Plan & Kulturudvalget - 23-06-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 23 juni, 2020 - 16:00
Hent som fil:
80. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).  

81. Dialogmøde med råd, udvalg med flere

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget holder i lighed med tidligere år dialogmøder med bestyrelse, råd og nævn indenfor udvalgets opgaveportefølje, blandt andet vedrørende budget 2020 m.v. På grund af corona-nedlukningen er dialogmøderne samlet på udvalgsmødet i juni og ikke fordelt på flere møder som sidste år.
CenterMED-udvalget (Kultur, Frivillighed & Borgerservice) har takket nej til muligheden for et dialogmøde og vil give input til budgetprocessen via høringssvar.

Hvert dialogmøde er programsat med en varighed på 30 min.

Der holdes den 23. juni dialogmøder med følgende:

 • Kl. 16.00 Frivilligrådet
 • Kl. 16.30 Musikskolen
 • Kl. 17.00 Folkeoplysningsudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at dialogmøderne afholdes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


82. Drøftelse af fremtidig omfang af solcelleparker

Sagsfremstilling

På baggrund af sag rejst af René Tuekær (L) på møde den 26. maj 2020 besluttede udvalget, at der skulle være en temadrøftelse med ekstern bistand, som evaluerer området og belyser muligheder og konsekvenser af et øget antal solcelleparker. Der lægges op til inddragelse af eksterne videnspersoner under temadrøftelsen.


Anders Dolmer, Godsforvalter på Bregentved deltager under punktet og fremlægger sine overvejelser om emnet.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at temadrøftelsen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


83. Revision af kommuneplan - Temadrøftelse om erhverv og turisme

Sagsfremstilling


På Plan & Kulturudvalgets møder den 25. februar og den 26. maj, er udvalget blevet præsenteret for temaer, som skal indgå i arbejdet med revisionen af kommuneplanen. Udvalget har indtil videre drøftet temaerne landsbyer, natur, bosætning og infrastruktur.


Denne temadrøftelse handler om erhverv og turisme. Emner der kan sættes til drøftelse er for eksempel:


 • Hvilke typer erhverv ønsker vi at tiltrække, og hvordan kan kommuneplanen understøtte det?
 • Hvordan sikrer vi et godt samspil mellem erhvervsområder og infrastruktur?
 • Skal vi overveje flere områder til attraktioner i form af frilufts- og oplevelsesområder?
 • Hvordan kan vi give bedre muligheder for etablering af turistorienterede erhverv i f.eks. i vores landsbyer?

Administrationen vil på mødet give en introduktion til temaets emner.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at temadrøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


84. Orientering om budgetforslag til budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2021 fremgår det, at der er mulighed for dialogmøder om budgetforslag i høring mellem fagudvalg og CenterMed i perioden 22. til 24. juni.

De samme budgetforslag præsenteres på 1. budgettemadag den 25. juni, hvor vi også foreslår, at næstformænd for CenterMed deltager.

 

Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:


https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Forslag rettet mod Plan & Kulturudvalgets område er vedhæftet som bilag på sagen.


Fagudvalgene kan både blive berørt af forslag under eget fagudvalg og forslag der går på tværs af de 6 fagudvalg, samt forslag under Økonomiudvalget. Plan & Kulturudvalgets berøres af følgende forslag på Økonomiudvalget: F_06, F_07, F_08 og F_09.


Anlægsinvesteringer præsenteres på 1. Budgettemadag.


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.


Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2021.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at de udarbejdede budgetforslag drøftes, og
 • at sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling

Beslutning

Godkendt. 


 Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


85. Ansøgning om ændring af lokalplan 500-81 - Boliger på Engen i Haslev

Sagsfremstilling

Heegaard ejendomsmægler har efter aftale med ejeren af lokalplanområdet Engen i Haslev ansøgt om en forenkling af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanens § 8. Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til om en fornyelse af lokalplanen kan optages på lokalplanlisten.

Baggrund
Lokalplanen blev endeligt vedtaget i juni 2015. Den er efter initiativ fra ejer udformet som et boligområde til energioptimeret forsøgsbyggeri fordelt på tre klynger med mulighed for etablering af sokkelgrunde og nogle meget detaljerede bestemmelser for bebyggelsens udformning, der primært sigter mod, at der opføres en moderniseret variant af byggestilen "Funkis" fra perioden 1920 - 1950. Denne byggestil er blandt andet karakteriseret ved flade tage. Samtidig går facade og tag ud i et uden synligt tagudhæng. Et sådant byggeri vurderes primært at være realiserbart som samlede klynger af huse opført af den samme bygherre.

Ejer har gennem længere tid søgt at afhænde området til den byggeform, der detailbeskrives i lokalplanen. Dette har vist sig ikke at være muligt i det nuværende marked, og ejer har derfor valgt i stedet for sokkelgrunde at udstykke området til klassiske parcelhusgrunde. Dette er muligt efter lokalplanens § 4.02 og kortbilag 2b. Området har herefter været sat til salg, og der har løbende være dialog mellem administrationen og ejer omkring dispensationsmuligheder i forbindelse med henvendelser fra potentielle købere. Dette har dog ikke ført til, at området er blevet mere salgbart, og status er, at der kun er opført et enkelt hus i området, igen på initiativ fra ejer.

Ansøgning om ændring af den gældende lokalplan
Mægleren anfører som begrundelse for at ændre lokalplanen, at potentielle købere af de attraktivt beliggende grunde i et naturskønt bynært område har en naturlig forventning om at kunne opføre deres drømmehus. Dette er ikke er muligt inden for de meget detaljerede bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanens § 8. Administrationen har derfor foreslået ejer og dennes mægler at ansøge Plan & Kulturudvalget om at få ændret på dette gennem en opdateret lokalplan.

Samlet set vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at der udarbejdes en opdateret lokalplan således, at der bliver en større frihed og variation til at bygge på de udstykkede parcelhusgrunde. Ejer og mægleres forslag til tilretninger fremgår af den vedhæftede ansøgning. Samtidig vil det gøre den fremadrettede administration af lokalplanen langt mere enkel og forståelig for de kommende beboere i området.

Konkret forespørgsel om dispensation
Det hus, som en interesseret køber ønsker at opføre, er et klassisk typehus i rødbrune sten med matsort valmtag med ca. 20 graders taghældning. Det ansøgte byggeri kræver, at der meddeles dispensation fra lokalplanen § 8.07 om, at 75 % af tagfladen skal fremstå med "fladt tag", samt lokalplanens § 8.08 om, at tage skal udføres uden udhæng udover bredden på en tagrende. Teknik & Miljø udvalget orienteres på deres møde i juni om administrationens vurdering af dispensationen vil kunne meddeles. Den vil dog få betydning for udformningen af de øvrige bygninger i den boligklynge, hvor den opføres. Dette har baggrund i, at den gældende lokalplans § 8.01 foreskriver, at boligerne i den enkelte boligklynge skal være ens med hensyn til form, farver og materialevalg. Dette vil efter administrationens vurdering kun kunne ændres ved et nyt plangrundlag.

Lovgrundlag

Lokalplan 500-81.

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

 Center for Plan & Miljø indstiller, at der kan udarbejdes en opdateret lokalplan 500-81 for boliger på Engen i Haslev.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


86. Beslutning om håndtering af statslig indsigelse mod planer for solcellepark ved Jomfruens Egede

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 for en solcellepark ved Jomfruens Egede i offentlig høring i perioden 17. februar til 8. juni 2020. Erhvervsstyrelsen har fremsat indsigelse efter planlovens § 29, stk. 12, på vegne af Miljøstyrelsen mod forslag til kommuneplantillæg nr. 27. Tillægget vurderes at være i strid med den nationale interesse om kulturarv og landskab, jf. punkt 3.1.1 i oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen. Plan & Kulturudvalget skal derfor tage stilling til håndteringen af den statslige indsigelse.  


Erhvervsstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, hvis et forslag til kommuneplantillæg ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser.

Indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at planforslagene først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen.


Ophævelse af indsigelsen kræver, at kommunen i en redegørelse, evt. suppleret af visualiseringer, kan godtgøre, at solcelleparkerne ikke forringer herregårdslandskabets karakter væsentligt. Erhvervsstyrelsen deltager gerne i dialog med kommunen sammen med Miljøstyrelsen med henblik på yderligere at uddybe baggrunden for indsigelsen, samt drøfte om planforslaget kan gennemføres uden at være i strid med de nationale interesser. Ansøger har haft mulighed for at kommentere på statens indsigelse og har fremsendt kommentarer til Erhvervsstyrelsens indsigelse, som er vedhæftet sagen.


Til udvalgets orientering er der i øvrigt modtaget 16 indsigelser fra borgere og foreninger. Disse vedlægges til udvalgets orientering.


Administrationen foreslår, at der iværksættes en administrativ proces omkring mulighederne for at tilpasse planlægningen for solcelleparken i samarbejde med ansøger. Herefter bemyndiges administrationen til at optage nærmere forhandlinger med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen. Såfremt der kan opnås enighed mellem parterne fremlægges sagen igen for Plan & Kulturudvalget, sammen med en hvidbog over de indkomne indsigelser mod de fremlagte planer, således, at der kan træffes politisk beslutning om den videre proces i sagen.


Lovgrundlag

Planloven.

Statens interesser i kommuneplanlægningen.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at administrationen bemyndiges til at optage nærmere forhandlinger med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen om mulighederne for at tilpasse forslag til kommuneplantillæg nr. 27 for solcellepark ved Jomfruens Egede.

Beslutning

Plan & Kulturudvalget ønsker, at administrationen optager dialog med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen samt lodsejer. Der skal tages hensyn til de bevaringsværdige landskaber i henhold til den gældende kommuneplan. De steder der udtages af lokalplanen bør arealmæssigt ikke tillægges andre steder. Når planen igen foreligger afholdes der borgermøde.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


87. Østsjællands Flyveklub - Ansøgning om forhøjelse af kommunegaranti fra 2019

Sagsfremstilling

Østsjællands Flyveklub søger om forhøjelse af den tidligere givne garantistillelse fra 2019. Der skal tages stilling til om Faxe Kommune vil godkende en yderligere kommunegaranti.

Der søges om en ny garantistillelse på 500.000 kr., hvorefter den samlede garanti vil være på 3.550.000 kr.

Årsagen til forhøjelsen

Ved opførelsen af det nye klubhus er der tilløbet yderligere omkostninger:

 • Miljø-omkostninger som følge af fund af tungmetaller og asbest ved nedrivning af gammel bygning
 • Ekstra fundering og gravearbejde i fundament grundet bundforhold
 • Projekteringsomkostninger - ekstra prøver og undersøgelser - pga. ændret konstruktion som følge af bundforhold
 • Ændring af tagkonstruktion pga. tidsplan. For at gennemføre byggeriet om vinteren og sikre en lukket bygning, kostede det en ændret tagkonstruktion

Derudover er der truffet en række tilvalg - nogle nødvendige pga. ingeniørernes ændringer undervejs (særligt omkring brandstrategi / flugtveje) og andre er klubbens egne valg for at få en bedre løsning (ekstra vinduer – ovenlys mm).

Det nye lån
Klubben har modtaget en vejledende låneberegning fra Kommune Kredit for en byggekredit på 3.000.000 kr. og et lån med et provenu på 3.500.000 kr. Lånet er 20-årigt og med en fast rente på 0,44% p.a.

Vurdering af ansøgningen
Regnskabet fra 2019 udviser et overskud 322.031 kr. Klubben har opført aktiver for 6,7 mio. kr., bestående af likvide midler på 0,6 mio. kr., fly med en værdi på 3,4 mio. kr. samt jord og bygninger for i alt 2,7 mio. kr.  

Der er således en sund økonomi i foreningen, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal. Det vurderes ligeledes, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

Konklusion
På baggrund af ovenstående anbefales det, at der gives en yderligere kommune garanti på 500.000 kr.

Garantiprovisionen på ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo fastholdes. 


Lovgrundlag


Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 500.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt beløbet deponeres sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 250 kr.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

1. at der gives en forhøjelse af den tidligere kommunegaranti til Østsjællands Flyveklub for et lån på maksimalt 500.000 kr.

2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen

3. at der sker modregning i lånerammen, og at der opkræves garantiprovision på ½% p.a. af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.


Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


88. Beslutning om fortsat samarbejde om Billedskolen Storstrøm

Sagsfremstilling

På mødet i april 2020 blev Plan & Kulturudvalget orienteret om, at den politiske styregruppe for Kulturregion Storstrøm anbefaler kommunerne at videreføre Billedskolen Storstrøm uden for kulturaftaleregi, når aftalen udløber ultimo 2020.


I denne sag skal Plan & Kulturudvalget derfor tage stilling til at videreføre Billedskolen Storstrøm i samarbejde med 4 kommuner og den tilhørende økonomi.

Økonomisk er der tale om udgifter på 149.228 kr./brutto. Netto vil der efter elevbetaling være tale om knap 90.000 kr. Udgifterne til Billedskolen kan finansieres indenfor udvalgets nuværende budget, eller alternativt tages op i forhandlinger om budget 2021.

 

Beskrivelse af sagen

Billedskolen Storstrøm er et tværkommunalt projekt udviklet under og finansieret af den nuværende kulturaftale mellem Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Næstved og Faxe Kommune (Kulturaftalen 2015-18, Tillægsaftalen 2019 og Tillægsaftalen 2020). Aftalen udløber med 2020. Som situationen er nu, vil al aktivitet herefter stoppe, med mindre Billedskolen drives videre som en kommunalt finansieret, regional billedskole fra 2021.


Udvalgsformændene fra Lolland, Stevns, Næstved, Vordingborg og Faxe Kommune besluttede på styregruppemøde i Kulturregionen den 9. marts 2020 at anbefale fremadrettet fælles drift til deres fem kulturudvalg. Guldborgsund ønsker ikke at medvirke.


Billedskolen Storstrøm

Billedskolen Storstrøm er den første regionale billedskole, hvor kommunerne løfter den fælles driftsopgave og samtidig kan justere aktivitetsniveauet, så det passer til hver enkelte kommunes behov og politiske dagsorden. Billedskolen leverer høj kvalitetsfritidsundervisning i kunst og kunstneriske processer til børn og unge, i og på tværs af kommunerne. Billedskolen arbejder med et bredt kunstgreb, underviser i mange genrer og der lægges vægt på kreativitet, fordybelse, idéudvikling, fællesskab og udviklingen af det enkelte barn.


Billedskolen i Faxe

Med projektet har Faxe opbygget et fritidstilbud til kommunens kreative børn. I 2016, da Billedskolen startede, var det 8-9 år siden, der sidst kunne tilbydes et lokalt tilbud.

Der er pt. tre hold med i alt 32 elever i Faxe, hhv. på Vibeeng, Terslev og Hylleholt, samt løbende projektaktiviteter (se uddybende om disse i bilag).


Med en fælles, regional billedskole er Faxe sikret:

 • Fælles høje standarter for fagligt og pædagogisk indhold, samt personalehåndtering.
 • Højt fagligt niveau gennem miljø og netværk blandt undervisere på tværs af aftalekommunerne.
 • Fælles markedsføring.
 • Politisk arbejde for at sætte billedkunstundervisningen af børn og unge højere på den nationale dagsorden.
 • En stærk samarbejdspartner og initiativtager med volumen, know-how og faglig ballast, fx i forbindelse med Åben Skole-tiltag, temadage og linjefag, kompetenceløft af undervisere, fritidstilbud, tværfaglige samarbejder m.v.
 • Kontinuitet af tilbud.

Erfaringen fra kulturaftalesamarbejdet er, at Billedskolen som organisation er sund og velfungerende.


Finansiering

Under forudsætning af, at alle fem kommuner beslutter at deltage vil udgifterne for Faxe Kommune fra 2021 blive:


Drift - årligt:

Fælles driftsudgifter - Faxe Kommunes andel: 68.828 kr. (Billedskolens samlet: 430.172 kr., fordeles efter indbyggertal)

3 undervisningshold (som nu): 80.400 kr.

Elevbetaling ved 12 deltagere pr. hold: 62.640 kr.

Netto udgift forventet i alt pr. år: 86.588 kr.


Det skal bemærkes, at Faxe Kommune de seneste år har bidraget med 18.500 kr. til 3 undervisningshold - og Kulturregionen har finansieret fællesudgifterne.

Holdene vil ikke altid være fuldt tegnet. Her betaler Kommunen den manglende elevbetaling, men erfaringer peger på, at risikoen er beskeden.

Beslutter Faxe Kommune at etablere yderligere et hold vil det øge nettoudgifterne med ca. 5.920 kr.


Der er ikke etablerings- og forankringsudgifter ved videre drift af Billedskolen Storstrøm.


Det vedlagte aktivitetskatalog uddyber budgetterne, bl.a. de fire andre kommuners driftsandel.


Opsamling

I lighed med Kulturregionens kulturudvalgsformænd anbefaler Administrationen at fortsætte Billedskolen Storstrøm. Administrationen vurderer, at tilbuddet (i praksis de yderligere udgifter) kan finansieres af kulturpuljen, velvidende, at der vil være knap 70.000 kr. mindre end nu, til andre formål. Alternativt bør den fortsatte deltagelse i Billedskolen Storstrøm henvises til behandling i forbindelse med budget 2021.


Beslutningen vil være under forudsætning af, at alle fem kommuner godkender fortsat deltagelse i Billedskolen og at Billedskolen hverken helt eller delvist kan finansieres gennem en ny kulturaftale. Udvalget vil blive orienteret når der foreligger meldinger fra de øvrige kommuner og/eller der er nyt vedr. Billedskolens mulige finansiering via en ny Kulturaftale.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan og Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at Faxe Kommune fortsat deltager i Billedskolen Storstrøm samt, at deltagelsen finansieres af kulturpuljen, og
 • at Faxe Kommunes deltagelse forudsætter deltagelse fra Næstved, Vordingborg, Stevns og Lolland Kommuner.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


89. Beslutning om Plan & Kulturudvalgets Kulturkonference 2020

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget har i en årrække indbudt til en årlig kulturkonference i efteråret. Det giver udvalget mulighed for at møde interessenter og aktører på området. Emner for konferencen har ofte haft en kobling til Faxe Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, eller aktuelle kulturspørgsmål.  
Plan & Kulturudvalget skal godkende valg af emne og form for Kulturkonferencen 2020.


Faxe Kommunes nye Kultur- og Fritidspolitik 2020 - 2024 er tidligere godkendt af Plan & Kulturudvalget og Byrådet. Politikken lægger bl.a. vægt på at:


"... der skabes netværk og fællesnævnere mellem kultur- og fritidslivet, de frivillige, skolerne og daginstitutionerne, kulturinstitutionerne, erhvervslivet, samt mange forskellige vækstmiljøer med fokus på bæredygtighed."


Under politikkens fokusområde "Fyrtårne og Events" fremgår det at:


"Faxe Kommune har vilje og evne til at løfte større flagskibsprojekter/begivenheder gennem et stærkt partnerskab mellem det offentlige, civilsamfundet og erhvervslivet."


Sammenkoblingen mellem kulturen og erhvervslivet er udtryk for et ønske om at gå nye veje, med henblik på udvikling af nye samarbejder og events.


Administrationen foreslår, at emnet for Kulturkonferencen 2020 bliver "Hvordan kan erhvervslivet og kulturen danne nye fællesskaber og events"


Administrationen foreslår, at konferencen afholdes med oplæg og efterfølgende debatpanel, som skal give en bred debat med publikum.
En plan B overvejes, af hensyn til den usikkerhed covid-19 fortsat giver anledning til.


Lovgrundlag

Ingen. 


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 • at emnet "Hvordan kan erhvervslivet og Kulturen danne nye fællesskaber og events" vælges, og
 • at formen med oplæg og debat godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


90. Orientering om status på facilitetsplan

Sagsfremstilling

Byrådet i Faxe Kommune har fokus på faciliteter til idræts- og fritidsaktiviteter for at understøtte de mange aktive i hele kommunen. Det er blandt andet udtrykt ved udarbejdelsen af en facilitetsplan, der skal bidrage til, at Faxe Kommune har passende faciliteter til borgernes fritids- og kulturliv. Planen skaber bedre sammenhæng mellem borgernes fritidsinteresser og de faciliteter der stilles til rådighed.

Byrådet godkendte på deres møde d. 20. juni 2019 at følge Plan & Kulturudvalgets anbefalinger, og medtog projekterne i rød kategori i budgetforhandlingerne. Denne sag er en orientering om status på projekterne i rød kategori, som blev prioriteret i budgetforhandlingerne.


Status på prioriterede projekter fra rød kategori:


 • Ny kunstgræsbane i Faxe 

Status: der er afholdt startmøde med Faxe Boldklub for yderligere afklaring af projektet. Administrationen er ved at lægge sidste hånd på udbudsmateriale. Herefter skal projektet i licitation i uge 29. Projektet forventes påbegyndt i august og afsluttet primo november.


 • Dalbyhallen - Ny hal

Status: Der er etableret en styregruppe med repræsentanter fra idrætsforeningen og kommunen i forhold til forventningsafstemning. Projektet er næsten klar til at blive sendt i licitation. 5 leverandører har tilkendegivet, at de vil byde ind på opgaven. Licitationen afventer afklaring af mulige fondstilskud, som idrætsforeningen arbejder på. I givet fald giver fondsmidlerne mulighed for større eller mindre supplementer til grundprojektet. Projektet går i gang i oktober/december.


 • Bavneskolen - Renovering af gymnastiksal

Status: Der har været dialog med idrætsforening og skolen om renoveringsønskerne. Afventer yderligere afklaring om projektmuligheder og evt. sammenhæng med ny hal.


 • Karise Hallen - Nyt depot og ventilation

Status: Der har været afholdt et indledende startmøde med de involverede parter (idrætsansvarlig fra skolen, formand fra KIK, serviceleder og repræsentanter fra kommunen), med henblik på at forventningsafstemme og konkretisere projektet. Der er klarhed over et muligt projekt og udbud heraf, men der er ønske om yderligere et forventningsafstemnings-møde. Dette møde afholdes inden længe og først herefter udbydes projektet med henblik på realisering i løbet af efteråret.


 • Hylleholthallen - Forbedring af akustik i kondirummet

Status: Projektet er færdigmeldt.


 • Løbebaner - Renovering af 400 meter løbebane i Rønnede

Status: Projektet har været sat i bero på grund af Covid-19. Møde med parterne og kvalificering af ønsker påbegyndes efter sommerferieperioden.


Videre forløb
Udvalget får en ny status på de prioriterede røde projekter på udvalgsmødet d. 1. december.

Som besluttet af Byrådet, følger administrationen yderligere op med fokus på facilitetsplanens "gule" kategori. Det sker primo 2021 med henblik på en politisk drøftelse inden sommerferien 2021.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orientering omkring status på facilitetsplanen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


Enclosures: 
91. Orientering om Kulturpuljen 2020 efter indførelsen af principper ifm. COVID-19

Sagsfremstilling

Som følge af Covid-19 situationen besluttede Plan & Kulturudvalget principper i forbindelse med aflyste eller flyttede arrangementer for Kulturpuljen 2020 på mødet den 28. april. Denne sag er en orientering/status på kulturpuljen og de flyttede/aflyste arrangementer.


Principper: 

Opsummering af principperne for aflyste og flyttede arrangementer:

 • Arrangementer i 2020 der bliver aflyst - tilskuddet tilbagebetales, dog kan en andel anvendes til rimelige og dokumenterbare udgifter i forbindelse med aflysningen.
 • Arrangementer/projekter der gennemføres delvist - tilskuddet tilbagebetales forholdsmæssigt, men en andel kan anvendes til rimelige og dokumenterbare udgifter i forbindelse med aflysninger.
 • Arrangementer som flyttes - tilskuddet fastholdes til arrangementer der flyttes til senere i 2020 eller første halvdel af 2021. Rykkes et arrangement til anden halvdel af 2021 behandles som aflyst. Der skal sendes en ny ansøgning.
 • Arrangementer i 2020 der endnu ikke har søgt tilskud - tilskud kan gives til rimelige og dokumenterbare udgifter til forberedelser og planlægning - forudsat at arrangementet ikke kan gennemføres.

Status på Kulturpuljen den 9. juni 2020:

Administrationen har været i kontakt med alle arrangører og har samlet et overblik primo juni over situationen. Der mangler stadig afklaring omkring nogle arrangementer, men administrationen vurderer, at status giver et godt billede af konsekvenserne for arrangementer og den tilhørende økonomi. En samlet oversigt er vedlagt.


Fordelt på principperne er status: 

 • Aflyste arrangementer:

Der er i skrivende stund, udbetalt 239.500 kr. til aflyste udgifter. Imens er der kommet 385.000 kr. retur til puljen, grundet aflyste arrangementer. Af aflyste arrangementer kan nævnes Haslev Festdage, Opera i det Fri og Haslev Festspil.

 • Arrangementer der afholdes delvist:

Vindbyhold gård, som modtager tilskud til deres årshjul, har aflyst enkelte arrangementer, mens andre afholdes. Vi afventer afklaring om evt. tilbagebetaling på disse arrangementer.

 • Flyttede arrangementer:

En del arrangementer som er flyttet til efteråret 2020 og foråret/første halvår 2021. Der er nu flyttet i alt 52.500 kr. til 2021.

 • Arrangementer der endnu ikke har søgt tilskud:
  Vi har endnu ikke modtaget henvendelser omkring de kendte arrangementer, som ikke har søgt tilskud på nuværende tidspunkt.

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Lovgrundlag

 Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at, orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


92. Beslutning om tilskud fra kulturpulje vedr. Haslev 150 år til lysinstallation

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice ønsker at anvende 480.000 kr. til en lysinstallation i Jernbanegade i anledning af Haslevs 150 års jubilæum. Ifølge retningslinjerne for kulturpuljen, skal ansøgninger på mere end 50.000 kr. politisk behandles. Plan & Kulturudvalget skal beslutte om der skal ydes tilskud til projektets realisering.

Formål
Projektets formål er at fejre Haslev Stationsbys 150 års jubilæum, med en helt unik og spektakulær lysinstallation, som placeres i Jernbanegade i et antal dage og herefter kan placeres permanent på udvalgte og egnede lokaliteter i Haslev by. Pga. COVID-19 er enkelte arrangementer vedr. jubilæet aflyst. Derfor satses der ekstraordinært på lysinstallationen som en særlig event ift. fejringen af byen.

Projektet
Lysinstallationen er udviklet af det tjekkiske lysdesign firma 3dsense http://3dsense.cz. To udviklere fra firmaet besøgte Haslev primo marts for at se byen og høre om dets historie ift. idéudvikling af projektet. Lysinstallationen består af 150 togskinner (lavet i metal) som er koblet sammen, så de ligner rigtige togskinner. I hver enkel skinne er der mulighed for at skrive et årstal og en kort tekst, som fortæller en særlig historie fra byen. Der er monteret lys i skinnerne. Hele lyseffekten vil bedst kunne opleves, når det er mørkt. Strøm til skinnerne kobles til den almindelige gadebelysning i Jernbanegade. Se link til visualisering af projektet i Jernbanegade: https://vimeo.com/403094976/0f89166d3b

Efter et antal dage i hovedgaden (som afspærres), kan installationen placeres på egnede lokaliteter i Haslev by, som fast installation et aftalt antal år. Skinner og tekniske komponenter genanvendes. Flytning og montering på en eller flere lokaliteter indgår ikke i budgettet. Der vil i givet fald skulle findes egne og/eller sponsormidler hertil.

Projektet realiseres i et tæt samarbejde mellem styregruppen for fejring af Haslev 150 år, Planafdelingen, Park & Vej og Trafik. Sidstnævnte er blevet forelagt ideen og har ingen trafikkritiske indvendinger imod projektets realisering i hovedgaden. Projektet koordineres ligeledes med Haslev Handelsstandsforening, samt en række aktører på kulturområdet i form af teater og musik som supplerer fortællingerne i lysinstallationen.

De forventede udgifter til projektet er på 480.000 kr. Til delvis medfinansiering af udgifterne foreslår administrationen at anvende ikke forbrugte jubilæumsmidler fra fejringen af Haslev bys 125 års jubilæum i 1995, på ca. 85.000 kr. Jubilæumsmidlerne (fordelt på tre kasser) er hensat til særlige formål med relation til mærkedage i Haslev.

Såfremt at udvalget godkender sagen, arbejder administrationen på, at første lysshow i Jernbanegade vil være på Kulturnatten, fredag den 25. september 2020. Temaet for Kulturnatten er stationsbyens 150 års jubilæum.

Opsummering
Projektet opfylder kulturpuljens første kategori, hvor der gives tilskud til nyudviklende kultur/kunstprojekter af høj kvalitet.

•Lysinstallationen skal synliggøre jubilæet for alle, fortælle de gode historier fra byen og skabe lokal identitet.

•Projektet skal kunne huskes af alle i årene frem.

•Projektet kombinerer de traditionelle tiltag med en nyskabende aktivitet, som peger fremad.

Administrationen indstiller, at projektet prioriteres og at der kan anvendes 480.000 kr. til projektet.
Beløbet finansieres af tilbageførte kulturpuljetilskud fra projekter der ikke er realiseret pga. COVID-19, samt hensatte jubilæumsmidler.

Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der anvendes 480.000 kr. til at realisere jubilæumslysprojektet, fordelt på kulturpuljen og hensatte jubilæumsmidler. 

Beslutning

Indstillingen godkendt.


For indstillingen stemte: René Tuekær (L), Inger Andersen (A), Nellie Bradsted (V), Per Thomsen (A) Erik Rasmussen (V) og Knud Erik Hansen (A).


Imod indstillingen stemte: Lars Folmann (O).


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


93. Meddelelser

Sagsfremstilling

Oversigt over planlagte kultur og fritidsarrangementer i 2020

Vedlagt er oversigt over planlagte kultur og fritidsarrangementer i 2020.


Unik app om historien bag Fru Martes og det gamle Karise

Kulturgruppen Fru Marthe i Karise har sammen med Faxe Kommune (GIS) udarbejdet en guidet tur gennem Karise kaldet: "På sporet af Fru Marthe og det gamle Karise". Projektet er udviklet for midler bevilget af puljen yderområder På Forkant og tilskud til PR og formidling af projektet via Plan & Kulturudvalgets kulturpulje. Ruten starter ved Karise Kirke og tager publikum rundt på historiske steder i Karise. Ruten er på 4 km og i appen, fortælles der med tekst, lyd, fotos og billeder om alle historierne. Målgruppen for appen er alle aldersgrupper, lokale, men også turister, som ønsker at vide noget mere om byen. Pga. COVID-19 har gruppen udskudt indbydelse til offentliggørelse til efter sommerferien. Link til appen: https://faxekom.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=9105023420...


Corona-opdatering:

 • Bibliotekerne i hhv. Faxe og Haslev åbnede den 18. maj.
 • Borgerservice er åbnet op for fysiske borgerhenvendelser med tidsbestilling.
 • Kommunens omstilling fungerer med normal normering og åbningstid.
 • Faxe Musikskole: Er åbnet med udgangspunkt i gældende retningslinjer på området.

 

 • Faxe Kommunes Arkiver: Er åbnet med udgangspunkt i gældende retningslinjer på området.

 • Haslev Svømmehal åbnede med begrænset adgang d. 8. juni.

 • Faxe svømmehal åbnede d. 15. juni, da vandbehandling har kørt på nedsat niveau, samt at temperaturen på bassinerne er blevet reduceret. Der vil være ændringer i den offentlige åbningstid.

 • Centrets sekretariat/kultur & fritid: medarbejderne møder nu, indtil videre i hold, ind på den fysiske arbejdsplads. Efter forudgående aftale er der mulighed for møder med begrænset deltagerskare.

 • Kommunale lokaler: Der er åbnet op for brug af de kommunale lokaler for eksterne brugere, med udgangspunkt i gældende retningslinjer.

 • Aftenskoler: Pr. 27. maj er der åbnet op for aftenskoler med udgangspunkt i gældende retningslinjer på området.

Studietur til Skotland
Udvalget har tidligere besluttet at tage på studietur i uge 43 (fra tirsdag d. 20. oktober til d. 23. oktober). Administrarionen orienterer om turen og muligheden for at udskyde afrejse til januar 2021.

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Michael Christensen (C).


94. Meddelelser - Lukket (Lukket)
95. Lukket punkt: Beslutning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere (Lukket)
96. Lukket punkt: Beslutning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere (Lukket)
97. Lukket punkt: Beslutning om alkoholbevilling (Lukket)