Plan & Kulturudvalget - 29-10-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 29 oktober, 2019 - 16:00
Hent som fil:
131. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at Lars Folmann (O) mener, at der til punkt 134 fra administrationens side skulle være sket administrativ behandling/forberedelse af sagen, eftersom den blev oversendt til udvalget fra byrådet, hvilket iht. Lars Folmanns (O) opfattelse er krævet i reglerne på området.

Administrationen udsender beskrivelse af hvorledes reglerne/bestemmelserne er på dette område til udvalget.

132. Beslutning omkring ny næstformand i Plan & Kulturudvalget

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Tanja Larsson (A) er på byrådsmødet d. 10. oktober fritaget for sit hverv i byrådet på grund af arbejdsrelaterede forhold. Inger Andersen (A) indtrådte på mødet i Byrådet og Plan & Kulturudvalget. Da Tanja Larsson er næstformand for Plan & Kulturudvalget skal udvalget derfor vælge en ny næstformand.


Plan & Kulturudvalget består af følgende 7 medlemmer:


René Tuekær (L)


Lars Folmann (O)


Nellie Bradsted (V)


Mikkel Dam (I)


Inger Andersen (A)


Per Thomsen (A)


Michael Christensen (C)


Administrationen indstiller, at der på mødet vælges en ny næstformand for Plan & Kulturudvalget. 


Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 13.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at en ny næstformand vælges.


Beslutning

Inger Andersen (A) blev valgt som næstformand.

133. Temadrøftelse omkring Faxe Kommunes Restaurationsplan

Sagsfremstilling

Med henblik på en opdatering af restaurationsplanen og som opfølgning på de politiske drøftelser omkring sagsbehandlingen i forbindelse med alkoholbevillinger lægges der op til en temadrøftelse med afsæt i Faxe Kommunes nuværende restaurationsplan.


Restaurationsplanen er udarbejdet på baggrund af restaurationsloven, administrativ praksis og projektet "Ansvarlig udskænkning". Planen fastsætter de overordnede retningslinjer og bestemmelser for behandlingen af sager om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid i Faxe Kommune. Byrådet vedtog sin første plan for restaurationsområdet d. 29. marts 2012, og planen beskriver restaurationslovens regler og byrådets vision på området. Administrationen er på nuværende tidspunkt påbegyndt en ajourføring af restaurationsplanen, så den opdateret i forhold til seneste ændringer i restaurationsloven, og Erhvervsstyrelsen dertilhørende vejledning i forhold til lovens regler om ansøgning af alkoholbevilling.


Temadrøftelse af restaurationsplanens hovedtemaer:


 • Hensyn:
  Efter restaurationslovens § 12 skal der ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives, tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende forhold.
 • Midlertidig bevilling:
  Politiet kan efter restaurationslovens § 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevilling, indtil udvalgets afgørelse foreligger. Politiet vil kun give midlertidig alkoholbevilling, hvis det skønnes åbenbart, at udvalget senere vil give en alkoholbevilling.
 • Begrænsninger og vilkår:
  En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationsloven efter omstændighederne begrænses og betinges efter en konkret vurdering. Betingelserne skal fremgå af bevillingen.
 • Udvidet åbningstid:
  Den almindelige lukketid for restaurationer i Faxe Kommune med alkoholbevilling er klokken 2.00. Udvalget kan tillade, at diskoteker og natrestauranter, der søges af et modent publikum, holder åbent til klokken 5.00.
 • Bestyrere:
  I henhold til restaurationslovens § 14 a På skal den daglige drift ledes af bevillingshaveren selv eller af en bestyrer. Drives restaurationsvirksomhed fra flere serveringssteder, må kun et af disse ledes af bevillingshaveren. Hvert af de øvrige serveringssteder skal ledes af en bestyrer.
 • Unge og alkohol:
  Det er forbudt at udskænke alkohol til unge under 18 år. Udvalget har desuden mulighed for at begrænse unges ophold i forretningssteder med alkoholbevillinger for at modvirke, at der opstår sociale, ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer.
 • Gener - Støj:
  Restaurationslovens § 32, stk. 1 indeholder forbud mod i restaurationslokaler at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulemper for andre tilstedeværende eller omkringboende.(Støjproblematikker er nævnt i restaurationsplanens afsnit 2, 7 og 9)
 • Krav til restauratør/Selskab:
  En alkoholbevilling udstedes til en bestemt person eller selskab (A/S, ApS etc.) på en bestemt adresse. Lovmæssigt er der nogle forudsætninger der skal være opfyldt jf. restaurationslovens § 13 og § 14.
 • Partshøring:
  Administrationen sikrer partshøring hvis der politiets sagsbehandling lægges op hertil og ud fra bevillingspraksis på området.

Keth Taarnby fra Næstved Kommune, holder et kort oplæg for udvalget omkring restaurationsloven med afsæt i ovenstående hovedtemaer.


Lovgrundlag

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at temadrøftelsen omkring Faxe Kommunes restaurationsplan tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

134. Sag fra Lars Folmann (O) vedr. bevillingssager om alkoholbevilling

Sagsfremstilling

Faxe Kommune som er "bevillingsmyndighed" modtager jævnligt ansøgninger omkring alkoholbevilling, der i henhold til styrelsesvedtætgen afgøres i Plan & Kulturudvalget.

Afgørelser skal udstedes i henhold til "Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling" og efter indstilling fra den stedlige politimyndighed.


Der er grundlæggende nogle helt objektive regler og bestemmelser der skal overholdes fra ansøgers side for at opnå alkoholbevilling, herunder blandt andet størrelsen på den gæld man evt. har til det offentlige.

Der skal indhentes og tages højde for politiets vurderinger i de konkrete sager, hvilket giver god mening, eftersom det ofte er politiet der skal håndtere sagen efterfølgende.


Der er i 2017 kommet nu lovgivning på området, hvilket skulle være medvirkende til, at sagerne kan blive mere ensartede og der er givet mulighed for, at bevillingernes længde kunne bliver op til 8 år, i stedet for de hidtidige 4 år.

Hvis bevillingsmyndigheden vurderer, at bevillingen skal tildeles for en kortere periode end 8 år, eller at bevillingen skal betinges af vilkår, skal bevillingsmyndigheden overholde forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning. 


Faxe Kommune har tidligere udarbejdet en gangske god og tilgængelig beskrivelse af hvorledes man som ansøger skulle forholde til samt hvilket regler der fandtes på området, men vejledningen er ikke iht. lovgivningen og er snar 10 år gammel.

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/restaurationsplan_0...


Det må vi kunne gøre bedre og hurtigere.


Hvordan skal vores erhvervsdrivende kunne få vejledning og rådgivning på dette område hvis vi ikke engang kan finde opdaterede vejledninger hos myndigheden – altså Faxe Kommune.


Indstilling

Byrådet pålægger, Plan & Kulturudvalget,

At, der skal udarbejdes et nyt og opdateret materiale til ansøgere.

At, fremtidige behandlinger af alkoholbevillinger alene forholder sig til denne konkrete lovgivning og politiets indstilling.

At, hvis bevillingen tildeles for en kortere periode end 8 år, eller at bevillingen betinges af vilkår, skal afgørelsen overholde forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og klagevejledning og vilkår i allerede udstedte bevillinger, bortfalder såfremt disse forhold ikke er overholdt.


Bilag:

Faxe kommunes forældede restaurations-plan

Vejledning om "Restaurationslovens" regler om ansøgning om alkoholbevilling

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.Byrådet, 10. oktober 2019, pkt. 162:

Per Thomsen (A) stillede følgende forslag: At sagen oversendes til behandling i Plan & Kulturudvalget.


For forslaget stemte 21, Venstre (7), Borgerlisten (2), Liberal Alliance (1), Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).


Imod forslaget stemte 4, Dansk Folkeparti.


Bilag til sagen vedhæftes referat.


Fraværende:

Lars Christensen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

Jeanette Dahl Henriksen (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).

Jørgen Egede Johannessen (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Egede Borg (V).


Plan & Kulturudvalget, 29. oktober 2019, Pkt. 134 :

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning

Udvalget ønsker en konkret sag til behandling på det kommende møde, med følgende elementer:

 • Der skal udarbejdes en ny opdateret restaurationsplan, der skal afspejle udvalgets forventninger til håndteringen og brugen af bevillinger.
 • Der tages udgangspunkt i politiets anbefalinger og indstillinger i de konkrete sager til udvalget.

135. Forslag til høring: Kommuneplantillæg og lokalplan for Rønnede Kro

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Rønnede Kro, er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra ejer, som ønsker, at opføre hotelværelser på et areal der i den gældende planlægning er udlagt til boligformål. Planområdet udnyttes allerede til hotel og restaurationsvirksomhed og de nye planer lægger op til en mere ekstensiv udnyttelse af arealet end den gældende planlægning. Faxe Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne. Plan & Kulturudvalget skal nu tage stilling til, at sende planerne i offentlig høring.


Baggrund

Ejeren af Rønnede Kro ønsker, at kunne opføre ferielejligheder/hotel på kroens arealer ved Gl. Næstvedvej. Arealerne ved Gl. Næstved er i dag udlagt til boligformål i den gældende lokalplan for området, mens kroens øvrige arealer er udlagt til centerformål. Formålet med lokalplan 1000-57 er at fastlægge hele områdets anvendelse til centerformål. Ejer har planer om at udbygge området med op til fire hotellænger, i bindingsværk, på hver knap 220 m² og 6 værelser/lejligheder. 


Lokalplan

Lokalplan 1000-57 omfatter hele kroens område, der har et samlet areal på 22.576 m². Området udlægges til centerformål, herunder hotel og restaurationsformål med tilhørende parkering, friarealer mv. Lokalplanen fastlægger at ny bebyggelse skal opføres indenfor det i planen udlagte byggefelt. Udenfor byggefeltet må der alene opføres sekundære bygninger som overdækkede terrasser, pergolaer, orangerier, drivhuse, udhuse, miljøstationer, teknikbygninger o.lign.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at ny bebyggelse skal opføres under respekt for kulturmiljøet og den oprindelige byggestil i området. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i en registrant fra efteråret 2019 og fremgår af lokalplanens kortbilag. Disse må ikke nedrives eller ændres i det ydre uden kommunens tilladelse.

Der etableres vejadgang til planområdet fra henholdsvis Vordingborgvej og Gl. Næstvedvej. Endelig fastsætter lokalplanen et minimum for antallet af p-pladser.


Kommuneplantillæg

I Kommuneplan 2013 for Faxe kommune er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde R-B1 og R-C1 som er udlagt til henholdsvis boligområde og centerområde.

Med kommuneplantillæg nr. 29 udvides centerområdet (R-C1) så det omfatter alle matrikler som tilhører Rønnede Kro. De arealer der udlagt til boligformål reduceres tilsvarende.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø, fordi:


 • Området er præget af to større veje og bymæssig bebyggelse mod syd, øst og vest. Mod nord støder området op til marker.
 • De nye hotellænger ikke vil påvirke oplevelsen af det geologiske interesseområde negativt.
 • Området ikke ligger indenfor Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) og fordi spildevand skal ledes til kloak.
 • De nye planer lægger op til en mere ekstensiv udnyttelse af arealet end den gældende lokalplan.
 • Lokalplanen fastsætter bevarende bestemmelser for bevaringsværdige bygninger, samt krav om at nyt byggeri opføres under hensyn til bevaringsinteresserne i området.

Offentlig høring og borgermøde

Planforslagene sendes i offentlig høring i 4 uger. Faxe Kommune afholder borgermøde om planerne tirsdag den 3. december fra kl. 18:30 til 20:00 på Rønnede Kro.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.


Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og forslag til lokalplan 1000-57 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Godkendt. Der afholdes borgermøde tirsdag d. 3. december på Rønnede Kro.

136. Første udkast til ny Kultur- og fritidspolitik 2020-2024

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et første udkast til en ny kultur- og fritidspolitik 2020-2024. Udkastet præsenteres på Plan & Kulturudvalgets Kulturkonference den 5. november 2019, hvor der er lejlighed til at få bemærkninger fra deltagerne til udkastet. Udkastet er til Plan & Kulturudvalgets efterretning.


Udkastet består af et forord, en vision og fem indsatser, hvis indhold viser den retning kultur- og fritidsområdet skal udvikles i de næste fem år.


Forslagets vision for de kommende år indeholder følgende:

 • Faxe Kommune skal være et sted, hvor mange har lyst til at leve, engagere sig og opleve
 • I Faxe Kommune bidrager vi til et aktivt og udviklende kultur,- idræts- og fritidsliv
 • I Faxe Kommune fortsætter vi med at udvikle kultur-, idræts- og fritidsområdet
 • Vi udvikler fællesskaber og nye former for frivilligt engagement
 • I Faxe Kommune skabes der netværk og fællesnævner mellem kultur-, idræts- og fritidslivet, de frivillige, skolerne og daginstitutionerne, kulturinstitutionerne, erhvervslivet samt mange forskellige vækstmiljøer med fokus på bæredygtighed

Herefter beskrives fem indsatsområder med følgende overskrifter:

 1. Fællesskab og samarbejde
 2. Fyrtårne og events
 3. Faciliteter
 4. Natur
 5. Synlighed og kendskab

De fem indsatser

Metodisk er der på hver af de fem indsatser arbejdet med 4- 5 udviklingspinde, som beskriver hvad der skal arbejdes med de næste fem år. Efterfølgende er der et afsnit som beskriver indsatsen i ord og vendinger som vi kender området. Indsatsen om kulturel bærdygtighed, inklusiv relevante elementer fra FN's 17 verdensmål er i udkastet integreret i indsatserne.


Arbejdet med politikken

Forslaget holder fast i de styrkepositioner og den mangfoldighed som allerede er til stede i kultur og fritidslivet. Faxe Kommune har de sidste fem år haft en mere faciliterende og koordinerende rolle. Den rolle holder vi fast i. Med den nye politik vil der fortsat være fokus på aktiviteter for den brede kreds, ligesom der indgår samarbejder på tværs af hele kultur- og fritidsområdet med aktører, som opererer på et højt kunstnerisk niveau. Dette gælder især i indsatserne - fyrtårne og events, faciliteter og natur.


Forslaget afspejler et fortsat ønske om bredere samarbejder, en fortsat udvikling af alle de lokale initiativer for de mange, men også et spirende ønske om, at stikke ud, at gøre noget anderledes og på nye måder. Fra årets dialogmøder om den ny politik hører administrationen også en større parathed og ønske om, at kunne lave noget stort og/eller i højere grad, at "turde være stolte af" de begivenheder, events, vi allerede har.


Tidsplan

Jvf. proces- og tidsplan for politikkens tilblivelse, skal udkast til den endelige politik godkendes på udvalgets møde den 26. november 2019. Herefter er der en høringsrunde. Politikken skal i følge planen endeligt godkendes af Byrådet i februar 2020.


Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at det første udkast til en Kultur- og fritidspolitik 2020-2024 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

137. Beslutning om tilskud fra Kulturpuljen til "Lysbrud" - en lysinstallation i Faxe Kalkbrud 2020

Sagsfremstilling

Der søges om 150.000 kr. fra Kulturpuljen til gennemførsel af projekt "Lysbrud". Lysbrud er en lysinstallation som ønskes opført i Faxe Kalkbrud Oktober 2020. Ifølge retningslinjerne for kulturpuljen, skal projekter af denne størrelse behandles politisk, hvorfor Plan & Kulturudvalget skal beslutte om kommunen skal yde tilskud til projektet.


Formålet

Projektets formål er at give folk en særlig oplevelse. En oplevelse af hvordan lys kan ændre en kendt form og hvordan solens - og det kunstige lys kan samarbejde. Evnen til at tænke nyt styrkes, når man møder noget nyt. Det er håbet at Lysbrud kan skabe debat og stimulere det lokale kunstmiljø.

Lysbrud har potentiale til at tiltrække publikum både fra kommunen og fra resten af landet.  
 

Projektet

Lysbrud er en lysinstallation som kan ændre Faxe Kalkbrud som vi kender det. Ved hjælp af lys ønsker kunstnerne, Jesper Kongshaug og Bjørn Hernes at redesigne kalkbruddet og skabe et nyt landskab i det kendte landskab. Kraftige lamper opstilles i landskabet. Nogle oplyser direkte, andre strejfer og nogle danner parløb. Lyset forstærkes af de lyse flader, som reflekterer lyset til uregerlighed.

Lyset tændes mens det endnu er lyst, så publikum kan se landskabet gradvist ændre sig efterhånden som solen går ned og det kunstige lys tager over.

Faxe Kalkbrud har taget imod projektet med interesse og øvrige samarbejdspartnere er Geomuseum Faxe og Faxe Vandrehjem.

Lysbrud planlægges gennemført i uge 41 og 42 i 2020.


Finansiering

Projektgruppen vil søge yderligere økonomisk samarbejde hos Statens Kunstfond og landsdækkende private fonde. Der søges også lokale samarbejdspartnere og sponsorer, og gruppen ønsker at skabe lokalt ejerskab ved at inddrage borgerforeninger og det lokale forretningsliv.

Publikum vil kunne opleve Lysbrud gratis, der vil dog være entre hvis man ønsker at køre nede i selve bruddet.

Projektets budget indeholder udgifter til honorar, materialer, transport, markedsføring, produktion og kost & logi.

De samlede udgifter er på 415.375 kr.


Opsummering

Lysbrud matcher kulturpuljens retningslinjer, da det er et nyskabende kulturelt initiativ af høj kvalitet. Administrationen indstiller at støtte projektet med 75.000 kr. fra kulturpuljen 2020 til dækning af markedsføring og tilskud til honorar, under forudsætning af at projektet gennemføres.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. til dækning af markedsføring og tilskud til honorar, under forudsætning af at projektet gennemføres.


Beslutning

Godkendt.


For indstillingen stemte:

René Tuekær (L), Inger Andersen (A), Per Thomsen (A), Nellie Bradsted (V) og Michael Christensen (C)


Mod indstillingen stemte:

Mikkel Dam (I) og Lars Folmann (O)


138. Beslutning om tilskud fra Kulturpuljen til Musikteatret SAUM sæson 19/20

Sagsfremstilling

Musikteatret SAUM foreslår et samarbejde i sæson 2019/2020, der udmønter sig i køb af 9 teaterforestillinger til en værdi af 139.000 kr. hvoraf kommunens andel udgør 69.500 kr. Ifølge retningslinjerne for kulturpuljen, skal projekter af denne størrelse politisk behandles, hvorfor Plan & Kulturudvalget skal beslutte om der skal indgås et samarbejde for sæson 19/20.


Formål

Musikteatret SAUM ønsker at give kommunens børn, unge og voksne gode, professionelle teateroplevelser. Forestillingerne omhandler aktuelle temaer som optager publikum i hverdagen.


Samarbejdet

Musikteatret SAUM har samarbejdet med Faxe Kommune siden 2017. I sæsonen 18/19 spillede SAUM 12 teaterforestillinger i kommunen, 8 for børn, 2 for familier og 2 for voksne. Forestillingerne blev spillet 9 forskellige steder, fordelt rundt i kommunen.

I sæson 19/20 tilbyder SAUM en "teaterbuffet" bestående af 3 forskellige forestillinger, alle omhandlende emnet "SORG".

 • Historien om V - en ny stærk og bevægende operafortælling for børn fra 9 år.
 • Mørkebarnet - en poetisk gyseropera for alle fra 6 år (målgruppe 6 - 10 år).
 • Til glæden - historien om mig og mormor (målgruppe voksne) 

Forestillingerne er refusionsberettiget dvs. at halvdelen af tilskuddet refunderes og tilbageføres til Faxe Kommune i sommeren 2020 og 2021.

SAUM har til 2020 indtil videre modtaget 600.000 kr. fra Statens Kunstfond til forestillingen Historien om V.


Udover de ovenstående teaterforestillinger tilbyder Musikteatret SAUM Faxe Kommune et tæt samarbejde med fokus på:

 • Teater
 • Workshops
 • Udviklingsarbejde med lokale skoler
 • Aktiviteter i kommunale bygninger og hos øvrige samarbejdspartnere såsom forsamlingshuse, biblioteker, kulturhuse osv.
 • Professionel sparring på teaterområdet

Opsummering

Ansøgningen matcher kulturpuljens retningslinjer da det er en tilbagevendende aktivitet. Administrationen indstiller til et samarbejde med SAUM om 9 teaterforestillinger. Økonomisk bidrager Faxe Kommune med 69.500 kr. fordelt med 26.000 kr. i 2019 og 43.500 kr. i 2020. Den statslige teaterrefusion betaler den anden halvdel.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at der indgås et samarbejde med Musikteatret SAUM om 9 forestillinger i sæsonen 2019/2020 under forudsætning af at alle teaterforestillinger er refusionsberettigede.


Beslutning

Godkendt.

139. Beslutning om kriterier for behandling af ansøgninger vedr. Haslev 150 år i 2020

Sagsfremstilling

Denne sag handler om godkendelse af kriterier og arbejdsgang for behandling af ansøgninger vedr. fejring af Haslev som stationsby 150 år i 2020.
Kriterierne skal bruges som retningslinjer for hvordan de indkomne ansøgninger skal behandles og vurderes.


Byrådet har besluttet at afsætte 400.000 kr. til fejring af byjubilæet (skal bekræftes endeligt ved 2. behandling af budgettet for 2020). Det foreslås at afsætte mellem 50.000-75.000 kr. til kommunens egen festligholdelse og at de resterende 325.000-350.000 kr.) foreslås fordelt jf. kriterier, som beskrevet nedenfor.


Beskrivelse af kriterierne 

Indsendte ansøgninger med det formål at fejre byens 150 års jubilæum i 2020 vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:


 • Skal synliggøre jubilæet for alle og fortælle/formidle den fascinerede eller gode historie.

 • Projekter og aktiviteter som kan samle borgere og aktører på tværs af alle aldre.

 • Kombinerer de traditionelle tiltag med nyskabende aktiviteter, som peger fremad.

Ansøgninger med ønske om tilskud til aktiviteter der minimum indeholder to pinde/elementer, vil blive prioriteret højest. Herefter kommer ansøgninger som kun indeholder 1 pind/element. Generelt vil ansøgninger som retter sig mod et bredt publikum (især børn og unge) og i øvrigt "scorer højt" på et eller flere af de nævnte kriterier blive prioriteret højest.

Midlerne kan søges af foreninger, handelsstandsforeningen, institutioner, kirker mv. eller projektgrupper på tværs af flere aktører. Enkeltpersoner og virksomheder kan ikke søge puljen, men er velkomne til at bidrage til markeringen af de 150 år.

Ved et eventuelt afslag vurderer Administrationen om projektet kan modtage tilskud fra Kulturpuljen. Eventuelle principielle spørgsmål i denne sammenhæng forelægges Plan & Kulturudvalget.

Opsummering
Det indstilles at retningslinjer for puljen til fejring af Haslev bys 150 års jubilæum træder i kraft den 1. november 2019 og udløber med udgangen af 2020. Godkendelsen sker under forudsætning af, at budget 2020 godkendes af Byrådet.

Det indstilles samtidig, at der uddelegeres en bevillingskompetence til administrationen, på samme måde som vedr. kulturpuljen. Det betyder at Administrationen kan bevilge tilskud på op til 50.000 kr. Ansøgninger over 50.000 kr. forelægges altid udvalget, ligesom projekter af principiel betydning vedr. jubilæet forelægges, uanset ansøgningens størrelse.

Administrationen fremlægger en oversigt for Plan & Kulturudvalget hvert kvartal. Første gang er på udvalgets møde i november 2019 og indtil puljen er fuldt ud disponeret.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at kriterier for behandling af ansøgninger vedr. fejring af Haslev som stationsby150 år i 2020 godkendes
 2. at retningslinierne træder i kraft den 1. november og gælder til udgangen af 2020, og
 3. at Administrationen får samme bevillingskompetence som gælder Kulturpuljen og at udvalget kvartalsvis orienteres om anvendelsen af 150 års-puljen.

Beslutning

Godkendt.

140. Østsjællands Museum - Godkendelse af budget 2020

Sagsfremstilling

Østsjællands Museum har den 19. september fremsendt budget for 2020 til godkendelse i tilskudskommunerne, Stevns og Faxe.


Administrationen bemærker følgende ud fra budget og noter:


 • at museet forventer øgede entréindtægter (blandt andet i kraft af stigende antal besøgende til Geomuseum Faxe) og øget indtægt via museumsbutik på Rådhusvej
 • at lønomkostningerne forventes af stige til frontmedarbejdere og tidsbegrænset ansatte ifm. skoletjeneste, kommunikation, og udvikling
 • at der er færre lokaleomkostninger i 2020
 • at museet modtager husleje for udlejning af kælderen på Rådhusvej
 • at der er afsat til renteudgifter af indestående i bank

 

Administrationen indstiller, at budgettet godkendes, idet man i forhold til indeværende år, ser et budget for 2020, der går i nul.

Lovgrundlag

Museumsloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at Østsjællands Museums budget 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

141. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra råd, bestyrelser og udvalg

Arrangementer i efteråret/vinteren
Vedlagt er oversigt over kommende kultur, fritids- og idrætsaktiviteter i efteråret og frem til vinteren 2020. 

Plan & Kulturudvalgets Kulturpulje
Vedlagt er oversigt over forbrug på Kulturpuljen pr. 1. oktober 2019.

Anlægspulje til forsamlingshuse
Vedlagt er oversigt over fordeling af midler via anlægspulje til forsamlingshuse for hele 2019.

Status på mikrobibliotekerne i hhv. Karise og Rønnede
I 2012 blev der etableret mikrobiblioteker i hhv. Karise og Rønnede i samarbejde med lokale foreninger og lokale supermarkeder. Baggrunden var nedlæggelse af en række mindre biblioteker tilbage i 2011. Lukningerne efterlod et tomrum - med hensyn til at kunne låne og aflevere bøger og andet materiale lokalt. I samarbejde med engagerede borgere, foreninger og lokale supermarkeder blev mikrobliotekerne etableret. Det fungerer sådan, at materialerne bookes online og hentes og afleveres i det lokale supermarked. Mikrobibliotekernes eksistens blev sidst behandlet i 2015, hvor det dengang blev besluttet, at der kun skulle ses på ordningen igen, såfremt udlån/indlån afveg med op til plus/minus 30 %. Jvf. udskrift for lån af materiale, kan vi se at tallene er stabile dvs. at der i Karise er ca. 1.680 udlån pr. år og i Rønnede 1350 udlån pr. år. Ordningen koster årligt 120.000 kr. som primært dækker udgifter til transport og personaletimer til håndtering af opgaverne.

Naturvold ved Nielstrup by
Borgerhenvendelse fra Martin Piechnik omkring naturvold ved Nielstrup.

Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

142. Meddelelser (Lukket)