Plan & Kulturudvalget - 27-08-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 27 august, 2019 - 16:00
Hent som fil:
104. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Michael Christensen (C) og Henrik Rützou Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.


105. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidler vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.177,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.197,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., fordelt med 10,2 mio. kr. på serviceområderne og 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter og ej-serviceområder.Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2018 og P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst. På grund af folketingsvalget og den manglende forhandling om kommunernes økonomi har KL ikke kunnet udsende pris- og lønskøn for juni. Dette anvendes til at beregne, hvor stor del af P/L-puljen, der skal frigives og dette vil først ske til budgetopfølgningen pr. 31. august. De anførte mer-/mindreforbrug for de enkelte udvalg er opgjort med forudsætning om, at PL-puljen frigives fuldt ud til områderne.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Plan & Miljø skyldes mindreforbruget dels Landsbypuljemidler som ventes overført til 2020, samt en budget til uforudsete ændringer vedr. kollektiv trafik. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

Der forventes ikke udfordringer med at overholde budgettet.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 10,9 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på ca. 4,0 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler.

For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter fortsat forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært negativ efterreguleringer af Kommunal Medfinansiering for aktiviteten i 2018 på 10 mio. kr., som skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget, hvorfor der på den øvrige del af driften skønnes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb vedrørende medfinansieringen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har stort fokus på indsatsen 'fra ledighedsydelse til fleksjob' samt indsats omkring omlægning af aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag.


Socialudvalget

Som følge af stigende udgifter på flere områder har Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat flere tiltag med henblik på at reducere driftsudgifterne. På baggrund af de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område forventes budgettet overholdt.


Børn & Læringsudvalget

Merforbruget på Børn & Læringsudvalgets område skyldes først og fremmest en stigning i elever visiteret til støttetimer og specialtilbud samt befordring af elever i specialtilbud m.v.

Børn & Læringsudvalget vedtog på sit møde den 26. juni 2019 en handleplan med kompenserende tiltag for 5,6 mio. kr., hvorefter området forventes at overholde budgettet for 2019. Konsekvensen af den vedtagne handleplan vil være synlig i beregninger og tabeller ved budgetopfølgningen pr. 31. august.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget og udgør 1.534,2 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der forventes forbrug på serviceområderne på 1.538,6 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 4,4 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme. (I dette tal er dog ikke medregnet handlingsplanen som vedtaget af BLU på juni-mødet, som reducerer serviceudgifter med 5,6 mio. kr.)

Der vil ske ændring af servicerammen i 2019 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer, men det må forventes, at kommunen under et er udfordret i forhold til at overholde servicerammen.


Demografimidler i budget 2019

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der til Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget beregnet budgetmidler som følge af demografitildelinger. For Børn & Læringsudvalget var opgørelsen negativ og skulle udmøntes direkte. For Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget var opgørelserne positive og aktivitetsopgørelserne viser nu, at de låste demografimidler bør frigives. Demografimidlerne indgår i de korrigerede budgetter.


Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 70,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært overførte igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018 til budget 2019.

 

 


Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige bruttoanlægsbudget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. (brutto udgift på 34,1 mio. kr. og indtægt på 26,1 mio. kr.) Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2020 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet negativ efterregulering af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Denne udgift er reduceret i skønnet på Center for Sundhed og Pleje, idet regeringen har givet kommunerne budgetsikkerhed på KMF. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag grundet merindtægt som følge af omlægning fra obligationer til aktier.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten, som i henhold til lånebekendtgørelsen opgøres som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. maj 2019 var den faldet til 122,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.365 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. Likviditeten skønnes pr. ultimo 2019 at ligge i niveauet 105-110 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 4,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 9,4 mio. kr. under det korrigerede budget.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre 88,6 mio. kr. og der må dermed forventes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 • at budgetopfølgningen tages til efterretning, og
 • at centrene fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse.

Beslutning

Anbefales.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


106. Drøftelse af behov for og omfang af kvalitetsstandarder

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalget til, at tage en konkret drøftelse i udvalget omkring behov og ønsker for udarbejdelse af kvalitetsstandarter under Plan & Kulturudvalgets område. Udvalget skal nu drøfte kvalitetsstandarder og omfang heraf med udgangspunkt i understående spørgsmål:

 • Hvad ønsker udvalget at synliggøre overfor borgerne omkring udvalgets besluttede servideniveau?
 • Kan udvalget med en kvalitetsstandard eller lignende bedre tage ansvar for og formidle den borgerrettede service – ift. kvalitetsniveau, omfang, frekvens og sagsbehandlingstid på det givne serviceområde?

Baggrund
Økonomiudvalget har i løbet af foråret 2019 arbejdet med en fælles tilgang og håndtering af kommunens arbejde med kvalitetsstandarder og det generelle politiske arbejde med serviceniveauer. Det er meget vanskeligt at få sat alle udvalg og opgaver ind i en fælles ramme. På den baggrund har Økonomiudvalget besluttet at sende opgaven videre til de enkelte fagudvalg, som nu skal drøfte om der er behov for kvalitetsstandarder og servicedeklarationer for de opgaver udvalget løser, og i så fald omfanget heraf.

Nuværende praksis på området
Der findes ikke konkrete kvalitetsstandarder på Plan & Kulturudvalgets område. På den anden side definerer retningslinjer og bestemmelser indholdet og omfanget af ydelsen. Som udgangspunkt bliver retningslinjerne fremlagt for udvalget til godkendelse ved opdateringer og ny lovgivning.

I Center for Plan & Miljø og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice arbejdes der inden for følgende rammer:

Folkeoplysningsloven, Lov om planlægning, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, Lov om byfornyelse og udvikling af byer, Kulturpuljen, Forsamlingshuspuljen, anlægspuljen.


I følge delegerings- og kompetenceplan for Plan & Kulturudvalgets område, besluttes serviceniveauer, kvalitetsstandarder og overordnede strategier af Plan & Kulturudvalget. Kvalitetsstandarden fastsættes via gensidig information om hvordan området varetages, retningslinjer og forvaltningspraksis.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget drøfter behov for og omfang af kvalitetsstandarder for de opgaver udvalget løser.

Beslutning

Udvalget ønsker beskrivelser/procesbeskrivelser af opgavevaretagelsen på kulturopgaver, borgerserviceopgaver og lokalplanopgaver.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


107. Temadrøftelse om udviklingsmuligheder i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Som opfølgning på de politiske drøftelser af en ny vision for Faxe Kommune: "Vores borgere, vores virksomheder, vores frivillige, vores bæredygtige fremtid, Vores kommune", foretages der en temadrøftelse om fremtidige udviklingsstrategier for Faxe Kommunes byer og landområder. Oplægget vil fokusere på mulige nye indsatsområder, som vil kunne indgå i en kommende planstrategi og i revisionen af Kommuneplan 2013.

Oplægget skitserer det videre arbejde med statens interesser i kommuneplanlægningen, de aktuelle landsplandirektiver og opfølgning på temaplanstrategi 2017. 
Eksisterende rammer for kommunens byudviklingsområder til boliger, blandet bolig og erhverv og erhvervsområder vil blive gennemgået, som baggrund for drøftelser af behov for fornyelser, ligesom der vil blive givet en status på planlægning for landsbyerne. Endelig vil der blive lagt op til en drøftelse af Faxe Kommunes særlige kendetegn, blandt andet på baggrund af den nye rapport om Faxe Kommunes kulturmiljøer.

Repræsentanter fra administrationen vil, på mødet, give et oplæg til drøftelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Landsplandirektiver.

Statens interesser i kommuneplanlægningen.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der foretages en temadrøftelse om den fremtidige udviklingsindsats i Faxe Kommune.

Beslutning

Udvalget ønsker følgende elementer ind i det fremadrettede arbejde:

 • Indhold og forventninger til lokalplaner, samt udviklingen i alle dele af kommunens bysamfund.
 • Alternative boformer og muligheder i fremtidige lokalplaner.
 • Håndtering af infrastruktur og forventninger til udstykkere.
 • Nationale krav til kommuneplanarbejdet.
 • Hul-udfyldning ved eksisterende bebyggelse i landzone.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


Vedhæftet bilag med præsentationsmateriale fra mødet.


108. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27 Solcellepark på Tryggevælde Mark

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 400-27, med tilhørende miljøvurdering, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser som ønsker at etablere en solcellepark på godsets mark – Tryggevælde Mark. Lokalplanområdet er på ca. 74 ha og ligger i den nordøstlige del af Faxe Kommune, mellem Karise og Hårlev, og tæt på grænsen til Stevns Kommune.


Det vurderes at arealet er velvalgt fordi:

 • solcelleparken etableres i et område der er udpeget som et særligt værdifuldt landbrugsområde, hvor Kommuneplan 2013 åbner mulighed for, at der kan planlægges for samfundsmæssige nødvendige anlæg, der ikke kan placeres i byerne.
 • arealet er relativt fladt og solcelleparken vil derfor kunne afskærmes visuelt, i forhold til det omkringliggende landskab, af et omkransende beplantningsbælte.
 • der er en eksisterende el-infrastruktur i området, som med fordel kan udnyttes til solcelleparken.
 • arealerne er i forvejen påvirket af infrastrukturanlæg - landeveje, Østbanen, 4 vindmøller, en transformatorstation, højspændingsmaster, en hovedtransmissionsledning for naturgas mv.

Arealet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (OD) og udenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Herudover støder området op til Tryggevælde og Stevns Ådal. Etableringen af solcelleparken vurderes at ville ændre arealanvendelsen til en mere grundvandsbeskyttende og naturbeskyttende karakter end den nuværende intensive landbrugsdrift, hvor der gødes og sprøjtes med bekæmpelsesmidler.


På side 5 i kommuneplantillægget er der redegjort for hvordan solcelleparken, og planerne for denne, forholder sig til Byrådets retningslinjer af 7. november 2018 for store solenergianlæg.


Solcelleparken får en samlet størrelse på ca. 74 ha og vil kunne producere cirka 60 mio. kWh. om året, hvad der svarer til cirka 15.000 enfamiliehuses årlige forbrug. Opstilling af solceller er således i tråd med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for, at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 30 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008. Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af får. Anlægget forventes at have en funktionstid på op til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.


Kommuneplantillæg

En mindre del af planområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde Å-T5 som udlægger arealet til tekniske anlæg, i form af op til 70 m høje vindmøller. Den resterende del af planområdet er ikke omfattet af en kommuneplanramme, men er alene udlagt til åbent land.


Med Kommuneplan 2013 udlægges dels et nyt rammeområde Å-T18 til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Herudover justeres bestemmelserne for rammeområde Å-T5, så det fremover vil være

muligt, at planlægge en solcellepark og transformatorstation indenfor området.


Fordebat/idéfase

Den ønskede udvikling kræver, at der indkaldes ideer før udarbejdelse af et nyt plangrundlag for området. Fra den 15. januar til den 12. februar 2019 gennemførte Faxe Kommune derfor en idéfase, som blev annonceret i HaslevPosten og FaxeBugten. Kommunen modtog i alt fire tilkendegivelser under idéfasen, som i hovedtræk handler om:

 • at der bør reserveres areal til oversigtsarealer og en cykelsti langs Køgevej,
 • at arealer der er omfattet af beskyttelseslinjerne omkring Tryggevælde å og en fredet gravhøj bør friholdes for anlæg, og
 • at bygherre bør foretage en arkæologisk forundersøgelse inden anlægsarbejdet.

Alle høringssvarene fremgår af, og er kommenteret i, vedlagte hvidbog og er i relevant omfang indarbejdet i planerne.


Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal muliggøre realisering af solcelleparken på Tryggevælde Mark. Derudover er lokalplanens formål at fastlægge principperne for arealdisponeringen og beplantningen indenfor lokalplanområdet således, at solcelleparken udformes hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet.


Hovedprincippet i lokalplanen er at bebyggelse, herunder solcellepaneler, skal placeres inden for byggefeltet vist på lokalplanens kortbilag 2. Byggefeltet er udlagt, så bebyggelsen overholder gældende vejbyggelinjer, åbeskyttelseslinjen samt placeres minimum 30 m fra beboelse defineret i forhold til matrikelskel eller naturlig brugsgrænse. Derudover er der i lokalplanen fastsat krav om, at bebyggelse skal placeres minimum 5 m fra beskyttede naturtyper og minimum 2,5 m fra diger. Endelig fastlægger lokalplanen krav om:

 • at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give reflektionsgener for naboer og trafikanter,
 • at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 3,5 m,
 • at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning, og
 • at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplantningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske. Plantebæltet må etableres i bufferzonen omkring byggefeltet.

Miljøvurdering:

I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet. Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. Miljøvurderingen er udarbejdet i samarbejde med bygherres rådgiver.


De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er:

 • Planernes påvirkning af den landskabelige værdi, herunder den visuelle påvirkning af nærmiljøet samt påvirkningen over større afstande.
 • Støj fra transformatorer og invertere.
 • Overfladebehandling af solcellepaneler – påvirkning af grundvand.
 • Planernes påvirkning af bilag IV-arter, der kan forekomme i området.
 • Reduktion af luftforurenende stoffer og drivhusgasser.
 • Reduktion af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand.

I miljøvurderingen konkluderes det, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer fordi:

 • Solcelleanlæggenes relativt lave højde betyder, at store dele af anlæggene vil være skjult på grund af terrænforhold, eksisterende beplantning og bebyggelse, samt de kommende plantebælter.
 • Transformatorstationen placeres omkring 500 m fra beboelse. Generelt skal anlægget overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
 • Der foreligger ingen oplysninger om risiko for afvaskning af skadelige stoffer i forbindelse med overfladebehandling af solcellepanelerne, som vil kunne påvirke overfladevand og grundvand.
 • Etablering af solcelleparken vurderes ikke at få negativ påvirkning på eventuelle bilag IV-arter i vandhuller inden for planområdet.
 • Solcelleparken vil reducere udledningen af CO2, Nox og SO2 fra konventionel energiproduktion
 • Udledning /nedsivning af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand vil være uændret eller reduceret

Offentlig høring

Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et offentligt borgermøde mandag den 21. oktober 2019 fra kl. 18:30 til kl. 20:00 på Kulturhuset Leopold i Karise.


Planerne og borgermødet vil blive annonceret i HaslevPosten/FaxeBugten og i Stevnsbladet i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).


Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til lokalplan 400-27, med tilhørende miljøvurdering, godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • at der afholdes borgermøde om planforslagene den 21. oktober 2019

Beslutning

Anbefales, med en bemærkning om, at bortskaffelsen skal ske iht. enhver tid gældende lovgivning på området.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


109. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende Lokalplan 500-85 og Kommuneplantillæg nr. 16 har midlertidigt været sat i bero på baggrund af den politiske behandling af sagen på mødet i Plan & Kulturudvalget den 25. september 2018 og de deraf følgende politiske drøftelser. Sagen genfremsættes nu og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 500-85 for Blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2018 til den 29. maj 2018.


Offentlig høring
Center for Plan & Miljø har modtaget 15 høringssvar og en underskriftsindsamling i høringsperioden.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

 • Spørgsmål til baggrunden for planlægningen og forslag om helhedsplan for de tre gamle skoler.
 • Et ønske om at fastholde den eksisterende anvendelse i området.
 • Spørgsmål til trafikanalysens konklusioner.
 • Bebyggelsens højde og typer.
 • Antallet af boliger.

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i vedhæftede hvidbog.


På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af kommuneplantillæg og lokalplan foreslås det, at kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt uden ændringer, og at der foretages en række ændringer i lokalplan 500-85. Begrundelserne for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftet hvidbog og ligeledes af vedhæftet rettelsesblad.


Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at omdanne EUC's ejendom på Skolegade i Haslev til boligformål med mulighed for indpasning af visse typer erhverv. EUC har gennem mange år drevet skolevirksomhed på ejendommen, men har i 2017 flyttet alle deres aktiviteter i Haslev til en anden adresse i byen. Udover at omdanne en del af den eksisterende bygningsmasse til boliger er det også ønsket at få mulighed for at opføre boliger i et nyt byggeri på området.

Da anvendelse til boligformål ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 16, som sikrer overensstemmelser mellem kommuneplan og lokalplan.


Kommuneplantillæg nr. 16

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge området til blandet bolig og erhverv. Der fastsættes bestemmelser for hvilke typer erhverv, der kan lokaliseres i området. Med kommuneplantillæg nr. 16 aflyses en del af den eksisterende kommuneplanramme, som udlægger området til offentlige formål.


Lokalplan 500-85

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet bolig og erhverv i form af etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med mulighed for indpasning af visse former for erhverv, herunder kontorerhverv. Formålet er at fastsætte bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med, at kulturarvsværdierne, stedets parkagtige karakter og ånd sikres bedst muligt.

Det er derudover formålet at sikre, at hovedbygningen forbliver synlig set fra syd, hvor den sammen med Emmaus og gymnasiet (MSG) udgør en vigtig "skyline" og fortælling om byens tid som skoleby.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 16 for Blandet bolig og erhverv vedtages endeligt uden ændringer,
 2. at Lokalplan 500-85 vedtages endeligt med nedenstående bemærkninger og ændringer og som konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen,

a) Kortbilag 2 præciseres jf. kortbilag 4 og § 6.2 i forhold til, hvor der kan være parkering

b) Det præciseres, at der maksimalt kan etableres 130 boliger i området i både ny og eksisterende bebyggelse

c) Byggefeltet på matrikel 18gl reduceres, kortbilag og lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes

d) Afsnit om integreret kunst og kunsthåndværk tilføjes redegørelsens afsnit om bevaringsværdier

e) Bygningskonstruktøruddannelsen tilføjes i redegørelsen

f) At afsnit om den offentlige høring tilføjes i redegørelsen

g) At anvendelsesbestemmelsen udvides med institutioner jf. kommuneplantillægget

 1. at tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelsen af lokalplanen kan indarbejdes inden planens offentliggørelse, og
 2. at lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til yderligere behandling. Der ønskes et planmæssigt forslag til vejbetjening af hele lokalplan området, med tilkørsel til Bråbyvej, således den hårde trafikbelastning mod Skolegade og midtbyen minimeres mest muligt, hvis der skal etableres optil 130 boliger indenfor området.

Der ønskes udarbejdet et notat, der beskriver konsekvenser samt de lovgivningsmæssige muligheder for etableringen af den alternative vejadgang iht. planloven mv.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


110. Prioritering af plansager august 2019

Sagsfremstilling

Prioriteringslisten med igangværende, kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt i april 2019.


Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.


 • Mørk blå farve markerer planer under udarbejdelse
 • Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring
 • Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat

I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Faxe Kommune modtaget følgende ansøgning om udarbejdelse af planer:


 • Jomfruens Egede aktivitetsskov: Lystrup og Jomfruens Egede ønsker at udvikle en aktivitetsskov og revitalisere godsets bygningssæt ved Jomfruens Egede og hermed bidrage med ny vækst i Faxe Kommune. Målet er at skabe liv i de gamle bygninger på Jomfruens Egede og den omkringliggende skov, samt bringe stedet tilbage som samlingspunkt i lokalområdet. Projektet vil skabe nye arbejdspladser og fungere som trækplaster i forhold til turisme. Planen er, at området blandt andet skal indeholde dyrehegn, sansestier, mulighed for at afprøve eller forbedre skydeteknik og køreteknik, samt kunne udfordre løberen og cykelrytteren. Projektet skal fungere som konference- og uddannelsescenter både i forhold til naturoplevelser, friluftsaktiviteter og landbrug. Ønsket er også at skabe en oplevelsesperle med fokus på at etablere et kommercielt projekt med åbenhed for befolkningen, så det vil være muligt at opleve herregården og dens landskaber og natur. Med beliggenheden i åbent land, delvist fredsskov, bevaringsværdigt landskab og kulturmiljø er der til projektet knyttet en række dilemmaer, som skal nøjere vurderes i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning for projektet.

 • Planer for et fjernvarmeanlæg i Haslev: Haslev Fjernvarme ønsker at nedlægge det eksisterende halmfyrede kraftvarmeværk og opføre et nyt flisfyret varmeværk, tæt på det gamle værk. Projektet omfatter et nyt varmeværk med kedelhal, flislager, askerum, kedelanlæg, røggasvaskere, varmepumpe og tilhørende personalebygning. Det nye varmeværk tænkes opført på et areal der ligger i landzone og som ikke er omfattet af den gældende lokalplan for varmeværket. Lokalplanen vil omfatte alle Haslev Fjernvarmes arealer ved Energivej.

 • Planer for en støjvold ved Nielstrup: En gruppe borgere fra Nielstrup landsby er gået sammen med en konsulent om at søge tilladelse til en støjvold mellem landsbyen og Sydmotorvejen. Voldens formål vil være at sænke trafikstøjniveauet i landsbyen til under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj, som er på 58 dB. Der er ansøgt om en støjvold på 14 meter i højden, mellem 1,2 og 1,4 kilometer i længden og 60 meter i bredden. Volden strækker sig et stykke syd for Nielstrup, da terrænet gør, at støjen primært sendes op til byen sydfra. Anlægsperioden vil formodentlig strække sig over 5 til 6 år. Volden vil ud fra beregninger sænke støjniveauet i selve Nielstrup med mellem 2 og 6 decibel afhængig af afstand til motorvejen. En forbedring på 3 decibel svarer til en halvering af støjen. Volden vil blive udformet, så dens hældninger og forløb gennem landskabet vil være varieret, for at indpasse den bedre i landskabet. Samtidig vil der blive indarbejdet rekreative elementer i voldens udformning.

 • Planer for solcelleparker ved Ny Næstvedvej og Kongsted Borup: Gisselfeld Kloster ønsker, at etablere to solcelleparker på et areal ved Ny Næstvedvej/Denderupvej samt på et areal syd for Kongsted Borup. Projektarealerne er på henholdsvis 45 ha og 23 ha. Men da dele af arealet ved Ny Næstvedvej er omfattet af vejinteressezonen for den planlagte motorvej til Næstved og andre dele er registreret som beskyttet natur mv. ventes det at solcelleparken her bliver væsentligt mindre. Begge arealer er omfattet af kommuneplanens udpegninger for bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskaber og geologisk interesseområde (Kalkflagernes land). Det vil sige at anlæggene placeres i områder med væsentlige landskabelige interesser. De kommende planer vil derfor indeholde krav om at solcelleanlæggenes højde ikke må overstige 2,5 m.

 • Planer for et tæt-lav boligområde i Kongsted Borup: Ejeren af ejendommen Borupvej 7 i Kongsted Borup ønsker at nedrive den tidligere landbrugsejendom og i stedet opføre 14 tæt-lav boliger af hver ca. 75 m². Projektområdet er på ca. 4500 m² og med den foreslåede bebyggelse udnyttes ejendommen ca. 21 %. Ejendommen er omfattet af lokalplan 1200-33 for Kongsted-Borup landsby som udlægger området til landsbyformål og fastlægger at grunde skal udstykkes med en mindste grund-størrelse på minimum 1000 m². Projektet kræver således at der udarbejdes en ny lokalplan, der åbner mulighed for tæt-lav byggeri.

 • Planer for udvidelse af Dalby hotel: Ejeren af Dalby hotel ønsker, at opføre op til 15 hotelhytter i den store parklignende have bag det eksisterende hotel på Vordingborgvej 425. Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig/erhverv, herunder hotel. Ejendommen er beliggende i landzone og for projektets fremme skal der derfor udarbejdes en lokalplan. Ønsket er, at projektet kan være klart til sæson 2019.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer godkendes.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:

 • Udvalget ønsker at planer for Jomfruens Egede prioriteret.
 • Udvalget ønsker at planer for fjernvarme i Haslev prioriteret.
 • Udvalget ønsker ikke prioritering af en lokalplan omkring støjvold ved Nielstrup.
 • Udvalget ønsker ikke ændring af eksisterende lokalplan ved Kongsted Borup.
 • Udvalget ønsker at planer for udvidelse af Dalby Hotel prioriteret op.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


111. Ansøgning om tilskud til Haslev Festdage 2020 & 2021

Sagsfremstilling

Denne sag handler om tilskud til Haslev Festdage i 2020 & 2021, idet større kulturelle projekter skal behandles af Plan & Kulturudvalget.


Der skal tages stilling til om man vurderer at Haslev Festdage fortsat har en værdi og betydning, der kan begrunde et tilbagevendende tilskud.
Hvis ja, er man indstillet på at give tilskud på samme niveau som i 2018 og 2019? og hvis nej, hvad er argumenterne herfor?


Ansøgning

Foreningen Haslev Festdage søger om fortsat støtte til Haslev Festdage. Foreningen beskriver, at Festdagene 2019 blev et vel gennemført arrangement, der ikke gik fri af regn og tordenvejr. Foreningen oplyser at ca. 5000 mennesker gæstede festpladsen over de to dage i juni måned og at foreningen vurderer at Festdagene (igen) var til stor glæde for kommunens borgere og et antal besøgende, der havde fundet vej til Haslev Festdage.


Foreningen Haslev Festdage kvitterer for Faxe Kommunes hidtidige støtte til Haslev Festdage - og et godt samarbejde med Kommunen om plads, godkendelser af forskellig art med mere. Festdagene anfører, at den kommunale støtte fungerer som en grundlæggende sikring, idet Festdagene er afhængig af mange donationer for at få det til at lykkes. Festdagenes økonomi er let påvirkelig, idet dårligt vejr har betydning for antallet af besøgende. Samtidig argumenterer foreningen med en stor frivillig indsats, både fra bestyrelsen og fra de mange foreningsfolk og andre, der uanset opgave, er med til at gennemføre Haslev Festdage.  


Festdagene oplyser endvidere at foreningen Haslev Festdage er momsfritaget. SKAT forudsætter dog, at foreningen opnår et overskud der er rimeligt i forhold til foreningens aktiviteter. Hovedparten af overskuddet skal gives videre til almene formål og modtagerne skal godkendes af SKAT. Foreningen vurderer at en manglende momsfritagelse, vil have alvorlige konsekvenser for Haslev Festdage.


Baggrund 

Haslev Festdage har godt 11 år på bagen. Det har gennem alle årene været ønsket at arrangere en festival med et bredt musikprogram og med bred appel, hvor familier kan være sammen og få gode oplevelser. Grundtanken har været at skabe en større begivenhed til gavn og glæde for kommunens borgere - og at markere at der sker noget i Faxe Kommune. Billetpriserne skulle være på et niveau, der er overkommeligt for så mange som muligt. Festdagene har i en årrække udtrykt det med: "en god oplevelse i Faxe Kommune", som eftersætning til "Haslev Festdage". Haslev Festdage startede som et aktivitetsudvalg under Haslev Handelsstandsforening, men er i dag organiseret som en selvstændig forening. Haslev Festdage har gennem alle årene modtaget tilskud fra Faxe Kommune, fra et beskedent starttilskud i 2009 på 35.000 kr. til 250.000 kr. i de seneste år.


Administrationen har fuldt udviklingen for Haslev Festdage og konstaterer, at antallet af besøgende har udviklet sig positivt over årene. Vejret har nogle år har haft stor betydning, og bidrog i flere år til underskud. Over årene er det lykkedes at få balance og give overskud, som forudsat af SKAT. Musikprogrammerne har været relativt brede, med appel til bredt publikum. Der arbejdes nu med en planlægningshorisont på 12-14 måneder, blandt andet fordi musikprogrammet kræver en længere horisont.


Haslev Festdage er efterhånden kommet på arrangement- og festivallandkortet. Primært som et godt by-/kommune-arrangement på Sjælland. Haslev Festdage er blandt de største kulturelle begivenheder i Faxe Kommune - hvis ikke den største, med respekt for at det kan været svært at opgøre deltagelsen (publikum) i Kulturnatten, Crazy Night og tilsvarende arrangementer.


Fortsat kulturstøtte?

Kulturpuljen rummer muligheder for at støtte tilbagevendende kulturelle aktiviteter, hvis man vurderer at de fortsat har værdi og betydning for borgere i Faxe kommune. Det er et centralt spørgsmål i vurderinger af om man fortsat vil støtte Haslev Festdage.

Konsekvenser af et nej til kommunalt tilskud er vanskelig at beskrive. Det vil sandsynligvis efterlade en vis usikkerhed hos Haslev Festdage i forhold til fremtiden. Et nej, giver et større råderum til andre kulturelle aktiviteter, for så vidt Kulturpuljen har et stort set uændret økonomisk niveau.


Det er administrationens vurdering, at der i kraft af Haslev Festdages program, publikum og placering på festival-landkortet kan argumenteres for en fortsat værdi og betydning - og at Haslev Festdage på den måde opfylder betingelserne for fortsat støtte fra kulturpuljen. Som nævnt er planlægningshorisonten relativ lang, hvorfor en aftale for 2 år (eller længere) kan bidrage til større sikkerhed i arbejdet med økonomi og programlægning.


Administrationen anerkender, at der er et økonomisk dilemma i at støtte, når arrangementet giver (og skal give) overskud. Regnskabet for 2018 er ikke endeligt, men efter foreningens oplysninger bliver overskuddet på ca. 180.000 kr., hvoraf der er videregivet ca. 120.000 kr. til frivilligt arbejde/almene formål i Faxe Kommune og der har været 50 - 60.000 kr. til foreningens fortsatte drift og planlægning af næste års arrangement. Det skal ses op mod en samlet omsætning på ca. 4 millioner kroner.


Det er samtidig administrationens oplevelse/vurdering at det kommunale bidrag har betydning for om andre, virksomheder med flere vil støtte Haslev Festdage. Det synes også at være oplevelsen i nabokommunerne, hvor kommunerne også i større eller mindre grad bidrager til Vordingborg Festuge, Ringsted Festival og flere, større musikarrangementer i Næstved Kommune.


Aftale om støtte i 2018 og 2019 (budgetforlig)
Tilskud til Haslev Festdage for 2018 og 2019 blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2018. I samme beslutning forhøjede man også Kulturpuljen med 400.000 kr. Forliget indebar tillige at Festdagene herefter skal søge for 2 år frem - og det har foreningen Haslev Festdage nu gjort. Budgetforliget bidrog dengang til at løse et dilemma omkring kommunens tilbagevendende tilskud til Festdagene og tilskuddets størrelse, set i forhold til den samlede Kulturpulje. Tilskuddet de seneste to år på 250.000 kr. pr år er udbetalt via Plan & Kulturudvalgets Kulturpulje.


Indstilling

På baggrund af ansøgning, historik og kulturel betydning indstiller administrationen, at Foreningen Haslev Festdage modtager et tilskud i såvel 2020 som 2021 på 2019-niveau (250.000 kr.). Der sker under forudsætning af godkendelse af budget 2020 (og overslagsår), herunder en Kulturpulje på et uændret niveau.

I overensstemmelse med budgetforliget for 2018, indstilles det også at der søges igen om et år for 2022.


Godkender Plan & Kulturudvalget indstillingen, kan et tilsagn om støtte først fremsendes til foreningen Haslev Festdage, når budget 2020 er godkendt.  

Lovgrundlag

Intet - udover retningslinier for Faxe Kommunes Kulturpulje

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at foreningen Haslev Festdage modtager 250.000 kr. i tilskud til Haslev Festdage i hhv. 2020 og 2021, og
 • at foreningen til næste år kan søge om tilskud for 2022.

Beslutning

Mikkel Dam (I) løfter sagen til Byrådet.


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


112. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra råd, bestyrelser og udvalg

Oversigt over arrangementer
Vedlagt er en oversigt over arrangementer i efteråret og vinteren 2019.

Waves teaterfestival i Faxe Kommune
Cantabile 2 (egnsteater i Vordingborg) afvikler igen i år Waves teaterfestival i perioden 25. august - 31. august. Festivalen har været afholdt siden 1989. I festivalperioden kommer teatergrupper fra hele verden. Teaterforestillingerne er af meget høj kvalitet. I forbindelse med festivalen afholdes SKVULP som er et tilbud til skolerne med nogle af de deltagende teatergrupper. Faxe Kommune har deltaget i SKVULP siden 2013 og i år er der købt en teaterforestilling til hver af skoleafdelingerne i Faxe Kommune. Udgiften til køb af forestillinger er 45.000 kr. Læs mere om Waves og SKVULP: https://www.wavesfestival.dk/skvulp/

Indvielse af "Mødestedet" i parken ved det tidligere Haslev Seminarium
Gadetårnet som tidligere stod i rundkørslen i Jernbanegade i Haslev blev genindviet tirsdag den 7. maj 2019 i parken på det tidligere Haslev Seminarium. Tårnet blev nu døbt "Mødestedet", da tanken med gadetårnet oprindeligt var, at det skulle være et mødested. Men placeringen i rundkørslen forhindrede dette. Genplacering er lavet i samarbejde med kunstnerne Karen Bennicke og Peder Rasmussen og har sammenlagt kostet 170.000 kr.

Indvielse af kunstnerisk forskønnelse af rundkørslen ved Faxe
Forskønnelsesprojektet i rundkørslen ved Faxe blev indviet og døbt "Kalkrunden" ved et arrangement torsdag den 20. juni 2019. Der blev holdt taler ved hhv. René Tuekær, Jesper Milan fra Østsjællands Museum og kunstneren Mortens Schelde, som har lavet kunstværket til rundkørslen. Realisering af projektet har sammenlagt kostet 175.000 kr.

Indvielse af ny indgang til Geomuseet i Faxe

Mandag den 1. juli 2019 blev den nye indgang til Geomuseet i Faxe indviet. Mange interesserede borgere var mødt op og der var stor glæde blandt medarbejdere på museet, politikere og de mange gæster.

https://sn.dk/Faxe/Se-billeder-Ny-indgang-til-fortiden/artikel/853243

Kulturkonferencen - Ny dato
Plan & Kulturudvalgets Kulturkonference afholdes tirsdag den 5. november 2019, kl. 19-21.30 i kantinen på Rådhuset, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Østsjællands Museum
Administrationen har modtaget Østsjællands Museums "Budget- og Likviditetsopfølgning" samt noter (medfølger som bilag).


Rapport om Faxe Kommunes kulturmiljøer

Der er nu udarbejdet en rapport med en gennemgang af Faxe Kommunes kulturmiljøer. Rapporten er udarbejdet af Arkitektskolen i Aarhus med økonomisk støtte fra Realdania og i tæt samarbejde med Faxe Kommune og Østsjællands Museum. I rapporten screenes 39 kulturmiljøer rundt om i kommunen. Temaet for kulturarven i Faxe Kommune er: Herregårde og landsyer, Kalkindustri, Jernbanen og Velfærdsturisme. Endelig rummer rapporten løsblade med 5 udvalgte kulturmiljøer: Vester Egede, Haslev midtby, Heering likørindustri, Faxe Kalkbrud og Vemmetofte Kloster. Rapportens konklusioner vil blive forelagt til behandling på et efterfølgende møde i Plan & Kulturudvalget.Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning


Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).


113. Meddelelser (Lukket)
114. Lukket pnkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
115. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)