Plan & Kulturudvalget - 11-01-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 11 januar, 2022 - 19:00
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Resume

Det udvalgsmedlem, der har længst anciennitet i Byrådet for perioden 2022-2025, er René Tuekær (L).

René Tuekær (L) leder mødet til og med valg af formand og næstformand.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

2. Beslutning om konstituering af Plan & Kulturudvalg 2022/2026

Resume

Plan & Kulturudvalget skal i denne sag konstituere sig med formand og næstformand

Sagsfremstilling

Byrådet har på deres møde den 2. december 2021 foretaget konstituering for perioden d. 1. januar 2022 til d. 31. december 2025.


Herefter består Plan & Kulturudvalget af følgende 7 medlemmer:


 • René Tuekær (L)
 • Lisette Lind Larsen (A)
 • Michael Christensen (C)
 • Erik Rasmussen (V)
 • Jørgen Richardt Nielsen (A)
 • Nellie Bradsted (V)
 • Finn Hansen (A)


Plan & Kulturudvalget skal nu konstituere sig med formand og næstformand.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Plan & Kulturudvalget konstituerer sig med formand og næstformand.

Beslutning

René Tuekær (L) blev valgt som formand og Lisette Lind Larsen (A) blev valgt som næstformand.


Fraværende: Ingen.

3. Godkendelse af forretningsorden for Plan & Kulturudvalget

Resume

Plan & Kulturudvalget skal nu godkende deres forretningsorden.

Sagsfremstilling

Forretningsorden fastsætter bestemmelser om, hvordan udvalgets møder skal afvikles, såsom indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.

Som bilag er vedlagt forslag til forretningsorden for Plan & Kulturudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at forslag til forretningsorden for Plan & Kulturudvalget godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

4. Godkendelse af mødeplan for Plan & Kulturudvalget 2022

Resume

Der er udarbejdet et revideret forslag til den politiske mødeplan for 2022, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.

I den reviderede mødeplan er der byttet om på nogle af fagudvalgenes mødedage, alle fagudvalgsmøder afholdes på tre efterfølgende dage, og der er lagt mødetidspunkter ind med opstart henholdsvis kl. 16.00 og kl. 19.00 alle dage. Det forrige Plan & Kulturudvalg godkendte den foreløbige mødeplan for 2022 på deres møde 8. juni 2021.


Plan & Kulturudvalget skal godkende den reviderede mødeplan for udvalgets møder.

Sagsfremstilling

Mødeplanen for 2022 ligner 2021, hvor afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne afholdes henover 3 uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.


Udvalgets møder foreslås afholdt således, at:


 • Udvalget holder sine møder på tirsdage (som hovedregel),
 • Møderne afholdes fra kl. 19.00 til kl. 22.00
 • Møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev.


Alle de politiske møder foreslås afholdt således (som hovedregel):


Mandage:

Kl. 16.00 - Socialudvalget

Kl. 19.00 - Beskæftigelses & Integrationsudvalget


Tirsdage:

Kl. 16.00 - Teknik & Miljøudvalget

Kl. 19.00 - Plan & Kulturudvalget


Onsdage:

Kl. 16.00 - Senior & Sundhedsudvalget

Kl. 19.00 - Børn & Læringsudvalget


Økonomiudvalget afholder møder på onsdage kl. 15.30 i ugen efter fagudvalgsmøder.


Byrådet afholder møder på torsdage kl. 18.30 i ugen efter økonomiudvalgsmødet.


Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet behandler mødeplanen på deres møder i januar 2022.


På sagen er vedhæftet forslag til politisk mødeplan 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at mødeplanen for 2022 for Plan & Kulturudvalgets møder godkendes.

Beslutning

Plan & Kulturudvalget godkender mødeplanen med den bemærkning, at det forslås, at Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalget skiftes til at starte kl. 16.00 hvert andet år.


Fraværende: Ingen.

5. Godkendelse af delegations- og kompetenceplan for Plan & Kulturudvalget

Resume

Delegations- og kompetenceplaner anvendes til at skabe klarhed over rollefordelingen mellem byrådet, udvalgene og det administrative niveau, så der er overblik over, hvem der træffer hvilke beslutninger og afgørelser. De er tænkt som et opslagsværk for politikere og medarbejdere.

Med denne sag skal Plan & Kulturudvalget godkende delegations- og kompetenceplanen for udvalgets område.

Sagsfremstilling

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle sager, og en række myndighedsområder er derfor i styrelsesvedtægten fordelt til de politiske udvalg.

Derfra delegeres en række opgaver videre til administrationen, hvilket skal godkendes af udvalget.


Der sker i høj grad delegation fra politisk til administrativt niveau, således at politikerne kan arbejde med politikskabelse og resultatstyring, og administrationen behandler sager og træffer beslutning om administration af lovgivning og enkeltsager, når der ikke er delegationsforbud.


Helt overordnet er det Plan & Kulturudvalget, der fastlægger politikker, planer, kvalitetsstandarder, serviceniveauer og overordnede principper og regler inden for eget kompetenceområde, og udvalget træffer beslutninger i sager, der skønnes at have væsentlig økonomisk eller politisk betydning.


Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, samt Center for Plan & Miljø tager sig til gengæld af alt det administrative for en hurtig afvikling af sagerne af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

Delegationsplanen nævner primært de beslutninger, som skal træffes i udvalg eller byrådet. Alt, der ikke er nævnt i planen, er således delegeret til administrationen.

Udvalget kan til enhver tid trække delegationen tilbage.


En del sager skal behandles i byrådet og kan ikke delegeres. Delegationsforbud er markeret med * i planen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Plan & Miljø indstiller, at delegationsplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

6. Orientering om introduktionsforløb for Plan & Kulturudvalget

Resume

Administrationen præsenterer med denne sag et introduktionsprogram til udvalgets område.

Sagsfremstilling

For at sikre et godt afsæt for udvalgsarbejdet, er der sammensat et introduktionsprogram for den første tid, med den målsætning, at udvalget får et godt afsæt for sit virke i den nye valgperiode.


Der gennemføres et introforløb for Plan & Kulturudvalget. Introforløbet er tilrettelagt af direktøren og centerchefen, og forløbet afstemmes med udvalgsformand og udvalget i forbindelse med det første udvalgsmøde i januar.


d. 11. januar vil der foruden aktuelle faglige sager og orienteringer være følgende punkter på dagsordenen:


 • Udvalgets konstituering med valg af formand og næstformand
 • Godkendelse af forretningsorden
 • Godkendelse af mødeplan for udvalget
 • Godkendelse af delegations- og kompetenceplan
 • Introduktionsprogram for Plan & Kulturudvalget
 • Overordnet Introduktion til udvalgets område (Kulturområdet) Introduktionen omhandler ansvarsområde, budgetramme og organisering af Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice
 • Overordnet Introduktion til udvalgets område (Planområdet) Introduktion Kommunalplan og lokalplanmyndighed
 • Præsentation af bevillingsområdet og Restaurationsplan i forbindelse med behandling af alkoholbevillingssag


På mødet den 1. februar vil der være følgende introduktion:

 • Præsentation af Kontrolgruppen - Årsrapport for Kontrolgruppen


På mødet den 8. marts vil der være følgende introduktion:

 • Centrale politikker på udvalgets område
 • Introduktion til centrale udfordringer på udvalgets område
 • Præsentation af Opkrævningen - Årsrapport for Opkrævningen


Årshjul for den samlede introduktion for udvalget er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at orienteringen om introduktionsforløb tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

7. Introduktion til kultur-, fritids-, og frivillighedsområdet

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om udvalgets ansvarsområde inkl. budgetramme. Derudover får udvalget en introduktion til organiseringen af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Sagsfremstilling

Centerchef for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Benny Agergaard vil med denne sag introducere udvalget for Faxe Kommunes overordnet indsats på Kulturområdet.

Det er tanken, at orienteringen følges op, på de kommende udvalgsmøder i 2022, med uddybninger i takt med konkrete sager kommer på udvalgets dagsordner jf. årshjulet. Herudover har administrationen planlagt at en del af introduktionen afstedkommer på 2 "studieture"/rundture, med besøg på relevante institutioner, hos samarbejdspartnere og på lokaliteter med relevans og betydning for udvalgets opgaver.

Introduktionsoverskrifter

 • Budgetramme
 • Ansvarsområde - kultur, fritid, frivillighed og myndighed
 • Organisering
 • Lovgivning, retningslinjer politikker og aftaler
 • Puljer

Til brug for denne introduktion, har administrationen udviklet en fakta-folder, der er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at orienteringen om introduktionsforløb til kultur-, fritids-, og frivillighedsområdet tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Præsentationen fra mødet er vedlagt som bilag.

8. Introduktion til planområdet

Resume

Centerchef for Plan & Miljø, Thorkild Lauridsen, vil med denne sag give en introduktion til planområdet.


Sagsfremstilling

Der vil på dette møde blive givet en første orientering om Plan & Kulturudvalgets ansvarsområder, samt en overordnet introduktion til fagområdet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen om introduktion til planområdet tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Præsentationen fra mødet er vedlagt som bilag.


9. Meddelelser

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidsarrangementer i 2022

Vedlagt er en oversigt og mindre og større kulturelle arrangementer frem til august 2022.


Prisuddeling 2022
Den 25. november blev der åbnet for indstillinger til årets Prisuddeling. Selve arrangementet afholdes den 28. marts 2022 i Kultunariet. Administrationen tager forbehold for evt. arrangementjusteringer ved eventuelle Corona-retningslinjer.


Corona-tilskud til folkeoplysende foreninger

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde d. 2. december at uforbrugte 2021-midler på området omsættes til et ekstraordinært coronatilskud.
Der blev i alt udbetalt knap 330.000 kr., forholdsvis fordelt efter samme model som i 2020.


BogGladmidler til Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice

Medio december kom der tilsagn om 75.000 kr. fra Kulturministeriets BogGladpulje. Faxe Kommunes Biblioteker modtager midlerne til udvidelse af en igangværende læselystindsats. Faxe Kommunes biblioteker har over en længere periode øget tilgængeligheden af bøger for de 0-6 årige i vores dagtilbud. Konkret er der opsat reoler med dansksprogede billedbøger, som udskiftes af biblioteket kvartalvis. Bibliotekerne ønsker at udvide indsatsen til også at omfatte flersprogede børn og forældre for at understøtte læselysten på flere niveauer. Midlerne giver mulighed for indkøb af billedbøger på andre sprog og bøgerne vil indgå i et bogdepot, således at de kan cirkulere mellem de enkelte institutioner.


Udpegninger


Coronaopdatering - Sidste nyt

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen.

10. Lukket - Meddelelser (Lukket)
11. Lukket punkt: "Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og udvidet åbningstid ved selskaber samt godkendelse af bestyrer (Lukket)
12. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 11. januar 2022

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 11. januar 2022.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.


Beslutning

.