Plan & Kulturudvalget - 26-05-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 26 maj, 2020 - 16:00
Hent som fil:
66. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

67. Revision af Faxe Kommuneplan - Temadrøftelse om bosætning

Sagsfremstilling

På mødet den 25. februar 2020 blev Plan & Kulturudvalget præsenteret for den første temadrøftelse i forbindelse med arbejdet med revisionen af kommuneplanen. På første møde blev der talt om landsbyer og natur. Udvalget skal nu drøfte næste tema i revisionsforløbet.


Denne temadrøftelse handler om bosætning i byerne. Emner der sættes til drøftelse er for eksempel:


 • arealudlæg til byudvikling
 • infrastruktur og særkender i vores byer.

Administrationen vil på mødet give en introduktion til temaets emner.


Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at temadrøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

68. Opdatering omkring Coronarelaterede aftaler, tilskud og aktiviteter

Sagsfremstilling

Denne sag er en opdatering om status for institutioner/aktiviteter, statslige hjælpepakker og ændrede lovhjemmel for kommunale tilskud på det kulturelle og folkeoplysende område med relation til corona/covid-19. Opdateringen suppleres om nødvendigt på mødet med seneste nyt, idet der løbende sker ændringer.

 

Kommunale institutioner på udvalgets område

 • Bibliotekerne i hhv. Faxe og Haslev åbnede den 18. maj for udlån og aflevering af materialer. Retningslinjer for forsvarlig håndtering vil blive ophængt i lokalerne. Der er fortsat biblioteksrådgivning til studerende via telefon/mail.
 • Borgerservice er fortsat lukket for fysiske borgerhenvendelser.
 • Kommunens omstilling fungerer uændret med reduceret åbningstid.
 • Faxe Musikskole: KL har i brev (d. 4. maj 2020) meddelt kommunerne, at de ikke er forpligtet til at tilbagebetale forældrebetalingen i den periode Musikskolen er lukket. https://www.kl.dk/nyheder/center-for-vaekst-og-beskaeftigelse/kultur-og-...

 • Faxe Kommunes Arkiver er fortsat lukkede for fysiske borgerhenvendelser.

 • Haslev Svømmehal kan tidligst genåbne i fase 4 (august og frem).

 • Centrets sekretariat/kultur & fritid: Sagsbehandling, håndtering af ansøgninger, rådgivning og vejledning fungerer fortsat uændret.

Kommunale faciliteter, lokaler m.m.

Kommunale lokaler, gymnastiksale, haller, med mere er fortsat lukket indtil videre. Det gælder også de selvejende haller (Haslev og Faxe Hallerne).


Pr. 21. april er der åbent for udendørs aktiviteter (gælder ikke kontaktsport). Det betyder, at der fx nu kan spilles tennis, når man i øvrigt følger Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Efterfølgende er der 11. maj åbnet yderligere, så der nu kan trænes på de kommunale fodboldbaner, ligesom der igen er åbnet for træning for den professionelle idræt.


Foreningerne er løbende orienteret om lukninger og ændringer i vilkårene for de kommunale faciliteter.


Museums- og biografvirksomhed

Østsjællands Museum, Stevnsfortet, Rådhusvej som GeoMuseum Faxe, Haslev Bio og Kanten er fortsat lukkede.
Begge biografer er påvirket af den manglende indtjening og der vil forventeligt (uagtet statslige kompensationsordninger) senere blive drøftelser om betaling af forpagtning (Haslev) og leje (Kanten) af kommunale lokaler.

 

Forsamlingshustræf - aflyst

Det planlagte forsamlingshustræf den 27. maj i Førslev Forsamlingshus er aflyst. Der arbejdes på at finde en ny dato i efteråret 2020. Bestyrelsesmedlemmer fra alle husene mødes hvert år til et fælles forsamlingshustræf. Formålet er gensidig kommunikation, tilskud, status fra alle husene og relevant information fra Faxe Kommune. Træffet afholdes på skift i husene og afvikles i 2020 for 8. gang.


Oversigt over kultur- og fritidsarrangementer 2020

Der er ikke vedlagt en opdateret oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer 2020 til dette udvalgsmøde. Oversigten følger på det næste møde i juni, hvor der gives en ny status jvf. de meldinger vi har fra foreninger/aktører/presse om planlagte arrangementer i 2020.


Status vedr. håndtering af bevilget tilskud - Kulturpuljen grundet COVID-19

Håndtering af bevilget tilskud via Kulturpuljen til aflyste eller flyttede arrangementer blev behandlet på sidste udvalgsmøde. Administrationen er i tæt dialog med alle foreninger. Seneste nyt er følgende:


 • Musikteatret SAUM har måttet aflyse deres teaterforestillinger i foråret 2020 - de søger på ny på udvalgets møde i juni.
 • Teater Aspendos har fået bevilget tilskud til 10 nyudviklede teaterforestillinger, som nu konverteres til 20 andre forestillinger, som er bedre egnet til at blive spillet udendørs på skolerne og derfor vil kunne gennemføres.
 • Haslev Festspil (Haslev 150 års jubilæumsforestilling) har meddelt, at forestillingen ikke kan gennemføres.
 • Opera Galla på Gisselfeld den 21. juni er aflyst i 2020, men vender tilbage i 2021.

Genopningsfaser på kultur- og fritidsområdet
Genåbning af Danmark ift. fase 2 (18. maj - 8. juni) har generelt ikke ændret på det store ift. kulturelle arrangementer og gennemførelse. På Kulturministeriets hjemmeside beskrives åbning ift. fase 3 og 4 som følgende:


 • Fase 3 (fra 8. juni - august): museer, teatre, kunsthaller, biografer, zoologiske anlæg, højskoler og aktiviteter for børn og unge samt udvalgte indendørs aktiviteter fx. aftenskoler og idræts- og foreningsliv.

 • Fase 4 (fra primo august -): kunstneriske uddannelser, spillesteder samt flere indendørs sports- og fritidsfaciliteter fx. fitnesscentre, svømmehaller, badelande mv.

Hjælpepakker

På Kulturministeriets område er det nu gjort tydeligt, hvor og hvordan man søger de etablerede hjælpepakker. Alle hjælpepakker er beskrevet på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/ Hjælpepakkerne kan søges via Slots- og Kulturstyrelsen - link: https://slks.dk/covid-19/ . Se udvalgte hjælpepakke i medfølgende bilag.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at opdateringen vedr. institutioner, aktiviteter m.m. i relation til corona tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

69. Orientering om godkendte budgetoverførsler fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende budgetoverførsler fra 2019 til 2020 blev i år ekstraordinært fremrykket og allerede godkendt af Byrådet d. 15. april 2020.


Af vores godkendte tidsplan for overførsler fremgår det, at sagen skal behandles i fagudvalgene og derfor orienteres I om denne sag. Hele sagen fra Byrådets behandling kan læses i bilag 5.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen om budgetoverførsler 2019 til 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

70. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, og på driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 8,0 mio. kr., fordelt på 5,7 mio kr serviceudgifter og 2,3 mio. kr. ikke serviceudgifter. Når de 5,7 mio. i merforbrug sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som alene var udfordringen for velfærdsområderne på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr. Der er således fortsat udfordringen på; Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget, Senior og Sundhedsudvalget og Beskræftigelses- & Integrationsuvalget.


På anlæg ses et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket skyldes at overførsler på 31,2 mio. kr. ikke indberettet i korrigeret budget pr. 31. marts. Hertil forventes fremrykning af anlæg fra 2021 på ca. 15 mio. kr. som samtidig skønnes brugt.


Forventet regnskab er gået den digitale vej. Jedox - en digital løsning, som Økonomiafdelingen har udviklet til Faxe Kommunne. Løsningen tages i brug til opfølgninger i 2020. Dét betyder, at bilagene ser en smule anderledes ud end de plejer.  


Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.262,0 mio. kr., forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.


Udfordringen på servicerammen udgør i opgørelsen 5,7 mio. kr. Når tallet sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som var udfordringen på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr.

Servicerammen pr. april belastes med yderligere13,6 mio. kr., idet overførslerne fra 2019 gives som tillægsbevillinger.


På Byrådets behandling d. 12. maj 2020 om konsekvenser for budget 2020, dagsordenspunkt 79, blev der besluttet at afhjælpe det nuværende skønnede merforbrug på ca. 39 mio. kr. på de 4 udfordrede udvalg med ialt 44,6 mio. kr., fordelt med;


 • Reduktion af puljer under direktionen, 20 mio. kr.
 • Reduktion af PL-puljer, 7 mio. kr.
 • Budgetreduktioner jf. budgetforslag, 17,6 mio. kr.

 

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information. 


Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 4,1 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Plan & Miljø, 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik samt Natura 2000 projektet.
 • Center for Ejendomme, 2,4 mio. kr., som kan henføres til Vintertjeneste

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., som henføres til at P/L-puljen ikke skønnes brugt.


Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 25,7 mio. kr., fordelt på;

 • Direktionen, 15,3 mio. kr. som primært kan henføres til puljer der ikke skønnes brugt.
 • Center for Børn & Undervisning, 0,06 mio. kr.
 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 9,3 mio. kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde, herunder puljen til Fælles om Forebyggelse der ikke skønnes brugt.
 • Center for Sundhed og Pleje, intet at bemærke.
 • Center for Ejendomme, -0,02 mio. kr., som kan henføres til en uafklaret budgetreduktion vedr. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
 • Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducering af indtægter på rykkergebyrer.
 • Direktionssekretariatet, 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
 • Center for Plan & Miljø, 0,2 mio. kr., som henføres til at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
 • Center for HR, Økonomi & IT, -0,1 mio. kr., intet at bemærke.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 7,9 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Sundhed & Pleje, 8,5 mio. kr., som primært henføres til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF).
 • Center for Børn & Undervisning, -0,5 mio. kr. som henføres til Tandplejen.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget (BIU)

Der forventes et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 15,2 mio. kr. som henføres til analysen og forventning om udvikling af forsørgelsesområdet udført af Mploy.
 • Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

Der forventes et merforbrug på 15,9 mio. kr., som primært kan henføres til 'Opholdssteder for børn og unge' samt 'Længerevarende botilbud'.


Børn & Læringsudvalget

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Derudover er BLU orienteret om et yderligere merforbrug på 9,1 mio. kr. som kan henføres til skoleområdet og SFO. Dette skøn fremgår ikke af tabel 1 ovenfor. Dette yderligere merforbrug forventes i overvejende grad at kunne indhentes ved hjælp af administrative handleplaner for de 3 skoler.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2020 udgør 1.609,6 mio. kr., og forventet regnskab pr. 31. marts udviser et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budgetterede serviceudgifter.

Udfordringen forsvinder når Byrådet d. 12. maj beslutter besparelser vedr. 2020.


Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 87,5 mio. kr.

Korrigeret budget i tabellen nedenfor indeholder ikke anlægsoverførsler fra 2019, ca. 31,2 mio. kr., som er forklaringen på merforbruget i tabel 2.Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

 


Finansiering og finansielle posterLikviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et yderligere træk på kassebeholdningen på 17,6 mio. kr., samlet set et kassetræk på 19,2 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande på ca. 8,0 mio. kr. over korrigeret budget.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 5,7 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 2,3 mio. kr. over det korrigerede budget.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 19,2 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. marts, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.


Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

71. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020

Sagsfremstilling

Forslag til Planstrategi 2020 har været i offentlig høring i perioden fra den 17. februar 2020 til den 19. april 2020. I høringsperioden er der modtaget 10 høringssvar, som kan læses i den vedlagte hvidbog med tilhørende bilag. I hvidbogen ses også administrationens bemærkninger til høringssvarene. Høringssvarene udtrykker generelt opbakning til Byrådets vision og de temaer som indgår i Planstrategi 2020.


Høringssvar med konkrete forslag til arealanvendelse, som for eksempel byudvikling og infrastruktur, inddrages i det videre arbejde med revision af kommuneplanen. Der er ikke indkommet høringssvar med ønsker om ændringer i planstrategiens indhold.


Der ud over indeholder høringssvarene en lang række gode forslag, som også berører andre igangværende politikker, strategier og handlingsplaner, og som derfor bliver inddraget i det videre arbejde med de respektive politikker og handlingsplaner.


Der var oprindeligt planlagt et borgermøde om Planstrategi 2020 den 17. marts, som desværre blev aflyst grundet nedlukning af alle møder i forbindelse med Corona-krisen. Planstrategien og den offentlige høring af den, har været beskrevet i et 4-sidet opslag i den husstandsomdelte lokalavis Haslev-Faxe Posten, samt de sædvanlige steder for offentliggørelse af høringer.


På baggrund af høringen anbefaler Center for Plan & Miljø at planstrategien vedtages endeligt uden ændringer, udover redaktionelle ændringer, og at der sker en fuld revision af kommuneplanen, hvor planstrategiens temaer indarbejdes. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2021, vil der være en inddragelse af borgere og interessenter om de forskellige faglige temaer i Kommuneplanen, hvor også en lang række af de mange gode forslag vil blive berørt. Kommuneplan 2021 forventes at blive sendt i offentlig høring i foråret 2021.


Lovgrundlag


Lov om planlægning.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø instiller


 • at Planstrategi 2020 vedtages endeligt, og
 • at der sker en fuld revision af Kommuneplan 2013 ved udarbejdelse af Kommunplan 2021

Beslutning

Anbefales, med følgende ændringer:


S. 5, Desuden er Østsjællands Museum flyttet til den gamle rådhusbygning, og samlinger og udstillinger om nyere tids kulturhistorie fra egnen kan ses.

Ændres til: Desuden er Østsjællands Museum flyttet til den gamle rådhusbygning, og samlinger og udstillinger om nyere tids kulturhistorie fra Faxe og Stevns Kommune kan ses.


S. 11, Nogle steder giver den nuværende udpegning ikke længere mening og bør derfor ændres. Tages ud.


S. 11, Der ønskes yderligere information vedr. formuleringen: Kommuneplan 2021-2033 kommer i forbindelse med kulturmiljøer også til at indeholde en revision af temaet kirkeomgivelse.


S. 21, Størstedelen af de eksisterende overnatningstilbud i Faxe Kommune er på campingpladser.

Ændres til: Størstedelen af de eksisterende overnatningstilbud i Faxe Kommune er på kommunens 4 campingpladser, Feddet Camping, Vemmetofte Camping, Lægårdens Camping og Faxe Ladeplads Camping.


Fraværende: Ingen.

72. Godkendelse af prioritering af plansager maj 2020

Sagsfremstilling

Prioriteringslisten med igangværende og kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt i februar 2020. Udvalget skal nu godkende prioritering af planerne.


Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 • Mørk blå farve markerer planer under udarbejdelse
 • Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring
 • Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat

I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Faxe Kommune modtaget følgende ansøgninger om udarbejdelse af planer:


 • Solcellepark syd for Tokkerup: BetterEnergy ønsker at etablere en solcellepark på et areal mellem Tokkerup Station og landsbyen Værløse. Arealet er ca. 28 ha og anlægget forventes at kunne producere ca. 23.000 MWh årligt - svarende til elforbruget for ca. 6000 husstande. Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med kommuneplanens og Byrådets retningslinjer for store solcelleanlæg.
 • Solcellepark nord for Rønnede: BetterEnergy ønsker at etablere en solcellepark på et areal nord for Rønnede, umiddelbart syd for Agerstedvej. Arealet er ca. 44 ha og anlægget forventes at kunne producere ca. 37.000 MWh årligt - svarende til elforbruget for ca. 9000 husstande. Projektet er umiddelbart i overensstemmelse med kommuneplanens og Byrådets retningslinjer for store solcelleanlæg.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

73. Sag fra René Tuekær (L) om drøftelse af fremtidig omfang af solcelleparker

Sagsfremstilling

René Tuekær (L) stiller forslag om, at udvalget tager en drøftelse om fremtidig omfang af solcelleparker samt kapacitetsbegrænsninger.


Der ønskes i den samme temadrøftelse en belysning af muligheder og konsekvenser af et øget antal solcelleparker. Der lægges op til inddragelse af eksterne videnspersoner under temadrøftelsen.


Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Udvalget ønsker en evaluering med inddragelse af ekstern viden.


Fraværende: Ingen.

74. Meddelelser

Sagsfremstilling

Status vedr. det kommunale Billedkunstråd

Administrationen har ultimo april 2020 modtaget godkendelse af regnskabet for rådets arbejde i hhv. 2019 og første del af 2020 fra Slots- og Kulturstyrelsen. Rådet har i perioden primært arbejdet med færdiggørelse af Kunstregistrant og vejviser, samt udviklet koncept for en række foredrag - kaldet: KUNST PÅ STEDET. Info om dette og rådets arbejde i øvrigt kan følges på hjemmesiden: https://www.faxebilledkunstraad.dk/kopi-af-kunstnerportal


Status på optagelse af Star Wars fanfilm i Faxe Kalkbrud

Administrationen har igennem et par år været i dialog med projektgruppen bag tilblivelsen af traileren - Star Wars fanfilm. I december 2019 blev der bevilget 45.000 kr. til produktionsomkostninger og færdiggørelse af sceneoptagelser til filmen i Faxe Kalkbrud. Her er link til traileren, som blev offentliggjort den 4. maj 2020: https://soundvenue.com/film/2020/05/imponerende-star-wars-fanfilm-med-la...


Ensemble Storstrøms årsregnskab for 2019

Ensemble Storstrøm har fremsendt godkendt årsregnskab for 2019. Årsregnskabet viser et overskud på 424.513 kr. Overskuddet er opnået ved højere indtjening end budgetteret, samt mindre forbug på enkelte udgifter end forventet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årsregnskabet 2019 er vedlagt som bilag.


Ny foreningskonsulent
Nicolaj Nøddebo er startet i stillingen som Faxe Kommunes nye foreningskonsulent pr. 1. april 2020.

 
Orientering om kommende kulturaftale
Den Politiske Styregruppe for Kulturregion Storstrøm har afholdt workshop d. 9. marts 2020 for at lægge grundstenen til kulturregionssamarbejdet fremover og til indholdet af den forventede nye kulturaftale 2021-24. Resultaterne er sammenfattet i vedhæftede bilag 1. Kulturregionerne afventer for øjeblikket en orientering fra Kulturministeren om, hvornår forhandlingen til de forventede nye kulturaftaler kan påbegyndes. 11 kulturregioner, herunder Kulturregion Storstrøm, henvendte sig 27. marts til Kulturministeren herom (se medfølgende bilag 2).

Så snart, en sådan orientering har fundet sted, er Den Politiske Styregruppe klar til at foretage næste behandling af resultaterne til et 1. kulturaftaleudkast, der efterfølgende vil blive sendt til drøftelse i de seks samarbejdskommuners kulturudvalg.

Haslev 150 år
Kort orientering om seneste nyt.

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

René Tuekær (L) tager initiativ til et dialogmøde med Biografen Kanten i Faxe.


Fraværende: Ingen.

75. Meddelelser - Lukket (Lukket)
76. Lukket punkt: Beslutning omkring ansøgning om ændring af koncept (Lukket)
77. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
78. Lukket sag: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
79. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)