Plan & Kulturudvalget - 07-09-2021

Referat
Dato:
Tirsdag, 7 september, 2021 - 16:00
Hent som fil:
118. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

119. Godkendelse af forslag til lokalplan 200-29 Karise Efterskole og kommuneplantillæg nr. 1 og igangsættelse af høring

Resume

Forslag til lokalplan 200-29 og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet efter ansøgning fra Karise Efterskole, som ønsker at få mulighed for at bygge et multihus. Plan & Kulturudvalget besluttede den 1. december 2020 at igangsætte planlægningen, og der skal nu tages stilling til om planforslagene skal sendes i offentlig høring.


Sagsfremstilling

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på bagrund af Karise Efterskoles ønske om, at få mulighed for etablering af et multihus i haven mellem Karise Efterskole, Rønne Allé 7-9 og Bredgade 26. Multihuset skal indeholde flere funktioner. Der er et stort ønske fra efterskolen om, at have et lokale hvor det er muligt at samle elever og forældre ved fælles arrangementer. Dette er ikke muligt i dag i efterskolens eksisterende lokaler, som ikke kan rumme alle elever og forældre samtidig. Der ud over ønskes multihuset anvendt i skolens daglige undervisning, og skal rumme en teatersal, som også kan bruges til badminton og volley, samt fitnessrum og orangeri. Samtidig er der overvejelser om hvordan multihuset også kan være et tilbud til lokalområdet og på den måde få en større anvendelse og styrke samarbejder på tværs af byens mange forskellige brugere.


Idéfase

Der har været afholdt idéfase i perioden den 16. december 2020 til den 13. januar 2021. Der kom enkelte spørgsmål ind i perioden. Alle bemærkninger og spørgsmål er samlet i vedlagte hvidbog, som også indeholder Center for Plan & Miljøs bemærkninger og svar på spørgsmålene.


Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre kommuneplanens eksisterende rammer. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af rammeområde K-C1 (centerområde) og K-B1 (boligområde), så en del af K-B1 overgår til K-C1. I praksis betyder det at en del af området ændres fra boligformål til centerformål, og dermed giver mulighed for en bredere anvendelse.

Kommuneplan 2021-2033 forventes endeligt vedtaget mens dette forslag til kommuneplantillæg er i høring. Derfor vil dette kommuneplantillæg ved endelig vedtagelse blive nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033.


Lokalplan 200-29

Formålet med at udarbejde en ny lokalplan er, at kunne regulere omfang og placering af bygninger, deres størrelse og materialevalg, så det sikres at multihuset bliver tilpasset til omgivelserne og Karise bymidte fortsat bevarer sin karakter. Samtidig er det formålet at sikre de bevaringsværdige huse i lokalplanområdet ved at fastsætte bestemmelser for bevaring af dem.


Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges et multihus indenfor et udlagt byggefelt, og at Rønne Allé 9 og Bredgade 26 kan anvendes til andet og mere end blot boliger. Lokalplanen giver også mulighed for at udnytte den eksisterende bygning mod Bredgade til at etablere butik, visse former for erhverv, boliger, offentlig og privat service. Det betyder at Karise Efterskole fx. kan anvende det tidligere apotek på Bredgade 26 til kontor, undervisning, boliger eller måske åbne en lille butik i under-etagen med adgang fra Bredgade, hvis dette bliver aktuelt.


Den nye lokalplan vil aflyse de gældende lokalplaner for området.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag 200-29 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde på Karise Efterskole den 26. oktober 2021. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.


Sagens lovgrundlag tager udgangspunkt i "Lov om planlægning" og "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag 200-29 sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold mandag den 26. oktober 2021.


Beslutning

Anbefalet.
Fraværende: René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

120. Godkendelse af forslag til lokalplan 1000-59, Dalgårdsarealet i Rønnede - storparcel 10 og 11, og igangsættelse af høring

Resume

Den gældende lokalplan 1000-50 indeholder bestemmelser om, hvor og hvordan der må bygges på Dalgårdsarealet i Rønnede. På storparcel 10 og 11 har der været et ønske om, at få lov til at bygge dobbelthuse i stedet for parcelhuse, som den gældende lokalplan har fastlagt. Plan & Kulturudvalget besluttede den 9. marts 2021, at igangsætte planlægning for at imødekomme ønsket om dobbelthuse på storparcel 10 og 11. Forslag til lokalplan 1000-59 muliggør dobbelthuse, og der skal nu tages stilling til om forslaget skal sendes i offentlig høring.


Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til lokalplan 1000-59 er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at bygge dobbelthuse på storparcel 10 og 11. Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge dobbelthuse i stedet for parcelhuse, og indeholder ændringer til de bestemmelser i den gældende lokalplan, som vedrører storparcel 10 og 11.


Byggeri af dobbelthuse i stedet for parcelhuse, giver mulighed for en anden udnyttelse af parcellerne, og dermed flere boligenheder. Antallet af boliger er hævet med 12 ekstra boligenheder på storparcel 10 og 13 ekstra boligenheder på storparcel 11. Med forslag til lokalplan 1000-59 kan der bygges 23 dobbelthuse med tilsammen 46 boligenheder på storparcel 10 og 11 i stedet for 21 parcelhuse i den gældende lokalplan.


Der er ikke ændret på adgangsveje eller udlæg af fælles grønne områder i det samlede lokalplanområde.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 1000-59, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at forslag til lokalplan 1000-59 ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.


Trafik

Dalgårdsvej er den primære adgangsvej til Dalgårdsarealet i Rønnede, og er i lokalplan 1000-50 planlagt udvidet. Behovet for en udvidelse af Dalgårdsvej stiger i takt med antallet af boliger der bygges på arealet.


Offentlig høring

Forslag til lokalplan 1000-59 sendes i 4 ugers høring.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at forslag til lokalplan 1000-59 sendes i 4 ugers offentlig høring, og
 2. at der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.


Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

121. Godkendelse af forlængelse af aftale vedr. kunstbane i Haslev

Resume

I 2011 blev der indgået en aftale med Haslev Fodbold Club (HFC)om et kommunalt areal til etablering af en kunstbane (kunstgræsbane) og drift af banen. Siden har banen været til glæde og gavn for mange borgere og boldspillere, ikke kun fra Haslev Fodbold Club. Aftalen mellem Faxe Kommune, Haslev Fodbold Club og Haslev Kunstbaner (HKB) udløber den 31. oktober 2021. Parterne har drøftet situationen omkring kunstbane, herunder renoveringsbehov og perspektiver for yderligere en kunstbane. Der er enighed om at en forlængelse af aftalen er den mest hensigtsmæssige løsning på nuværende tidspunkt. Plan & Kulturudvalget skal således tage stilling til om man kan godkende forslag til forlængelse af aftale vedr. Haslev Kunstbane, i form af et tillæg til aftalen.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune, HFC og HKB har som beskrevet i aftalen, drøftet en forlængelse af denne. HKB (forening med relation til HFC) stod for anlægget af den oprindelige bane og har i de seneste 10 år stået for den daglige drift af banen i et tæt samarbejde med HFC.


Renovering og ny bane

Trods løbende vedligeholdelse og god drift af kunstbanen, er banen godt slidt efter cirka 10 års brug. Parterne har således været i dialog om en større renoveringsløsning, så banerne fortsat er velegnede at spille på. Byrådet har i budget 2021 afsat 1 million kroner til at bidrage hertil. Det samlede budget er på ca. 2,5 millioner kroner, hvorfor spørgsmålet om yderligere finansiering er sendt videre til de kommende budgetforhandlinger - og renoveringsprojektet er udsat indtil videre.


Brugen af kunstbanen har været stigende, blandt andet fordi fodbold i stigende grad er blevet en helårs-idræt og der samtidig har været en vis vækst i antallet af fodboldspillere. Der har i flere år været ønsker om yderligere en kunstbane i Haslev. Plan & Kulturudvalget har drøftet ønsket, som del af arbejdet med en plan for udvikling af faciliteter i kommunen. Udvalget har sendt ønsket videre til de kommende budgetforhandlinger.


Modeller og status

Driften af kunstbanen kan håndteres på flere måder. Banen i Haslev ligger pt. i en foreningsdrevet model. De nye kunstbaner i Faxe (november 2020) bliver drevet i et samarbejde mellem kommune og den primære forening ved banen (Faxe Boldklub). Situationen med et stigende kommunalt bidrag til banen i Haslev har skubbet til diskussioner af fremadrettede driftsmodeller. HFC og HKB har argumenteret for at holde fast i den gældende model indtil der er yderligere afklaring af renovering og en mulig ny kunstbane nær den nuværende.


Opsamling

På den baggrund har parterne udarbejdet et udkast til et tillæg til den gældende aftale på op til 4 år - med den tilføjelse: at hvis der inden da foreligger afklaring vedr. en yderligere kunstbane, så drøfter parterne på det tidspunkt en ny, langsigtet aftale, herunder om andre modeller for fremtidig drift af kunstbanerne giver mening på længere sigt.


Administrationen deler overvejelserne om den aktuelle situation og behovet for, på den ene side at arbejde i henhold til den gældende aftale og på den anden side at genoverveje mere langsigtede modeller, når antallet af kunstbaner og de kommunale bidrag hertil er afklaret.


På denne baggrund indstiller administration forlængelsen af aftale vedr. Haslev Kunstbane til godkendelse. Konkret, at det sker via et tillæg til aftalen fra 2011.


Bemærkning om beslutningen

I lighed med det daværende Erhvervs- & Kulturudvalg, skal Plan & Kulturudvalget alene tage stilling til driften og det tilhørende tilskud, som er indenfor udvalgets rammer. Byrådet har tidligere taget stilling til at stille areal til kunstbanen til rådighed og en kommunegaranti til HFC. Garantien er efterfølgende afviklet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet til HKB/HFC har de sidste 10 år været indeholdt i Plan & Kulturudvalgets budgetter til drift af baner med mere. I 2021-niveau er der tale om 123.060 kr. Der lægges ikke op til yderligere udgifter i forbindelse med foreslåede forlængelse. I sagen er der kort redegjort for den større renovering, som ligger udover driftstilskuddet.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at forlængelse af aftale vedr. Haslev Kunstbane godkendes.


Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

122. Orientering om status på Faxe Billedkunstråd 2018/2021 og anbefalinger til ny periode

Resume

Det nuværende Faxe Billedkunstråds periode udløber med udgangen af 2021. Jvf. Rådets vedtægter, som blev godkendt af Plan & Kulturudvalget i 2018, følger rådets funktionsperiode kommunalbestyrelsen. Til Plan & Kulturudvalgets efterretning foreligger nu rådets status for perioden 2018-2021, samt anbefalinger til det fortsatte arbejde i en ny fireårig periode.

Sagsfremstilling

Faxe Billedkunstråd fremlægger her en status på deres arbejde fra 2018-2021 og en række anbefalinger til hvordan der kan arbejdes videre i en ny periode (2022-2025). Vedlagt er en beskrivelse af rådets arbejdsområder i bilaget kaldet, "Baggrundsviden om Faxe Billedkunstråd".


Status i korte træk

Faxe Billedkunstråds status er følgende:


Formidling og rådgivning:

 • Kunst på stedet (foredrag med tre lokale kunstnere, som udstiller og holder foredrag om deres værk)
 • Kunstregistrant - fortegnelse over kunstværker i det offentlige rum. Også lavet i trykt udgave
 • Kunstvejviser (24 udvalgte værker med en mere udførlig beskrivelse) også lavet i trykt udgave
 • Skitsekonkurrence med afsæt i Faxe by - senere Kalkens Runde i rundkørslen i Faxe (rådgivning)
 • Etablering af Billedkunstrådets hjemmeside med informationer om kunst i bred forstand: https://www.faxebilledkunstraad.dk/


Anbefalinger

For en kommende fireårig periode, ønsker rådet at arbejde videre med følgende:


 • Fortsætte med at stå til rådighed som rådgivende organ.
 • Mødes med det nye udvalg og skabe fælles grundlag for det videre arbejde med professionel kunst og dialog omkring hvordan kunsten bruges fremadrettet.
 • Rådet ønsker at arbejde målrettet med udstillinger (fast udstillingssted), gerne i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, foredrag, oplæg, formidling osv.


Billedkunstråd fremover

Faxe Kommune har haft et kommunalt billedkunstråd siden ultimo 2012. Administrationen vurderer, at der er behov for at se på status, anbefalinger i sammenhæng med de tidligere erfaringer. På den baggrund foreslår administrationen, at der på et senere møde præsenteres scenarier for Billedkunstråd fremover.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 1. at Status perioden 2018-2021og anbefalinger til en kommende periode fra Faxe Billekunstråd tages til efterretning, og
 2. at administrationen præsenterer scenarier for et nyt Billedkunstråd på et senere møde.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

123. Meddelelser

Sagsfremstilling

Råd og nævn - Sidste nyt

Udvalgsmedlemmerne informerer.


Arrangementer 2021

Vedlagt er en oversigt over arrangementer i 2021.


Skvulp-teaterfestival i Faxe Kommune

Alle 9 afdelingsskoler I Faxe Kommune har i uge 34 haft besøg af Cantabilé 2 (egnsteater i Vordingborg) med Skvulp-teaterfestivalen. Festivalen består af gadeteaterforestillinger, som opføres på skolerne i fællesrum eller udendørs (primært for udskolingselever). Teatertrupperne kommer fra hele verden og er på et højt internationalt niveau. Skvulp-festivalen er en del af WAVES festivalen, som afvikles hvert andet år. WAVES har 30 års jubilæum i år og Faxe Kommune har købt forestillinger til skolerne siden 2013. Se programmet her: https://www.wavesfestival.dk/


Status på Boblberg-kalender

Kultur- og fritidsaktivitetskalenderen hos Boblberg er i drift. Faxe Kommune har nu mere end 5000 brugere af Boblberg, så det er et godt forum for foreningerne at få deres aktiviteter ud på. Kalenderen rummer en kort-funktion som hjælper borgerne med at finde vej til et givent arrangement.

Som en nyhed kan Boblberg nu downloades som app til IOS og Android, hvilket gør det nemmere, både for foreningerne at lægge aktiviteter op og for borgerne at finde en aktivitet nær dem.

Virtuelle møder
De midlertidige fravigelser omkring rammerne for afholdelse af politiske udvalgsmøder og byrådsmøder er nu bortfaldet, så alle ordinære udvalgsmøder og møder i Byrådet holdes som udgangspunkt som fysiske møder.
Det er dog fortsat muligt at holde virtuelle udvalgsmøder, henholdsvis at enkelte deltagere (under halvdelen) deltager virtuelt, fordi møderne ikke er offentlige. Det er udvalgsformandens kompetence, at vurdere og beslutte, om det enkelte mødes drøftelser (i forhold til dagsordenens punkter) kan tåle den blandede mødeform.

Tilbagebetaling af ejendomsskat på grund af vurderingsændringer
Pr. 1. september 2021 starter udsendelsen af nye ejendomsvurderinger til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse for hele landet. De vil blive udsendt i puljer af 10.000.
Faxe Kommune har endnu ikke modtaget orientering fra Vurderingsstyrelsen (SKAT), om proceduren for udsendelse eller kommunikationen til borgerne. Administrationen er derfor ikke bekendt med, om ejendomme/borgere i Faxe Kommune vil indgå i udsendelserne.
Det forventes at Kommunens Opkrævning og Plan & Miljø vil få væsentligt flere telefonopkald, både vedrørende BBR ændringer og i forhold til ejendomsskatten. Det er ikke meldt ud, om det er SKAT der står for ændringerne og udbetalingen af den for meget betalte ejendomsskat/ejendomsværdiskat. Faxe Kommune har derfor ingen mulighed for at oplyse borgerne om forløbet, da vi som kommune ikke er bekendt med den enkelte ændring.

Renovering af Østbanen forventes gennemført fra maj 2022 til december 2022

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) orienterede omkring møde i Kulturregion Storstrøm og dertilhørende aktiviteter.

Fraværende: Ingen.

124. Lukket - Meddelelser (Lukket)
125. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
126. Lukket punkt: Ansøgning om alkolholbevilling og godkendelse af besyrer (Lukket)
127. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 7. september 2021

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 7. september 2021.


Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.


Beslutning

.