Plan & Kulturudvalget - 28-04-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 28 april, 2020 - 16:00
Hent som fil:
39. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt med ønske fra Knud Erik Hansen (A) om, at administrationen undersøger kompetenceforholdene ved aflysning af udvalgsmøde på baggrund af de aflyste møder i marts måned.


40. Orientering omkring Coronarelaterede aftaler, tilskud og aktiviteter

Sagsfremstilling

De sidste 8 - 9 uger har corona og covid-19 for alvor været en del af hverdagen og rigtig mange forhold er påvirket heraf. Det gælder også aktiviteter, institutioner med mere på Plan & Kulturudvalgets område.


Denne sag er en orientering til udvalget om status for institutioner/aktiviteter, statslige hjælpepakker og ændrede lovhjemmel for kommunale tilskud på det folkeoplysende område med relation til corona/covid-19. Orienteringen suppleres om nødvendigt på mødet med seneste nyt, idet der løbende sker ændringer.


På dagsordenen er der tillige en sag til beslutning om håndtering af Faxe Kommunes tilskud til kulturarrangementer og projekter.


Kommunale institutioner på udvalgets område

 • Biblioteker og borgerservice i Haslev og Faxe er lukkede for borger-/lånerhenvendelser.
  Der er "skruet op" for de digitale bibliotekstilbud.
  Der er etableret biblioteksrådgivning til studerende via telefon/mail.
  Kommunens omstilling fungerer uændret, idet antallet af henvendelser dog ikke helt er på niveauet med før hjemsendelsen 12. marts.
  Ved akutte/uopsættelige behov aftales der håndholdte løsninger (m. behørig afstand & sikkerhed). Pt. 35-45 såkaldte vinduesekspeditioner hver uge.
  Sagsbehandling, rådgivning og vejledningsopgaver løses hjemmefra. Der forventes ikke nævneværdige "bunker" når hverdagen vender tilbage. Enkelte partshøringer i forbindelse med kontrol-sager afventer dog muligheder for fysiske møder (sker hjemmefra).
  Der er senest lavet aftaler med kørelærere om papirgang ifm. kørekort, idet kørelærere netop har åbent for deres undervisning.
 • Faxe Musikskole:
  Soloundervisning er fortsat for næsten alle elever som fjernundervisning.
  Alle indskolings-, hold- og sammenspilsaktiviteter er aflyst.
  Det gælder også musikskolens bidrag til kompagnonundervisning på folkeskolerne.
  KL har opmærksomhed på spørgsmål om elevbetaling.

 • Faxe Kommunes Arkiver er lukkede for fysiske borgerhenvendelser.
  Der ekspederes via mail og telefon i det mulige omfang, idet fysiske materialer af gode grund ikke kan findes frem af hjemsendte medarbejdere (inkl. frivillige).

 • Haslev Svømmehal er lukket for både foreninger og borgere.
  Af hensyn til teknik, vandkvalitet m.m. tjekkes svømmehallen regelmæssigt - og opgaven løses på skift af medarbejderne.

 • Centrets sekretariat/kultur & fritid:
  Sagsbehandling, håndtering af ansøgninger, rådgivning og vejledning fungerer stort set uændret, velvidende at opgaverne løses hjemmefra og via telefon/mails.
  Møde- og kursusvirksomhed er udsat til senere eller aflyst.

Kommunale faciliteter, lokaler m.m.

Faxe Kommune stiller sædvanligvis et større antal kommunale lokaler, gymnastiksale, haller, boldbaner med mere til rådighed for fritids-, idræts- og kulturaktiviteter. Under hensyn til de statslige udmeldinger er denne mulighed i al væsentlighed lukket indtil videre. Det gælder dog også de selvejende haller (Haslev og Faxe Hallerne).


Pr. 21. april er der dog åbent for udendørs aktiviteter, hvor der fx. ikke er tale om kontaktsport. Det betyder, at der fx nu kan spilles singlekampe i tennis, når man i øvrigt følger Sundhedsstyrelsens udmeldinger.


Foreningerne er løbende orienteret om lukninger og ændringer i vilkårene for de kommunale faciliteter.


Museums- og biografvirksomhed

Østsjællands Museum er lukket for publikumsbesøg, såvel på Stevnsfortet, Rådhusvej som GeoMuseum Faxe. Sidste sted er en dinosaurudstilling, der skulle åbne 4. april, udsat indtil videre.

Haslev Bio og Biografen Kanten er begge lukkede. Lukningen sker i henhold til de statslige udmeldinger. Begge er påvirket af den manglende indtjening og der vil forventeligt (uagtet statslige kompensationsordninger) senere blive drøftelser om betaling af forpagtning (Haslev) og leje (Kanten) af kommunale lokaler.


Folkeoplysende tilskud og corona - hjemmel til kommunerne

For at understøtte indsatsen i kommunerne har Kulturministeren udstedt en bekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet og lokaler, såvel for voksenundervisning (aftenskoler) som de frivillige folkeoplysende foreninger. Der er samtidig givet mulighed for at fravige regler for tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for deltagelse m.m. Se evt. vedhæftede ministerbrev.


Sagt med andre ord, de kommunale folkeoplysende tilskud i Faxe Kommunen kan tildeles uændret - og uden reduktioner for aflyste aktiviteter i indeværende år - når Folkeoplysningsudvalget i maj og juni skal tage stilling hertil.


Hjælpepakker

Primært på Kulturministeriets område er der etableret en række hjælpepakker, der på forskellig vis skal hjælpe kultur- og fritidslivet, arrangører, institutioner med flere. Hjælpepakkernes formål er at hjælpe kultur og fritidsområdet godt gennem de ændringer som corona/convid-19 har skabt og vil skabe i en periode fremover. Flere af pakkerne er endnu ikke konkretiseret endeligt og/eller de endelige vilkår for at kunne søge puljerne er ikke på plads. Administration følger løbende udviklingen og følger op overfor institutioner, arrangører og foreninger.


 • Hjælpepakke fra Kulturministeriet til kulturinstitutioner (COVID-19)

Kulturinstitutioner, med over 50 % i offentligt tilskud, er omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. I Faxe Kommune er vi ved at undersøge hvilke kulturelle institutioner, som kan have gavn af ordningen. Se link: https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/hjaelp-paa-ve...


 • Hjælpepakke fra Kulturministeriet til selvejende kulturelle institutioner og aftenskoler jvf. folkeoplysningsloven (COVID-19)

Selvejende institutioner, organisationer mv. på Kulturministeriets område, som modtager mere end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud kan søge kompensation. Aftenskolerne kan søge om kompensation for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020. Der kan ikke kompenseres for tabt deltagerbetaling ud over de faktisk afholdte udgifter. Se link: https://slks.dk/covid-19/


 • Orientering om fremrykket udbetaling af driftstilskud

Kulturinstitutioner der modtager mere end 1 mio. kr. i driftstilskud fra Staten, kan søge om at få udbetalt deres driftstilskud tidligere ift. evt. likviditetsproblemer. Denne ordning gælder i Faxe Kommune for Ensemble Storstrøm. Ordningen gælder også landsdelsorkestre, MGK, Ars Nova Copenhagen og en række andre orkestre og kor. Der skal indsendes revideret budget. Se vedlagt skrivelse, som også er sendt til Ensemblet.


 • Hjælpepakke til nødlidende kulturinstitutioner, revyer

Kulturinstitutioner, større kulturhuse mv. med driftstilskud fra Kulturministeriet, kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger mv. dog max. 80 pct. af udgifterne. Disse kan kompenseres yderligere, hvis de er særligt nødlidende. Disse kommunale kulturinstitutioner sidestilles med selvejende kulturinstitutioner, fonde og foreninger. I Faxe Kommune er vi ved at undersøge, hvilke kulturinstitutioner, som kan have gavn af ordningen. Link: https://kum.dk/covid-19/hjaelpepakker-og-initiativer/hjaelp-til-noedlide...


 • Ny aftale i forbindelse med corona-nedlukningen om tilskud til idrætsforeninger på 50 mio. kr.

Regeringen og aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.
Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

Administrationen afventer den endelige aftaletekst fra Kulturministeriet og vil herefter orienterer idrætsforeninger og spejderforeninger om tilskud og ansøgningsproces.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen vedr. institutioner, aktiviteter m.m. i relation til corona tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.

41. Godkendelse af principper for håndtering af tilskud fra Kulturpuljen i 2020 pga. corona

Sagsfremstilling

På baggrund af Corona og COVID-19 er en lang række kulturelle arrangementer aflyst, flyttet til senere på året eller til 2021. Plan & Kulturudvalget skal i denne sag godkende principper for håndtering af bevilgede tilskud til aflyste eller flyttede arrangementer og projekter.


Indledning

Plan & Kulturudvalgets Kulturpulje støtter igennem året en lang række kulturelle arrangementer. Pga. COVID-19 er mange af disse arrangementer aflyst i forbindelse med forsamlingsforbuddet.

Administrationen har været i kontakt med langt de fleste arrangører, der har modtaget tilsagn om tilskud i 2020 om deres arrangementer og projekter. Se vedhæftede bilag for den konkrete status.

 

For at holde hånden under arrangører og foreninger, i denne ekstraordinære situation, foreslår administrationen en række principper for håndtering af bevilgede tilskud til arrangementer/projekter, som er enten aflyst eller rykket til senere/næste år. Principperne er søgt balanceret, så arrangører i rimeligt omfang holdes skadesløse og at Faxe Kommune på den anden side får midler retur, som ikke bliver omsat i kulturel aktivitet.


Administrationen vurderer, at der vil være i hvert fald 4 grupper af arrangementer/projekter:


Arrangementer i 2020, der er eller bliver aflyst

Der vil være en række arrangementer som er eller bliver aflyst fuldt og helt under hensyn til corona-bestemmelser og situationen i øvrigt.

 • Her foreslås det, at tilskuddet skal tilbagebetales, men at en andel af tilskuddet kan anvendes til rimelige og dokumenterbare udgifter i forbindelse med aflysningerne.

Arrangementer/projekter der gennemføres delvist

Der vil være en række arrangementer som er eller bliver gennemført delvist. Det kan fx. være en koncertrække, hvor kun 2 af 5 bliver aflyst af hensyn til corona-bestemmelser og situationen i øvrigt.

 • Her foreslås det, at tilskuddet tilbagebetales forholdsmæssigt, men at en andel af tilskuddet kan anvendes til rimelige og dokumenterbare udgifter i forbindelse med aflysningerne.

Arrangementer som flyttes

Under hensyn til corona-bestemmelser og situationen i øvrigt vil der være en række arrangementer, som er eller bliver flyttet til senere på året, eller begyndelsen af 2021.

 • Her foreslås det, at tilskuddet fastholdes, hvis arrangementet flyttes til senere i år eller første halvdel af 2021, med tillæg af dokumentarbare udgifter til flytningen (aflysning/genetablering). Aflyses arrangementet senere, følges ovenstående retningslinje om aflyste arrangementer. Arrangementer der flyttes til andet halvår af 2021, betragtes som aflyste og håndteres som sådan. Arrangører henvises til at søge på ny i 2021.

Arrangementer i 2020, der endnu ikke har søgt om tilskud

Administrationen er bekendt med et antal arrangementer som ofte har modtaget tilskud fra Kulturpuljen, men endnu ikke har søgt Faxe Kommune.

 • Her foreslås det, at der kan gives tilskud til rimelige og dokumenterbare udgifter til forberedelser og planlægning - forudsat at arrangementet under hensyn til corona-bestemmelser ikke kan gennemføres.
  Ansøgning sker i givet fald på sædvanlig vis og indenfor de aftalte rammer for kulturpuljen, herunder hvornår sagen forelægges politisk (bl.a. over 50.000 kr.)

Supplerende bemærker administrationen, at enkelte arrangementer har både kommunal og statslig finansiering, fx. teaterrefusion.

 • Disse arrangementer søges håndteret bedst muligt for både arrangører og Faxe Kommune indenfor de fire nævnte situationer. I de statslige kultur-hjælpepakker ser det ikke ud til, at der er taget stilling til sådanne situationer. Administrationen har derfor henvendt sig til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på, at få svar vedr. teaterrefusion til teaterforestillinger i 2020, som er aflyst under hensyn til corona-bestemmelser, herunder lukning af kommunale faciliteter.

Opsamling

På baggrund af ovenstående indstiller Administrationen:

 • at de beskrevne principper for håndtering af kulturelle tilskud i 2020 godkendes
 • at administrationen får mandat til at afklare situationen med de enkelte arrangører i overensstemmelse hermed, og
 • at status for arrangementer og tilskud vil indgå i de efterfølgende opdateringer til udvalget omkring anvendelse af den kommunale Kulturpulje.

Økonomisk konsekvens

Ingen.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for kultur, frivillighed & Borgerservice indstiller,

 1. at de beskrevne principper for håndtering af kulturelle tilskud i 2020 godkendes
 2. at administrationen får mandat til at afklare situationen med de enkelte arrangører i overensstemmelse hermed, og
 3. at status for arrangementer og tilskud vil indgå i de efterfølgende opdateringer til udvalget omkring anvendelse af den kommunale Kulturpulje.

Beslutning

Godkendt.

42. Opfølgning på regnskab 2019 og konsekvenser for budget 2020

Sagsfremstilling

Denne sag beskriver den økonomiske udfordring i 2020 og hvordan vi med midlertidige tiltag kan imødegå udfordringen. De permanente løsninger bliver en del af arbejdet med budget 2021.


Hvor stor er udfordringen i 2020?

I møde den 4. marts blev Økonomiudvalget præsenteret for en prognose for 2020 med forventet merforbrug på servicerammen på ca. 34 mio. kr. Det svarer til cirka 2,1 pct. af servicerammen, som udgør cirka 1.610 mio. kr. Det er en stor opgave, men den er langt fra umulig.


Tabel 1: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020


Regnskab 2019

Afvigelse 2019

Budget

2020

Forventet

2020

Netto- afvigelse

 Service

Ikke service

Driftsudgifter
Teknik & Miljøudvalget

114,7

14,6


Plan & Kulturudvalget

45,1

2,2


Økonomiudvalget

248,8

18,1


Senior & Sundhedsudvalget

480,2

0,7

511,7

510,0

1,7

-7,4

9,1

Beskæftigelses & Integration

528,6

-8,3

521,8

529,6

-7,8

4,9

-12,7

Socialudvalget

312,4

-14,3

305,4

316,8

-11,3

-17,1

5,8

Børn & Læringsudvalget

441,5

-9,0

442,8

457,0

-14,2

-14,2

0,0

I alt

2.171,4

4,0

1.781,7

1.813,4

-31,6

-33,8

2,2

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)


Efterfølgende har konsulentfirma Mploy gennemgået Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget og vurderer, at forventningerne til 2020 bør justeres, så der skal tilføres 16 mio. til beskæftigelsesområdets budget og ikke 7,8 mio. som vores egen prognose viste. Analysen fra Mploy er vedhæftet som bilag 1. Den nye prognose påvirker den samlede udfordring, men ikke serviceudgifterne. Med det justerede skøn ser overblikket således ud..


Tabel 2: Oversigt over afvigelser på udvalgsniveau i 2020, opdateret 23.3.2020


Regnskab 2019

Afvigelse 2019

Budget

2020

Forventet

2020

Netto- afvigelse

 Service

Ikke service

Driftsudgifter
Teknik & Miljøudvalget

114,7

14,6


Plan & Kulturudvalget

45,1

2,2


Økonomiudvalget

248,8

18,1


Senior & Sundhedsudvalget

480,2

0,7

511,7

510,0

1,7

-7,4

9,1

Beskæftigelses & Integration

528,6

-8,3

521,8

537,8

-16,0

4,9

-20,9

Socialudvalget

312,4

-14,3

305,4

316,8

-11,3

-17,1

5,8

Børn & Læringsudvalget

441,5

-9,0

442,8

457,0

-14,2

-14,2

0,0

I alt

2.171,4

4,0

1.781,7

1.821,6

-39,8

-33,8

-6,0

Alle beløb i mio. kr. (minus betyder merforbrug)

 

Beslutninger om de nødvendige handlinger og besparelser sker på udvalgsmøder og i Byråd i april/maj. Det betyder, at vi kun har små 8 måneders budget til at hente ca. 34 mio. Så udgør udfordringen cirka 3,2 pct. af servicerammen. Det er en betragtelig udfordring.

Måles den samlede udfordring på cirka 40 mio. kr. inklusive udfordring på forsørgelsesudgifter mod den del af budgettet, som principielt kan påvirkes – nemlig servicerammen- udgør udfordringen 3,7 pct. Det er en stor udfordring. Direktionen anbefaler, at arbejde i 3 spor når det gælder udfordring på servicerammen.

 

 1. Vi skal i størst muligt omfang anvende ikke disponerede puljemidler fordi; det er den letteste måde at finde besparelser på, da det ikke umiddelbart medfører serviceforringelser. Dertil kommet at vi vinder tid, fordi vi kan lave forslag som indgår i budget 2021 processen. Puljer fra direktion udgør cirka 10 mio. hvoraf puljer til digitalisering udgør det meste. Hertil kommer ikke disponeret budget fra Fælles om forebyggelse også 10. mio. kr.
 2. Et intelligent indkøbs- og ansættelsesstop, som gennemføres i hele organisationen. Tiltaget kan bidrage med op til 7 mio. kr.
 3. 3 pct. besparelser, på udvalg som ikke har budgetudfordringer i 2020, har et potentiale på op til 13 mio. kr.

Udfordringen på ikke serviceudgifter kan løses ved;


 1. Kassetræk
 2. Reduktion i anlægsbudget
 3. Reduktion af serviceudgifter som en sidste udvej, fordi det vil betyde, at vi ikke bruger servicerammen

Den budgetmæssige del af indkøbs- og ansættelsesstop foreslås gennemført således, at halvdelen af PL-puljen, som er serviceudgifter (10,5 mio.kr. / 21 mio. kr.) trækkes tilbage fra budgetterne og lægges i kassen. Når det tages i betragtning at der er gået 4 måneder af året udgør besparelsespotentialet cirka 7 mio. Hele organisationen får til opgave at reducere udgifter, ved at forhale genbesættelser og reducere indkøb. Modellen medfører ikke markante serviceforringelser.


Summen af besparelser på servicerammen udgør 40 mio. kr., udfordringen udgør 33,8 mio. kr. Måltallet for besparelser er højere end udfordringen, fordi behandlingen af konkrete besparelsesforslag under 3. pct. besparelser i fagudvalg kan betyde at enkelte forslag fravælges.


Den måde vi imødegår udfordringen på servicerammen på i 2020 betyder, at der vil være budgetoverskridelser på de udfordrede udvalg. Det vil dog stadig kræve stram styring og opfølgning af økonomien.


Vi udvikler som planlagt” budgetopfølgning light”, som laves månedligt første gang på april data. Viser budgetopfølgning light merforbrug skal der i udvalg prompte igangsættes korrigerende handlinger, specielt når vi sætter stort set alle puljer i spil.


Opsummeret i tabel ser det således ud;


Løsninger for 2020

Løsninger og udfordringer serviceramme

2020

1) Ikke disponerede puljemidler

20,0

  - Heraf under Direktion

10,0

  - Heraf fælles om forebyggelse

10,0

2) Begrænset indkøbs- og ansættelsesstop

7,0

3) Alle 3 pct. besparelser

13,0

I alt reduktion af serviceudgifter (sum af 1-3)

40,0

Udfordring serviceudgifter

34,0

"Overskud" af besparelsesmuligheder

6,0Løsninger og udfordringer ikke serviceramme


Udfordring ikke serviceramme

6,0

4) Kassetræk - kun i 2020

6,0

5) Reduktion i anlæg


6) Reduktion i serviceudgifter


I alt reduktion af (sum af 4-6)

6,0


Det anbefales at finansiere udfordringen på "ikke serviceramme" i 2020 ved kassetræk. Overvejende af hensyn til kommunens bidrag til, at hjælpe erhvervslivet med anlægsinvesteringer efter Coruna-krisen.


Sammenhæng til budget 2021-2024

I økonomiudvalgets behandling af ”rammer for budget 2021-24 blev det protokolleret, at ”der skal tages udgangspunkt i en service- og anlægsramme på -50 mio. og ikke -19,3 mio. som er anført”. Det betyder, at der er taget højde for, at vi ikke har fundet permanente løsninger på de økonomiske udfordringer. De findes som en del af budget 2021-2024 processen.


Den videre proces 

 • Økonomiudvalgsmøde 1. april. Præsentation af udfordring, løsninger og politisk proces.
 • Møder i fagudvalg 27.-29. april. Præsentation af udfordring og indstilling af 3-pct. besparelsesforslag på de forskellige fagudvalg.
 • Økonomiudvalgsmøde 6. maj. Præsentation af samlet overblik med afsæt i drøftelser og indstillinger fra fagudvalg.
 • Byråd 12. maj. Beslutninger.

Lovgrundlag

Den Kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

 Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At orientering om udfordring og forslag til løsninger tages til efterretning.
 • At den politiske proces godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 1. april 2020

For indstillingen stemte, Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L). 


Imod indstillingen stemte, Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø). 


Mindretalsudtalelse: Per Thomsen (A), Knud Erik Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) ønsker ikke rammebesparelser men en inddragende politisk proces, hvor hvert fagudvalg inddrages og tager ejerskab til den konkrete udmøntning af besparelse på udvalgets område. 


Økonomiudvalget præciserer til sagsfremstillingens skema om løsning af budget 2020, at alle udvalg skal bidrage til besparelsen, og at det er direktionen sammen med de enkelte udvalg, som skal indover beslutning om indkøbs- og ansættelsesstop. Hvis serviceniveauet bliver ændret, skal det indover fagudvalg.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet, i stedet for Anne Camilla Meyer (A).


Supplerende sagsfremstilling 28. april 2020:

Den samlede udfordring for Faxe Kommune i 2020 udgør ca. 40 mio. kr. fordelt med 33,8 mio. kr. på service og 6,0 mio. kr. på ikke service-udgifter.


Udvalgets samlede driftsbudget udgør 47,6 mio. kr., hvoraf 3% udgør 1,4 mio. kr.


Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner på 1,9 mio. kr. i 2020 fordelt på 9 forslag (hvoraf 2 forslag vedr. økonomi på Økonomiudvalget, men serviceniveauer er Plan & Kulturudvalgets ansvar). I det omfang at forslagene giver anledning til reduktioner i 2021 samt overslagsår indarbejdes forslaget i budgettet for 2021 og overslagsår nu og reducerer dermed kommunens samlede budgetudfordring.


Indstilling 28. april 2020:

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Plan & Kulturudvalget forholder sig til forslagene og protokollerer bemærkninger hertil til Økonomiudvalgets behandling.

 

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der tages udgangspunkt i besparelsesforslag (PKU) 5, 7 og (ØK)16.

For indstillingen stemte: René Tuekær (L), Nellie Bradsted (V), Michael Christensen (C), Erik Rasmussen (V) og Lars Folmann (O).

Mod indstillingen stemte Knud Erik Hansen (A) og Inger Andersen (A) med følgende mindretalsudtalelse:

Knud Erik Hansen (A) og Inger Andersen (A) tog orienteringen, samt de præsenterede besparelsesforslag til efterretning. Forslagene går tilbage i de politiske grupper og medtages til Økonomiudvalget med eventuelle yderligere bemærkninger.


43. Godkendelse af undtagelse for politik om én indgang for borgerne

Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af undtagelse for politik om en indgang for borgerne, vedr. jobcentret (unge og øvrige borgere).


Udgangspunkt

Byrådet godkendte i "Politik for biblioteker & borgerservice" (fra 2016), at Biblioteker og Borgerservice, udover at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, skal være borgernes generelle/første indgang til kommunen.


Sigtet med én indgang er, at skabe en første generel indgang for borgerne, hvorefter det eventuelle videre forløb og aftaler med en sagsbehandler foregår i det berørte center. Målet er, at det skal være nemmere for borgerne og, at der kun sker personlige henvendelser til kommunens øvrige administrationsbygninger efter forudgående aftale.


I overensstemmelse hermed etablerede Jobcenteret, primo 2017, en frontbetjening i Bibliotek og Borgerservice med 2 primære opgaver:


 • Lovpligtig visitation, idet borgerne på første ledighedsdag skal henvende sig i Jobcentret, for at stille sig til rådighed og søge om kontanthjælp eller ledighedsydelse.
 • Åben vejledning.

Status

Den ene indgang har således fungeret siden begyndelsen af 2017. I perioden er særligt borgernes henvendelse på første ledighedsdag ændret markant.

Indledningsvis var der tale om et forholdsvis enkelt første møde, med registrering og visitering til efterfølgende samtaler. Siden er lovgivning og vilkår for Jobcentret ændret, så henvendelser på første ledighedsdag giver mere omfattende og længere samtaler. Det har ændret oplevelsen af indgangen for såvel borgere som medarbejdere.


Tilsvarende har det givet mening at samle en række rådgivnings- og vejledningsfunktioner for unge, herunder jobcenterfunktionen (aktuelt på Søndergade i Haslev).


Forslag
På baggrund af udviklingen i henvendelser og krav til Jobcentret forslår administrationen, at Byrådet godkender en undtagelse fra Biblioteks- og Borgerservicepolitikken, så borgernes første møde med Jobcentret kan ske i sammenhæng med de øvrige jobcenter-funktioner på Tingvej i Haslev og på Søndergade i Haslev, for den unge gruppes vedkommende.


Hvis forslaget følges, så vil ændringerne være størst på Jobcentrets område.
Her er der udsigt til en tættere sammenhæng fra det første møde til det videre forløb. Jobcentret bliver således mødested for borgernes jobrelaterede henvendelser fra først til sidst. Det er administrationens vurdering, at borgerne vil opleve en højere service og større fleksibilitet i mødet med kommunen ved at åbne op for den direkte vej til Jobcentret.


Borgerne vil bl.a. andet opleve:

 • et ensrettet serviceniveau for alle borgere uanset alder - borgere under 30 år visiteres i dag direkte hos UngeVejen i Søndergade 12
 • en større gennemsigtighed via klar og tydelig kommunikation - i lovtekster og generelle vejledninger, samt på jobnet.dk fremgår det, at borgere på 1. ledighedsdag, skal henvende sig til i deres hjemkommunes jobcenter. Dette kan medvirke til, at borgerne ikke går forgæves til Tingvej 7 og herfra sendes videre til Borgerservice

Det kan nævnes, at der juridisk ikke er noget til hinder for, at visitation og sagsbehandling i Jobcentret sker på samme adresse.

For Bibliotek og Borgerservice bliver ændringerne ikke umiddelbart så store. Borgerne vil sædvanligvis opleve et større flow i de personlige henvendelser, idet de fleste borgerserviceopgaver, inkl. pas, kørekort, sundhedskort og ydelsesspørgsmål, har en kortere ekspeditionstid end samtaler om ledighed og kontanthjælp.

Hvis forslaget følges vil det forventeligt hurtigt kunne sættes i værk. Administrationen fastsætter den konkrete dato med udgangspunkt i Corona-situationen. Den nye indgang på Tingvej, hvor Jobcentret er placeret giver muligheder for at rumme opgaverne, som er placeret sammen med den personlige betjening på bibliotek og borgerservice på Jernbanegade, Haslev. Unge-rådgivningen er allerede etableret.

Sagen fremlægges enslydende i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Plan & Kulturudvalget.

Lovgrundlag

Lov om borgerservicecentre.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 • at der godkendes en undtagelse fra princippet om én indgang som ellers beskrevet i Biblioteks- og Borgerservicepolitikken vedr. jobcentrets første møde med borgerne, og
 • at Jobcentrets visitation flyttes til Tingvej 7. og fastholdes på Søndergade 12, Haslev.

Beslutning

Godkendt.

44. Ansøgning om kommunegaranti fra Haslev Hallerne

Sagsfremstilling

Haslev Hallerne søger om en kommunegaranti, og der skal tages stilling til om Faxe Kommune vil bevillige en sådan kommunegaranti. 

Der søges om en garantistillelse på 4.500.000 kr.

Projektbeskrivelse
Bestyrelsen ønsker at lave en udbygning af hal B med en ny trampolinhal samt sidebygning med E-Sportslokale. En udbygning som samlet udgør 455,5 m2.  Det samlede projekt er estimeret til 5.850.000 mio. kr. eksklusiv moms.

Finansiering af projektet
Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra Nykredit for et fast forrentet 20-årigt kontantlån på 4.500.000 kr. Lånet er med afdrag og en fast rente på 1,66 procent. Til sikkerhed for lånet tager kreditforeningen pant i ejendommen, og stiller som krav en garanti fra Faxe Kommune for hele lånebeløbet.

Bestyrelsen har hensat 1.500.000 kr. af egne midler til projektet. 

Herudover har Faxe Kommune givet tilsagn om yderligere et årligt driftstilskud på 350.000 kr. fra 2021. Dog kan der blive tale om, at udbetale yderligere driftstilskud fra 2020 såfremt hallen er klar til i ibrugtagning i år.

Beslutnings grundlag
Ved Byrådets møde den 17. marts 2016 blev det besluttet at følgende forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommunal garantistillelse:

 • Foreningens vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, hvilket sker på baggrund af en konkret vurdering.

Vurdering
Haslev Hallernes seneste 3 års regnskaber udviser i alle årene overskud. Ifølge regnskab 2019 har Haslev Hallerne aktiver for ca. 16,7 mio. kr. i fortrinsvis bygninger og kassebeholdning. Der er en samlet gæld på ca. 10,2 mio. kr. Der er således en sund økonomi i Haslev Hallerne, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal.

Såfremt det besluttes at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlag for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Konklusion
På baggrund af ovenstående anbefales det, at der gives en kommune garanti på 4.500.000 kr.

Det vurderes ligeledes, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen. 


Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 4.500.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt beløbet deponeres sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 22.500 kr. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

 1.  at der gives kommunegaranti til Haslev Hallerne for et lån på maksimal 4.500.000 kr.
 2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
 3. at der sker modregning i lånerammen, og
 4. at der opkræves garantiprovision på ½ % pr. år af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.

Beslutning

Anbefales.

45. Godkendelse af driftsbevilling til Kulturregionens aftale

Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af de økonomiske rammer for Kulturregion Storstrøm. Baggrunden er, at Faxe Kommune fra årsskiftet har overtaget formandskabet i Kulturregion, inkl. sekretariat og den samlede økonomi.

Rammer for økonomistyring
I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere. Dermed gælder det også for Kulturregionen.

Kulturregion Storstrøm
Faxe Kommune indgår sammen med Vordingborg Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune i et samarbejde om Kulturregion Storstrøm.

I dette samarbejde går formandskabet på skift og pr. 1. januar 2020 overtog Faxe Kommune formandsposten ved René Tuekær. Med til formandsskabet hører et sekretariat. Og i sekretariatet håndteres blandt andet hele økonomien vedrørende samarbejdet.

Samarbejdet består i at gennemfører forskellige kulturelle projekter i kommunerne. Finansieringen til dette kommer ved bidrag fra samarbejdskommunerne og fra Kulturministeriet i henhold til kulturaftalen.

Der er i 2020 estimeret udgifter for 3.982.300 kr. og indtægter for 3.982.300 kr. Hvortil der søges driftsbevillinger. Detaljeret budget er vedlagt.  

Tilsagnsskrivelsen fra Kulturstyrelsen er ligeledes vedlagt.

Opsamling
Med en godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillinger i forbindelse med Kulturregion sikres det, at de økonomiske principper i Faxe Kommune kan efterleves.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.


Finansloven for 2020 samt kulturaftalen for 2020 mellem kulturministeren og kulturregionen.


Økonomi

 Igen budgetmæssigt konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Plan og Kulturudvalget gives driftsbevilling i 2020 således:

 • Udgift: 3.982.300 kr.
 • Indtægt: 3.982.300 kr.

Beslutning

Anbefales.

46. Godkendelse af Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024

Sagsfremstilling

Med denne sag følger den ajourførte Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024 til Plan & Kulturudvalgets stillingtagen. Politikken skal endeligt godkendes af Byrådet.


Indledning

Plan & Kulturudvalget besluttede ultimo november 2019 at sende forslag til Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024 i høring blandt en række udvalg, råd og nævn frem til den 25. februar 2020.


Høringssvar

Der er modtaget i alt 10 høringssvar for politiske udvalg, råd og udvalg.


Generelt er alle udvalg, råd og nævn positive overfor politikken. I flere af høringssvarene er der udtrykt glæde over, at politikken åbenlyst arbejder med indsatser fra øvrige politikker, udarbejdet i Faxe Kommune, samt at der har været et bredt fokus på dialog og inddragelse af aktører, foreninger mv. under hele processen.


Der er enkelte forslag til sproglige rettelser, ændringer eller forslag til indholdsmæssige tilføjelser. Flere høringssvar indeholder ideer og forslag til konkrete handlinger og projekter der kan bidrage til realiseringen af politikken.

Opsamling

På baggrund af høringssvarene er der indarbejdet mindre sproglige rettelser og indholdsmæssige præciseringer i forslaget til Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2020 - 2024. Justeringerne er fremhævet i udkastet med rød skrift.


Administrationen indstiller at den ajourførte Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024 godkendes.


Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at den ajourførte Kultur- og Fritidspolitik 2020-2024 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

47. Godkendelse af Kultur- og Fritidshandleplan 2020-2024

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres et forslag til en handleplan for realisering af Kultur- og Fritidspolitikken 2020 - 2024. Planen har fokus på de første 1½ - 2 år.
Udvalget skal nu godkende handleplanen.


Handleplanen 

Handleplanen tager udgangspunkt i de fem udviklingsområder, som er omtalt i politikken. Områderne er:


 1. Fællesskab og samarbejde
 2. Fyrtårne og events
 3. Faciliteter
 4. Natur
 5. Synlighed og kendskab

Hertil kommer et afsnit, der omtaler to politikker med tilknytning til Kultur- og Fritidspolitikken. Det drejer sig om den lovpligtige Folkeoplysningspolitik og Biblioteks- og Borgerservicepolitikken. Begge skal opdateres i konsekvens af politikken og for en ny arbejdsperiode.


Den foreslåede handleplan omfatter såvel nye initiativer som projekter, hvoraf nogen er allerede kendte projekter (se medfølgende bilag).


For at sikre en løbende, dynamisk udvikling i hele politikkens periode 2020 - 2024, er der lagt op til, at handleplanen udvikles og tilpasses undervejs. Det foreliggende forslag til handleplan fokuserer derfor på de første 1½ - 2 år. Der lægges op til status og opdatering af handleplanen i august/september 2021.


Opsamling

De mere end 30 projekter i forslaget til handleplan forventes samlet set at bidrage til at virkeliggøre politikken. Administrationen indstiller, at handleplanen godkendes som skitseret, og følges op med en status og opdatering i eftersommeren 2021.


Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Kultur og Fritidshandleplan 2020-2024 godkendes og at der gøres status i august/september 2021.

Beslutning

Godkendt.

Enclosures: 
48. Orientering om årsberetning for Faxe Kommunes Arkiver 2019

Sagsfremstilling

Denne sag er en orienteringssag om arbejdet i Faxe Kommunes Arkiver 2019.

Faxe Kommunes Arkiver tager vare på kommunale arkivalier, der er afleveret til arkiv fra Faxe Kommunes centre og institutioner. Derudover modtager arkivet privatarkivalier fra private borgere, foreninger og virksomheder. Alt stilles til rådighed efter arkivlovens regler. Som det fremgår af årsberetningen fra Faxe Kommunes Arkiver (bilag) falder arkivets kerneopgaver indenfor fire hovedkategorier: 

 • Tilgængeliggørelse og formidling
 • Indsamling og modtagelse
 • Kortlægning og registrering
 • Digitalisering og bevaring

Tilgængeliggørelse og formidling
I 2019 har Faxe Kommunes Arkiver opgraderet hjemmeside, udgivet ny lokalhistorisk bog og formidlet lokalhistorie bredt på mange platforme. Samtidig har der været et markant større ressourcetræk end hidtil, især for opgaver der knytter sig til tilgængeliggørelse:

 • Flere henvendelser fra borgere om lokalhistoriske spørgsmål.
 • Flere henvendelser fra borgere om indsigt i egne sager (for eksempel afgangsbeviser, børn og unge-sager, sager om ældrepleje, visitationer m.m.).
 • Flere henvendelser fra bobestyrere om arveretsundersøgelser.
 • Flere henvendelser fra Faxe Kommunes centre og institutioner om adgang til ikke-umiddelbart tilgængelige sager, med henblik på fortsat sagsbehandling.
 • Flere henvendelser fra Faxe Kommunes centre og institutioner om adgang til ikke-umiddelbart tilgængelige sager, med henblik på videregivelse af information til anden myndighed.
 • Flere henvendelser fra Faxe Kommunes centre og institutioner, der kræver Datatilsynets samtykke

Indsamling og modtagelse
Arkivets samlinger øges hele tiden. I 2019 blev det til 95 afleveringer fra private.

I 2019 har Faxe Kommunes Arkivers modtagelse af kommunale papirarkivalier været præget af en del efterafleveringer, som næsten hver gang medfører omregistreringer og ændringer i magasinstyring - og øger Arkivets efterslæb vedr. håndtering og registrering af papirarkivalier.
Som noget nyt indgår der aktive data i digitale arkiveringsversioner af forskellige fagsystemer, der er modtaget i Arkivet. Det skyldes at IT-systemers levetid er blevet kortere i en moderne kommune, og det indebærer flere ekspeditioner for arkivet.

Kortlægning og registrering
Arkivalierne registreres løbende. I 2019 er et stort registreringsprojekt skudt i gang. Det drejer sig om ordning og registrering af papirarkivalier fra Haslev Kommune.

Digitalisering og bevaring
I 2019 har digitalisering fortsat være et særligt prioriteret område for Faxe Kommunes Arkiver.  

Forventninger til 2020
Et voksende omfang af digitale arkivalier og efterslæb på papirarkivalerier øger omfanget af Arkivets service rettet mod Faxe Kommunes centre og institutioner. Sammen med de øvrige kerneopgaver for arkivet er det en stadig større udfordring at løfte indenfor en personalemæssig ressource på 1,7 årsværk plus lejlighedsvis korttidsansatte (flexjob/seniorjob).


2020 er jubilæernes år - blandt andet: Haslev Stationsby 150 år, Genforeningen 100 år, 2. verdenskrig 70-75 år og Strukturreform med kommunedannelser (1970) 50 år. Det medfører også ekstraordinære opgaver for Arkivet i forhold til formidlingsopgaver og samarbejder med relevante parter.


Lovgrundlag

 Arkivloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at orientering om årsberetning for 2019 fra Faxe Kommunes Arkiver tages til efterretning. 


Beslutning

Godkendt.

49. Orientering om Haslev Hallerne årsregnskab for 2019

Sagsfremstilling

Haslev Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsregnskab for 2019 til orientering. 

Haslev Hallerne og Faxe Kommune indgik med virkning fra 2014 en samarbejdsaftale. I denne aftale fremgår det, at Haslev Hallernes bestyrelse skal sende det reviderede årsregnskab til orientering i Plan & Kulturudvalget.

Det fremgår af regnskabet, at regnskabsresultatet for 2019 viser et overskud på 1.151.929 kr. Overskuddet er kommet som følge af en udskydelse af to projekter. Der er henlagt ca. 1,5 mio. til ny trampolinhal.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Lovgrundlag


Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at den fremsendte årsrapport til orientering, tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

50. Orientering om Faxe Hallernes årsregnskab for 2019

Sagsfremstilling

Faxe Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsregnskab for 2019 til orientering. 

Faxe Hallerne og Faxe Kommune indgik med virkning fra 2014 en samarbejdsaftale. I denne aftale fremgår det, at Faxe Hallernes bestyrelse skal sende det reviderede årsregnskab til orientering i Plan & Kulturudvalget.

Det fremgår af regnskabet, at regnskabsresultatet for 2019 viser et overskud på 568.907 kr. I følge Faxe Hallerne er der oparbejdet overskud med henblik på selv at kunne finansiere nye depotfaciliteter og indgangsparti, der er bygget i 2018. Herudover etableres der pt. en udvidelse af depoterne for svømmehallens foreninger. Dette forventes tilendebragt og indviet til august 2020.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 


Lovgrundlag


Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at årsrapporten fremsendt til orientering, tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

51. Godkendelse af Østsjællands Museums årsregnskab for 2019

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har indsendt revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2019. Plan & Kulturudvalget skal nu godkende årsregnskab og revisionsprotokollat.


Faxe Kommune yder, sammen med Stevns Kommune, et årligt driftstilskud til museet, i henhold til gældende samdriftsaftale.


Årsresultat:

Årsregnskabet udviser et underskud på 480.577 kr. Underskuddet skyldes øgede udgifter i forbindelse med klargøringen af Rådhusvej, tilbygning på Geomuseum Faxe og åbningsudstillingen på Rådhusvej.


2019 har været et godt år, med stigende besøgstal. Musseet er flyttet ind på Rådhusvej. Museet fik ny direktør, Peter Gravlund, pr. 15. august 2019.


 • Museet havde Ultimo 2019 en egenkapital på 8.470.841 kr.
 • Gæld og hensættelser på 1.161.110 kr.
 • Den likvide beholdning var på 2.568.875 kr.

Administrationen bemærker, at det forudgående årsregnskab for 2018 blev godkendt af Plan & Kulturudvalget i Marts 2019.

Ved udgangen af 2018 udgjorde egenkapitalen 8.951.417 kr.


Lovgrundlag

 Museumsloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at Østsjællands Museums årsregnskab 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

52. Beslutning om håndtering af planer i høring

Sagsfremstilling

Den offentlige sektor er lukket ned efter regeringens udmelding den 11. marts 2020. Der skal derfor besluttes en strategi for forslag til planer, der i øjeblikket er sendt i offentlig høring og nye planforslag på vej i høring.


Center for Plan & Miljø har derfor udarbejdet vedhæftede skema med status på disse planforslag, forslag til behandling i udvalg og Byråd, samt vurdering af tidshorisonten for mulig endelig vedtagelse af planerne.


I hovedtræk foreslås følgende:

 • Solcellepark ved Jomfruens Egede: Planerne er nu i 8 ugers offentlig høring frem til den 13. april 2020. høringsperioden er forlænget med 8 uger, blandt andet med henblik på dialog med Miljøstyrelsen om planerne. Høringsfristen rykkes derfor til mandag den 8. juni 2020.
  Hvis samlingsforbuddet opretholdes i maj og juni holdes der ikke borgermøde.
 • Hotel ved Dalby: Planforslaget var i 4 ugers høring til den 26. februar 2020 og der er afholdt borgermøde. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar. På grund af den aktuelle situation ønsker Dalby Hotel, at udsætte vedtagelsen af lokalplanen foreløbig, da det er usikkert, hvornår de vil kunne realisere deres byggeplaner.  
 • Planstrategi 2020: Planstrategi 2020 er sendt i høring i perioden 17. februar til 19. april. Borgermødet er aflyst og afholdes ikke. Planstrategien er blevet bredt formidlet med en husstandsomdelt avis. Høringsperioden fastholdes.
 • Haslev Folkeskov: Planen har været i 4 ugers høring til den 26. februar 2020. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar. Behandling af endelig vedtagelse er udsat til Plan & Kulturudvalgets møde i april 2020.
 • Boligområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe: Behandling af planforslag er udsat til april 2020. Plan & Kulturudvalget skal sende lokalplanforslaget i høring for, at Faxe Kommune kan overholde fristen for offentliggørelse af lokalplanforslaget senest 1 år efter nedlæggelse af et § 14 forbud mod etablering af vaskecenter på Præstøvej 27A. Planforslaget sendes i 8 uger høring og offentliggøres den 4. maj 2020. Hvis samlingsforbuddet opretholdes i maj og juni afholdes der ikke borgermøde.
 • Tæt-lav boligområde nord for Drosselvej i Karise: Planforslagene behandles på Plan & Kulturudvalget i april og Byrådet i maj. Efterfølgende skal planerne i 8 ugers høring. Hvis samlingsforbuddet opretholdes i maj og juni afholdes der ikke borgermøde.
 • Ophævelse af lokalplan for ’Fakse øst’: Planforslagene behandles af Plan & Kulturudvalget i april og sendes herefter i 8 ugers høring. Da der er tale om en helt underordnet kommuneplanændring og ophævelse af en ældre lokalplan, uden relevant betydning afholdes der ikke borgermøde.
 • Støjvold ved Nielstrup: Beslutningen om igangsættelse af lokalplanen er udskudt fra mødet i marts til Plan & Kulturudvalgets møde i april.
 • Boliger ved Møllevej i Kongsted: Det forventes at planforslagene kan behandles i Plan & Kulturudvalget i juni og Byrådet i august. Efterfølgende skal planerne i 8 ugers høring.
 • Boligområde ved Skovholmslundvej i Haslev – etape II: Da tidsplanen for den samlede revision af Kommuneplan 2013 først er fastsat til endelig vedtagelse i sommeren 2021 er det administrationens vurdering, at der for at holde momentum på byudviklingen i Haslev, bør igangsættes den ønskede planlægning for de to delområder til ca. 125 parcelhuse. Administrationen anbefaler derfor, at der kan igangsættes udarbejdelse af lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg, der ændrer området fra perspektivareal til rammeområde til boliger i form af parcelhuse. Idéfase annonceres den 15. april med svarfrist den 13. maj 2020. Planforslaget forventes politisk behandlet i august 2020.
 • Boligområde øst for Dalby – Dalbyhuse: Da tidsplanen for den samlede revision af Kommuneplan 2013 først er fastsat til endelig vedtagelse i sommeren 2021 er det administrationens vurdering, at der for at holde momentum på byudviklingen i Dalby, bør igangsættes den ønskede planlægning. Det anbefales derfor, at der kan igangsættes udarbejdelse af lokalplan med et tilhørende kommuneplantillæg, der ændrer området fra perspektivareal til rammeområde til boliger i form af rækkehuse. Idéfase annonceres den 15. april med svarfrist den 13. maj 2020. Planforslaget forventes politisk behandlet i august 2020.
 • Jomfruens Egede aktivitetsskov: Idefasen løb fra d. 22. januar til d. 19. februar 2020. Der var et offentligt møde om planerne for område den. 5. februar 2020. På grund af den aktuelle situation forventer rådgiver tidligst at kunne se på MV og VVM spørgsmål i slutingen af april/starten af maj.
 • Solcelleparker ved Kongsted Borup/Ny Næstvedvej/Denderupvej: Projekterne afventer bygherre.
 • Fjernvarmeværk ved Schjølervej i Faxe: Igangsætning af projektet for etablering af solvarmeanlæg skal godkendes ved en generalforsamling i Faxe Fjernvarmeselskab. Generalforsamlingen skulle være afholdt sidst i marts, men måtte udskyde pga. samlingsforbuddet. Planarbejdet må derfor afvente, at der kan afholdes generalforsamling i Faxe Fjernvarmeselskab.

Lovgrundlag

Planloven. 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

 • at den skitserede strategi for håndtering af planer i høring og på vej i høring godkendes, og
 • at når forsamlingsforbuddet ophæves arrangeres der, så vidt det er muligt, borgermøder om de fremlagte planer, indenfor deres respektive høringsperioder.

Beslutning

Godkendt.

53. Beslutning om detailplanlægning og udbud af kommunalt areal på Skovfogedjorden i Faxe Ladeplads

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til detailplanlægning og muligheden for at udbyde et kommunalt areal ved Strandfogedjorden i Faxe Ladeplads, som er omfattet af lokalplan 300-36. Området ligger i den nordøstlige del af Faxe Ladeplads, mellem Brombærvej og Gartnerhaven.


Baggrunden er at Økonomiudvalget den 1. april 2020, efter forslag fra udvalgsformand René Tuekær, besluttede, at administrationen udarbejder en sag om udstykning af byggegrunde på et jordstykke i Faxe Ladeplads, ejet af Faxe Kommune (Sognefogedjorden). Sagen skal indledningsvis politisk behandles i Plan & Kulturudvalget.


Om grunden og den gældende lokalplan

Grunden er ca. 3,8 hektar stor og beliggende i lokalplanområde 300-36, delområde D. Delområde D er udlagt til boligformål, fritliggende enfamiliehuse. Der er fastsat en mindste grundstørrelse på 700 m2. Hver grund har en bebyggelsesprocent på 25. For området er der, i lokalplanen, udarbejdet en retningsgivende udstykningsplan. Den viser, at arealet vil kunne udstykkes til 22 grunde.


Lokalplanen indeholder ikke retningslinjer for områdets kloakering. I følge spildevandsplanen skal området separatkloakeres. Der vil derfor være behov for etablering af et regnvandsbassin i forbindelse med områdets byggemodning.


Planmæssig vurdering mulig detailplanlægning for arealet

Da lokalplanen er udarbejdet tilbage i 2002, har Center for Plan & miljø vurderet mulighederne for at afhænde arealet med udgangspunkt i forholdende i 2020. Bygningsreglementets bebyggelsesprocent er siden lokalplanens udarbejdelse øget fra 25 til 30 %. Efter normal praksis i Faxe Kommune dispenseres der til at benytte den efter bygningsreglementet gældende bebyggelsesprocent, med mindre særlige forhold taler imod dette.


Endvidere er det center for Plan & Miljøs vurdering, at der i den retningsgivende udstykningsplan, er skitseret relativt meget vejareal og relativt mange grunde med meget lange indkørsler (koteletgrunde).


En mulighed kunne være, at Faxe Kommune selv udarbejder en detailplan og byggemodner arealet. Eller alternativt udbyder arealet, som en eller flere storparceller, med nogle tilkendegivelser om, at køberen/køberne i samarbejde med Faxe Kommune kunne udarbejde en alternativ bebyggelsesplan, hvis denne er i overensstemmelse med lokalplanens overordnede intentioner om, at området skal anvendes til fritliggende enfamiliehuse med en mindste grundstørrelse på 700 m2. Antallet af grunde vil sandsynligvis kunne optimeres op til knapt 30 grunde. For illustration af mulighederne er der udarbejdet to inspirationsskitser.


Endvidere anbefales det, at regnvandsbassinet kan placeres i landzone, umiddelbart øst for delområde D og syd for den lille fredsskov mod øst (vist på skitse 1 og 2. En mulighed kunne være etablering af et fællesareal mellem delområde D og Fredsskoven vist på skitse 2.

Lovgrundlag

Lokalplan 300-36.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller at, der udarbejdes et forslag til detailplan og udbudsmateriale, der tager udgangspunkt i lokalplanens principper, men som tilkendegiver, at udstykningsplan og bebyggelsesprocent kan tilpasses nutidige behov.


Beslutning

Sagen oversendes til økonomiudvalget, med anbefaling om, at grunden udbydes til privat udstykning primært til villabebyggelse, såfremt det ikke lykkedes med privat udstykning anbefaler udvalget kommunal byggemodning.

54. Beslutning om omfang og proces for den videre planlægning for nyt boligområde ved Skovholmslund i Haslev

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget behandlede den 25. februar 2020, et ønske fra Skovholmlund ApS om igangsætning af planproces for den videre byudvikling i området omkring Skovholmslund. Udvalget igangsatte planprocessen, men ønskede at se sagen igen med forslag om, at lokalplanen skulle indeholde flere grunde i byzone, i området syd for Troelstrup Bæk ned mod gården "Skovholmslund".

Sagen er drøftet på et møde mellem planafdelingen og Skovholmlund ApS den 10. marts 2020. På mødet blev det aftalt, at den kommende lokalplan gives en afgrænsning, som vist på vedhæftede bilag 1. Det er bygherres vurdering, at der med denne afgrænsning vil være mulighed for ca. 125 boliger og dermed udbygningsmuligheder frem til ca. 2022. Omvendt er der ikke er medtaget mere byzoneareal, end det er realistisk at få det afsat indenfor en relativt kort tidshorisont.

Endvidere er det aftalt, at der laves en udbygningsaftale om den nødvendige infrastruktur for områdets udvikling sideløbende med den nye lokalplan. Aftalen skal indeholde en minirundkørsel ved Teestrupvej/Skovholmslundvej, udvidelse af Skovholmslundvej, samt etablering af cykelsti (der er planlagt langs Skovholmslundvej).

Den videre proces og tidsplan
Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, men er udlagt som perspektivareal til kommende byudvikling i Kommuneplan 2013. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg der ændrer området fra perspektivareal til rammeområde til boliger. Den indledende idéfase er igangsat og løber i perioden fra den 15. april til den 13. maj. Idéfasen og kommuneplantillæg omfatter hele perspektivarealet, som vist på bilag 2.

Dernæst igangsættes en lokalplanproces for den aftalte del af det samlede perspektivareal, som vist på bilag 1. Samtidig foreslår administrationen, at der træffes en formel beslutning om at sløjfe Sdr. Teestrupvej, og erstatte den med en ny overordnet stiforbindelse i samme beliggenhed, der kan forbinde de nye bydele i den sydøstlige del af Haslev med det eksisterende stinet til bymidten.

Særlige forhold
Det er uvisse økonomiske tider i øjeblikket og med den udvikling der er sket i siden 25. februar hvor udvalget første gang behandlede sagen, og mødet med Skovholmslund ApS den 10. marts, kan der være behov for en vis fleksibilitet i lokalplanens afgrænsning. For at sikre størst mulig fleksibilitet for ansøger anbefaler administrationen, at der gives mandat til at tilrette lokalplan, til et samlet omfang mellem 43-125 boliger, som svarer til spændet mellem det første forslag til omfang af lokalplan og det nu foreslåede omfang. Det vil ikke ændre på proces for idéfase og kommuneplantillæg.

Lovgrundlag


Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at proces og omfang af den videre planlægning godkendes, med mulighed for at tilpasse lokalplanens afgrænsning så omfanget spænder mellem 43-125 boliger.


Beslutning

Godkendt.

55. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 32 Folkeskov ved Lysholm Skolevej i Haslev

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 32, for en Folkeskov ved Lysholm Skolevej i Haslev, har været i 4 ugers offentlig høring fra den 29. januar til den 26. februar 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.


Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.


Kommuneplantillæggets formål og indhold

Som led i den landsdækkende indsamling ”Danmark Planter Træer” har Faxe Kommune fået tilsagn om, tilskud til rejsningen af en skov på kommunens arealer nord og vest for tidligere Lysholm Skole.


Den nordligste del af arealet til den kommende skov er udlagt til rekreative formål i Kommuneplan 2013, mens den sydligste del er udlagt til blandet bolig og erhverv. For at sikre det rette plangrundlag, inden sagsbehandlingen og plantning af skoven, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 32, der udlægger hele arealet til rekreative formål og fremtidig landzone.

Lovgrundlag


Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling


Center for Plan & Miljø indstiller, at tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt uden ændringer

Beslutning

Anbefales.

56. Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for Boligområde ved Drosselvej i Karise

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde nord for Drosselvej i Karise, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejer, som ønsker at opføre 8 dobbelthuse på arealet. Arealet er ikke udlagt til byudvikling, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2013. Faxe Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne fordi arealet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD), arealet kan separat kloakeres og fordi arealet ligger i god afstand af Østbanen, Køgevej og nærmeste dyrehold. Byrådet skal nu tages stilling til, at sende planerne i offentlig høring. 


Baggrund 

I efteråret 2017 gennemførte Faxe Kommune en forudgående offentlighedsfase, hvor der blev indkaldt idéer og forslag før planlægning for nye boligområder i Karise, jf. planlovens § 23c.


Kommunen modtog i alt 7 høringssvar under idéfasen. På Erhvervs- og Kulturudvalgets møde den 27. februar 2017 vedtog udvalget en vision der blandt andet fastlægger, at de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealerne vest for Karl Af Rises Vej og at der åbnes mulighed for en mindre udstykning på op til 16 boliger nordvest for Drosselvej 41.


Omhandlende planer er udarbejdet i samarbejdet ejeren af sidst nævnte areal, som ønsker at udvikle arealet med 8 dobbelthuse.

 

Lokalplan 

Formålet med lokalplan 200-28 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af dobbelthuse med tilhørende veje, regnvandsbassin og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan bebygges med 8 dobbelthuse, dvs. i alt 16 nye boliger. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med matte røde, gule eller brune tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede. Planen stiller krav om, at bebyggelsen inden for planområdet skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.


Kommuneplantillæg 

Planområdet er ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. Med tillæg nr. 35 udvides kommuneplanens rammeområde K-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter det nye boligområde nord for Drosselvej 41. Bestemmelserne for rammeområde K-B1 fastholdes uændret. I kommuneplantillæg nr. 35 er der redegjort for behovet for at udlægge nye arealer til boligformål i Karise.


Miljøvurdering 

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:

 • området ikke ligger indenfor et område med særlige drikke-vandsinteresser (OSD), et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) eller et boringsnært beskyttelsesområde BNBO
 • området udlægges til separatkloakering og lokalplanen stiller krav om etablering af et bassin til forsinkelse af regnvand, og
 • området ligger mere end 25 m fra Østbanen, mere end 75 m fra Køgevej og mere end 30 m fra nærmeste dyrehold.

 

Offentlig høring 

Center for Plan & Miljø indstiller, at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Planforslagene vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Haslev-Faxe Posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.


Lovgrundlag

Lov om planlægning.


Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 og forslag til lokalplan 200-28 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

Beslutning

Anbefales.

57. Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 100-65 Bolig- og centerområde på Præstøvej og Rønnedevej i Faxe

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget skal nu beslutte om forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til lokalplan 100-65 for bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe skal sendes i offentlig høring.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 100-65 for bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en del af områdets beboere om, at der udarbejdes en bevarende lokalplan for området i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er desuden besluttet, at området, hvor der tidligere lå en tankstation på Præstøvej, skal omdannes til boligområde. Undervejs i processen er der fremkommet et ønske om et konkret projekt, for 12-16 boliger i en bebyggelse med 2 etager i området ved siden af den tidligere tankstation.

Etablering af etageboliger forudsætter, at der sammen med lokalplanen udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.


Baggrund

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Faxe by og afgrænsningen tager udgangspunkt i det kulturmiljø der er udpeget i Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Området er næsten fuldt udbygget og der er kun få steder, hvor der kan etableres nye boliger. Lokalplanen er udarbejdet med et bevarende formål og der er i forbindelse med udarbejdelsen foretaget en registrering af de enkelte bygningers bevaringsværdi. Samtidig er der foretaget en registrering af, hvilken byggestil bygningerne er opført i.

Der blev den 17. september 2019 afholdt et dialogmøde, hvor alle områdets ejendomsejere var inviteret til at høre mere om registreringen af bevaringsværdi og det forestående arbejde med lokalplanen. På mødet mødte omkring 45 borgere op.


Kommuneplantillæg nr. 36

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere 12-16 boliger i form af etageboliger i 2 etager på Præstøvej i Faxe. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af etageboliger og at ændre det maksimale etageantal fra 1½ etage til 2 etager. Kommuneplantillægget omfatter en mindre del af lokalplanområde 100-65. Det er således ikke i hele lokalplanområdet der gives mulighed for at etablere etageboliger. Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 er vedhæftet som bilag.


Lokalplan 100-65

Lokalplanens helt overordnede formål er at udlægge området til boligområde og centerområde (med detailhandel i en del af området). Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan bygninger med bevaringsværdi 1-4 kan ændres og at det skal ske i overensstemmelse med den byggestil, som bygningen er opført med. Der er fastsat bestemmelser for bebyggelsesprocent og etageantal. Lokalplanen sikrer, at områdets karakter, med villaer og haver afgrænset af hække ud mod vejen fastholdes. Lokalplanens formål er derudover at fastsætte bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan etableres i boligområderne indenfor lokalplanområdet. Lokalplanforslag 100-65 er vedhæftet som bilag.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:


 • Der planlægges for et mindre område på lokalt plan i et allerede udbygget område.
 • Der er tale om mindre ændringer i forhold til gældende planlægning, idet den anvendelse der er fastlagt i Kommuneplan 2013 fastholdes.
 • Der ingen naturmæssige interesser er i området.
 • De kulturhistoriske kvaliteter i området sikres med lokalplanen.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljøindstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 100-65 sendes i offentlig høring i 8 uger.


Planforslagene vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Haslev-Faxe posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene. 


Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og forslag til lokalplan nr. 100-65 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Beslutning

Sagen afgøres af Byrådet og indstillingen anbefales godkendt.

58. Forslag til høring: Kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelse af lokalplan 100-8 for Faxe Øst

Sagsfremstilling

Det er besluttet at sælge kommunens bygning på Ny Strandvej 1b i Faxe, da den ikke længere skal anvendes til offentlig institution. Der skal nu tages stilling til at sende et forslag om ophævelse af den gældende lokalplan 100-8 og et tilhørende forslag til kommuneplan tillæg nr. 40 for ændring af rammeområde F-03 i offentlig høring.

Ejendommen ligger i et område, som fastlægger anvendelsen alene til offentlige formål, sociale institutioner, samt rekreativt grønt område. Der er derfor behov for at få ændret planerne for området således, at bygningsmassen med tilhørende haveareal kan sælges til andre formål, som for eksempel boliger eller liberale erhverv. Når kommuneplantillæg nr. 40 og ophævelsen af lokalplan 100–8 er endeligt vedtaget, vil der kunne meddeles en landzonetilladelse til disse formål.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 for rammeområde F-03
Rammeområde F-03 er i kommuneplan 2013 udlagt til sociale institutioner, samt rekreativt grønt område. Da området ikke længere skal anvendes til sociale institutioner, udtages denne anvendelse i forslag til kommuneplantillæg nr. 40. Anvendelsen af rammeområde F-03 vil herefter alene være rekreativt grønt område i overensstemmelse med en gældende fredningskendelse fra 1947, der er revideret i 1981. Formålet med fredningen er at bevare udsigten over arealet og give mulighed for et rekreativt område.

Kommuneplantillægget sigter her ud over på, at udtage bygningen og havearealet på Nystrandvej 1b af rammeområde F-03.

Ophævelse af lokalplan 100 – 8 for ’Fakse øst’
Når et område er detailplanlagt i en lokalplan, kan Byrådet, som hovedregel ikke dispensere fra de anvendelser, der er fastlagt i lokalplanen. Hvis der ønskes en ændring af et områdes anvendelse, skal der derfor normalt udarbejdes en ny lokalplan for at ændre anvendelsen.

I planloven er der dog i § 33 beskrevet en mulighed for at ophæve en lokalplan, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig. Herefter gælder så alene kommuneplanens rammebestemmelser for området. Byggemulighederne reguleres endvidere af bygningsreglementet. I det aktuelle tilfælde findes der tillige to nyere lokalplaner, der regulerer anvendelse og bebyggelse i en del af området.

Plangrundlaget for Faxe øst, som fastlægger anvendelsen af hele området til offentlige formål vurderes at være unødvendig og utidssvarende, da der er tilvejebragt nyere planer for de dele af området, der rummer Rolloskolen og daginstitutionen Heimdal, og da en landskabsfredning fra 1947 fortsat vil kunne regulere arealanvendelsen i den nordlige del af lokalplanområdet, sammen med kommuneplanrammerne.

Lokalplanens fastholdelse vil være til hinder for, at bygningen på Ny Strandvej 1b kan anvendes til private formål.

Det er således muligt, og mest hensigtsmæssigt for forståelsen af den gældende planlægning, at aflyse lokalplanen for Fakse øst i sin helhed.

Miljøvurdering
I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne medfører en mindre ændring på lokalt plan, som ikke kan påvirke miljøet, og at planerne derfor ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljørapport. Ændringen af anvendelsen af Ny Strandvej 1b vurderes at være af underordnet betydning, da anvendelsen i privat regi af den eksisterende bebyggelse ikke vil påvirke omgivelserne.  

Offentlig høring
Center for Plan & Miljø indstiller at Planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Planforlagene vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Haslev-Faxe Posten i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og aflysning af lokalplan 100-8 for Fakse øst sendes i otte ugers offentlig høring.

Beslutning

Sagen afgøres af Byrådet og indstillingen anbefales godkendt.


59. Orientering om tilladelser og lovgivning - støjvold ved Nielstrup

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget har på deres møde den 25. februar 2020 ønsket at få et overblik over, hvilke tilladelser der kræves til projektet for etablering af en støjvold langs Sydmotorvejen ved Nielstrup, samt lovgrundlaget på området. Dette overblik er nødvendigt forud for stillingtagen til om planarbejdet skal sættes i gang. Notatet om lovgivning og tilladelser er nu udarbejdet og fremlægges til drøftelse i udvalget.

Faxe Kommune har modtaget en ansøgning om at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for støjvolden. Landsbyen Nielstrup oplever i dag støj fra Sydmotorvejen som i det meste af landsbyen overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejstøj i boligområder på 58 dB. Der bor ca. 85 personer i Nielstrup.

På grund af det høje støjniveau i landsbyen, er borgerne i Nielstrup gået sammen med den private virksomhed Jord.dk, som har specialiseret sig i ansøgninger om og gennemførelse af projekter til nyttiggørelse af jord. Samarbejdet fungerer ved, at Jord.dk har afholdt borgermøder med både enkelte lodsejere og alle interesserede i lokalområdet forud for ansøgning om projektet. Jord.dk står for ansøgninger til kommunen og for gennemførsel af anlægsarbejdet, mens det fortsat vil være de enkelte lodsejere i Nielstrup, der ejer arealerne. Støjvolden vil derfor ud fra det ansøgte være ejet af forskellige borgere og der vil derfor også være flere parter, der er ansvarlige for støjvoldens vedligehold efter anlægsarbejdet er gennemført.

Det er et politisk spørgsmål, om der skal planlægges for den ansøgte støjvold. Nedenfor oplistes konsekvenserne ved afvisning eller godkendelse af igangsættelse, til udvalgets drøftelse af sagen.

Konsekvenser af at arbejde videre med det ansøgte projekt vil være:

 • Der vil ske en støjdæmpning i Nielstrup landsby, hvor borgerne ud fra ansøgningsmaterialet vil opleve en sænkning af støjniveauet på mellem 2 og 6 dB. En støjdæmpning på 3 dB svarer til en halvering af støjen.
 • Borgerne i Nielstrup får, når anlægsfasen er afsluttet, adgang til et rekreativt område med stisystem, bænke, kælkebakke og lignende. Volden vil blive anlagt med varierende hældninger, så den indpasses bedre i landskabet. Anlægsfasen forventes at tage 5-6 år, men dette afhænger af den tilgængelige jordmængde.
 • Området vil over en periode på formodentlig 5-6 år blive påvirket af mange kørsler med tunge lastbiler. De fleste af disse vil blive ledt uden om selve landsbyen, da der i ansøgningsmaterialet lægges op til en indkørsel til området mellem Nielstrup og Ny Ulsevej.
 • Der vil gennem sagsbehandling af miljøgodkendelsen blive taget konkret stilling til, hvor stor støjvolden kan være, hvilke typer jord der kan tillades i volden og hvordan volden skal anlægges, så eventuel forurening i volden ikke spreder sig. Der kan stilles vilkår om disse ting i en miljøgodkendelse. (Volden må ikke være større end hvad der er nødvendigt for at Nielstrup landsby kan nå ned på Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Hvis volden bliver større end nødvendigt, vil der være tale om deponi og ikke nyttiggørelse.)
 • De enkelte lodsejere i Nielstrup vil eje støjvolden efterfølgende og være ansvarlige for vedligehold af denne.
 • Borgerne vil blive inddraget i planlægningen gennem først en idéfase og sidenhen en høring af planforslaget.
 • Der kan opstå et ønske og en forventning fra andre landsbyer langs Sydmotorvejen om, at de kan få tilladelse til et lignende anlæg.

Konsekvenser af ikke at arbejde videre med det ansøgte projekt:

 • De nuværende udsigter gennem landskabet vil blive bevaret.
 • Området vil ikke blive påvirket af tung trafik fra anlægsarbejdet.
 • Der vil ikke blive udlagt, hverken ren eller forurenet jord i en jordvold, som de enkelte borgere efterfølgende vil være ansvarlige for korrekt vedligehold af.
 • Borgerne i Nielstrup vil fortsat opleve et støjniveau over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Støjniveauet forventes af stige som følge af øget trafik på Sydmotorvejen.

 

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om affald

Lov om offentlige veje

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.

60. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra råd og udvalg


Oversigt - Kultur- og Fritidsarrangementer i 2020

Vedlagt er en oversigt over planlagte kultur og fritidsarrangementer i 2020. Listen indeholder en lang række aflysninger pga. COVID-19.


Kulturpulje - afsatte midler til fejring af Haslev 150 år

Vedlagt er en oversigt over afsatte midler til fejring af Haslev by 150 år pr. 1. april 2020.


Status vedr. arbejdet med fejringen af Haslev 150 år

På trods af et aflyst styregruppemøde, arbejdes der videre med programmet for selve jubilæumsdagen (søndag den 4. oktober 2020). Det kan oplyses, at Borgmesteren har rettet henvendelse til Hofmarskallatet og indbudt Hendes Majestæt Dronningen til at deltage i festlighederne. Imidlertid er svaret at Hendes Majstæt desværre ikke har mulighed for at deltage. Der arbejdes derfor videre med alternative løsninger. Jubilæets hjemmeside: https://www.haslev150.dk/


Ensemble Storstrøm

Der er for tiden drøftelser om ny aftale for perioden 2021 - 2024, dels mellem kommuner og staten, samt Næstved, Lolland, Guldborgsund og Faxe Kommuner indbyrdes, som bidragydere (og nydere). Forudsætningen er et tilnærmelsesvis uændret økonomisk bidrag fra Faxe Kommune, selvom der vil være en kommune mindre med i den kommende aftale. Samtidig er der gang i ansættelse af en ny chef for ensemblet.


Den Regionale Billedskole - fortsat aktivitet?

Den politiske styregruppe i Kulturregion Storstrøm har anbefalet kommunerne at se positivt på deres fortsatte deltagelse i den Regionale Billedskole fra 2021, for så vidt den ikke fremadrettet kan være finansieret af Kulturregionens budget. Faxe kommune bidrager herudover pt. med 18.500 kr./år til de tre fritidshold på Vibeeng, Terslev og Hylleholt. En sag er undervejs om forsættelse af Billedskolen, men afventer samtidig en afklaring fra Kulturministeren omkring de fremadrettede rammer for kulturaftaler.


Kulturregion Storstrøm

Henvendelse fra kulturregioner til Kulturministeren omhandlende kulturaftale (se medfølgende bilag).

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

-

61. Meddelelser - Lukket (Lukket)
62. Lukket Punkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
63. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
64. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer (Lukket)
65. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets mødereferat 28. april

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets møde 28. april 2020.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver i sær godkende punktet i Firstagenda ved mødets afslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen afgøres af


Beslutning

-