Plan & Kulturudvalget - 25-02-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 25 februar, 2020 - 16:00
Hent som fil:
23. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

24. Revision af Faxe Kommuneplan - Temadrøftelse om natur/landsbyer

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 4. december 2019 processen for revisionen af Kommuneplan 2013. Heri fremgik det blandt andet, at Plan & Kulturudvalget ville blive præsenteret for en række temadrøftelser om relevante kommuneplanemner i starten af 2020.


Nu præsenteres udvalget for den første temadrøftelse, der kommer til at handle om natur og landsbyer. Emner der sættes til drøftelse er for eksempel: Grønt Danmarkskort, skovrejsning, huludfyldning og udviklingspotentialer i landsbyer. Administrationen vil på mødet give en introduktion til temaets emner.

Lovgrundlag

 Planloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at temadrøftelsen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


25. Godkendelse af prioritering af plansager februar 2020

Sagsfremstilling

Prioriteringslisten med igangværende og kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt i november 2019. Udvalget skal nu godkende prioritering af planerne.


Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.


 • Mørk blå farve markerer planer under udarbejdelse
 • Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring
 • Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat

I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Faxe Kommune modtaget følgende ansøgning om udarbejdelse af planer:


Planlægning for nyt boligområde øst for Dalby

Rådgiver har på vegne af ejer af Karisevej 97 i Dalby bedt om, at der igangsættes lokalplanlægning for ca. 80 rækkehuse på arealet. Skitseforslag er vedhæftet sagen. Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, men er udlagt som perspektivareal til kommende byudvikling i Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 2013 er det vurderet, at der i planperioden er behov for ca. 350 boliger i Dalby og Rønnede tilsammen. I Dalby er der udarbejdet lokalplan 1100-48 for ca. 50 boliger i den nordvestlige del af Dalby. Den øvrige restrummelighed ligger på Herring-grunden, hvor administrationen ikke har oplysninger om, at der er aktuelle byudviklingsplaner.


Da tidsplanen for den samlede revision af Kommuneplan 2013 først er fastsat til endelig vedtagelse i sommeren 2021 er det administrationens vurdering, at der for at holde momentum på byudviklingen i Dalby, bør igangsættes den ønskede planlægning. Det anbefales derfor, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg, der ændrer området fra perspektivareal til rammeområde til boliger i form af rækkehuse.


Planlægning for nyt boligområde ved Skovholmslund i Haslev

Skovholmlund ApS har søgt om igangsætning af en planproces, herunder udarbejdelse af en lokalplan, for næste etape af byudviklingen ved Skovholmslund i Haslev (ansøgningen er vedhæftet sagen). Konkret indeholder ansøgningen 3 hovedelementer:


1) Rammeplan for hele ejendommen (ud fra en af ejer udarbejdet helhedsplan)

2) Sløjfning af det tidligere vejudlæg for Sdr. Teestrup, og

3) Detailplanlægning for to delområder til 43 nye parcelhusgrunde.


Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, men er udlagt som perspektivareal til kommende byudvikling i Kommuneplan 2013. I Kommuneplan 2013 er det vurderet at der i planperioden er behov for ca. 800 boliger i Haslev og Terslev tilsammen. I øjeblikket er der lokalplan for ca. 215 boliger i Egeparken. Her er der tale om, at bygge et helt anderledes boligkvarter, end der er lagt op til i Skovholmslund området, hvor der primært udstykkes til parcelhuse. I første etape af Skovholmslund resterer der ca. 20 parceller. Der vil derfor sandsynligvis være behov for at give mulighed til en yderligere etape inden den nye kommuneplan er klar.


Da tidsplanen for den samlede revision af Kommuneplan 2013 først er fastsat til endelig vedtagelse i sommeren 2021 er det administrationens vurdering, at der for at holde momentum på byudviklingen i Haslev, bør igangsættes den ønskede planlægning for de to delområder til ca. 43 parcelhuse. Administrationen anbefaler derfor, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg, der ændrer denne del af området fra perspektivareal til rammeområde til boliger i form af parcelhuse. Samtidig foreslår administrationen, at der træffes en formel beslutning om, at sløjfe Sdr. Teestrupvej, og erstatte den med en ny overordnet stiforbindelse i Haslev sydøst. Endelig foreslår administrationen, at stillingtagen til den resterende del af perspektivarealet tages op i forbindelse med den samlede kommuneplanrevision.


Planlægning for et solvarmeanlæg nord for Schjølervej i Faxe

Faxe Fjernvarme ønsker, at etablere et solvarmeanlæg på arealerne vest for fjernvarmeværket på Schjølervej i Faxe. Projektområdet har et samlet areal på knap 4 ha., hvor ca. 3/4 er privat ejendom, mens resten ejes af Faxe Kommune. Faxe Fjernvarme har femsendt en fuldmagt fra den private grundejer. På mødet den 4. marts skal Økonomiudvalget behandle en sag i forhold til om Faxe Kommune er sindet, at sælge det nødvendige areal til Faxe Fjernvarme. (På vedlagte kort er projektområdet markeret med blåt og de kommunale grunde med rødt).

Arealet ligger i landzone og indenfor kommuneplanens rammeområde F-O7 som udlægger området til offentlige formål. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013, samt en lokalplan for anlægget. Herudover kræver det, at Byrådet godkender projektet i helhold til lov om varmeforsyning.


Ophævelse af lokalplan 100-8 for Faxe øst

Faxe Kommune ejer Nystrandvej 1b i Faxe, der tidligere har huset et dagplejehus. Ejendommen er i lokalplan 100-8 udlagt til offentlige formål og park i lokalplanens delområde A. Området er tillige omfattet af en landskabsfredning. Da Faxe Kommune ønsker, at afhænde bebyggelsen ved salg, er anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen blevet uhensigtsmæssig. Lokalplanen omfatter 4 delområder. For delområde C og D er der allerede tilvejebragt nye lokalplaner for henholdsvis skole og daginstitution.  Delområde B er udlagt til kirkegård med udvidelsesmulighed. Delområde A og B er ikke overført til byzone. For at muliggøre et salg af kommunens overflødiggjorte ejendom foreslår administrationen, at lokalplan 100-8 ophæves, som det er muligt efter planlovens § 33, når indholdet i en given lokalplan er blevet overflødig. Lokalplanen er overflødig, da der allerede er udarbejdet nye lokalplaner for 2 af delområderne, en af ejendommene ikke længere skal reserveres til offentlige formål, og da den gældende fredning sikrer arealet, som landskabsfredet og udlagt til kommende park, dog med mulighed for at den eksisterende kirkegård kan udvides på visse vilkår.


Når lokalplanen er ophævet, kan der gives en landzonetilladelse til udstykning af bebyggelsen med tilhørende haveareal. Efterfølgende vil kommende køber kunne søge landzonetilladelse til indretning af den eksisterende bebyggelse, til for eksempel boliger eller blandet bolig og erhverv.

Støjvold ved Nielstrup
En gruppe borgere fra Nielstrup ansøgte i august 2019 sammen med virksomheden Jord.dk om, at opføre en støjvold mellem landsbyen og motorvejen. Da projektet er lokalplanpligtigt, blev det forelagt Plan & Kulturudvalget, som i november 2019 besluttede, at der kan arbejdes videre med planlægning for volden. Ansøgergruppen ønsker ,at igangsætte planprocessen, og lokalplanen er derfor rykket op på lokalplanlisten til kategorien ”igangværende planproces”.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer godkendes.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning, at sagerne omkring støjvolden ved Nielstrup og planlægning af nyt boligområde ved Skovholmslund undersøges nærmere og genoptages i udvalget.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


26. Endelig vedtagelse: Tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 700-74 har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 29. januar til den 12. februar 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.


Lokalplanens formål og indhold

Området er omfattet af lokalplan 700-74, der udlægger området til boligformål. Der kan opføres 12 boliger i området, og området ligger i landzone. De 8 af boligerne har store grunde der varierer i størrelse fra ca. 2.400 m² til 4.100 m². Havearealet til de store grunde er udlagt i delområde II i lokalplan 700-74 og der er bestemmelser om, at der ikke må opføres bebyggelse i delområde II.

Det er formålet med tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 at muliggøre, at der kan opføres mindre, sekundære bygninger i form af drivhuse, redskabsskure, legehuse, brændeskure, havepavilloner og hønsehuse i delområde II. Der må på den enkelte grund maksimalt opføres 50 m² i alt indenfor delområde II og de sekundære bygninger må opføres med en maksimal højde på 3 meter. Tillægget giver desuden bonusvirkning til at opføre garager, udhuse og lignende i delområde I, samt førnævnte sekundære bygninger i delområde II.

Lovgrundlag

 Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 700-74 vedtages endeligt uden ændringer. 

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


27. Orientering om kontrolgruppens årsberetning 2019

Sagsfremstilling

Denne sag er en orientering til Plan & Kulturudvalget om kontrolgruppens arbejde i 2019

Kontrolgruppen har i stil med tidligere år behandlet en række sager om socialt bedrageri. Sagerne er en blanding af sager med enligydelser (friplads, boligstøtte og børnetilskud), samt sager om snyd med sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, folkepension og fleksjob.

Det samlede resultat var i 2019 på 8.452.030 kroner.

Faxe Kommune modtog i 2019 214 anmeldelser, hvilket er samme antal som i 2018.

Af de 214 sager har kontrolgruppen stoppet ydelser i 110 sager (14 sager verserer fortsat).


Her ses effekten af stop i de 110 sager:

Fremadrettet effekt: 

 7.141.720 kr.

 Bagudrettet effekt: 

 652.601 kr.

 I alt  

 7.794.321 kr.

 

Andre aktiviteter der skal lægges til ovennævnte resultat udgjorde i 2019, 657.709 kr.

(Andre aktiviteter dækker over sager om mellemkommunal refusion).

Udover den daglige drift, har kontrolgruppen været på sygedagpengeaktioner og 30 virksomhedsbesøg. Sidstnævnte indikerer et lavt snydniveau.

Fremrykket kontrol har været et fokusområde i 2019, hvilket har været en medvirkende årsag til, at tilbagebetalingskravet er faldet med 796.000 kroner i forhold til 2018.

Effektens fordeling mellem staten og Faxe Kommune er yderligere optimeret således at Faxe kommunes andel af effekten er øget med yderligere 2 %. Fordelingen var således 83 % til Faxe Kommune og 17 % til Staten i 2019.  

Den vedhæftede årsberetning indeholder mere information vedrørende de i 2019 opnåede resultater, samt beskrivelse af 3 sager fra det virkelige liv.


I beretningen er de forventede indsatser i kontrolgruppen 2020 også omtalt.:

Kontrolgruppen er fra og med 2020 opnormeret med 1 årsværk, og med et krav om en fremadrettet effekt på 10 millioner kr. pr. år

De øgede ressourcer vil blandt andet blive brugt på et nærmere kig på en lang række ydelsestyper hvor der forventes at være” noget at komme efter”, for eksempel forøget kontrol med sygedagpenge både ved opstart af sagerne og ved løbende kontrol.

Også førtidspensionsområdet og fleksjobområdet vil der blive kigget nærmere på.


Forsøgsprojekt:

Der er med 2020 budgettet igangsat et 3-årigt forsøgsprojekt, med den gode overgang fra institution til borger i Faxe Kommune. Forsøget indeholder i runde træk et element af, at vi i Faxe Kommune vil blive endnu bedre til, at hjælpe de borgere der kommer fra institutionerne med de behov de måtte have, ved udflytning til egen bolig – og samtidig få sendt en regning til den tidligere betalingskommune, hvor dette er muligt.

Lovgrundlag

Persondataloven, Retsikkerhedsloven, CPR-loven m.fl.

Økonomi

Ingen budgetmæssig konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller at orienteringen om kontrolgruppens arbejde i 2019, herunder årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


28. Orientering om årsrapport for opkrævningsindsatsen 2019 og beslutning om opkrævningsinitiativer

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en orientering om opkrævningsindsatsen i 2019 og et udkast til plan for opkrævningsinitiativer i 2020. Orienteringen er til efterretning, mens der lægges op til at Plan & Kulturudevalget godkender planen for 2020.

Årsrapportens indhold

Årsrapporten beskriver Faxe Kommunes indsats for nedbringelse af kommunens restancer. Rapporten samler op på udviklingen af kommunens tilgodehavender, og belyser samtidig udviklingen i restancesituationen for 2019. Rapporten er en del af den valgte afrapportering, som er fastlagt i opkrævningsstrategien.

Formålet med årsrapporten er at orientere om:

 • Udviklingen af kommunens restancer fra 31-12-2018 til 31-12-2019
 • En dokumentation af kommunens opkrævningsindsatser i 2019
 • Samarbejdet med Gældsstyrelsen
 • Afskrivninger i året
 • Opkrævningsplan for 2020

Opkrævningenhedens arbejde 
Kommunens opkrævningsenhed arbejder for en nedbringelse af kommunens restance. Nedbringelsen består i indgåelse af betalingsaftaler med skyldnere, tilmeldinger til Betalingsservice og med et samarbejde med kommunens centre og institutioner samt med Gældsstyrelsen.

Restancens udvikling i 2019
Den samlede restancesaldo pr. 31. december 2019 udgør i alt 43.764.613 kr., hvilket er en stigning på 2.450.974 kr. i forhold til ultimo 2018.

Antallet af skyldnere er faldet til 2.722 personer i løbet af 2019, hvilket er et fald på 161 personer.

Restancen pr. ultimo 2018

41.313.639

Restancen før 2018 er i 2019 nedjusteret med

-7.803.752

Restance vedrørende krav for 2019

10.255.345

Den totale restance pr. 31. december 2019

43.765.231

Bemærkninger til ovenstående tabel:

Pr. 31. december 2018 udgjorde den samlede restance 41.313.639 kr. Dette tilgodehavende er i alt nedjusteret med 7.803.752 kr. i 2019, enten via betaling eller afskrivning. For krav opstået i 2019 er der et tilgodehavende på i alt 10.255.345 kr. 

Opkrævningsplan for 2020:
Det er i Faxe Kommunes interesse, at restancer til kommunen så vidt muligt nedbringes. Dette sikres ved at have fokus på:

 • Udsendelse af saldoopgørelser til samtlige skyldnere.
 • Nedbringelse af restancerne for daginstitution, kost- og servicepakker, erstatning for fraflyttede akutboliger, og ejendomsskatter.
 • At tilskynde borgerne at betale ydelser til kommunen rettidigt og opfordre til betaling via Betalings-Service.
 • Kontakte borgerne telefonisk eller via mail, når der ikke er betalt til tiden.
 • Særligt tilrettelagte kampagner og indsatser.
 • Information til borgerne via kommunens hjemmeside, lokalaviser og informationsskærme på biblioteker/borgerservice.
 • Udbygge samarbejdet yderligere med kommunens centre og institutioner.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


 • at orientering om opkrævningsindsatsen i 2019, inkl. årsrapport tages til efterretning, og
 • at indsatserne for opkrævning og inddrivelse af restancer i 2020 godkendes

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


29. Orientering om fordeling af § 18 midler 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har fordelt midlerne i Servicelovens § 18 pulje 2020 efter gældende retningslinjer. Plan & Kulturudvalget skal nu orienteres om fordelingen.


Ifølge Servicelovens § 18 skal puljen støtte de frivillige aktiviteter og initiativer, der omfatter de grupperinger, som den sociale sektor beskæftiger sig med.

Puljen kan fremme samarbejdet med og give støtte til lokale frivillige sociale foreninger, lokale afdelinger af landsorganisationer, samt andre frivillige og mindre formaliserede initiativer (interessegrupper).


Der ydes tilskud til aktiviteter som har fokus på rekruttering samt opkvalificering m.m. af frivillige, enkeltstående aktiviteter, projekter eller mindre driftsudgifter. Der ydes normalt ikke tilskud til udflugter, husleje, løn eller forplejning.


I 2020 er budgettet på 441.780 kr. Der er fordelt 372.941,40 kr. Det giver en restpulje på 68.838,60 kr. som fordeles i en ekstra ansøgningsrunde i september 2020.


Lovgrundlag

Lov om Social Service §18.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at fordelingen af § 18 i 2020 tages til efterretning. 

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


Enclosures: 
30. Orientering om fordeling af § 79 midler 2020

Sagsfremstilling

 Administrationen har fordelt midlerne i Servicelovens § 79-pulje, efter gældende retningslinjer. Plan & Kulturudvalget skal nu orienteres om fordelingen.


§ 79 puljen har til formål at fremme aktiverende frivilligt arbejde, der styrker ældre og handicappedes sundhed, styrker helbredet og modvirker ensomhed.

Retningslinjerne foreskriver at puljemidlerne prioriteres efter følgende aktivitetstyper:


 • Motionstilbud
 • Sociale tilbud
 • Oplysning og udvikling
 • Underholdning

Det er et krav at aktiviteterne fordeles på minimum 6 arrangementer/møder om året.


I 2020 er budgettet på 429.500 kr. Der er fordelt 354.500 kr. Dette giver en rest på 75.000 som fordeles i en ekstra ansøgningsrunde i september 2020.  


Lovgrundlag

Lov om social service §79.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at fordelingen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


Enclosures: 
31. Beslutning om tilskud fra puljen vedr. Haslev 150 år til Teater Vi Tør

Sagsfremstilling

Midtsjællands Gymnasium søger om 115.000 kroner til en teateroplevelse, med det formål at fejre Haslev Stationsbys 150 års jubilæum. Ifølge retningslinjerne for puljen til Haslev 150 års jubilæum, skal ansøgninger på mere end 50.000 kr. politisk behandles, hvorfor Plan & Kulturudvalget skal nu beslutte om der skal ydes tilskud.


Formål

Projektets formål er, at fejre Haslev Stationsbys 150 års jubilæum, med en historisk fortælling for alle aldre. Forestillingen bringer publikum fra fortiden ind i fremtiden.


Projektet

Forestillingen produceres af "Teater-Vi-Tør" og henvender sig til alle aldre, og skabes af både nuværende og tidligere elever fra gymnasiet. Projektet kombinerer historie, samtid og fremtid ved, at føre publikum gennem en 150 år gammel fortælling om gymnasiet og de forgangsmænd og banebrydere, der var med til at gøre Haslev til en driftig uddannelsesby. Med afsæt i fortiden vil forestillingen give et bud på hvordan fremtiden ser ud ano 2100. Forestillingen vil sammen med publikum, vandre gennem tiden og lade skæbner fra både for- og fremtid komme til live. Gymnasiets historiske hovedbygning og dens omgivelser vil danne rammen for forestillingen.


Der spilles 4 offentlige forestillinger og 2 forestillinger for kommunens folkeskoler. Projektet planlægges opført i november 2020.


Det samlede budget er på 250.000 kr. Midtsjællands Gymnasium forventer at bidrage med 135.000 kr.


Opsummering

Projektet opfylder alle tre kriterier for Haslev 150 års puljen:


 • synliggøre jubilæet for alle og fortæller den gode historie.
 • kan samle borgere og aktører på tværs af aldre.
 • kombinerer de traditionelle tiltag med nyskabende aktiviteter, som peger fremad.

Projektet prioriteres derfor højt. Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på 85.000 kr., med henblik på at projektet bliver realiserbart og under hensyn til puljens samlede budget.

Lovgrundlag

 Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 • at der ydes et tilskud på 85.000 kr. fra midler til Haslev 150 års jubilæum, og
 • at tilskuddet gives under forudsætning af, at projektet gennemføres.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning, at udvalget ønsker at kommunens grundskoler inviteres.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


32. Beslutning om ambitionsniveau for ny digital platform

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har tidligere haft en arrangementkalender /appen "Oplev Faxe". Firmaet bag appen er gået konkurs, og Plan & Kulturudvalget skal beslutte om Faxe Kommune skal have en ny digital platform til kulturarrangementer. Hvis ja - hvilket ambitionsniveau den digitale platform skal have.


Ambitioner

En digital platform kan formidle aktiviteter og arrangementer i kommunen og dermed fungere som hjælp for borgere/brugere i at få bedre overblik over, hvad der sker i kommunen og være en støtte til arrangører som en kanal til, at formidle deres respektive aktiviteter og arrangementer.


En platform kan etableres med et forskelligt ambitionsniveau og således være forskellige ting. Den kan være en ren arrangementkalender, eller være en hjemmeside, som indeholder alt fra arrangementer til kunstværker i Faxe Kommune. Det er vigtigt, at få afklaret hvad det er platformen skal kunne og hvor mange ressourcer der skal lægges i projektet.


Vedhæftet er et bilag med 3 forskellige scenarier. Scenarierne er eksempler på, hvad den digitale platform kan komme til at indeholde.


 • Scenarie 1 - giver borgerne mange informationer på en gang, i form af en kalender, overblik over lokationer og oplysninger om kunst i kommunen.
 • Scenarie 2 - giver borgerne en kalender samt overblik over lokationer.
 • Scenarie 3 - giver borgerne en kalender

Der findes leverandører til løsningerne i alle 3 scenarier. Alle scenarier er eksempler på hjemmesider. De kan alle laves med responsivt design, som gør, at de kan ses på alle enheder (computer, tablets og mobil). En digital platform i form af en app er en dyrere løsning, som kan have en begrænsning på mængden af indhold. Som det ses i bilaget stiger kravene til arrangørerne og administrationen i takt med kompleksiteten af platformen.


Opsamling

Administrationen vurderer, at der også fremadrettet vil være behov for formidling af kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen. En digital løsning vil være dynamisk og tilgængelig for de fleste, uanset om man er arrangør eller borger/bruger.


Administrationen vurderer, at en enkel kalender-løsning, som giver overblik over arrangementer i kommunen, vil ramme det som de fleste borgerne primært efterspørger. Derudover er det den løsning som er mest brugervenlig for arrangørerne og som kræver færrest ressourcer.


Administrationen indstiller derfor, at Plan & Kulturudvalget godkender, at Faxe Kommune skal have en digital platform til kulturarrangementer og at den skal have et ambitionsniveau som kalender-løsningen, beskrevet i scenarie 3.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 • at Faxe Kommune skal have en digital platform til formidling af kulturaktiviteter og arrangementer, og
 • at den digitale platform bliver en kalenderløsning, som beskrevet i scenarie 3.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


33. Meddelelser

Sagsfremstilling

Lydavis fra biblioteket

Leverandøren af lydavisen har opsagt kontrakten, hvorefter den eksisterende aftale udløber ved årets udgang. Administrationen afsøger muligheder for at opretholde bibliotekets tilbud om lydavis til abonnenterne. Om det lykkes, herunder indenfor tilnærmelsesvis samme økonomi, som hidtil, vides endnu ikke.


Borgerservice - Henvendelsesstatestik 2019
Der er udarbejdet en statistik for personlige henvendelser i Borgerservice for 2019, der overordnet set viser hvilke ydelser og services borgerne efterspørger.

Opgørelsen viser endvidere antallet af henvendelser fordelt på ugedag og til sidst en gennemsnitsberegning pr. dag.


Kultur- og fritidsarrangementer 2020

Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer frem mod sommerferien.


Fejring af Haslev som stationsby 150 år

Hjemmesiden for fejring af stationsbyen i 2020 er nu gået i luften. Se mere på: www.haslev150.dk - Hjemmesidens formål er at fortælle historien om byen, jernbanens tilblivelse og byens udvikling til i dag. Dernæst er det muligt, at søge om støtte til aktiviteter og lægge et arrangement/event op på siden. Arbejdsgruppen arbejder på et særligt program for jubilæumsdagen (søndag den 4. oktober 2020).


Foredrag med tre lokale kunstnere - KUNST PÅ STEDET

I foråret arrangerer Faxe Billedkunstråd tre foredrag med lokale kunstnere. Foredragene foregår på stedet hvor kunstværket befinder sig. Det er først billedkunstner Laila Westergaard den 29. februar, herefter Ingrid Kæseler den 14. marts og Bo Karberg den 18. april. Billetterne koster 40 kr. og kan købes via Billedkunstrådets hjemmeside: www.billedkunstraadet.dk (se under nyheder).


Kunstvejviser (24 udvalgte kunstværker)

Faxe Billedkunstråd udgiver en kunstvejviser, som tager udgangspunkt i udvalgte værker fra Kunstregistranten. Registranten udkom sidste år og er en oversigt over alle kunstværker i Faxe Kommune. I vejviseren beskrives 24 udvalgte værker med foto, adresse og baggrund for værkets tilblivelse. Formålet er at interesserede kan gå på opdagelse og læse mere om værkerne og kunstnerne. Billedkunstner Tine Meyer har været kurator på både kunstregistranten og nu kunstvejviseren. Vejviseren findes på rådets hjemmeside: www.billedkunstraadet.dk (se under kunst i Faxe Kommune).


Ensemble Storstrøm

Orientering omkring tiltrædelse af ny ensemblechef og status på ny aftale 2021.

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:


 • Borgermøde omhandlende Planstrategi 2020 d. 17. marts 2020.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


34. Meddelelser - Lukket (Lukket)
35. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt bestyrere (Lukket)
36. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt bestyrere (Lukket)
37. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
38. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)