Plan & Kulturudvalget - 27-10-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 27 oktober, 2020 - 16:00
Hent som fil:
132. Godkendelse af dagsorden

ØkonomiSagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.133. Revision af Kommuneplan - Temadrøftelse om åbent land, teknik og miljø

Sagsfremstilling

På Plan & Kulturudvalgets møder (den 25. februar, den 26. maj og den 23. juni), er udvalget blevet præsenteret for temaer, som skal indgå i arbejdet med revisionen af Kommuneplanen. Udvalget har indtil videre drøftet temaerne landsbyer, natur, bosætning, infrastruktur, erhverv og turisme.


Denne temadrøftelse handler om det åbne land, teknik og miljø. Emner der kan sættes til drøftelse er for eksempel:


 • Telemaster i landzonen
 • Udpegning af store husdyrbrug
 • Udpegning af støjkonsekvenszoner
 • Nye krav til klimatilpasning
 • Placering af solcelleparker

Lovgrundlag

 Planloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at temadrøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

134. Orientering om Forventet regnskab pr. 30. september 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på tal fra den 30. september


I denne sag præsenteres I for de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift, samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I det vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


Opfølgning på den samlede drift:

Der skønnes en samlet overskridelse på 7,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Opfølgning på serviceudgifter:

Skønnet på kommunens samlede serviceudgifter er faldet med ca. 0,4 mio. kr. siden skønnet for august.

Den samlede overskridelse på serviceudgifterne er ca. 25,0 mio. kr. målt i forhold til det nyeste sigtepunkt (serviceramme + Covid-19 kompensation).

Budgetoverskridelsen skyldes en kombination af øget aktivitet og udgifter til Covid-19, som ligger ud over den kompensation vi har modtaget. Sigtepunktet udgør 1.613,8 mio. kr.


Som det fremgår af ovenstående tabel, skyldes udviklingen et fald i de forventede udgifter hos Økonomiudvalget samt en stigning hos Senior & Sundhedsudvalget. De resterende udvalg viser en uændret forventning siden august.


Opmærksomhedspunkt:

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag, og ligeledes henvises til Økonomiudvalgets orientering om forventet regnskab pr. 31. august på udvalgets møde d. 30. september 2020.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

135. Status over ansøgte solcelleparker i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

På mødet den 22. september 2020 besluttede Plan & Kulturudvalget: "at der i forbindelse med udarbejdelsen af den nye Kommuneplan indarbejdes en kapacitetsvurdering i forhold til mulighed for udbygning af solcelleanlæg. Administrationen følger op på nuværende lokalplaner der er godkendt til solcelleanlæg, med henblik på en status af, hvor langt de er i projekteringen af de enkelte anlæg. Punktet genoptages på mødet i november."


Der gives her et overblik over de projektansøgninger kommunen har modtaget de senere år, deres forventede effekt og deres aktuelle status.


Overblik

Faxe Kommune har siden 2016 modtaget i alt 12 ansøgninger om solcelleparker med en forventet samlet effekt på ca. 546 MWp (Kilo watt peak (kWp) er betegnelsen for den maksimale produktionskapacitet for et givent solcellepanel/anlæg/park).


Byrådet har vedtaget lokalplaner for 5 solcelleparker og meddelt byggetilladelse til 4 anlæg. Ligeledes er der meddelt dispensation fra en gældende lokalplan og givet byggetilladelse til et anlæg ved Faxe Allé i Faxe. De 6 anlæg forventes tilsammen få en samlet effekt på 283 MWp.


Byrådet har sendt et forslag til lokalplan for en solcellepark ved Jomfruens Egede i høring. Projektet har en forventet effekt på 149 MWp. Erhvervsstyrelsen har nedlagt veto mod planen for de dele der ligger i bevaringsværdigt landskab. Kommunen forhandler pt. med Styrelsen om en justering af projektet. Projektets endelige omfang er således p.t. ukendt.


Her udover er følgende solcelleprojekter optaget på lokalplanlisten:

 • To solcelleparker syd for Kongsted Borup og syd for Vester Egede med en forventet effekt på henholdsvis 20 MWp og 33 MWp. Disse planer har været i idéfase men afventer, efter bygherres ønske, afgørelsen fra Staten om beliggenhed i bevaringsværdigt landskab.
 • To solcelleparker nord for Rønnede og syd for Tokkerup med en forventet effekt på henholdsvis 35 MWp og 22 MWp. Disse planer har været i idéfase.
 • En solcellepark ved Energivej i Haslev med en forventet effekt på 4 MWp.


Til dato er der opført et mindre anlæg på ca. 12 ha ved Turebylille. Dette anlæg anslås at have en effekt på ca. 10 MWp.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning, at yderligere udlægning af lokalplaner til solcelleanlæg afventer færdiggørelsen af den nye Kommuneplan. Herunder, at Energinet kontaktes med henblik på en vurdering af kapacitet til at aftage strøm fra allerede projekterede/godkendte solcelleanlæg i Faxe Kommune, som en del af denne vurdering ønskes der både en vurdering af den samlede kapacitet, samt en individuel vurdering af de enkelte projekterede/godkendte solcelleanlæg.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye Kommuneplan skal de allerede vedtagne retningslinjer indarbejdes, herunder skærpelse af regler omkring beplantning med mere.


Fraværende: Ingen.

136. Beslutning om prioritering af planer oktober 2020

Sagsfremstilling

Prioriteringslisten med igangværende og kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt i august 2020. Udvalget skal nu godkende prioritering af planerne.


Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.

 • Mørk blå farve markerer planer under udarbejdelse
 • Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring
 • Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat


I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Faxe Kommune modtaget følgende ansøgninger om udarbejdelse af planer:

 • Omfartsvej ved Haslev: Byrådet har i forbindelse med budget 2021 besluttet, at der skal etableres en ny østlig omfartsvej ved Haslev. Projektet indebærer, at der skal etableres et nyt vejanlæg mellem Ny Ulsevej og Køgevej. Herunder skal der etableres svingbaner, rundkørsler eller lysregulering, samt bassiner til opsamling af overfladevand. Den samlede strækning er ca. 1,2 km. Store nye vejanlæg i og ved byer og bymæssig bebyggelse udløser lokalplanpligt. Da projektet ikke er beskrevet i Kommuneplan 2013 skal der ligeledes gennemføres en idefase og udarbejdes et kommuneplantillæg.
  Projektområdet ligger mindre end 500 m fra fuglebeskyttelsesområdet - søer ved Bregentved og Gisselfeld. Der bør derfor udarbejdes en vurdering af projektets konsekvenser for fuglebeskyttelsesområdet, samt eventuelt en miljøvurdering (MV) af planerne og en miljøkonsekvensrapport (VVM) af projektet.


 • Nye faciliteter ved Camp Adventure: Lokalplan 1200-39 fra 2019 giver bonusvirkning til en række projekter herunder et mindre hotel på 500 m² som skal opføres i et udlagt byggefelt i lokalplanens delområde D. Camp Adventure har i sensommeren 2020 søgt om en ny placering af hotellet og om at øge arealet til 3.000 m². De ønsker også at etablere en servicebygning i delområde A3, hvor der i forvejen kan etableres et aktivitetstårn mm. Tårnet ønskes suppleret med mødelokale, café og enkelte overnatningsmuligheder. Muligheden for overnatning i område A3 ønskes ændret fra shelters til mindre hytter eller glampingtelte. Endelig ønskes der mulighed for 5 anneksbygninger i forbindelse med deres nye glamping-område i delområde C1. Nævnte projekter kræver, at der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan for de centrale områder ved Brødebækgård. Planområdet er ikke omfattet af væsentlige beskyttelsesinteresser udover skovbyggelinje og planen er umiddelbart i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.


 • Udvidelse af lokalplan 1000-38 for industriområdet i Rønnede: I forbindelse med Kommuneplan 2013 blev rammeområde (R-E1) for Rønnede Erhvervsområde udvidet med ca. 2,8 ha ved Vordingborgvej. Udvidelsen skete efter ønske fra Bay Christensen, som havde planer om at udvide forretningen. Bay Christensen har nu konkrete udvidelsesplaner og ønsker derfor at få udarbejdet lokalplan. Da området er optaget i den gældende Kommuneplan skal ønsket nyde fremme. Det foreslås, at der alene sker en udvidelse af lokalplanområdets afgrænsning.


 • Bofællesskab ved Førslev Mølle: Ejerne af den gamle mølle i Førslev ønsker, at etablere et bofællesskab til ca. 9 beboere på ejendommen. Bofællesskabet skal indrettes i eksisterende og nye bygninger; og har et omfang der kræver, at der udarbejdes en lokalplan. Projektet ligger akkurat uden for landsbyen og det vurderes, at det vil være muligt at justere landsbyafgrænsningen gennem et kommuneplantillæg. Inden planlægningen påbegyndes skal der gennemføres en idefase jf. planlovens § 23c.


 • Lokalplan for rækkehuse i lokalplanområde 1000-50, ved Dalgårdsvej i Rønnede: Lundhuset ApS/K. Jensen Ejendomme ApS ønsker at erhverve Faxe Kommunes storparcel 10 og 11 og opføre rækkehuse af samme type, som på den gamle boldbane i Kongsted. Lokalplanen beskriver imidlertid ret præcist, hvilken type boliger man ønsker i storparcel 10 og 11 og at det er individuelle enfamilieshuse på små grunde. Der vil derfor skulle udarbejdes en ny lokalplan, for at muliggøre rækkehuse. Administrationen foreslår, at lokalplanen sættes på prioriteringslisten, men at udarbejdelsen afventer at der indgås betinget købsaftale på de to storparceller.


 • Støjvold ved Nielstrup: Jord.dk har den 28. september fremsendt et lokalplanudkast for en Støjvold ved Nielstrup, samt genfremsendt udkast til ideoplæg. Formålet er, at demonstrere deres fortsatte engagement i støjvoldsprojektet og at anmode udvalget om at prioritere lokalplanens udarbejdelse.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer drøftes.

Beslutning

Følgende sager prioriteres til videre behandling af et enigt udvalg:


 • Camp Adventure
 • Bofællesskab ved Førslev Mølle
 • Industriområde i Rønnede


Omfartsvej ved Haslev prioriteres til videre behandling af René Tuekær (L) Michael Christensen (C), Lars Folmann (O), Nellie Bradsted (V) og Erik Rasmussen (V).


Knud Erik Hansen (A) og Inger Andersen (A) ønsker ikke at prioritere omfartsvej ved Haslev.


Lokalplan for rækkehuse i lokalplanområde 1000-50 og støjvold ved Nielstrup genoptages på næste møde.


Fraværende: Ingen.


137. Endelig vedtagelse: Lokalplan nr. 500-92 For boliger på Engen i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-92 Boligområde på Engen i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 30. september 2020 til den 1. oktober 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 1 høringssvar, der handler om højden på beplantning mod vej. Planafdelingen har i processen været i dialog med ansøger og Heegaard Bolig om lokalplanforslaget. Ansøger har fået udkast til lokalplanforslag til udtalelse og er i den forbindelse kommet med bemærkning om, at bebyggelsens højde er reduceret til 1½ etage uden mulighed for etablering af tagterrasser. Bemærkningen er taget med i hvidbogen der er vedhæftet som bilag.

Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvarene giver anledning til at lokalplanen ændres, således at der gives mulighed for, at boligerne kan etableres i 2 etager og med mulighed for tagterrasse ovenpå 1. etage. Ændringerne fremgår af det vedhæftede rettelsesblad til lokalplan 500-92.


Baggrund

Den oprindelige lokalplan blev endeligt vedtaget i juni 2015. Begrundelsen for at ændre lokalplanen er, at potentielle købere af de attraktivt beliggende grunde, i et naturskønt bynært område, har en naturlig forventning om at kunne opføre deres drømmehus. Dette er ikke er muligt inden for de meget detaljerede bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanens § 8. Samlet set vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en opdateret lokalplan således, at der bliver en større frihed og variation til at bygge på de udstykkede parcelhusgrunde. Samtidig vil det gøre den fremadrettede administration af lokalplanen langt mere enkel og forståelig for de kommende beboere i området.


Lokalplan 500-92

Lokalplanen baserer sig i stort omfang på en videreførelse af indholdet i den oprindelige lokalplan, med udlæg af området til boligformål og et stort fællesareal. Der åbnes mulighed for at opføre byggeri med taghældning og tagudhæng. Der vil dog fortsat være mulighed for at opføre bebyggelse i 2 etager med flade tage og tagterrasser. Byggehøjden er fortsat 8,5 meter. Der gives mulighed for nogenlunde det samme materialevalg, og der fastsættes en samlet farveskala for facader og tage, som bliver gældende for hele området.


Endelig er lokalplanen opdateret i forhold til spildevand, vejprojekt og udstykningsplan for området.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at lokalplan 500-92 vedtages endeligt med følgende ændringer og som konsekvensrettet i rettelsesbladet til lokalplanen:

 • Bebyggelsens maksimale højde ændres fra 1½ til 2 etager, § 1 og § 7.3 konsekvensrettes, og
 • Tilføjelse af ny § 8.8 Der kan etableres tagterrasser. Der må dog ikke etableres tagterrasser i 2. sals højde.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

138. Beslutning om ny Biblioteks- og Borgerservicepolitik 2021-2025 og dertilhørende procesplan

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes nuværende Biblioteks- og Borgerservicepolitik blev vedtaget af Byrådet den 11. februar 2016. Politikken gælder til og med 2020. Med denne sag indstiller administrationen, at der igangsættes en proces, der fører til en ny Biblioteks- og Borgerservicepolitik. Udvalget skal derfor godkende igangsættelsen af en ny Biblioteks- og Borgerservicepolitik 2021-2025 og tilhørende procesplan.

Procesplanen opsummeret:
Processen for udarbejdelse af en ny biblioteks- og borgerservicepolitik er tænkt i flere faser:

 • Visioner:
  Indledningsvis vil der være en visionsfase, hvor fremtidens tendenser for biblioteker og borgerservice drøftes internt i huset. Visionsfasen vil løbe hen over december 2020.
  Der lægges op til en drøftelse i Plan & Kulturudvalget på mødet den 1. december 2020 med henblik på at formulere udvalgets ønsker, input og forslag til målsætninger mv. i en ny politik.
 • Inddragelse:
  I inddragelsen af eksterne brugere lægger procesplanen op til en digital inddragelse af aktører fra kultur-, undervisnings- og ældreområdet, samt de eksisterende brugere. Administrationen tænker, grundet Covid-19 udbrud, at lade processen være så digital som muligt, og lade den løbe hen over januar/februar 2021. I den digitale dialogfase inddrages aktører som ikke tidligere har været indbudt i tilblivelsen af en ny biblioteks og borgerservicepolitik. En dialog med vuggestuer/dagplejere, børnehaver, folkeskoler, ungdomsskolen og gymnasiet vil blive etableret. Parallelt med børne- og ungeindsatsen vil biblioteket føre en dialog med ældrerådet og kommunens plejecentre om deres behov for betjening og ønsker til fremtiden. Der vil blive lavet et spørgeskema til vores faste brugere, så de også kan bidrage til fremtidens bibliotek.

For Borgerservice vedkommende gennemfører administrationen en spørgeskemaundersøgelse om brugernes tilfredshed og ønsker til fremtiden.

 • Skrivefase/høring:
  I marts/april 2021 vil administrationen udarbejde et udkast med afsæt i det indsamlede materiale og efterfølgende sende udkastet i høring i maj/juni 2021.

Udvalget orienteres undervejs, bl.a. ved en midtvejsstatus i februar/marts 2021.


 • Beslutning:
  Der lægges op til at en ny politik kan besluttes af Byrådet i juni 2021, efter at Plan & Kulturudvalget har haft lejlighed til at drøfte høringssvar og et opdateret udkast til ny politik.


Opsamling:

Administrationen indstiller at der igangsættes arbejde med en ny biblioteks- og borgerservicepolitik og at arbejdet følger den skitserede procesplan.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 1. at der udarbejdes en ny Biblioteks- og Borgerservicepolitik 2021-2025
 2. at oplæg til procesplan for en ny Biblioteks- og Borgerservicepolitik 2021-2025 godkendes, og
 3. at der laves en midtvejsstatus på projektet på udvalgets møde i februar eller marts 2021

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

139. Godkendelse af Musikteatret SAUM´s ansøgning om køb af forestillinger via Kulturpuljen 2021

Sagsfremstilling

Musikteatret SAUM ansøger om tilskud til teaterforestillinger, inkl. turnetilrettelæggelse for en værdi af 148.000 kr. I praksis ved, at Faxe Kommune køber et antal forestillinger, hvortil der kan indhentes statsrefusion på 50 %, hvilket reducerer kommunens andel tilsvarende. I følge retningslinjerne for Kulturpuljen, skal projekter af denne størrelse politisk behandles, hvorfor udvalget skal beslutte om der skal gives tilskud - og i praksis en aftale om køb af forestillinger i 2021.


Formål

Musikteatret SAUM ønsker at give kommunens børn, unge og voksne gode, professionelle teateroplevelser. Forestillingerne omhandler aktuelle temaer som optager publikum i hverdagen.


Samarbejdet

Musikteatret SAUM har samarbejdet med Faxe Kommune siden 2017. I 2020 (før nedlukningen) havde SAUM premiere på "Historien om V" og har planlagt 7 teaterforestillinger henover efterår/vinter, samt 5 pop-up opera-forestillinger forskellige steder i kommunen.


I 2021 tilbyder SAUM 2 forestillinger:


 • "Aske og prinsessen på den hvide hest" - en dukkeopera for de 5 -7 årige. En ny - produktion og en ny fortolkning af "Askepot" med omvendte kønsroller. Får premiere på Kultunariet og spiller derefter 7 forestillinger forskellige steder i kommunen. De 7 forestillinger koster 84.000 kr. Her søges yderligere om 16.000 kr. (refusionsberettiget) til turnetilrettelæggelse.


 • "Historien om V" - en eventyr-fortælling om at miste og finde sig selv, for de 9-13 årige. Spilles 3 gange i Kultunariet, for Haslev skolerne. De 3 forestillinger koster 48.000 kr. Forestillingen har spillet i resterende lokationer i kommunen.


Forestillingerne er refusionsberettiget dvs. at halvdelen af tilskuddet refunderes og tilbageføres til Faxe Kommune i sommeren 2022.


Udover de nævnte teaterforestillinger tilbyder musikteatret SAUM Faxe Kommune et samarbejde med fokus på:


 • Teater
 • Workshops
 • Udviklingsarbejde med lokale skoler
 • Aktiviteter i kommunale bygninger og hos øvrige samarbejdspartnere såsom forsamlingshuse, biblioteker, kulturhuse osv.
 • Professionel sparring på teaterområdet


Opsummering

Administrationen vurderer, at ansøgningen matcher kulturpuljens retningslinjer, herunder kvalitet og udvikling. Samtidig er der efterhånden tale om et vist element af tilbagevendende aktivitet. Det er samtidig administrationens oplevelse af SAUM anerkendes for at lave gode forestillinger og at deres forestillinger samler et pænt publikum.

Administrationen indstiller, at udvalget godkender det ansøgte, med køb af 10 forestillinger og turnetilrettelæggelse. Følges indstillingen betyder det, at Faxe Kommune bidrager med 74.000 kr. i 2021. Den statslige teaterrefusion betaler den anden halvdel.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der købes 10 forestillinger, inkl. turnetilrettelæggelse i 2021, under forudsætning af at alle teaterforestillinger er refusionsberettigede.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

140. Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) - Beslutning om fornyelse af areallejekontrakt med virkning fra den 1.1.2021

Sagsfremstilling

Denne sag handler om fornyelse af areallejekontrakt vedrørende Dannebrogsvej 3 i Faxe Ladeplads.

Der skal tages stilling til om, Faxe Kommune ønsker at indgå en ny lejekontrakt.


Aftalen afløser en tidligere kontrakt fra 1985 mellem Faxe Ladeplads Idrætsforening (FLI) og den daværende Fakse Kommune. Formelt udløber aftalen den 1. maj 2022. Faxe Kommune skal 2 år inden udløb af lejemålet meddele FLI, hvorvidt Faxe Kommune er villig til at udleje grunden for en ny periode, og i bekræftende fald på hvilke vilkår.


Arealet

Arealet er i umiddelbart tilknytning til Hylleholt hallen. Det lejede areal er anvendt til opførelse af cafeteria og klubhusbygning med tilhørende omklædningsfaciliteter.


Kommunen stiller arealet til rådighed og FLI kan anvende arealet til deres egne aktiviteter. Det lejede og enhver bebyggelse på grunden skal, i alle dens dele og med det tilbehør i og uden for samme, holdes ren og i pæn stand. Lejer påtager sig i lejeperioden grundejeransvaret samt ren- og vintervedligeholdelse ved lejemålet.


Den nye aftale

Faxe Kommune har været i dialog med FLI og begge parter er enige om en fornyelse. Da aftalen er indgået for ca. 35 år, er der nu taget initiativ til at lave en ny. En aftale som vil være gældende fra 1. januar 2021. Dette for at justeret en aftale til de nuværende faktuelle forhold, gældende lov og praksis.


Kontrakten er gennemgået af kommunens jurister og opfylder de nuværende standarder for sådanne aftaler. På alle væsentlige punkter er aftalen således uændret.


Det indstilles derfor at aftalen med Faxe Ladeplads Idrætsforening indgås for en 30 årig periode, fra 1. januar 2021 til 31. december 2050. Aftalen er givet for en 30 årig periode, da FLI har et kreditforeningslån der udløber om 3 år, og såfremt der ønskes ny lånoptagelse, vil en forholdsvis lang lejeperiode, give foreningen sikkerhed for yderligere lånoptagelse.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven (delvist).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at areallejekontrakten med Faxe Ladeplads Idrætsforening godkendes.

Beslutning

Anbefales.


Fraværende: Ingen.

141. Meddelelser

Sagsfremstilling

Kultur og fritidsarrangementer 2020/2021

Vedlagt er en oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer til og med januar 2021. Vi oplever, pga. COVID-19 situationen, at der er mange af arrangørerne, der i sidste øjeblik - enten aflyser, flytter eller gennemfører aktiviteterne på anden vis end oprindeligt annonceret/planlagt.


Kulturkonference d. 3. november

Kort status på mødet


Frivillighedskonference d. 25. november

Kort status på mødet


Corona - Sidste nyt


Biografen Kanten

Opdatering på kontrakt.


Kulturpulje 2020

Oversigt over forbrug og forventede tilskud/tilbagebetaling ift. aflyste arrangementer vil blive præsenteret på mødet.


Kulturpulje - Haslev 150 år

Oversigt over forbrug og forventede tilskud/tilbagebetaling ift. aflyste arrangementer vil blive præsenteret på mødet.


Forsamlingshuspulje 2020

Vedlagt er en oversigt over bevilget tilskud via anlægspulje til forsamlingshuse for 2020. Pga. Covid-19 og fordi administrationen i marts modtog ansøgninger fra 10 forsamlingshuse (på i alt 971.806 kr.) er alle puljens anlægsmidler fordelt i første ansøgningsrunde 2020. Alle projekter, der har modtaget tilskud, er gennemført. Det vil sige, at der ikke er restmidler til uddeling pr. 1. september 2020.


Lysinstallation i Jernbanegade

Den store lysinstallation i Jernbanegade, som blev opsat i anledning af Haslevs 150 års jubilæum er nu midlertidig sat på lager ift. en afklaring vedr. en hel eller delvis permanent placering i Haslev by. Det er administrationens vurdering at 1.500 - 2.000 borgere har set og eller læst teksterne i de 150 togsveller om Haslev bys historie. Administrationen arbejder nu på at få samlet dokumentationen omkring værket - film, tekst og fotos, således at borgere og interesserede kan gense eller finde materialet i fremtiden.


Kulturregion Storstrøm

Sidste nyt om ny aftale 2021 - 2024 på mødet


Prisuddelingen 2021

Administrationen foreslår, at Prisuddelingen fremadrettet fremrykkes til februar på grund af aktivitetssammenfald i forenings- og administrationsregi.

Understående er afviklingsforslag for 2021 (administrationen tager forbehold for evt. ændringer i forbindelse med Corona-udviklingen).


 • d. 4. januar 2021 - Deadline for indstilling af prismodtagere
 • d. 12. januar 2021 - Plan & Kulturudvalget udvælger en vinder af Ungdomslederprisen, Frivillighedsprisen og Kulturprisen blandt de indstillede kandidater.
 • d. 23. januar 2021 - Folkeoplysningsudvalget indstiller en vinder af Fritidsprisen til Plan & Kulturudvalget på fællesmødet.
 • d. 29. januar 2021 - Offentliggørelse af modtagere af Fritids-, Ungdomsleder-, Frivilligheds- og Kulturpris
 • d. 23. februar 2021 - Afholdelse af Prisuddeling i Kultunariet kl. 18.45 til 21.00


KL´s Kultur- og fritidskonference 2021

Konferencen afholdes d. 3. og 4. maj 2021 i Hovedstadsområdet.


ØkonomiSagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterer om foreningerne på Kaisholm og andre brugere af området, samt udbyggelse af eksisterende Mountainbikebane.


Materiale uddelt uder dette punkt er vedlagt som bilag (Kulturpulje og 150 årspulje).


Fraværende: Ingen.

142. Meddelelser - Lukket (Lukket)
143. Lukket punkt: - Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
144. Lukket Punkt: - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling (Lukket)
145. Lukket punkt: - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling (Lukket)