Plan & Kulturudvalget - 24-09-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 24 september, 2019 - 16:00
Hent som fil:
116. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Tanja Larsson (A) og Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


117. Forslag til høring: Kommuneplantillæg og lokalplan for et Fjernvarmeanlæg i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et fjernvarmeanlæg i Haslev, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Haslev Fjernvarme som ønsker, at opføre et nyt flisfyret varmeværk til erstatning for det eksisterende kraftvarmeværk. Planområdet udnyttes således allerede til fjernvarmeproduktion og det nye anlæg vil være en væsentlig forbedring i forhold til økonomi, energiudnyttelse, miljø og nabogener. Faxe Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne. Byrådet skal nu tages stilling til, at sende planerne i offentlig høring.


Baggrund

Haslev Fjernvarme producerer i dag varme og el på et halmfyret kraftvarmeværk fra 1989. Anlægget som helhed er dog udtjent og en renovering er ikke økonomisk fordelagtigt. Desuden er kedlen fyringsteknisk forældet da den betjener sig af teknikken med ”cigarfyring” der medfører høje emissioner af kvælstofoxider. Haslev fjernvarme ønsker derfor, at nedlægge det halmfyrede kraftvarmeværk og erstatte det med et nyt varmeværk.


Faxe Byråd har den 13. december 2018 godkendt et projektforslag for et nyt flisfyret varmeværk ved Haslev Fjernvarme. Projektet omfatter et nyt varmeværk med kedelhal, flislager, askerum, kedelanlæg, røggasvaskere, varmepumpe og tilhørende folkebygning. Der er valgt en anlægsydelse på 16 MW (megawatt), der passer bedre til varmegrundlaget. Til sammenligning har det eksisterende værk en effekt på 13 MW.


Det nye varmeværk ønskes opført på et areal der ligger i landzone og som ikke er omfattet af den gældende lokalplan for værket. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for projektet. Faxe Kommune har i den forbindelse besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for hele ejendommen for at fremtidssikre virksomheden. På nuværende tidspunkt er det uafklaret om det udtjente kraftvarmeværk nedrives.


Lokalplan

Lokalplan 500-90 omfatter alene Haslev Fjernvarmes ejendom – matrikel 11if Haslev By, Haslev. Planområdet deles i to delområde.


 • Delområde A udlægges til varmeværk, solenergianlæg med tilhørende funktioner.
 • Delområde B reserveres til en fremtidig forlængelse af Energivej og underføring under jernbanen. Vejens udformning og øvrige anlæg skal dog fastlægges i en ny lokalplan for det samlede anlæg.

Delområde A udlægges med to byggefelter. Indenfor byggefelt 1 må der opføres byggeri med en højde på op til 22 m, dog må akkumuleringstanke opføres i en højde op til 30 m og skorstene i en højde op til 50 m.

I byggefelt 2 må der opføres byggeri med en højde op til 8,5 m. Byggefelt 2 er udlagt med en minimumsafstand på 10 m fra Orned Bæk og 4 m fra et beskyttet dige. Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen omkring Nordskoven. I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse vil Faxe Kommune ansøge Miljøstyrelsen om at ophæve skovbyggelinjen indenfor planområdet.


Kommuneplantillæg

I Kommuneplan 2013 er arealerne nærmest byen omfattet af rammeområde H-E1 som udlægger området til erhvervsformål og fremtidig byzone. Arealerne nærmest Nordskoven er omfattet af rammeområde H-T1, som udlægger området til tekniske anlæg (solenergianlæg) og fremtidig landzone.


Kommuneplantillæg nr. 28 udvider rammområde H-T1 så det omfatter hele matrikel 11if Haslev by, Haslev. Bestemmelserne for rammeområde H-T1 justeres, så det åbner mulighed for, at der kan planlægges for et fjernvarmeanlæg i området.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • Området allerede er udlagt til og udnyttes til fjernvarmeproduktion
 • Det eksisterende halm fyrede kraftvarmeværk nedlægges og det nye flisfyrede varmeværk vil være en væsentlig forbedring i forhold til økonomi, energi effektivitet samt røg, støj og møg.

Offentlig høring

Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Medio november viI der blive afholdt et offentligt borgermøde. Tid og sted vil fremgå af kommunes hjemmeside, ligesom det bliver annonceret i ugeavisen og på Facebook.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og forslag til lokalplan 500-90 godkendes og sendes i offentlig høring i 8. uger.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


118. Anvendelse af pulje til midlertidig planlægning og byudvikling 2019

Sagsfremstilling


Der er i budget 2019 afsat 250.000 kr. til midlertidig planlægning og byudvikling. Puljen var første gang afsat i 2018, hvor midlerne blev anvendt til arkitektkonkurrencen om Grøndalsgrunden. Udvalget skal nu tage stilling til, hvordan midlerne skal anvendes i 2019.


Administrationen foreslår derfor at der i 2019 arbejdes med et tiltag, som øger oplevelsesværdien af et eksisterende byrum, med det mål at understøtte byudviklingen. Forslaget er, at midlerne anvendes på Faxe Ladeplads Havn.


Faxe Ladeplads havde særligt mange badegæster i år, både på stranden ved Flagstangen, men også den nye sandstrand langs Strandvejen syd for lystbådehavnen var en stor succes. Havnen er et naturligt samlingssted for både badegæster, sejlende og turister. Området er et sted hvor man naturligt holder en pause, for eksempel som cykelturist på ruten København - Berlin.


Forslaget er at opfriske eksisterende opholdspladser på havnen, som kan anvendes både til picnic, og til at nyde udsigten over havnen eller stranden. Derudover kan der med fordel arbejdes med at gøre adgangen til havnen og det omkringliggende område mere let forståelig for dem, som ikke kender stedet i forvejen, for eksempel ved hjælp af skiltning eller anden form for guide til området. 


Projektet skal tilrettelægges i samarbejde med områdets interessenter. Det vil helt naturligt kunne tage udgangspunkt i helhedsplanens anbefalinger, som er:


 • at arbejde med at skabe og forbedre ankerpunkter i byen
 • at arbejde med genkendelige materialer, for eksempel kalk og træ som gennemgående materiale, og
 • at arbejde med vejvisning til byens særlige steder og markering af ruter i byen

Indsatsen vil kunne understøtte helhedsplanen for Faxe Ladeplads og temaplanstrategien for turisme og friluftsliv. Gennem temaplanstrategien, fra efteråret 2017 arbejder Faxe Kommune på, at skabe udviklingsmuligheder for turisme og bosætning i de kystnæreområder, herunder i områdets landsbyer og i Faxe Ladeplads.


Strategien er blevet konkretiseret med helhedsplanen for Faxe Ladeplads, der blev godkendt af Plan & Kulturudvalget i februar 2018. Helhedsplanen identificerer seks vigtige steder, som er de mest betydningsfulde for fortællingen om byen. Lystbådehavnen er et af de seks steder. Området er omdrejningspunkt for det aktive hav- samt havneliv og et livligt miljø - særligt i sommerhalvåret.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der arbejdes videre med forslaget om byrum langs lystbådehavnen i Faxe Ladeplads i samarbejde med relevante parter.


Beslutning

Godkendt. 


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

119. Orientering om rapport om kulturmiljøer i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Arkitektskolen Aarhus har sammen med Faxe Kommune og Østsjællands Museum i løbet af foråret 2019 screenet alle kommunens kulturmiljøer efter SAK-metoden. Dette er blevet til en rapport med vurdering af 39 kulturmiljøer, hvoraf fem vurderes at være helt særlige.


Kl. 16.30 vil Simon Ostenfeld Petersen, der er lektor og projektleder fra Arkitektskolen Aarhus, holde et oplæg for udvalget om processen og om udvalgte kulturmiljøer i kommunen.


Faxe Kommune har modtaget rapporten i 50 trykte eksemplarer og en digital udgave. Denne er allerede nu lagt på kommunens hjemmeside. Herudover vil kommunen invitere borgere på en bustur rundt for at se de 5 kulturmiljøer, der er vurderet til at være noget helt specielt. Dette vil ske i forbindelse med Arkitekturens Dag den 7. oktober.


Screeningen kan bruges i det videre arbejde med blandt andet planstrategien og kommuneplanen, til at kvalificere kulturmiljøudpegningerne og til at vurdere potentialet for f.eks. bosætning. Herudover kan screeningen være med til at underbygge kommunens turismepotentiale – hvilket er et fokusområde i kommunens temaplanstrategi for turismeudvikling fra 2017.


SAK-metoden (Screening af kulturmiljøer) er udviklet af Arkitektskolen Aarhus med økonomisk støtte fra Realdania. Ud fra SAK-metoden vurderes kulturmiljøets egenskaber ud fra seks parametre: Turisme, bosætning, erhverv, kultur, integritet, arkitektonisk og kulturhistorisk. Hvert parameter gives en score mellem 1 (lavest) og 5 (højest).


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen om kulturmiljørapporten tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Vedhæftet bilag med præsentationsmateriale fra mødet.


120. Orientering om status på pulje til støtte af børn og unges fritidsaktiviteter

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget har ønsket en orientering om forbruget i puljen der støtter børn og unges kultur og fritidsaktiviteter. Denne sag giver en status herpå.


I januar 2019 vedtog Plan & Kulturudvalget nye retningslinjer for puljen, der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter. Baggrunden var, at puljen i 2017 og 2018 var forbrugt allerede i løbet af efteråret. De nye retningslinjer skal bidrage til at få puljen til at række hele året.


Status primo september 2019:

Puljens budget er på 208.831 kr. Restbeløbet er primo september på i alt 113.770 kr.


Primo september er der anvendt i alt 95.061 kr. fra puljen. Det er ca. 50.000 kr. mindre end sidste år på samme tidspunkt og 55.000 kr. mindre end i 2017 (se bilag).

Administrationen har modtaget færre ansøgninger end på samme tid i 2017 og 2018.


For at sammenligne med sidste år, har administrationen kigget på, hvor meget der ville være brugt med en100 % tilskudsmodel. Primo september 2018 var der anvendt 144.937 kr. I 2019 ville der have været anvendt 176.177 kr. med 100 % tilskudsmodellen.


Administrationen har blandt andet modtaget flere ansøgninger fra musikskolen end tidligere, men har endnu ikke modtaget ansøgninger fra Haslev Trampolin- og Turngymnaster. Disse to foreninger har de højeste kontingentsatser.


De nye retningslinjer har haft den effekt, at der er anvendt færre midler på nuværende tidspunkt og at der er en forventning om at puljen bedre kan række hele året end i de seneste år.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


121. Orientering om opgavevaretagelsen på kultur-, borgerservice- og planområdet

Sagsfremstilling

På mødet d. 27. august drøftede Plan & Kulturudvalget hvorvidt der skal udarbejdes kvalitetsstandarder indenfor plan- og kulturområdet. Udvalget bad i den forbindelse administrationen om en beskrivelse af arbejdsprocesserne på kultur, plan og borgerserviceområdet. Denne sag er en orientering omkring retningslinjer og praksis i forhold til de borgernære aktiviteter, såsom tilskudsansøgninger, borgermøder og myndighedsopgaver.


Kultur og fritidsområdet:


 • Fritidsområdet:
  Retningslinjer og arbejdsgange på fritidsområdet udspringer hovedsageligt af folkeoplysningsloven. På fritidsområdet, er der med afsæt i lovgivningen, udarbejdet 4 retningslinjer for lovbestemte tilskud. Herudover arbejder administrationen udfra retningslinjer for anlægspulje for fritidsbrugere og lokaleanvisning.
  Retningslinjerne beskriver målgruppe, kriterier, serviceniveau, servicefrekvens og sagsbehandlingstid (samlet oversigt samt retningslinjer findes som bilagsmateriale).

 • Kulturområdet:
  På det kulturelle område udspringer retningslinjer og arbejdsgange ikke af lovgivning, men er resultatet af en politisk prioritering af det kulturelle område i Faxe Kommune. Administrationen arbejder på kulturområdet udfra retningslinjer som beskriver målgruppe, kriterier, serviceniveau, servicefrekvens og sagsbehandlingstid (samlet oversigt samt retningslinjer findes som bilagsmateriale).

Borgerserviceområdet:

På borgerserviceområdet defineres arbejdsgange og praksis af en række forskellige lovgivninger (samlet oversigt over lovgivning findes i bilagsmaterialet).


Der er ikke udarbejdet konkrete retningslinjer på borgerserviceområdet indenfor de specifikke lovgivninger/områder. Administrationen arbejder udfra frister anført i lovgivningen, en telefonpolitik, en opkrævningsstrategi samt en servicedeklaration for opkrævning (se vedlagte bilag).

Planområdet:
På planområdet defineres arbejdsgange og praksis primært af planloven og af lov om planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurdering og VVM). 

I planloven er reglerne for planers tilvejebringelse særdeles velbeskrevet og bygger på en praksis, der er over 40 år gammel. Borgerinddragelse er en af grundpillerne i planloven. Dette er lovfæstet ved, at der er pligt til at give skriftlig orientering om planforslag og endelig vedtagelse til ejere, brugere og naboer til et givent lokalplanområde.  

Erhvervs- og kulturudvalget vedtog i 2014 at planforslag og planer primært blev annonceret på kommunens hjemmeside, dog besluttede udvalget at fortsætte annonceringen i lokalaviserne med en kort notits. 

Plan & Kulturudvalget har, som kvalitetsstandard besluttet, at der i høringsperioden for alle lokalplanforslag afholdes et borgermøde i det lokalområde, som berøres af planen.

I 2014 blev planloven ændret så kommunerne kunne bringe planforslag og endelig vedtagelse af planer hurtigere gennem det politiske system. Dette blev i 2018 suppleret, således det blev muligt, at lave kortere høringer for visse typer af planforslag. Dette indgår i Plan & Kulturudvalgets kompetenceplan således, at udvalget kan træffe beslutning om, at sende forslag til lokalplaner, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, eller som kun indeholder mindre kommuneplanændringer, samt forslag til mindre kommuneplantillæg direkte i høring. Herudover har udvalget kompetence til at sende planer i kortere høring end 8 uger.

Det kan dog overvejes, at modernisere retningslinjerne for annoncering af planforslag og planer, da fristerne for indlevering af annoncer til lokalaviserne, kan få den konsekvens, at tidsplanerne forlænges, særligt op til ferieperioder. 


Udfra en samlet betragtning vurdere administrationen ikke at der er behov for udarbejdelse af kvalitetsstandarder, da retningslinjer og anvisninger definerer kvalitetsniveau, omfang, frekvens og sagsbehandlingstid.

Administrationen anbefaler at orienteringen omkring arbejdsgange og praksis på plan-, borgerservice-, kultur og fritidsområdet tages til efterretning.  

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen omkring arbejdsgange og praksis på plan-, borgerservice-, kultur og fritidsområdet tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


122. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra råd, bestyrelser og udvalg.

Kultur- og fritids arrangementer

Vedlagt er oversigt over arrangementer på kultur- og fritidsområdet i efteråret og vinteren (se bilag).


Forlængelse af nuværende kulturaftale i 2020

Kulturminister Joy Mogensen har d. 5. september 2019 informeret de nuværende kulturregioner om, at de kulturaftaler som udløber med udgangen af 2019 forlænges til og med 2020. Et færdigt udkast til tillægsaftalen samt en projektbeskrivelse for tillægsåret, skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. november 2019. Kulturregion Storstrøm er i proces med at følge op på denne meddelelse.


Haslev Stationsby - 150 år i 2020

Orientering fra styregruppen omkring fejring af Haslevs 150 år som stationsby.

Endeligt landsplandirektiv for nye sommerhusområder udsendt
Faxe Kommune søgte den 13. oktober 2017 om at udlægge et nyt sommerhusområde bagved eksisterende sommerhuse ved Strandhovedvej i Faxe Ladeplads. Erhvervsstyrelsen har netop udstedt et endeligt landsplandirektiv, som giver kommunerne mulighed for at planlægge for samlet 2.027 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, heraf 22 ved Faxe Ladeplads (landsplandirektivet er vedhæftet som bilag). Sommerhusområdet ved Faxe Ladeplads kan ses på side 14 i landsplandirektivet. Inden området kan bebygges med sommerhuse, skal der udarbejdes en lokalplan og en kommuneplanramme for området. Lokalplanen skal være vedtaget inden for 8 år fra landsplandirektivets ikrafttræden.

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Fraværende: Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Vedhæftet bilag med materiale fra mødet.


123. Meddelelser (Lukket)
124. Lukket pnkt: Ansøgning om alkoholbevilling (genoptagelse) (Lukket)
125. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
126. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)