Plan & Kulturudvalget - 12-01-2021

Referat
Dato:
Tirsdag, 12 januar, 2021 - 16:00
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.2. Beslutning om modtagere af Faxe Kommunes priser for 2020 (uddeling 2021)

Resume

Faxe Kommune hylder hvert år personer der har vundet guld, sølv eller bronze ved DM, NM, EM, VM eller OL, samt foreninger, grupper eller personer, der er med til at gøre en særlig forskel i Faxe Kommune. Plan & Kulturudvalget skal nu udvælge kandidaterne til Kulturprisen, Ungdomslederprisen og Frivillighedsprisen (kandidaten til Fritidsprisen findes på fællesmødet med Folkeoplysningsudvalget d. 23. januar 2021).


Sagsfremstilling

Priser og praksis
Faxe Kommune uddeler følgende priser for 2020 (uddeling i 2021):

 • Mesterskabsprisen
 • Ungdomslederprisen
 • Kulturprisen
 • Fritidsprisen
 • Frivillighedsprisen

Der er indstillet 5 personer med i alt 6 medaljer til Mesterskabsprisen, samt en række forslag til henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen, Fritidsprisen og Frivillighedsprisen. På grund af Covid-nedlukningen er mange mesterskabsarrangementer aflyst i 2020, derfor det reducerede antal indstillinger i forhold til tidligere år.
Administrationen har kontaktet de foreninger der plejer at indstille til mesterskabsprisen for at sikre, at de manglende indstillinger ikke er en forglemmelse. To foreninger har ikke vendt tilbage på henvendelsen. Resterende foreninger melder, at de på grund af Covid-nedlukningen, ikke har indstillinger i år.

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Fritidsprisen. Det er herefter op til Plan & Kulturudvalgets medlemmer at afgøre, hvilke af de indstillede, der skal modtage en pris.

For Mesterskabsprisen gælder, at alle indstillede, der opfylder kriterierne, modtager en pris.

Modtagerne af Mesterskabsprisen får et diplom, som er underskrevet af borgmester og formand for Plan & Kulturudvalget. Diplom og pengepræmie (500 kr.) overrækkes af formanden for Plan & Kulturudvalget.

Modtagerne af henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen, Fritidsprisen og Frivillighedsprisen modtager hver et diplom samt 5.000 kr.

På grund af usikkerheden omkring kommende retningslinjer i forhold til Covid-19, rykkes Prisuddelingen 2021 til sommerperioden og samles til et arrangement for alle priserne. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice står for det praktiske inkl. underholdning i forbindelse med arrangementerne.

Oprindeligt skulle Prisuddelingen afholdes i februar og Kultur- og Frivillighedsprisen ved 2 separate arrangementer i foråret.

Økonomi
Udgifter til pengepræmier beløber sig til i alt 22.500 kr. Dertil kommer udgifter til forplejning, blomster, diplomer, evt. underholdning m.m. Administrationen tager forbehold for, at der kan komme et par yderligere mesterskabsprismodtagere, når de to resterende foreninger vender tilbage på administrationens henvendelser.

Annoncering
Priserne har været annonceret via kommunes informationssider i avisen og på Faxe Foreningsportal, ligesom folkeoplysende og kulturelle foreninger har modtaget informationsmails, hvor der blev gjort opmærksom på priserne, frister m.m.

Der er praksis for, at navnene på prismodtagerne først offentliggøres et par uger efter udvælgelsen på Plan & Kulturudvalgets møde, så modtagerne kan nå at få besked inden da. Administrationen foreslår, at navne på prismodtagerne offentliggøres den 29. januar 2021.

Sagens videre forløb
Når udvalget har valgt årets Frivilligheds-, Kultur-, og Ungdomslederpris, vil administrationen kontakte prismodtagerne og igangsætte forberedelserne til årets arrangement. Administrationen tilpasser arrangementets afvikling i forhold til evt. retningslinjer i forhold til Corona-situationen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at en modtager af henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen og Frivillighedsprisen vælges
 2. at indstillingen af modtagere af Mesterskabsprisen tages til efterretningen
 3. at navnene på prismodtagere offentliggøres den 29. januar 2021, og
 4. at administrationen, med hensyntagen til covid-19 restriktionerne, fastsætter en dato for Prisuddelingen

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

3. Beslutning om indgåelse af ny Kulturaftale 2021-24

Resume

En kulturaftale er en frivilligt indgået aftale mellem et antal kommuner og Staten/Kulturministeriet. Kulturaftaler har til formål at skabe kultur og kulturoplevelser til gavn og glæde for borgere i området.


Kommunerne i Kulturregion Storstrøm er klar til at indgå en aftale med Kulturministeren, der 16. december 2020 underskrev Kulturregionens oplæg til en ny Kulturaftale 2021-2024. Administrationen anbefaler her Plan & Kulturudvalget at Faxe Kommune godkender aftalen.


Sagsfremstilling

Baggrund
Et oplæg til indholdet af aftalen har tidligere været til høring i kommunerne, og deres forskellige bemærkninger er søgt inddraget. Aftaleoplægget er efterfølgende godkendt af Kulturregionens politiske styregruppe og sendt til behandling i Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) frem mod Kulturministerens underskrift.


Indhold af ny Kulturaftale 2021-2024
Foruden et indledende aftalegrundlag, består Kulturaftalen af obligatoriske bilag i form af en omverdensanalyse, en mission og vision, to indsatsområder med tilhørende målsætninger og foreløbige projektidéer, et uddybet bevillingsgrundlag, en organisationsbeskrivelse og en plan for erfaringsudveksling og kommunikation.


Missionen understreger særligt, at samarbejdet først og fremmest er til gavn og glæde for borgerne. Visionen lyder; "I Kulturregion Storstrøm har vi sammen mod til at skabe, rum til at udøve og plads til at opleve”, efterfulgt af de to indsatsområder, "Kultur til tiden" og "Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling":


Kultur til tiden er opstået ud af hidtidige erfaringer fra kommunernes samarbejde om den regionale Billedskolen Storstrøm og handler om at give flere børn og unge op til 25 år mulighed for at afprøve kreative aktiviteter på tværs af flere kunstneriske og æstetiske genrer, med henblik på at styrke den brede fødekæde og præ-talentskole-niveauet i Kulturregionen. Det indledende fokus er på tilbud inden for filmproduktion, design og scenekunst - alle med blik mod tværæstetikken og det tværfaglige til at supplere den fagfaglige kerne. Projekterne vil udmønte sig i såvel kulturoplevelser som mulighed for aktiv deltagelse for børn og unge, samt børn og unge som medproducenter.

Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling fokuserer på, hvordan aktiviteter på kulturområdet kan medvirke til at understøtte en bæredygtig udvikling i kommunerne. Indsatsområdet er en fælles satsning på at udvikle langsigtede projekttiltag i hidtil ukendt terræn. Målgruppen er børn og unge op til 25 år med særlig fokus på disse som fremtidens kulturbærere og medproducenter, samt familier med børn og unge i aldersgruppen. Der satses på at etablere kreative partnerskaber mellem aktører, som kan imødekomme formålet og omsætte hensigten i indsatsområdet til konkrete projektaktiviteter og handlinger i vores kommuner. Projekterne skal skabe kulturoplevelser, som medvirker til at øge borgernes bevidsthed om bæredygtig udvikling. Samtidig skal indsatsområdet bidrage til fælles viden og metodiske redskaber, som fremover kan komme kommunerne til gavn inden for dette emne.

Indsatsområderne forventes i nogen grad at supplere og bidrage til at imødekomme hinandens formål.

Aftalen i sin endelige ordlyd, samt et separat underskriftblad med Kulturministerens underskrift er vedhæftet.


Finansiering

Aftalen holder sig inden for samme økonomiske ramme som hidtil, hvor Kulturministeriet årligt bidrager med 1 mio. kr. fra Puljen til kultur i hele landet og kommunerne med 1.502.045 kr. (i 2020-priser og fordelt på indbyggertal).


Faxe Kommunes andel ligger i 2020 på 189.201 kr./årligt, svarende til 5,17 kr./borger ud fra et indbyggertal på 36.596 pr. 1.1.2020.


Kommunalfuldmagtsmidlerne (1.509.891 kr. i 2021), der er en separat pulje fra kulturaftalemidlerne, administreres fortsat gennem Kulturaftalen og bevilges, som hidtil, til hhv. Cantabile2 – Waves Festival og Lys Over Lolland. Andelen af kommunalfuldmagtsmidlerne, der oprindeligt var bevilget Storstrøms Symfoniorkester frem til dets nedlæggelse i 2018, og herefter til Ensemble Storstrøm som kulturaftalemidler, vil under den nye aftale fortsat blive omprioriteret som kulturaftalemidler.


Procesplan

Når samtlige kommuners beslutninger er indhentet, sendes aftalen til underskrift i de seks kommuner.


Lovgrundlag

Love og bekendtgørelser om indgåelse af kulturaftaler.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at den nye Kulturaftale 2021-2024 mellem aftaleparterne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Næstved og Faxe kommuner og Kulturministeren godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

4. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra råd og nævn


Corona - Sidste nyt


Kulturelle arrangementer i 2021

Vedlagt er oversigt over kulturelle arrangementer i 2021. Administrationen følger Kulturministeriets udmeldinger tæt vedr. Covid19 restriktioner.


Ny rammeaftale for Ensemble Storstrøm

På sidste udvalgsmøde blev udvalget orienteret om, at ny rammeaftale for Ensemble Storstrøm 2021-2024 fra Statens Kunstfond er forsinket. Kunstfonden har tidligere meddelt at aftalen var færdig primo december 2020 med virkning fra 1. januar 2021. Administrationen er i en mail (fra d.16. december) blevet orienteret om, at kommunerne kan forvente aftalen fra staten medio januar 2021. Yderligere forsinkelse skyldes ministeriets arbejde med hjælpepakkerne.


Dialogmøde med foreninger på Kaisholm i Haslev

Administrationen afholdte et virtuelt dialogmøde den 9. december 2020 med foreningerne på Kaisholm i Haslev. Mødet har været aflyst et par gange pga. Covid-19. På dialogmødet præsenterede Haslev MTB deres mountainbikebane-projekt. Foreningerne planlægger et åbent hus-arrangement og åbning af banen i april/maj 2021. På mødet blev også dobbeltheden i brugen af området drøftet. Foreningerne har forståelse for denne dobbelthed, både ift. deres aktiviteter på område, samt at området er offentligt tilgængeligt for alle.


Åben skole strategi i Faxe Kommune

Arbejdet med åben skole strategien, som blev vedtaget af hhv. Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget i april/maj 2019, har ligget stille af forskellige årsager. Der er taget hul på arbejdet igen og til udvalgenes møder i februar 2021, vil der foreligge en kort evaluering af projektet, et bud på en implementeringsplan (hvor er vi nu), samt et økonomisk overblik.


Fællesmøde mellem Plan & Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget

Mødet afholdes digitalt via Teams d. 23. januar 2021 fra kl. 9.00 til ca. kl. 11.30.


Orientering om Planklagenævnets afgørelse – De hvide dronninger


Status og opfølgning på dialog omkring kommuneplantillæg nr. 27 for solcellepark ved jomfruens Egede - Erhvervsstyrelsens indsigelse


Udtalelse fra Energistyrelsen om potentiale for solceller i Faxe Kommune


Opfølgning på henvendelse til Energinet vedr. solceller


Status på henvendelser til Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet angående mulig støjvold ved Nielstrup


Status på samarbejde og dialog med statslige styrelser


Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Nellie Bradsted (V) forespurgte til muligheden for åbning af haller/foreningshuse for trænere i forhold til evt. virtuel undervisning. Administrationen sender information ud til foreningerne når dette er muligt i forhold til Corona-retningslinjerne. Det er med de nuværende retningslinjer ikke muligt.


Administrationen præciserede i forhold til meddelelser:

 • at "Udtalelse fra Energistyrelsen om potentiale for solceller i Faxe Kommune" og "Opfølgning på henvendelse til Energinet vedr. solceller" dækker over samme meddelelsespunkt".
 • at "Status på henvendelser til Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet angående mulig støjvold ved Nielstrup" og "Status på samarbejde og dialog med statslige styrelser" dækker over samme meddelelsespunkt.


Fraværende: Ingen.

5. Lukket - Meddelelser (Lukket)
6. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 12. januar 2021

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 12. januar 2021.


Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når dagsorden ligger i FirstAgenda


Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

-