Plan & Kulturudvalget - 07-12-2021

Referat
Dato:
Tirsdag, 7 december, 2021 - 16:00
Hent som fil:
151. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

152. Beslutning om prioritering af lokalplaner - december 2021

Resume

Prioriteringslisten med igangværende og kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt august 2021. Udvalget skal nu godkende prioriteringen af planerne.

Sagsfremstilling

Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 • Mørk blå farve markerer planer som er under udarbejdelse.
 • Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring.
 • Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat.


Faxe Kommune har modtaget 4 nye ansøgninger om udarbejdelse af planer:


 • Ansøgning om igangsættelse af lokalplan for en dagligvarebutik nord for Karisevej og Lindhardsvej i Dalby.
  SallingGroup har fremsendt principansøgning om opførsel af en Netto på 1200 m² på ejendommene Karisevej 65-69, samt en mindre del på kommunens matrikel 1aa Dalby By, Sdr. Dalby. Projektet kræver således, at kommunen frasælger et ca. 6,5 m bredt og 85 m langt areal langs ejendommene Karisevej 65, 67 og 69.
  Projektområdet er samlet på ca. 3.960 m², heraf ligger de 3.400 m² i centerområde og inden for Kommuneplanens bymidteafgrænsning. De sidste 560 m² er udlagt og anvendes til offentlige formål – daginstitution og offentlig sti. Restrummeligheden til dagligvarebutikker i Dalby er på 950 m². Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg der dels justerer afgrænsningen af centerområdet og detailhandelszonen, samt overfører 250 m² fra rammen for udvalgsvarebutikker til rammen for dagligvarebutikker.
  Faxe Kommune afventer oplæg fra SallingGroup om hvordan de trafikale udfordringer kan løses, både i forhold til varelevering og adgang til parkeringsplads fra Karisevej. Tidsplan for igangsættelse af planarbejdet afventer dette materiale.


 • Ansøgning om igangsættelse af lokalplan for et hotel og p-plads henholdsvis syd og vest for Stop 37 ved Kongsted-Borup.
  Maycon vil realisere lokalplan 1200-34 for et servicecenter ved Stop 37 og har fremsendt ansøgning om dispensation fra en række bestemmelser i lokalplan 1200-34. Herudover har Maycon anmodet om udarbejdelse af en ny lokalplan for en p-plads på arealet mellem Sydmotorvejen og Borupvej, nedlæggelse af vejudlægget til Boruphøj, samt et hotel i op til 2 etager på arealerne umiddelbart nord for den nedrevne ejendom Borupvej 7. Da dele af udvidelsen ligger uden for landsbyafgrænsningen skal der gennemføres en idefase inden planarbejdet igangsættes.


 • Daginstitution på Maglemosevej i Haslev

I budget 2022 er der afsat 40 mio.kr. til ny daginstitution i Haslev. Arealet ved Maglemosevej er i Kommuneplan 2021 udlagt til Offentlige formål (H-O7) herunder Sociale og Kulturelle institutioner. Igangsættelse af planarbejdet afventer Børn & Læringsudvalgets beslutning den 8. december 2021 om endelig placering af institution.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

153. Endelig vedtagelse af lokalplan 1000-59, Dalgårdsarealet i Rønnede - storparcel 10 og 11

Resume

Forslag til lokalplan 1000-59, Dalgårdsarealet i Rønnede - storparcel 10 og 11, har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. september til 11. oktober 2021. Der skal nu tages stilling til om lokalplanen skal endeligt vedtages. Lokalplanen giver mulighed for at bygge dobbelthuse i stedet for parcelhuse, og indeholder ændringer til de bestemmelser i den gældende lokalplan, som vedrører storparcel 10 og 11.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Der er ikke afholdt borgermøde i høringsperioden. Der kom 2 høringssvar fra borgere til lokalplanforslaget, og 2 tilkendegivelser fra Museum Sydøstdanmark og Faxe Forsyning af praktisk karakter. Høringssvarene omhandler følgende emner:


 • Spørgsmål til en fordobling af boligenheder og en ændring af boligtype/ejerform vil ændre områdets karakter.
 • Spørgsmål til om der er tilstrækkelig opbevaringsplads til boligerne og forslag om at boligerne udføres med carport/redskabsrum.
 • Adgangsveje og adgang til cykelsti/fortov på Kongstedsgårdsvej.
 • Behov for udvidelse og færdiggørelse af Dalgårdsvej.
 • Bekymring om hvorvidt der er tilstrækkelig kapacitet i skole og daginstitution til de mange nye borgere i Rønnede.


Høringssvarene er samlet og kommenteret af administrationen i den vedhæftede hvidbog, som ligger som bilag 1 til denne sag. De enkelte emner er kort kommenteret nedenfor og har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.


Byggeri af dobbelthuse i stedet for parcelhuse giver mulighed for en anden udnyttelse af storparcel 10 og 11, og dermed også flere boligenheder. Lokalplaner kan ikke regulere ejerformen, men typen af boliger der gives mulighed for at bygge, kan appellere mere til en type ejerskab end andre. Plan & Kulturudvalget besluttede den 27. oktober 2020, at man ikke ville give mulighed for rækkehuse på storparcel 10 og 11. Plan & Kulturudvalget besluttede den 9. marts 2021, at igangsætte planlægning for storparcel 10 og 11 med mulighed for dobbelthuse.


Ejer af storparcel 10 og 11 forventer at etablere dobbelthusene med indbyggede redskabsrum, i form af skure på 4,5 m2 til hver bolig. Redskabsrum tilgås udefra, se bagerste side i bilag 1. Hvis der er behov for mere opbevaringsplads, er det muligt at bygge yderligere små bygninger i henhold til gældende bygningsreglement.


Der er ikke ændret på adgangsveje eller udlæg af fælles grønne områder i det samlede lokalplanområde. Dalgårdsvej er den primære adgangsvej til Dalgårdsarealet i Rønnede, og er i lokalplan 1000-50 planlagt udvidet. Behovet for en udvidelse af Dalgårdsvej stiger i takt med antallet af boliger der bygges på arealet.


Der er fortsat fokus på at sikre tilstrækkelig kapacitet på skoler og daginstitutioner i lokalområdet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at lokalplan 1000-59 vedtages endeligt uden ændringer.


Beslutning

Anbefalet med den bemærkning, at bygherre anbefales at sørge for tilstrækkelig med supplerende opbevaringsplads til barnevogne, cykler osv.


Fraværende: Ingen.

154. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 200-29, Karise Efterskole

Resume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplanforslag 200-29, Karise Efterskole, blev godkendt af Byrådet den 23. september og har været i offentlig høring i perioden 27. september til 22. november 2021. Der skal nu tages stilling til om planerne skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Offentlig høring

Tirsdag den 26. oktober blev der holdt borgermøde i Karise, hvor planforslagene blev præsenteret. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar.


Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på bagrund af Karise Efterskoles ønske om, at få mulighed for etablering af et multihus i haven mellem Karise Efterskole, Rønne Allé 7-9 og Bredgade 26. Multihuset skal indeholde flere funktioner. Der er et stort ønske fra efterskolen om, at have et lokale hvor det er muligt at samle elever og forældre ved fælles arrangementer. Dette er ikke muligt i dag i efterskolens eksisterende lokaler. Derudover ønskes multihuset anvendt i skolens daglige undervisning, og skal rumme en teatersal, som også kan bruges til badminton og volley, samt fitnessrum og orangeri. Samtidig er der overvejelser om, hvordan multihuset også kan være et tilbud til lokalområdet og på den måde få en større anvendelse og styrke samarbejder på tværs af byens mange forskellige brugere.


Kommuneplantillæg nr. 1

Formålet med kommuneplantillægget er, at ændre kommuneplanens eksisterende rammer. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af rammeområde K-C1 (centerområde) og K-B1 (boligområde), så en del af K-B1 overgår til K-C1. I praksis betyder det, at en del af området ændres fra boligformål til centerformål, og dermed giver mulighed for en bredere anvendelse.


Lokalplan 200-29
Formålet med lokalplan 200-29 er, at kunne regulere omfang og placering af bygninger, deres størrelse og materialevalg, så det sikres, at multihuset bliver tilpasset til omgivelserne og Karise bymidte fortsat bevarer sin karakter. Samtidig er det formålet, at sikre de bevaringsværdige huse i lokalplanområdet ved at fastsætte bestemmelser for bevaring af dem.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges et multihus indenfor et udlagt byggefelt, og at Rønne Allé 9 og Bredgade 26 kan anvendes til andet og mere end blot boliger. Lokalplanen giver også mulighed for at udnytte den eksisterende bygning mod Bredgade til at etablere butik, visse former for erhverv, boliger, samt offentlig og privat service. Det betyder, at Karise Efterskole fx. kan anvende det tidligere apotek på Bredgade 26 til kontor, undervisning, boliger eller måske åbne en lille butik i underetagen med adgang fra Bredgade, hvis dette bliver aktuelt.

Den nye lokalplan vil aflyse de gældende lokalplaner for området.


Rettelsesblade

Administrationen er blevet opmærksom på enkelte mindre ændringer i teksten i planforslagene, som er indarbejdet i vedlagte rettelsesblade, se bilag 3 og bilag 4. I kommuneplantillæggets rettelsesblad er der ændringer på side 4 og 8. I lokalplanens rettelsesblad er der ændringer på side 11, 15, 22 og 26, samt til kortbilag 2 og 4.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet, og
 2. at forslag til lokalplan 200-29 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

155. Beslutning om fremtidig model for Billedkunstrådet 2022-2025

Resume

Faxe Kommune har i en længere årrække haft et Billedkunstråd, med henblik på rådgivning og formidling af professionel kunst i Faxe Kommune. Det nuværende Billedkunstråds periode udløber med udgangen af 2021.

Plan & Kulturudvalget har i september modtaget en status fra Billedkunstrådet, hvor der samtidig blev beskrevet opfølgning med scenarier for hvorledes de nævnte opgaver kan løses fremadrettet. Denne opfølgning følger i denne sag, hvor udvalget skal beslutte de fremtidige rammer for et Billedkunstråd i Faxe Kommune, samt en mulig tidsplan for udpegning af et nyt Billedkunstråd for perioden 2022-2025.

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Billedkunstråd har eksisteret siden 2012 og har i årene opbygget faglig viden om den professionelle kunst i kommunen. På Plan & Kulturudvalgets møde den 7. september 2021 blev Billedkunstrådets status på perioden og fremadrettede anbefalinger behandlet.


Fremtidige modeller

Billedkunstrådet har på et møde den 11. november 2021 drøftet et oplæg med en række modeller for, hvordan der kan rådgives og vejledes om den professionelle kunst i Faxe Kommune. Om modellerne, kan der kort siges følgende:


 • Model 1 - Intet råd.
 • Model 2 - Nuværende model, der følger Statens Kunstfonds retningslinjer for kommunale Billedkunstråd.
 • Model 3 - Ansættelse af en kurator med det formål at vejlede ift. kunst i det offentlige rum.
 • Model 4 - Ansættelse af en kunstkonsulent.
 • Model 5 - Et råd med 1-3 professionelle kunstnere evt. en kunstfaglig konsulent, som IKKE følger Statens Kunstfonds retningslinjer for kommunale Billedkunstråd.


En nærmere beskrivelse af modellerne fremgår af vedlagte bilag.


Den anbefalede model

Det nuværende Billedkunstråd anbefaler model 2, der svarer til den nuværende model og i øvrigt følger Statens Kunstfonds retningslinjer. Rådet vurderer, at det med fordel vil kunne fortsætte de næste 4 år, da erfaringerne, også på landsplan, viser at rådgivning og vejledning på kunstområdet oftest er en lang og kontinuerlig proces.


Det nuværende Billedkunstråd er formelt nedsat af Plan & Kulturudvalget - dvs. at de både er høringsberettiget og en klar og tydelig afsender, når kommunen laver arrangementer, modtager henvendelser om eksempelvis kunst i det offentlige rum, invitationer fra Statens Kunstfond, Kulturministeriet og andre kommuner. Rådet udarbejder en langsigtet og målrettet handleplan for en 2 årig periode jvf. vedtægterne.


Plan & Kulturudvalget har siden 2013 årligt afsat 25.000 kr. til rådets arbejde. Med disse midler er det muligt at søge et tilsvarende beløb hos Statens Kunstfond til kommunale billedkunstråd. Statens Kunstfond har støttet rådets arbejde gennem alle årene.


Tidsplan for etablering af et nyt Billedkunstråd

Såfremt Plan & Kulturudvalget følger Billedkunstråds anbefaling - kan en tidsplan for etablering og udpegning af et nyt Råd se således ud:


 • Før jul - Administrationen annoncerer efter nye medlemmer. Det nye råd afgiver forslagsliste med egnede kandidater, som supplement til den offentlige annoncering.
 • Lige efter nytår - Deadline for ansøgninger fra egnede kandidater til rådet
 • Plan & Kulturudvalgets møde i februar 2022 - Udvalget udpeger rådets medlemmer for ny periode 2022-2025 (nuværende råd er høringsberettiget i forhold til den kommende rådsdannelse).


Jvf. Rådets vedtægter kan nuværende medlemmer genvælges, dog ikke mere end to på hinanden følgende år dvs. 8 år i alt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at følge Billedkunstrådets anbefaling om model 2 som grundlag for et nyt Billedkunstråd for perioden 2022-2025, og
 2. at tidsplan for udpegning af et nyt Billedkunstråd (2022-2025) godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

156. Beslutning om underskudsgaranti fra Kulturpuljen til Kultursaloner 2022

Resume

Bullet Booking, Faxe Kommune og Gisselfeld Kloster ønsker i fællesskab at skabe en stor festival i august 2022 - kaldet: "Kultursaloner på Gisselfeld". Med projektet ønsker parterne at skabe en fælles tilbagevendende kulturbegivenhed af høj kvalitet og med inddragelse af lokale aktører.
Jvf. retningslinjerne for Kulturpuljen skal ansøgninger af denne størrelse behandles politisk.

Plan & Kulturudvalget skal således tage stilling til om Faxe Kommune ønsker at indgå i projektet og udvikling af konceptet ved at stille en underskudsgaranti. Sagen forelægges nu af hensyn til den videre planlægning af festivalen.

Sagsfremstilling

Formål

Kultursaloner Gisselfelds formål er at være et kulturelt, kunstnerisk, åndeligt og socialt kulturtræf for det brede publikum, målrettet interesserede fra lokalområdet, regionalt og fra Storkøbenhavn. Kultursaloner adskiller sig fra Haslev Festdage (musikfestival i juni) ved at være en festival der favner musik, kunst, erhverv, turisme, mad og kultur i bred forstand.

Ud over den professionelle musik, er det tanken at aktiviteterne som er knyttet til Kultursalonerne på sigt skal fungere som bindeled/understøtte foreningerne, erhvervslivet, turismen og de kulturelle aktører. Gisselfeld Kloster er vært for begivenhederne i dagene den18., 19., 20. og 21. august 2022 og aktiviteterne vil forgår både indendørs- og udendørs.


Programmet i 2022 og idéudvikling

Aftaler vedr. 2022 er delvist programsat. Her vil blandt andet musikere og foredragsholdere, som Ib Michael, Kira Skov, Pelle Dragsted, Nikolaj Nørlund, Mikkel Winther Pedersen underholde.


Faxe Kommune, Bullet Booking og Gisselfeld Kloster ønsker også at inddrage det lokale kulturliv og aktører. 2022 bliver et prøve-år, hvor ideer og forslag udvikles og afprøves for første gang.


Kultursaloner og budgettet

For at skabe en sådan festival, inviteres en række aktører på turistområdet, erhvervslivet, kulturelle foreninger, museer mv. til et opstartsmøde, hvor aktørernes rolle drøftes. Aktiviteter, mål og succeskriterier for projektet aftales i samarbejde. Faxe Kommunes rolle er at være fødselshjælper for udvikling af konceptet, i samarbejde med de to øvrige partnere. Etableringen af en mindre arbejdsgruppe, skal danne baggrund for at skabe et netværk omkring konceptet og arbejde videre med udvikling af kultursalonerne.


Projektets samlede budget er på 1.555 mio. kr. Der er udgifter til honorar til musikere, kunstnere mv., samt indtægter i form af fonde/tilskud og salg af billetter i de fire dage festivalen afvikles. Budgettet viser et underskud på 242.600 kr.


Opsummering

Et fælles samarbejde og udvikling af projektet matcher Kulturpuljens retningslinjer.


Faxe Kommune og Gisselfeld Kloster har i en årrække samarbejdet omkring klassisk musik med "Opera i det fri". Med dette projekt udvides samarbejdet og projektet er med til at afprøve og udforske, hvordan de lokale godser og klostre, på en anderledes måde, kan gøres til fælles dynamo/omdrejningspunkt (med fokus på kultur, erhverv og turisme) i lokalsamfundet.


Den nedsatte arbejdsgruppe vil være ansvarlig for at sikre projektets udførelse og udvikling i fællesskab. Faxe Kommunes rolle vil være som fødselshjælper og koordinator. På sigt vil Faxe Kommune ikke nødvendigvis være en del af organiseringen bag festivalen, måske heller ikke økonomisk.


Administrationen foreslår derfor, at der bevilges en underskudsgaranti på 1/3 af det forventede underskud, dog max 100.000 kr., til finansiering af festivalen i 2022 og udvikling af konceptet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på 1/3 af det forventede underskud, dog max. 100.000 kr., til Kultursaloner på Gisselfeld i 2022.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

157. Godkendelse af areallejekontrakt mellem Faxe Kommune og Haslev Tennisklub

Resume

Til opførsel af en tennishal på Sofiendalsvej 42a, Haslev, har Haslev Tennisklub fået stillet et kommunalt areal til rådighed. Haslev Tennisklub opfører en tennishal med to indendørsbaner og tilhørende faciliteter. Denne sag handler om en godkendelse af en areallejekontrakt mellem Faxe Kommune og Haslev Tennisklub.

Sagsfremstilling

Arealet
Arealet er beliggende på Sofiendalsvej 42a i Haslev – det præcise areal er optegnet i bilaget til lejekontrakten. Kommunen stiller arealet vederlagsfrit til rådighed. Det lejede og enhver bebyggelse på grunden skal, i alle dens dele og med det tilbehør i og uden for samme, holdes ren og i pæn stand. Lejer påtager sig i lejeperioden grundejeransvaret samt ren- og vintervedligeholdelse ved lejemålet.

Aftale / aftaleperiode
Af hensyn til Tennisklubbens finansieringsmuligheder er der beskrevet en langsigtet aftale. Haslev Tennisklub har til opførsel af tennishallen optaget et kreditforeningslån, der vil løbe fra ibrugtagning af hallen og 30 år frem. Der lægges således op til at areallejekontrakten indgås for perioden den 1. januar 2021 til den 1. juni 2052.

I areallejekontrakten er rammerne for anvendelsen og renholdelse af arealet nærmere beskrevet. Blandt andet, at areallejekontrakten drøftes mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalen til stadighed er hensigtsmæssig. Inden to år før lejemålets udløb meddeler udlejeren, hvorvidt der er villighed til at udleje grunden for en ny periode.

Denne sag kan ses i tilknytning til, at Byrådet i december 2020 godkendte en kommunegaranti til Haslev Tennisklub for et lån til opførelse af hallen.

Opsamling
Administrationen har været i dialog med Haslev Tennisklub i forbindelse med udarbejdelsen af areallejekontrakten. Klubben har bekræftet det foreliggende udkast.
Det indstilles at godkende aftalen med Haslev Tennisklub for perioden fra den 1. januar 2021 til den 1. juni 2052.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at areallejekontrakten med Haslev Tennisklub godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

158. Meddelelser

Sagsfremstilling

Råd og nævn - Sidste nyt

Udvalgsmedlemmerne informerer.


Kultur- og Fritidsarrangementer 2021/2022

Vedlagt er en oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer for resten af 2021 og primo 2022.


Kulturpuljen 2021

Vedlagt er opgørelse over forbrug fra Kulturpuljen 2021 (pr. 1. december 2021).


Nyt navn til Billedskolen

Billedskolen Storstrøm blev etableret i forbindelse med den regionale Kulturaftale 2015-2018, som et regionalt tilbud for alle børn og unge. Med indgåelse af den nye Kulturaftale fra 2021 er billedskolen ikke længere forankret i Kulturaftalen. Billedskolen er videreført som et samarbejde mellem Faxe, Vordingborg, Næstved og Stevns kommune. I den sammenhæng er det naturligt at Billedskolen skifter navn. Valget er faldet på Billedskolen NU, da skolen i sin tid fik domænet: Billedskolen.nu.


Opsætning af skilte

Der er opsat to "bed-skilte", der fortæller om kunstværket "Kalkparken" udført af Morten Schelde i Kalkparken i Faxe. Der er opsat en beton-stelar ved rundkørslen i Faxe, der fortæller om værket udført af Morten Schelde. Beskrivelsen er oversat til hhv. tysk og engelsk. Der er opsat et skilt ved træstubben i Faxe Ladeplads, der fortæller om værket udført af Malik Mabe nu oversat til hhv. tysk og engelsk. Der opsættes et bed-skilt ved "mødestedet" i parken ved Søndergade, der fortæller om værket udført af hhv. Karen Bennicke og Peder Rasmussen. Fotoserie er vedlagt.


Evaluering af fælles Kulturnætter 2021

Torsdag den 24. november mødtes formænd og repræsentanter fra erhvervs- og kulturforeningerne i hhv. Faxe Ladeplads. Faxe, Karise og Haslev til en fælles evaluering af Kulturnætter i 2021. Kulturnætterne blev afviklet hhv. den 3. september, 10. september, 17. september og 24. september. Der var bred enighed om, at det var en stor succes og at hver enkelt by fik lejlighed til at vise netop deres unikke tilbud. Der var ligeledes enighed om at lave Kulturnætter i september 2022. Repræsentanter fra byerne Rønnede, Dalby og Terslev inviteres til at indgå i 2022. Et første stormøde om planlægningen forventes primo februar 2022.


Status på puljen til støtte af børn og unges kultur og fritidsinteresser 2021

Budgettet 2021 er på 257.263 kr.

Der er medio november anvendt 152.003 kr.

Dermed er der en rest på 105.260 kr.


Den relativt store rest kan i høj grad henføres til konsekvenser af corona, dels har der i 2021 været markant færre foreningsaktiviteter at "gå til" end ellers, dels en vis tilbageholdenhed med at melde sig til nye sammenhænge. Det gælder måske særligt, hvis man ikke tidligere har været aktiv i kultur- og/eller foreningssammenhæng.

Puljens midler er gået til kontingenter til en række folkeoplysende foreninger, til Musikskolen og et par enkelte til Billedskolen. Der er en håndfuld ansøgninger til foreninger udenfor kommunen eller til kommercielle virksomheder, som har resulteret i afslag. I alt er der kommet 135 ansøgninger i 2021. Puljen er fortsat åben.


Ekstraordinært coronatilskud til de frivillige sociale foreninger

Plan & Kulturudvalget er tidligere orienteret om at der var midler i overskud på § 18 og § 79 puljerne, grundet manglende aktivitet som følge af covid-19. Efter aftale har det været muligt at yde et ekstraordinært tilskud til de frivillige sociale foreninger.
Foreninger der har modtaget tilskud mindst 3 gange de seneste 4 år har modtaget et tilskud af enten 3.000, 6.000, eller 9.000 kr. alt efter størrelsen på de tilskud de normalt modtager. På den måde er der taget højde for at nogle foreninger er større end andre og har flere aktiviteter/medlemmer i Faxe Kommune. Ialt har 40 foreninger modtaget et beløb, ialt 192.000 kr., jf. bilag.


Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport
Administrationen har modtaget 5 klager vedr. Kommuneplan 2021 med tilhørende miljørapport. Fire af dem omhandler omfartsvejen øst om Haslev, mens den sidste omhandler den nye ramme til boliger, der er udlagt ved Faxe Ladeplads.

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Benny Agergaard orienterede om overgangen til nyt inddrivelsessystem fra Gældsstyrelsen og de afledte mulige konsekvenser - økonomisk og arbejdsgangsmæssigt.


Fraværende: Ingen.

159. Lukket - Meddelelser (Lukket)
160. Godkendelse af ny aftale vedr. Haslev Bio (Lukket)
161. Orientering om byggesag (Lukket)
162. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid (Lukket)
163. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 7. december 2021

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 7. december 2021.


Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.


Beslutning

-