktionsforslag som kræver en investering medregnes investeringen i første budgetår (2024) og investeringen i budgetoverslagsårene (2025-2027).


I forlængelse af Plan & Kulturudvalgets møde den 9. maj har Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice arbejdet med nedenstående budgetreduktionsforslag og forslag til opdrift.


Nedenfor oplistes udvalgets budgetreduktionsforslag. Der henvises til sagens bilag, hvor hvert forslag er beskrevet mere dybdegående.


Drift, Budgetreduktionsforslag (i mio. kr.)

2024

2025

2026

2027


Bortfald af lokaletilskud til medlemmer over 25 år

PKU-BRF-R1

-0,380

-0,380

-0,380

-0,380


Tilpasning af serviceniveau ift. lokaletilskud til lovens minimum for medlemmer under 25 år

PKU-BRF-R2

Forslag R2 og R3 kan ikke vælges sammen

-0,200

-0,200

-0,200

-0,200


Gebyr for lån af lokaler til frivillige foreninger

PKU-BRF-R3

-0,900

-0,900

-0,900

-0,900


Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne (netto)

PKU-BRF-R4

1,262

-0,046

-0,046

-0,046

Total, drift (ved valg af PKU-BRF-R2, + er investering)

0,682

-0,626

-0,626

-0,626

Total, drift (ved valg af PKU-BRF-R3)

-0,018

-1,326

-1,326

-1,326

Anlæg, Budgetreduktionsforslag (i mio. kr.)

2024

2025

2026

2027


Automatisering af bogafleveringer på bibliotekerne

PKU-BRF-R4

0,560

0

0

0

Total, anlæg (+ er investering)

0,560

0

0

0Samlet budgetreduktionsforslag, Plan & Kulturudvalget (ved valg af PKU-BRF-R2, + er investering)

1,242

-0,626

-0,626

-0,626

Samlet budgetreduktionsforslag, Plan & Kulturudvalget (ved valg af PKU-BRF-R3 + er investering)

0,542

-1,326

-1,326

-1,326

Tabel 1: overblik over budgetreduktionsforslag på udvalgsområdet for 2024-2027 (pr. 25.5.2023)


I sagen fremgår et overblik over udvalgets opprioriteringsforslag til budgetprocessen. Kataloget er også et nettokatalog, hvor opprioriteringsforslaget viser den reelle udgift, som forslaget vil koste. Byrådet har besluttet, at opprioriteringsforslag skal inkluderer finansiering. Der arbejdes fortsat med kvalificering af opprioriteringsforslagene.


Forslag til opdrift i hele kr.

2024

2025

2026

2027

Drift


Kulturpuljen

PKU-OP-01

100.000

100.000

100.000

100.000


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om præsentation af prioriteringsforslag til budgetprocessen for 2024-2027

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Seniorrådet er bekymret for de frivillige og for foreningsarbejdet.


Center for Økonomi og Center for Kultur, Fritid & Borgerservice indstiller, at Plan & Kulturudvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at forslagene sendes til videre behandling, men udvalget bemærker at business-case vedr. automatisering af bogaflevering på bibliotekerne (PKU-BRF-04) ikke er økonomisk realiserbar.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

70. Orientering om Benchmark i forhold til nøgletal på Kultur- og Fritidsområdet

Resume

Plan & Kulturudvalget har i forbindelse med budgetdrøftelserne til budget 2022 og 2023 fået forelagt diverse nøgletal indenfor kultur- og fritidsområdet til brug for drøftelser i forbindelse med budgetprocesserne.

Denne sag omhandler en tilføjelse af nye nøgletal for 2023 og vil ligeledes indeholde nøgletal for 2021 og 2022, det gør, at det nu er muligt at følge en udvikling over 3 år.

Plan & Kulturudvalget kan bruge nøgletallene til at få en fornemmelse af, hvor Faxe Kommune ligger i forhold til udvalgte sammenligningskommuner og landsgennemsnittet. Det kan give anledning til at drøfte kommunens serviceniveau overfor borgere og foreninger.

Sagsfremstilling

Administrationen har valgt at sammenligne Faxe Kommune med Køge, Ringsted, Stevns, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lollands kommune. Dette er kommuner som Faxe Kommune i mange tilfælde har samarbejder med, og for nogle af kommunernes vedkommende ligger disse op til kommunegrænsen (Køge, Ringsted, Stevns og Næstved). Udover disse kommuner er der sammenligning med landsgennemsnittet.


Tallene er hentet fra Danmarks Statistik og baserer sig på kommunernes indberetning for budget 2023. Der sammenlignes på hvad den enkle kommune har afsat i budgettet pr. indbygger.

Nøgletallene matcher således de nøgletal udvalget fik forelagt ved de sidste to budgetprocesser, og disse er medtaget i bilaget til en sammenligning.

Kulturområdet
I nøgletallene ligger kommunernes udgifter til biblioteker, museer, biografer, musikskoler, lokalarkiver og diverse tilskud til det kulturelle liv, såsom kommunale kultursamarbejder, tilskud til ensembler og tilskud til kulturforeninger mm.

I bilaget til sagen er der tabeller for de forskellige områder, og hvor Faxe Kommunes budget pr. indbygger er illustreret i sammenhæng med sammenligningskommunerne og landet som gennemsnit.

Skal Faxe Kommune på niveau med sammenligningskommunerne skal det samlede kulturområde have tilført ca. 11,1 mio. kr. i budgettet. For at komme på niveau med landsgennemsnittet, skal der tilføres ca. 7,4 mio. kr. i budgettet.

Det skal bemærkes, at antallet af teatre og biografer er meget forskellige fra kommune til kommune. Ligeledes er der forskel på, hvor mange biografer der drives kommunalt. Der er derfor stor forskel på, hvor meget den enkle kommune har budgetlagt til disse. Det gør, at kommunerne ikke umiddelbart kan sammenlignes en til en. Der er kommuner, som ikke har budget til hverken biografer eller teatre.


Tabellen illustrerer hvor stort et beløb de forskellige områder skal justeres med for at komme på niveau med henholdsvis sammenligningskommuneren og landsgennemsnittet.


(-) Er et udtryk for, at Faxe Kommune ligger over niveau

Sammenligningskommuner

Lands-

gennemsnittet

Biblioteker

3.275.536 kr.

856.106 kr.

Museer

1.093.854 kr.

632.774 kr.

Teatre

1.569.803 kr.

1.898.322 kr.

Musikskoler

3.168.523 kr.

1.228.326 kr.

Biografer

-47.972 kr.

-148.888 kr.

Andre kulturelle opgaver

2.019.294 kr.

2.977.760 kr.

Tallene i tabellen kan ikke sammentælles til totalen, da budgetterne til Danmarks Statistik opgøres i hele 1.000 kr.


Folkeoplysningsområdet
I henhold til folkeoplysningsloven er kommunerne forpligtiget til at udbetale diverse tilskud til aftenskolerne og de folkeoplysende foreninger. Herudover kan kommunerne vælge at sætte penge af til forskellige tilskudspuljer og lignede. I Faxe Kommune er der i budgettet afsat budget til en talentpulje, eliteidræt, kompetenceudvikling af instruktører og trænere, ansættelse af foreningskonsulent, udviklingspulje og en pulje til støtte til vanskeligt stillet familier, der kan få dækket udgifter til kontingenter, udstyr med mere i forhold til forenings-, kultur- eller musiklivet.

I bilaget til sagen er der tabeller for de forskellige områder, og hvor Faxe Kommunes budget pr. indbygger er illustreret i sammenhæng med sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.

Af nøgletallene fremgår det, at Faxe Kommune samlet set har afsat gennemsnitlig flere penge i budgettet pr. indbygger til folkeoplysningsområdet end både sammenligningskommunerne og landet som helhed.


Det skal bemærkes at nogle kommuner opkræver gebyr for leje af lokaler til frivillige foreninger, hvilket giver et lavere budgettal til lokaletilskud. Der kan være forskellig konteringspraksis på området fra kommune til kommune, som vanskeliggøre en direkte sammenligning, f.eks. er betalingen til de selvejende haller i Faxe budgetteret under lokaletilskud med et budget på 4,9 mio. kr.


Tabellen illustrerer hvor stort et beløb de forskellige områder kan justeres med, hvis niveauet skal være det samme som henholdsvis sammenligningskommuneren og landsgennemsnittet.


(-) Er et udtryk for, at Faxe Kommune ligger over niveau

Sammenligningskommuner

Lands-

gennemsnittet

Tilskud til aftenskoler

-60.486 kr.

-372.220 kr.

Aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger

51.180 kr.

-707.218 kr.

Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger – inkl. betaling til selvejende haller

-1.466.906 kr.

-2.903.316 kr.

Lokaletilskud til folkeoplysende foreninger – udbetaling til foreninger

1.107.363 kr.

744.440 kr.

Tallene i tabellen kan ikke sammentælles til totalen, da budgetterne til Danmarks Statistik opgøres i hele 1.000 kr. Ligeledes er ikke alle budgetter på folkeoplysningsområdet medtaget i tabellen.


Opsamling

Nøgletallene er med til at illustrere de forskellige serviceniveauer for hvor Faxe Kommune ligger i forhold til de øvrige kommuner, både i sammenligningsgruppen og landsgennemsnittet. Administrationen vurderer, at det kan være et godt baggrundsmateriale for det videre arbejde med budgettet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Seniorrådet er bekymret for kultur- og foreningslivet og er ikke imponeret over økonomien til området, sammenlignet med andre kommuner.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at nøgletallene tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

71. Beslutning om hvorvidt et eller flere idrætsfacilitetsprojekter skal sendes videre til de kommende budgetforhandlinger.

Resume

På sidste møde besluttede udvalget at genoptage sagen omkring idrætsfacilitetsplanen, med henblik på en evt. prioritering af planens projekter og afklaring af prisestimater i forhold til de 3 nye projekter. Planens formål er at skabe bedre sammenhæng mellem borgernes fritidsinteresser og de faciliteter kommunen stiller til rådighed. Udvalget skal nu beslutte, hvorvidt et eller flere idrætsfacilitetsprojekter skal sendes videre til de kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Status på prioriterede projekter fra Idrætsfacilitetsplanen 2022

Byrådet godkendte på deres møde i juni 2022 den nye idrætsfacilitetsplan, og medtog 3 af projekterne i budgetforhandlingerne.

Understående projekter blev prioriteret i budgetforhandlingerne (oversigten indeholder ligeledes et tidligere prioriteret projekt i Førslev, som afventer færdiggørelse):


 • Nyt tag i Kaisholm
  Status: Projektet er under udarbejdelse.


 • Leje af klublokale i Faxe Midtby
  Status: Administrationen undersøger alternative muligheder.


 • Renovering af hallen i Gl. Sportshal
  Status: Projektet igangsættes i 2024.


 • Lysprojekt ved boldbaner i Førslev
  Status: Afventer en godkendelse fra Fredningsnævnet.


Opdatering i forhold til Lysprojekt ved boldbaner i Førslev:
Andel Lumen oplyser, at lysprojektet i Førslev vurderes at have en etableringspris på 650.000 kr. Oprindeligt er projektet budgetsat til 475.000 kr. En realisering af projektet kræver at Byrådet afsætter 175.000 kr. i kommende budgetforhandlinger.

Førslev Idrætsforening (fodboldafdelingen) har i 2023 58 medlemmer, hvoraf 26 medlemmer er under 25 år.


Nye projekter

De tre projekter er tilkommet efter den oprindelige plans tilblivelse. Fremadrettet vil de indgå i planen uden særlig markering. Center for Ejendommes kommentarer og estimater til de tre nye projekter på listen:


 • Haslev/HFC - Nye kunstgræsbaner (etablering af to 7-mandsbaner)
  Prisestimat på etableringen af banerne på 5.900.000 kr. Den årlige drift er ca. 660.000 kr.
  Opmærksomhed: Gummigranulat bliver forbudt fra 2031.


 • Karisehallen - 400 m2 tilbygning til Fitness-center
  Prisestimat på etablering af tilbygning er på 8.000.000 kr. Den årlige drift er ca. 180.000 kr.
 • Terslevhallen - Renovering/ombygning af "pedelbolig" til badefacilitet, omklædning og klubhus.
  Prisestimat på ombygning af badefaciliteter (stueetagen) er på 1.500.000 kr. - Prisestimat på etablering af klublokale (første sal) er på 1.059.000 kr. En samlet udgift for hele projektet er på 2.559.000 kr. Herudover er der årlige driftsudgifter i forhold til vand og varme.


Den opdaterede idrætsfacilitetsudviklingsplan er vedlagt som bilag på sagen.


Oversigt over planens ikke-budgetterede projekter

 • Sofiendalskolen - Klublokale til fællesskab & møder for foreningerne.
 • Rønnede Hallen /Møllevangskolen - Kunstgræsbane (11-mandsbane).
 • Gl. Sportshal - Renovering af kælderområdet.
 • Hylleholt Hallen - Tilbygning på 400 m2 og renovering af baderum


Udgangspunkt og videre forløb
Ifølge Folkeoplysningsloven skal Faxe Kommune stille egnede, ledige lokaler til rådighed for de folkeoplysende foreninger, herunder idrætshaller, haller og udendørsanlæg. Der er ikke på forhånd afsat midler til facilitetsprojekter i budgettet. Udvalget skal beslutte hvorvidt et eller flere af planens projekter skal sendes videre til de kommende budgetforhandlinger- eventuelt i en prioriteret rækkefølge.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Igangsættelse af projekter fra facilitetsudviklingsplanen lægger op til, at udgifterne til anlæg og drift findes i kommende budget.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at den opdaterede idrætsfacilitetsudviklingsplan tages efterretning, og
 2. at udvalget beslutter om der er idrætsfacilitetsprojekter der skal sendes videre til de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at projekt 9. (Etablering af to 7-mands kunstgræsbaner i Haslev), projekt 10. (Etablering af Fitness-center i Karise) og projekt 11 A og B (etablering af badefaciliteter og klublokale i Terslev) videresendes til budgetforhandlingerne.


Projekt 11 A (baderum i Terslev) videresendes med den højeste prioritet.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

72. Orientering om status vedr. tidsbestilling i Borgerservice

Resume

Under budgetdrøftelsen på mødet i maj, blev det besluttet, at administrationen udarbejder en status-sag vedr. den obligatoriske tidsbestilling i Borgerservice. Byrådet besluttede i 2020, at der skulle indføres obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Den 1. januar 2021 indførte Borgerservice obligatorisk tidsbestilling på alle områder, alle ugens dage. Denne sag er en opdatering baseret på statistisk materiale og borgernes oplevelser af tiltaget.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et evalueringsnotat med udgangspunkt i statistisk materiale og borgernes oplevelse af tiltaget (notatet er vedhæftet denne sag).


Notatets afsnit opsummeret:

 • Sagsbeskrivelse
 • Statistikken
 • Borgerundersøgelsen
 • Borgernes oplevelse af tidsbestillingen
 • Tidsbestilling og dets udbredelse
 • Øvrige konsekvenser
 1. Effekt for borgerne
 2. Mere diskretion i betjeningen af borgerne
 3. Effekt for Borgerservice


Notatets konklusion

Den overordnede konklusion på evalueringen er, at både borgere og medarbejdere er tilfredse med indførelsen af tidsbestilling, og borgernes ventetid er reduceret til et minimum.

Borgerne melder tilbage, at de er meget tilfredse med den korte ventetid i Borgerservice, samt at det er nemt at bestille tid, og at de føler sig godt betjent og får ordnet deres ærinde. Borgerne oplever ligeledes at det er blevet lettere at opnå den fornødne diskretion i ekspeditionerne.


Medarbejderne melder tilbage, at de er tilfredse med den ro, det har givet i borgerserviceområdet og biblioteksrummet. Nu kommer og går borgerne, når de har en tid, mens de før tidsbestilling ventede i borgerserviceområdet i op til 20 min. Inden tidsbestillingen var det ikke ualmindeligt, at der i venteområdet og tilstødende arealer bredte sig en stemning af utålmodighed.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Seniorrådet er ikke enige i opfattelsen af, at der er tilfredshed med den korte åbningstid i borgerservice men derimod, at det kan være vanskeligt at komme i kontakt med borgerservice.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at status vedr. den obligatoriske tidsbestilling i Borgerservice tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

73. Godkendelse af høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om planlægning for solcelleanlæg i det åbne land

Resume

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har fremsendt høringsmateriale vedr. udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land. Plan & Kulturudvalget skal godkende Faxe Kommunes høringssvar til bekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 3. maj 2023 fremsendt høringsmateriale vedr. udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land, se bilag 1. Frist for høringssvar er den 29. juni 2023.


Bekendtgørelsen følger af aftale af den 15. juni 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om opfølgning på evaluering af planloven m.v. Aftalen indeholder bl.a. ønske om en bekendtgørelse om opstilling af solcelleanlæg i det åbne land, herunder om de særlige regler i kystnærhedszonen og bestemmelser i forhold til kommuneplanens retningslinjer m.v.


Bekendtgørelsens indhold

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen skal vedtage retningslinjer i kommuneplanen med principper for opstilling af lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land. Retningslinjerne skal indeholde krav og principper om:

 • min. 100 meters afstand fra byzone, sommerhusområder og landsbyer afgrænset i kommuneplanen til solcelleanlægget. Mindstekravet kan i visse tilfælde fraviges på baggrund af en konkret vurdering af de stedsspecifikke forhold,
 • afstand fra fritliggende boliger, eventuelt ved fastsættelse af afstandskrav på min. 100 meter,
 • eventuel afskærmende beplantning omkring solcelleanlæg,
 • at placering af solceller ved landsbyer, spredt bebyggelse og fritliggende boliger skal sikre, at de friholdes for opstilling af solceller i mindst én retning og
 • at der ikke kan fastsættes retningslinjer med generelle bestemmelser i kommuneplanen, der øger afstandskravet til fritliggende boliger, eller fastsættes retningslinjer med generelle bestemmelser om solcelleanlægs største omfang.


Kommunalbestyrelsen kan desuden vælge at vedtage retningslinjer med principper for udformningen af solcelleanlæg, herunder for panelernes opsætningshøjde og refleksion, pleje af anlæggets jord, nødvendige serviceveje, varetagelse af biodiversitetshensyn m.v. Kommuneplanens retningslinjer kan endvidere lægge vægt på, at ansøger gør rede for mulighederne for tilslutning af solcelleanlægget til det kollektive elforsyningsnet eller anden afsætning af energiproduktionen fra solcelleanlægget. Endelig indeholder bekendtgørelsen bestemmelser, der henviser til gældende ret, som bl.a. fremgår af planlovens regler om kystnærhedszonen, varetagelse af natur- og landskabsinteresser, hensynet til de jordbrugsmæssige interesser og borgerinddragelse.


Faxe Kommunes høringssvar

Byrådet har den 20. december 2022 vedtaget "Retningslinjer for solcelleanlæg i Faxe Kommune", se bilag 2. Høringssvaret bør derfor forholde sig til Faxe Kommunes retningslinjer holdt op imod bekendtgørelsens bestemmelser.


Særligt bekendtgørelsens § 2, stk. 2 adskiller sig væsentligt fra Faxe Kommunes vedtagne retningslinjer, idet bekendtgørelsen strammer op på, hvilke min. afstande der kan fastsættes i kommuneplanens retningslinjer. Hvor Faxe Kommunes retningslinjer har en min. afstand på 200 meter til landsbyer og sammenhængende bebyggede miljøer (byzone og sommerhusområder), fastsætter bekendtgørelsen, at kommuneplanen kun kan fastsætte en min. afstand på 100 meter. Bekendtgørelsen tydeliggør i § 2, stk. 8, at der ikke må fastsættes generelle bestemmelser, der øger afstandskravet. Derfor bør høringssvaret indeholde forslag om, at § 2, stk. 2 ændres til en min. afstand på 200 meter til byzone, sommerhusområder og afgrænsede landsbyer begrundet med, at de pågældende områder skal have mulighed for en fremtidig udvikling, der ikke med det samme kommer i konflikt med et solcelleanlæg.


I høringssvaret foreslår administrationen endvidere nedenstående tre forhold præciseret:

 • Der bør tilføjes en min. afstand til et andet solcelleanlæg ud for en ”friholdt” strækning (§2, stk. 3, nr. 3). I Faxe Kommunes retningslinjer er det fastsat, at på den side, som friholdes, skal der minimum være 500 m fra ejendommens beboelsesbygninger, før der igen kan opføres solceller. Ved ikke at fastsætte en min. afstand til det næste solcelleanlæg, kan der i princippet opføres et solcelleanlæg på eksempelvis 105 meter fra den ”friholdte” strækning.
 • Det er uklart, hvad der helt præcist menes med ”ejeren af solcelleanlæggets egen beboelse”. Både definitionen af ”ejeren af solcelleanlægget” og ”egen beboelse” bør præciseres.
 • Ud over afstandskrav bør også ”friholdelse i mindst én retning” (jf. § 2, stk. 3, nr. 3) indsættes i § 2, stk. 5, da Faxe Kommune allerede har erfaring med, at muligheden for, at "ejeren af solcelleanlæggets egen beboelse" kommer til at ligge helt omgivet af solceller, er tilstede.


Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag 3.


Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. september 2023, og retningslinjerne skal være indarbejdet i et kommuneplantillæg for hele kommunen eller i forbindelse med kommuneplanrevisionen, hvis dette kan nås. Planforslag, der sendes i høring i perioden 1. september og til de nye kommuneplanretningslinjer træder i kraft, skal fortsat forholde sig til de eksisterende retningslinjer i Kommuneplan 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Seniorrådet bakker op om høringssvaret og er særdeles glade for, beslutningen hvor tæt på bebyggelse solceller må være.


Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvaret godkendes og sendes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

74. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 500-99 for et centerområde ved Lysholm Alle i Haslev og igangsættelse af høring

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om bosætning og erhvervsudvikling. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til Lokalplan 500-99 er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra "Innovater A/S", som ønsker at få mulighed for at opføre 5 større udvalgsvarebutikker ved krydset Lysholm Alle/Sverigesgade i Haslev. Plan & Kulturudvalget besluttede den 7. februar 2023, at igangsætte planlægning for et aflastningsområde ved Lysholm Alle. I forbindelse med planarbejdet er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem bygherre og Faxe Kommune om etablering af et vejbump, helleanlæg, sti og belysning på kommunes vejareal – Lysholm Alle. Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene og udkast til udbygningsaftale kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendomsudviklingsselskabet Innovater A/S ønske, at udvikle et nyt butiksområde på ca. 7.000 kvm fordelt på 5 udvalgsvarebutikker på Sverigesgade 2 i Haslev. Innovater oplyser, at de allerede har truffet aftaler med kæder, som ønsker at etablere sig i butiksområdet med varegrupper indenfor hus, have og fritid. Varegrupperne er karakteriseret som større udvalgsvarebutikker.


Forespørgslen er i tråd med detailhandelsanalysen fra april 2022, idet arealet er beliggende tæt på et område, som detailhandelsanalysen foreslår som aflastningsområde. Detailhandelsanalysen gengiver, at det er muligt at tiltrække boksbutikker indenfor hus, have og fritid i området omkring Grønlandsgade (Boksbutikker er større butikker, placeret udenfor bymidterne, som handler med varer i den særlige kategori "øvrige udvalgsvarer").

Fordele er, ifølge detailhandelsanalysen, højere samlet omsætning i Faxe Kommune, mulighed for etablering af nye kæder i kommunen, samt at handelsomsætning vil kunne holdes i Faxe Kommune. Ulemper er ifølge detailhandelsanalysen, lille risiko for mindre handels- og byliv i bymidterne samt flere tomme lokaler og lavere investeringslyst i bymidterne


November 2022 har "COWI", på vegne af Faxe Kommune, udarbejdet en supplerende analyse af konsekvenserne for detailhandlen ved et aflastningscenter ved Lysholm Alle, jævnfør Planlovens § 11e, stk. 4. Analysen bakker op om konklusionerne i Detailhandelsanalysen fra april, hvorfor administrationen vurderer, at det er planmæssigt forsvarligt at udvide centerområdet ved Grønlandsgade. På den baggrund besluttede Plan & Kulturudvalget, den 7. februar 2023, at igangsætte planarbejdet.


Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2021

Tillæg nr. 14 ændrer og justerer Kommuneplanens retningslinjer og rammer. Kommuneplantillægget udlægger et nyt aflastningscenter ved Lysholm Allé i Haslev, som supplement til butikkerne i Haslev bymidte. Butikkerne skal have en minimums butiksstørrelse på 500 m² for at målrette aflastningsområdet mod store butikstyper, som ikke kan indpasses i bymidten.

Den samlede ramme for aflastningscenteret fastsættes til 19.225 m² butiksareal, heraf fastsættes rammen for dagligvarebutikker til maksimalt 3.450 m² butiksareal. Det eksisterende butiksareal ved Grønlandsgade er på 5.862 m² – heraf 2.651 m² til dagligvarer og 3.211 m² udvalgsvarer. Dette giver en samlet udvidelsesmulighed på 13.363 m², heraf 799 m² til dagligvarebutikker og 12.564 m² til udvalgsvarebutikker.


Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fastsættes til 2.200 m², for på en gang at sikre udviklingsmuligheder for de eksisterende butikker og samtidig modvirke at der etableres flere dagligvarebutikker i området.


Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til 7.000 m².


I Kommuneplan 2021 er planområdet er udlagt til centerformål (H-C7) og erhvervsformål (H-E4, H-E6 og H-E7). Med tillæg nr. 14 udlægges hele planområdet til centerformål (H-C7) og de tilstødende rammeområder reduceres tilsvarende. I forlængelse heraf justeres bestemmelserne for nævnte rammeområder.


Lokalplan 500-99

Planområdet ligger i den vestlige del af Haslev. Området omfatter det eksisterende butiksområde ved Grønlandsgade, en del af vejen Lysholm Allé samt det ubebyggede areal på Sverigesgade 2. Området er i dag omfattet af lokalplanerne 500-25, 500-48 og 500-58A som udlægger arealerne indenfor den kommende lokalplan til henholdsvis erhvervsformål, tankstation samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper og dagligvarebutikker.


Formålet med lokalplan 500-99 er at udlægge planområdet til aflastningscenter for større udvalgs- og dagligvarebutikker som ikke kan indpasse i bymidten.

Lokalplanen opdeles i tre delområder. Delområde 1: Det ubebyggede areal på Sverigesgade 2, Delområde 2: Det eksisterende butiksområde ved Grønandsgade og Delområde 3: Vejarealet Lysholm Alle


Delområde 1 udlægges til udvalgsvarebutikker, liberale erhverv og servicevirksomheder samt vaskehal, tankanlæg og el-ladestation.

Den enkelte udvalgsvarebutik i delområde 1 skal have et areal på mindst 500 m² og maksimalt 7.000 m². Det samlede areal til butikker indenfor delområde 1 må ikke overstige 7.000 m².


Delområde 2 må anvendes til dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv og servicevirksomheder samt vaskehal, tankanlæg og el-ladestation.

Den enkelte dagligvarebutik i delområde 2 skal have et areal på mindst 500 m² og maksimalt 2.200 m². Det samlede areal til dagligvarebutikker indenfor delområde 2 må ikke overstige 3.450 m².

Den enkelte udvalgsvarebutik i delområde 2 skal have et areal på mindst 500 m² og maksimalt 4.000 m². Det samlede areal til udvalgsvarebutikker indenfor delområde 2 må ikke overstige 8.775 m².


Aftale om infrastruktur

I forbindelse med planarbejdet for et aflastningscenter ved Lysholm Allé i Haslev er der udarbejdet en analyse af de trafikale forhold på Lysholm Allé samt for krydset ved Vestre Ringvej. Analysen indeholder en række trafikale anbefalinger, herunder godkendte trafikløsninger ved det nye butiksområde ved Sverigesgade.


Bygherre har i forbindelse med planarbejdet tilbudt at indgå en udbygningsaftale om en række ændringer af Lysholm Allé på strækningen nærmest butikken, herunder etablering af et vejbump, et helleanlæg, en fællessti samt vejbelysning langs Lysholm Allé. Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 13. april 2023 godkendt, at der kan indgås aftale om nævnte anlæg


Efterfølgende vil der være en række "huller" i det samlede løsningsforslag, som skal finansieres via kommunens budget herunder:

 • et sammenhængende net af fortov og cykelsti eller delt sti fra ca. Bækvej til Sverigesgade
 • to helleanlæg ved krydset Lysholm Allé/Grønlandsgade
 • ombygning af krydset Lysholm Allé/Vestre Ringvej


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, blandt andet fordi:

 • Planområdet allerede er omfattet af gældende lokalplaner der udlægger området til erhvervs- og butiksformål
 • Der er indgået en udbygningsaftale med bygherre om nødvendige trafiksikkerhedstiltag på Lysholm Alle herunder etablering af fartdæmpende vejbump, belysning, sti mv.


Offentlig høring

På grund af sommerferien indstiller administrationen, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan 500-99 sendes i offentlig høring i 10 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 17. august i kantinen på Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 14, forslag til lokalplan 500-99 samt udkast til udbygningsaftale godkendes og sendes i offentlig høring i 10 uger, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 17. august 2023 i kantinen på Rådhuset i Haslev.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

75. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 400-28 for en solcellepark på 28 ha. mellem Tokkerup og Værløse

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om klima.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 400-28 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Better Energy, som ønsker at opføre en solcellepark på cirka 28 hektar mellem Tokkerup og Værløse.

Plan & Kulturudvalget besluttede den 26. maj 2020 at igangsætte planlægningen for denne solcellepark og en lignende solcellepark nord for Rønnede.


Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 400-28

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere en solcellepark på cirka 28 ha. Det svarer til, at der kan generes 33.000 MWh årligt hvilket svarer til elforbruget for cirka 9.000 husstande. De enkelte rækker bliver maksimalt 3,5 meter høje og bliver opsat i lige eller buede rækker. I midten af området opføres en step-up transformer på maksimalt 124 m².


Området hvorpå solcelleparken ønskes etableret udgør én matrikel, som allerede i dag er omgivet af beplantningsbælter på nord, øst og sydsiden. Mod vest løber Tokkerupvej, hvor der i dag ikke er beplantning. Arealet er overvejende fladt.


Området er udpeget som værdifuldt landbrugsområde, hvilket udgør størstedelen af kommunen. Der er ikke udpegede landskabsinteresser. Anlægget ligger dog delvist indenfor skovbyggelinjen og bygherre skal derfor opnå en dispensation fra naturbeskyttelsesloven før anlægget kan etableres. Der er 100 meter til Værløse Landsby, der er udpeget som kulturmiljø. Det er dog administrationens vurdering, at de eksisterende beplantningsbælter suppleret med yderligere beplantning ikke vil forringe oplevelsen af det bebyggede landsbymiljø. Herudover opføres anlægget på én matrikel og der sløres eller fjernes ikke diger, som ofte udgør en del af den kulturhistoriske fortælling.


Better Energy ansøgte i starten af 2020, mens det reelle planarbejde startede op i august 2022. Planerne tager derfor udgangspunkt i retningslinjer for solcelleparker i Kommuneplan 2021. Der er dog i størst muligt omfang taget hensyn til Byrådets nye retningslinjer for solcelleanlæg, som blev vedtaget af Byrådet den 20. december 2022. Der er dog fravigelser der betyder, at der er mindre afstande til naboer (30 meter), at beplantningens starthøjde er mellem 30 til 80 centimeter og ikke 50 centimeter og at anlægget ikke ligger langs motorvej, jernbane eller industriområde.


Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021

Området er i dag ikke omfattet af en kommuneplanramme. Da lokalplaner til enhver tid skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er der derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, som udlægger området til teknisk anlæg - solcellepark. Inden igangsættelse af planarbejdet har der været en idefase (planlovens § 23c) som har været i offentlig høring i perioden 1. juli 2020 til den 12. august 2020. Her indkom bemærkninger fra en række naboer til projektområdet. Hvidbogen er vedlagt som bilag 4.


Kommuneplantillægget muliggør etableringen af den ansøgte solcellepark og har fået navnet Å-T19 - Solcellepark ved Tokkerup.


Miljøvurdering af planerne og projektet

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en miljøvurdering, hvis formål er at afklare om - og hvilke miljøpåvirkninger planerne og solcelleparken kan give anledning til. Better Energy har frivilligt anmodet om at gå direkte til en miljøvurdering. Der er derfor ikke foretaget en forudgående miljøscreening af hverken planerne eller projektet. Der er udarbejdet en miljørapport som afdækker planernes miljøpåvirkning og en miljøkonsekvensvurdering som afdækker solcelleparkens miljøvurdering. Begge forhold er indarbejdet i én rapport kaldet miljøkonsekvensrapport.


Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan 400-28 med dertilhørende miljøvurderingsrapport sendes i høring i 8 uger. I Høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde mandag den 26. juni 2023 på Møllevangskolen i Rønnede. Der lægges op til, at Energinet deltager for så vidt angår orientering om VE-lovens værditabsordning. Borgermødet vil finde sted samme dag som borgermødet for forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark nord for Rønnede. Forslag til disse planer vedtages til offentlig høring på samme møderække som disse planer.


Borgermødes annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:
Seniorrådet finder, at det er et skræmmende billede med de mange solcelleparker, der skæmmer de mange naturskønne arealer i Faxe Kommune.


Seniorrådet finder, at retningslinjerne, vedtaget af Faxe Byråd i 2022, bør være de gældende retningslinjer.


Center for Plan & Miljø indstiller

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan 400-28 godkendes og sendes i offentlig høring i 10 uger grundet sommerferieperioden, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold i høringsperioden. Administrationen foreslår i øvrigt, at borgermødet holdes på Møllevangskolen i Rønnede.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. maj 2023, pkt. 55:

Sagen tilbagesendes med henblik på afklaring i forhold til de nye retningslinjer.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling

Foranlediget af Plan & Kulturudvalgets møde den 9. maj 2023 er der udarbejdet et juridisk notat i forhold til, om plangrundlag, der er igangsat før vedtagelsen af Faxe Kommunes nye retningslinjer for solcelleanlæg, vedtaget af Byrådet i december 2022, må stride imod de nye retningslinjer. Notatet er vedlagt som bilag 6.


Som beskrevet i de senest vedtagne retningslinjer, skal retningslinjerne for solcelleanlæg gælde for etablering af fremtidige solcelleanlæg. Af notatet fremgår det, at det er op til byrådet at vurdere, hvad der ligger i heri.


Om de således kun skal gælde for fremtidige ansøgninger, eller også for de på beslutningstidspunktet igangsatte planer, hvor der endnu ikke var udarbejdet, færdigudarbejdet eller godkendt forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.


Det er således op til byrådet at beslutte, om plangrundlaget for en solcellepark mellem Tokkerup og Værløse skal følge de supplerende retningslinjer for solcelleanlæg i Faxe Kommune eller ej.


Idet Plan & Kulturudvalget har besluttet at igangsætte planarbejdet for lokalplan 400-28, før de nye retningslinjer blev vedtaget, og planarbejdet derfor blev startet op på baggrund af retningslinjerne i Kommuneplan 2021, er det administrationens anbefaling, at plangrundlaget skal udarbejdes efter kommuneplanens retningslinjer og ikke de nyligt vedtagende retningslinjer.


Der er i alt igangsat tre plangrundlag for solceller tilbage i 2020, der således anbefales udarbejdet efter kommuneplanens retningslinjer. Ud over denne lokalplan er der tale om lokalplan for et solcelleanlæg nord for Rønnede samt lokalplan for et solcelleanlæg på Energivej i tilknytning til Andel i Haslev. Alle øvrige solcelleanlæg, der er igangsat efter vedtagelsen af de nye retningslinjer, anbefales at blive behandlet efter de senest vedtagende retningslinjer.

Beslutning

Allan Tirsgaard (C) nævnte muligheden for inhabilitet inden behandlingen af sagen og redegjorde nærmere for de faktiske forhold omkring BeGreens potentielle interesse i sag nr. 75 og 76.


Udvalget besluttede, at der ikke var tale om inhabilitet.


Udvalget besluttede at sende sagen tilbage med henblik på fornyet sagsbehandling efter de nye retningslinjer.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

76. Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan 1200-44 for en solcellepark nord For Rønnede

Resume

Denne sag understøtter kommunens strategi om klima.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan 1200-44 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Better Energy, som ønsker at opføre en solcellepark på cirka 42 hektar nord for Rønnede.

Plan & Kulturudvalget besluttede den 26. maj 2020 at igangsætte planlægningen for denne solcellepark og en lignende solcellepark mellem Tokkerup og Værløse.


Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1200-44

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere en solcellepark på cirka 42 ha. Det svarer til, at der kan generes 49.000 MWh årligt, hvilket svarer til elforbruget for cirka 13.000 husstande. De enkelte rækker bliver maksimalt 3,5 meter høje og bliver opsat i lige eller buede rækker. I midten af området opføres en step-up transformer på maksimalt 124 m².


Området hvorpå solcelleparken ønskes etableret udgør det meste af matrikel 9a og lidt af matrikel 10g. Den nuværende omkransende beplantning er sparsom, men sløres på afstand af spredt beplantning og bebyggelse. Mod vest løber Vordingborgvej. Arealet er overvejende fladt.


Better Energy ansøgte i starten af 2020, mens det reelle planarbejde startede op i august 2022. Planerne tager derfor udgangspunkt i retningslinjer for solcelleparker i Kommuneplan 2021. Der er dog i størst muligt omfang taget hensyn til Byrådets nye retningslinjer for solcelleanlæg, som blev vedtaget af Byrådet den 20. december 2022. Der er dog fravigelser der betyder, at der er mindre afstande til naboer (her mindst 30 meter), at planternes starthøjde bliver mellem 30 og 80 centimeter og ikke 50 centimeter og at anlægget ikke ligger langs motorvej, jernbane eller industriområde.


Området er udpeget som værdifuldt landbrugsområde, hvilket udgør størstedelen af kommunen. Der er ikke udpegede landskabsinteresser. Anlægget ligger delvist indenfor skovbyggelinjen og bygherre skal derfor opnå en dispensation fra naturbeskyttelsesloven før anlægget kan etableres. Der sløres eller fjernes ikke diger, som ofte udgør en del af den kulturhistoriske fortælling.


Der er åbent udsyn over arealet i dag og kun sparsom beplantning langs grænserne. Solcelleanlægget vil derfor være synligt i en kortere årrække før den afskærmende beplantning dækker. Lokalplanen sætter krav om at planterne skal have en starthøjde på 0,5 meter ved plantning og at beplantningen skal bestå af hjemmehørende arter - herunder også stedsegrønne. På grund af det let bakkede landskab, vil en del af anlægget være synligt fra syd, selv når beplantningen når sluthøjden på cirka 4 meter.


Der er indgået aftale med ejer af Vordingborgvej 489, som giver anlægsejer mulighed for at lægge byggefeltet tættere på ejendommen end 30 meter.


Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021

Området er i dag ikke omfattet af en kommuneplanramme. Da lokalplaner til enhver tid skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er der derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, som udlægger området til teknisk anlæg - solcellepark. Inden igangsættelse af planarbejdet har der været en idefase (planlovens § 23c) som har været i offentlig høring i perioden 1. juli 2020 til den 12. august 2020. Her indkom bemærkninger fra en række naboer til projektområdet. Hvidbogen er vedlagt som bilag 4.


Kommuneplantillægget muliggør etableringen af den ansøgte solcellepark og har fået navnet Å-T20 - Solcellepark ved Rønnede.


Miljøvurdering af planerne og projektet

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en miljøvurdering, hvis formål er at afklare om - og hvilke miljøpåvirkninger planerne og solcelleparken kan give anledning til. Better Energy har frivilligt anmodet om at gå direkte til en miljøvurdering. Der er derfor ikke foretaget en forudgående miljøscreening af hverken planerne eller projektet.


Der er udarbejdet en miljørapport som afdækker planernes miljøpåvirkning og en miljøkonsekvensvurdering som afdækker solcelleparkens miljøvurdering. Begge forhold er indarbejdet i én rapport kaldet miljøkonsekvensrapport.


Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan 1200-44 med dertilhørende miljøvurderingsrapport sendes i høring i 8 uger. I Høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde mandag den 26. juni 2023 på Møllevangskolen i Rønnede. Der lægges op til, at Energinet deltager for så vidt angår orientering om VE-lovens (VE= vedvarende energi) værditabsordning. Borgermødet vil finde sted samme dag som borgermødet for forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for solcellepark mellem Tokkerup og Værløse. Forslag til disse planer vedtages til offentlig høring på samme møderække som disse planer.


Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:
Seniorrådet finder, at det er et skræmmende billede med de mange solcelleparker, der skæmmer de mange naturskønne arealer i Faxe Kommune.


Seniorrådet finder, at retningslinjerne, vedtaget af Faxe Byråd i 2022, bør være de gældende retningslinjer.


Center for Plan & Miljø indstiller


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 12, og forslag til lokalplan 1200-44 godkendes, og sendes i offentlig høring minimum10 uger grundet sommerferieperioden, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold i høringsperioden. Administrationen foreslår i øvrigt, at borgermødet holdes på Møllevangskolen i Rønnede.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. maj 2023, pkt. 56:

Sagen tilbagesendes med henblik på afklaring i forhold til de nye retningslinjer.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling

Foranlediget af Plan & Kulturudvalgets møde den 9. maj 2023 er der udarbejdet et juridisk notat i forhold til, om plangrundlag, der er igangsat før vedtagelsen af Faxe Kommunes nye retningslinjer for solcelleanlæg, vedtaget af Byrådet i december 2022, må stride imod de nye retningslinjer. Notatet er vedlagt som bilag 6.


Som beskrevet i de senest vedtagne retningslinjer, skal retningslinjerne for solcelleanlæg gælde for etablering af fremtidige solcelleanlæg. Af notatet fremgår det, at det er op til byrådet at vurdere, hvad der ligger i heri.


Om de således kun skal gælde for fremtidige ansøgninger, eller også for de på beslutningstidspunktet modtagne ansøgninger for anlæg, hvor der endnu ikke var udarbejdet, færdigudarbejdet eller godkendt forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.


Det er således op til byrådet at beslutte, om plangrundlaget for en solcellepark nord for Rønnede skal følge de supplerende retningslinjer for solcelleanlæg i Faxe Kommune eller ej.


Idet Plan & Kulturudvalget har besluttet at igangsætte planarbejdet for lokalplan 1200-44, før de nye retningslinjer blev vedtaget, og planarbejdet derfor blev startet op på baggrund af retningslinjerne i Kommuneplan 2021, er det administrationens vurdering og anbefaling, at plangrundlaget skal udarbejdes efter kommuneplanens retningslinjer og ikke de nyligt vedtagne retningslinjer.


Der er i alt igangsat tre plangrundlag for solceller tilbage i 2020, der således anbefales udarbejdet efter kommuneplanens retningslinjer. Ud over denne lokalplan er der tale om lokalplan for et solcelleanlæg ved Tokkerup samt lokalplan for et solcelleanlæg på Energivej i tilknytning til Andel i Haslev. Alle øvrige solcelleanlæg, der er igangsat efter vedtagelsen af de nye retningslinjer, anbefales at blive behandlet efter de senest vedtagende retningslinjer.


Beslutning

Allan Tirsgaard (C) nævnte muligheden for inhabilitet inden behandlingen af sagen og redegjorde nærmere for de faktiske forhold omkring BeGreens potentielle interesse i sag nr. 75 og 76.


Udvalget besluttede, at der ikke var tale om inhabilitet.


Udvalget besluttede at sende sagen tilbage med henblik på fornyet sagsbehandling efter de nye retningslinjer.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

77. Orientering om status på og overblik over igangværende planer og projekter vedr. solceller

Resume

Denne sag er en orientering om status på og overblik over igangværende planer og projekter vedr. solcelleanlæg. Ved realisering af de igangværende projekter, der overholder kommunens retningslinjer, forventes Faxe Kommune at bidrage til den grønne omstilling ved fortsat at producere vedvarende energi til nettet i en grad, der langt overstiger kommunens eget el-forbrug.

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget ønskede på møde den 12. april 2023 en status på og overblik over igangværende planer og projekter vedr. solceller.


Regeringen lægger op til markante mål for udbygning af vind og sol på land og har en ambition om, at Danmark skal være klimaneutral senest i 2050. Dette forudsætter på nationalt plan en firedobling af produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Faxe Kommune er godt på vej, og ligger ifølge Green Power Denmarks klimabarometer seneste opgørelse sammen med Viborg Kommune på en delt 4. plads i forhold til produktion af solcelleenergi - kun overgået af Aabenraa, Herning og Ringkøbing Skjern kommuner, se bilag 1.


En gennemgang af alle anlæg, der enten er lokalplanlagte, under planlægning eller hvor ansøgning er modtaget er vist på bilag 2, og den forventede produktion for de enkelte projekter fremgår af bilag 3. Samlet udgør de følgende:

 • 6 lokalplanlagte projekter på sammenlagt 345 ha lokalplanlagt med en forventet årlig produktion på 274 GWh - vist med rød på kortbilag 2.
 • 5 projekter på sammenlagt 444 ha under planlægning med en forventet årlig produktion på 396 GWh - vist med mørkeblå på kortbilag 2.
 • 2 projekter på sammenlagt 65 ha med en forventet årlig produktion på 49 GWh, hvor ansøger har sat planlægningen i bero, da projekterne bl.a. ikke lever op til retningslinjerne - vist med gul på kortbilag 2.
 • 1 projekt fordelt på 2 arealer på sammenlagt 90 ha med en forventet årlig produktion på 126 GWh i form af ansøgning, der ikke lever op til retningslinjerne - vist med lyseblå på kortbilag 2. Da projektet ikke lever op til kommuneplanens samt de øvrige vedtagne retningslinjer, har projektet ikke været forelagt politisk behandling.


Samlet forventet produktion af ovenstående solcelleanlæg, der opfylder retningslinjerne, er ca. 670 GWh. Heraf skal planlægningen for 396 GWh fordelt på 5 projekter gennemføres, før anlæggene kan opføres.


Eksisterende og fremtidigt el-forbrug

Det eksisterende årlige el-forbrug er i 2022 opgjort til sammenlagt 173 GWh, og fordeles på:

 • Erhverv: 97 GWh
 • Husholdning: 55 GWh
 • Offentlig: 21 GWh


Som det fremgår af opgørelsen af det eksisterende el-forbrug, overstiger de allerede lokalplanlagte anlægs produktion af vedvarende energi det faktiske el-forbrug i Faxe Kommune med ca. 100 GWh. Fremtiden vil dog byde på en væsentlig større andel af bl.a. varmepumper samt en markant udbygning af lader-infrastrukturen til transport.


Hvad det fremtidige el-forbrug forventes at være er usikkert, særligt set i forhold til, hvilke teknologier der er til rådighed og hvornår. Hvis der tages udgangspunkt i et scenarie, hvor der forventes en fordobling af det samlede el-forbrug, vil der være behov for en el-produktion svarende til ca. 350 GWh, for at Faxe Kommune fortsat er selvforsynende med vedvarende energi. Dette svarer til, at der som minimum skal planlægges for yderligere ca. 75 GWh, hvilket den forventede produktion for ovenstående 5 projekter, der lever op til retningslinjerne, langt overstiger. Faxe Kommune forventes således at bidrage til den grønne omstilling ved fortsat at producere vedvarende energi til nettet i en grad, der langt overstiger kommunens eget el-forbrug.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:
Seniorrådet finder det bekymrende og tankevækkende hvor mange hektar, der skal anvendes til solceller. Seniorrådet opfordrer til time-out indtil Byrådet har et overblik over det samlede


Seniorrådet undrer sig over, at der er udarbejdet skema på de solcelleanlæg, der overholder retningslinjerne (bilag 3), når der i sagsfremstillingen på de konkrete sager fra administrationens side anbefales, at kommunens retningslinjer fra december 2022 IKKE skal anvendes, men derimod de tidligere


Center for Plan & Miljø indstiller, at status tages til efterretning.Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 9. maj 2023, pkt. 54:

Sagen tilbagesendes til fornyet administrativ behandling i Center for Plan & Miljø med henblik på yderligere uddybning.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling

Denne sag er en genbehandling af sagen, idet Plan & Kulturudvalget på møde den 9. maj 2023 tilbagesendte den til fornyet administrativ behandling med henblik på yderligere uddybning i form af en enklere opdeling af projekterne på bilag 2. (se opdaterede bilag på sagen).

Beslutning

Sagen er taget til efterretning.


Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

78. Orientering om status for logistikejendom i Rønnede

Resume

I denne sag gives udvalget en orientering om status på planarbejdet for transport- og logistikcenter i Rønnede.

Sagsfremstilling

På mødet i Plan & Kulturudvalget i februar, traf Plan & Kulturudvalget beslutning om, at Center for Plan & Miljø kunne fortsætte dialogen om etablering af logistikejendom i Rønnede.


Center for Plan & Miljø har i den mellemliggende periode været i dialog med projektudvikler, om fastlægge en række faktorer i forhold til arbejdet med planlægningen for centeret. Endvidere er det aftalt, at projektområdet udvides til at omfatte ca. 27 ha. heraf vil ca. 2 ha blive etableret som et regnvandsbassin.


Der pågår forsat, i samarbejde med projektudvikler, vejdirektoratet samt Center for Plan og Miljø, drøftelser omkring den fremtidige trafikafvikling.


Projektudvikler har udarbejdet en præsentation som bl.a. indeholder foreløbige visualiseringer for det kommende transport- og logistikcenter. (bilag 1)


Det forventes, at projektet jf. bestemmelserne i planloven sendes i idéfase ultimo juni med henblik på, at offentligheden og interesseorganisationer mv. har mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning for området.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle kommunale udgifter er endnu ikke kortlagt, men det kan ikke udelukkes, at der vil være kommunale udgifter blandt andet til trafikløsninger på Ny Næstvedvej.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan og miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

79. Godkendelse af politisk mødekalender 2024

Resume

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til Mødeplan 2024, gældende for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet, som skal godkendes politisk.


Mødeplanen behandles først i fagudvalgene, derefter i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at være endeligt godkendt i juni.


Administrationen anbefaler, at Plan & Kulturudvalget holder møde på tirsdage skiftevis kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00 i Søndergade 12, Haslev. Da Teknik & Miljøudvalget også anbefales at holde møde på tirsdage, anbefaler administrationen, at de to udvalg skiftes til at holde tidlige og sene møder.

Sagsfremstilling

Afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover tre uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.


Som udgangspunkt anbefaler administrationen følgende overordnede mødestruktur, og at møderne holdes i Søndergade 12, Haslev:

 • Socialudvalget: Mandage kl. 16.00 -18.45
 • Beskæftigelse & Integrationsudvalget: Mandage kl. 19.15 - 22.00
 • Teknik & Miljøudvalget: Tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
 • Plan & Kulturudvalget: Tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
 • Senior & Sundhedsudvalget: Onsdage kl. 16.00 - 19.00
 • Børn & Læringsudvalget: Torsdage kl. 16.30 - 19.30
 • Økonomiudvalget: Kl. 16.00 - 19.00 i ugen efter fagudvalgsmøderne
 • Byrådet: Kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgets møde


Hen over året kan eksterne begivenheder konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. KL arrangementer og helligdage.


Det kan håndteres på to måder. Enten ved at skubbe hele mødeblokken, som det skete i årskalenderen 2023. Eller ved at kun det/de konkret berørte møder rykkes til nærmeste ledige mødedag. Denne model er valgt i forslaget for Mødeplan 2024, med henblik på at forstyrre den øvrige mødestruktur mindst muligt.


Konkret betyder det således kun fire afvigelser i 2024:

 • April (uge 14/15) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 1. april til den 8. april
 • Maj (uge 18/19) Børn & Læringsudvalget rykkes fra den 9. maj til den 2. maj
 • Juni (uge 23/24) Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra den 5. juni til den 10. juni
 • September (uge 39/40) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 23. september til den 30. september.Der er dage, hvor to udvalg afvikler møder op ad hinanden. Af hensyn til de, som deltager begge steder, er der i Mødeplan 2024 indarbejdet tid til spisning, klargøring og eventuel transport mellem møderne. Derfor slutter første møde kl. 18.45 og næste møde begynder kl. 19.15.


I mødeplanen anbefaler administrationen, at Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalgets holder møde på tirsdage. Da de to udvalg ikke kan holde møde samtidig, indstiller administrationen, at udvalgene skiftes til at holde møde henholdsvis kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00.


Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse af byrådet. Efterfølgende fravigelse af den besluttede mødeplan kræver enighed.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Plan & Kulturudvalget godkender Mødeplan 2024, herunder:

 1. at møderne holdes på tirsdage, og
 2. at tidspunkt for møderne skiftevis er kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

80. Beslutning om tilskud til Kulturnætter 2023

Resume

Kulturnætterne er et årligt tilbagevendende og foreningsdrevet arrangement, og i 2023 afholdes arrangementet i Karise, Rønnede, Faxe Ladeplads, Faxe og Haslev, på fredage i september måned.

Udbredelsen af kulturnætterne er et fælles projekt for de fem byer, og kulturnætterne markedsføres samlet. Herudover er der enkelte arrangementer der går igen i flere byer. Administrationen har derfor samlet byernes ansøgninger til en samlet sag. Ansøgningsbeløbet når dermed op over de 50.000 kr., hvilket i følge retningslinjerne for Kulturpuljen betyder, at sagen skal politisk behandles. Plan & Kulturudvalget skal derfor beslutte om der skal ydes tilskud til fælles kulturnætter i 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund
2021 var det første år med fælles kulturnætter. Det var et forsøg på at skabe en begivenhed, som kom rundt i hele kommunen, og gav de enkelte byer mulighed for at vise, hvad de har at byde på.

Det blev en succes i både 2021 og 2022. Med gode besøgstal i alle fem byer. Derfor har alle arbejdsgrupperne mod på at fortsætte igen i år.


Formålet

Kulturnætterne giver borgerne i Faxe Kommune en unik mulighed for at opleve deres byer og aktivitetsmuligheder på helt nye måder. Det kan være oppe fra højderne på taget af siloerne i Faxe Ladeplads, nede fra kældrene under Østsjællands Museum eller på en mørk aftentur i Skovtårnet. Et hav af aktører fra kulturelle foreninger, folkeoplysende foreninger og fra erhvervslivet står klar til at byde borgere og gæster velkommen.

Det er en række arrangementer, som viser forskelle mellem byerne, men som også binder kommunen sammen om at fejre den mangfoldighed af oplevelser her er at finde.

Det er håbet, at Kulturnætterne bliver et nyt flagskib indenfor kulturoplevelser i Faxe Kommune.


Kulturnætter 2023

Der afholdes kulturnætter fredage i september måned efter følgende plan:


 • Faxe Ladeplads d. 1. september 2023
 • Karise d. 8. september 2023
 • Rønnede d. 15. september 2023
 • Faxe d. 22. september 2023
 • Haslev d. 29. september 2023


Ansøgninger

De fem byer har alle søgt om midler til afholdelse af kulturnætter. Ansøgningerne er vedhæftet som bilag. Byerne har søgt om følgende tilskud:


 • Faxe Ladeplads ansøger om 36.500 kr.
 • Karise ansøger om 30.000 kr.
 • Rønnede ansøger om 16.500 kr.
 • Faxe ansøger om 31.250 kr. (administrationen har fratrukket udgiften til futtog, da det indgår i det fælles tilskud).
 • Haslev ansøger om 19.500 kr. (administrationen har fratrukket udgiften til annoncering, da det indgår i det fælles tilskud).


Ialt: 133.750 kr.


I alle fem byer bidrager foreningerne selv med midler til afholdelse af kulturnætter. Herudover vil Kulturpuljen bidrage med 37.168 kr. til et arrangementet "Tigertræning", som afholdes i 4 byer, samt 35.338 kr. til et minitog i fire byer. Faxe Kommune bidrager i øvrigt med ca. 30.000 kr. til den fælles annoncering, grafisk produktion og markedsføring på sociale medier. Dette beløb tages fra midlerne til synliggørelse.


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at der ydes tilskud på 236.256 kr. til kulturnætter 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Seniorrådet anbefaler administrationens indstilling.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1. at der i alt ydes tilskud på 236.256 kr. til de fælles kulturnætter 2023, og

2. at tilskuddet fordeles ud til de 5 byer, efter de ansøgte beløb.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

81. Beslutning om Plan & Kulturudvalgets kulturkonference 2023

Resume

Plan & Kulturudvalget har i en årrække indbudt til en årlig kulturkonference i efteråret. Det giver Udvalget mulighed for at møde interessenter og aktører på området. Emner for konferencen har ofte haft en kobling til Faxe Kommunes Kultur & Fritidspolitik, eller aktuelle kulturspørgsmål og debatter lokalt eller på landsplan. Plan & Kulturudvalget skal i denne sag godkende valg af emne og form for kulturkonferencen 2023.

Sagsfremstilling

I Faxe Kommunes Kultur & Fritidspolitik 2020 - 2024 fremgår det, at Faxe Kommune fortsat skal bidrage til et aktivt og udviklende kultur- og fritidsliv. Dette skal gøres ved bl.a. at understøtte samarbejder mellem forskellige aktører, understøtte events og sikre gode kultur- og fritidsfaciliteter.


På sidste års kulturkonference var emnet "Kulturens betydning i Faxe Kommune". Årets tema følger samme spor, men søger I højere grad, at få svar på, hvordan der skabes en forståelse af kultur som noget fundamentalt for et samfund. Det er nemt at reducerer kultur til statistik og regneark, f. eks. antal solgte billetter, antal medlemmer i en kulturforeningen, antal lånere på et biblioteket, antal elever på musikskolen osv. Men det er langt fra kulturens væsen.


Ingen kan slå op - eller måle, hvilken rolle biblioteket, musikskolen, kulturforeningen osv. spiller for lokalsamfundet. Hvordan får vi talt kulturen op i Faxe Kommune?, så der kommer ord på dens værdi og nødvendighed lokalt. Emnet tager ligeledes afsæt i den nye kulturpolitiske redegørelse (første i 25 år), som Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har udsendt den 11. maj 2023, hvor der er fokus på kunst og kultur som det bærende fundament i et frit og demokratisk samfund.


Til Plan & Kulturudvalgets kulturkonference i 2023 foreslås det, at titlen bliver: "Hvordan tales kulturen op i Faxe Kommune?".


Administrationen foreslår, at konferencen afholdes onsdag den 14. november kl. 19-21.30 og tager udgangspunkt i relevante oplæg og debat/workshops, som henvender sig bredt til kulturelle aktører i Faxe Kommune.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Seniorrådet deltager gerne.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at Kulturkonferencen 2023 får emnet: " Hvordan tales kulturen op i Faxe Kommune?", og
 2. at Kulturkonferencen afholdes onsdag den 14. november 2023 i Kultunariet i Haslev med udgangspunkt i oplæg, debat og workshops.


Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

82. Godkendelse af areallejekontrakt med Faxe Ladeplads Borger og Erhvervsforening

Resume

Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening har igennem en årrække haft et foreningshus stående på en kommunal grund beliggende Hovedgaden 10 i Faxe Ladeplads, også benævnt "Lunden".

Foreningen har fået tilladelse til at opføre et nyt foreningshus, og derfor er der nu taget initiativ til at få udarbejdet en areallejekontrakt.

Denne sag handler om en godkendelse af en areallejekontrakt mellem Faxe Kommune og Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening.

Sagsfremstilling

Lidt om Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening

Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforenings målsætning er at fremme erhvervslivet indenfor håndværk, handel, industri og liberale erhverv i Faxe kommune.
Herudover at virke for forståelse hos de offentlige myndigheder og samfundet i øvrigt for erhvervslivets problemer.
Ligeledes gives der støtte til unge under uddannelse med tilknytning til foreningens medlemmer ved legater fra renterne af jubilæumsfonden.


Anvendelse af arealet

Det lejede areal må anvendes til opførelse af et foreningshus inkl. overdækket terrasse/scene.

Det nye foreningshus er større end det tidligere, hvorfor foreningen nu kan have alt udstyr under et tag. Herudover er der tilbygget en stor overdækket scene, som giver mulighed for flere og større arrangementer.


Arealets placering og forhold

Arealet er beliggende på Hovedgaden 10 i Faxe Ladeplads – det præcise areal er optegnet i bilaget til lejekontrakten.

Kommunen stiller arealet vederlagsfrit til rådighed. Det lejede og enhver bebyggelse på grunden skal i alle dens dele og med det tilbehør i og uden for samme, holdes ren og i pæn stand. Lejer påtager sig i lejeperioden grundejeransvaret, samt ren- og vintervedligeholdelse ved lejemålet.

Arealet er i lokalplan 300-32 ”Bevarende lokalplan for Fakse Ladeplads” udlagt til offentlige formål, hvorfor arealet stilles til rådighed på betingelse af at lokalplanens regler skal overholdes.


Aftalens indhold i hovedtræk

Areallejekontakten indgås for en periode af 30 år gældende fra den 1. januar 2023.

I areallejekontrakten er rammerne for anvendelse og renholdelse af arealet nærmere beskrevet.

Areallejekontraktens forhold drøftes mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalen til stadighed er hensigtsmæssig. Inden et år før lejemålets udløb meddeler udlejeren, hvorvidt der er villighed til at udleje grunden for en ny periode.


Finansiering af byggeriet

Det nye foreningshus koster omkring 1,2 mio. kr. at opføre. Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening har finansieret byggeriet ved LAG-midler, sponsorater, folkeaktier og egne midler, som er fremskaffet ved blandt andet særarrangementer (LAG-midler er EU-midler til støtte for projekter og aktiviteter i landdistrikterne). Faxe Kommune har herudover givet 200.000 kr. i tilskud til projektet.


Opsamling

Faxe Kommune har været i løbende dialog om anlæggelsen, byggetilladelse og for udarbejdelse af oplæg til en areallejekontrakt.

Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening har underskrevet det foreliggende udkast.

Det indstilles at godkende aftalen med Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening for perioden den 1. januar 2023 til den 31. december 2052.

Aftalen drøftes mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalen til stadighed er hensigtsmæssig. Første drøftelse forventes gennemført i løbet af 2025.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at lejekontrakten med Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

83. Beslutning om videre arbejde med kulturpas til børn og unge

Resume

Ifølge handleplanen til Faxe Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020 - 2024, skal administrationen arbejde med projektet "Opleve kulturtilbud for børn og unge" som er en del af indsatsområde 5: "Synlighed og Kendskab". Administrationen præsenterer eksisterende muligheder for at opleve kulturlivet, samt muligheden for et kulturpas til børn og unge. Udvalget skal beslutte om der skal arbejdes videre med projektet eller om det skal afsluttes.

Sagsfremstilling

Handleplanen til Kultur- og Fritidspolitikken har en række projekter, der har til formål at styrke og understøtte indsatsområde 5: "Synlighed og Kendskab". Et af dem er "Oplev kulturtilbud for børn og unge". Tanken bag projektet er, at alle børn og unge i Faxe Kommune skal have mulighed for at opleve kulturlivet og den glæde, undren og dannelse som kulturen kan bidrage til.

Administrationen har set på aktuelle tilbud, samt undersøgt hvordan andre kommuner udbyder kulturoplevelser til børn og unge.


Hvad kan et kulturpas

Administrationen har set på muligheden for at lave et kulturpas, enten til børn og unge eller til familier. Kulturpasset kan udformes på flere måder. Det kan f.eks. gælde hele året og fungere som et årskort til særligt udvalgte kulturinstitutioner. Det kan også gælde i en begrænset periode, som f.eks. en uge eller en weekend. Der skal forventes nogle administrative omkostninger i forbindelse med et kulturpas, ligesom det må forventes, at der skal afsættes midler til gennemførelse af et kulturpas.


Eksisterende tilbud

Faxe Kommune har følgende tiltag som udbreder kulturlivet til børn og unge


 • Kulturnætter
 • Åben Skole
 • Faxe Kommunes Biblioteker
 • Sommeraktiviteter
 • Kulturregion Storstrøm
 • Pulje til støtte af børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter


Se uddybning af tilbud i bilagsmaterialet.


Opsamling

I Faxe Kommune har børn og unge, og de voksne, flere gode muligheder for at opleve kulturlivet. Der er gratis muligheder flere steder i kommunen og der er mulighed for at få tilskud til løbende aktiviteter, som musikskole og billedskole. Med tanke på de kulturelle tilbud Faxe Kommune har til rådighed, så vil et kulturpas primært komme til at give adgang til samme eller lignende tilbud, som allerede kan opleves mere eller mindre gratis. Til orientering har kun én af de øvrige kommuner i Region Storstrøm en kulturpas ordning, se bilag for nærmere oplysninger.


Det videre arbejde?

Administrationen indstiller, at Plan & Kulturudvalget at der ikke skal arbejdes videre med konkretisering af et kulturpas. Det kan oplyses, at Folkeoplysningsvalget har haft en sag på dagsorden den 28. januar 2023, hvor udvalget besluttede ikke at gå videre med et lignende tiltag på foreningsområdet (klippekort til foreningslivet). Med tanke på Folkeoplysningsudvalgets beslutning og de allerede eksisterende muligheder for at opleve kulturtilbud i kommunen, vurderer administrationen, at der på nuværende tidspunkt ikke skal arbejdes videre med konkretisering af et kulturpas.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at, der ikke arbejdes videre med konkretisering af et kulturpas til børn og unge.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

84. Orientering om Faxe Hallerne årsregnskab 2022

Resume

Faxe Hallerne har indsendt revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2022 til orientering i Plan & Kulturudvalget.

I driftsaftalen mellem Faxe Kommune og Faxe Hallerne står der, at det reviderede regnskab skal forelægges til politisk orientering.

Sagsfremstilling

Årsresultat

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Af det fremsendte regnskab fremgår det, at årsregnskabet udviser et overskud på 251.850 kr.

Endvidere fremgår det, at pr. 31-12-2022 udgjorde:

 • Egenkapitalen: 7.513.569 kr.
 • Den langfristede gæld: 930.769 kr.
 • Den likvide beholdning: 3.543.629 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen om Faxe Hallernes årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

85. Orientering om Haslev Hallernes årsregnskab 2022

Resume

Haslev Hallerne har indsendt revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2022 til orientering i Plan & Kulturudvalget.

I driftsaftalen mellem Faxe Kommune og Haslev Hallerne står der, at det reviderede regnskab skal forelægges til politisk orientering

Sagsfremstilling

Årsresultat

Af det fremsendte regnskab fremgår det, at årsregnskabet udviser et overskud på 545.866 kr.

Endvidere fremgår det, at pr. 31-12-2022 udgjorde:

 • Egenkapitalen: 7.531.445 kr.
 • Den langfristede gæld: 9.057.278 kr.
 • Den likvide beholdning: 3.108.097 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen om Haslev Hallernes årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

86. Meddelelser

Resume

Oversigt over kultur- og fritidsarrangementer 2023

Vedlagt er en oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer 2023.


Orientering om Høring af bekendtgørelsesforslag om udvidet vintercampering


Kulturpolitisk redegørelse fra Kulturministeriet

Redegørelsen giver overblik over kulturen i Danmark, aktuelle forbrug, samt kommunernes og Statens økonomiske bidrag. I følge redegørelsen ligger Faxe Kommune på en 72. plads blandt landets kommuner.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Fraværende: Allan Tirsgaard (C) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).

87. Lukket punkt: Meddelelser (Lukket)
88. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 7. juni 2023

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 7. juni 2023.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

.