Plan & Kulturudvalget - 25-06-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 25 juni, 2019 - 16:00
Hent som fil:
92. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.

93. Dialogmøde med råd, udvalg med flere

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget holder i lighed med tidligere år dialogmøder med bestyrelse, råd og nævn indenfor udvalgets opgaveportefølje, blandt andet vedrørende budget 2020 m.v.

Der holdes den 25. juni møder med følgende:

 • Kl. 16.00 Center-MED-udvalget i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
 • Kl. 16.30  Musikskolen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at dialogmøder bliver afholdt.


Beslutning

Godkendt.

94. Budget 2020 - 2023 - Budgetforslag

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2020-2023 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslagene, som er sendt i høring pr. 1. juni, og som behandles på 1. budgettemadag d. 27. juni.


Primo marts 2019 blev de første budgetrammer for 2020 forelagt Økonomiudvalget. Direktionen, Chefforum og en bredere kreds af medarbejdere har til budgettemadagen udarbejdet en række budgetforslag, som behandles på 1. budgettemadag. Der er tale om besparelses- og effektiviseringsforslag på driften, samt forslag som reducerer anlægsbudgettet.


Da budgettemadagen følger efter fagudvalgsmøderne i juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.


På grund af de forsinkede forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020 og dermed manglende indsigt i Faxe Kommunes indtægter i 2020 er det sandsynligt at den første budgettemadag udskydes.


Budgetforslagene indgår efter fagudvalgsbehandlingen i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.


Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Budgetforslagene indgår ikke som særskilte forslag, men som samlefiler med dertil hørende oversigter – dét betyder at fagudvalgene både bliver berørt af forslag under de enkelte fagudvalg, forslag der går på tværs af de 6 fagudvalg samt forslag under Økonomiudvalget.


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.


Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2020-2023.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller


 1. at de udarbejdede budgetforslag drøftes,
 2. at de udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde, og
 3. at sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

Beslutning

Godkendt.

95. Udpegning af nyt medlem til Frivilligt Samråd

Sagsfremstilling

Denne sag handler om udpegning af et nyt medlem til Frivilligt Samråd fra det frivillige område. Formanden Henriette Flænsdal har meddelt administrationen at hun ønsker at udtræde af Frivilligt Samråd, og takker for en spændende tid med samrådet. Da medlemskabet er personligt og medlemmerne vælges af Plan & Kulturudvalget, skal udvalget træffe beslutning omkring udpegningen af et nyt medlem med viden, interesse og engement på det frivillige område. Et nyt medlem er med i resten af valgperioden.

Frivilligt Samråd er sammensat på følgende vis:

 • fire medlemmer fra Byrådet,
 • to medlemmer fra Faxe Frivilligråd,
 • to medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget,
 • tre personligt udpegede medlemmer med viden, interesse og engagement på det frivillige område (de nuværende udpegede medlemmer er: Henriette Flændsdal, Fie Watson Hansen og Lis Ella Fruervang).

 

Det skal bemærkes, at samrådet selv vælger formand blandt repræsentanterne for det frivillige område.
Nyvalg vil finde sted på Samrådets kommende møde.


(Frivilligt Samråds kommissorie er vedlagt til orientering) 

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse § 17 stk.  4.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at der udpeges et nyt medlem til Frivilligt Samråd.

Beslutning

 Administrationen skriver til det frivillige område med henblik på at få forslag til medlem og udpeger.

96. Status på nye retninglinjer for pulje til støtte af børn og unges fritidsaktiviteter

Sagsfremstilling

Denne sag er en status på det nuværende forbrug på puljen der støtter børn og unges fritidsaktiviteter, pr. 11. juni 2019, herunder en sammenligning med de to foregående år.


Budgettet for 2019 er på 206.970 kr. Der er pr. 11. juni 2019, modtaget 46 ansøgninger og ydet tilskud for i alt 35.422 kr.

På nuværende tidspunkt forventer administrationen at modtage en række ansøgninger, som ventes at medføre tilskud for ca. 50.000 kr.


Historik


 • I 2017 var budgettet på 203.560 kr. Der blev i alt ydet tilskud for 232.438 kr. (pr. 1. juni 2017 var forbruget på 90.963 kr.).

 • I 2018 var budgettet på 208.283 kr. Der blev i alt ydet tilskud for 216.388 kr. (pr. 1. juni 2018 var forbruget på 109.917 kr.).

 

På baggrund af implementeringen af de nye retningslinjer har administrationen ikke behandlet samme antal ansøgninger på nuværende tidspunkt som tidligere år.


Den 22. januar 2019 besluttede Plan & Kulturudvalget at godkende de nye retningslinjer for puljen der støtter børn og unges kultur og fritidsaktiviteter. Retningslinjerne trådte i kraft den 1. januar 2019 og er som følger:


 • Der kan søges om tilskud til betaling af kontingent, personligt træningsudstyr, leje af instrument mv. op til max 60 % af prisen, dog minimum 200 kr. og maximum 700 kr. pr. barn pr. hel sæson.
 • Særligt udgiftskrævende aktiviteter kan støttes med op til 50 % (det kan være undervisning i Musikskolen, elitetræning i HTT mv.).
 • Det er en betingelse for tilskud, at familien mv. medfinansiere restbeløbet og at den unge er under 18 år.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at status på puljen der støtter børn og unges kultur og fritidsaktiviteter tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt, idet forventningen fra udvalget er, at de nye retningslinjer fortsat tilgodeser at puljens midler anvendes fuldt ud i 2019.

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på en forøgelse. Der gives en status til udvalget i september som orienteringssag.

97. Status på dialogfase for ny Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024

Sagsfremstilling

Ifølge tids- og procesplan for ny Kultur og fritidspolitik 2020-2024 foreligger her en status på de afholdte dialogmøder, hvor aktører på hele kultur- og fritidsområdet er blevet spurgt til input til den nye kultur og fritidspolitik.


Siden januar 2019 og frem til juni har der været afholdt 14 dialogmøder. Der mangler blot et enkelt.


Alle deltagere på dialogmøderne er blevet spurgt om deres opfattelse/vurdering af de nuværende tilbud på Kultur og fritidsområdet (SWOT) og et bud på de største successer (drømme), hvis de befandt sig i 2024 og så fem år tilbage i tiden. Vedlagt er en komplet renskrivning af input fra dialogmøderne.


Administrationen har på tværs af dialogmøderne identificeret seks bud på overordnede temaer som matcher de gennemgående input fra deltagerne på dialogmøderne.


Temaerne er følgende i vilkårlig rækkefølge:


 • Kulturelt fælleskab og samarbejde
 • Kultur- og fritidsområdets bidrag til bæredygtig udvikling
 • Faciliteter
 • Natur
 • Fyrtårne og events
 • Synlighed og kendskab

På baggrund af de valgte temaer er vedlagt en oversigt over de gennemgående fællesnævnere på temaer og emner fordelt på de enkelte dialogmøder. Af bilaget fremgår det, at der er enighed blandt mange af deltagerne om en lang række fælles tanker, forslag og ideer.


På KLs kulturkonference den 14. og 15. maj 2019 blev kommunerne opfordret til at inddrage FNs 17 verdensmål i de lokale politikker. Hvis vi i Faxe Kommune følger denne opfordring vil en række at de temaer, som er skitseret kunne integreres og udvikles i en ny kommende kultur og fritidspolitik 2020-2024.
Se link til verdensmål: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene


Næste skridt jf. proces- og tidsplanen er, at administrationen samler de sidste input fra dialogprocessen. Efter sommerferien er der afsat tid til skriveproces og på Plan & Kulturudvalgets møde den 29. oktober 2019 præsenteres det første udkast til en ny Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024. Udkastet vil herefter blive præsenteret på den planlagte Kulturkonference, som afholdes torsdag den 7. november 2019.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 • at status på dialogmødernes input til en ny kultur- og fritidspolitik 2020-2024 tages til efterretning, og
 • at administrationen arbejder videre med de seks valgte temaer og fokusområder.

Beslutning

Godkendt.

98. Plan & Kulturudvalgets Kulturkonference 2019

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget har i en årrække indbudt til en årlig kulturkonference i efteråret.


Det giver udvalget mulighed for at møde interessenter og aktører på området i form af kulturforeninger, kulturpersoner, institutioner med flere. Emner for konferencen har som oftest haft en kobling til Faxe Kommunes kultur og fritidspolitik, eller aktuelle/relevante kulturspørgsmål.


I år arbejdes der med udviklingen af en ny kultur- og fritidspolitik for perioden 2020-2024 og jf. proces- og tidsplan for denne, er det aftalt at et første udkast til en ny politik præsenteres på dette års kulturkonference.


Administrationen arbejder på at inviterer en eller flere fra kommuner, der arbejder med implementering/integrering af FNs verdensmål i deres kultur og fritidspolitik. Oplæggene skal bruges til at perspektivere og inspirere i forbindelse med præsentationen af Faxe Kommunes bud på en ny kultur- og fritidspolitik 2020-2024.

Se link til verdensmål: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene


Administrationen foreslår derfor, at emnet for konferencen bliver: "Hvordan arbejdes der med FNs verdensmål i kommuners kultur- og fritidspolitik". Eller "Hvordan kan kommuner via en lokal kultur- og fritidspolitik sikrer, at verdensmålene omsættes til konkrete løsninger og indsatser.


Vedlagt er en oversigt over tidligere afholdte kulturkonferencer i perioden 2013-2018. 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 • at Plan & Kulturudvalgets kulturkonference 2019 afholdes torsdag den 7. november 2019 i "Romanen" på Bibliotek & Borgerservice i Haslev, og
 • at emnet for konferencen bliver: " Hvordan arbejdes der med FNs verdensmål i kommuners kultur- og fritidspolitik? ".

Beslutning

Godkendt, idet administrationen finder nye datoer i starten af november.


Kulturkonferencens temaer skal indeholde flere af temaerne i verdensmålene i en konkret Faxe kontekst.


Mikkel Dam (I) og Lars Folmann (O) stemmer imod punkt 2.

99. Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og Forslag til lokalplan 500-87 Boligområde ved Haslev Møbelsnedkeri på Bråbyvej i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev er udarbejdet på baggrund af et ønske om at muliggøre udvikling af området til boligområde. Haslev Møbelsnedkeri har i 2018 nedlagt fabrikken i Haslev og har flyttet produktionen til Jylland. Ønsket er, at området kan udvikles til boligområde med ca. 31 tæt-lav boliger opført som rækkehuse.


Baggrund og formål

Forslag til lokalplan 500-87 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune hvad angår bebyggelsens maksimale etageantal. Der er derfor parallelt med udarbejdelsen af lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 26.

Med kommuneplantillægget sikres overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.


Formålet med lokalplan 500-87er at udlægge området til boligområde i form af tæt-lav bebyggelse opført som dobbelthuse og rækkehuse i 2 etager. Det er desuden formålet at fastlægge, områdets vejadgang samt at udlægge areal til vej, sti, parkering og fælles friarealer.


Ændringer i kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 26 fastholder områdets anvendelse til boligområde og ændrer kun bestemmelserne fra maksimalt etageantal, så det fremadrettet præciseres, at åben-lav bebyggelse og dobbelthuse kan opføres i maksimalt 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager. Desuden fjernes bemærkningen om at der kan drives let erhverv fra adressen Bråbyvej 1. Det vil således kun være muligt at drive liberalt erhverv fra egen bolig, ligesom det er i alle andre boligområder.


Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tæt-lav bebyggelse i området i form af rækkehuse. Der kan etableres ca. 31 boliger på omkring 115 m² i området. Boligerne placeres i mindre enheder med op til 6 boliger. Der sikres private havearealer til de enkelte boliger. Haverne orienteres mod syd/syd-vest og indgangspartier til de enkelte boliger mod nord/nord-vest. Lokalplanen sikrer at der udlægges arealer til vej, sti, parkering og fælles friarealer. Der sikres desuden vejadgang til ejendommene på Moltkesvej 12 og 14, der i dag har vejret over Møbelsnedkeriets område.


Miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi områdets anvendelse til boligformål fastholdes. Der er tale om mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning for området. Der er desuden ingen naturmæssige eller landskabelige interesser i området, som hidtil har været anvendt til møbelsnedkeri og primært består af befæstede arealer og bebyggelse. Der er tale om et område beliggende omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse.


Offentlig høring
Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan nr. 500-87 sendes i offentlig høring i 8 uger.

I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 19. september 2019 kl. 18.30-20.00 på Rådhuset i Haslev.

Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 26 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at forslag til lokalplan 500-87 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 3. at der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 19. september 2019.

Beslutning

Anbefales.

100. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra råd, bestyrelser og udvalg

Kulturpuljen 2019
Vedlagt er en oversigt over forbrug pr. medio juni 2019.

Kommende arrangementer
Vedlagt er en oversigt over kultur- og fritidsarrangementer ind i efteråret 2019.

Forskønnelse af rundkørsel i Faxe
Kunstprojektet "Kalkens runde" i rundkørslen i Faxe indvies d. 20. juni 2019.

Geomuseum Faxe - Ny indgang
Den nye indgang til Geomuseum indvies d. 1. juli 2019.

Kridtstregen
Motionsområdet "Kridtstregen" indvies d. 1. juli 2019.

Østsjællands Museum - Ny direktør
Peter Gravlund Nielsen tiltræder som ny direktør for Østsjællands Museum d. 15. august 2019.

Status på fejring af Haslev som stationsby 150 år i 2020
I april blev der afholdt et borgermøde med det formål at høre interesserede borgere og foreninger om interesse for fejring af byjubilæet i 2020. Der var en bred og stor interessen blandt de fremmødte og ikke mindst efterfølgende ift. henvendelser fra øvrige interesserede. Alle foreninger med interesse i jubilæet blev opfordret til at sende en ansøgning med budgetoverslag. Der er indkommet 8 ansøgninger fra primært kulturelle foreninger og institutioner med et samlede budget på 550.722 kr. Administrationen arbejder på at samle en styregruppe til et første møde inden sommerferien og efter sommerferien at afholde et opfølgende borgermøde med status på det videre arbejde.

Faxe Gospel modtog Kulturpris
Faxe Gospel modtog for kalenderåret 2018 Plan & Kulturudvalgets Kulturpris. Prisen blev overrakt ved en velbesøgt og festlig koncert i Faxe Kirke tirsdag den 3. juni 2019. Formand for gospelkoret Yasmilah Justif, modtog på vegne af hele koret de 5.000 kr. i gave samt diplom af udvalgsformand René Tuekær. Dele af koncerten blev optaget. En smagsprøve kan høres/ses her: https://www.youtube.com/watch?v=7tN6W2njLIs

Ensemble Storstrøms årsregnskab 2018

Ensemble Storstrøm har fremsendt godkendt årsregnskab for 2018.

Årsregnskabet viser et overskud på 368.084 kr. Overskuddet er opnået ved et større ikke budgetteret fondstilskud til samarbejdsprojekter med Operaakademiet og Teatret Masken. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet 2018 er vedlagt som bilag.


Byplanmøde 2019 i Køge
I 2019 afholdes Byplanmødet den 3. og 4. oktober i Køge. Temaet er boligpolitik: Drømme, planer og marked. Med praksis-, forsker-, politiker- og developer-vinkler fokuserer dette års byplanmøde på de danske kommuners boligpolitik gennem plenumprogram, delmøder og udflugter.

Faxe kommune er vært for fredagens udflugt nr. 8: Faxe og ildsjælene - kommunen som medspiller. Der er planlagt besøg i Karise Permatopia, Skovtårnet og Haslev midtby.
Programmet kan ses her: https://www.byplanlab.dk/Byplanmoedet_2019

Opstart af lokalplanarbejde den sydlige del af Faxe midtby
Lokalplanarbejde for område omkring Præstøvej og Rønnedevej i Faxe igangsættes hen over sommeren 2019. Lokalplanen er prioriteret af Plan & Kulturudvalget. Udarbejdelse af lokalplan for området er udkommet af møder med borgere i området, samt et nedlagt § 14 forbud ved den tidligere tank på Præstøvej. Da området er udpeget som kulturmiljø i kommuneplanen, udarbejdes der en SAVE-vurdering i området, for at kortlægge bygningernes bevaringsværdi og stilart. Dette arbejde er planlagt til at foregå i juli måned. Derfor vil ejere af ejendomme og beboere i området få tilsendt et orienteringsbrev om processen og om, at de vil kunne møde os i området hen over sommeren. Der vil desuden blive inviteret til et dialogmøde om lokalplanens indhold først i september.

Opstart af Planstrategi 2019
På byrådsmødet den 20. juni skal Byrådet drøfte visionen for Faxe Kommunes udvikling i de kommende år. I forlængelse heraf vil det være tid til at igangsætte processen omkring, hvordan planstrategi 2019 kan være med til at udfolde visionen og omsætte den til et nyt forslag til kommuneplan 2020 – 2032. Det foreslås, at der i planstartegien sættes særligt fokus på, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte vækst og udvikling i hele Faxe Kommune. Herunder at mulighederne for at skabe en differentieret og bæredygtig vækst i kommunens mange forskellige by- og landsbysamfund, indenfor såvel erhvervsudvikling som bosætning og natur/friluftsliv m.v. undersøges. Der vil at der på udvalgets august møde blive foretaget en temadrøftelse af form og indhold i Planstrategi 2019.

Haslev Bio - Orientering omkring følgeskader i forbindelse med lynnedslag

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

-

101. Meddelelser (Lukket)
102. Lukket sag - Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
103. Lukket punkt: Ansøgning om udvidet åbningstid (Lukket)