Senior & Sundhedsudvalget - 01-12-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 1 december, 2020 - 16:00
Hent som fil:
118. Godkendelse af dagsordenen

ØkonomiSagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

119. Ny Sundhedspolitik 2021-2025, høringsudkast

Resume

Faxe Kommunes sundhedspolitiske strategi er udløbet og der er blevet udarbejdet høringsudkast til en ny sundhedspolitik for 2021 -2025. Sagen rejses til politisk behandling, da udkastet til Sundhedspolitik 2021 – 2025 nu er blevet udarbejdet og skal sendes i høring til relevante udvalg og råd efter godkendelse fra Senior og Sundhedsudvalget. Den tidligere sundhedspolitik er senest godkendt i 2016.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes sundhedspolitiske strategi udløb ved udgangen af 2019 og processen med udarbejdelse af en ny sundhedspolitik blev sat i gang. Dette i form af en række temadrøftelser i udvalget i 2019 samt en temadrøftelse i Byrådet d. 20. august 2020. Tidsplanen for processen med udarbejdelse af den nye sundhedspolitik, blev godkendt af udvalget d. 25. august 2020 og høringsudkastet forelægges nu Senior & Sundhedsudvalget med henblik på udsendelse i høring.

I forlængelse af de politiske temadrøftelser blev der nedsat en tværgående administrativ styregruppe bestående af centercheferne fra Sundhed & Pleje, Social, Familie & Beskæftigelse, Børn & Undervisning og Kultur, Frivillighed & Borgerservice samt en tilhørende arbejdsgruppe med repræsentanter fra de respektive centre. Styregruppen og arbejdsgruppen blev nedsat for at skabe ejerskab til politikken på tværs af alle kommunens fagområder.


Politikkens indhold og opbygning

Sundhedspolitikken er en borgerrettet politik, der kommer med et bud på, hvordan borgerne kan sikres et liv i kommunen hvor sundhed er et nemt tilvalg og hvor alle har lige gode forudsætninger for, at deltage i meningsfulde fællesskaber og opretholde egen sundhed.

Faxe Kommune ønsker, at FN’s verdensmål sætter rammerne for kommunens vækst og udvikling og derfor bestræber sundhedspolitikken sig på, at bidrage til opfyldelsen af dette.

Hvor den tidligere udgave har været en sundhedspolitisk strategi vil denne være en politik og skal signalere en overordnet retning og nogle værdibaserede pejlemærker i forhold til, hvad vi gerne vil på sundhedsområdet. I selve politikken vil der ikke være beskrevet målbare målsætninger, da disse i stedet vil fremtræde i den efterfølgende handleplan, som der årligt vil blive fulgt op på og eventuelt justeret, i de relevante fagudvalg, så der løbende er fokus på politikken. Dette vil give et kontinuerligt fokus i politikkens levetid og mulighed for undervejs at justere handleplanen, så den bedst muligt understøtter politikkens vision, mål og temaer.

Politikken indeholder tre overordnede principper og fire temaer. Principperne er retningsgivende for, hvordan der i kommunen skal arbejdes med sundhed indenfor de fire temaer.


Principperne for Sundhedspolitikken er:

 1. Lighed i sundhed
 2. Natur, kultur og fritidsliv
 3. Medejerskab


De fire temaer for politikken er:

 1. Meningsfulde fællesskaber for alle
 2. Bedre mental sundhed
 3. Fysisk trivsel
 4. Sammenhæng i sundhed


Principperne og temaerne er bl.a. valgt ud fra den dialog der var på Byrådets temadag den 23. august 2020 omkring Sundhedspolitikken og ud fra et ønske om, at politikken skal rumme alle målgrupper og være tværgåede i kommunen. Hertil indeholder Sundhedspolitikken et fokus på de punkter som Sundhedsprofilen for 2017 påviste, at Faxe Kommune havde som udfordringer, herunder stigende overvægt, multisygdomme og ensomhed.
Endeligt er principperne og temaerne udvalgt så de stemmer overens med Byrådets vision 2030 med fokus på samskabelse, FN’s verdensmål, lighed og inddragelse af kommunens natur og fritidsliv.


Høringsproces og videre tidsplan

Administrationen forslag til i hvilke råd og udvalg Politikken skal sendes i høring fremgår af det vedhæftede bilag.

Høringsfristen er den 11. februar 2021. Herefter fremlægges den tilrettede politik for Senior og Sundhedsudvalget i marts med henblik på endelig godkendelse i Byrådet. Efterfølgende vil arbejdsgruppen igangsætte arbejdet med, at udarbejde konkrete handleplaner for målsætningerne. Den tidligere fremlagte tidsplan er blevet rykket en måned, da der skal tages hensyn til frister til diverse udvalg. Den nye tidsplan ser derfor således ud:

 • Den 1. december 2020: SSU - godkendelse af høringsudkast
 • December, januar og februar: Høring i fagudvalg, råd og nævn
 • Marts 2021: SSU - anbefaling til Byråd
 • April 2021: Byråd - endelig godkendelse
 • Fra april 2021: Udarbejdelse af handleplaner med alle relevante interessenter

Lovgrundlag

Intet.


Økonomi


Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller til, at høringsudkastet til Sundhedspolitik 2021 – 2025 sendes i høring.

Beslutning

Udvalget ønsker at høringsudkastet indeholder konkrete politiske mål, og genfremsættes på et kommende udvalgsmøde.


Fraværende: Ingen.

120. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2021

Resume

I følge serviceloven skal kvalitetstandarderne på plejeområdet forelægges det politiske niveau, en gang årligt til godkendelse, og således også for 2020.
Dette er senest sket 26. november 2019.


Sagsfremstilling

Indholdet i kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser, samt det politisk godkendte serviceniveau. De indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente indenfor nedenstående områder, såfremt de visiteres hertil.


Som udgangspunkt bliver kataloget med kvalitetstandarderne fremlagt én gang årligt, dog således, at hvis der f.eks. foretages lovændringer, der påvirker serviceniveauet i løbet af året, vil ændringer blive forelagt det politiske niveau til godkendelse.


Kvalitetstandarderne offentliggøres efter godkendelse på kommunens hjemmeside.


Kataloget omfatter kvalitetsstandarder for:

 • personlig pleje,
 • praktisk hjælp,
 • madservice for hjemmeboende borger,
 • madservice i plejeboliger,
 • rehabiliteringsforløb,
 • genoptræning,
 • vedligeholdende træning,
 • forebyggende hjemmebesøg.


I kataloget med kvalitetsstandarder 2021 er der alene foretaget rettelse i henholdsvis kvalitetsstandarden for madservice for borger i eget hjem. Ændringerne går alene på rettelse af prisen for 2021, som er fremskrevet i forhold til satsreguleringsprocenten.

Kvalitetsstandarden for madservice i plejeboliger er ikke ændret, da der er endnu ikke er udmeldt en øvre grænse for prisen på madservice fra Sundheds- og Ældreministeriet for 2021. Prisen ændres i kvalitetsstandarden, så snart prisreguleringen modtages.I forhold til det vedhæftede indsatsskatalog er der ikke foretaget ændringer.


I forbindelse med Budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at hyppigheden for medicindispenseringen for borgere, hvor dispenseringen varetages af hjemmeplejen ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge.
Denne ændring er for specifik til at fremgå af kvalitetsstandarderne og ydelseskatalog, men er ændret i kommunens omsorgssystem, CURA, så ændringen iværksættes fra 1. januar 2021.


Lovgrundlag


Servicelovens § 83,  §86 og §79a,

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

Indstilling


Center for Sundhed og Pleje indstiller, at Kvalitetsstandarderne 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at klippekortsordningen på plejecentrene er afskaffet.


Fraværende: Ingen.

121. Godkendelse af "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance".

Resume

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Sundhed og Pleje har på Socialudvalgets opfordring i samarbejde udarbejdet "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance". En håndbog, som er målrettet brugere af hjælperordningerne efter servicelovens § 95 og § 96, og som kan give svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om ordningerne. Medarbejdere, borgere og interesseorganisation har været inddraget i arbejdet i forskellige faser.

Med denne sag bedes Senior & Sundhedsudvalget tage stilling til, om håndbogen kan godkendes til fremadrettet brug for borgere, der får bevilget ordninger efter servicelovens § 95 og § 96.

Sagsfremstilling

Baggrund

På foranledning af Socialudvalget med anbefaling fra revisionen er der blevet udarbejdet "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance".

Arbejdet er foregået på tværs af Center for Sundhed og Pleje, som varetager servicelovens § 95 og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som varetager servicelovens § 96.


Formål

"Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance" er tænkt som hjælp og information til borgere i Faxe Kommune, der har fået bevilliget kontant tilskud til hjælpere eller borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 og § 96.

Formålet med håndbogen er at vejlede om, hvad det indebærer at have og forvalte disse to hjælperordninger.

Håndbogen afgrænser sig til § 95 og § 96 i serviceloven. Den beskriver retningslinjer for og indhold af ordningerne samt den praksis, der gælder i Faxe Kommune for administration af disse.


Indhold

Der er mange fællesnævnere for ordningerne, men også betydelige forskelle. Håndbogen er derfor delt i to, hvor første del omhandler servicelovens § 95 - kontant tilskud til hjælpere og anden del servicelovens § 96 - borgerstyret personlig assistance. Der vil derfor i sagens natur være en del gentagelser.


Håndbogens indhold er primært relevant for borgeren, når borgeren er blevet bevilget en af ordningerne.


Det er hensigten, at håndbogen kan give svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse hjælperordningerne, fx. hvad arbejdslederopgaven består i, hvilke muligheder der er i forhold til arbejdsgiveransvaret, forsikringsforhold, udmåling, borgerens hjem som arbejdsplads, ansættelsesforhold etc.


Håndbogen er dog på ingen måde udtømmende og der vil sandsynligvis være spørgsmål, som borgeren ikke kan finde svar på her.


Borgerinddragelse

En række borgere, som er brugere af de to ordninger, Handicaprådet samt LOBPA (Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance) fik i oktober 2020 tilsendt håndbogen til kommentering, bemærkninger og input. I den forbindelse er der modtaget en tilbagemelding fra én borger. Der er ikke modtaget svar fra Handicaprådet eller LOBPA.


Tilbagemeldingen fra borgeren gav anledning til tilretning i håndbogen vedrørende hjælpers ferie.

Administrationen blev desuden gjort opmærksom på relevante følgeudgifter i forhold til brandsikring i hjemmet, hvilket er taget til efterretning.

Det drejer sig om brandslukker, brandtæppe og førstehjælpskasse. Idet hjemmet også er en arbejdsplads, bliver disse udgifter medregnet ved beregning af følgeudgifter i forbindelse med ansættelse af hjælpere.


Afslutningsvis

Håndbogen er vejledende. Det er derfor vigtigt at pointere, at der altid i de enkelte situationer vedrørende en ansøgning om servicelovens § 95 eller § 96 og diverse tilskud er tale om en konkret og individuel vurdering.


Håndbogen beskriver gældende praksis ud fra det gældende serviceniveau.


Sagen blev fremlagt enslydende for Socialudvalget den 30. november 2020.

Såfremt et af udvalgene stiller spørgsmål til sagen eller har yderligere bemærkninger til håndbogen anbefaler administrationen at sagen sendes tilbage til administrationen til yderligere afklaring.

Lovgrundlag

Lov om social service § 95 og § 96

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at "Håndbog - Kontant Tilskud til Hjælpere og Borgerstyret Personlig Assistance" godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

122. Godkendelse af tilsynspolitik på ældreområdet 2021

Resume

Der skal årligt følges op på kommunens tilsynspolitik for ældreområdet og sagen rejses politisk, da Senior & Sundhedsudvalget skal godkende Tilsynspolitikken for 2021. Sagen indeholder desuden en orientering om fremtidige sager omhandlende kommunens tilsynskoncept, årsrapport og fokuspunkter for tilsynene.

Tilsynspolitikken er sidste gang blevet godkendt i udvalget den 26. marts 2019.

Sagsfremstilling

I henhold til serviceloven skal kommunalbestyrelsen årligt følge op på tilsynspolitikken og herunder foretage sig de nødvendige justeringer.


Tilsynspolitikken

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning i forhold til de ydelser borgerne modtager. Tilsynet skal medvirke til at sikre, at kommunale og private leverandører lever op til lovens bestemmelser og de kommunalt vedtagne kvalitetsstandarder, herunder at borgeren får den visiterede hjælp samt, at det visiterede er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov. Endvidere er der fokus på kvaliteten i den hjælp, der leveres.


Ændringer

Den nuværende tilsynspolitik er senest revideret i 2019 og der er i mellemtiden ikke sket ændringer som har betydning for politikken. Derfor er der i år kun en enkelt rettelse i politikken, hvor der i afsnittet Opfølgning på tilsynsresultaterne er blevet specificeret, at der følges op med en handleplan som forelægges centerchefen, ved alle tilfælde hvor tilsynet har anbefalinger til det pågældende sted.


Kommende sager

Administrationen er i gang med at kigge på andre koncepter og der vil i foråret 2021 komme to sager tilknyttet Tilsynspolitikken som omhandler:

 • Årsrapporten for de uanmeldte tilsyn 2020 og bud på fokuspunkter til næste års uanmeldte tilsyn.
 • En sag med bud på forskellige modeller for fremtidigt tilsynskoncept i privat eller kommunalt regi.Lovgrundlag

Lov om social service §151c.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at den reviderede tilsynspolitik godkendes.

Beslutning

Den reviderede tilsynspolitik godkendes med den tilføjelse, at der indgår fokus på kvalitetsudvikling og på god kommunikation samt sprogbrug med borgerne i politikken.


Fraværende: Ingen.

123. Godkendelse af udmøntning og implementering af budget 2021-2024

Resume

Udvalget gennemgår budgetændringer til budget 2021-2024 på udvalgets område, og beslutter en plan for implementering og eventuel yderligere politisk behandling.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres alle budgetændringer fra budget 2021-2024 på udvalgets område. Formålet med sagen er at sørge for, at udvalget har mulighed for at følge tæt op på de indsatser der er besluttet for deres kommende budget, samt at fastlægge en plan for implementering og videre politisk behandling.

I bilaget til sagen er et overblik over budgetændringerne på udvalgets område udarbejdet, sammen med administrationens forslag til en plan for implementering og forslag til eventuel yderligere politisk behandling.

Udvalget gennemgår administrationens forslag til planerne for implementering, og beslutter, om det er den rigtige handlingsplan for budgetændringerne. Enkelte ændringer fra budgetforliget er ikke blevet beskrevet uddybende, og administrationen beder i de tilfælde udvalget om at uddybe og beskrive ændringerne, så det sikres, at de implementeres efter hensigten.

Samtidig beslutter udvalgene, hvilke budgetændringer der skal følges tæt og særskilt op på implementeringen og eventuelt effekten af.

Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller

 • at udvalget beslutter planen for implementering og den politiske behandling af budgetændringerne på udvalgets område
 • at udvalget beslutter hvilke budgetændringer, det vil følge tæt og særskilt op på i 2021


Beslutning

Godkendt.
Ændring af hyppighed af medicindosering, indkøbsordningen og reorganisering af den rehabiliterende indsats følges tæt i 2021.


Fraværende: Ingen.

124. Orientering om forebyggelige indlæggelser på plejecentrene 2012-2018

Resume

Sagen orienterer om omfanget af forebyggelige udskrivninger i Faxe Kommune set i forhold til Region Sjælland og landet som helhed. Fokus er på de fire hyppigste forekommelige diagnoser; lungebetændelse, brud, dehydrering og blærebetændelse. Generelt ligger tallene for Faxe Kommune tæt op af regions- og landsgennemsnit, dog med variationer indenfor de enkelte diagnoser. Forebyggelige indlæggelser er et løbende fokusområde for Faxe Kommune, og der er iværksat en række initiativer for at nedbringe antallet.  

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 26. november 2019 rejste Bente Abrahamsen (O) et spørgsmål om, hvorfor så mange borgere bliver indlagt fra kommunens plejecentre med forebyggelige diagnoser, som for eksempel blærebetændelse og dehydrering. Udvalget bad derpå om en orientering fra administrationen, med tal på blandt andet antallet af indlagte borgere med dehydrering og blærebetændelse for Faxe Kommune samt for Region Sjælland og hele landet til sammenligning. Sagen var oprindeligt planlagt på udvalgets møde den 21. januar 2020, men er blevet en del forsinket, da det ikke har været muligt at trække data fra Landspatientregisteret. Registeret har været under en større omlægning og opdatering, og er først blevet tilgængeligt igen i efteråret 2020, hvorfor sagen først kommer til udvalgets orientering nu. Det har dog ikke været muligt at trække data specifikt på plejecentrene i eSundhed, da disse data endnu ikke opdaterede. Sagen omhandler derfor, antallet af alle borgere i alderen + 65 år, der er blevet udskrevet med en forebyggelig diagnose.

Forebyggelige indlæggelser
At en indlæggelse er forebyggelig vil sige, at den i en del tilfælde kunne have været forebygget ved hjælp af en tidlig kommunal indsats, eventuelt i samarbejde med almen praksis eller sygehus. Derfor indgår forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser også som en del af sundhedsaftalerne mellem kommuner, regioner og almen praksis.

Forebyggelige indlæggelser defineres af Sundhedsdatastyrelsen som: "Indlæggelser blandt borgere på 65 år eller derover, hvor aktionsdiagnosen hører til en af følgende diagnosegrupper: Dehydrering (væskemangel), forstoppelse, nedre luftvejssygdom (lungebetændelse), blærebetændelse, gastroenteritis (maveinfektion), brud, ernæringsbetinget blodmangel, sociale og plejemæssige forhold samt tryksår".

Datatræk
Som nævnt ovenfor, har det ikke været muligt at trække data specifikt på plejecentrene i eSundhed, da disse data endnu ikke opdaterede. Administrationen har derfor trukket data på antal borgere i alderen + 65 år, der er blevet udskrevet med en forebyggelig diagnose. Tallene omfatter dermed alle borgere på + 65 år og ikke kun de borgere, der bor på plejecentrene. Der er trukket data fra en periode på 8 år fra årerne 2011 til og med 2018. Data fra 2019 er endnu ikke tilgængelige. Datatrækket er foretaget på antal udskrivelser, da det vurderes som det datatræk, der giver det mest retmæssige billede af den diagnose, som borgeren reelt er blevet behandlet for under indlæggelsen. Den diagnose en borger indlægges med, kan ændre sig efter nærmere udredning og undersøgelser under indlæggelsen. Det ligger til grund for betegnelsen "antal udskrivelser" i de følgende opgørelser. Dataudtrækket er foretaget den 21.10.2020.

Antal udskrivelser fra Faxe Kommune, Region Sjælland og på landsplan
I skemaet nedenfor fremgår antallet af udskrivelser indenfor de fire hyppigst forekommende, forebyggelige diagnoser for Faxe Kommune, Region Sjælland og hele landet. Tallene i kolonne 3 viser det gennemsnitlige antal udskrivelser pr. år fra 2011 til 2018 indenfor de fire diagnoser. For de øvrige forebyggelige diagnoser er antallet af udskrivelser så få, at det ikke er muligt at sammenligne på tværs af region og hele landet.

For at kunne sammenligne antallet mellem kommune, region og på landsplan, er det årlige gennemsnitsantal omregnet til procent i kolonne 4. Beregningen er foretaget i forhold til kommunernes samlede antal af borgere i alderen + 65 år. Aldersgruppen + 65 år er valgt, idet det er denne aldersgruppe, der er indeholdt i definitionen på forebyggelige indlæggelser.

Datatræk
Forebyggelig diagnose

Område

Antal udskrivelser i gennemsnit pr. år fra 2011 til 2018

Antal udskrivelser i gennemsnit pr. år i procent af den samlede befolkning på +65 år

Lungebetændelse

Faxe Kommune

168

2,36


Region Sjælland

4.364

2,57


Hele landet

29.287

2,83

Brud

Faxe Kommune

113

1,60


Region Sjælland

2.437

1,44


Hele landet

15.621

1,51

Dehydrering

Faxe Kommune

39

0,55


Region Sjælland

1.162

0,68


Hele landet

5.979

0,58

Blærebetændelse

Faxe Kommune

16

0,23


Region Sjælland

456

0,27


Hele landet

3.866

0,37


Lungebetændelse
Lungebetændelse er den hyppigste forebyggelige diagnose både på landsplan, regionalt og i Faxe Kommune. I Faxe Kommune har der i gennemsnit været 168 udskrivelser med diagnosen lungebetændelse om året. Det er under landsgennemsnittet, men lidt højere end regionsgennemsnittet. Op mod hver tredje indlæggelse med lungebetændelse blandt ældre har sammenhæng med fejlsynkning (Meldgaard 2017). Fejlsynkning har de sidste fire år været et stort fokusområde i Center for Sundhed & Pleje. Blandt andet er der implementeret udredningsskemaer og screening, ved ergoterapeuter, af borgere i plejeboliger og i hjemmeplejen. Plejecentrenes køkkener har samtidigt haft stort fokus på udvikling af synkevenlig kost i en række varianter, og alle medarbejdere er blevet undervist.


Brud
Brud er den næsthyppigste forebyggelige diagnose på landsplan, såvel som regionalt og i Faxe Kommune, hvor der i gennemsnit har været 113 udskrivelser pr. år. Trods et løbende fokus på forebyggelse af brud, er det lidt over regions- og landsgennemsnittet. I forhold til faldforebyggelse arbejder Center for Sundhed & Pleje efter en valideret faldinstruks, der i øjeblikket er under gennemgang og opdatering. Faldinstruksen indeholder tre dele: procedurer ved akutte fald, selve faldregistreringen og en valideret basal faldudredning. Sidstnævnte undersøger og beskriver de nærmere årsager, der kan have givet anledning til faldet samt de forebyggende foranstaltninger og/eller nærmere undersøgelser, der skal sættes i værk. Center for Sundhed & Pleje vil fremadrettet fokusere på systematisk anvendelse af faldinstruksen og mulige indsatser, der kan styrke forebyggelsen af brud.

Dehydrering og blærebetændelse
Dehydrering og blærebetændelse udgør henholdsvis den tredje- og fjerde hyppigste forebyggelige diagnose både på landsplan, regionalt og i Faxe Kommune. Der har været 39 udskrivelser med dehydrering og 16 udskrivelser med blærebetændelse i gennemsnit pr. år i Faxe Kommune. Begge antal ligger under regions- og landsgennemsnittet. Selv om antallet af udskrivelser ved disse to diagnoser ikke er højt, har Center for Sundhed & Pleje et løbende fokus på begge dele. Der kan ofte være en sammenhæng mellem de to diagnoser, idet tilstrækkeligt væskeindtag for eksempel kan være en forebyggende faktor for udvikling af blærebetændelse.

Center for Sundhed og Pleje har en ny indsats indenfor disse to diagnoser under forberedelse. Projektet hedder "Forebyggelse af urinvejsinfektioner på plejecentre" og har sit primære fokus på forebyggelse af blærebetændelser og sekundært på dehydrering. Udvalget vil blive præsenteret for projektet på et kommende udvalgsmøde.

Lovgrundlag

 Intet.

Økonomi


Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

 Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

125. Orientering om uanmeldte tilsyn hos Dalby Ældrecenter, Egebjerg Rengøring, Faxe Vest, Grøndalshusene og Lottes Rengøring

Resume

I denne sag orienteres om de årlige uanmeldte tilsyn hos Dalby Ældrecenter, Egebjerg Rengøring, Faxe Vest, Grøndalshusene og Lottes Rengøring. I alle fem tilfælde er tilsynets vurderinger enten særdeles tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, som er de to bedste kategorier.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages der uanmeldte tilsyn på de kommunale plejecentre, leverandører af hjemmeplejen og ridefysioterapi. De uanmeldte tilsyn gennemføres ved en ekstern virksomhed PowerCare. I det følgende redegøres der for fem tilsyn. Alle fem tilsynsrapporter er vedlagt som bilag.


Nedenfor angives hvor og hvornår, der er gennemført tilsyn, hvilken vurdering tilsynet har givet og eventuelle anbefalinger. Tilsynets vurderinger falder ind under èn af følgende kategorier: Særdeles tilfredsstillende, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende.

I år er der fokus på Mad og måltider, aktiviteter, livskvalitet, selvbestemmelse, ensomhed, livshistorie samt klippekort i hjemmeplejen.Dalby Ældrecenter

Dalby Ældrecenter har haft uanmeldt besøg den 14. januar og igen den 15. oktober 2020. PowerCare har indledt tilsynet den 14. januar og foretaget observationer denne dag. På grund af uklarhed om fokuspunkter for tilsyn på det tidspunkt blev processen udskudt. Herefter blev der lukket for tilsyn grundet Covid-19. PowerCare gennemførte resten af tilsynet den 15. oktober.

Tilsynet konkluderer, at Dalby Ældrecenter på særdeles tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder.

Tilsynet har ingen anbefalinger til Dalby Ældrecenter.Egebjerg Rengøring

Egebjerg Rengøring har haft uanmeldt besøg den 14. oktober 2020. Tilsynet konkluderer, at Egebjerg Rengøring på meget tilfredsstillende vis lever op til de kommunale kvalitetsstandarder, serviceloven og værdighedspolitikken.

Siden tilsynet i 2019 har Egebjerg Rengøring arbejdet med anbefalingerne, og i år har medarbejderne adgang til skriftlige afgørelser på den bevilgede hjælp. Afgørelserne forefindes i papirform og grundet personfølsomme data, bør det overvejes, om det er hensigtsmæssigt at håndtere dem på denne måde. Borgerne bliver i højere grad inddraget i rengøringen end sidste år, og der gøres kun rent i de hjem hvor borgerne er hjemme.Tilsynet har følgende anbefalinger til Egebjerg Rengøring:

 • At der arbejdes yderligere med at inddrage borgerne i indsatserne (rehabiliterende).
 • At medarbejderne klædes yderligere på i rehabiliteringens principper.
 • En opmærksomhed på opbevaring af personfølsomme data .


På baggrund af tilsynets anbefalinger, udarbejdes der en handleplan fra lederen med fokus på anbefalingerne.Faxe Vest

Faxe Vest har haft uanmeldt besøg den 1. september 2020. Tilsynet konkluderer, at Faxe Vest på meget tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder.

Siden tilsynet i 2019 har Faxe Vest primært arbejdet på at optimere dokumentationsindsatasen, og at dokumentationen primært udføres hos, og i samarbejde med, borgerne. Faxe Vest ønsker på sigt, igen at få ansat en sygeplejefaglig koordinator med fokus på, dels faglig sparring med personalet og stringens i dokumentationen. Faxe Vest har endvidere fokus på ensomhedsforebyggelse og tidlig rekruttering.Tilsynet har følgende anbefalinger til Faxe Vest:

 • At habilitet fremgår af journalerne, samt aktiviteter, herunder også ensomhedsforebyggelse.
 • At der konsekvent vurderes ernæringstilstand og opstilles mål for ernæringsindsatserne.
 • At der tages stilling til aktiviteter borgerne kan deltage i, samt vurdering af relevans for klippekort.
 • At livshistorie dokumenteres i journalen.


På baggrund af tilsynets anbefalinger, udarbejdes der en handleplan fra lederen med fokus på
anbefalingerne.


Grøndalshusene

Grøndalshusene har haft uanmeldt besøg den 31. august 2020. Tilsynet konkluderer, at Grøndalshusene på særdeles tilfredsstillende vis lever op til lovgivning, værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder. Der er udelukkende tale om detaljer, som skal rettes til i dokumentationen. Grøndalshusene har høj faglighed, empati og omsorg for beboerne. Det fremgår tydeligt under besøget og gennem interview med de pårørende.

Siden tilsynet i 2019 har Grøndalshusene arbejdet med at optimere dokumentationsindsatsen i CURA. Der er arbejdet målrettet med, at anvende inden- og udendørsrammerne og med tilbud til alle med svære demensfaglige problematikker. Der har været fokus på at få beboerne til at spise mere, ved at personalet spiser deres frokost sammen med beboerne for at fremme lysten til mad.


Tilsynet har følgende anbefalinger til Grøndalshusene:

 • At beboernes habilitet dokumenteres konsekvent.
 • At der jævnligt følges op på ernæringstilstanden, samt at der altid opstilles mål for ernæringsindsatserne.


På baggrund af tilsynets anbefalinger, udarbejdes der en handleplan fra lederen med fokus på anbefalingerne.


Lottes Rengøring

Lottes Rengøring har haft uanmeldt tilsyn den 5. august og den 15. oktober 2020. Tilsynet konkluderer, at Lottes Rengøring lever op til lovgivningen og de kommunale kvalitetsstandarder for Faxe Kommune på særdeles tilfredsstillende vis.

Tilsynet har ingen anbefalinger eller bemærkninger.


Siden tilsynet i 2019 har der været fokus på at navigere i de rammer Covid-19 har skabt, samt fokus på at skabe stabilitet i personalegruppen.Lovgrundlag


Servicelovens § 83, 83a, 86 og 151.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

126. Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2020

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2020.


I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


Det samlede skøn for serviceudgifter er ikke meget anderledes end opfølgningen pr. september. Det betyder dog stadigvæk, at forventningen ligger 25,0 mio. kr. over sigtepunktet for serviceudgifter.

Sagsfremstilling

De samlede driftsudgifter

Vores samlede skøn på driften ligger ved oktober-opfølgningen kun 120 tkr. over skønnet pr. september.

Skønnet for serviceudgifterne ser ud til at stabilisere sig

Ud af ændringen i det samlede skøn for driften (se ovenfor) er det under 100 tkr. der vedrører serviceområder. Afvigelsen er så lille at den ikke ses i tabellen herunder.


Vores serviceudgifter er 25,0 mio. kr. højere end sigtepunktet. Præcis ligesom i opfølgningen pr. september. I KL høring om Covid-19 udgifter, som netop er afsluttet, har administrationen opgjort Covid-19 udgifter til minimum at udgøre 12,5 mio. kr svarende til halvdelen af de 25,0 mio. kr.På udvalgsniveau er der små forskydninger

Hos Teknik & Miljøudvalget samt Plan & Kulturudvalget er der ingen ændringer i skønnet siden forventet regnskab pr. september. Der er mindre udsving på de øvrige udvalg.


Hos Økonomiudvalget ses en stigning på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til

 1. Center for Familie, Social & Beskæftigelse der skønner merudgifter vedr. omorganisering i centret samt uddannelse og supervision i Socialcentret og
 2. Center for HR, Økonomi & IT der skønner merudgift i forhold til implementering af nye administrative systemer samt eksterne konsulentudgifter til BuboBubo som undersøger besparelsespotentialer på indkøbsområdet.


Hos Senior & Sundhedsudvalget ses et fald på 1,7 mio. kr. som primært kan henføres til lavere materialeudgifter i sygeplejen samt på hjælpemiddelområdet.


Hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget ses en stigning på 0,6 mio. kr. som skyldes udgifter ifm. Covid-19, herunder karantæneramte udenlandske håndværkere.


Hos Socialudvalget ses en stigning på 0,7 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter vedr. kørsel til udsatte børn og unge samt handicappede børn.


Hos Børn & Læringsudvalget ses et fald på 0,8 mio. kr. som primært skyldes implementering af ny befordringsstandard og alternative løsninger til elever under specialområdet.


Opmærksomhedspunkt

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag.


Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

127. Orientering om Sundhedsberedskabet i forbindelse med Covid-19

Resume

Sundhedsberedskabet orienterer med denne sag, udvalget om sidste nyt i forhold til Covid-19 smitte i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Generelt

I Sundhedsberedskabet vurderes situationen vedrørende Covid-19 smitte i Faxe Kommune som under kontrol, på trods af et fortsat højt antal smittede i kommunen og landet som helhed.


Smittede med Covid-19 blandt medarbejdere

Der har været enkelte nye smittetilfælde blandt medarbejdere, som straks er blevet inddæmmet gennem hurtigt opsporing af kontaktpersoner og inddæmning af samme.

Der har været enkelte smitteudbrud blandt beboere i flygtningeboligerne i Søndergade, som hurtigt er opsporet og inddæmmet.


Smittede med Covid-19 blandt udenlandske arbejdstagere

Smitteudbruddet i den gruppe af udenlandske arbejdstagere der tidligere har været, er stoppet ved stor og god indsats fra alle berørte myndigheder.


Besøg på plejecentrene

Der gælder fortsat de samme retningslinjer for besøg på plejecentrene som i starten af juli 2020.

Der er fortsat telte til rådighed ude på alle besøgsstederne som kan opstilles med opvarmningsmuligheder, hvis der kommer ændrede retningslinjer for besøgende på plejecentrene. Administrationen følger fortsat de aktuelle retningslinjer.


Værnemidler

Der er fortsat de nødvendige værnemidler til rådighed.


Vaccinationer

Der er udfordringer med at dække behovet for vaccinationer, men der arbejdes på en løsning.


Testcentre i Haslev og Fakse

Testcenter Danmark har rettet henvendelse med henblik på oprettelse af to lokale testcentre i Faxe Kommune.
Faxe Sundhedscenter og i idrætshallen på Vesterled i Haslev er bragt i forslag.
Begge lokaliteter inspiceres af en repræsentant fra Testcenter Danmark onsdag den 25. november 2020.

Efter godkendelse af lokaliteterne, kan podningsforløb starte cirka en uge senere, hvilket vil være i uge 49.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


128. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om arbejdet med værdighed i mødet med borgeren

Økonomiudvalget har den 4. november 2020 besluttet, at der skal være en konkret politisk involvering ved proces start, der kan sætte rammerne for arbejdet med værdighed, værdier og kultur i mødet med borgerne. Det betyder, at byrådet igangsætter processen for det fremtidige arbejde på temamødet den 17. december 2020 kl. 16.00 –18.00.

Temamødet er planlagt med en ekstern oplægsholder og facilitator, Birgitte Hvilsom, som dels vil præsentere et oplæg om værdighed, værdier og kultur i mødet med borgeren, samt facilitere en proces hvor byrådet kan udarbejde 3-5 pejlemærker, der skal danne rammen for det videre administrative arbejde i organisationen.


Meddelelse om budget- og styringsmodeller

Der udarbejdes budget- og styringsmodeller til hjemmeplejen og på plejecentre ved konsulentfirmaet BDO. Der vil blive afrapporteret til Senior & Sundhedsudvalget primo 2021.


Meddelelse om konsulentanalyse

Der arbejdes med en konsulentanalyse af Grøndalscentret, der skal vurdere kompetencebehov på centeret set i forhold til
forventninger til kapacitet og målgruppe. Analysen vil blive forelagt Senior & Sundhedsudvalget i foråret 2021.Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Analysen af Grøndalscentret omfatter alle midlertidige pladser

Anne Camilla Meyer (A) orienterede om model for tværsektorielt samarbejde, som skal behandles i Region Sjælland.

Bente Abrahamsen (O) spurgte til Faxe Øst.


Fraværende: Ingen.

129. (Lukket)
130. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat 1. december 2020

Sagsfremstilling


Digitalt underskriftsark af Senior & Sundhedsudvalgets møde 1. december 2020.


Senior & Sundhedsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i First Agenda.
Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning


Fraværende: Ingen.