Plan & Kulturudvalget - 21-01-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 21 januar, 2020 - 16:00
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Sag nr. 11. udsættes.

Dagsorden herefter godkendt.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).

Michael Christensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


2. Høring af Planstrategi 2020

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til Planstrategi 2020 med udgangspunkt i Vision 2030. Planstrategien beskriver hvordan den fysiske planlægning kan understøtte Byrådets vision, og behandler samtidig de muligheder, som den nye planlov giver. Bemærkninger fra Byrådets temamøde den 14. november er indarbejdet, og der skal nu tages stilling til at sende Planstrategi 2020 i offentlig høring.

Ud over at man i forbindelse med høringen kan komme med kommentarer til selve Planstrategi 2020, lægges der også op til, at man i høringsperioden kan komme med konkrete forslag til emner, som ønskes indarbejdet i Kommuneplan 2021-2033, for eksempel ønsker om udlæg af nye arealer til byudvikling, skovrejsning, infrastruktur m.v.

Det er et krav, at planstrategien skal indeholde oplysninger om:

 • Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling.
 • Hvilken planlægning der er gennemført i perioden efter den seneste revision af kommuneplanen.
 • Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Med de mange nye muligheder for udvikling af den fysiske planlægning, er der en række temaer i kommuneplanen, som enten skal revideres, eller som der er mulighed for at revidere. Planstrategien lægger derfor op til en fuld revision af den kommende kommuneplan og indeholder beskrivelse af de temaer, som der i kommuneplanen skal sættes særligt fokus på. Der arbejdes på, at annoncere høringen af Planstrategi 2020 med et tillæg i den lokale ugepresse, samt at der afholdes et debatmøde om større emner i høringsperioden.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at Planstrategi 2020 sendes i 8 ugers høring
 2. at der foretages en fuld revision af Kommuneplan 2013
 3. at der afholdes et debatmøde torsdag den 19. marts 2020, og
 4. at administrationen tekniske og redaktionelle rettelser kan indarbejdes inden planstrategien sendes i høring

Beslutning

Anbefales, med den bemærkning, at debatmøde flyttes til den 17. marts kl. 18.30.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


3. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan nr. 500-90 for et Fjernvarmeanlæg i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og lokalplan 500-90 for et Fjernvarmeanlæg i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 29. oktober til den 24. december 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 5 høringssvar, som i hovedtræk handler om arealreservationen til forlængelsen af Energivej, CO2 regnskab, etageantal, terrænregulering, allétræer og skovbyggelinje. Høringssvarene er gengivet i fuld længde i vedhæftede hvidbog.


Efter planforslagene blev sendt i høring har Haslev Fjernvarme valgt, at arbejde videre ud fra et udarbejdet konkurrenceforslag. Projektet er således blevet langt mere konkret, siden planforslaget blev udarbejdet.


Endelig har Center for Plan & Miljø været i dialog med Miljøstyrelsen om ophævelse af skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen er allerede ophævet for de arealer der er omfattet af den gældende lokalplan 500-20 fra 1988. Miljøstyrelsen har i brev 10/1-202 tilkendegivet, at de er sindet også at ophæve skovbyggelinjen indenfor byggefelt 1 i forslag til lokalplan 500-90.


Med udgangspunkt i høringssvarene og de nye illustrationer indstilles det, at de foreslåede allétræer og bestemmelser om max. etageantal udgår af lokalplanen, samt at der åbnes mulighed for terrænregulering i op til 4,5 meters højde inden for lokalplanens delområde A. I forhold til tilbagemeldingen fra Miljøstyrelsen indstilles det, at byggefelt 2 udgår af lokalplanen samt at lokalplanens delområde A deles op i to og at det nye delområde C udlægges til solenergianlæg og forbliver i landzone.


Baggrund
Faxe Byråd har den 13. december 2018 godkendt et projektforslag for et nyt flisfyret varmeværk ved Haslev Fjernvarme. Det nye varmeværk ønskes opført på et areal der ligger i landzone og som ikke er omfattet af den gældende lokalplan for værket. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for projektet. Faxe Kommune har i den forbindelse besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for størstedelen af ejendommen for at fremtidssikre virksomheden. På nuværende tidspunkt er det uafklaret om det udtjente kraftvarmeværk nedrives.


Kommuneplantillæg

I Kommuneplan 2013 er arealerne nærmest byen omfattet af rammeområde H-E1 som udlægger området til erhvervsformål og fremtidig byzone. Arealerne nærmest Nordskoven er omfattet af rammeområde H-T1, som udlægger området til tekniske anlæg (solenergianlæg) og fremtidig landzone.

Kommuneplantillæg nr. 28 udvider rammområde H-T1 så det omfatter hele matrikel 11if Haslev by, Haslev. Bestemmelserne for rammeområde H-T1 justeres, så det åbner mulighed for, at der kan planlægges for et fjernvarmeanlæg i området.


Lokalplanens indhold

Lokalplan 500-90 omfatter størstedelen af Haslev Fjernvarmes ejendom ( matrikel 11if Haslev By, Haslev). Med de foreslåede ændringer deles planområdet i tre delområder.

 • Delområde A udlægges til energianlæg med tilhørende funktioner.
 • Delområde B reserveres til en fremtidig forlængelse af Energivej og underføring under jernbanen. Vejens udformning og tilknyttede anlæg skal dog fastlægges i en ny lokalplan for det samlede anlæg.
 • Delområde C udlægges til solenergianlæg med tilhørende funktioner.

I delområde A udlægges et byggefelt hvor der må opføres byggeri med en højde på op til 22 m, dog må akkumuleringstanke opføres i en højde op til 30 m og skorstene i en højde op til 50 m. Uden for byggefeltet må der opføres byggeri med en højde op til 8,5 m, dog 3,5 m for solenergianlæg. Byggeri og anlæg skal holde en minimumsafstand på 10 m fra Orned Bæk og 4 m fra et beskyttet dige.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at § 7.4 om etageantal udgår af lokalplanen.
 2. at § 10.4 ændres som følger ”I delområde A må overskudsjord fra byggeri og anlæg genplaceres i en højde op til 4,5 meter efter princippet vist på kortbilag 3 – illustrationsplanen.”
 3. at § 10.1 om allétræer udgår af lokalplanen
 4. at lokalplanens delområde A deles i to
 5. at det nye delområde C udlægges til solenergianlæg, forbliver i landzone og at planen giver bonusvirkning til solenergianlæg og tilhørende anlæg
 6. at byggefelt 2 udgår af lokalplanen
 7. at redegørelsens afsnit om ekspropriation forkortes (se rettelsesblad side15)
 8. at lokalplanen konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående ændringer, og
 9. at mindre tekniske rettelser der fremgår af rettelsesbladet godkendes

Beslutning

Anbefales.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V). 

4. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan nr. 400-27 for en Solcellepark på Tryggevælde Mark

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23, lokalplan 400-27 og tilhørende miljøvurdering for en Solcellepark på Tryggevælde Mark har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 24. september til den 19. november 2019. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne og den sammenfattende redegørelse af planernes miljøvurdering.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i perioden modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene handler i hovedtræk om:

 • Brug af værdiladede ord i beskrivelsen af projektet
 • Påvirkningen af landskabet
 • Manglende visualiseringer af plantebæltet efter løvfald
 • Tab af udsigt
 • Manglende dokumentation for nedsivning af kunstgødning og pesticider til grundvand
 • Den fastsatte maksimale anlægshøjde
 • Arealreservation til vejudvidelse og oversigtsforhold.
 • Afvaskning af miljøfarlige stoffer
 • Støjgener fra transformatorer, invertere, paneler og stativer

 

Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller at høringssvarene kun giver anledning til en mindre præcisering i lokalplanens redegørelse vedrørende grundvandsbeskyttelse. Begrundelsen herfor fremgår af hvidbogen.


Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27, med tilhørende miljøvurdering, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser som ønsker at etablere en solcellepark på godsets mark (Tryggevælde Mark nord for Karise). Solcelleparken får en samlet størrelse på ca. 74 ha og vil kunne producere cirka 60 mio. kWh. om året, hvad der svarer til cirka 15.000 enfamiliehuses årlige forbrug. Opstilling af solceller er således i tråd med Faxe Kommunes Klima- og Energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 30 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af får. Anlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.


Kommuneplantillæg

En mindre del af planområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde Å-T5 som udlægger arealet til tekniske anlæg, i form af op til 70 m høje vindmøller. Den resterende del af planområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme, men er alene udlagt til åbent land.

Med tillæg nr. 23 udlægges et nyt rammeområde Å-T18 til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Herudover justeres bestemmelserne for rammeområde Å-T5, så det fremover vil være

muligheden for, at planlægge en solcellepark og transformatorstation indenfor området.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal muliggøre realisering af solcelleparken på Tryggevælde Mark. Derudover er lokalplanens formål at fastlægge principperne for arealdisponeringen og beplantningen indenfor lokalplanområdet således, at solcelleparken udformes hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet.


Hovedprincippet i lokalplanen er at bebyggelse, herunder solcellepaneler, skal placeres inden for byggefeltet vist på lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer, åbeskyttelseslinjen samt placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger.


Endelig fastlægger lokalplanen krav om at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter, at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m, at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning, og at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske. Plantebæltet må etableres i bufferzonen omkring byggefeltet.


Miljøvurdering

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.


De emner, der sættes fokus på i miljøvurderingen, er: planernes påvirkning af den landskabelige værdi, støj fra transformatorer og invertere, overfladebehandling af solcellepaneler, planernes påvirkning af bilag IV-arter, reduktion af luftforurenende stoffer og drivhusgasser, samt reduktion i udledning af pesticider, nitrat og fosfor. Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planen overordnet set ikke vil give væsentlige miljøproblemer.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”er der til Byrådets endelige behandling af sagen vedhæftet en sammenfattende redegørelse af planens miljøvurdering. Heri redegøres der blandt andet for hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan den offentlige høring har påvirket den endelige plan.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at lokalplan 400-27 vedtages endeligt med følgende ændring:
 • Planernes afsnit om overfladevand og grundvand konsekvensrettes så det fremgår at påvirkningen af grundvandet ventes at være uændret eller reduceret.
 1. at Miljøvurderingen af kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27 vedtages endeligt med følgende ændring:
 • Planernes afsnit om overfladevand og grundvand konsekvensrettes så det fremgår at påvirkningen af grundvandet ventes at være uændret eller reduceret.
 1. at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


5. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan nr. 1000-57 for Rønnede Kro

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 1000-57 for Rønnede Kro har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 12. november til den 10. december. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget høringssvar i forbindelse med den offentlige høring. Den 3. december 2019 afholdte Faxe Kommune borgermøde på Rønnede Kro om de nye planer for Kroen. 22 personer deltog i mødet, herunder repræsentanter fra Byrådet, kommunen og kroen. Borgerne var altovervejede positive over for lokalplanen og de nye byggeplaner. Inden mødet havde en borger kontaktet kommunen med en bekymring angående afledning af spildevand og overfladevand. Samme spørgsmål var emne for debat på borgermødet.


Planområdet er i dag fælleskloakeret men ifølge spildevandsplanen skal området på sigt separatkloakeres. Der er pt. ikke en tidshorisont for separeringen. Faxe Kommune har været i dialog med Faxe Forsyning og Stenbjerg Ejendomme og har opnået enighed om, at kroens nye bygninger og pladser skal forberedes til separatkloakering. Dermed skal spildevand ledes til fælleskloak, mens overfladevand enten nedsives eller forsinkes via et regnvandsbassin inden det afledes til fællesledningen. Det vil være muligt, at kombinere nedsivning og forsinkelse. Et eventuelt forsinkelsesbassin, regnvandsbed eller lign. bør etableres som et rekreativt bassin eller bed som bidrager til oplevelsen af området.


I lokalplanforslaget er den maksimale bebyggelsesprocent angivet til 30% for planområdet som helhed, hvilket giver mulighed for at bygge 6.298 m² inden for planområdet. Den eksisterende bebyggelse er på 1.290 m² og efter opførelse af de 4 hotelbygninger bliver det samlet bygningsareal på 2.170 m². Pt. har ejer ikke planer om yderligere udbygning af området. Center for Plan & Miljø har været i dialog om Stenbjerg Ejendomme om, at reducere den maksimale bebyggelsesprocent for området. I den forbindelse har Stenbjerg Ejendomme fremsat ønske om, at den maksimale bebyggelsesprocent reduceres til 15%. hvilket giver mulighed for at bygge 3.386 m² inden for planområdet. Center for Plan & Miljø anbefaler, at den maksimale bebyggelsesprocent reduceres til 15% for planområdet som helhed.


Formålet med planerne

Ejeren af Rønnede Kro ønsker, at kunne opføre ferielejligheder/hotel på kroens arealer ved Gl. Næstvedvej. Arealerne ved Gl. Næstved er i dag udlagt til boligformål i den gældende lokalplan for området, mens kroens øvrige arealer er udlagt til centerformål. Formålet med lokalplan 1000-57 er at fastlægge hele områdets anvendelse til centerformål. Ejer har planer om at udbygge området med op til fire hotellænger, i bindingsværk, på hver knap 220 m² og 6 værelser/lejligheder.


Ændringer i Kommuneplanen

I Kommuneplan 2013 for Faxe kommune er planområdet beliggende indenfor rammeområde R-B1 og R-C1 som er udlagt til henholdsvis boligområde og centerområde. Med kommuneplantillæg nr. 29 udvides centerområdet (R-C1) så det omfatter alle matrikler som tilhører Rønnede Kro. De arealer der udlagt til boligformål reduceres tilsvarende.


Lokalplanens indhold

Lokalplan 1000-57 omfatter hele kroens område, der har et samlet areal på 22.576 m². Området udlægges til centerformål, herunder hotel og restaurationsformål med tilhørende parkering, friarealer mv. Lokalplanen fastlægger at ny bebyggelse skal opføres indenfor det i planen udlagte byggefelt. Udenfor byggefeltet må der alene opføres sekundære bygninger som overdækkede terrasser, pergolaer, orangerier, drivhuse, udhuse, miljøstationer, teknikbygninger o.lign.


Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at ny bebyggelse skal opføres under respekt for kulturmiljøet og den oprindelige byggestil i området. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i en registrant fra efteråret 2019 og fremgår af lokalplanens kortbilag. Disse må ikke nedrives eller ændres i det ydre uden kommunens tilladelse. Der etableres vejadgang til planområdet fra henholdsvis Vordingborgvej og Gl. Næstvedvej. Endelig fastsætter lokalplanen et minimum for antallet af p-pladser.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

 • at kommuneplantillæg nr. 29 vedtages endeligt uden ændringer, og
 • at lokalplan 1000-57 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:

a) at redegørelsens afsnit om regn- og spildevand præciseres i forhold til nedsivning og forsinkelse af overfladevand side 15

b) at redegørelsens afsnit om ekspropriation forkortes (se rettelsesblad side19)

c) at den maksimale bebyggelsesprocent reduceres til 15% for planområdet som helhed

Beslutning

Anbefales.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V)


6. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende Lokalplan 500-85 og Kommuneplantillæg nr. 16 har midlertidigt været sat i bero på baggrund af den politiske behandling af sagen på mødet i Plan & Kulturudvalget den 25. september 2018 og de deraf følgende politiske drøftelser. Sagen genfremsættes nu og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 (bilag 3) og forslag til lokalplan 500-85 for blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev (bilag 2) har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2018 til den 29. maj 2018.


Offentlig høring
Center for Plan & Miljø har modtaget 15 høringssvar og en underskriftsindsamling i høringsperioden.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:


 • Spørgsmål til baggrunden for planlægningen og forslag om helhedsplan for de tre gamle skoler.
 • Et ønske om at fastholde den eksisterende anvendelse i området.
 • Spørgsmål til trafikanalysens konklusioner.
 • Bebyggelsens højde og typer.
 • Antallet af boliger.

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i vedhæftede hvidbog (bilag 4).


På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af kommuneplantillæg og lokalplan foreslås det, at kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt uden ændringer, og at der foretages en række ændringer i lokalplan 500-85. Begrundelserne for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftet hvidbog og ligeledes af vedhæftede rettelsesblad (bilag 6).


Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at omdanne EUC's ejendom på Skolegade i Haslev til boligformål med mulighed for indpasning af visse typer erhverv. EUC har gennem mange år drevet skolevirksomhed på ejendommen, men har i 2017 flyttet alle deres aktiviteter i Haslev til en anden adresse i byen. Udover at omdanne en del af den eksisterende bygningsmasse til boliger er det også ønsket at få mulighed for at opføre boliger i et nyt byggeri på området.

Da anvendelse til boligformål ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 16, som sikrer overensstemmelser mellem kommuneplan og lokalplan.


Kommuneplantillæg nr. 16

Formålet med kommuneplantillægget (bilag 3) er at udlægge området til blandet bolig og erhverv. Der fastsættes bestemmelser for hvilke typer erhverv, der kan lokaliseres i området. Med kommuneplantillæg nr. 16 aflyses en del af den eksisterende kommuneplanramme, som udlægger området til offentlige formål.


Lokalplan 500-85

Formålet med lokalplanen (bilag 2) er at udlægge området til blandet bolig og erhverv i form af etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med mulighed for indpasning af visse former for erhverv, herunder kontorerhverv. Formålet er at fastsætte bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med, at kulturarvsværdierne, stedets parkagtige karakter og ånd sikres bedst muligt.

Det er derudover formålet at sikre, at hovedbygningen forbliver synlig set fra syd, hvor den sammen med Emmaus og gymnasiet (MSG) udgør en vigtig "skyline" og fortælling om byens tid som skoleby.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen (bilag 6),

a) Kortbilag 2 præciseres jf. kortbilag 4 og § 6.2 i forhold til, hvor der kan være parkering

b) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 130 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

c) Byggefeltet på matrikel 18gl reduceres, kortbilag og lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes

d) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

e) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

f) At afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen

g) At anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

 1. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse, og
 2. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.Plan & Kulturudvalget, 27. august 2019, pkt. 109:

Sagen tilbagesendes til yderligere behandling. Der ønskes et planmæssigt forslag til vejbetjening af hele lokalplanområdet, med tilkørsel til Bråbyvej, således den hårde trafikbelastning mod Skolegade og midtbyen minimeres mest muligt, hvis der skal etableres optil 130 boliger indenfor området.

Der ønskes udarbejdet et notat, der beskriver konsekvenser samt de lovgivningsmæssige muligheder for etableringen af den alternative vejadgang iht. planloven mv (bilag 5).


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Supplerende sagsfremstilling 26. november 2019:

Administrationen har udarbejdet et planmæssigt forslag til vejbetjening af lokalplanområde 500-85 fra Bråbyvej og om konsekvenser samt lovgivningsmæssige muligheder for etablering af den alternative vejadgang iht. Planloven. Notatet er vedhæftet som bilag til dagsordenen (bilag 5).


Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen (bilag 6),

a) Kortbilag 2 præciseres jf. kortbilag 4 og § 6.2 i forhold til, hvor der kan være parkering

b) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 130 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

c) Byggefeltet på matrikel 18gl reduceres, kortbilag og lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes

d) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

e) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

f) Afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen

g) Anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

3. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse, og

4. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.
Plan & Kulturudvalget, 26. november 2019, pkt. 148:

Den administrative indstilling anbefales, med følgende bemærkninger, indstillingspunkt 2, b – ændres således at der maximalt må etableres 80 boliger i området med en samlet bebyggelsesprocent på 25 %.

Der må alene etableres boliger langs den vestlige side af grunden.

Der ønskes udarbejdet et notat/visualisering af forslaget der skal indgå i Økonomiudvalgets behandling af sagen.


Tilpasning af LAR betingelser på side 15 (regn og spildevand)


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Supplerende sagsfremstilling 28. november 2019

Det ønskede bilag fra Plan & Kulturudvalget udleveres senest på økonomiudvalgsmødet.Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 243:

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales, dog således, at forslaget sendes i 4 ugers borgerdialog med frist til den 9. januar 2020, og genbehandles i Plan & Kulturudvalget, den 21. januar 2020. Der afholdes borgerdialogmøde mandag den 16. december 2019 af Økonomiudvalget.


Det ønskede bilag fra Plan & Kulturudvalget er udsendt til Økonomiudvalget den 3. december 2019, og vedhæftes med referatet (bilag 8).


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 21. januar 2020

Jf. beslutningen i Økonomiudvalget den 4. december har forslaget om at reducere antallet af boliger været i fire ugers borgerdialog til den 9. januar 2020. Der er i perioden indkommet fire bemærkninger (bilag 11) og en underskriftindsamling (bilag 12).


Administrationen har udarbejdet et revideret rettelsesblad 2, der viser ændringerne jf. beslutning i Plan & Kulturudvalget den 26. november 2019 og Økonomiudvalget den 4. december 2019. Rettelsesbladet er vedhæftet dagsordenen (bilag 9).


Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt med den ændring at bebyggelsesprocenten reduceres til 25%, som vist i rettelsesbladet (bilag 10),
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettet i det reviderede rettelsesblad 2 til lokalplanen (bilag 9),

a) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 80 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

b) Bebyggelsesprocenten fastsættes til 25 % for områdets som helhed

c) Byggefeltet B3 på matrikel 18gl reduceres

d) Byggefelt B1, B2, C3 og C4 tages ud af planen, vejudlæg reduceres som følge heraf

e) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

f) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

g) Afsnit om den offentlige høring og borgerdialogen tilføjes i redegørelsen

h) Anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

 1. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer og
 2. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse

Beslutning

Der blev stillet et ændringsforslag:
Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance støtter ikke indstillingen om vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området ved EUC, den tidligere Håndværkerhøjskole. Området ligger centralt i Haslev og har væsentlig betydning for hele skoleområdet på Skolegade, samt området ud til skoleengen. 

Den fremtidige anvendelse af området bør derfor drøftes i et større perspektiv i forbindelse med arbejdet omkring den kommende kommuneplan.


Ændringsforslaget blev vedtaget af et enigt udvalg og oversendes til Byrådet.

Administrationens indstilling blev ikke fulgt.

Erik Rasmusen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


7. Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan 1200-40 for solcelleanlæg ved Jomfruens Egede

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og lokalplan 1200-40 med tilhørende miljørapport, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Lystrup og Jomfruens Egede Godser, som ønsker at etablere en solcellepark nær Jomfruens Egede. Der skal nu tages stilling til at sende planforslag og miljørapport i høring.

Lokalplanområdet er på cirka 183 ha og ligger mellem Dalby og Faxe by langs Egedevej. Udover lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, har Center for Plan & Miljø vurderet, at der har været behov for at udarbejde en miljørapport, som kan afdække de mulige indvirkninger på blandt andet landskab, natur, miljø og naboer. Herudover vil kommuneplantillægget fjerne kirkeomgivelsen nord for Øster Egede Kirke, da den vurderes at være forældet.


Det vurderes, at arealet er velvalgt fordi:

 • Solcelleparken etableres i et område der er relativt fladt og solcelleparken derfor vil kunne afskærmes visuelt, i forhold til det omkringliggende landskab af et omkransende beplantningsbælter.
 • Solcelleparken vil blive afskærmet visuelt fra nord og syd af Hundemose Skov, Åstrup Skov og Hulket.

Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens en mindre del af arealet ligger i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Etableringen af solcelleparken vurderes, at ville ændre arealanvendelsen til en mere grundvandsbeskyttende og naturbeskyttende karakter end den nuværende intensive landbrugsdrift, hvor der gødes og sprøjtes med bekæmpelsesmidler.


Herudover ligger en del af arealet inden for bevaringsværdigt landskab og det oplevelsesrige delområde, der består af området omkring Jomfruens Egede og Lystrup godser.


Det forventes, at solcelleparken vil kunne producere cirka 157 mio. kWh om året, hvilket svarer til cirka 40.000 enfamiliehuses årlige elforbrug. Opstilling af solceller er således i tråd med Faxe Kommunes Klima- og Energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 30 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af dyr, forventeligt får. Anlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.


Kommuneplantillægget

Det areal, der ønskes anvendt til solcellepark, er ikke omfattet af Kommuneplan 2013. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der muliggør solcelleparken. Tillægget udlægger to rammeområder Å-T19 og Å-T20 til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Derudover revideres afgrænsningen af kirkeomgivelserne omkring Øster Egede Kirke, da kirkeomgivelsen følger en nu nedlagt sti.


Fordebat/idéfase

Den ønskede udvikling kræver, at der indkaldes idéer før udarbejdelse af et nyt plangrundlag for området. Fra den 22. januar til den 19. februar 2019 gennemførte Faxe Kommune derfor en idéfase. Kommunen modtog i alt seks tilkendegivelser under idéfasen, som i hovedtræk handler om:

 • En solcellepark med den ønskede placering og størrelse vil forringe værdien af ejendomme i nærområdet.
 • Herlighedsværdien i området vil blive forringet.
 • udsigten over området vil blive begrænset.
 • Forslag til alternativ placering ved Kikkenborgvej eller Skov Torupvej.
 • At det bevaringsværdige landskab bør friholdes for solcelleparker.

Alle høringssvarene indgår i vedlagte hvidbog og er i relevant omfang indarbejdet i planerne.


Lokalplanen

Lokalplanens formål er at muliggøre realiseringen af solcelleparken ved Jomfruens Egede. Lokalplanen fastlægger principperne for arealdisponeringen, beplantning, bygninger og solceller og -paneler. Da en del af området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, på grund af det karakteristiske herregårdsmiljø, skal anlæg og beplantning så vidt muligt integreres. Dette sker blandt andet ved at begrænse panelernes maksimale højde og opsætte principper for beplantningens udformning og artsindhold, der er tilpasset landskabet. Hermed sikres, at solcelleparken placeres hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet og at der tages de nødvendige hensyn til de landskabelige værdier.


Hovedprincippet i lokalplanen er at bebyggelse, herunder solcellepaneler, skal placeres inden for byggefelt 1 vist på lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Herudover kan der etableres en transformatorstation i byggefelt 2, der udlægges som et 5.000 m² stort areal, hvori der kan opføres bygninger, transformatorer og lynafledere. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om:

 • at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter,
 • at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 2,75 m,
 • at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning, og
 • at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske, der tager hensyn til landskab.

Miljøvurdering
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. Miljøvurderingen er udarbejdet i samarbejde med bygherres rådgiver.

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er:

 • Påvirkning af landskabet
  • Landskabet, herunder det bevaringsværdige landskab
  • Kulturmiljøet, herunder kirkeomgivelserne
  • Rekreative forhold
  • Visuel påvirkning
  • Visualiseringer
  • Samlet vurdering af de landskabelige forhold
 • Påvirkning af naboer
  • Afstand til naboer og visuelle forhold
  • Støj
  • Refleksioner
  • Samlet vurdering af naboforhold
 • Påvirkning af miljøet i øvrigt
  • Luftforurening og klima
  • Ressourcer og affald
  • Overfladevand
  • Grundvand
  • Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold

I miljøvurderingen konkluderes det, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer fordi:

 • Solcelleanlæggets relativt lave højde (maksimalt 2,75), betyder at store dele af anlægget vil være skjult bag nye og eksisterende beplantningsbælter og skove.

 • Beplantningsbælter udføres så det i videst muligt omfang understøtter kulturlandskabet, bl.a. ved hjælp af trærækker langs Egedevej.

 • Transformatorstationen placeres 500 meter fra nærmeste beboelse. Generelt skal anlægget overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

 • Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer i forbindelse med overfladebehandling af solcellepanelerne, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand.

 • Etablering af solcelleparken vurderes ikke at få negativ påvirkning på eventuelle bilag IV-arter i vandhuller inden for planområdet.

 • Solcelleparken vil reducere udledningen af CO2, Nox og SO2 fra konventionel energiproduktion.

 • Udledning /nedsivning af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand vil være uændret eller reduceret.

Offentlig høring
Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde den 16. marts 2020 kl. 18.30.

Planerne og borgermødet vil blive annonceret i Haslev Faxe Posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

 Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 og forslag til lokalplan 1200-40, med tilhørende miljøvurdering, godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • at der afholdes borgermøde om planforslagene den 16. marts 2020

Beslutning

Anbefales.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


8. Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 32 for en Folkeskov ved Lysholmskolevej i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg for Haslev Folkeskov, er udarbejdet fordi Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud til skovrejsning på arealet. Tillæg nr. 32 udlægger hele arealet til rekreative formål. Faxe Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Plan & Kulturudvalget skal nu beslutte om planen skal sendes i offentlig høring.

Baggrund
Som led i den landsdækkende indsamling ”Danmark Planter Træer” har Faxe Kommune i efteråret 2019 søgt, og fået tilsagn om, tilskud til rejsningen af en skov på kommunens arealer nord og vest for tidligere Lysholm Skole. Kommunens deltagelse og proces for anvendelsen af de tildelte midler er godkendt på Byrådets møder henholdsvis den 6. marts 2019 og den 27. november 2019.

Projektområdet omfatter matriklerne 8ah Troelstrup By Haslev, samt del af 8f Lysholm By, Haslev. Området har et samlet areal på knap 5,1 ha. Arealerne støder op til den tidligere Lysholm Skole og udnyttes i dag til jordbrugsformål. Det ventes at skoven plantes i foråret 2020.

Kommuneplantillæg
Den nordligste del af det omhandlende areal er i Kommuneplan 2013 udlagt til rekreative formål (H-R3), mens den sydligste del er udlagt til blandet bolig og erhverv (H-BE1). For at sikre det rette plangrundlag, inden sagsbehandlingen og plantning af skoven, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 32, der udlægger hele arealet til rekreative formål og fremtidig landzone. For at imødegå potentielle miljøkonflikter mellem brugen af det rekreative område og aktiviteterne i det tilstødende erhvervsområde, er der i kommuneplantillægget fastsat krav om, at der ikke må etableres overnatningsfaciliteter (shelters o.lign.) inden for rammeområde H-R3).

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • Området allerede er udlagt til rekreative formål og blandet bolig og erhverv i Kommuneplan 2013 (tillæg nr. 9).
 • Området ligger bynært/omkranset af by og derfor ikke vil ændre landskabet væsentligt.
 • Det tilstødende dige og den beskyttede sø ikke vil blive påvirket negativt af skovrejsningen.
 • Rejsning af en offentlig tilgængelig og bynær skov vurderes at være positivt i forhold til borgernes sundhed, økonomi, CO2 reduktion mv.

Offentlig høring

Planforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger. Da planteplanen for skoven stort set ligger fast, indstiller Faxe Kommune, at der ikke afholdes borgermøde om planen. Faxe Kommune vil i stede afholde en planteevent, med deltagelse af byens borgere, når de første træer sættes i jorden. Ligeledes har kommunen planer om, at afholde en eller flere skovvandringer hvor kommunen vil fortælle om idéerne bag skoven og skovens udformning de første år.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.


Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Økonomi

Etableringen af skoven og de følgende 3 års etableringespleje dækkes 100% af tilskuddet fra "Growing Trees". Efterfølgende kan der være årlige omkostninger til drift og vedligehold af skoven.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 32 godkendes og sendes i offentlig høring i 4. uger, og
 • at der ikke afholdes borgermøde om planen.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning, at tillæg til nr. 9 til kommuneplan 2013 indsættes på side 8 i kommuneplantillæg nr. 32.

Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


9. Forslag til høring: tillæg nr 1 til lokalplan 700-74 Elmevænget i Teestrup

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 for et boligområde ved Teestrup Bygade (Teestrup) er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra den samlede grundejerforening for Elmevænget, der ønsker mulighed for at kunne etablere mindre, sekundære bygninger som fx. hønsehuse, drivhuse og legehuse indenfor lokalplan 700-74 delområde II. Der skal nu tages stilling til at sende lokalplanforslaget i høring.


Baggrund

Området er omfattet af lokalplan 700-74 (bilag 1), der udlægger området til boligformål, der kan opføres 12 helårsboliger i området. Der er på nuværende tidspunkt opført 8 helårsboliger. Hele området er beliggende i landzone og 8 af de i alt 12 boliger har en stor grund der varierer i størrelse fra ca. 2.400 m² til ca. 4.100 m². Havearealet til de store grunde er udlagt som delområde II i lokalplan 700-74 og der er bestemmelser om, at der ikke må opføres bebyggelse i delområde II.


Ved revision af Planloven i 2017 blev der åbent mulighed for, at der kan udarbejdes "Lokalplaner af mindre betydning" det vil sige mindre lokalplaner der kun omhandler få emner og med et begrænset krav til redegørelsen. En sådan lokalplan kan fx. udarbejdes som et tillæg til en eksisterende lokalplan, hvor i der ændres få bestemmelser. Denne model er benyttet i dette tilfælde. En lokalplan af mindre betydning skal sendes i offentlig høring i mindst to uger.


Tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74

Tillægget omfatter samme areal som lokalplan 700-74, hvilket vil sige boligområdet på Elmevænget i Teestrup. Området har et samlet areal på ca. 2,8 ha. Området er udlagt til boligformål med bestemmelser for boligernes størrelse og placering. Forslag til tillægget er vedhæftet som bilag 2.

Tillægget giver mulighed for at der i delområde II kan opføres mindre, sekundære bygninger i form af drivhuse, redskabsskure, legehuse, brændeskure, havepavillon og hønsehuse. Der må på den enkelte grund maksimalt opføres 50 m² i alt indenfor delområde II og de sekundære bygninger må opføres med en maksimal højde på 3 meter. Tillægget giver desuden bonusvirkning til at opføre garager, udhuse og lignende i delområde I samt mindre, sekundære bygninger jf. ovenstående i delområde II.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet.

Screeningen har vist, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø fordi:

 • Tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 muliggør en mindre ændring af den gældende lokalplan.
 • Der ikke sker ændringer i områdets anvendelse.
 • Der ikke er naturinteresser eller andre beskyttede interesser indenfor eller i nærheden af området.
 • etablering af mindre, sekundære bygninger ikke vil påvirke de registrerede/ikke fredede fortidsminder i området.

Der er på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, ikke at foretage en miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen offentliggøres sammen med planforslaget.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø indstiller, at planforslaget sendes i offentlig høring i to uger.

I forbindelse med den offentlige høring udsendes forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 direkte til alle ejere og beboere indenfor lokalplanområdet, samt til ejere og beboere på naboejendomme til lokalplanområdet. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af tillæg 1 til lokalplan 700-74 været afholdt et møde med alle grundejere inden for lokalplanområdet. Her var 10 ud af de 12 ejendomme indenfor lokalplanområdet repræsenteret. Da ændringen har ganske underordnet betydning for ejendommene udenfor lokalplanområdet, vurderer Center for Plan & Miljø i dette konkrete tilfælde, at der ikke er behov for et offentligt borgermøde i høringsperioden.


Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete prohejter (VVM).

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 godkendes og sendes i offentlig høring i to uger, og
 • at der ikke afholdes borgermøde om planforslaget.

 

Beslutning

Godkendt.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


10. Forslag til høring: Lokalplan 1100-54 for hotel ved Dalby

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 1100-54 for hotel ved Dalby er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejendommens ejer, som ønsker at udvide overnatningskapaciteten på det eksisterende hotel. Ejendommen ligger i dag i landzone i udkanten af Dalby by og benyttes allerede til hotel- og restaurationsvirksomhed.  Lokalplanen overfører dele af ejendommen til byzone og sætter rammerne for en fremtidig udvidelse af hotellet. Plan & Kulturudvalget skal nu tage stilling til at sende lokalplanen i offentlig høring.


Baggrund

Formålet med lokalplanen er at give hotellet mulighed for at udvide værelseskapaciteten på arealet bag det eksisterende hotel. Hotellet har løbende udviklet sig på ejendommen siden 1959 og har i dag en kapacitet på 28 værelser, samt restaurant og lokaler til konferencer og fest.

Konkret har ejer et ønske om at udvide med fire mindre hyttebygninger med hver fem hotelværelser i. I dag ligger ejendommen i landzone, hvor muligheden for at tillade nyt byggeri er begrænset. Ejendommen kan overføres til byzone, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og hvis der udarbejdes en lokalplan, der fastsætter bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. At overføre lokalplanområdet til byzone er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme D-BE3 for området, som udlægger dette til blandet bolig og erhverv og til at blive overført til byzone. Da den nordlige del af hotellets matrikel ikke er omfattet af denne kommuneplanramme, er denne del af ejendommen ikke medtaget i lokalplanen.  


Lokalplan 1100-54

Lokalplanen udlægger områdets anvendelse til hotel, restaurant, konferencelokaler, festlokaler og overnatning, hvilket er en fortsættelse af ejendommens nuværende brug.  Lokalplanen udlægger et større byggefelt, der giver mulighed for, at hytterne kan placeres på forskellige måder bag ved de eksisterende bygninger, og væk fra Vordingborgvej. I lokalplanen fastsættes ligeledes, hvor meget parkering der skal etableres til hotellet, og at det eksisterende beplantningsbælte mod det åbne land skal bevares, for at bevare afgrænsningen mellem byen og det åbne land.


Miljøscreening

Forslag til Lokalplan nr. 1100-54 vurderes på baggrund af en udarbejdet miljøscreening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor til ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:


 • Plangrundlaget for ejendommen ikke ændres væsentligt fra de nuværende bestemmeler i Faxe Kommuneplan 2013.

 • Området er kloakeret og ny bebyggelse vil derfor kunne tilkobles kloak.

 • Den tidligere jordforurening på ejendommen er blevet oprenset og der er derfor ikke længere registreret jordforurening inden for planområdet.

 • Arealet ligger allerede visuelt i byzone og benyttes som have/park til hotellet. Der vil derfor ikke være tale om en væsentlig ændring af arealanvendelsen.

 • De eksisterende læhegn ud mod det åbne land skal bibeholdes for at opretholde den visuelle afgrænsning mellem land og by.

 • De eksisterende adgange fra Vordingborgvej kan håndtere en øget trafik til ejendommen.

 • Der åbnes primært for byggeri uden for støjzonen på 75 meter langs Vordingborgvej.

 • Der er ikke natur- kultur- eller landskabelige udpegninger på eller nær planområdet, som er i modstrid med lokalplanen.

Administrationen vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne.


Offentlig høring og borgermøde

Planforslagene sendes i offentlig høring i 4 uger. Faxe Kommune afholder borgermøde om planerne onsdag den 19. februar fra kl. 18.30 til 20.00 på Dalby Hotel.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

 • at forslag til lokalplan nr. 1100-54 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger, og
 • at der afholdes borgermøde om planforslaget onsdag den 19. februar 2020

Beslutning

Godkendt.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


11. Forslag til at åbne op for den direkte vej til kommunens jobcenter

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægger administrationen Forslag til at åbne op for den direkte vej til kommunens jobcenter.


Ledige borgere har pligt til at henvende sig på kommunens jobcenter på 1. ledighedsdag. Dette  foregår d.d. via Borgerservice i Haslev, hvor 1 – 2 medarbejdere fra Jobcenteret udstationeres 4 dage om ugen.


Det er administrationens vurdering at borgerne vil opleve en højere service og større fleksibilitet i mødet med kommunen ved at åbne op for den direkte vej til Jobcentret.


Borgerne vil bl.a. andet opleve:

 • større fleksibilitet og bedre borgerservice - Jobcenteret får mulighed for i højere grad at tilpasse bemandingen efter det dagaktuelle behov.
 • større faglig kvalitet i mødet med Jobcentret - mulighed for i akutte situationer, at rådføre sig med f.eks. økonomiske sagsbehandlere under mødet med borgeren
 • ensrettet serviceniveau for alle borgere uanset alder - borgere under 30 år visiteres i dag direkte hos UngeVejen i Søndergade 12.
 • større gennemsigtighed via klar og tydelig kommunikation - i lovtekster og generelle vejledninger samt på jobnet.dk fremgår det at borgere på 1. ledighedsdag, skal henvende sig i deres hjemkommunes jobcenter. Dette kan medvirke til, at borgere ikke går forgæves til Tingvej 7 og herfra sendes videre til Borgerservice.
 • færre kristiske situationer - I sager, som potentielt kan udvikle sig til en kritisk situation, vil borger hurtigt kunne mødes af et ”kendt” ansigt, med mulighed for hurtig nedtrapning af en evt. konflikt.

I tillæg hertil gør administrationen opmærksom på, at der ikke juridisk er noget til hindrer for at visitation og sagsbehandling i Jobcentret sker på samme adresse.


Administrationen gør opmærksom på, at borgere, som har andre ærinder hos Borgerservice fx registrering af flytning, stadig vil skulle henvende sig hos Borgerservice på biblioteket, og dermed skulle besøge begge adresser.


I overensstemmelse med Politik for Biblioteker og Borgerservice 2016-2020 etablerede Jobcentret visitation i bibliotek og borgerservice. På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at Jobcentrets visitation flyttes til administrationsbygningen på tingvej 7.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for  Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Jobcentrets visitation flyttes til administrationsbygningen på tingvej 7.


Beslutning

Sagen udsættes.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


12. Beslutning om retningslinjer for puljen der støtter børn og unges kultur og fritidsaktiviteter

Sagsfremstilling

Puljen der støtter børn og unges kultur og fritidsaktiviteter fik nye retningslinjer i januar 2019. Disse har haft nogle utilsigtede konsekvenser. Herudover er puljen i budget 2020 tilført yderligere 50.000 kr., hvorfor administrationen foreslår nye retningslinjer. Plan & Kulturudvalget skal nu beslutte om justering af retningslinjerne kan godkendes.


Baggrund

I 2017 og 2018 blev puljen anvendt allerede i efteråret. På det tidspunkt blev der ydet tilskud på 100 % til kontingent og udstyr til alle aktiviteter. På baggrund af dette besluttede Plan & Kulturudvalget nye retningslinjer i januar 2019. I 2019 er der dermed ydet tilskud på 60 %, dog maks. 700 kroner. For særligt udgiftstunge aktiviteter (musikskole og elitetræning hos Haslev Trampolin og Turngymnaster) er der ydet tilskud på 50 %.


Status ultimo december 2019

Puljens budget for 2019 var på 208.831 kr. Restbeløbet er ultimo december 98.936 kr.


Ved udgangen af 2019 er der anvendt i alt 109.895 kr. fra puljen. Det er ca. 106.000 kr. mindre end i 2018 og 122.000 mindre end i 2017 (se bilag).


For at kunne sammenligne med de to tidligere år, hvor puljen gav tilskud på 100 %, kan det oplyses at der samlet er søgt for 214.822 kr. Med de tidligere retningslinjer ville puljen dermed være gået 6000 kr. over budget.


Administrationen har erfaret, at de nye retningslinjer har haft konsekvenser for foreningerne, da en del af dem melder om problemer med at indhente medlemmernes egenbetaling, som udgør 40 % af kontingentet. Det har medført frafald af medlemmer og/eller økonomisk tab for foreningerne. Musikskolen har også oplevet frafald af elever som følge af egenbetalingen.


Opsummering 

Grundet ovenstående udfordringer, det store restbeløb i 2019 og budget 2020 som tilfører puljen 50.000 kr. indstiller administrationen at Plan & Kulturudvalget godkender nye retningslinjer for puljen der støtter børn og unges kultur og fritidsaktiviteter. Administrationen indstiller at de nye retningslinjer bliver følgende:


 • Der ydes tilskud til kontingent og udstyr på 100 % dog højest 1000 kroner.
 • For de særligt udgiftstunge aktiviteter (musikskolen og elitetræning hos HTT) ydes der tilskud på 75%.

Puljens øvrige ansøgningsprocedurer ændres ikke.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller

 1. at yde tilskud på 100 % dog højest 1000 kr. til kontingent og udstyr
 2. at yde tilskud på 75 % til kontingent og udstyr til særligt udgiftstunge aktiviteter (musikskolen og eliteidræt), og
 3. at de nye retningslinjer træder i kraft den 1. januar 2020

Beslutning

Godkendt.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


13. Beslutning om tilskud fra Kulturpuljen 2020 til teatret Aspendos

Sagsfremstilling

Teatret Aspendos søger om 64.000 kr. til køb af 10 teaterforestillinger for børn i alderen 5 - 10 år i 2020. Ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen, skal ansøgninger af denne størrelse politisk behandles, hvorfor Plan & Kulturudvalget skal beslutte om der skal ydes tilskud.


Formål

Med forestillingen "Lunas Farmor" ønsker ansøger at give børn en fortælling om døden og den sorg der følger med. En fortælling som de, der har prøvet at miste, kan spejle sig i.

Forestillingen henvender sig til de ældste børnehavebørn samt skolernes 0. og 1. klassetrin.


Produktionen

Historien om et barns første møde med døden har rumsteret hos Aspendos længe. Nu ønsker ansøger at temaet skal foldes ud, i samarbejde med instruktør Line Svendsen (Teater Du Milde Himmel) og dramatiker Robert Reinhold. "Lunas farmor" er en nærværende fortælleforestilling med stemningsfuldt livemusik af Benjamin Barfod. Steffen Sommersted fortæller historien om Luna som mister sin farmor.

Manuskriptet er skrevet og der er opnået refusion. Produktionen startes i februar 2020 og der vil være premiere i april.


Økonomi

Der søges om tilskud til forestillingskøb (10 stk.) 64.000 kr.


Faxe Kommune vil få halvdelen af beløbet, 32.000 kr. tilbage i teaterrefusion.


Aspendos forventer at sælge yderligere 15 forestillinger udenfor Faxe. Der forventes udgifter for samlet 240.000 kr. og 185.000 kr. i indtægter. Dermed forventer ansøger et underskud på 55.000 kr. som dækkes af teatrets øvrige drift.


Opsummering

Ansøgningen matcher kulturpuljens retningslinjer ved at være en kulturel oplevelse af høj kvalitet. Teatret Aspendos er en kendt aktør i Faxe Kommune og leverer teater af høj kvalitet. Aspendos er en af de eneste teaterleverandører som tilbyder teateroplevelser til de 5 - 10 årige i 2020, med undtagelse af Faxe Kommunes biblioteker. Spilleplanen er udarbejdet og forløber over 2 uger i foråret, hvor forestillingen kommer ud på institutionerne. Teatret Aspendos har tidligere modtaget tilskud af Faxe kommune. Administrationen indstiller at yde tilskud på 64.000 kroner til køb af 10 forestillinger. Tilskuddet gives under forudsætning af, at forestillingerne gennemføres og er refusionsgodkendt.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 • at der ydes tilskud på 64.000 kr. til køb af 10 forestillinger, og
 • at tilskuddet gives under forudsætning af, at forestillingerne gennemføres og er refusionsgodkendte

Beslutning

Godkendt.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


14. Beslutning om tilskud fra Kulturpuljen 2020 til Beach Party

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen "Beach Party" under foreningen "Liv i Ladepladsen" søger om 80.000 kroner til gennemførelse af Beach Party i Faxe Ladeplads. Ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen, skal ansøgninger af denne størrelse politisk behandles, hvorfor Plan & Kulturudvalget skal beslutte om der skal ydes tilskud.


Formål

Arrangementet giver de unge mulighed for at mødes på tværs af byerne i Faxe Kommune. Formålet er desuden at forsøge at fastholde de unge i kommunen og tilgodese deres behov, samt at skabe national opmærksomhed omkring Faxe Ladeplads.


Arrangementet

Beach Party i Faxe Ladeplads har været afholdt siden 2014. Det er vokset støt siden de første år, hvor deltager tallet var på et par hundrede, til sidste års Beach Party med et deltagertal på ca.1000. Arrangementet har derfor også ændret karakter fra et åbent arrangement, til nu at være en indhegnet festival som kræver armbånd. Der er desuden vagter og ambulancefolk til stede under arrangementet for, at sikre tryghed for de deltagene. Disse ændringer var medvirkende til at arrangementet i 2019 forløb uden ballade, og med mange glade deltagere og frivillige.


Økonomi

Arbejdsgruppen forventer udgifter for i alt 99.700 kr. til bl.a. vagter, toiletter, lys m.m. (se bilag). Der søges om 80.000 kr. i tilskud, dog søges der om sponsoraftaler på dele af udgifterne (hegn og transport).

Adgangsgivende armbånd sælges til 50 kroner stk. og der forventes dermed en indtægt på 50.000 kr. Der vil i år blive solgt øl, da der er en del voksne deltagere.


Opsummering

Beach Party er en tilbagevendende kulturel begivenhed som matcher kulturpuljens retningslinjer. Arrangementet giver kommunens unge en god oplevelse og mulighed for at mødes. Beach Party har i 2016 og 2017 modtaget tilskud på 30.000 kr. I 2018 og 2019 modtog de tilskud på 35.000 kr. Administrationen indstiller at der ydes tilskud på 40.000 kr. til Beach Party 2020. Tilskuddet øges med 5.000 kr. set i forhold til de seneste år, da de nye sikkerhedskrav kræver flere frivillige og mere arbejde.

Tilskuddet gives under forudsætning af at alle nødvendige polititilladelser til at gennemføre arrangementet er opfyldt, herunder opsætning af hegn, samt udskænkning af øl mv.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 • at yde tilskud til Beach Party 2020 på 40.000 kroner til afholdelse af arrangementet, og
 • at tilskuddet gøres betinget af at alle nødvendige politi tilladelser til gennemførelse af arrangementet er opfyldt, herunder opsætning af hegn, udskænkning af alkohol mv.

Beslutning

Godkendt, under forudsætning af at Beach Party 2020 gennemføres.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


15. Godkendelse af samdriftsaftale ml. Faxe- og Stevns Kommune og Østsjællands Museum

Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af en fælles samdriftsaftale mellem hhv. Faxe- og Stevns kommune og Østsjællands Museum. Aftalen skal godkendes i begge kommuner samt Østsjællands Museum og vil herefter træde i kraft pr. 1. januar 2020.


Baggrund

Østsjællands Museum opnåede statsanerkendelse i 1997, med ansvar for Nyere Tid i de daværende Stevns, Fakse og Rønnede Kommuner. Ved strukturreformen i 2007 fik museet ansvar for nyere Tid i hhv. Faxe- og Stevns Kommune og ansvar for geologien i Vordingborg, Køge og Solrød Kommune. Faxe- og Stevns Kommune indgik samtidig en samdriftsaftale og sikrede driften af museet som statsanerkendt museum.


Den nuværende driftsaftale mellem de to kommuner og museet blev indgået i 1997. En tillægsaftale blev lavet i 2010 ifm. Østsjællands Museums overtagelse af det daværende Haslev Museum.


Ønsket om et tættere organisatorisk samarbejde omkring museets drift og virke, er baggrunden for denne nye fælles driftsaftale. Her er ikke kun tale om en økonomisk aftale, men også en indholdsmæssig aftale, der i langt højere grad sikre kendskab og ejerskab til museet.


Museet har i dag tre besøgssteder hhv. Museet i Faxe (Nyere Tid for Stevns og Faxe), Geomuseet i Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfortet.


Indhold

Den nye samdriftsaftale indeholder organisatorisk de samme elementer, som den tidligere, f. eks. at hver kommune er repræsenteret med to medlemmer fra Byrådet, borgmesteren plus én. Formålet er, at de to kommuner støtter Østsjællands Museum og i fællesskab styrker indsatsen på museumsområdet i begge kommuner.


Den nye aftale indeholder en række nye tiltag/forventninger til samarbejdet som i overskriftsform beskrives her:


 • Fælles forventninger til aktiviteter . Besøgsstederne er åbne for publikum i videst mulig omfang, minimum i højsæsonerne.

 • Aktiviteter udenfor besøgsstederne, såsom pop-upudstillinger, byvandringer eller stedbundne foredrag mv.

 • Indgår kommunerne aftale med museet om støtte/udgifter til særlige store udstillinger, åben skole forløb, ekstraordinære bygningsvedligehold, så er det samdriftsaftalen uvedkommende.

 • Inden der tages stilling til evt. støtte til større arrangementer mv. skal det undersøges om det kan indeholdes i museets drift.

 • Museet er forpligtet til at indgå i samarbejdet omkring formidlingen af UNESCO verdensarv.

 • Museet er forpligtet til at bidrage til relevante turistprojekter, som kommunerne sætter i værk (VISM).

Opfølgning og stillingtagen til ovenstående behandles løbende på planlagte strategiske møder mellem parterne. Formålet med møderne (politiske udvalg og forvaltningen) er løbende koordinering og forventningsafstemning omkring museets aktiviteter og udviklingsplaner.


Der planlægges to politiske dialogmøder i hver byrådsperiode og minimum fire årlige administrative møder med deltagelse af repræsentanter fra museet og administrationen fra de to kommuner.


Samdriftsaftalen løber nu indtil den ønskes ændret eller evt. opsiges.


Økonomi

Kommunernes samlede tilskud til Østsjællands Museum består nu af et fast grundtilskud og et variabelt tilskud pr. indbygger. Det variable tilskud beregnes af kommunernes indbyggertal pr. 1. januar i tilskudsåret. Jf. det vedlagte bilag skal Faxe Kommune i 2020 betale 2,583 mio. kr. til Museet drift.


Både det faste grundtilskud og det variable tilskudsbeløb pr. indbygger fremskrives årligt med KL´s pris- og løntilskud.


Den nye samdriftsaftale er udarbejdet i tæt dialog med de to kommuner og Østsjællands Museum. Samdriftsaftalen er med et styrket fokus på fællesforpligtelser, fremtidssikret formidling, fælles dialogmøder hhv. politisk som administrativt langt bedre rustet til at imødekomme ønsker og krav til hhv. publikum, gode oplevelser, Kulturstyrelsen krav til statsanerkendelse og kommunernes ejerskab til museet.


Sagen behandles parallelt i hhv. Stevns og Faxe Kommune. I Stevns Kommune hhv. på deres udvalgsmøde den 6. januar og i Byrådet den 22. januar 2020.

Lovgrundlag

Museumsloven § 15, stk. 4,2 samt bekendtgørelse om museer § 12, stk. 1 og 2.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice indstiller, at den fælles samdriftsaftale mellem Stevns Kommune, Faxe Kommune og Østsjællands Museum gældende fra 1. januar 2020 godkendes med forudsætning af at samdriftsaftalen godkendes i begge kommuner og af Østsjællands Museum

Beslutning

Godkendt.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).

 

16. Beslutning om Faxe Kommunes priser for 2019 (uddeles i 2020)

Sagsfremstilling

Faxe Kommune hylder hvert år personer der har vundet guld, sølv eller bronze ved DM, NM, EM, VM eller OL, samt foreninger, grupper eller personer, der er med til at gøre en særlig forskel i Faxe Kommune. Plan & Kulturudvalget skal nu vælge kandidaterne til Kulturprisen, Ungdomslederprisen og Frivillighedsprisen (kandidaten til Fritidsprisen findes på fællesmødet med Folkeoplysningsudvalget d. 25. januar).

Priser og praksis

Faxe Kommune uddeler følgende priser for 2019(uddeling i 2020):

 • Mesterskabsprisen
 • Ungdomslederprisen
 • Kulturprisen
 • Fritidsprisen
 • Frivillighedsprisen

Der er indstillet 87 personer med i alt 178 medaljer til Mesterskabsprisen samt en række forslag til henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen, Fritidsprisen og Frivillighedsprisen.

Administrationen har ikke modtaget oversigt over prismodtagere fra Haslev Svømmeklub som tidligere.

Folkeoplysningsudvalget indstiller til Fritidsprisen. Det er herefter op til Plan & Kulturudvalgets medlemmer at afgøre, hvilke af de indstillede, der skal modtage en pris. For Mesterskabsprisen gælder, at alle indstillede, der opfylder kriterierne, modtager en pris. 

Modtagerne af Mesterskabsprisen får et diplom, som er underskrevet af borgmester og formand for Plan & Kulturudvalget. Diplom og pengepræmie overrækkes af formanden for Plan & Kulturudvalget.

Modtagerne af henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen, Fritidsprisen og Frivillighedsprisen modtager hver et diplom samt 5.000 kr.

Mesterskabsprisen, Ungdomslederprisen og Fritidsprisen uddeles ved et særskilt prisarrangement torsdag den 10. marts kl. 18.45 i Kultunariet, Søndergade, Haslev. Kulturprisen og Frivillighedsprisen bliver uddelt umiddelbart inden et byrådsmøde eller ved en anden passende lejlighed. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice står for det praktiske arrangement inkl. underholdning i forbindelse med arrangementerne.

Økonomi
Udgifter til pengepræmier beløber sig til i alt 63.500 kr. Dertil kommer udgifter til forplejning, blomster, diplomer, evt. underholdning m.m.

Annoncering
Priserne har været annonceret via kommunes informationssider i Haslev Posten og Faxe Bugten og har været annonceret på Faxe Foreningsportal, ligesom folkeoplysende og kulturelle foreninger har modtaget informationsmails, hvor der blev gjort opmærksom på priserne, frister m.m.  

Der er praksis for at navnene på prismodtagerne først offentliggøres nogle uger inden det første prisarrangement, så modtagerne kan nå at få besked inden da. Administrationen foreslår, at navne på prismodtagerne kan offentliggøres den 3. februar 2020.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


1. at der udvælges en modtager af henholdsvis Ungdomslederprisen, Kulturprisen og Frivillighedsprisen

2. at indstillingen af modtagere af Mesterskabsprisen tages til efterretningen, og

3. at navnene på prismodtagere først offentliggøres den 3. februar 2020


Beslutning

Godkendt.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


17. Godkendelse af opdateret Restaurationsplan 2019

Sagsfremstilling

I denne sag skal udvalget godkende en opdateret Restaurationsplan. Planen fastsætter de overordnede retningslinjer og bestemmelser for behandlingen af sager om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid. Den nuværende Restaurationsplan skal revideres i forhold til ændret lovgivning samt Erhvervsstyrelsen seneste vejledning.


Administrationen har opdateret følgende afsnit/indhold:


Lovmæssige opdateringer:

 • Alderskravene er ændret fra 25 år til 21 år (afsnit 9 og 17)
 • Kravet om næringsbrev er ophørt - Derfor udgår afsnittet om næringsbreve
 • Restaurationsplanen er tilpasset erhvervsstyrelsen vejledning i forhold til bevillingslængde - Udgangspunktet er 8 år, men der kan være forhold i den enkelte sag, der gør, at udvalget fastsætter en kortere periode på 2 eller 4 år (afsnit 10)

Redaktionelle opdateringer:

 • Afsnit om Restaurationsplanens afsæt og historik (indledning)
 • Et forretningssted skal ansøge om alkoholbevilling hvis de ønsker at servere stærke drikke - drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover(afsnit 5.)
 • En ny redegørelse af ansøgningsmuligheder, samt en henvisning til blanketter (afsnit 7).
 • Hvad skal ansøger tage stilling til i ansøgningen - koncept og åbningstid (afsnit 8.)
 • Krav til ansøger - person eller selskab (afsnit 9.)
 • Afsnittet omkring lejlighedstilladelser er omskrevet for at få praksis til at fremstå mere klart (afsnit 17).
 • Forældede links og betegnelser er opdateret
 • Henvisninger til Erhvervs- og Kulturudvalget

Den opdaterede Restaurationsplan er vedlagt som bilag i to versioner (En med farvemarkerede ændringer og en "endelig" udgave).


Planen er i forbindelse med opdateringen sendt til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for politiets bemærkninger. Politiet havde få sproglige og redaktionelle kommentarer til opdateringen.


Administrationens indstilling:

Administrationen indstiller at forslaget til den opdaterede restaurationsplan godkendes.


Den oprindelige Restaurationsplan er godkendt på et Byrådsmøde i 2012, da den var den første af sin slags og fastsatte visionen/rammerne for området.

Da der ikke er tale om en total omskrivning eller introduktion af ny praksis på området vurderer administrationen at den opdaterede Restaurationsplan kan godkendes endeligt i Plan & Kulturudvalget. 


Videre proces:

Efter endelig godkendelse opsættes materialet grafisk og trykkes i A4-format og publiceres på Faxe Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at den endelige restaurationsplan godkendes.

Plan & Kulturudvalget, 26. november 2019, pkt. 152:

Sagen udsættes til yderligere juridisk behandling. 


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Supplerende sagsfremstilling, 03. januar 2020:

Administrationen har nu modtaget de juridiske bemærkninger til Restaurationsplanen. Præciseringer og tilføjelser fra juridisk afdeling er markeret med gul i det vedhæftede bilag.


Bemærkningerne omhandler:

 • afsnit 8 - tilføjelse af politiets rolle i forbindelse med udvidet åbningstid
 • afsnit 9 - præcisering af krav til ansøger
 • afsnit 10 - præcisering af bestyrerfunktionen
 • afsnit 21 - opmærksomhedsafsnit i forhold til unge i restaurationen

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at den juridisk behandlede restaurationsplan godkendes.


Beslutning

Godkendt, idet bevillingsmyndigheden ændres til Byrådet.


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


18. Meddelelser

Sagsfremstilling

Oversigt over arrangementer mv. i 2020

Vedlagt er oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer i den første halvdel af 2020.


Oversigt over Kulturpuljen 2019

Vedlagt er oversigt over endeligt forbrug via Plan & Kulturudvalgets kulturpulje i 2019.


Oversigt over forbrug (Haslev 150 år i 2020)

Vedlagt er oversigt over forbrug vedr. tilsagn til projekter som relateres til fejring af Haslev som stationsby 150 år i 2020. Der er afsat sammenlagt 400.000 kr. i 2020.


Beach Party - Afrapportering 2019

Administrationen har modtaget afrapportering fra arbejdsgruppen bag Beach Party 2019, som blev afviklet lørdag den 3. august 2019. Arbejdsgruppen og repræsentanten fra administrationen i Faxe Kommune aftalte på et fællesmøde med politiet i maj 2019, at der skulle udarbejdes en brand- og sikkerhedsplan for arrangementet i 2019. Det blev således muligt, at afvikle begivenheden med opsat hegn og deraf mulighed for at kunne opkræve 50 kr. pr. deltager. Arrangementet blev gennemført med succes og ca. 1.000 gæster, men skriver også rapporten at det kræver ekstra mange frivillige kræfter (også til efterfølgende oprydning). Arbejdsgruppen vil bruge erfaringerne i den kommende planlægning og afvikling i 2020.


Jordfestival - Affrapportering 2019

Administrationen har modtaget afrapportering vedr. Kunst og Jordfestivalen som blev afviklet i dagene 5. - 12. maj 2019. Arrangørerne var en række kunst, teater og kulturforeninger i Faxe Kommune med Musikteatret SAUM som hovedarrangør. Aktiviteterne blev afholdt forskellige steder f. eks. Terslev, Haslev, Faxe Ladeplads og i Karise. 400 skolebørn så teaterforestillingen: "Vølvens dom", der blev afviklet to samtale-saloner med hhv. bæredygtighedskonsulent fra Djurs Kommune Elinor Bæk og klimaforsker Ruth Mottram. I festivaldagene blev der afviklet workshops, hvor der blev lavet insekthoteller og skraldekunst, fællesspisning i Kulturhuset Leopold og en mørkekoncert i birkelunden ved Permatopia.


Information vedr. BID projektet i Haslev

Business Faxe modtog i 2019 50.000 kr. via puljen "På Forkant" til et BID-projekt. Business Improvment District (BID) handler om byudvikling og inspirationen kommer fra udlandet. Formålet med BID er, at give flest mulige interessenter i et lokalområde et fælles mødefora. I fællesskab udpeges der et mindre område, hvor alle der deltager i fællesmøde kommer med forslag til udvikling, forbedringer, aktiviteter osv. Business Faxe har valgt i første omgang at sætte fokus på Haslev by, hvor der i 2020 er sammenfald med byens 150 års jubilæum. Den første fællesworkshop afvikles den 26. februar 2020 kl. 19-21 på Kulturnariet. Mikkel Niess fra BID er tovholder i samarbejde med Business Faxe. Læs om BID: https://biddanmark.dk/


Status vedr. Fejring af Haslev som stationsby 150 år i 2020

Planlægning og igangsætning af fejringen for Haslev som stationsby i 2020 er godt på vej. På styregruppemødet primo december 2019 blev der fundet en vinder af logokonkurrencen blandt 52 forslag. Det blev Ann Bergsmann fra Nørresundby. Andenpladsen gik til Anne Olsen fra Odense og tredjepladsen til Alice K. E. Dechamps fra Haslev. En hjemmeside for fejringen er under udvikling, hvor det også er muligt at dele information omkring billetsalg, byens udvikling og oplysninger om at søge tilskud til aktiviteter. Næste infomøde afvikles torsdag den 23. januar 2020, kl. 19.00 til kl. 21.00 i HFCs klublokaler i Haslev. Alle er velkomne.

Studietur til Skotland
Administrationen har arbejdet videre med et udkast til en studietur til Skotland. Det foreslås, at der bookes overnatning i Dundee med godt 150.000 indbyggere. Dundee rummer et bredt spekter af både byomdannelse og kulturinstitutioner. En præsentation fra BBC kan ses her:

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/dundee_the_city_with_grand_d...

Samtidig ligger Dundee centralt i forhold til Errol Estate, Errol Park og Errol Estate solar farm. Godset arbejder både med bæredygtig energi, moderne landbrug og turisme/events på godset. Administrationen foreslår at turen afholdes i uge 43 (Afrejse: d. 20. oktober - Hjemrejse: d. 23. oktober).

Naturvejleder i Faxe Kommune - Årsrapport
Året igennem er der blevet afholdt arrangementer og undervisning, hvor ca. 750 personer mødte naturvejlederen til offentlige arrangementer og ca. 150 personer mødte naturvejlederen ved lukkede arrangementer for foreninger. Næsten 700 skole- og institutionsbørn deltog i arrangementer med naturvejleder i løbet af 2019 (på rapportens side 7 er en plan for offentlige arrangementer i 2020).

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Der blev tillige orienteret om at Rene Tuekær (L), Faxe Kommune fra 1. januar har overtaget formandsskabet for Kulturregion Storstrøm.  


Erik Rasmussen (V) deltog i stedet for Nellie Bradsted (V).


19. Meddelelser - Lukket (Lukket)
20. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrer (Lukket)
21. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrer (Lukket)
22. Lukket Punkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)