Plan & Kulturudvalget - 26-11-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 26 november, 2019 - 16:00
Hent som fil:
143. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at punkt 152. sendes tilbage til juridisk behandling.


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

144. Godkendelse af proces- og tidsplan for planstrategi 2020

Sagsfremstilling

Byrådet skal i den første halvdel af byrådsperioden beslutte en strategi for kommuneplanlægningen. Med planloven fra 2017 og de nyeste landsplandirektiver, er der en række nye muligheder for udvikling, som er relevante for Faxe Kommune. Det foreslås, at Planstrategi 2020 beskriver disse muligheder og hvordan den fysiske planlægning kan understøtte byrådets vision. Det er primært punkterne "vores borgere", "vores virksomheder" og "vores bæredygtige fremtid", som den fysiske planlægning kan understøtte. Udvalget skal nu beslutte om proces- og tidsplan for planstrategien skal godkendes.

Planstrategien skal indeholde oplysninger om:

 • Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling.
 • Hvilken planlægning der er gennemført i perioden efter den seneste revision af kommuneplanen.
 • Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Med de mange nye muligheder for udvikling af den fysiske planlægning, er der en række temaer i kommuneplanen, som enten skal revideres, eller som der er mulighed for at revidere. Planstrategien lægger derfor op til en fuld revision af den kommende kommuneplan og indeholder beskrivelse af de temaer, som kommuneplanen skal arbejde med.

På baggrund af Byrådets temamøde den 14. november færdiggøres "Udkast til Planstrategi 2020" og behandles af Plan & Kulturudvalget i januar 2020 med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, forinden strategien sendes i offentlig høring. I høringsperioden vil der blive lagt op til at borgerne kan komme med konkrete forslag til udlæg af nye udviklingsområder, til boliger, erhverv, turisme, skovrejsning mv., som efterfølgende kan indgå i det videre arbejde med kommuneplanforslaget.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at, den foreslåede proces- og tidsplan for Planstrategi 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales. 


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


145. Godkendelse af proces for kommuneplan 2021

Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal udarbejde en ny kommuneplan for 2021. Denne kommuneplan skal konkretisere mål og visioner opsat i byrådets vision og planstrategien 2020. Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget skal i den forbindelse godkende processen for kommuneplanarbejdet.


Processen for kommuneplanens gennemførelse er nærmere beskrevet i bilag, men herunder er processen kort beskrevet, samt Center for Plan og Miljøs forslag til fuld revision af den gamle kommuneplan.


Den 14. november 2019 blev Byrådet præsenteret for en indledende temadrøftelse om planstrategien og kommuneplanen. Foruden planstrategiens sammenhæng med kommuneplanen, blev der gennemgået et mindre udsnit af de emner som man vil kunne arbejde med i kommuneplanen. Formålet med denne indledende temadrøftelse var blandt andet at give politikerne og særligt Plan & Kulturudvalgs-medlemmerne en kort introduktion til kommuneplanarbejdet og dens indhold.


Når processen for kommuneplanarbejdet er vedtaget, vil Center for Plan og miljø afholde temadrøftelser for Plan & Kulturudvalget indenfor de emner, der trænger til en gennemgribende revision. Det kunne blandt andet være emner indenfor byudvikling, erhverv, turisme, landsbyer og kulturmiljøer. Drøftelser indenfor andre områder kan tages med ved behov. Disse temadrøftelser vil blive afholdt efter nytår.

Efter temadrøftelserne er afholdt, vil Center for Plan og Miljø igangsætte arbejdet.


I foråret 2020 vil nøgleinteressenter blive inviteret til en snak om ønsker, ideer og kommentarer til det forestående kommuneplanarbejde.


I februar 2021 vil Byrådet blive præsenteret for et forslag til Kommuneplan 2021. Hvis forslaget vedtages, vil det blive sendt i offentlig høring i 8 uger. I løbet af denne høring vil der blive inviteret til et eller flere borgermøder.


Kommuneplan 2021 forventes endeligt vedtaget september 2021.


Kommuneplanen er sidst revideret i 2013, med genvedtagelse i 2017. Det betyder at indholdet i den nuværende kommuneplan i visse tilfælde er uaktuelt eller forældet. Der er sket meget i Faxe Kommune, der betyder at vi kan udnytte et potentiale eller tendenser, som ikke er beskrevet i dag. Derfor foreslår Center for Plan og Miljø at der foretages en total revision i forbindelse med kommuneplanarbejdet for 2021.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller,

 • at processen for kommuneplanarbejdet godkendes, og
 • at der foretages en hel revision af Faxe Kommuneplan 2013

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


146. Godkendelse af prioritering af plansager november 2019

Sagsfremstilling

Prioriteringslisten med igangværende, kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt i august 2019. Udvalget skal nu godkende prioritering af planerne.


Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.


• Mørk blå farve markerer planer under udarbejdelse

• Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring

• Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat


I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Faxe Kommune modtaget følgende ansøgning om udarbejdelse af planer:


Planer for en støjvold ved Nielstrup:

En gruppe borgere fra Nielstrup landsby er gået sammen med en konsulent om at søge tilladelse til en støjvold mellem landsbyen og Sydmotorvejen. Voldens formål vil være at sænke trafikstøjniveauet i landsbyen til under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj, som er 58 dB. Der er ansøgt om en støjvold på 14 meter i højden, mellem 1,2 og 1,4 kilometer i længden og 60 meter i bredden. Volden strækker sig et stykke syd for Nielstrup, da terrænet gør at støjen primært sendes op til byen sydfra. Anlægsperioden vil formodentlig strække sig over 5 til 6 år. Volden vil ud fra beregninger sænke støjniveauet i selve Nielstrup med mellem 2 og 6 decibel afhængig af afstand til motorvejen. En forbedring på 3 decibel svarer til en halvering af støjen. Volden vil blive udformet, så dens hældninger og forløb gennem landskabet vil være varieret, for at indpasse den bedre i landskabet. Samtidig vil der blive indarbejdet rekreative elementer i voldens udformning.


Planer for et boligområde nord for Drosselvej i Karise

Ejeren af markerne nord for Drosselvej i Karise har kontaktet Kommunaldirektøren for at afsøge mulighederne for, at gå videre med et mindre tæt-lav boligområde med en placering ved Østbanen og sti-tunellen under banen. Placeringen ligger i forlængelse af den vision for byudvikling i den nordlige del af Karise, som Erhvervs- og Kulturudvalget godkendte den 27. februar 2017.


Planer for Haslev Folkeskov:

Som led i den landsdækkende indsamling ”Danmark Planter Træer” har Faxe Kommune søgt, og fået tilsagn om, tilskud til rejsningen af Haslev Folkeskov vest for gl. Lysholm Skole. Skovrejsningen støttes med 12 kr. pr. plante og plantningen forventes udført i efteråret 2020. Den nordligste del af det omhandlende areal er i Kommuneplan 2013 udlagt til rekreative formål (H-R3), mens den sydligste del er udlagt til blandet bolig og erhverv (H-BE1). For at sikre det rette plangrundlag, inden sagsbehandlingen af skoven, bør der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger hele arealet til rekreative formål og fremtidig landzone.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer godkendes.

Beslutning

For indstillingen stemte: René Tuekær (L), Inger Andersen (A), Michael Christensen (C), Nellie Bradsted (V), og Per Thomsen (A).

Imod indstillingen stemte: Lars Folmann (O) da han ikke mener at støjvolden ved Nielstrup kan etableres lovligt af private, så derfor skal den ikke prioriteres. 


Der arbejdes videre med lokalplan 700-74 som lokalplan af mindre betydning.


Indstillingen godkendt.


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


147. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 26 og Lokalplan 500-87 Boligområde ved Haslev Møbelsnedkeri på Bråbyvej i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 2. september til den 28. oktober. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget et høringssvar, som i hovedtræk handler om bekymringen for indsigtsgener ved et byggeri i to fulde etager. Høringssvaret er gengivet i fuld længde i vedhæftede hvidbog.


På baggrund af høringssvaret og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med få redaktionelle ændringer. Ændringerne fremgår af rettelsesblad til kommuneplantillæg nr. 26.

Det indstilles, at lokalplan 500-87 vedtages endeligt med mindre ændringer, herunder at byggefelterne flyttes, således at der er mindst 5 meter til naboskel og at den maksimale bygningshøjde reduceres til 7 meter. Det skrives ind i lokalplanens bestemmelser, at der skal sikres vejadgang til ejendommene på Moltkesvej 12 og 14. Ændringerne fremgår af rettelsesblad til lokalplan 500-87.


Formål

Formålet med planerne er, at give mulighed for at tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse kan opføres i to etager.

Formålet med lokalplan 500-87 er, at udlægge området til boligområde i form af tæt-lav bebyggelse opført som rækkehuse i 2 etager. Det er desuden formålet at fastlægge områdets vejadgang samt at udlægge areal til vej, sti, parkering og fælles friarealer.


Ændringer i kommuneplanen

Kommuneplantillæg nr. 26 fastholder områdets anvendelse til boligområde og ændrer kun bestemmelserne om maksimalt etageantal, så det fremadrettet præciseres, at åben-lav bebyggelse og dobbelthuse kan opføres i maksimalt 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager. Desuden er muligheden for at drive let erhverv fra adressen Bråbyvej 1 fjernet. Det vil således kun være muligt at drive liberalt erhverv fra egen bolig, ligesom det er i alle andre boligområder.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tæt-lav bebyggelse i området i form af rækkehuse. Der kan etableres ca. 31 boliger på omkring 115 m² i området. Boligerne placeres i mindre enheder med op til 6 boliger. Der sikres private havearealer til de enkelte boliger. Haverne orienterer sig mod syd/syd-vest og indgangspartier til de enkelte boliger mod nord/nord-vest. Lokalplanen sikrer at der udlægges arealer til vej, sti, parkering og fælles friarealer. Der sikres desuden vejadgang til ejendommene på Moltkesvej 12 og 14, der i dag har vej-ret over Møbelsnedkeriets område.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


 • at kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med nedenstående redaktionelle ændringer og konsekvensrettes i rettelsesbladet til kommuneplantillægget.
  • at afsnit om høringsperioden tilføjes til redegørelsen s. 5

 • at lokalplan 500-87 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen
  • Afsnit om høringsperioden tilføjes til redegørelsen s. 8.
  • §1 - Formålet med lokalplanen tilføjes, at der skal sikres vejadgang til matr. 22ae og 22 af Haslev By, Haslev.
  • § 7.2 - tilføjes bestemmelse om at byggefelter skal ligge 5 meter fra skel mod naboer til lokalplanområdet.
  • § 7.6 - den maksimale bygningshøjde reduceres fra 8,5 meter til 7 meter.
  • § 7.8 - det præciseres, at sekundære bygninger tæller med i den samlede bebyggelsesprocent for området.
  • at kortbilag 2,3 og 4 konsekvensrettes som følge af ovenstående
  • at mindre tekniske rettelser der letter forståelsen af lokalplanen fremgår af rettelsesbladet.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


148. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende Lokalplan 500-85 og Kommuneplantillæg nr. 16 har midlertidigt været sat i bero på baggrund af den politiske behandling af sagen på mødet i Plan & Kulturudvalget den 25. september 2018 og de deraf følgende politiske drøftelser. Sagen genfremsættes nu og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 500-85 for blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2018 til den 29. maj 2018.


Offentlig høring
Center for Plan & Miljø har modtaget 15 høringssvar og en underskriftsindsamling i høringsperioden.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:


 • Spørgsmål til baggrunden for planlægningen og forslag om helhedsplan for de tre gamle skoler.
 • Et ønske om at fastholde den eksisterende anvendelse i området.
 • Spørgsmål til trafikanalysens konklusioner.
 • Bebyggelsens højde og typer.
 • Antallet af boliger.

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i vedhæftede hvidbog.


På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af kommuneplantillæg og lokalplan foreslås det, at kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt uden ændringer, og at der foretages en række ændringer i lokalplan 500-85. Begrundelserne for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftet hvidbog og ligeledes af vedhæftet rettelsesblad.


Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at omdanne EUC's ejendom på Skolegade i Haslev til boligformål med mulighed for indpasning af visse typer erhverv. EUC har gennem mange år drevet skolevirksomhed på ejendommen, men har i 2017 flyttet alle deres aktiviteter i Haslev til en anden adresse i byen. Udover at omdanne en del af den eksisterende bygningsmasse til boliger er det også ønsket at få mulighed for at opføre boliger i et nyt byggeri på området.

Da anvendelse til boligformål ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 16, som sikrer overensstemmelser mellem kommuneplan og lokalplan.


Kommuneplantillæg nr. 16

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge området til blandet bolig og erhverv. Der fastsættes bestemmelser for hvilke typer erhverv, der kan lokaliseres i området. Med kommuneplantillæg nr. 16 aflyses en del af den eksisterende kommuneplanramme, som udlægger området til offentlige formål.


Lokalplan 500-85

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet bolig og erhverv i form af etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med mulighed for indpasning af visse former for erhverv, herunder kontorerhverv. Formålet er at fastsætte bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med, at kulturarvsværdierne, stedets parkagtige karakter og ånd sikres bedst muligt.

Det er derudover formålet at sikre, at hovedbygningen forbliver synlig set fra syd, hvor den sammen med Emmaus og gymnasiet (MSG) udgør en vigtig "skyline" og fortælling om byens tid som skoleby.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen,

a) Kortbilag 2 præciseres jf. kortbilag 4 og § 6.2 i forhold til, hvor der kan være parkering

b) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 130 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

c) Byggefeltet på matrikel 18gl reduceres, kortbilag og lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes

d) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

e) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

f) At afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen

g) At anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

 1. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse, og
 2. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.Plan & Kulturudvalget, 27. august 2019, pkt. 109:

Sagen tilbagesendes til yderligere behandling. Der ønskes et planmæssigt forslag til vejbetjening af hele lokalplanområdet, med tilkørsel til Bråbyvej, således den hårde trafikbelastning mod Skolegade og midtbyen minimeres mest muligt, hvis der skal etableres optil 130 boliger indenfor området.

Der ønskes udarbejdet et notat, der beskriver konsekvenser samt de lovgivningsmæssige muligheder for etableringen af den alternative vejadgang iht. planloven mv.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Supplerende sagsfremstilling 26. november 2019:

Administrationen har udarbejdet et planmæssigt forslag til vejbetjening af lokalplanområde 500-85 fra Bråbyvej og om konsekvenser samt lovgivningsmæssige muligheder for etablering af den alternative vejadgang iht. Planloven. Notatet er vedhæftet som bilag til dagsordenen.


Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen,

a) Kortbilag 2 præciseres jf. kortbilag 4 og § 6.2 i forhold til, hvor der kan være parkering

b) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 130 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

c) Byggefeltet på matrikel 18gl reduceres, kortbilag og lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes

d) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

e) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

f) Afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen

g) Anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

3. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse, og

4. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.


Beslutning

Den administrative indstilling anbefales, med følgende bemærkninger, indstillingspunkt 2, b – ændres således at der maximalt må etableres 80 boliger i området med en samlet bebyggelsesprocent på 25 %.

Der må alene etableres boliger langs den vestlige side af grunden.

Der ønskes udarbejdet et notat/visualisering af forslaget der skal indgå i Økonomiudvalgets behandling af sagen.


Tilpasning af LAR betingelser på side 15 (regn og spildevand)


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


149. Godkendelse af høringsproces i forhold til Kultur og fritidspolitik 2020-2024

Sagsfremstilling

Hermed præsenteres et udkast til en ny Kultur- og fritidspolitik 2020-2024. Udvalget skal nu godkende at politikken sendes i supplerende høring i relevante politiske udvalg, råd og nævn i januar og februar 2020.


Politikken i hovedpunkter

Kultur og fritidspolitikkens vision for 2020-2024 indeholder følgende:


 • Faxe Kommune skal være et sted, hvor mange har lyst til at leve, engagere sig og opleve
 • I Faxe Kommune bidrager vi til et aktivt og udviklende kultur-, idræts- og fritidsliv
 • I Faxe Kommune fortsætter vi med at udvikle kultur-, idræts- og fritidsområdet
 • Vi udvikler fællesskaber og nye former for frivilligt engagement
 • I Faxe Kommune skabes der netværk og fællesnævner mellem kultur-, idræts- og fritidslivet, de frivillige, skolerne og dagsinstitutionerne, kulturinstitutionerne, erhvervslivet samt mange forskellige vækstmiljøer med fokus på bæredygtighed

I politikken beskrives de fem indsatsområder med følgende overskrifter:


 1. Fællesskab og samarbejde
 2. Fyrtårne og events
 3. Faciliteter
 4. Natur
 5. Synlighed og kendskab

De fem indsatser
Metodisk er der på hver af de fem indsatser arbejdet med 4 - 5 udviklingsområder, som beskriver hvad der skal arbejdes med de næste fem år. Efterfølgende er der et afsnit som beskriver indsatsen.

Faktabokse
Afslutningsvis er der fire faktabokse, som beskriver følgende emner:

 • kobling til øvrige politikker i Faxe Kommune
 • Byrådets Vision 2030
 • et portræt af 6 typiske kultur, fritids- og idrætsprofiler i Faxe Kommune på baggrund af en brugerundersøgelse lavet i samarbejde med Syddansk Universitet
 • FNs 17 verdensmål (en række af målene har givet inspiration til indsatserne)

Arbejdet med politikken
I politikken holdes der fast i de styrkepositioner og den mangfoldighed som allerede er til stede i kultur og fritidslivet. Faxe Kommune har de sidste fem år haft en mere faciliterende og koordinerende rolle. Den rolle fastholdes. Med den nye politik vil der fortsat være fokus på aktiviteter for den brede kreds og samarbejder på tværs af hele kultur- og fritidsområdet. Her opererer vi med aktører på et højt kunstnerisk niveau, samt et styrket samarbejde på tværs af kommunens centre bl.a. i forhold til eksisterende politikker.

I politikken tages der hensyn til et fortsat ønske om det brede samarbejde, en fortsat udvikling af alle de lokale initiativer for de mange, men også et spirende ønske om, at stikke ud, at gøre noget anderledes. En større parathed og ønske om, at kunne lave noget stort og/eller i højere grad, at "turde være stolte af" de begivenheder, events der allerede findes.

Udvidet høringsrunde
På baggrund af bemærkninger fra årets Kulturkonference, foreslår administrationen at høringsrunden udvides. En supplerende høringsunde vil give mulighed for at indhente høringssvar fra alle kommunens relevante politiske udvalg samt råd og nævn. Under hensyn til jul og nytår, lægges der op til at udvalget får en opsamling på mødet i marts 2020. Med den justering kan Byrådet først godkende politikken i april 2020. Se beskrivelse af udvidet høringsrunde i vedlagte bilag.

Til Plan & Kulturudvalgets drøftelse i marts 2020 vil der også foreligge et forslag til en handleplan for politikkens realisering, primært med fokus på den første halvdel af den femårige periode. 

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udkast til ny politik sendes i høring hos relevante politiske udvalg samt råd og nævn frem til den 25. februar 2020.

Beslutning

Godkendt. 


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


150. Beslutning om tilskud fra Kulturpuljen til Jordfestival 2020

Sagsfremstilling

Der søges om 80.000 kr. til afholdelse af JORD festival i foråret 2020. JORD festivalen er en kunst- og naturfestival, som blev afholdt første gang i maj 2019. Ifølge retningslinjerne for Kulturpuljen, skal projekter på over 50.000 kr. behandles politisk, hvorfor Plan & Kulturudvalget nu skal beslutte om kommunen skal yde tilskud til festivalen.


Formålet

JORD festivalen er en kunst- og kulturfestival for Faxe Kommunes borgere, med særligt fokus på formidling til børn og unge. Formålet er at skabe fokus på den gode samtale om natur og bæredygtighed samt hvordan kunsten kan bidrage til denne samtale. Festivalen indeholder et bredt samarbejde mellem lokale kulturinstitutioner og foreninger. Temaet i 2020 er OmSORG.


Festival

Med temaet OmSORG bliver fokus på børn og unges behov for omsorg når de sørger, den omsorg som et stigende antal ensomme mennesker savner og den omsorg som naturen har brug for. Efter inspiration fra andre kommuner ønsker festivalgruppen at oprette et grønt unge-råd, ligesom festivalen vil italesætte FN´s verdensmål og bidrage til debatten om verdensmålene i en kommunal kontekst.


Programmet for JORD festivalen 2020 indeholder bl.a.:

 • Dokumentarfilm om omsorg
 • Debatarrangementer
 • HAVER TIL MAVER - startskud til skolehaver
 • Udstillinger - biblioteker og Østsjællands Museum
 • Sorg-vandring og koncert - kunstnergruppen Myrkr
 • Teaterforestillinger - "Historien om V" og "Til Glæden"
 • Huskunstnerprojekter - for 2 folkeskolegrupper med temaerne Sorg/Afsked/Omsorg

Det fulde program er vedlagt som bilag.


Finansiering

Festivalens samlede budget er på 251.000 kr. Ansøger søger om 80.000 kr. i tilskud fra Faxe Kommune. Derudover søges der tilskud hos følgende: Statens Kunstfond, Nordeas lokalpulje, Brødrene Hartmann, og Knud & Dagny Andreasen fond. Festivalen modtog sidste år et tilskud på 70.000 kr.


Opsummering

Ansøgningen matcher kulturpuljens retningslinjer og indeholder udviklingsmuligheder. Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til PR og markedsføring. Tilskuddet gives under forudsætning af, at minimum 50 % af de planlagte aktiviteter udføres og at der udarbejdes en evalueringsrapport. Tilskuddet ydes fra Kulturpuljen 2020.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 1. at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. til PR og markedsføring
 2. at tilskuddet ydes under forudsætning af at minimum 50 % af de planlagte aktiviteter gennemføres, og
 3. at der udarbejdes en evalueringsrapport.

Beslutning

For indstillingen stemte: René Tuekær (L), Inger Andersen (A), Michael Christensen (C), Nellie Bradsted (V) og Per Thomsen (A).

Imod indstillingen stemte: Lars Folmann (O).


Indstillingen godkendt.


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


151. Beslutning om tilskud fra Kulturpuljen til Haslev Festspil 2020

Sagsfremstilling

Foreningen Haslev Festspil søger om 150.000 kr. til gennemførelse af familie-teaterforestillingen: "Haslev på sporet ... af fremtiden". Forestillingen er programsat til at spille medio oktober 2020 i anledning af Haslev bys 150 års jubilæum. Ifølge retningslinjer for Kulturpuljen, skal projekter der søger over 50.000 kr. behandles politisk. Der skal nu tages stilling til om Plan & Kulturudvalget ønsker at yde tilskud til projektet.


Formålet

Haslev Festspil har med sine mange festforestillinger gennem årene formået at bidrage til en lokal kulturel oplevelse, der har bred appel til hele familien. Som ved tidligere festspil vil bestyrelsen inddrage andre lokale aktører og foreninger i tilblivelsen af forestillingen, hvilket gør Festspillet til en mangfoldighed af aktører på kryds og tværs af hele kultur- og fritidsområdet.  


Projektet

Haslev Festspil har siden sin første forestilling, "Haslev på sporet" i forbindelse med Haslev bys 125 års jubilæum, spillet en forestilling ca. hvert andet år. Skuespillerne har i alle årene være både erfarne, professionelle og nye amatører, herunder også børn og unge. Som i de tidligere år forventes det at over 100 personer vil blive involveret i produktionen og opførelsen. Alle udvælges ved en audition, som forventes at finde sted i februar 2020.


Stykket er skrevet og instrueret af Steffen Sommerstedt, som i en årrække har instrueret festspil, samt lavet teaterforestillinger for børn og voksne med sit eget teater Aspendos.


Finansiering

Haslev Festspils budget er samlet set på 389.000 kr. De største udgifter er; professionel instruktør, scenografi, kostumer, lyd og lys samt formidling. Der søges lokale sponsorer samt en række fonde. Egenkapitalen er ved start 45.000 kr. Budgettet forventes at gå i balance jf. de beskrevne poster i det vedlagte budget.


Opsummering

Tilskud til Haslev Festspils jubilæumsforestilling i 2020 taler umiddelbart ind i de afsatte midler på 400.000 kr. som er afsat af Byrådet til fejring af Haslev bys 150 års jubilæum. Til disse midler er der udarbejdet særlige retningslinjer.

Igennem årene har der været en historisk tradition for at bevilge tilskud til festspillene via Kulturpuljen. Da de to puljer på mange måder supplerer hinanden og med henblik på at spare på de afsatte midler til jubilæumsåret, anbefaler administrationen, at der bevilges et samlet tilskud på 150.000 kr. til forestillingens realisering i 2020 via Plan & Kulturudvalgets Kulturpulje. Administrationen foreslår at beløbet fordeles, med halvdelen, 75.000 kr. i 2019 og de resterende 75.000 kr. i 2020.


Tidligere har Haslev Festspil modtaget tilskud til en forestilling på 100.000 kr., hvor tilskuddet også blev fordelt over to år.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at Haslev Festspil bevilges et samlet tilskud på 150.000 kr. til "Haslev på sporet - af fremtiden" og
 • at tilskuddet fordeles med 75.000 kr. i 2019 og 75.000 kr. i 2020.

Beslutning

Godkendt. 


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


152. Godkendelse af opdateret Restaurationsplan 2019

Sagsfremstilling

I denne sag skal udvalget godkende en opdateret Restaurationsplan. Planen fastsætter de overordnede retningslinjer og bestemmelser for behandlingen af sager om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid. Den nuværende Restaurationsplan skal revideres i forhold til ændret lovgivning samt Erhvervsstyrelsen seneste vejledning.


Administrationen har opdateret følgende afsnit/indhold:


Lovmæssige opdateringer:

 • Alderskravene er ændret fra 25 år til 21 år (afsnit 9 og 17)
 • Kravet om næringsbrev er ophørt - Derfor udgår afsnittet om næringsbreve
 • Restaurationsplanen er tilpasset erhvervsstyrelsen vejledning i forhold til bevillingslængde - Udgangspunktet er 8 år, men der kan være forhold i den enkelte sag, der gør, at udvalget fastsætter en kortere periode på 2 eller 4 år (afsnit 10)

Redaktionelle opdateringer:

 • Afsnit om Restaurationsplanens afsæt og historik (indledning)
 • Et forretningssted skal ansøge om alkoholbevilling hvis de ønsker at servere stærke drikke - drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover(afsnit 5.)
 • En ny redegørelse af ansøgningsmuligheder, samt en henvisning til blanketter (afsnit 7).
 • Hvad skal ansøger tage stilling til i ansøgningen - koncept og åbningstid (afsnit 8.)
 • Krav til ansøger - person eller selskab (afsnit 9.)
 • Afsnittet omkring lejlighedstilladelser er omskrevet for at få praksis til at fremstå mere klart (afsnit 17).
 • Forældede links og betegnelser er opdateret
 • Henvisninger til Erhvervs- og Kulturudvalget

Den opdaterede Restaurationsplan er vedlagt som bilag i to versioner (En med farvemarkerede ændringer og en "endelig" udgave).


Planen er i forbindelse med opdateringen sendt til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi for politiets bemærkninger. Politiet havde få sproglige og redaktionelle kommentarer til opdateringen.


Administrationens indstilling:

Administrationen indstiller at forslaget til den opdaterede restaurationsplan godkendes.


Den oprindelige Restaurationsplan er godkendt på et Byrådsmøde i 2012, da den var den første af sin slags og fastsatte visionen/rammerne for området.

Da der ikke er tale om en total omskrivning eller introduktion af ny praksis på området vurderer administrationen at den opdaterede Restaurationsplan kan godkendes endeligt i Plan & Kulturudvalget. 


Videre proces:

Efter endelig godkendelse opsættes materialet grafisk og trykkes i A4-format og publiceres på Faxe Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at den endelige restaurationsplan godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes til yderligere juridisk behandling. 


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


153. Meddelelser

Sagsfremstilling

Oversigt over arrangementer

Vedlagt er en oversigt over arrangementer på kultur- og fritidsområdet indtil foråret 2020.


Borgermøde vedr. Fejring af Haslev som stationsby 150 år

Tirsdag den 19. november blev der afholdt endnu et borgermøde for foreninger og aktører som deltager eller har lyst til at deltage med events/arrangementer i forbindelse med Haslev bys 150 års jubilæum i 2020. Formålet med mødet var at informere om status på projektet, logo-konkurrencen (indkommet 52 forslag), præsentation af projekter og en workshop, hvor deltagere kan udvikle ideer til arrangementer og få hjælp til realisering mv.


Status vedr. Oplev Faxe

Vi har tidligere informeret udvalget om, at firmaet bag appen "Oplev Faxe"- Mobile Identity er gået konkurs. Appen som Faxe Kommune har abonneret på i en fireårig periode (dog ikke i 2019), har fungeret på trods af konkursen. Det lader nu til at appen fungerer mere uregelmæssigt, hvilket vil sige, at nogle arrangementer vises, mens andre ikke overføres til appen. Vi henviser derfor ikke længere vores foreninger mv. til den. Events og arrangementer kan fortsat indtastes i KultuNaut og vises via deres digitale platform. Administrationen arbejder sammen med relevante partnere på oplæg til hvordan formidling af arrangementer mv. i fremtiden kan vises. Det er planen at præsentere løsningsmuligheder for formidling af arrangementer på Plan & Kulturudvalgets næste møde i januar 2020.


Ensemble Storstrøm - Godkendt årsrapport

Administrationen har modtaget brev fra Statens Kunstfond, at de har godkendt Ensemble Storstrøms årsrapport for 2018.


Plan & Kulturudvalgets Kulturkonference

Tirsdag den 5. november 2019 blev årets Kulturkonference afholdt. Der deltog ca. 30 repræsentanter fra hhv. de kulturelle institutioner, kulturelle foreninger samt øvrige aktører på kulturområdet. Der var oplæg fra Gladsaxe Kommune om deres implementering af FNs verdensmål i deres kultur og fritidspolitik til inspiration. Efterfølgende blev det første udkast til en ny Kultur- og fritidspolitik 2020-2024 drøftet. Renskrivning af deltagernes fælles tilbagemelding er vedlagt til information. 


Frivillighedskonference 2019

Frivilligt Samråd afholdte Frivillighedskonference d. 11. november i Kultunariet. Temaerne for konferencen var Nye former for frivillighed – med fokus på ad-hoc frivillige og samskabelse og samarbejdet mellem frivillige, foreninger og ansatte. Der deltog ca. 60 personer, fra foreninger, råd/udvalg og medarbejdere fra Faxe Kommune.


Prisuddelingen 2020

Prisuddelingen afholdes d. 10. marts på Kultunariet fra kl. 18.45 til kl. 21.00. Sagen kommer på dagsorden i januar 2020.


Møde med Haslev Hallernes bestyrelse

Udvalgsformanden og Centerchefens referat af møde med repræsentanter for Haslev hallernes bestyrelse den 8. november og 20. november.

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Der ansøges administrativt om landsplandirektiv om udviklingsområder i Faxe Kommune med ansøgningsfrist d. 1. december.


Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


154. Meddelelser (Lukket)
155. Lukket punkt: Beslutning om yderligere sagsbehandling (Lukket)
156. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
157. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt bestyrere (Lukket)
158. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrer (Lukket)
159. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrer (Lukket)
160. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrer (Lukket)
161. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)