Plan & Kulturudvalget - 30-04-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 30 april, 2019 - 16:00
Hent som fil:
61. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)

62. Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.


Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet

Driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2019.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2019. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2019 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang. Dette område udviser et overskud på 207 tkr. Mindreforbruget overføres ikke til budget 2019, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab i lighed med tidligere år.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skal styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 18,5 mio.kr. fra 2018 til 2019 vedrørende drift, som indregnes i korrigeret budget (områder med automatisk overførselsadgang).

Herudover søges -6,9 mio. kr. overført fra 2018 til 2019 vedrørende drift, hvoraf de negative gives som tillægsbevilling og de positive hensættes i overførselspulje, der kan søges frigivet.


Specifikation af overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg og center fremgår af tabel 1 nedenfor:


Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)


Kolonnen med Kassepåvirkning i 2019 skal forstås således, at det er kassetrækket der fremkommer når tillægsbevillinger gives i denne overførselssag samt frigivelse af beløb fra overførselspuljen.


Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.


I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder. Opgørelsen er vist for de eksisterende udvalg for 2018.


Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 8,0 mio. kr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabellen nedenfor: 


Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)


I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget viser bevilling, forbrug og restbudget for 2018 samt beløb til overførsel til 2019.


Andre overførsler (Finansforskydninger)

Vedrørende finansforskydninger søges overført i alt 185 tkr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabel 1 ovenfor. 


Under Økonomiudvalgets område var der i 2018 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Projektet "Handicapboliger Rådhusvej" forventes først afsluttet i 2019.


Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2019

Den samlede serviceramme for 2019 blev udmeldt i juni 2018 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgør 1.534,2 mio. kr. Med den samlede overførsel fra 2018 til 2019 på 11,6 mio. kr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 10,9 mio. kr.  


På anlægssiden er i 2019 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 61,6 mio. kr. Med overførslen på 8,0 mio. kr. er der således risiko for sanktion, såfremt anlægsaktiviteten øges markant. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2019 til 2020 og reducerer således risikoen for sanktion fra regeringens side.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 10,0 mio. kr. til 2019 vedrørende drift. Yderligere hensættes 1,6 mio. kr. til overførselspuljen.

Anlæg øges med 8,0 mio. kr. og finansforskydninger forøges med 0,2 mio. kr.


Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2019. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller


 1. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.857.000 kr. i 2019,
 2. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 751.000 kr. i 2019,
 3. at Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.216.000 kr. i 2019,
 4. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 6.459.000 kr. i 2019,
 5. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 625.000 kr. i 2019,
 6. at Socialudvalgets driftsbudget netto forøges med 196.000 kr. i 2019,
 7. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget netto reduceres med 4.146.000 kr. i 2019,
 8. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 2.979.000 kr. i 2019,
 9. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019,
 10. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.349.000 kr. i 2019,
 11. at Socialudvalgets anlægsbudget forøges med 3.119.000 kr. i 2019,
 12. at Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 185.000 kr. i 2019,
 13. at De i punkt 1-12 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet,
 14. at Der afsættes 1.600.000 kr. i en overførselspulje, som ikke indgår i korrigeret budget 2019. Eventuelle ansøgninger om brug af overførte beløb fra overførselspuljen, skal modsvares af mindreforbrug på andre områder inden for udvalgets samlede budget, og
 15. at Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 207.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2019.

Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger.

Beslutning

Plan & Kultudvalget anbefaler:

 • at udvalgets driftsbudget forøges med 751.000 kr. i 2019, og
 • at udvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019. 

Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


63. Faxe Hallerne - Årsrapport 2018

Sagsfremstilling

Faxe Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsrapport for 2018 til Plan & Kulturudvalget.


Det fremgår af årsrapporten, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.


Årets resultat udgør et overskud på 461.834 kr.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivllighed & Borgerservice indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


Enclosures: 
64. Haslev Hallerne - Årsrapport 2018

Sagsfremstilling

Haslev Hallernes bestyrelse fremsender revideret og godkendt årsrapport for 2018 til Plan & Kulturudvalget.


Det fremgår af årsrapporten, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.


Årets resultat udgør et overskud på 572.156 kr.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at årsrapporten for 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt. 


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


65. Ansøgning om kommunegaranti fra Østsjællands Flyveklub

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget ansøgning fra bestyrelsen i Østsjællands Flyveklub, hvori de ansøger Faxe Kommune om en garantistillelse på 3.050.000 kr.

Bestyrelsen ønsker at opføre et nyt klubhus på i alt 380 etagemeter til klubbens medlemmer. Det samlede projekt er estimeret til 3,068 mio. kr. Heraf vurdere foreningen, at den kan levere arbejdskraft og hjælp fra de tekniske skoler for ca. 1,050 mio. kr. Der vurderes derfor at være et finansieringsbehov på 2 mio. kr. til opførelse af klubhuset.

Foreningen har modtaget tilsagn fra Nordea for et 20-årigt lån på 3.050.000 kr. inkl. omlægning af eksisterende realkreditlån på ca. 1 mio. kr. Lånet er med afdrag og en fast rente på 1,5 %. Til sikkerhed for lånet tager banken pant i ejendommen, og stiller som krav garanti fra Faxe Kommune for hele lånebeløbet.

Bestyrelsen har fremsendt estimat som viser, at de fremtidige netto omkostninger ved opførsel af nyt klubhus og nyt lån beløber sig til en årlig merudgift på ca. 100.000 kr. En merudgift bestyrelsen har imødekommet til budget 2019 ved bl.a. at forøge kontingentet for medlemmerne med 50 kr. månedligt.

Ved Byrådets møde den 17. marts 2016 blev det besluttet at følgende forhold skal lægge til grund for behandling af ansøgning om en kommunal garantistillelse:

 • Foreningens vedtægter
 • De tre seneste års regnskaber
 • Oplysning om ejerforhold

Herudover skal det vurderes, hvorvidt der skal tages pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen, hvilket sker på baggrund af en konkret vurdering.

Administrationen anbefaler, at der stilles garanti til Østsjællands Flyveklub. Dette sker på baggrund af de seneste 3 års regnskabsresultater. Hvor der i alle årene har været et overskud på mellem 200.000 kr. og 450.000 kr.  Ifølge regnskab 2018 har foreningen aktiver for ca. 5,8 mio. kr. i henholdsvis fly, jord, bygninger mm. og en samlet egenkapital på ca. 4,5 mio. kr. Der er således en sund økonomi i foreningen, og risikoen for at garantien bliver aktuel vurderes som minimal. Det vurderes ligeledes, at det ikke er nødvendigt at optage pant i ejendommen som sikkerhed for garantistillelsen.

Såfremt det besluttes at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering årligt opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlag for beregningen fremgår af vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse om garanti mv.

Økonomi

En garantiforpligtigelse på 3.050.000 kr. vil medføre, at Faxe Kommune enten skal modregne i lånerammen eller deponere et beløb af tilsvarende størrelse. Såfremt beløbet deponeres sker dette ved finansiering af kassebeholdningen.

Center for HR, Økonomi og IT anbefaler, at der sker modregning i lånerammen.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 15.250 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


 1. at der gives kommunegaranti til Østsjællands Flyveklub for et lån på maks. 3.050.000 kr.
 2. at der ikke tages pant som sikkerhed for garantistillelsen
 3. at der sker modregning i lånerammen, og
 4. at der opkræves garantiprovision på ½% p.a. af det til garantien tilknyttede lån i lånets løbetid.

Beslutning

Anbefales. 


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


66. Åben Skole Strategi

Sagsfremstilling

På temamødet den 27. marts 2019 mellem Plan & Kulturudvalget og Børn & Læringsudvalget blev udkast til en Åben Skole Strategi drøftet. Det blev besluttet, at strategien skal godkendes i de to udvalg, før der tages yderligere skridt i retning mod en egentlig implementering.


På baggrund af drøftelsen fra udvalgenes medlemmer, har administrationen udarbejdet et endeligt udkast til en Åben Skole Strategi.


De strategiske målsætninger om åben skole i Faxe Kommune - fremhæves som følgende:


1. Vi bygger videre på lovens rammer og alle elever oplever den røde tråd - således at de i løbet af hele skolegangen stifter bekendtskab med kommunens kendetegn


2. Overordnet temaer for åben skole i Faxe Kommune er kultur, erhvervsliv og bæredygtighed


3.  Temaerne udstikker en fælles ramme for arbejdet med åben skole samarbejder på alle klassetrin (0-9. klasse) herunder at lokale muligheder via Østsjællands Museum, Faxe Musikskole, naturvejlederen og bibliotekerne indgår.


4.  Temaerne er kendetegnet for Faxe Kommunes særpræg og samarbejdspartnere er primært lokale


5.  At alle elever stifter bekendtskab med det omkringliggende samfund


6. Skolerne udarbejder de nødvendige lærerplaner


Administrationen lægger op til at den reviderede udgave af Åben Skole Strategi godkendes i hhv. Plan & Kulturudvalget den 30. april og på Børn & Læringsudvalgets møde den 2. maj 2019. Udvalgene orienteres senere om status i forbindelse med implementeringen, herunder om der er særlige udfordringer, økonomisk eller af anden karakter.


Økonomi

Åben skole aktiviteter har til nu blandt andet været finansieret af en særlig pulje på 1 million kr. (omfattende musikskoleaktiviteter i folkeskolen (700.000 kr.), samarbejdsprojekter mellem skoler og foreninger (200.000 kr.) samt erhvervsliv (100.000 kr.)). Dette hviler på en beslutning om fordeling af midlerne på Børn & Læringsudvalgets møde i juni 2018. se link: https://www.faxekommune.dk/dagsorden/boern-laeringsudvalget-27-06-2018


Herudover er der gennemført en række aktiviteter på skolerne (som er anført i bilagsoversigten), som ikke har været støttet af puljen, men er finansieret på anden vis af folkeskolerne og/eller andre. Det samlede økonomiske niveau for Åben Skole aktiviteter er ikke opgjort.


Der vil blive udarbejdet en implementeringsplan for Åben Skole Strategien. I tillæg hertil vil både den nuværende økonomiske fordelingsnøgle og den økonomiske medfinansiering fra skolerne og andre institutioner/aktører vurderes i forhold til den understøttelse, der vurderes nødvendig for en implementering af Åben Skole Strategien.


Bilagene indeholder en revideret udgave af Åben Skole Strategi, oversigt over Åben Skole aktiviteter på skolerne samt et kort oprids af temadrøftelsen mellem i de to udvalg om Åben Skole Strategi. 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven paragraf 3, stk. 4.

Økonomi

Ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser. Den faktiske økonomi skal kortlægges nærmere som beskrevet i sagen.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Åben Skole Strategien i Faxe Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at bilaget justeres.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


67. Opdatering af Strategirammen for frivillighed

Sagsfremstilling

Baggrund:
Det tidligere § 17 stk. 4 Udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund anbefalede i 2016, at et Frivilligt Samråd som en del af sit virke kunne se nærmere på mulighederne for at udarbejde en særlig frivillighedspolitik.


Siden 2013 har "Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune" udgjort det første afsæt for udviklingen af frivilligheden i kommunen. Denne ramme er ikke ændret eller revideret siden.


På baggrund af 17/4-udvalgets anbefaling har Frivilligt Samråd valgt at drøfte og opdatere den eksisterende strategiske ramme for frivillighed og endeligt godkendt den opdaterede strategiramme på deres sidste møde d. 24. januar 2019 (vedlagt som bilag).

Frivilligt Samråd anbefaler at Plan & Kulturudvalget godkender "Strategirammen for Frivillighed for Faxe Kommune".


Målgruppe og formål:
Strategien er populært sagt en langsigtet plan for frivillighed som medarbejderne i Faxe Kommune og de frivillige orienterer sig mod. Den danner rammen for hvordan der arbejdes med frivillighed, og synliggør retning og fokusområder.


Den opdaterede strategirammes retning og fokus:

Formålet med strategien (2019) er at skabe rum, trivsel og tryghed når der udføres en frivillig indsats (rammen medvirker/forpligter til en ligeværdig og anerkendende dialog mellem Faxe Kommune, de frivillige foreninger og borgere). For at opnå denne målsætning fokuseres der i rammen på 4 indsatsområder.


 1. Indsatsområde - Den fælles forståelse: Den fælles forståelse styrkes via løbende ligeværdig dialog, med fokus på åbenhed, tillid, kompetencer og muligheder.
 2. Indsatsområde - Den frivillige borger: Der er i dette indsatsområde fokus på at styrke borgerens viden og lyst til frivillighed via udvikling af aktørernes kompetencer
 3. Indsatsområde - Den samarbejdsvillige forening: Øget kendskab til hinanden kan nedbryde barrierer og åbne op for nye relationer og ressourcer.
 4. Indsatsområde - Den samarbejdsparate kommune: Retter sig mod medarbejderne og deres holdninger, viden og italesættelse af samarbejdet med de frivillige.

Administrationen vurderer at der er tale om en mindre opdatering af strategirammen som næppe kræver ydereligere, med mindre udvalget vurderer den strategiske ramme anderledes og sender den tilbage til Frivilligt Samråd med ønsker om justeringer eller tilføjelser.


Videre proces:

Hvis udvalget godkender strategien er næste trin implementering og formidling af materialet i såvel den frivillige verden som den kommunale organisation.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen Budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at opdateringen af strategirammen for frivillighed godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


68. Temadrøftelse om udvikling af Grøndalsgrunden

Sagsfremstilling

Konkurrencen om en helhedsplan for Grøndalsgrunden er afsluttet, og der er udpeget en vinder. Der skal nu, som besluttet af Plan & Kulturudvalget den 27. november 2018, foretages en temadrøftelse af de udarbejdede helhedsplaner, som forberedelse til den borgerdialog om kvalificering af vinderprojektet, der er planlagt den 6. maj 2019.

Baggrund
Den 27. november 2018 igangsatte Plan & Kulturudvalget en konkurrence om udarbejdelse af en helhedsplan for Grøndalsgrunden og godkendte konkurrenceprogrammet, der har dannet ramme om arkitekttegnestuernes besvarelse af opgaven som parallelopdrag. Samtidig godkendte udvalget, at der nedsattes et evalueringsudvalg med deltagelse af udvalgsformand René Tuekær, udvalgsmedlemmerne Nellie Bradsted og Tanja Larsson, Centerchefen fra Plan & Miljø, samt fagpersoner fra administrationen. BM Arkitekter har bistået evalueringsudvalget som konkurrencesekretær.

Til deltagelse i parallelopdraget inviterede Faxe Kommune "Tegnestuen Vandkunsten" og "Tegnestuen Juul-Frost Arkitekter". Konkurrenceperioden var fra 4. januar til 5. marts 2019. Den 15. marts modtog Faxe Kommune de to forslag, som begge er gennemgået i vedhæftede evaluering. Evalueringen af parallelt opdrag for Grøndalsgrunden er afgivet af evalueringsudvalget den 10. april, og vinderen blev offentliggjort den 11. april 2019.

Overordnet set var evalueringsudvalget meget tilfredse med de to tegnestuers tilgang til opgaven og gode forståelse af Haslevs bymæssige kvaliteter, som "havebyen i det grønne". De to forslag giver meget forskellige bud på en nytolkning af by-bygningen, der spiller godt op til det bymiljø, som den nye bebyggelse vil komme til at indgå i. 

Efter en grundig drøftelse af forslagenes indhold og vurdering af forslagenes evne til at løse opgaven med et koncept, der opnår at give et svar på evalueringskriterierne, har evalueringsudvalget besluttet at udpege forslaget fra Juul-Frost Arkitekter som det bedste af de to forslag.

Administrationen vil på udvalgsmødet gennemgå de to helhedsplaner.

Den videre proces
I henhold til den godkendte proces- og tidsplan forestår der nu en borgerdialog om den videre bearbejdning af vinderforslaget, som er planlagt til et dialogmøde den 6. maj fra kl. 19.00 til 21.00 i Frederiksgade 9. Det foreslås, at vinderprojektet præsenteres, og at der lægges op til en bred drøftelse af helhedsplanen. Der vil for eksempel kunne diskuteres boligtyper, målgrupper for bebyggelsen og indretningen af det rekreative strøg (hvad er der brug for i bydelen?).

Herefter genoptages sagen på Plan & Kulturudvalgets maj-møde med henblik på en endelig beslutning om helhedsplanens videre bearbejdning. Oprindeligt var det herefter planen at fremlægge sagen for Byrådet på deres juni-møde. Administrationen forslår i stedet, at der indgås dialog med den vindende tegnestue om de tilretninger, udvalget måtte ønske til den endelige helhedsplan, inden sagen fremsættes for Byrådet. Dette vil formentlig betyde, at den endelige helhedsplan kan fremlægges for Byrådet på august-mødet.

Planproces
Da Grøndalsgrunden i dag er udlagt til offentlige formål, skal der sammen med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer arealanvendelsen til boliger og rekreative formål. Det er administrationens vurdering, at der derfor skal afholdes en idéfase om den forestående planlægning. Det vil være naturligt, at idéfasen sammenkobles med den planlagte borgerdialog om helhedsplanen. Det anbefales derfor, at idéfasen startes op umiddelbart efter Plan & Kulturudvalgets møde den 30. april 2019.

Lokalplanarbejdet vil herefter kunne gå i gang i september 2019. Det forventes, at planen kan sendes i offentlig høring inden årets udgang.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at helhedsplanerne drøftes,
 2. at den reviderede proces- og tidsplan godkendes, og
 3. at der indkaldes idéer til den forestående planlægning.

Beslutning

Godkendt med den præcisering, at det er forslaget fra Arkitektfirmaet Juul-Frost, der er udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


69. Helhedsbetragtning af udviklingen i Rønnede

Sagsfremstilling

Plan & Kulturudvalget besluttede den 27. november 2018, at stillingtagen til ansøgning om tilladelse til at udvide en eksisterende virksomhed syd for Ny Næstvedvej ved rundkørslen i Rønnede skulle afvente en helhedsbetragtning af udviklingen i Rønnede. Der skal på baggrund af nedenstående tages stilling til, om udvidelsesønsket kan imødekommes.

Helhedsbetragtninger på byudviklingen i Rønnede fra kommuneplan 2013
I kommuneplan 2013 er det strategiske perspektiv for Rønnede, at byen har forudsætninger for en erhvervsmæssig udvikling med afsæt i infrastrukturen og byens beliggenhed ved Sydmotorvejen og rute 54. Sammen med Faxe by er Rønnede central i Byrådets satsning på at styrke erhvervslivet og jobmulighederne i kommunen. Dette sker konkret med afsæt i de bestående virksomheder og erhvervsområder samt det nye erhvervsområde ved Symbiosen og ved "Stop 37".

Med beliggenheden ved hovedlandevejen Vordingborgvej ganske tæt på Sydmotorvejen er den centrale del af Rønnede meget trafikeret, da hovedadgangen til de store industrivirksomheder i Faxe primært tilgås via Rønnede. Dette er baggrunden for, at der i den gældende kommuneplan, altså indenfor den fastsatte 12-årige udviklingshorisont, ikke er udlagt arealer til byudvikling syd for Ny Næstvedvej og vest for Vordingborgvej. Den eksisterende bebyggelse langs Ny Næstvedvej er dog udlagt som boligområde, ligesom der er udlagt et perspektiv-område til fremtidig byudvikling syd for disse. Rønnedes bymidte, hvor der kan placeres butikker og servicefunktioner, ligger på arealerne nord for Ny Næstvedvej samt syd og nord for Faxevej, inklusiv butikstorvet ved Dyssevej.

Befolkningsudviklingen i Rønnede har de seneste år været stagnerende og ligger på ca. 2.500 indbyggere. Med de arealer, der er kommune- og lokalplanlagt, vil der kunne bygges ca. 385 boliger i Rønnede, hvilket umiddelbart vil kunne række en del ud over den 12-årige planlægningshorisont. Der vil således gå mange år, før det bliver nødvendigt at åbne op for byudvikling i området syd for Ny Næstvedvej og vest for Vordingborgvej.

I kommuneplanen er der skitseret vejreservationer til nordlige omfartsveje ved Rønnede. Omfartsvejene går fra Ny Næstvedvej nord om det nye erhvervsområde ved Symbiosen til Vordingborgvej og nordøst om Rønnede videre til Faxevej.  Hvis disse planer realiseres, vil trafiksituationen i den centrale del af Rønnede blive markant forbedret, og det vil i det langsigtede perspektiv kunne gøre en større byudvikling på perspektiv-området i Rønnedes sydvestlige del planlægningsmæssigt og trafikalt hensigtsmæssig.

Baggrund

Center for Plan & Miljø har modtaget ansøgning om udvidelse af den eksisterende virksomhed på Rønnedevej 3A, idet der er indgået overenskomst med ejer af Ny Næstedvej 5A om, at Kenns Biler og Både kan søge tilladelse til at igangsætte planlægning på Næstvedvej 5A. Ønsket er, at kunne udvide arealet til vinteropbevaring af både og på sigt at bygge en ca. 4000 m² stor bådopbevaringsplads.

For sagens fremme vil der skulle udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som ændrer området fra boliger til blandet bolig/erhverv, ligesom der vil skulle medtages det nødvendige areal fra den bagvedliggende landbrugsjord, for projektets realisering.


Lovgrundlag

Planloven.

Kommuneplan 2013.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at større udvidelser af aktiviteterne i området syd for Ny Næstvedvej og vest for Vordingborgvej henvises til de lokalplanlagte erhvervsområder af hensyn til trafikafviklingen i den centrale del af Rønnede.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der afholdes en dialog omkring alternative løsningsmuligheder.


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


70. Prioritering af plansager april 2019

Sagsfremstilling

Prioriteringslisten med igangværende, kommende lokalplaner og kommuneplantillæg forelægges for udvalget tre til fire gange årligt. Listen blev senest fremlagt i februar 2019.


Den vedhæftede prioriteringsliste indeholder planer og projekter med oplysning om beliggenhed, bygherre, planindhold og eventuelle bemærkninger til sagens status.


 • Mørk blå farve markerer planer under udarbejdelse
 • Lys blå farve markerer planer, som er politisk prioriteret til igangsættelse/projektafklaring
 • Hvid farve markerer planer, som endnu ikke er igangsat

I forhold til allerede politisk prioriterede planer har Faxe Kommune modtaget følgende ansøgning om udarbejdelse af planer:


 1. Jomfruens Egede aktivitetsskov: Lystrup og Jomfruens Egede ønsker at udvikle en aktivitetsskov og revitalisere godsets bygningssæt ved Jomfruens Egede og hermed bidrage med ny vækst i Faxe Kommune. Målet er at skabe liv i de gamle bygninger på Jomfruens Egede og den omkringliggende skov, samt bringe stedet tilbage som samlingspunkt i lokalområdet. Projektet vil skabe nye arbejdspladser og fungere som trækplaster i forhold til turisme.
  Planen er, at området blandt andet skal indeholde dyrehegn, sansestier, mulighed for at afprøve eller forbedre skydeteknik og køreteknik, samt kunne udfordre løberen og cykelrytteren. Projektet skal fungere som konference- og uddannelsescenter både i forhold til naturoplevelser, friluftsaktiviteter og landbrug. Ønsket er også at skabe en oplevelsesperle med fokus på at etablere et kommercielt projekt med åbenhed for befolkningen, så det vil være muligt at opleve herregården og dens landskaber og natur.
  Med beliggenheden i åbent land, delvist fredsskov, bevaringsværdigt landskab og kulturmiljø er der til projektet knyttet en række dilemmaer, som skal nøjere vurderes i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning for projektet.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at prioritering af planer godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes til efter sommerferien. 


Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


71. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering fra råd, bestyrelser og udvalg

Kultur og fritidsarrangementer 2019
Oversigt over planlagte kultur og fritidsarrangementer frem mod efteråret 2019.

Kulturpuljen 2019
Oversigt over forbrug på Plan & Kulturudvalgets Kulturpulje 2019.

Borgermøde vedr. fejring af Haslev som stationsby 150 år i 2020

Onsdag den 10. april 2019 blev der afholdt et borgermøde for interesserede foreninger og borgere vedr. interesse, forslag og ideer til fejring af jubilæet som stationsby. Til mødet var inviteret relevante foreninger og samarbejdspartnere. Herudover var borgermødet annonceret i Haslev/Faxe Posten i uge 14. Til borgermødet deltog ca. 20 repræsentanter fra forskellige interessentgrupper og der var stor opbakning til en fejring med året som et jubilæumsår og særlige højdepunkter omkring jubilæumsdagen i okotober. Foreninger og interessenter blev opfordret til at beskrive deres overvejelser. En opsamling heraf forventes forelagt Plan & Kulturudvalget inden sommerferien. Det blev i øvrigt aftalt at holde endnu et møde før sommerferien hvor "interessent-listen" udvides og hvor rammer og indhold for fejringen i fællesskab præciseres.


Økonomi


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning

Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Tanja Larsson (A)


72. Meddelelser (Lukket)
73. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
74. Lukket sag: Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket)
75. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbeviiling (Lukket)