Plan & Kulturudvalget - 28-09-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 28 september, 2022 - 19:00
Hent som fil:
110. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

111. Indmeldelse af arealer til statslig screening for potentielle arealer til VE-udbygning

Resume

Regeringen og en bred kreds af partier har den 25. juni 2022 indgået klimaaftale om grøn strøm og varme. Aftalen skal blandt andet sikre en udbygning af vedvarende energikilder på havet og på land. I den forbindelse har Bolig- og Planstyrelsen igangsat en screening med henblik på at identificere områder, der er egnede til energiparker, og beder kommunerne om at indmelde potentieller arealer til VE-udbygningen (Vedvarende energi-udbygningen). Udvalget skal nu godkende, at Faxe Kommune indmelder de arealer, som udvalget tidligere har godkendt planlægning og igangsættelse af til Indenrigs- og Boligministeriet.

Sagsfremstilling

Regeringen og kredsen af partier vil med klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022 (bilag 1) sætte retning for en udbygning af vedvarende energikilder i Danmark. Målet er at firedoble den danske produktion inden 2030, blandt andet ved at etablere en række større energiparker på land. Ved energiparker forstås større samlinger af landvindmøller og/eller solcelleanlæg, med eventuel tilkobling til PtX-anlæg (anlæg der omsætter overskydende strøm til andre energiformer).


Aftalepartierne ønsker, som supplement til kommunernes planlægning, at spille en aktiv rolle i planlægningen af energiparker på land. Med større statslige udpegede arealer sikres områder, hvor der kan ske en hurtig udbygning af forskellige vedvarende energiparker.


I den forbindelse har Indenrigs og Boligministeriet igangsat en screening for at identificere et antal større områder, der er egnede til energiparker, og som kan dække en væsentlig del af behovet for VE-udbygning på land frem mod 2030. Kommunerne er i den forbindelse, via et brev til landets borgmestre, bilag 2, blevet bedt om, inden den 1. oktober 2022, at indmelde konkrete arealudpegninger, som kan anvendes til energiparker. Det fremgår ikke af henvendelsen, hvordan kommunernes indmeldelser vil blive anvendt af Indenrigs og Boligministeriet, men det fremgår, at aftalepartierne har tilkendegivet, at de er villige til at gennemføre statslig planlægning via anlægslov eller landsplandirektiv. Det fremgår endvidere, at Staten også vil se på modeller, der kan give lokalområder/kommuner, der huser energiparker, lokale gevinster.


I forhold til sol- og vindenergi har Faxe Kommune ingen uudnyttede udpegede arealer i Kommuneplanen 2021-2033, men der er igangsat planlægning for en række solcelleparker jf. bilag 3, ligesom administrationen løbende modtager henvendelser fra diverse lodsejere og rådgivere, som ønsker at etablere nye anlæg. Faxe Kommune er endvidere ved at revidere administrationsgrundlaget for solcelleparker, med henblik på egentlig strategi for solcelleparkers fremtidige placering i Kommunen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller, at Faxe Kommune indmelder de arealer, som Plan & Kulturudvalget har godkendt, at der igangsættes planlægning for og hvor planprocessen er igangsat til Indenrigs- og Boligministeriet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

112. Godkendelse af Østsjællands Museums budget 2023

Resume

Østsjællands Museum har den 2. september fremsendt budget 2023 til godkendelse i tilskudskommunerne, Stevns og Faxe.

Museets formål er, at sikre den kulturhistoriske formidling afspejler kommunens særkende og stedbundne kulturhistorie. Plan & Kulturudvalget skal beslutte om Østsjællands Museums budget 2023 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Faxe og Stevns Kommune støtter og driver Østsjællands Museum og styrker i fællesskab indsatsen på museumsområdet i begge kommuner. Museet har indsatsområderne "nyere tids kulturhistorie" og "naturhistorie (geologi)". Udover kommunerne er Staten (Slots- og Kulturstyrelsen) den største tilskudsyder og samtidig tilsynsmyndighed i forhold til museets virke og statsanerkendelse.

Budgettet giver kommunerne indblik i, hvad tilskuddet i 2023 overordnet kan forventes anvendt til.

Udover kommunernes accept af budgettet skal Slots- og Kulturstyrelsen også godkende budgettet. Dette sker efter kommunernes behandling.

Bemærkninger
Administrationen bemærker følgende ud fra budget og noter:

 • Der forventes øget varesalg og indkøb i de første 8 mdr. på grund af Jim Lyngvild udstilling på Geomuseum Faxe.
 • Øget entré-indtægter de første 8 mdr. på grund af Jim Lyngvild.
 • Øget indtægter fra udlejning på Rådhusvej.
 • Varme, olie m.m. reguleret med 144.500 kr. på grund af stigende råvarepriser
 • Gebyrer reguleret fra 30.000 til 60.000 kr. (Det Museet faktuelt betaler).
 • De kommunale tilskud svarer til de modtagne beløb i 2022
 • Driftstilskuddet fra Slot & Kulturstyrelsen svarer til beløbet for 2022


Opsamling
Da der er fremlagt et budget i balance, indstiller administrationen, at budget 2023 godkendes.
Det er samtidig administrationens vurdering, at museets økonomi er sund og tilstrækkelig robust.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Østsjællands Museums budget 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

113. Godkendelse af handleplan til Integrationspolitik

Resume

I marts 2022 godkendte Byrådet Faxe Kommunes Integrationspolitik. På baggrund af flere administrative workshops er der efterfølgende udarbejdet handleplaner på alle fagudvalgsområderne. Indsatserne i handleplanerne understøtter, at integrationsopgaven tænkes ind i mødet med borgerne på tværs af kommunen.


Med denne sag skal udvalget godkende handleplanen til integrationspolitikken på Plan & Kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

Integrationspolitikken indeholder seks pejlemærker for integrationsindsatsen. Alle udvalg vil ikke nødvendigvis have indsatser for alle pejlemærker. Pejlemærkerne er som følger:

 • Vi vil arbejde helhedsorienteret
 • Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne
 • Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet
 • Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende
 • Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker
 • Vi vil vejlede om repatriering.


Integrationsindsatsen kræver koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen. Derfor er der udarbejdet tre indsatser, som er en del af alle fagudvalgenes handleplaner. Det drejer sig om indsatser under følgende pejlemærker:


Vi vil arbejde helhedsorienteret (pejlemærke):

 • Oprette en fælles koordinationsgruppe med fokus på udbrede viden om indsatser og arbejdsgange på tværs af fagcentrene.
 • Undersøge muligheden for at samle alt relevant information for borgerne i målgruppen på en fælles platform, som er nem at tilgå.


Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne (pejlemærke):

 • En styrkelse af sprogindsatsen, hvor alle centre forpligter sig til at motivere og understøtte målgruppen i at tilegne sig det danske sprog og den danske kultur.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har i udviklingen af indsatser til handleplanen haft særligt fokus på inklusion/integration af alle typer borgere til foreningslivet, at øge det personalemæssige vidensniveauet i forhold til håndtering af etniske borgere, samt fællesskabsfremmende aktiviteter på tværs af alle typer af borgere i kommunen.


Det foreslås omsat via fire yderligere initiativer og aktiviteter på Plan & Kulturudvalgets område:

 • Idræt for alle
 • Viden om fremmede
 • Åbent foreningsliv
 • Samvær på tværs/ensomhed


Integrationspolitikken og handleplanen til integrationspolitikken på Plan & Kulturudvalgets område er vedlagt som bilag.


Videre proces

Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til integrationspolitikken, samles disse til en fælles handleplan, som præsenteres for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at handleplanen til integrationspolitikken på Plan & Kulturudvalgets område godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

114. Beslutning om ændring af åbningstider i Haslev Svømmehal i sommerferie, efterårsferie og vinterferie

Resume

I august 2018 besluttede det daværende Plan & Kulturudvalg at ændre åbningstiderne i Haslev Svømmehal på baggrund af resultaterne i en brugerundersøgelse. Denne sag er en evaluering og optimering af åbningstiderne i ferieperioderne, på baggrund af en opgørelse af den reelle brug og personalets iagttagelser. Opgørelsen konkluderer, at svømmehallen ikke benyttes i ferieperioderne i så høj grad om fredagen og i aftentimerne som tidligere forventet. Udvalget skal i denne sag beslutte om åbningstiderne i ferieperioderne skal ændres.

Sagsfremstilling

Understående er de tidligere godkendte åbningstider for Haslev Svømmehal i ferieperioderne. Tiderne har været gældende siden justeringen i 2018.


Nuværende åbningstider i sommerferie, efterårsferie og vinterferie (besluttet i 2018)

 • Mandag: lukket
 • Tirsdag: 6 - 21
 • Onsdag: lukket
 • Torsdag: 6 - 21
 • Fredag: 12 - 18
 • Lørdag: lukket
 • Søndag: lukket


Ialt 36 timers åbning

Midlertidig aftale - testperiode
Hen over sommerferien har Svømmehallen har haft åben, efter en midlertidig aftale, hvor alternative åbningstider i sommerferien har været afprøvet. I denne periode registrerede personalet brugen af den offentlige åbningstid og udarbejdede en oversigt over den reelle brug af faciliteten.

Opsummering af kundeoversigt/registrering
Haslev Svømmehal har generelt få kunder i ferieperioderne. Kunderne kommer primært i tiden kl. 6-8 & 10-14. Der er færrest brugere sen eftermiddag/aften, fra kl.16-21 (især fredag aften). Jf. opgørelse af kunder i sommerferie 2021 & sommerferie 2022, så har Haslev svømmehal haft 260 (18 %) flere kunder med de nye/midlertidige åbningstider i 2022 i forhold til 2021. Svømmehallen har holdt lukket lørdag og søndag, under både de nuværende åbningstider og den midlertidige testperiode. Personalets registreringer er vedlagt som bilag på sagen.

På baggrund af erfaringerne fra den midlertidige testperiode foreslår administrationen at justere åbningstider i ferieperioderne, men stadig med det samme antal åbningstimer:

Forslag til åbningstider i sommerferie, efterårsferie og vinterferie

 • Mandag: 8 – 16
 • Tirsdag: 6 – 16
 • Onsdag: 8 – 16
 • Torsdag: 6 – 16
 • Fredag: Lukket
 • Lørdag: Lukket
 • Søndag: Lukket


Ialt 36 timers åbning


Fordele ved ændring af åbningstid i ferieperioder

 • Ens åbningstider i skoleferierne (sommerferie, efterårsferie og vinterferie)
 • Fastholdelse af åbning for morgensvømmere
 • Mere hensyn til skolebørn/børnefamilier
 • Bedre arbejdsmiljø for personale
 • Bedre mulighed for at skaffe vikarer
 • Forslaget giver en ”svømmedag” mere i Faxe kommune i ferier (Faxe svømmehal har lukket hele juli)


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at forslag til nye og justerede åbningstider i Haslev Svømmehal i sommerferie, efterårsferie og vinterferie godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker en opfølgning på åbningstider i ferieperioderne. Opfølgningen ønskes efter sommerferien i 2024.


Fraværende: Ingen.

115. Introduktion til kulturområdet jf. årshjul

Resume

Udvalget godkendte på mødet d. 11. januar 2022 et introduktionsforløb for plan- og kulturområdet. Denne sag er en del af introduktionsforløbet, hvor administrationen denne gang præsenterer udvalget for teatervirksomhed, biografvirksomhed, museumsvirksomhed, samt kultur- og forsamlingshuse.

Sagsfremstilling

Centerchef for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Benny Agergaard, vil under introduktionen gennemgå de valgte emne i understående rækkefølge:


 • Teatervirksomhed
 • Biografvirksomhed
 • Museumsvirksomhed
 • Kultur- og forsamlingshuse


PowerPoint-præsentationer fra mødet vil blive vedhæftet i referatet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at introduktionen til kulturområdet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


PowerPoint fra mødet er vedlagt referatet.


Fraværende: Ingen.

116. Meddelelser

Sagsfremstilling

Nordskoven/Haslev Orned

Administrationen orienterer om dialogmøde vedr. Nordskoven den 31. august.


Kultur og fritidsarrangementer

Vedlagt er en oversigt over planlagte kultur og fritidsarrangementer i 2022 og første halvdel af 2023.


Filmfestival for 8. klasserne

Kulturregion Storstrøm har fokus på filmindsatsen for børn og unge. I den anledning har Faxe Kommune valgt at afholde en filmfestival for alle 8. klasser. 15 lærere fra de syv overbygningsskoler har været på kursus på Absalon i Vordingborg, hvor Filmfabrikken i Stege har stået for oplæringen sammen med Absalon.
Eleverne laver nu film og selve prisuddelingen med syv priser uddeles torsdag den 13. oktober i Festsalen på Sofiendalskolen. Der er nedsat en jury der sammen vurderer filmene. Det forventes at ca. 340 elever og lærere vil deltage i prisuddelingen.


Billedskolen i Faxe Kommune

Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg Kommune driver i fællesskab en billedskole for børn og unge. Billedskolens formål er at levere fritidsundervisning til børn og unge af høj faglig kvalitet. I sæson 2022/2023 er der nu fire undervisningstilbud i Faxe Kommune. Hhv. 0-4 og 5-9. klasse på Hylleholt skole i Faxe Ladeplads og 0-4 og 5-9. klasse på Vibeengskolen i Haslev. Der er pt. sammenlagt 22 elever. Billedskolen er administrativt forankret i Talentskolen i Næstved med et fagligt sparringsfælleskab med Kunsthal Rønnebæksholm. Faxe Kommune betaler årligt ca. 85.000 kr. til undervisningen som tages af Kulturpuljen.


Kulturnætter
Kort opdatering omkring kulturnætterne.


Orientering om ukrainske flygtninge
Kultur & Fritid har udarbejdet en foreningsfolder med information om idrætstilbud og mulighed for støtte til kontingent for både børn og voksne. Folderen er oversat til ukrainsk og delt på en intern facebookgruppe og med interne samarbejdskollegaer på området. Administrationen har modtaget de første forespørgsler på foreningstilbud.

Økonomi

Økonomiske konsekvenserSagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om kommende fællesmøde med Teknik & Miljøudvalget vedr. Netto i Dalby d. 8. november 2023.


Fraværende: Ingen.

117. Lukket - Meddelelser (Lukket)
118. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere (Lukket)
119. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling, samt godkendelse af bestyrere (Lukket)
120. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling, samt godkendelse af bestyrer (Lukket)
121. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling, samt godkendelse af bestyrer (Lukket)
122. Lukket punkt- Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, samt godkendelse af bestyrer (Lukket)
123. Lukket punkt - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, samt godkendelse af bestyrer (Lukket)
124. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 28. september 2022

Resume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 28. september 2022.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.


Beslutning

-