Senior & Sundhedsudvalget - 06-12-2023

117. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


118. Godkendelse af Kvalitetsstandarder 2024

Resume

I følge serviceloven skal kvalitetstandarderne på plejeområdet forelægges det politiske niveau én gang årligt til godkendelse, og således også for 2024

På baggrund af beslutninger i forbindelse med budget 2024 ændres i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp. Desuden er standarden for madservice for borgere i eget hjem og for madservice i plejeboliger ajourført med de nye priser. Desuden er der foretaget mindre rettelser i kvalitetsstandarden for genoptræning.


Michael Baunsgaard, leder af Visitation Pleje & Hjælpemidler, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Indholdet i kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser, samt det serviceniveau, som er politisk godkendt.


Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente indenfor nedenstående områder, såfremt de visiteres hertil.


Som udgangspunkt bliver kataloget med kvalitetstandarderne fremlagt én gang årligt dog sådan, at hvis der f.eks. foretages lovændringer, som påvirker serviceniveauet i løbet af året, så vil ændringerne blive forelagt det politiske niveau til godkendelse.


Kvalitetstandarderne offentliggøres efter godkendelse, på kommunens hjemmeside.


Kataloget omfatter kvalitetsstandarder for:

 • personlig pleje
 • praktisk hjælp
 • madservice for hjemmeboende borgere
 • madservice i plejeboliger
 • rehabiliteringsforløb
 • genoptræning
 • vedligeholdende træning
 • forebyggende hjemmebesøg


Ændringer

På baggrund af beslutninger i forbindelse med budget 2024 ændres i kvalitetsstandarden for praktisk hjælp:

 • Intervallet for tøjvask ændres, så der som hovedregel ydes hjælp til vask af tøj hver anden uge.
 • Intervallet for indkøb, ændres så borgere, der er tilmeldt madservice som udgangspunkt ydes hjælp til indkøb hver 2. uge.
 • Det indskærpes, at for at få hjælp til rengøring er det en forudsætning, at opgaven ikke kan deles op, og gennemføres over flere dage med eller uden praktiske hjælpemidler.


Som sædvanlig er kvalitetsstandarden for madservice for borgere i eget hjem og i plejeboliger ajourført på baggrund af den nye satsreguleringsprocent, som bestemmer, hvor meget prisen stiger. De nye priser for 2024 er således indsat i kvalitetsstandarderne. Satsreguleringsprocenten udmeldes af Social, Bolig- og Ældreministeriet.


I kvalitetsstandarden for genoptræning er foretaget mindre rettelser, herunder hvem der leverer ydelsen, så det passer med de faggrupper, der reelt står for opgaven i dag. Den samme ændring gør sig gældende i kvalitetsstandarden for rehabilitering.


Med henblik på at skabe de bedste betingelser for myndighedsudførelsen på området samt at give mulighed for en mere tilpasset opfølgning efter behov foreslås følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

 • Telefontiden i Visitation, Pleje og Hjælpemidler ændres fra 9.00 – 13.00 til 9.00 – 10.00 mandag til fredag. Visitationen har mange ressourcer bundet til telefonbetjening. Ved at sætte flere visitatorer til telefonbetjening mellem 9.00- 10.00 tilgodeses borgernes behov for at komme i kontakt med visitationen. Samtidig frigøres tid til hjemmebesøg og sagsbehandling mv. senere på dagen.
 • I kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp ændres revisitation til min. at blive gennemført som minimum hvert 3. år, i stedet for hvert 2. år, dog således at der løbende fortages individuelle konkrete vurderinger, hvis behovet ændre sig.


Alle ændringer i Kvalitetsstandarderne er markeret med rød skrift i bilaget.


Michael Baunsgaard, leder af Visitation Pleje & Hjælpemidler, deltager under dette punkt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 118 Seniorrådet finder det ikke nødvendigt, at Faxe Kommune skal følge laveste fællesnævner. Det er med stor beklagelse, at telefontiden nedsættes med tre timer alle ugens dage.


Administrationen indstiller, at det samlede katalog ”Kvalitetsstandarder 2024” godkendes.

Beslutning

Godkendt med den ændring at telefontiden i Visitation, Pleje og Hjælpemidler ændres til 8.00 – 10.00 mandag til fredag gældende fra 2. januar 2024. På mødet blev det italesat, at det ikke er alle ændringer, der er markeret med rødt. Udvalget ønsker at alle ændringer markeres med rødt og at der vedlægges nyt bilag med alle rettelser.

Udvalget anmoder administrationen undersøge muligheden for en teknisk løsning, der muliggør, at borgere, der ringer forgæves, kontaktes.


Fraværende: Ingen.119. Godkendelse af nye visitationskriterier til plejebolig, demens- og specialboliger

Resume

Sagen omhandler udvalgets godkendelse af administrationens forslag til ændrede visitationskriterier med henblik på at imødegå fremtidens mangel på antallet af plejeboliger. Sagen kommer på baggrund af Komponents (KL's Konsulenthus) anbefalinger i forbindelse med deres afdækning af flere økonomiske fokusområder i Faxe Kommune op til årets budgetforhandlinger. En fremskrivning af plejeboligbehovet i den forbindelse viser, at Faxe Kommune allerede fra 2024 vil mangle plejeboliger ved uændrede visitationskriterier, hvorfor Komponent anbefaler, at nye kriterier indfases fra 2024.


Michael Baunsgaard, leder af Visitation Pleje & Hjælpemidler, deltager i mødet under behandlingen af dette punkt.


Sagsfremstilling

KL’s konsulenthus Komponent bistod Faxe Kommune med afdækning af flere økonomiske fokusområder i 2023 med henblik på at skabe overblik og indgive forslag til budgethandlingerne til budget 2024-2027. I den forbindelse blev kommunens visitationskriterier og plejeboliger analyseret med den konklusion, at kommunen allerede fra 2024 vil komme til at mangle plejeboliger. Det på trods af, at kommunen har et højt antal plejeboliger, et højt antal visitationer til plejeboliger og en kort venteliste, sammenlignet med andre kommuner. Faxe Kommune har i dag 313 permanente plejeboliger.


Udviklingen sker som følge af de demografiske ændringer, hvor gruppen +80 årige stiger. Det medfører tilsvarende, at behovet for plejeboliger vil være støt stigende i de kommende år og efter 2030 kommer kommunen til at mangle et endnu større antal bolig. Ifølge Komponent vil behovet blive øget til omkring 390 boliger i 2045 – en forøgelse fra i dag på cirka 60 boliger. Komponents analyse af visitationskriterier og plejeboliger 2023 er vedlagt som bilag 1.


På den baggrund forelægger administrationen forslag til ændrede visitationskriterier. Kriterierne tager udgangspunkt i det forslag til kriterier, som Komponent fremlagde sammen med relevante ledere og medarbejdere i forbindelse med budgetprocessen (se bilag 1, side 8). Administrationen har dog justeret lidt i kriterierne i forhold til Komponents udkast, der er kortet ned til det nødvendige. De nuværende og de ændrede visitationskriterier er vedlagt som henholdsvis bilag 2 og 3.


Ved implementering af de ændrede visitationskriterier, vil kommunen kunne reducere adgangen til plejeboliger, og derved reducere den fremtidige mangel på boliger. Samtidig vil Faxe Kommune nærme sig sammenlignelige kommuners serviceniveau. Med henblik på at skabe en klarere ramme for visiteringen for både borgere og medarbejdere, er de nye kriterier forsøgt tydeligere formuleret end de nuværende.


Overordnet adskiller de ændrede kriterier sig fra de nuværende ved, at borgernes plejebehov skal være mere omfattende end i dag og flere hjælpeforanstaltninger skal være afprøvet i eget hjem uden effekt. Det betyder, at flere borgere vil skulle plejes længere tid i eget hjem, før visitering til plejebolig kan ske. Som det også fremgår af kriterierne, vil visitationen til en plejebolig, fortsat altid, være baseret på en konkret og individuel vurdering. De ændrede kriterier vil blive indfaset gradvist, hvormed det løbende kan sikres, at boligkapaciteten bruges og tomgangsleje undgås.


Michael Baunsgaard, leder af Visitation Pleje & Hjælpemidler, deltager i mødet under behandlingen af dette punkt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 119 Bilag 3 pkt, 4, 5 og 6 Seniorrådet beklager, at borgerne skal så langt ud for at blive visiteret til en plejebolig. Der er intet om det menneskelige aspekt, i de kommende visitationskriterier, som fx sociale behov.


Administrationen indstiller, at udvalget godkender de nye visitationskriterier.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.120. Orientering om projekt Hjemmeplejen skaber vi sammen

Resume

Udvalget orienteres om status på projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen". Seneste status blev præsenteret på udvalgsmødet den 28. september 2023. Orienteringen er denne gang primært fokuseret på overvejelser om overgang fra projekt til drift, herunder fokusområder for 2024.

Mona Funch, chef for Hjemmepleje og Sygeplejeenheden deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I 2021 bevilligede Socialstyrelsen 10,8 mio. kr. til Faxe Kommunes arbejde med at etablere faste teams i hjemme- og sygeplejen. Projektet har været i gang siden januar 2022 og afsluttes 31. december 2023. Faxe Kommune får ekstern støtte til projektet fra konsulentbureauet BDO. Udvalget får med denne sag en status på indsatser og overvejelser om overgang fra projekt til drift.


Projektets målsætning og indhold
Projektets overordnede målsætning har været at skabe en hjemmepleje, hvor medarbejderne i højere grad skulle være selvplanlæggende. Dette ud fra et ønske om at reducere sygefravær, øge trivsel og skabe en attraktiv arbejdsplads. I den forbindelse er iværksat forskellige indsatser, herunder ruteplanlægning i eget team, triageringsmøder og tværfaglige møder. Det fremgår af tidligere tilfredshedsmålinger og generelle tilbagemeldinger fra medarbejdere og ledere, at disse indsatser opleves meningsfulde og styrker kvaliteten af indsatserne hos borgerne.


Ruteplanlægning

Der ruteplanlægges hver dag ved indmøde i henholdsvis dagvagten og aftenvagten á 15 minutters varighed. Her samles medarbejderne i deres respektive team og ser dagens ruter igennem. De fordeler eventuelle sygemeldinger med blik for, at der er så høj kontinuitet som mulig, samtidig med at der er de rette kompetencer til stede hos borgerne.


Triageringsmøder

Der afholdes ugentlige triageringsmøder med det formål at drøfte borgere, der har ændringer i deres helbredstilstande og iværksætte rettidige indsatser. Triageringskonceptet har skabt en systematisk tilgang til arbejdet med tidlig opsporing. Triageringsmøderne er tværfaglige og har fast deltagelse af sygeplejersker og visitatorer. Derudover deltager ernæringsvejlederen, træningsenheden og demenskonsulenterne løbende.


Tværfaglige møder

De tværfaglige møder bliver enten afholdt som undervisningsseancer eller som borgerkonferencer. Ved borgerkonferencerne bliver de mere komplekse borgere drøftet med relevante samarbejdspartnere. De tværfaglige møder har styrket samarbejdet bredt. Dette indbefatter hjemmeplejen, sygeplejen, visitationen, ernæringsvejleder, træningsenheden og demenskonsulenterne. De tværfaglige møder har endvidere skabt et rum for løbende kompetenceudvikling af medarbejderne.


Overvejelser om overgang fra projekt til drift

Hovedaktiviteterne i projektet, som indbefatter ruteplanlægning, triageringsmøder og tværfaglige møder fortsættes efter 1. januar 2024. Derudover vil borgerpanelet videreføres men i et andet format. Videreførelsen af disse aktiviteter sker på baggrund af positive tilkendegivelser fra borgere, medarbejdere og ledelse. Derfor er der allerede nu nogle overvejelser om, hvordan de skal videreføres.


Videreførelse af ruteplanlægning, triageringsmøder og tværfaglige møder

De faglige koordinatorer varetager forberedelse, facilitering og opfølgning på triageringsmøder og tværfaglige møder. Det er afsæt for, at de kan videreføre aktiviteterne efter 1. januar 2024. De faglige koordinatorer er allerede en del af understøttelsen af kulturudviklingen og kan fortsat bistå distriktsledelsen heri. For så vidt angår ruteplanlægningen er der ansat en ekstra planlægger i hvert distrikt, der kører 50 % af sin arbejdstid ude i plejen. Med afsæt i det kan planlæggerne fortsat understøtte de enkelte teams i deres ruteplanlægning.


Videreførelse af borgerpanel

Der har været afholdt tre møder i borgerpanelet i projektperioden med en fast kadence. Borgerpanelerne vil efter 1. januar 2024 blive afholdt ad-hoc, såfremt der er konkrete emner, der vil være meningsfulde at inddrage borgerne i. Der er bl.a. overvejelser om, hvorvidt indsatser inden for velfærdsteknologi kan være relevante at drøfte i dette format.


Fokuspunkter 2024

Udover den foreløbige videreførelse af ovenstående aktiviteter, er der fire fokuspunkter, som ønskes udbredt og forankret i 2024, så de overordnede ambitioner med projektet i endnu højere grad kan indfries og der kan skubbes yderligere beslutningskraft ud til medarbejderne:


Fortsat udvikling af ruteplanlægning

På nuværende tidspunkt ruteplanlægger medarbejderne kun for selve dagen, når de møder ind. Ønsket er at give medarbejderne øget indflydelse herpå og udbrede det, så de også håndterer ruteplanerne for næstkommende dage, så der udvikles en arbejdsgang, hvor de kontinuerligt ser nogle dage frem i deres ruteplanlægning.


Udbredelse af triageringskoncept

Aktuelt afholdes der to triageringsmøder i dagvagten ugentligt á 30 minutters varighed og to triageringsmøder i aftenvagten ugentligt á 15 minutters varighed. Ønsket er at udbrede konceptet, så der triageres dagligt i forbindelse med indmøde for både dagvagten og aftenvagten, når teamet planlægger dagens ruter.


Øget indflydelse på vagtplanlægning

Som en videreudvikling af de selvplanlæggende teams, er der et ønske om, at medarbejderne skal have øget indflydelse på deres vagtplaner. Der er i den forbindelse et ønske om at lade sig inspirere af Hedensted Kommune. I Hedensted Kommune arbejder hjemmeplejen med pusleplaner, hvor det er medarbejderne lokalt, der sammensætter vagtplanen.


Implementering af Mit Team-app

Der er et ønske om at tilkøbe og implementere Mit-Team appen i det nuværende omsorgssystem for at styrke teamsamarbejdet yderligere. Appen giver medarbejderne overblik over egne opgaver og et fælles overblik over teamets opgaver i løbet af dagen. Medarbejderne kan overføre egne opgaver, hvis de kommer i tidsnød eller tage opgaver for kolleger, hvis de har tid til overs.


Tidsplan for endelig evaluering

Udvalget vil blive præsenteret for en samlet afrapportering af projektets resultater på udvalgsmødet den 6. marts 2024. Her vil der også blive taget endelig stilling til, hvordan erfaringerne fra projektet fremadrettet bedst understøtter den fortsatte drift og udvikling af hjemmeplejen i Faxe Kommune.


Mona Funch, chef for Hjemmepleje og Sygeplejeenheden deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 120 Projektet har vist gode tegn, Seniorrådet er meget positive for en videreførelse til gavn for brugere og personale, såfremt de foreslåede justeringer implementeres. Fx øget medarbejderindflydelse på vagtplaner og ruteplanlægning.


Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.121. Nøgletal for hjemmeplejens økonomi, oktober måned

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om opfølgning på nøgletallene for oktober måned for den kommunale hjemmeplejes økonomi. Dette med udgangspunkt i områdernes aktivitet, vikarforbrug og sygefravær. I 2023 har administrationen fremlagt opfølgning på nøgletallene for udvalget hver måned, som besluttet på udvalgets møde den 8. marts 2023. I denne sag skal udvalget beslutte opfølgningskadencen for 2024 og fremefter, hvor administrationen foreslår, at nøgletallene forelægges udvalget hvert kvartal.

Mona Funch, chef for hjemmeplejen og sygeplejeenheden deltager under punktet.


Sagsfremstilling

I januar 2023 blev BUM-modellen (bestiller-udfører-modtager) indført som et nyt styringsværktøj for den kommunale hjemmeplejes økonomi, der udkom med et betydeligt merforbrug i 2022. En væsentlig del af årsagen til merforbruget var et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug, højt sygefravær og styringsmæssigt uigennemsigtighed. Med BUM-modellen blev der lagt klare rammer for økonomien i 2023, som følges tæt med henblik på at kunne gribe ind med justeringer, såfremt udviklingen skrider.


I vedlagte bilag fremlægges nøgletal til og med oktober 2023, sammenholdt med de tilsvarende tal for 2022. Nøgletallene fungerer som supplement til opfølgningen på Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges for udvalget løbende, mens forventet regnskab følger den politisk godkendte afrapportering.


Nøgletal for aktivitet

Hjemmeplejens økonomi er i høj grad aktivitetsstyret. Aktivitet forstås som det antal timer, der visiteres til ydelser. Aktiviteten er den primære forudsætning, der lægges til grund for hjemmeplejens budget og er i 2023 beregnet til 202.000 totale timer. Det vil sige, at såfremt der i 2023 visiteres mere end 202.000 timer, vil budgetbehovet øges. Aktivitetsforudsætningen for budget 2023 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2022, der var 199.123 timer og justeret en smule op på baggrund af den demografiske udvikling.


Nøgletallene for aktiviteten følges i form af antallet af visiterede timer (eksklusiv fravær) pr. måned. Aktiviteten fremstilles i form af nøgletal for det totale antal timer, der fremkommer som summen af et antal timer, der visiteres til, som forskellige former for servicelovsydelser, henholdsvis personlig pleje (§83, stk.1), praktisk hjælp (§83, stk. 2), rehabilitering (§83 a) samt sundhedslovsydelser (§138). Udover nøgletal for det totale antal timer, fremstiller sagen derfor også de månedlige nøgletal for hver af disse fire ydelser. Gennemsnittet for indeværende års første10 måneder viser, at der er visiteret 775 timer mindre pr. måned end gennemsnittet for 2022, svarende til 4,6 % færre timer.


På baggrund af budgetvedtagelsen, budget 2023, er der i foråret 2023 foretaget en strukturændring i rehabiliteringsindsatsen. Det er sket med ansættelse af flere ergoterapeuter, der er fordelt i hjemmeplejedistrikterne. Formålet er, at alle i hjemmeplejen skal arbejde rehabiliterende med forventet fastholdt eller øget funktionsniveau blandt flere borgerne. Ændringen slår igennem fra juni måned og frem, hvor antallet af visiterede timer til §83 a er næsten femdoblet fra januar til og med oktober måned 2023. Der forventes yderligere stigning de kommende måneder.


Nøgletal for sygefravær for den samlede hjemmepleje 2023

Nedbringelse af sygefraværet er et løbende indsatsområde med betydelig kvalitets- og budgetmæssig påvirkning. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for januar til og med oktober måned 2023 er 9,3 %, og ligger dermed under sygefraværsprocenten i 2022, der var på 10,2 %. Som forudsætning for budget 2023 var lagt en sygefraværsprocent på 7 % i gennemsnit pr. måned, og der arbejdes fortsat på at nedbringe sygefraværet til dette niveau.


Nøgletal for vikarforbrug

Nøgletal for brug af eksterne vikarer er opgjort i antal leverede vikartimer pr. måned. I gennemsnit blev der i 2022 leveret 5.533 vikartimer pr. måned og fra januar til oktober 2023 er der et gennemsnitligt forbrug på 2.653 timer pr. måned, svarende til lidt mere end en halvering i 2023.


Udvalgsorientering om nøgletal for hjemmeplejen 2024 og fremefter
På baggrund af hjemmeplejens udfordrede økonomi i 2022, har administrationen i 2023 fulgt økonomien tæt og fremlagt månedlige opfølgninger for udvalget. Som det blandt andet fremgår af denne sag, er det gået væsentligt bedre med hjemmeplejens økonomi i 2023. Administrationen vil fremlægge en samlet status for hele 2023 for udvalget i februar 2024, og vil herefter foreslå, at opfølgningskadencen til udvalget i 2024 og fremefter, vil ske efter hvert kvartal.

Mona Funch, chef for hjemmeplejen og sygeplejeenheden deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 121 Det er glædeligt at sygefraværet er faldet, men Seniorrådet bliver bekymrede over graferne 2, 3 og 4 vedrørende visiterede timer og totalt, det kunne ligne en skærpet visitering.


Administrationen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

2. at orienteringen om nøgletal for hjemmeplejen forelægges udvalget kvartalsvist i 2024 og fremefter.

Beslutning

Ad 1 Taget til efterretning.

Ad 2 Godkendt.


Fraværende: Ingen.122. Godkendelse af årlig opfølgning på Sundhedspolitikken 2021-2025

Resume

Sundhedspolitikken 2021-2025 blev godkendt af Byrådet den i 2021, jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes en årlig opfølgning til fagudvalg og Byråd. Denne sag er opfølgningen for 2023. Fagudvalgene skal forholde sig til deres områdes specifikke bilag vedlagt denne sag.

Sagsfremstilling

I perioden den 4. -11. december 2023 skal fagudvalgene behandle opfølgningen på Sundhedspolitikken på deres områder. Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener i december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg. Senior & Sundhedsudvalget skal forholde sig til bilag 4.


Sundhedspolitikken 2021-2025

Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og gennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og forskellige indsatser til at løfte den mentale sundhed.
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.


De overordnede mål i Sundhedspolitikken er:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats


Status på centrenes indsatser i 2023

Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2023:


Eksempler på succeser

 • Jobcenter Faxe har som led i et STAR-projekt (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) samarbejde med HR omkring fastholdelse af Faxe Kommunes medarbejdere, samt nedbringelse af det interne sygefravær.
 • Sundhed & Forebyggelses tilbud ”Motion i fællesskab” fusionerede med den lokale gymnastikforening i Karise
 • Demensenhedens træningsterapeuter samarbejdede med Sundhedsstyrelsen om Træningsguide For Mennesker Med Demens og er med i flere træningsvideoer
 • Øget samarbejde mellem foreningskonsulenten i Kultur og Fritid og en sundhedskonsulent fra Sundhed & Forebyggelse om et årligt fælles kursus i foreningsregi om alkohol og rusmidler mv.
 • Fra 1. januar 2024 kan botilbuddene under Socialpædagogisk Center Øst og Vest tilbyde deres borgere en læge, som er fast tilknyttet det enkelte botilbud tilsvarende ordningen på kommunens plejehjem. Det vil i høj grad styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene og øge patientsikkerheden.
 • Sundhedsplejens tilbud til førskolebørn med overvægt er implementeret.
 • Alle kommunale plejehjem har opnået det Økologiske Spisemærke af bronze.


Eksempler på udfordringer

 • Flere multisyge borgere, som er udfordret psykisk, socialt og økonomisk, og som er sværere at fastholde i et forløb.
 • Børn og unges mentale sundhed er fortsat stærkt udfordret.
 • Andelen af borgere med overvægt er fortsat en af de højeste i regionen.


Videre politisk proces

Som koordinationsudvalg har Senior & Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående opfølgning på Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har behandlet opfølgningen på områdernes indsatser, samles disse til en tværgående opfølgning. Den tværgående opfølgning præsenteres for Senior & Sundhedsudvalget den 17. januar 2024 forud for Byrådets endelige behandling den 31. januar 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.123. Orientering om SUH-Klyngens anvendelse af klyngemidler 2024

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om beslutning om anvendelse af SUH-Klyngens midler i 2024, som blev behandlet på SUH-Klyngens politiske niveau den 13. september 2023. Her blev det godkendt, at midlerne skal anvendes til seks fælles indsatser, hvoraf den ene indsats ”GeriKom-projektet”, igangsættes i alle klyngens kommuner allerede pr. 1. januar 2024.

Sagsfremstilling

Sundhedsklyngerne er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som er etableret pr. 1. juli 2022 omkring hvert af Region Sjællands fire akutsygehuse. Klyngen omkring Sjællands Universitetshospital Køge/Roskilde (SUH-Klyngen), udgøres af kommunerne Faxe, Køge, Roskilde, Greve, Solrød og Stevns, SUH og almen praksis. Formålet med sundhedsklyngerne er at styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenets tre sektorer, med henblik på at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Særligt fokus er på målgrupperne, sårbare ældre, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykisk sygdom, både indenfor det somatiske (fysiske lidelser) og psykiatriske område. Oversigt over klyngeorganisationen er vedlagt som bilag 1.


SUH-Klyngen råder samlet over cirka 8 mio. kr. i klyngemidler til fælles indsatser, der er målrettet klyngens borgere. Efter indstilling fra styregruppen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, har SUH-Klyngens faglige strategiske niveau stillet forslag om seks indsatser, som klyngemidlerne kan anvendes til i 2024. Forslaget blev godkendt på SUH-Klyngens politiske niveau den 13. september 2023. Da der ikke er afsat klyngemidler fra nationalt hold for 2024, blev det samtidig besluttet, at klyngemidlerne for 2024 udgøres af overførte klyngemidler fra henholdsvis 2022 og 2023. Referat af møde den 13. september 2023 med beskrivelse af indsatserne, er vedlagt som bilag 2.


Godkendte fælles indsatser 2024

De seks godkendte indsatser for 2024 er indsat i kort form nedenfor og kan læses uddybet form i bilag 2. Indsatserne har en samlet skønnet udgift på 7.415.000 kr.


 1. Implementering af MedCom-korrespondance meddelser i samarbejdet mellem almen praksis, Børne- og Ungdomspsykiatrien og kommunerne. Formålet er ensretning og styrket kommunikationen mellem sektorerne. Budgetoverslag: 500.000 kr.


 1. Beslutningsstøtteværktøj til forebyggelse af indlæggelser/tidlig opsporing ved kunstig intelligens i hjemmeplejen. Budgetoverslag: 400.000 kr.


 1. Tværsektorielt samarbejde på kommunale midlertidige døgnpladser i SUH-Klyngen ved Geri-Kom projektet. Budgetoverslag 2.275.000 kr.


 1. Implementering af nyt forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom med det formål at sikre ensartet hjerterehabilitering på tværs af kommunerne. Budgetoverslag 650.000 kr.


 1. Systematiske somatiske (legemlige) undersøgelser af borgere på socialpsykiatriske botilbud. Budgetoverslag 3.500.000 kr.


 1. Faglig brobygning i Styregruppen for Det Nære og Sammenhængende, med det formål at skabe optimalt afsæt for et handlekraftigt og operationelt samarbejde i Sundhedsklyngen. Budgetoverslag: 90.000 kr.


GeriKom projektet

GeriKom projektet (indsats 3) er et 1-årigt projekt, der igangsættes i alle SUH-Klyngens kommuner pr. 1. januar 2024. Det har været afprøvet i Køge Kommune første halvår 2023 med gode resultater og spredes nu til klyngens øvrige kommuner på projektbasis. Projektet er nedsat med en styregruppe og en projektgruppe, der består af repræsentanter fra SUH og kommuner. Projektets formål er at styrke sektorovergangen for borgerne, forebygge genindlæggelser samt styrke samarbejdet mellem kommuner og sygehus.


En speciallæge i geriatri (læren om sygdomme hos ældre) fra SUH tilknyttes klyngekommunernes midlertidige døgnpladser. Speciallægen kommer én dag om ugen til hver enkelt kommune og udfører en ambulant geriatrisk vurdering af 4-6 udvalgte borgere sammen med kommunens personale, samt foretager opfølgning på borgere fra ugen før. Pårørende inddrages løbende. Fælles aftaler og planer dokumenteres mellem sygehus, kommune og praktiserende læge. Tilsynet ved speciallægen oprettet som et ambulant besøg i geriatrisk ambulatorium, præcis som hvis borgeren havde en ambulant tid på sygehuset. Det vil sige, at borgeren i forløbet stadig er tilknyttet egen læge. Derudover indgår undervisning og faglig sparring af personalet på de midlertidige pladser. Der er afholdt kick-off møde på SUH for kommunerne den 27.11.23.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 123 Gitte Blume er udpeget som kontaktperson i SUH-klyngen for Senior- og Ældrerådene til regionen.


Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Ingen.124. Drøftelse af høringsudkast til Faxe Kommunes pårørendepolitik

Resume

I forlængelse af den politiske beslutning om at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik skal Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- & Integrationsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Børn & Læringsudvalget drøfte høringsudkastet på deres møder i december med henblik på at give input til politikken. Politikken sætter fokus på fire temaer, der skal bidrage til, at pårørende oplever sig som vigtige samarbejdspartnere, der bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.

Sagsfremstilling

Socialudvalget (SOU), Senior & Sundhedsudvalget (SSU), Beskæftigelses- & integrationsudvalget (BIU), Plan & Kulturudvalget (PKU) samt Børn & Læringsudvalget (BLU) besluttede på møder i marts 2023 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik. Politikformuleringen er forankret i Socialudvalget, der i september 2023 vedtog at sende udkast til pårørendepolitik i høring. Høringsperioden løber fra oktober til december. Da målgruppen for politikken går på tværs af flere fagudvalg skal SSU, BIU, PKU og BLU drøfte høringsudkastet med henblik på at give input til politikken. Udkast til pårørendepolitikken er vedlagt som bilag.


Pårørendepolitikken skal være et værdifuldt fundament for det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og personale og skal medvirke til, at

 • styrke netværket hos borgeren,
 • erfaringer, viden og ressourcer inddrages,
 • pårørende bliver mødt der, hvor de er,
 • skabe respekt og forståelse for hinandens roller,
 • støtte pårørende.


Politikken er blevet til med bidrag fra repæsentanter for pårørende fra dagtilbud, specialskole, Jobcenterets borgerpanel, Veterancenteret, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterådet, Frivilligrådet samt Faxe Kommunes pårørendevejleder.


Ikke to pårørende er ens, og det er deres behov heller ikke. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens definition af pårørende definerer politikken pårørende som værende både partnere, børn eller anden nær familie, men også naboer, venner eller andet netværk kan regnes som pårørende. Det afgørende er, hvem borgeren opfatter og udpeger som sine pårørende. Pårørende kan desuden defineres som de mennesker, hvis liv bliver påvirket af, at de hjælper og støtter en nærtstående.


Visionen er, at pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner til at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Samtidig skal pårørende opleve, at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.


For at indfri visionen sætter politikken fokus på fire temaer:

 • De pårørende er vigtige.
 • Samarbejde og dialog.
 • Anerkendelse og støtte.
 • Når børn og unge er pårørende.


De fire temaer skal omsættes til virkelighed gennem handlinger og konkrete aktiviteter for og med pårørende.


Udkast til pårørendepolitik har været i høring i Senior-, Handicap-, Udsatte- og Frivilligrådet, beboerpårørenderåd og bestyrelser på plejehjem, bestyrelser på dagtilbudsområdet, Specialskolen, borgerpaneler i henholdsvis Hjemmeplejen og Jobcentret, samt deltagerne i dialogmødet: pårørenderepræsentanter fra dagtilbud, Specialskole, Veterancenteret og Faxe Kommunes pårørendevejleder. Derudover har høringsmaterialet været tilgængeligt på Faxe Kommunes hjemmeside frem til den 20. november 2023.


Høringssvar er ikke indarbejdet i det udkast til pårørendepolitik, der nu sendes i politisk høring.


Processen fremadrettet

Socialudvalget behandler i januar 2024 det endelige udkast til politik med indarbejdede kommentarer fra høringen, hvorefter Byrådet, på deres møde i januar 2024, godkender Faxe Kommunes pårørendepolitik.


Når politikken er godkendt, skal de enkelte fagudvalg omsætte politikkens mål til handlinger inden for eget område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Faxe Kommunes pårørendepolitik drøftes med henblik på at give input til politikken.

Beslutning

Godkendt. Udvalget har ingen bemærkninger.


Fraværende: Ingen.125. Orientering om forventet regnskab 2023 (FR3) for udvalget

Resume

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud.

Hos Senior & Sundhedsudvalget forventes det, at driftsregnskabet for 2023 viser et merforbrug i forhold til budgettet på 1,2 mio. kr. Skønnet indeholder dermed en forværring på ca. 1,2 mio. kr siden seneste forventet regnskab.


Desuden orienteres om de udgiftsreducerende tiltag, som administrationen har igangsat for at indhente merforbruget.


Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets tredje og sidste forventede regnskab (FR3) for 2023.


FR3 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 39 mio. kr., hvilket i store træk modsvarer størrelsen på midtvejsreguleringen i indeværende år, som ikke er udmøntet i budgetterne.

FR3 viser således en generel og markant forbedring af forventet regnskab 2023 i forhold til forventningen ved FR2.


I årets tidligere sager om forventet regnskab har det stået klart, at kommunen er under et betydeligt og fortsat økonomisk pres. I løbet af 2023 er der derfor foretaget nødvendige tiltag for at bremse op, herunder det skærpede ansættelsesstop samt opbremsning og udskydelse af projekter. Og det ses tydeligt i FR3, at organisationen har formået at vende udviklingen. Situationen er fortsat alvorlig, men organisationen har ageret ansvarligt.


Siden FR2 er det lykkedes at reducere forventningen til årets regnskabsresultat med mere end 30 mio. kr. på driften, dette til trods for at det specialiserede voksenområde stadig ser et stigende aktivitetspres.


Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager, er likviditeten fortsat under pres, dog ses det at 3-måneders likviditeten begynder at stige i takt med at indtægter for midtvejsreguleringen udbetales til kommunen og opbremsningstiltagene får effekt.


Var midtvejsreguleringen udmøntet til fulde – altså de resterende ca. 38 mio. kr., så ville FR3 og budget omtrent være i balance. På servicerammen forventes en minimal overskridelse på 2 mio. kr.


Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3-sag, som behandles af økonomiudvalget den 12. december og i Byrådet den 18. december, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.


Økonomi på Senior & Sundhedsudvalget

Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele året.

Som det ses i tabellen forventes der ved denne opfølgning ikke længere budgetoverholdelse af Senior & Sundhedsudvalgets ramme, men et lille merforbrug i omegnen af 1 mio. kr. Merforbruget dækker overordnet over en stigning i udgiftsskønnet på ca. 2 mio. kr. som delvist modsvares af en række budgetkorrektioner, der samlet løfter budgettet med 0,8 mio. kr. Ved FR2 var forventningen, at der var balance i den samlede ramme for Senior & Sundhedsudvalget.


Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalgets budget og skøn for FR3:

*Ændring siden FR2 vedr. plejehjem og Sundhedsfremme opstår grundet opgave (budget) flytning mellem de to områder.


Administration har med succes gennemført tidligere nævnte udgiftsreducerende initiativer, så som kontrol af mellemkommunale betalinger, tilbageholdenhed ved genansættelse af leder af Træningsafdelingen og Demensenheden, samt tilbageholdenhed på initiativer under Sundhedsfremme m.fl.


Samlet set forventes der dog for nuværende en stigning i udgifter, som resulterer i et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr.

Udviklingen kan henføres til aktivitetsstigninger under Visitation Pleje samt Hjemmeplejen – begge områder forventer nu et merforbrug. Dertil skønnes fortsat merforbrug på genoptræning, især til ride- og vederlagsfri fysioterapi.


Øvrige områder under ét bidrager samlet set til et delvist modsvarende mindreforbrug.


Visitation Pleje

Visitationens økonomi er blevet påvirket af ændring af aktivitet for i alt 2,4 mio. kr. på 3 områder siden sidst:

 • Mellemkommunal refusion, netto stigning i udgifter på 1,7 mio. kr., som kan henføres til en borger i en anden kommune.
 • §95 handicaphjælper, der er indgået en aftale med Region Sjælland om samfinansiering af sundhedslovsopgaver ifm. pasning af en mindreårig borger. Aftalen er indgået både ud fra hensyn til familiens ønske om at begrænse antal af personale i borgers hjem, hvor regionen i forvejen udfører en del af pleje opgaven og ud fra et økonomisk perspektiv. Udgiften i 2023 er på 0,3 mio. kr. Det fulde års virkning af aftalen vil beløbe sig til 1,5 mio. kr. og vil påvirke budgetoverholdelse i budget 2024.
 • Plejevederlag, 3 nye ansøgninger om pleje af nærtstående, som vurderes af koste 0,6 mio. kr. mere.


Hjemmeplejen

Hjemmeplejens udvikling er påvirket af både nedgående BUM afregning, på grund af færre visiterede timer end budgetlagt (forventet nedjustering af budget på 1- 1,5 mio. kr.) samt udgiftsstigning på en række poster (yderligere 0,7 mio. kr.).


 • Den visiterede aktivitet i hjemmeplejen (BUM afregning) har været faldende i de sidste måneder af året, hvilket er udtryk for virkning af intensiv rehabiliterende indsatser på borgernes plejebehov (især i hverdagen). Med faldende aktivitet følger der færre budgetpenge til hjemmeplejen, som derfor samtidig skal nedjustere behovet for personale. Tilpasning af personale kan være udfordret for de distrikter, hvor eget fast personale udgør næsten hele bemanding (gælder især for hverdagsvagter) dvs. hvor andel af interne og eksterne vikarer er meget lavt.
  Dette skyldes at lønudgifter til fastpersonale ikke kan tilpasses på meget kort tid.


Samtidig gælder det i hjemmeplejen, at der fortsat er en stor aktivitet i weekender, hvor antal af egne medarbejder ikke er tilstrækkelig og derfor dækkes timerne i et omfang med dyre eksterne vikarer.

Administrationen arbejder på den baggrund på mere hensigtsmæssig fordeling af ydelser over flere hverdage, så behov for weekendpersonale bedre kan dækkes af egne faste og timelønnede medarbejder. Ændringen vil samtidig skabe endnu højere kontinuitet og kvalitet i weekend opgaveløsning.


 • På selve udgiftssiden har hjemmeplejen haft udgifter til udbetalinger af FO-dage (”Frihed i henhold til overenskomst”). Flere drifts poster fx sygeplejeartikler samt vask af uniformer overstiger også de afsætte budgetter. Udgifterne er også påvirket af afholdelse af værnemidler ikke længere dækkes af central pulje i kommunen, men pr. 1. juni overgik til enhederne uden tilsvarende budgetdækning. Det er dermed flere små afvigelser, som til sammen beløber sig til udgiftsstigning på 0,7 mio. kr.


Administrationen analyserer i efteråret forbruget af sygeplejeartikler for at sikre de mest hensigtsmæssige arbejdsgange i forhold til håndtering af artiklerne.


Vederlagsfri fysioterapi

Udgifter til vederlagsfri fysioterapi er steget i løbet af året set i forhold til samme periode sidste år. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Området er fortsat under økonomisk pres og skønnet er fortsat præget af stor usikkerhed.

Udviklingen med stigende udgifter ses ikke kun i Faxe Kommune, men i hele Danmark.

Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Fysioterapeuter har indgået en aftale om økonomien for vederlagsfri fysioterapi, der kun giver mulighed for begrænset øget aktivitet i 2023. I august måned er afregningen på niveau med samme periode sidste år. Det er dog for tidlig at sige om tendensen vil fortsætte og udgifterne vil stabilisere sig.


Ridefysioterapi

Budget til ridefysioterapi er på 0,5 mio. kr. og her forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i år. Udfordringen er håndteret i budget 2024 via både
administrativ tilpasning af budgetstørrelsen samt via indarbejdelse af udgiftsloft i kommunens samarbejdsaftale med Lysholm Ridecenter på 0,65 mio. kr. årligt.Status på korrektioner og opprioriteringer i budget 2023

Ved budget 2023, blev der besluttet en række forslag. Besparelsesforslag er indarbejdet i områdernes budgetter og gennemgået ved tidligere FR sager.


Hvad angår ”Systematisk inddragelse af rehabilitering” (SSU-CSSP-R03) er der siden sidst ansat terapeuter og den fremtidige organisering af rehabiliteringsindsatsen er nu på plads i hjemmeplejen.

Visitationen er påbegyndt mere intensiv visitering til §83a og ser første effekt af rehabiliterende indsatser i form af et samlet fald i ydelser.


I forhold til Puljer til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer (SSU-CSSP-OP02) er der indgået forhåndsaftale med FOA, som er blevet forelagt udvalget på septembermødet i punkt. 95. Lønudbetaling skete med november lønnen.


Anlægsudgifter

Med vedtagelsen af budget 2022-2025 besluttede byrådet af afsætte 3,8 mio. kr. over to år til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal. Af bevillingen i 2023 på 3,8 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt afholdt udgifter i omegnen af 50.000 kr. Projektet gennemføres ikke, men er i stedet omprioriteret til nyt anlægsprojekt som skal sikre optimering af fremtidens plejehjemsstruktur. Dette kan læses mere om i byrådets beslutning d. 23. november punkt. 174.


Overførsler til 2024

Ved denne opfølgning forventes der overført et overskud på 0,8 mio. kr. til 2024 efter princippet om 4% overførselsadgang. Samtidig forventes et overskud på 0,2 mio. kr. overført til 2024 vedr. princippet om 100% overførselsadgang .


Tabel 2. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt forventes for 2024:


100% overførsel

4% overførsel

Kan søges på anlæg

Senior & Sundhedsudvalget:
Servicepakken plejehjem

0,2 mio. kr.Mindreforbrug driftsenhederne


0,8 mio. kr.


Uforbrugte anlægsbevillinger3,75 mio. kr.

I alt til genbevilling i 2024

0,2 mio. kr.

0,8 mio. kr.

3,75 mio. kr.


På anlæg forventes overført resterende bevilling til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal på 3,75 mio. kr., som nu er konverteret til anlægsprojektet om ny plejehjemsstruktur.


Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg.

Der er foretaget udmøntning af pulje til extraordinære elever, barselspulje samt pulje til MED-pladser. Bevillingen af disse medtages i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet. I alt har Senior & Sundhedsudvalget modtaget 459.193 kr. fra Økonomiudvalgets budget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at orienteringen om forventet regnskab 2023 tages til efterretning,

2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.


Beslutning

Ad 1 Taget til efterretning.

Ad 2 Godkendt.


Fraværende: Ingen.


126. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om ny lægeklinik i Terslev fra 1. januar 2024

Speciallæge i almen medicin, Lone Eskildsen, har søgt en af de ledige 0-kapaciteter i Haslev pr. 1. januar 2024. En 0-kapacitet er et ydernummer uden tilknyttede patienter. Lone Eskildsen blev tildelt ydernummeret den 28. november.


Det betyder, at patienterne fra Haslev Lægecenter, som skal vælge læge på ny fra den 29. november og frem til medio december, også kan vælge denne praksis.


Lone Eskildsen overtager Helle Kingos lokaler på Terslev Bygade 27A, 4690 Haslev. Den nye praksis’ navn bliver Terslev Lægehus og bliver drevet på almindelige vilkår under Overenskomst om almen praksis.


På trods af, at Lone Eskildsen vil drive praksis på samme adresse som Helle Kingo, så er Helles patienter overdraget til Almen Lægeklinik Haslev. Det Nære Sundhedsvæsens begrundelse for dette er, at Almen Lægeklinik Haslev var tildelt Helle Kingos kapacitet inden Lone Eskildsen søgte om en kapacitet i Haslev.

Helle Kingos patienter, som bliver tildelt Almen Lægeklinik Haslev, kan dog vælge at skifte til en anden læge gebyrfrit.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Administrationen orienterede om pressedækningen vedrørende medarbejdernes mulighed for at gå op på fuld tid.


Ivan Flændsdal (F) spurgte ind til byrådets orientering i forbindelse med ulykker i svømmehallen.


Pia Backquist (D) spurgte til "kaffevognen".


Pia Backquist (D) spurgte til brug af Internet på plejehjem.


Fraværende: Ingen.


127. (Lukket)
128. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 6. december 2023

Resume

Senior & Sundhedsudvalget skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.