Senior & Sundhedsudvalget - 08-06-2023

Referat
Dato:
Torsdag, 8 juni, 2023 - 16:00
Hent som fil:
61. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

62. Dialogmøde med Seniorrådet, bruger- og pårørenderådene og bestyrelser på plejehjemmene

Resume

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med Seniorrådet, bruger- pårørenderådene og bestyrelserne fra Plejehjemmet Solhaven og Plejehjemmet Grøndalshusene i tidsrummet kl. 16.00 - 17.00.

Efterfulgt af dialogmøde alene med Seniorrådet fra kl. 17.00 - 17.30.

Dialogmødet afholdes i Byrådssalen.


Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med Seniorrådet, bruger- pårørenderådene og bestyrelserne fra Plejehjemmet Solhaven og Plejehjemmet Grøndalshusene om budget 2024 i tidsrummet kl. 16.00 - 17.00. Efterfulgt af dialogmøde alene med Seniorrådet fra kl. 17.00 - 17.30.


Der lægges op til en åben dialog med Seniorrådet, bruger- pårørenderådene og bestyrelserne fra Plejehjemmet Solhaven og Plejehjemmet Grøndalshusene, med mulighed for drøftelse af relevante emner, herunder også en dialog om budget 2024.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 62 - Dagsordenspunkter til drøftelse ved dialogmødet med Senior & Sundhedsudvalget:

 • Rekrutteringsudfordringerne nu og i fremtiden, påtænkte tiltag.
 • Økonomi 2023 og budget 2024-2027.
 • Plejehjemsråd/bestyrelser.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


63. Drøftelse af erfaringer med frivillige bestyrelser på to plejehjem

Resume

Senior & Sundhedsudvalget vedtog i september 2021, at igangsætte en to-årig forsøgsordning med bestyrelser på plejehjemmene Solhaven og Grøndalshusene fra januar 2022. Samtidig blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter et år med henblik på at vurdere om ordningen skal udbredes til at gælde alle plejehjem i kommunen.

Med denne sag fremlægger administrationen resultaterne af evalueringen. På baggrund af evalueringen skal udvalget drøfte, hvorvidt ordningen med bestyrelser skal fortsætte og eventuelt udbredes til de øvrige plejehjem i kommunen. I forlængelse heraf beskriver sagen tre modeller for inddragelse for at sikre kvalitet og inddragelse.

Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje samt Sara Sejdner Engbæk, frivillighedskonsulent i Center for Social, Sundhed & Pleje deltager under dette punkt.


Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget vedtog i september 2021, at igangsætte en to-årig forsøgsordning med bestyrelser på plejehjemmene Solhaven og Grøndalshusene fra januar 2022. Bestyrelserne består af beboere, pårørende, frivillige samt leder og medarbejdere. Samtidig blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter et år med henblik på at vurdere om ordningen skal udbredes til at gælde alle plejehjem i kommunen.


Med denne sag fremlægger administrationen resultaterne af evalueringen. På baggrund af evalueringen skal udvalget drøfte, hvorvidt ordningen med bestyrelser skal fortsætte og eventuelt udbredes til de øvrige plejehjem i kommunen. I forlængelse heraf beskriver sagen tre modeller for inddragelse for at sikre kvalitet og inddragelse.


For at sikre en god opstart af de to bestyrelser, har administrationen løbende understøttet de to bestyrelser gennem opstartsmøder og introduktioner til forsøgsordningen med deltagelse af direktør, centerchef og medarbejdere. Derudover har administrationen deltaget i bestyrelsesmøder i det omfang, der har været behov for dette. Administrationen har ligeledes understøttet plejehjemsledelsen i de problematikker og spørgsmål, der løbende dukkede op.


Evaluering

En nærmere uddybning af evalueringen samt resultater kan ses i bilag 1.


Generelt viser evalueringen, at begge bestyrelser vurderer, at intentionen med at inddrage aktører fra civilsamfundet i plejehjemmets aktiviteter er god, men at forskellige forhold har gjort det vanskeligt at finde fodfæste:


 • Inddragelse af frivillige aktører er god

Formålet med at inddrages frivillige aktører i plejehjemmenes arbejde er god. Flere tilkendegiver at de tror på, at frivillige kan bringe noget nyt ind i arbejdet for at sikre beboernes trivsel. Der er således flere, der tilkendegiver, at de frivllige har bidraget til at synliggøre plejehjemmene i forhold til lokalsamfundet, ligesom der er oprettet facebook-gruppe og søgt fondsmidler.


 • Vanskeligt at rekruttere til bestyrelserne
  På trods af opslag i avis og på kommunens hjemmeside samt henvendelse til Ældrerådet, Ældresagen og lokale frivillige foreninger viste det sværere end forventet at rekruttere frivillige til de to bestyrelser. Det betød, at der i første omgang kun blev nedsat bestyrelse på det ene plejehjem. Rekruttering til den anden bestyrelse var i høj grad resultatet af én kandidats indsats.

Derudover har det vist sig svært at tiltrække repræsentanter fra det lokale forenings- og kulturliv eller lokale erhvervsdrivende. Det er overvejende frivillige, der er drevet af en politisk interesse, der er repræsenteret i bestyrelserne.


 • Uklarhed om rollerne
  Bestyrelserne har ikke formel beslutningskomptence, da det ikke er tilladt af uddelegere kommunalbestyrelsens ansvar for driften af kommunens plejehjem. I vedtægterne er det beskrevet, at bestyrelserne ikke har nogen indflydelse på drift og økonomi, hvilket typisk er en del af bestyrelsesansvaret. Evalueringen viser, at rammerne for bestyrelsens virke er uklare og at det medfører en uklarhed om de forskellige roller. Det har til tider været en udfordring for samarbejdet i de enkelte bestyrelser.


Flere modeller for inddragelse

På baggrund af evalueringen skal udvalget drøfte, hvorvidt ordningen med bestyrelser skal udbredes til samtlige plejehjem i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at beboerne får indflydelse på egen hverdag, jf. serviceloven § 16. Hvordan brugerindflydelsen bliver håndhævet og hvad rammerne og omfanget af disse er, er op til den enkelte kommunalbestyrelse.

For at understøtte udvalgets drøftelse fremlægger administrationen tre modeller for samarbejde der kan styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende og som medvirker til at fastlægge retningslinjerne for det daglige liv på plejehjemmene.


 • Bestyrelser

En bestyrelse er defineret som den øverste ledelse i et selskab og har ansvaret for virksomhedens eller organisationens strategiske retning, herunder økonomiske, juridiske og faglige forhold. I den sammenhæng skal det nævnes, at det ikke er muligt at give bestyrelser på plejehjem den komptence, da loven ikke giver mulighed for at uddelegere kommunalbestyrelsens ansvar for driften af kommunens plejehjem.


Evalueringen af forsøgsordningen med bestyrelser på plejehjem viser, at det har givet udfordringer i samarbejdet, at bestyrelsens rolle har været uklar i forhold til økonomi og driftsmæssige forhold. Hvis ordningen med bestyrelser skal fortsætte vil der derfor være behov for at tydeliggøre ansvar og rolle.


 • Bruger-pårørende råd

Der er i dag bruger-pårørenderåd på de fem plejehjem, som ikke er omfattet af forsøgsordningen med bestyrelser. Rådene består af 3-5 beboere, 2-4 pårørende, leder og medarbejderrepræsentanter. Vedtægterne for bruger-pårørenderåd i Faxe Kommune fastlægger, at rådene skal inddrages i forhold til at fastlægge retningslinjer for aktiviteter, kostplaner og det daglige liv.


Bruger-pårørenderåd er dermed sammensat af personer, der har en personlig relation til plejehjemmet og vurderingen er, at det er med til at styrke engagementet. Til gengæld indebærer det en løbende udskiftning i takt med at beboere går bort.


 • Plejehjemsråd

KL og Danske Ældreråd anbefaler, at landets plejehjem opretter et plejehjemsråd. Plejehjemsråd skal være et rum, hvor beboere, pårørende og lokale ressourcepersoner i tæt dialog med plejehjemslederen bidrager til at fastholde en god kultur og udvikle plejehjemmene. Plejehjemsråd skal ikke beskæftige sig med kontrol, tilsyn eller personaleforhold. Men i stedet diskutere nye tiltag og aktiviteter, der kan gøre livet som ældre på et plejehjem endnu bedre. Det kan fx være kvalitetsudvikling, samarbejde med pårørende, beboernes mulighed for selvbestemmelse, værdier og kultur, hverdagsaktiviteter og måltider.


Plejehjemsrådene bygger videre på de erfaringer, som flere kommuner har med råd eller bestyrelser. For at sikre diversiteten sammensættes rådene bredt. Det kan fx være beboere, pårørende, medarbejdere, repræsentanter for ældre-/seniorrådet, det lokale erhvervs-, kultur- og foreningsliv. Ved at invitere lokalsamfundet ind bliver det muligt at få nye perspektiver bragt i spil og gøre brug af de ressourcer, der findes lokalt. Beboere og pårørendes deltagelse i rådet skal sikre tæt sammenhæng til det levede liv på plejehjemmet og de borgere, som plejehjemmet er til for.


KL og Danske Ældreråd har udarbejdet en konkret skabelon for vedtægter, der kan tilpasses lokale forhold. Skabelonen er mere omfattende og uddybende end de vedtægter Faxe Kommune har for henholdsvis bestyrelser og bruger-pårørenderåd og er derfor i højere grad rammesættende for arbejdet.


Fremadrettet proces

På baggrund af udvalgets drøftelse vil administrationen i andet halvår af 2023 fremlægge en sag med henblik på at beslutte den fremtidige model for samarbejdsfora på Faxe Kommunes plejehjem.

Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje samt Sara Sejdner Engbæk, frivillighedskonsulent i Center for Social, Sundhed & Pleje deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 63 - Seniorrådet støtter plejehjemsråd med tydelig rammesætning for plejehjemsrådenes virke.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

1. at erfaringerne med bestyrelser set i lyset af evalueringen drøftes, og

2. at den fremtidige model for samarbejdsfora på plejehjem drøftes, og

3. at administrationen i andet halvår af 2023 fremlægger en sag med bud på hvordan der fremadrettet skal arbejdes med inddragelse på plejehjem.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at de tre modeller sendes i høring i råd og bestyrelser.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


64. Beslutning af model for ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal

Resume

Med vedtagelsen af budget 2022-2025 besluttede byrådet af afsætte 3,8 mio. kr. til at etablere egen indgang og separat bad i boligerne på Rehabiliteringscenter Grøndal. Senior & Sundhedsudvalget besluttede på deres møde i januar, at sende sagen til ny administrativ behandling.
Administrationen fremlægger med denne sag seks modeller for ombygningen. Model 1.1 og 2.1 er nye forslag. Administrationen anbefaler, at ombygningen af Rehabiliteringscenter Grøndal i første omgang afventer en nærmere afklaring af processen omkring optimering af plejehjemsstrukturen i Faxe Kommune, som er en del af arbejdet med Budget 2024.


Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2022-2025 3,8 mio. kr. til at etablere egen indgang og separat adgang til bad i de 17 boliger på Rehabiliteringscenter Grøndal.


Det har efterfølgende vist sig, at den oprindelige model ikke er hensigtsmæssig. For det første medfører inflation og skærpede krav til brandsikkerhed, at ombygningen ikke kan realiseres inden for det afsatte budget. Hertil kommer, at modellen ikke i tilstrækkelig grad tager højde for arbejdsmiljømæssige forhold, ligesom den heller ikke tilgodeser udviklingen i mere komplekse borgerforløb, der kræver større og flere hjælpemidler. Det betyder, at Rehabiliteringscenter Grøndal enten ikke vil kunne opfylde kravene til arbejdsmiljø eller ikke vil kunne modtage borgere, som har behov for flere hjælpemidler eller behandlingsredskaber. Endelig omfatter den oprindelige model egne indgange til et delt badeværelse. Det vil være en udfordring for kognitivt (intellektuelt) skadede borgere.


Senior & Sundhedsudvalget besluttede på deres møde i januar 2023, at sende sagen til ny administrativ behandling.

På den baggrund fremlægger administrationen fremlægger med denne sag seks modeller for ombygningen (den oprindelige model og fem alternative modeller). Model 1.1 og 2.1 er nye forslag.
Plantegninger (bilag 2) og en skematisk oversigt over modellerne (bilag 1) er vedlagt. Beskrivelsen af modellerne kan ses i bilag 3.


En analyse af kapacitetsbehovet i 2021, som Marselisborg Consulting gennemførte, viser, at der i 2025 vil være behov for 15-20 pladser på Rehabiliteringscenter Grøndal. (jf. bilag 4).


En nærmere beskrivelse af modellerne fremgår af bilag 3.Beskrivelse

Samlet udgift

Oprindelig model

Alle 17 boliger får egen indgang og separat bad.

4. 300.000

Model 1.0

Brandsikring

1.595.000

Model 1.1

Brandsikring og ombygning af én fløj

2.360.000

Model 2.0

Brandsikring, ombygning af én fløj og forbedret arbejdsmiljø

3.065.000

Model 2.1

Brandsikring, ombygning af to fløje og forbedret arbejdsmiljø

4.030.000

Model 3.0


Brandsikring, etablering af egen indgang til 17 stuer og forbedret arbejdsmiljø

9.130.000 kr.Overvejelser om andre lokationer samt samspil mellem aktørerne på matriklen

Som en del af processen er muligheden for at placere rehabiliteringscenteret på en anden lokation undersøgt, herunder P86 i Faxe. Det vil dog være meget omfattende at tilpasse lokalerne til rehabiliteringscenteret pladskrav til bl.a. badeværelser, og udgiften vil ikke kunne afholdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Hertil kommer at rehabiliteringscenteret har et samspil med flere af de øvrige enheder på matriklen:


 • Træningsafdelingen: Daglig sparring og samarbejde om den rehabiliteringsindsats borgerne får.
 • Dagcenter Grøndal: Borgere på rehabiliteringscenteret deltager i Dagcenterets aktiviteter i den grad, det er muligt. Dagcenteret og rehabiliteringscenteret bistår hinanden ved sygdom blandt personalet.
 • Oasen: Borgerne på rehabiliteringscenteret eller i Dagcenteret ligger udenfor Oasens målgruppe, der er fuldkomne selvhjulpne.


Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler en model, som lever op til alle krav inden for brandsikring og arbejdsmiljø. Desuden anbefaler administrationen, at der vælges en model, hvor der etableres flere større stuer med egen indgang til badeværelse og fællesarealer for at imødekomme borgernes behov for plads og privatliv.


Endvidere anbefaler administrationen, at der vælges en model, der fastholder de nuværende 17 pladser, da Marselisborganalysen viser, at der i 2025 vil være behov for mellem 15 og 20 pladser på Rehabiliteringscenteret (jf. bilag 4).


Ingen af de modeller, der kan udarbejdes indenfor det afsatte budget kan leve op til alle disse krav. Model 2.1 kommer tættest på, men vil kræve en tillægsbevilling på 230.000 kr. Dertil kommer udgifter til en genhusning af Oasen.


Som en del af Budget 2024 undersøges muligheden for at optimere kommunens plejehjemsstruktur. På den baggrund anbefaler administrationen, at ombygningen af Rehabiliteringscenter Grøndal afventer afklaring på processen omkring optimering af plejehjemsstrukturen i Faxe Kommune, da denne proces muligvis kan frigive lokaler, som kan omdannes til egnede midlertidige boliger, som kan rumme Rehabiliteringscenter Grøndals medarbejdere og borgere.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 64 - Seniorrådet opfordrer på det kraftigste til, at der tages snarlig beslutning om ombygningen af Grøndalscentret, da tilbuddet har stor betydning for brugerne, ellers vil brugerne skulle anvende andre tilbud udenfor kommunen.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at Rehabiliteringscenter Grøndal ikke ombygges efter den model, der lå til grund for det afsatte budget, og
 2. at ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal i stedet afventer afklaring på processen om optimering af plejehjemsstruktur, og
 3. at administrationen på den baggrund forelægger en ny sag for Senior & Sundhedsudvalget efter vedtagelsen af Budget 2024.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


65. Beslutning om høringssvar til Sundhedsaftalen 2024-2027

Resume

Sagen kommer til beslutning i Senior & Sundhedsudvalget, idet udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland er udsendt i offentlig høring. Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har, ud fra indledende drøftelser og input fra regionens fire sundhedsklynger samt Patientinddragelsesudvalget, besluttet at basere den nye sundhedsaftale for 2024 – 2027 på en revision af Sundhedsaftalen 2019-2023. Det indbefatter en videreførelse af vision, målsætninger og nuværende målgrupper med prioritering af særligt fokus på børn og unges trivsel, lighed i sundhed, digitalisering og forebyggelse. Administrationens forslag til høringssvar er vedlagt sagen.


Sagsfremstilling

Sagen lægger op til en drøftelse af udkast til Sundhedsaftale 2024-2027, med henblik på at afgive et høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget senest den 14. august 2024. Udkastet til den nye aftale indbefatter en videreførelse af vision, målsætninger og nuværende målgrupper fra den tidligere sundhedsaftale 2019-2023 (bilag 1). Udkastet indbefatter også en prioritering af særligt fokus på børn og unges trivsel, lighed i sundhed, digitalisering og forebyggelse. Vedlagt sagen er høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027 (bilag 2), høringsbrev (bilag 3) og oversigt over høringsparter (bilag 4) er vedlagt sagen.


Baggrund og formål

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der, i hver valgperiode, indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. I Sundhedsloven og bekendtgørelsen om sundhedsklynger fra 2022 er ligeledes fastlagt rammer for Sundhedssamarbejdsudvalgets og sundhedsklyngernes rolle i forhold til Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen er en politisk aftale og udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis.


Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.


Sundhedsaftalens vision, målgrupper og målsætninger

Sundhedssamarbejdsudvalgets vision for Sundhedsaftale 2024-2027 er i lighed med den nuværende Sundhedsaftale ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”.

Ambitionen er fortsat, at vi sammen med borgeren benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed. Sundhedssamarbejdsudvalget har vurderet, at der fortsat er grundlag for at arbejde videre med de fire nuværende målgrupper for Sundhedsaftalen:

 • Børn og unge med trivselsudfordringer
 • Sårbare ældre
 • Borgere med kroniske og langvarige forløb
 • Voksne med psykisk sygdom


Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker i denne sammenhæng, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus. Derudover er det intentionen fra Sundhedssamarbejdsudvalget, at der i den kommende sundhedsaftale arbejdes videre med de fælles kommunale og regionale mål fra den nuværende sundhedsaftale, som er:

 • Fælles om borgerens livsudfordringer
 • Tryghed og håndtering af dagligdagen i eget hjem
 • Effektiv forebyggelse – sunde borgere
 • Mental sundhed og psykisk trivsel


For hvert mål af de fælles kommunale-regionale mål, er der på side 19 opstillet målepunkter (indikatorer) med henblik på at fastholde fokus og retning samt evaluere arbejdet med implementeringen af Sundhedsaftalen løbende.

Aftalen beskriver desuden fem principper for det tværsektorielle samarbejde med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten, skabe sammenhæng og fremme en langsigtet opgaveoverdragelse med tydelig arbejdsdeling mellem kommuner og region. Principperne for aftalen er:

 • Fælles ansvar ved sektorovergange
 • Planlagt opgaveflytning
 • Opgaverne løses på det lavest mulige omkostningsniveau
 • Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden
 • Fælles digitaliseringsdagsorden


Udkast til høringssvar
Administrationen har udarbejdet nedenstående udkast til høringssvar (vedlagt som bilag 4), der kan drøftes og kommenteres.


"Høringsudkast til Sundhedsaftale 2023-2027 har været behandlet i Senior & Sundhedsudvalget i Faxe Kommune den 8. maj 2023. Faxe Kommune tilslutter sig Sundhedsaftale 2024-2027 og bakker op om, at aftalen er en videreførelse og videreudvikling af den tidligere sundhedsaftales vision, mål og målgrupper, som fortsat er aktuelle. Kommunen ser det som både vigtigt og positivt, at regionens fire sundhedsklynger og Patientinddragelsesudvalget samlet står bag aftalen og det kommende arbejde med at nå målene. På den måde er der skabt et solidt tværsektorielt afsæt for samarbejde og dialog med borgere og pårørende"


"Høringsudkast til Sundhedsaftale 2023-2027 har været behandlet i Senior & Sundhedsudvalget i Faxe Kommune den 8. maj 2023. Faxe Kommune tilslutter sig Sundhedsaftale 2024-2027 og bakker op om, at aftalen er en videreførelse og videreudvikling af den tidligere sundhedsaftales vision, mål og målgrupper, som fortsat er aktuelle. Kommunen ser det som både vigtigt og positivt, at regionens fire sundhedsklynger og Patientinddragelsesudvalget samlet står bag aftalen og det kommende arbejde med at nå målene. På den måde er der skabt et solidt tværsektorielt afsæt for samarbejde og dialog med borgere og pårørende. Faxe Kommune vil derudover pege på, at der generelt bør rettes en større sproglig opmærksomhed på Sundhedsaftale 2024-2027, så den bliver formuleret i et lettere tilgængeligt sprog, som alle kan forstå. Sproget er generelt præget af vanskelige og lange sætninger med fremmedord og enkelte fagudtryk. I relation til Sundhedsaftalens vision, ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”, vil det være oplagt, at Sundhedsaftalen er skrevet i et sprog, der understøtter ønsket om dette fællesskab. Et lettere sprog vil gøre sundhedsaftalen mere nærværende for alle."


Tidsplan og videre proces

Høringssvaret sendes senest den 14. august 2023 til Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, hvorefter alle høringssvar behandles i Sundhedssamarbejdsudvalget den 25. september 2023. Derefter sendes Sundhedsaftalen til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Den endelige sundhedsaftale indsendes herefter til endelige godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024.


Sundhedssamarbejdsudvalget vil desuden invitere kommunale politikere m.fl. til et stormøde den 1. november 2023 om Sundhedsaftalen og det fælles arbejde med at implementere aftalen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 65 - Seniorrådet bakker op om høringssvaret med den tilføjelse, at Ældrerådene i kommunerne kommer med i dialogen på lige fod med PIO.


Center for Social, Sundheds & Pleje indstiller, at høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027 godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


66. Godkendelse af den politiske mødekalender 2024

Resume

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til Mødeplan 2024, gældende for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som skal godkendes politisk.


Mødeplanen behandles først i fagudvalgene, derefter i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at være endeligt godkendt i juni.


Administrationen anbefaler, at Senior & Sundhedsudvalget som udgangspunkt holder møde på onsdage kl. 16.00 - 19.00 i Søndergade 12, Haslev.

Sagsfremstilling

Afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover tre uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.


Som udgangspunkt anbefaler administrationen følgende overordnede mødestruktur, og at møderne holdes i Søndergade 12, Haslev:

 • Socialudvalget: Mandage kl. 16.00 -18.45
 • Beskæftigelse & Integrationsudvalget: Mandage kl. 19.15 - 22.00
 • Teknik & Miljøudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
 • Plan & Kulturudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skfitevis tidspunkt)
 • Senior & Sundhedsudvalget: Onsdage kl. 16.00 - 19.00
 • Børn & Læringsudvalget: Torsdage kl. 16.30 - 19.30
 • Økonomiudvalget: Kl. 16.00 - 19.00 i ugen efter fagudvalgsmøderne
 • Byrådet: Kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgets møde


Hen over året kan eksterne begivenheder konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. Kommunernes Landsforenings (KL) arrangementer og helligdage.


Det kan håndteres på to måder. Enten ved at skubbe hele mødeblokken, som det skete i årskalenderen 2023. Eller ved at kun det/de konkret berørte møder rykkes til nærmeste ledige mødedag. Denne model er valgt i forslaget for Mødeplan 2024, med henblik på at forstyrre den øvrige mødestruktur mindst muligt.


Konkret betyder det således kun fire afvigelser i 2024:

 • April (uge 14/15) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 1. april til den 8. april
 • Maj (uge 18/19) Børn & Læringsudvalget rykkes fra den 9. maj til den 2. maj
 • Juni (uge 23/24) Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra den 5. juni til den 10. juni
 • September (uge 39/40) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 23. september til den 30. september.Der er dage, hvor to udvalg afvikler møder op ad hinanden. Af hensyn til de, som deltager begge steder, er der i Mødeplan 2024 indarbejdet tid til spisning, klargøring og eventuel transport mellem møderne. Derfor slutter første møde kl. 18.45 og næste møde begynder kl. 19.15.


I mødeplanen anbefaler administrationen, at Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalgets holder møde på tirsdage. Da de to udvalg ikke kan holde møde samtidig, indstiller administrationen, at udvalgene skiftes til at holde møde henholdsvis kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00.


Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse af byrådet. Efterfølgende fravigelse af den besluttede mødeplan kræver enighed.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget godkender Mødeplan 2024.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


67. Orientering om aflastning og stimulering af borgere med demens i aftentimerne

Resume

På baggrund af initiativsag fra Pia Backquist (D) besluttede Senior & Sundhedsudvalget på mødet den 13. april 2023, at få belyst muligheden for aflastning og stimulering af borgere med demens i aftentimerne. Med denne sag fremlægger administrationen mulighederne af og konsekvenserne ved at udvide åbningstiderne i aftentimerne i kommunens demensdagcenter.

Sagsfremstilling

På baggrund af initiativsag fra Pia Backquist (D) besluttede Senior & Sundhedsudvalget på deres møde den 13. april 2023, at administrationen skulle fremlægge en sag, der belyser mulighederne for aflastning og stimulering af borgere med demens i aftentimerne.


Konkret ønsker udvalget at få beregnet udgiften ved at holde aftenåbent i kommunens demensdagcenteret to dage om ugen i tidsrummet kl. 18.00 – kl. 23.00 og én lørdag om måneden. Yderligere ønskes det belyst, hvor mange borgere/pårørende, der kunne have glæde af udvidet aftenåbning og hvor mange borgere, der skal til for, at aftenåbning kan blive en mulighed. Yderligere ønskes det afklaret, hvor mange ekstra personaletimer et udvidet aftentilbud kræver, og om det eksisterende personale vil være interesseret i aftenvagter.


Faxe Kommune har et demensdagcenter beliggende ved Plejehjemmet Grøndalshusene, der har til formål at tilbyde socialt samvær, bibeholde borgerens funktionsniveau og aflaste pårørende. Demensdagcenteret er et tilbud borgerne visiteres til og har åbent i alle hverdage i tidsrummet kl. 09.30 – 15.00. Der er fire medarbejdere ansat i demensdagscenteret. Der er i alt tilknyttet 42 borgere til demensdagscenteret samt otte borgere på venteliste. Der kan maksimalt møde 15 borgere frem pr. dag i demensdagscenteret.


Aktuelt er vurderingen, at der er to til fire af de nuværende borgere og pårørende, der vil kunne drage fordel af et udvidet aftentilbud, da målgruppen løbende efterspørger flere timer i aftentilbud. Dertil oplyses det, at det med de nuværende medarbejdere vil være svært at få bemandet det udvidede aftentilbud.


Ved at udvide demensdagscenterets åbningstider til 18.00 – 23.00 to gange om ugen og én lørdag om måneden (09.00 – 15.00) forøges den samlede åbningstid med 46 timer om måneden. Ved et fremmøde på fire borgere skal der være to medarbejdere på arbejde, som er svarende til en årlig udgift på ca. kr. 275.000,- afhængig af medarbejderens lønanciennitet. Merudgiften kan ikke afholdes indenfor det nuværende budget.


Faxe Kommune har i dag, udover demensdagcentret, tilbuddet Frirum, der udover at være et samværs- og aktivitetstilbud, er et uvisiteret tilbud til pårørende til borgere med demens, der savner tid til egne aktiviteter. Frirum tilbyder støtte til pårørende op til otte timer om ugen i tidsrummet kl. 08.00 – 22.00. Frirum har to medarbejdere ansat på 32 timer om ugen. Tilbuddet har aktuelt 21 borgere tilknyttet, hvoraf fire til fem borgere benytter tilbuddet om aftenen. Der er større efterspørgsel efter tilbuddet i vinterhalvåret end om sommeren. Gennemsnittet over hele året viser, at der ikke er venteliste på tilbuddet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udvidelsen af Demensdagcentret med 46 timer om måneden medfører en forøgelse af lønudgiften med kr. 275.000,-.

Udgiften kan ikke afholdes indenfor det nuværende budget.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 67 - Seniorrådets opfattelse er, at behovet er større end det, der kan tilbydes.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Rettelse af denne sætning i sidste afsnit i sagsfremstillingen, hvor der står:

"Frirum tilbyder støtte til pårørende op til otte timer om ugen i tidsrummet kl. 08.00 – 22.00."

Det rettes til:

"Frirum tilbyder støtte til pårørende op til otte timer om måneden i tidsrummet kl. 08.00 – 22.00"


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


68. Orientering om tildeling af sensorbaseret glukosemåler som hjælpemiddel

Resume

På baggrund af en initiativsag om sensorbaserede glukosemålere (blodsukkermålere) fra Dorthe Adelsbech (V), besluttede Økonomiudvalget på mødet den 19. april 2023, at sende sagen til behandling i Senior & Sundhedsudvalget. Sagen belyser lovgivningsmæssige og bevillingsmæssige udfordringer, knyttet til bevilling af sensorerne samt besvare to spørgsmål fra initiativsagen, om henholdsvis kommunens bevillingsprocedure samt muligheder og økonomi for øget serviceniveau på området.

Sagsfremstilling

Baggrund
I 2017 kom en ny teknologi på diabetesområdet på markedet i form af sensorbaseret glukosemåler, der måler blodsukkerniveauet i vævet, og gør det muligt for borgeren at aflæse værdien på en digital aflæser eller en smartphone. Sensoren er på størrelse med en 5-krone og sættes på underarmen. Den skal skiftes hver 14. dag. Den kan ikke helt erstatte den traditionelle blodsukkermåling med et stik i en finger og en bloddråbe i et måleapparat, men den nedsætter behovet til et minimum i form af kontrolmåling.


Bevillingen af sensoren placerer sig mellem to lovgivninger, alt efter om den i det konkrete tilfælde vurderes som et behandlingsredskab (sundhedsloven §74) eller som et hjælpemiddel (serviceloven §112). Det er regionerne, der bevilger og betaler behandlingsredskaber og kommunerne, der bevilger og betaler hjælpemidler.


Alle børn og unge under 18 år med type 1-diabetes tilbydes i dag sensoren som et behandlingsredskab gennem regionen. Det samme gælder voksne med type 1-diabetes (insulinkrævende) med ustabilt langtidsblodsukker. Diabetikere, der falder udenfor de nævnte kriterier, har den mulighed at de kan søge bevilling til en sensor som et hjælpemiddel. Kommunerne følger sammen lovgivning, men har forskellig praksis for tildeling af sensorerne, som følge af forskellige serviceniveauer og forskellige tolkning af lovgivningen.


Ankestyrelsen, Diabetesforeningen, Behandlingsrådet og Kommunernes Landsforening (KL)
I 2017 kom Ankestyrelsen med en principafgørelse om problemstillingen, men den har ikke skabt grundlag for en ensartet bevillingspraksis, hverken i regioner eller i kommuner. Det viser blandt andet en rapport fra Diabetesforeningen (nov. 2022). På baggrund af en aktindsigt i antal ansøgninger og antal bevillinger i kommunerne i perioden maj 2017 til nov. 2022, viser rapporten store kommunale forskelle i antallet af bevillinger, der ligger fra 0 % til 90 % (uddybes nedenfor).


I marts 2023 udkom Behandlingsrådet (under Danske Regioner) med en anbefaling af, at sensoren tilbydes i behandlingen af alle voksne med type 1 diabetes (ligesom børn og unge). Anbefalingen går endvidere på, at der afdækkes en ensartet national model. Formanden for Danske Regioner lægger op til en drøftelse med regeringen og KL i forhold til at udføre Behandlingsrådets anbefalinger, herunder udarbejdelse af klare retningslinjer og målgruppe for sensorerne.

Administrationen har været i dialog med KL, der med henvisning til Behandlingsrådets anbefaling fra marts 2023, vurderer, at bevilling af sensorerne er en regional opgave.


Svar på spørgsmål fra initiativsagen
Nedenfor besvares de to spørgsmål, der fremgår af initiativsagen fra Økonomiudvalget den 19. april 2023.

Spørgsmål 1: Hvordan er proceduren for bevilling af sensorbaseret glukosemåler i Faxe Kommune?
Bevilling af en sensorbaseret glukosemåler foretages af Visitation Hjælpemidler og følger den lovmæssige ramme for tildeling af hjælpemidler, herunder reglen om bedst egnet og billigst samt væsentlighedskriteriet. I væsentlighedskriteriet ligger, at hvis kommunen vurderer, at sensoren er et hjælpemiddel for borgeren, skal det bero på en konkret og individuel vurdering om, at det i væsentlig grad, yderligere end det allerede bevilgede traditionelle måleudstyr, kan afhjælpe borgerens varige følger af den nedsatte funktionsevne. Der indhentes altid lægelige oplysninger i denne vurdering. Forhold som, at borgeren oplyser, at sensoren er lettere at bruge, mere hensigtsmæssig eller skaber øget tryghed, kan ikke i sig selv føre til, at borgeren er væsentligt yderligere hjulpet med sensoren jf. lovgivningen og Ankestyrelsens principafgørelse.


Afgørelsesoversigt over ansøgninger om sensorbaseret glukosemåler i perioden 2017 til maj 2023:
80 ansøgninger er indkommet. Alle har fået afslag.
13 afgørelser er indklaget til Ankestyrelsen.
12 afgørelser har Ankestyrelsen givet medhold til kommunen.

1 afgørelse har Ankestyrelsen givet medhold til borgeren. Afgørelsen er kommet i marts 2023. Borgeren får medhold på baggrund af helt særlige forhold, hvor sensoren vurderes at være en væsentlig yderligere lettelse af dagligdagen. Borgeren har på denne baggrund fået bevilget sensor. Visitationen har indarbejdet afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen i den fremadrettede visitationspraksis.

2 borgere har benyttet sig af fritvalgsordningen.


Der er fritvalgsordning på alle hjælpemidler. Det betyder, at kommunen bevilger det hjælpemiddel, der er vurderet som bedst egnet og billigst. Ønsker borgeren et andet og dyrere hjælpemiddel end det kommunen tilbyder, betaler kommunen beløbet, som det bevilgede hjælpemiddel koster og borgeren betaler selv det resterende beløb op til prisen for det hjælpemiddel, som borgeren ønsker.


Spørgsmål 2: Hvad vil det koste at få Faxe Kommune op på niveau med vores sammenlignelige kommuner?
Hvis kommunen skal åbne op for en bredere bevillingspraksis og dermed flere årlige bevillinger, er det ensbetydende med, at serviceniveauet skal øges og derved åbne for en løsere tolkning af lovgivningen. Den økonomiske konsekvens af det kendes ikke, og kan kun vanskeligt beregnes, idet beregningsgrundlaget indeholder betydelig stor usikkerhed. Potentielt kan udgiften blive meget stor og væsentligt større end skønnet i nedenstående beregning. Administrationen gør opmærksom på, at særligt to stærke forbehold gør sig gældende i den forbindelse:


Forbehold 1: Antallet af borgere, der vil søge om en sensor er ukendt
Faxe Kommune har p.t. 740 kendte borgere med insulinkrævende diabetes (type 1 diabetes). Herfra skal trækkes et ukendt antal borgere, der falder udenfor målgruppen til en sensor. Det er fx borgere med ustabilt blodsukker, som får sensoren bevilget som et behandlingsredskab via regionen, borgere der ikke ønsker en sensor og vil fortsætte med traditionel måling samt borgere, der ikke selv kan betjene sensor og selvmåling.


Forbehold 2: Skønsbaseret lovgivning, gør det vanskeligt at opstille klare kriterier at administrere efter
Som beskrevet tidligere i sagen, er lovgivningen på området ikke entydig og klar. Den åbner for forskellig skønsbaseret bevillingspraksis. Dermed er det ligeså vanskeligt at opstille klare bevillingskriterier, der vil kunne give visitationen et bredere administrationsgrundlag. Administrationen har kontaktet flere nabokommuner og andre kommuner på Sjælland jf. Diabetesforeningens rapport, men det har ikke medvirket til at afdække klarere kriterier. Kommunerne bevilger efter en konkret og individuel vurdering fra sag til sag efter serviceniveau og løsere eller strammere tolkning af lovgivningen.


Beregnet merudgift pr. bevilling på sensorbaseret glukosemåler
En bevilling til en sensor kræver samtidig bevilling til traditionelt måleudstyr, da sensormålingerne skal suppleres af kontrolmålinger (Behandlingsrådet 2023). Administrationen skønner, at det kan gøres for en minimumsbevilling på traditionelt udstyr, svarende til en kontrolmåling hver anden dag til en pris på 548 kr. årligt (2023 pris).

En sensorbaseret glukosemåler af typen Freestyle Libre 2 koster 10.444 kr. årligt (2023 pris i Faxe Kommune). Hertil lægges prisen for traditionelt måleudstyr (minimumsmåling).

Samlet pris på ca. 11.000 kr. årligt. pr. bevilling.


Prisen på en bevilling til traditionelt måleudstyr er individuel og afhænger af behovet for antal målinger pr. døgn. Behovet og dermed prisen varierer derfor fra bevilling til bevilling.
Skønsmæssigt vurderer administrationen, at størstedelen (ca. 80%) af kommunens bevillinger til traditionelt måleudstyr til type 1 diabetikere ligger på et gennemsnit på ca. 3.000 kr. årligt. Bevilges en borger sensorbaseret måleudstyr til ca. 11.000 kr. årligt, vil merudgiften pr. sensorbevilling blive ca. 8.000 kr. årligt.


Jf. spørgsmålet fra initiativsagen tolkes sammenlignelige kommuner i denne forbindelse som nabokommunerne. Nedenfor fremgår den procentvise andel af bevillinger i forhold til antal ansøgninger fra Diabetesforeningens rapport (nov. 2022). Rapportens data er baseret på bevillinger fra den 30. maj 2017 til november 2022. I den periode har den procentvise andel af bevillinger, i forhold til antal ansøgninger jf. rapporten, været således:


Faxe Kommune: 0%
Næstved Kommune: 8 %
Ringsted Kommune: 11 %
Stevns Kommune: 19 %
Køge Kommune: 37 %
Vordingborg: uoplyst

Hvis Faxe Kommune, jf. nabokommunernes niveauer, skulle have ligget på 20 % bevilligede sensorer (gennemsnittet af kommunerne omkring os) ud af de i alt 80 modtagne ansøgninger i perioden fra 2017-2022, ville det have svaret til, at der var givet 16 bevillinger i periodens 5 år, svarende til en merudgift på ca. 128.000 kr. årligt (8.000 kr. * 80 borgere * 20%).

Hvis merudgiften, forbundet med et servicemål om 20% bevilligede sensorer, i stedet udregnes på baggrund af det samlede antal insulinkrævende diabetikere i Faxe Kommune, vil merudgiften i stedet være ca. 1,2 mio. kr. årligt (8.000 kr. * 740 borgere* 20%).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


69. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2023

Resume

I denne sag orienteres udvalget om hvordan årets økonomi forventes at se ud på nuværende tidspunkt.  

Hos Senior & Sundhedsudvalget forventes det, at regnskabet for 2023 viser et underskud i omegnen af 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. overførsler fra 2022.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver en pejlemærkning for hvor regnskabet forventes at lande ved årets afslutning. Dette er første FR for 2023.

I årets første måneder har Økonomiudvalget og byrådet fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. En faldende likviditet og et pres på budgettet betyder at der skal styres stramt for at nå i mål med budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på kommunens likviditet.

Desuden har de store velfærdsområder samt Teknik & Miljøudvalget behandlet sag om status på budgettet for 2023 på møderne i marts, hvilket gav anledning til at iværksætte tiltag for at opbremse for yderligere træk på kassebeholdningen.


Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Nuværende FR viser at der, til trods for de allerede iværksatte tiltag, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt velfærdsområderne er under pres - det gælder for så vidt både socialområdet, det specialiserede børneområde, skoleområdet og beskæftigelsesområdet.


Selvom der opnåes budgetoverholdelse, er styringsmålene i den økonomiske strategi presset grundet den faldende likviditet for kommunen, men også grundet en forventning om anvendelse af godkendte tillægsbevillinger i løbet af året, herunder overførsler fra 2022 samt anlægsbevillinger.


Status på FR viser samlet set en forventning om et merforbrug på servicerammen på godt 45 mio. kr. Dog skal forventningen ses i sammenhæng med den kommende positive midtvejsregulering, som udmeldt fra Regeringens side løfter servicerammen og giver finansiering for ca. 17 mio. kr. vedrørende 2023. Dette betyder at servicerammen reelt set er udfordret med ca. 28 mio. kr. ved nuværende skøn til FR.


Det er nødvendigt at budgettet for året overholdes på alle områder. Dermed er det også nødvendigt at eventuelle tillægsbevillinger efterlever reglen om tilsvarende finansiering, jf. kommunens styringsprincipper.


Økonomi på Senior & Sundhedsudvalget


Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele året. Som det ses i tabellen forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr.


Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalgets budget og skøn for 2023. Budgettet indeholder overførslerne fra 2022.

i hele kroner.

Budget pr. 31. marts 2023 - inkl. ovf. fra 2022

Forbrug til og med marts 2023

Forventet regnskab (FR) 2023

Afgivelse ml. FR og korrigeret budget

Senior & Sundhedsudvalget

565.808.266

130.893.100

569.980.276

4.172.010

Fællesudgifter sundheds- og ældreområdet

161.703.586

32.312.186

161.301.892

-401.694

Visitation

48.686.668

10.716.189

47.973.000

-713.668

Hjemmepleje

123.363.464

31.729.672

126.323.591

2.960.127

Plejehjem

143.322.903

34.901.083

142.884.536

-438.367

Madproduktion

2.707.869

571.642

3.003.540

295.671

Rehabilitering

14.570.214

3.541.195

14.657.437

87.223

Dagcentre

7.239.711

2.529.258

7.082.411

-157.300

Sundhedsfremme

6.026.477

1.457.744

6.026.477

0

Tandpleje

17.526.339

3.781.504

17.811.654

285.315

Genoptræning

18.652.900

3.735.840

20.907.602

2.254.702

Elever

14.814.896

3.552.112

14.814.896

0

Sundhedspleje

7.193.240

2.064.674

7.193.240

0


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

• Det korrigerede budget pr. 31 marts 2023 plus godkendte overførsler fra 2022.

• Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige den nyeste viden og eventuelle udfordringer, som er kendt frem mod publicering af dagsordenen.

• Forventninger til aktivitets- og forbrugsudviklingen resten af året.


Det forventede merforbrug kan primært henføres til følgende 3 områder, der derfor har særligt fokus i denne opfølgning:

• Den kommunale hjemmepleje (-3,0 mio. kr.)

• Ride- og vederlagsfri fysioterapi (-2,3 mio. kr.)

• Omsorgs- og specialtandpleje (-0,3 mio. kr.)


Øvrige områder som visitationen, plejehjem, dagcentre, sundhedsfremme, centerstab og tand- og sundhedspleje har hver især mindre afvigelser, men bidrager samlet set med et mindre forbrug på 1,4 mio. kr.


For detaljeret gennemgang af områder med forventet merforbrug henvises til bilag 1.


Af nedenstående tabel fremgår de budgetreduktioner og opprioriteringer der blev vedtaget til budget 2023 og nedenfor er givet en status.


Tabel 2: Senior & Sundhedsudvalgets indarbejdede budgetændring i budget 2023:

Budgetreduktioner

Forslagsnumre

beløb i 1000. kr.

Øget samarbejde mellem plejehjem

SSU-CSSP-R01

-1.000

Systematisk inddragelse af rehabilitering

SSU-CSSP-R03

-2.000

Hjemmehjælp til udvalgte ældreboliger flyttes fra udekørende hjemmepleje til nærliggende plejehjem

SSU-CSSP-R05

-450

Nedbringelse af sygefravær ældreområdet

-

-1.250

I alt


-4.700
OpprioriteringerKorrekt budget i hjemmeplejen

SSU-CSSP-OP01

5.000

Pulje til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer

SSU-CSSP-OP02

3.600

Voksenelevløn til alle over 25 år

SSU-CSSP-OP05

1.200

I alt


9.800 • SSU-CSSP-R01 Øget samarbejde mellem plejehjem

Forslaget er udmøntet som besparelse på de 8 kommunale plejehjem, der arbejder på at øge samarbejdet bl.a. i forhold til et tværgående vikarberedskab.


 • SSU-CSSP-R03 Systematisk inddragelse af rehabilitering

Visitationen og hjemmeplejen er i løbende dialog omkring implementering af indsatser for rehabilitering. Selve besparelsen på 3,0 mio. kr. forventes delvis indhentet i år. På nuværende tidspunkt er hjemmeplejen ved at ansætte to terapeuter (der er i forslaget afsat 1 mio. kr. til dette formål) og omorganiserer rehabiliteringsindsatsen.


 • SSU-CSSP-R05 Hjemmehjælp til udvalgte ældreboliger flyttes fra udekørende hjemmepleje til nærliggende plejehjem

På udvalgets møde den 8. februar fremlagde administrationen en sag hvoraf det fremgik at forslaget ikke kunne udmøntes som planlagt. Sagen blev godkendt, og besparelsen udmøntes med uforbrugte lønmidler, der var afsat til ansættelse af konsulent med fokus på velfærdsteknologi.


 • Nedbringelse af sygefravær ældreområdet

Besparelsen er udmøntet på alle enheder med en fordelingsnøgle på baggrund af korrigeret lønbudget 2022. Det samlede sygefravær for Center for Social, Sundhed & Pleje for perioden januar-april 2023 er på 8,2% mod 9,6% i samme periode sidste år.


 • SSU-CSSP-OP01 Korrekt budget i hjemmeplejen

Opjustering af rammen i hjemmeplejen er fuld udmøntet gennem BUM afregning.


 • SSU-CSSP-OP02 Puljer til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer

Der forhandles i øjeblikket med FOA omkring udmøntningen af puljen. Der er i skønnet indregnet virkning fra d. 1. januar 2023.


 • SSU-CSSP-OP05 Voksenelevløn til alle elever over 25 år

Forslaget udmøntes som planlagt og der er indtil videre tilbudt voksenelevløn til 5 nye elever der ikke levede op til tidligere krav for voksenelevløn.

Anlægsudgifter

Med vedtagelsen af budget 2022-2025 besluttede byrådet af afsætte 3,8 mio. kr. over to år til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal. Jf. SSU beslutning d.16. januar 2023 pågår der administrativ afklaring af oplægget om ombygning. På udvalgets møde d. 8. juni forelægges ny sag, hvor det foreslås, at Rehabiliteringscenter Grøndal ikke ombygges efter den model, der lå til grund for det afsatte budget, men at ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal i stedet afventer afklaring på processen om optimering af plejehjemsstruktur. Administrationen vil på den baggrund forelægge en ny sag for Senior & Sundhedsudvalget efter vedtagelsen af Budget 2024.


Til sagen er der vedhæftet et bilag med budget og skøn på kommunens anlæg.


Overførsler til 2024

Ved denne opfølgning forventes der overført et underskud på 2,9 mio. kr. til 2024 efter princippet om 4% overførselsadgang. Samtidig forventes et overskud på 0,2 mio. kr. overført til 2024 vedr. princippet om 100% overførselsadgang.

På anlæg forventes overført resterende bevilling til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal på 1,3 mio. kr.


Til 2023 blev overført samlet 1,7 mio. kr. på drift og 2,0 mio. kr. på anlæg.


Tabel 3. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt forventes for 2024:


100% overførsel

4% overførsel

Kan søges på anlæg

Senior & Sundhedsudvalget:
Servicepakken plejehjem

240.000Mindreforbrug driftsenhederne


150.000


Merforbrug driftsenhederne


-3.000.000


Uforbrugte anlægsbevillinger1.300.000

I alt til genbevilling i 2024

240.000

-2.850.000

1.300.000Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg.

Fra Økonomiudvalget til Senior & Sundhedsudvalget flyttes


 • budget på 2,4 mio. kr. vedr. omsorgssystemet CURA. Ændringen skyldes at ansvaret for et fagsystem hører under det enkelte fagcenter og fagudvalg.

Ovenstående korrektion har virkning i 2023 og frem.

 • budget på 0,5 mio. kr. til Sundhedsplejen, som en del af udmøntningen af de resterende midler vedr. Fælles om forebyggelse


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Omplaceringen fra Økonomiudvalget til Senior & Sundhedsudvalget på 2.410.752 kr. vedr. omsorgssystemet CURA samt 530.000 kr. vedr. Fælles om forebyggelse medtages i kommunens samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 69 - Seniorrådet tager tallene til efterretning.


Center for Økonomi og Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udviklingen i merforbruget på vederlagsfri fysioterapi bekymrer udvalget, og udvalget anbefaler, at det bliver afklaret med de relevante parter. Udvalget ser positivt på den øvrige økonomiske udvikling på området.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


70. Drøftelse af Budget 2024-2027 - Budgetreduktionskatalog, Senior & Sundhedsudvalget

Resume

Udvalget præsenteres for udvalgsområdets budgetreduktionsforslag, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Et samlet katalog for budgetreduktionsforslag for alle udvalg præsenteres på første budgetmøde i juni.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret arbejdet med temaer, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Udvalget præsenteres for de budgetreduktionsforslag inden for eget område (det administrative spor).


Det samlede katalog for de administrative budgetreduktionsforslag, på tværs af alle fagudvalg, præsenteres på budgettemamødet d. 19. juni 2023. Kataloget skal indeholde et potentiale på 35-40 mio. kr. årligt for at kendte udfordringer og et ønsket råderum på 20 mio. kr. kan opnås.


Det samlede budgetreduktionskataloget der præsenteres på budgettemamødet vil også indeholde de budgetreduktionsforslag som Komponent sideløbende bistår kommunen med. Forslagene fra komponentsporet indgår derved ikke i denne sag. De præsenterede forslag i nærværende sag vil fortsat blive kvalificeret frem mod budgettemadagen i juni.


Senior & Sundhedsudvalget har en opgave i at skabe mulige budgetreduktionsforslag inden for udvalgets budgetområde til det samlede katalog. Kataloget er et nettokalatog. Ved budgetreduktionsforslag som kræver en investering medregnes investeringen i første budgetår (2024) og investeringen i budgetoverslagsårene (2025-2027).


Samlet katalog over budgetreduktionerne (uden for Komponents spor) indeholder følgende forslag:

 • Ændring af madproduktion på Plejehjemmet Grøndalshusene og Plejehjemmet Kongsted. Effekt i 2024: Investering 0,4 mio. kr., besparelsespotentiale -0,6 mio. kr.
 • Afskaffelse af kostvejleder-funktion hos sundheds-konsulenterne. Effekt i 2024: Besparelsen -0,2 mio. kr.
 • Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende. Effekt i 2024: Besparelsen: -0,6 mio. kr.
 • Tilpasning af antallet af netværksmedarbejdere og træningsterapeuter på demensområdet (værdighedsmidler). Effekt i 2024: Besparelsen: -0,6 mio. kr.
 • Brugerbetaling for kørsel til dagcentre. Effekt i 2024: Besparelsen: -0,4 mio. kr.


Samlet nettoeffekt af ovenstående forslag beløber sig til -1,9 mio. kr. i 2024, -2,7 mio. kr. i 2025 og -2,8 mio. kr. fra 2026 og frem.


Nedenfor oplistes udvalgets budgetreduktionsforslag. Der henvises til sagens "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives mere dybdegående.


Drift, Budgetreduktionsforslag, mio. kr.

2024

2025

2026

2027


Reduktionforslagets navn

Forslagets nummering jf. bilag 1*


Ændring af madproduktion på plejehjem

SSU-CSSP-R1

-0,200

-0,500

-0,600

-0,600


Afskaffelse af kostvejleder-funktion hos sundheds-konsulenterne

SSU-CSSP-R2

-0,200

-0,500

-0,500

-0,500


Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende borgere

SSU-CSSP-R3

-0,570

-0,570

-0,570

-0,570


Tilpasning af antallet af netværksmedarbejdere og træningsterapeuter på demensområdet (værdighedsmidler)

SSU-CSSP-R4

-0,558

-0,745

-0,745

-0,745


Brugerbetaling for kørsel til dagcentre

SSU-CSSP-R6

-0,380

-0,380

-0,380

-0,380

I alt drift

-1,908

-2,695

-2,795

-2,795
Samlet budgetreduktionsforslag, Senior & Sundhedsudvalget

<-1,908

-2,695

-2,795

-2,795

Tabel 1: overblik over budgetreduktionsforslag på udvalgsområdet for 2024-2027 (pr. 24. maj 2023)

* eksempel: "SSU" henviser til forslagets fagudvalg, "CSSP" henviser til fagcentret hvor forslaget hører til og "R1" henviser til reduktionsforslagetsnummer


I sagens "bilag 2" fremgår et overblik over udvalgets opprioriteringsforslag til budgetprocessen. Kataloget er også et nettokatalog, hvor opprioriteringsforslaget viser den reelle udgift, som forslaget vil koste. Byrådet har besluttet, at opprioriteringsforslag skal inkludere finansiering. Der arbejdes fortsat med kvalificering af opprioriteringsforslagene.


Samlet katalog over opprioriteringsforslag på drift indeholder følgende:

 • Udvide målgruppe til Socialtandpleje. Effekt 2024: 0,3 mio. kr.


Dertil kommer et forslag om anlægsbehov vedr. Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem. Investeringsbehov i 2024 udgør 0,57 mio. kr. mens afledt drift beløber sig til 0,12 mio. kr. i 2024 og frem. Forslaget fremgår af bilag 3.


I forhold til
anlægsbudgettet skal det også bemærkes, at Byrådet, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 besluttede at afsætte 3,8 mio. kr. til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal. Jf. SSU beslutning d.16. januar 2023 pågår der administrativ afklaring af oplægget om ombygning. På udvalgets møde d. 8. juni forelægges ny sag, hvor det foreslås, at Rehabiliteringscenter Grøndal ikke ombygges efter den model, der lå til grund for det afsatte budget, men at ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal i stedet afventer afklaring på processen om optimering af plejehjemsstruktur. Administrationen vil på den baggrund forelægge en ny sag for Senior & Sundhedsudvalget efter vedtagelsen af Budget 2024

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om præsentation af prioriteringsforslag til budgetprocessen for 2024-2027

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 70 - Seniorrådet kan ikke bakke op om katalogbesparelsesforslagene, da det rammer ind i de mest sårbare grupper, som også sidste år blev skåret godt og grundigt i budgettet.


Center for Økonomi og Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller at, udvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at udvalget har en generel bekymring for, at reduktionsforslagene rammer de aller svageste borgere.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


71. Beslutning om ophør med brug af fritvalgsbeviser for borgere der er visiteret til madservice

Resume

I 2017 blev det politisk besluttet at give borgere mulighed for at anvende fritvalgsbevis for at sikre et frit valg af madleverandør. Baggrunden var, at der i forbindelse med en udbudsproces, ikke kunne indgås aftale med en fritvalgsleverandør.

Madservice til borgere, der bor i eget hjem, har igen været i udbud i 2023. Sæsonens Madleverandør har vundet udbuddet. Det danske Madhus ønsker at blive fritvalgsleverandør og administrationen anbefaler, at brugen af fritvalgsbeviser fremadrettet ophører, men at de nuværende brugere af ordningen kan fortsætte i den.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune skal, i henhold til Servicelovens § 91, skabe grundlag for, at borgere, der er visiteret til madservice, kan vælge mellem to eller flere leverandører.

For at gøre det, skal kommunen, som minimum indgå kontrakt med to leverandører, eller tilbyde et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til madservice, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en CVR-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.


I 2017 blev det, på baggrund af en udbudsproces, hvor der ikke kunne indgås aftale med en fritvalgsleverandør besluttet, at give borgere mulighed for at anvende fritvalgsbevis for at sikre et reelt frit valg af leverandør.


Madservice til borgere, der bor i eget hjem, har igen været i udbud i 2023, hvor Sæsonens Madleverandør har vundet udbuddet. Da kontrakten med Sæsonens Madleverandør indgås efter udbud indenfor en godkendelsesordning, kan andre leverandører godkendes til at levere ydelsen på de samme vilkår, som er ens med udbuddets resultat.


Det Danske Madhus har henvendt sig for til at blive godkendt som fritvalgsleverandør, hvilket betyder, at Faxe Kommune, ved godkendelse af dette, opfylder betingelserne for borgernes frie valg mellem flere leverandører.


Brugen af fritvalgsbevis blev i sin tid vedtaget for at sikre borgerne et frit valg, men er ikke anvendt i større omfang.


I dag anvendes det kun af to borgere, der får leveret mad fra Paraplyen. Administrationen anbefaler, at brug af fritvalgsbeviser fremadrettet ophører på grund af den ekstra administration, det medfører at udstede beviserne. Det vil sige, at ingen nye borgere kan få udstedt et fritvalgsbevis, men at de to borgere, der i dag gør brug af ordningen fortsat kan anvende det.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 71 - Seniorrådet bakker op om indstillingen.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 • at de borgere, der i dag har et godkendt fritvalgsbevis, forsat skal kunne anvende det.
 • at brugen af fritvalgsbeviser fremadrettet ophører.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


72. Beslutning om ændret praksis for politisk orientering om kommunalt tilsyn

Resume

Med denne sag fremlægger administrationen forslag til ændret praksis for politisk orientering om kommunalt tilsyn. I 2022 blev udvalget forelagt 15 orienteringer om de kommunale tilsyn, hvoraf den ene var en opsamling på de enkelte tilsyn. Administrationen anbefaler, at udvalget fremadrettet én gang årligt får forelagt årsrapporten for alle enheder, indeholdende tilsynets konklusioner og anbefalinger samt handleplan, for opfølgning på det enkelte tilsyn og på tværs af tilsynene. Derudover anbefaler administrationen, at udvalget straks får forelagt en sag, hvis et tilsyn viser, at der er akutte eller særligt skærpende bekymringer, som medfører alvorlige anbefalinger og eventuelt påbud. De enkelte tilsynsrapporter bliver fortsat offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside i takt med at rapporterne modtages fra de tilsynsførende, ligesom enhederne fortsat løbende udfærdiger handleplaner som opfølgning på tilsynene.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO gennemfører, på vegne af Faxe Kommune, det kommunale tilsyn på kommunens plejehjem, rehabiliteringscenter og i hjemmeplejen. Kommunalt tilsyn omhandler kun indsatser efter serviceloven, da det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med indsatser og behandling efter sundhedsloven.


Alle kommuner har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver, efter Servicelovens § 83 personlig og praktisk hjælp, § 83a rehabilitering og § 86 genoptræning og vedligeholdelsestræning, løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder, jf. Servicelovens § 151. Formålet med det kommunale tilsyn er, at:


 • Sikre at borgerne får den hjælp, de er visiteret til.
 • Kontrollere at hjælpen tilrettelægges og udføres på en værdig, faglig og økonomisk forsvarlig måde med afsæt i kommunens kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt Værdighedspolitikken.
 • Afdække eventuelle uhensigtsmæssigheder i forhold til den leverede pleje og den konkrete afgørelse.
 • Belyse borgerens oplevelse af leverandøren og kvaliteten.
 • Understøtte og forbedre kvalitetsudvikling.


Nuværende praksis for politisk orientering

Det fremgår af Faxe Kommunes tilsynspolitik, at Senior & Sundhedsudvalget og Seniorrådet løbende får forelagt tilsynsrapporterne. Derudover får udvalget ved årets afslutning forelagt en samlet årsrapport for alle enheder indeholdende konklusioner og anbefalinger. I 2022 fik Senior & Sundhedsudvalget forelagt 14 orienteringer om uanmeldte tilsyn på kommunens plejehjem, rehabiliteringscenter og i hjemmeplejen. Hertil kommer en orientering om årsrapporten for tilsynene.


For administrationen ligger der et ikke ubetydeligt arbejde i at skrive de politiske orienteringer. På den baggrund, og fordi der ikke er nogen politisk handlen knyttet til en orienteringssag, anbefaler administrationen at ændre den nuværende praksis. Det sker under hensyn til, at udvalget fortsat vil blive orienteret om akutte og særlig skærpede bekymringer.


Ny praksis for politisk orientering

For at sikre, at udvalget fortsat kan følge med i den indsats, der leveres på kommunens plejehjem, rehabiliteringscenter og i hjemmeplejen, anbefaler administrationen, at udvalget fremadrettet orienteres på følgende måde:


 • Årlig orientering om samlet rapport for alle enheder indeholdende tilsynets konklusioner og anbefalinger samt handleplan for opfølgning på det enkelte tilsyn og på tværs af tilsynene.
 • Hvis et tilsyn viser, at der er akutte eller særligt skærpende omstændigheder, som medfører alvorlige anbefalinger og eventuelt påbud, vil udvalget straks få forlagt en særskilt sag om tilsynet med tilsynsrapport og handleplan.


De enkelte tilsynsrapporter bliver fortsat offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside i takt med at rapporten modtages fra de tilsynsførende, ligesom enhederne fortsat, løbende udfærdiger handleplan som opfølgning på tilsynet.


Da der endnu ikke er gennemført kommunale tilsyn i 2023, anbefaler administrationen, at den nye praksis træder i kraft med det samme, og at tilsynspolitikken konsekvensrettes i forbindelse med godkendelsen af tilsynspolitikken i januar 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 72 - Seniorrådet ser, at konsekvensen er, at borgerne i Faxe Kommune skal være mere opsøgende, og således en stor opgave for Seniorrådet. Seniorrådet ønsker information om, at de nye tilsynsrapporter fra enhederne, ligger på hjemmesiden.Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at forslag til ændret praksis for politisk orientering om kommunalt tilsyn godkendes.
 2. at den nye praksis træder i kraft med det samme og
 3. at Faxe Kommunes Tilsynspolitik konsekvensrettes i forbindelse med godkendelsen af Tilsynspolitikken i januar 2024.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


73. Orientering om nøgletal for hjemmeplejens økonomi 2023

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om den månedlige udvikling i nøgletallene for 2023 for den kommunale hjemmeplejes økonomi med udgangspunkt i områdernes aktivitet, vikarforbrug og sygefravær. Administrationen følger udviklingen tæt og fremlægger en status for udvalget hver måned, som besluttet på udvalgets møde den 8. marts 2023. Den første statussag blev fremlagt for udvalget den 13. april 2023, og denne sag præsenterer den månedlige udvikling fra januar 2022 til og med april 2023.

Sagsfremstilling

I januar 2023 blev BUM-modellen (bestiller-udfører-modtager) indført som et nyt styringsværktøj for den kommunale hjemmeplejens økonomi, der udkom med et betydeligt merforbrug i 2022. En væsentlig del af årsagen til merforbruget i 2022 har været et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug, højt sygefravær og styringsmæssigt uigennemsigtighed. Der er nu lagt klare rammer for økonomien i 2023, som følges tæt med henblik på at kunne gribe ind med justeringer, såfremt udviklingen skrider.

I vedlagte bilag fremlægges nøgletal til og med 2023, sammenholdt med de tilsvarende tal for 2022. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for udvalget løbende, mens Forventet Regnskab følger den politisk godkendte afrapportering.


Nøgletal for aktivitet

Hjemmeplejens økonomi er i høj grad aktivitetsstyret, idet aktivitet forstås som det antal timer, der visiteres til ydelser. Aktiviteten er den primære forudsætning, der lægges til grund for hjemmeplejens budget og er i 2023 beregnet til 202.000 totale timer. Det vil sige, at såfremt der i 2023 visiteres mere end 202.000 timer, vil budgetbehovet øges. Aktivitetsforudsætningen for budget 2023 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2022, der var 199.123 timer og justeret en smule op på baggrund af den demografiske udvikling.


Nøgletallene for aktiviteten følges i form af antallet af visiterede timer (eksklusiv fravær) pr. måned. Aktiviteten fremstilles i form af nøgletal for det totale antal timer, der fremkommer som summen af antal timer, der visiteres til forskellige former for servicelovsydelser, henholdsvis personlig pleje (§83.1), praktisk hjælp (§83.2), rehabilitering (§83.a) samt sundhedslovsydelser (§138). Udover nøgletal for det totale antal timer, fremstiller sagen derfor også de månedlige nøgletal for hver af disse fire ydelser.


Gennemsnittet for årets fire første måneder i 2023 viser, at der er visiteret 503 timer mindre pr. måned end gennemsnittet for 2022, svarende til 3% færre timer.


Tallene viser en tendens for udviklingen i 2023, og skal tages med forbehold, idet beregningen kun er udtryk for årets første kvartal og der er tale om data med betydelig variation i aktiviteten over tid.


Nøgletal for sygefravær for den samlede hjemmepleje 2023

Nedbringelse af sygefraværet er et løbende indsatsområde, der hænger nært sammen med vikarforbrug, som har betydelig kvalitets- og budgetmæssig betydning. I januar, februar, marts 2022 var sygefraværet henholdsvis 16 %, 15,6 % og 11,6 %, mens det i de tilsvarende måneder i 2023 lå lavere med henholdsvis 12,5 %, 10,6 % og 9,9 %. I april 2023 er sygefraværet 9,7% mod 7,4% i april 2022, men fortsat faldende.
Sammenholdes det gennemsnitlige sygefravær i første kvartal 2022 på 10,2 % med gennemsnittet for årets første fire måneder i 2023 på 10,7 %, er de omtrent på niveau. Tallene skal tages med forbehold og vil give et mere retvisende billede, når det kan opgøres over flere måneder i 2023.

Nøgletal for vikarforbrug

Nøgletal for brug af eksterne vikarer er opgjort i antal leverede vikartimer pr. måned. I gennemsnit blev der i 2022 leveret 5.533 vikartimer pr. måned. Forbruget i de to første måneder i 2023 er faldet til et gennemsnitligt forbrug på 2.741 timer, svarende til et fald på 50,5 %. Indsatsen med nedbringelse af vikarforbruget slår igennem i februar, marts og april 2023. Der ses dog en stigning i forbruget i fra marts til april 2023 på 735 timer. Det ses som en følge af afvikling af påskeferie i distrikterne samt ledige stillinger, der har medført et øget forbrug af vikarer. Det er fortsat ledelsens klare forventning, at forbruget holder sig på et minimum.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 73 - Seniorrådet anser teams-modellen som en god model, som er et langt og sejt træk, men afspejler sig endnu ikke i nøgletallene.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


74. Orientering om status og midtvejsevaluering på nytteindsatsen på de kommunale plejehjem

Resume

Med denne sag orienteres Senior & Sundhedsudvalget om status og midtvejsevaluering på nytteindsatsen på de kommunale plejehjem. Sagen har ligeledes været på som orientering ved Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 8. maj 2023.

Sagsfremstilling

Nytteindsatsen på plejehjemmene

Beskæftigelses & Integrationsudvalget besluttede, på udvalgsmødet den 4. april 2022 (pkt. 41), at der skulle etableres en ny nytteindsats på kommunens plejehjem i samarbejde med Center for Social, Sundhed & Pleje. Nytteindsatsen på Plejehjemmet Solhaven i Karise og Plejehjemmet Frederiksgade i Haslev havde opstart den 4. oktober 2022 på baggrund af en 1-årig dispensation fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd(RAR) på Sjælland. Projektet giver plads til 30 ledige i nytteindsats, og gives som straksaktivering til fortrinsvis modtagere af uddannelseshjælp og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Straksaktivering betyder, at borgeren ved henvendelse til kommunen om økonomisk bistand, kan henvises direkte til projektet med start den følgende hverdag. Rammen er, at borgeren møder fire dage pr. uge på et plejehjem og èn dag pr. uge (mandag) i Center for Beskæftigelse til råd og vejledning om CV og jobsøgning.


Formålet med nytteindsatsen er, at man skal arbejde for sin ydelse ud fra "noget for noget" princippet, ved at udføre en samfundsnyttig opgave i en offentlig virksomhed. Derudover har indsatsen til formål at øge kendskabet til plejeområdet, der er et område med mangel på arbejdskraft. Arbejdsopgaverne i nytteindsatsen er fastsat i samarbejde med FOA og 3F og består af arbejde, der ikke er konkurrenceforvridende, og som ikke erstatter ordinært arbejde. Dvs. at der er tale om arbejdsopgaver, som ellers ikke ville blive udført.


Nytteindsatsen er organiseret som et særskilt projekt under Center for Social, Sundhed & Pleje i Faxe Kommune, hvor der er ansat to medarbejdere på plejehjemmene, som koordinerer den daglige drift og sikrer, at nytteindsatsen adskiller sig tydeligt fra den almindelige kommunale drift. Der er, i oktober 2022, afholdt et indledende møde med de koordinerende medarbejdere på plejehjemmene og relevante ledere og medarbejdere i Center for Beskæftigelse, for at sikre, at de koordinerende medarbejdere kan varetage koordinatorrollen og håndtere borgere i målgruppen for projektet. Der er efterfølgende afholdt et opfølgningsmøde i november.


Status fra tilsyn med nytteindsats

Der er gennemført tilsyn på Plejehjemmet Solhaven i Karise den 30. marts 2023 og på Plejehjemmet Frederiksgade den 5. april 2023. Tilsynene er gennemført af en konsulent og en ungekoordinator fra Center for Beskæftigelse. Ved tilsynene blev der afholdt interviews med tre koordinerende medarbejdere, hhv. to på Plejehjemmet Solhaven og en på Plejehjemmet Frederiksgade, samt med syv ledige visiteret til nytteindsats og med fem af beboerne på det ene plejehjem. Ved tilsynene blev der bl.a. spurgt ind til registrering af fremmøde, håndtering af udeblivelser, visitation, samt borgere og beboeres oplevelse af indsatsen. Tilsynsrapporter fra begge plejehjem er vedlagt som bilag.


Tilsynet viser at:

 • Nytteindsatsen, overordnet, har den ønskede effekt i forhold til, at administrationen kan "vende folk i døren" og kan lukke sager på borgere, der ikke møder op. Derudover ses det, at enkelte borgere motiveres ind i plejeområdet.
 • Center for Beskæftigelses konkluderer at de opgaver, der løses på plejehjemmene er i overensstemmelse med opgavebeskrivelsen som dispensationen for indsatsen er givet på baggrund af (Ansøgning om dispensation findes forefindes under bilag).
 • De koordinerende medarbejdere oplever udfordringer med, at aktivere sprogligt udfordrede og ikke-interesserede ledige i nytteindsatsen. For at støtte og give sparring til medarbejderne, besøger en virksomhedsmentor fra Center for Beskæftigelse hver uge plejehjemmene.
 • De koordinerende medarbejdere beskriver det som en udfordring, at der ikke er tilstrækkeligt med opgaver til at holde de ledige igang i hele deres mødetid, i perioder med mange fremmødte. Dette især i vinterhalvåret, hvor de udendørs opgaver er begrænsede, samt når der ikke er ledige, der er interesserede i at følge med i plejen som føl.
 • Ifølge de koordinerende medarbejdere, vil det være hensigtsmæssigt med flere opfølgningsmøder mellem Center for Social, Sundhed & Pleje og Center for Beskæftigelse. Sparring plejehjemmene imellem ligeså.
 • Ledige i indsatsen beskriver, uafhængigt af interesse for området, at indsatsen skaber struktur i deres hverdag. Det beskrives af flere, som motiverende for at finde arbejde. Flere beskriver arbejdet som meningsfuldt uden at have interesse for området.
 • Jobcenteret oplever, at jobsøgningsdagen understøtter borgernes jobsøgning og vej mod job.
 • De ledige der medvirker i tilsynet, giver overordnet udtryk for at jobsøgningsdagen om mandagen ikke opleves som relevant eller afstemt med deres individuelle behov. Flere foreslår tilpasninger. Ledige med sprogudfordringer, beskriver dagen som en hjælp i deres jobsøgning.


Belægningsgrad

Der er oprettet 15 pladser på hvert plejehjem. Dvs. samlet 30 pladser. For at sikre fremmøde på plejehjemmene, til trods for udfordringer med udeblivelser, hvor visiterede ledige optog pladser uden at møde op, er der oprettet en højere teknisk kapacitet med 30 pladser på hvert plejehjem. Nedenstående beregning af kapacitet, er på baggrund af den teknisk udvidede kapacitet. Det betyder, at belægningen fremstår som lavere end den reelt er, ift. de aftalte 15 pladser på hvert plejehjem. Oplever plejehjemmene et fremmøde på over 15 deltagere, orienteres Center for Beskæftigelse og der lukkes forløb for at komme ned på det aftalte antal. Det har endnu ikke været relevant.


I perioden fra 1. oktober 2022 til 27. marts 2023 har der været følgende fremmøde og belægning:


Solhaven

Frederiksgade

Fremmøde

Ulovligt udeblevet

17%

23%

Udeblevet

68%

45%

Fremmødt til tiden

15%

32%

Belægningsgrad på baggrund af teknisk kapacitet på 30 pladser

Andel anvendte pladser

51%

86%

Andel ledig pladser

49%

14%Effekt af nytteindsatsen

Administrationen har udarbejdet en midtvejsevaluering af indsatsen. Udvalgte resultater fra denne gennemgås i det følgende. Hele evalueringen er vedlagt som bilag. I perioden fra projektets start 1. oktober 2022 til 23. marts 2023 har der været i alt 88 borgere i nytteindsatsen. En borger kan være tildelt nytteindsats flere gange og i perioden har der derfor været 97 forløb.


Fordeling på målgrupper fremgår af følgende tabel:

Målgruppe

Antal borgere

Antal forløb

Andel borgere

Andel forløb

Kontanthjælpsmodtagere (Jobparate)

56

62

64%

64%

Kontanthjælpsmodtagere (Aktivitetsparate)

4

4

5%

4%

Overgangsydelsesmodtagere (Jobparate)

7

9

8%

9%

Overgangsydelsesmodtagere med uddannelsespålæg (Uddannelsesparate)

1

1

1%

1%

Uddannelseshjælpsmodtagere (Åbenlyst uddannelsesparate)

1

1

1%

1%

Uddannelseshjælpsmodtagere (Uddannelsesparate)

16

17

18%

18%

S&H-ydelsesmodtagere

3

3

3%

3%


I alt

88

97
De 97 nytteindsatsforløb har en gennemsnitlig varighed på 31 dage. Et nytteindsatsforløb kan maksimalt vare 13 uger.


Fra oktober 2022 til marts 2023 er 37 ud af 88 tilmeldte borgere overgået til enten ordinær uddannelse, ordinært arbejde eller anden forsørgelse (efterløn, folkepension mv.). Det svarer til 42 % af de tilmeldte i perioden. Af de 37 er 30 borgere afsluttet til ordinær uddannelse eller ordinært arbejde, hvilket svarer til 34% af hele gruppen. For jobparate kontanthjælpsmodtagere har 34% fået et ordinært arbejde efter at have været i nytteindsatsen. 29% af de uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate unge, som har deltaget, er gået i uddannelse og 12 % er gået i job. Derudover er syv af deltagerne startet i På vej til SOSU, der er et 12-ugers forløb, hvor ledige jobparate kan blive afklaret om SOSU-området er noget for dem, og blive fagligt og praktisk forberedt på uddannelsen. Yderligere er tre gået videre til grundforløb to på SOSU-uddannelsen.


Evalueringen viser, at effekten af indsatsen er på niveau med den tidligere nytteindsats "Forskønnelse af Faxe" (Evaluering forelagt Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 4. april 2022 er vedlagt som bilag).


Center for Beskæftigelse har i perioden fra januar til marts 2023 opgjort, at tolv unge er "vendt i døren" i perioden. Tallene dækker kun over unge, der direkte har fortalt, at de fravælger ydelse på grund af nytteindsatsen. Unge der har valgt ikke at søge ydelse alligevel, uden at meddele hvorfor, er ikke talt med. Opgørelsen er lavet uden personfølsomme oplysninger.


Videre proces

Med afsæt i de afholdte tilsyn er der indkaldt til opfølgningsmøde med Center for Social, Sundhed & Pleje, hvor det bl.a. skal drøftes, hvordan de koordinerende medarbejdere understøttes yderligere, i at håndtere ledige i indsatsen, med særligt fokus på opgaveløsning og på hvordan ledige, der ikke har lyst til at deltage i opgaveløsningen, aktiveres. Der følges fremadrettet op ved løbende møder mellem Center for Beskæftigelse og Center for Social, Sundhed & Pleje, med henblik på at sikre relevante tilpasninger. Der holdes tæt øje med, hvor gode vi er til at efterleve de krav dispensationen er givet på baggrund af. Herunder om yderligere støtte til at aktivere de ledige i hele opgaveporteføljen, kan afhjælpe udfordringer med mangel på opgaver indenfor og påvirke effekten af indsatsen positivt, ved at motivere yderligere til selvforsørgelse.


Det vil blive afholdt månedlige møder med deltagelse af de koordinerende medarbejdere fra plejehjemmene, samt tovholder fra Center for Beskæftigelse. Derudover vil der blive afholdt kvartalsmøder på ledelsesplan.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Pkt. 75 - Seniorrådet vil følge sagen tæt og fokus vil være på, hvordan borgere og medarbejdere oplever nytteindsatsen.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


75. Orientering om ansøgning om dispensation til nytteindsats

Resume

Med den denne sag skal udvalget orienteres om, at Faxe Kommune skal søge dispensation til at fortsætte nytteindsatsen på to af kommunens plejehjem efter 30. september 2023, hvor den nuværende 1-årige dispensation udløber. I sagen redegøres for kriterierne for den nuværende dispensation, samt for fordele og ulemper ved at fortsætte nytteindsatsen. Sagen er behandlet på Beskæftigelses og Integrationsudvalget den 8. maj, hvor der blev truffet beslutning om at der søges om en 2-årig dispensation til fortsættelse af nytteindsatsen frem til 30. september 2025.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden oktober 2022 haft nytteindsats på to af kommunens plejehjem. Fortsættelse af nytteindsatsen i den nuværende form forudsætter, at der kan opnås dispensation hos det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR Sjælland), fra kravet om hvor mange personer, der må være i nytteindsats ift. antallet af ordinært ansatte, også kaldet rimelighedskravet. Det er Center for Beskæftigelses vurdering, at indsatsen har den ønskede effekt, og at det vil være hensigtsmæssigt at søge om dispensation til at forlænge nytteindsatsen med 2 år, således at den løber frem til 30. september 2025. Sagsudvalget i det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) skal have modtaget en eventuel ny ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet senest den 5. august 2023.


I det følgende gennemgås baggrunden for den nuværende dispensation. Derefter redegøres for relevante perspektiver fra det gennemførte tilsyn og midtvejsevalueringen af nytteindsats (sag 75 - Orientering om status og midtvejsevaluering af nytteindsats på to kommunale plejehjem).


Dispensation fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sjælland

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland har givet Faxe Kommune en 1-årig dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats jf. § 12 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Dispensationen udløber d. 30. september 2023.

I dispensationen er der lagt vægt på, at:

 • der løbende følges op på aktiviteter i indsatsen, herunder at de opgaver, der løses er dem dispensationen er givet på baggrund af. Det vil dermed være en forudsætning for en ny dispensation, at opgaveløsningen er i tråd med den nuværende dispensation.
 • medarbejderne på plejehjemmene tilføres de nødvendige kompetencer ift. til at kunne administrere indsatsen.


I forbindelse med dispensationen bemærkede sagsudvalget i RAR Sjælland endvidere, at der er tale om en "lidt atypisk nytteindsats", som de finder spændende, og hvis resultater de derfor gerne vil følge tæt. Sagsudvalget ønsker derfor, at opleve indsatsen i praksis og høre nærmere om erfaringerne fra indsatsen, herunder erfaringer med at indsatsen både skal ”vende unge i døren” og give mening for deltagerne med henblik at skabe interesse for en evt. fremtidig uddannelse inden for området. For at følge op på indsatsen var sagsudvalget i RAR på besøg i nytteindsatsen på Solhaven den 23. maj kl. 13.00-14.00.


Indsatsens økonomi:

For den nuværende dispensationsperiode er der budgetteret med et forbrug på 1.000.000 til nytteindsatsen. Heraf 800.000 til Center for Sundhed og Pleje, til ansættelse af to koordinerende medarbejdere samt arbejdstøj, og 200.000 hos Center for Beskæftigelse, til at dække udgifter til en ugentlige jobformidlingsdag samt scannere til registrering af fremmøde.


Finansiering til indsatsen findes indenfor Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme, og er indarbejdet i budgettet i overslagsårene


Afdeling UngeVejen har i perioden fra januar til marts 2023 opgjort, at tolv unge er "vendt i døren" i perioden. Den anslåede besparelse for Faxe Kommunes udgifter til forsørgelse af 12 unge i 10 måneder, udgør ca. 750.000,- , det er dermed forudsat at de "vendte" unge ikke kommer tilbage og modtager forsørgelse i 2023.


Erfaringer fra tilsyn og midtvejsevaluering af nytteindsaten

Det gennemførte tilsyn og midtevejsevaluering af nytteindsats (sag 75 - Orientering om status og midtvejsevaluering af nytteindsats på to kommunale plejehjem), viser, at fordelene ved den nuværende nytteindsats bl.a. er;

 • at ”vende folk i døren” - når borgere i målgruppen møder til visitationssamtaler i Center for Beskæftigelse, vejledes de i at kommunen anvender straksaktivering igennem nytteindsatsen. Borger oplyses om konsekvenserne for egen økonomi, og pligter ved at være i aktivering frem for i ordinær beskæftigelse. Særligt for de unge betyder det noget, at opleve uafhængighed og en samtidig indtægt, som er højere end uddannelseshjælp
 • at flere borgere overgår til uddannelse og beskæftigelse og/eller motiveres for plejeområdet - effekten af denne nytteindsats svarer til effekten fra nytteindsatsen "Forskønnelse af Faxe". Derudover ses det, at nogle deltagere motiveres ind i plejeområdet
 • at der er tydelig sammenhæng mellem årsag og konsekvens - i systemet Connect registreres fravær automatisk, og oplysningerne tilgår Center for Beskæftigelse samme dag, og giver mulighed for hurtig partshøring samt eventuel sanktion. Borgerne oplever derfor sammenhæng mellem handling og konsekvens, ved manglende deltagelse

samt at ulemper ved den nuværende nytteindsats bl.a. er;

 • øget risiko for deltagere i indsatsen fastholdes i ledighed i den periode de deltager. Dvs. op til 13 uger.
 • at nogle borgere har behov for ekstra opmærksomhed fra de to medarbejdere, der er ansat som koordinatorer, hvilket koordinatorerne i perioder oplever som en belastning
 • at den nødvendige dag-dag håndtering og nu-reaktion på registreringer i Connect, udfordrer medarbejdere i Center for Beskæftigelses mulighed for at planlægge dagens opgaver, hvilket periodevist opfattes som en administrativ byrde.


Afvejning fordele og ulemper

Overordnet vurderer Center for Beskæftigelse, at de fleste mål med nytteindsatsen er indfriet, og at fordelene ved at fortsætte nytteindsatsen i den nuværende form, samlet set, er større end ulemperne, hvorfor Center for Beskæftigelse anbefaler at RAR søges om dispensation til at forlænge indsatsen.


I midtvejsevalueringen er der beskrevet nogle få udfordringer, som der i den resterende del af dispensationsperioden, vil blive fulgt op på, ved ;

- månedlige opfølgningsmøder med deltagelse af koordinatorer fra plejehjemmene tilknyttet nytteindsats, samt tovholder fra Center for Beskæftigelse

- kvartalsmøder på ledelsesplan.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


76. Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2022

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet i Rusmiddelcentret i 2022.

Orienteringen bliver præsenteret enslydende for Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget. 

Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret i Faxe Kommune leverer alkohol- og stofbehandling til borgere i Faxe og Stevns Kommuner. Rusmiddelcentret har en konkret behandlingsaftale med Stevns Kommune, men borgere fra andre kommuner kan også frit henvende sig og modtage behandling. Årsrapporten for 2022 for Rusmiddelcenter Faxe er vedhæftet som bilag. Den indeholder data for behandlingsforløb med borgere fra både Faxe og Stevns Kommuner.


Behandlingsforløb

I 2022 har der i alt været 448 forløb i Rusmiddelcentret, herunder pårørende og borgere, der har været i behandling flere gange i løbet af 2022.

I 2021 var der 451 forløb.

Forløbene fordeler sig på 181 borgere, der har været i alkoholbehandling, 200 voksne borgere, der har været i behandling for stofmisbrug og 20 unge under 18 år, der har været i behandling for stofmisbrug.


Kønsfordelingen i behandlingen var fordelt på 35% kvinder og 65% mænd.

I 2021 var fordelingen 35% kvinder og 65% mænd.


Der har været 285 borgere i forløb fra Faxe Kommune, 60 borgere har været fra Stevns Kommune og 33 borgere har været fra andre kommuner.


Der har været i alt 44 borgere fra Faxe Kommune, som har været i behandling uden for kommunen.

I 2021 var det 41 borgere.


Ind- og udskrivninger

I 2022 har der været 282 nyindskrivninger og 272 afsluttede forløb.

Fokusområder for tværgående indsats i 2022

 • Fortsat implementering af Cura Social og fokus på kvalitet i journalarbejdet og udvikling af ledelsesinformation.
 • Synlighed i forhold til samarbejdspartnere.
 • Rusmiddelcentret opdateres fortsat på facebook.
 • Øget fokus på at benytte og registrere koordinerende indsatsplaner.
 • Brugerinddragelse for iværksættelse af handleplaner.
 • Koordinere indsatsplaner.
 • Fokus på styrkelse af brugen af kognitive (følelsesmæssige) metoder.
 • Søge om midler til afholdelse af kurser i traumer.
 • Samarbejde om alkoholpolitiske handleplan.
 • Deltage i arrangementer og kampagner.
 • Fortsat fokus på den familieorienterede tilgang i behandlingsarbejdet.
 • Iværksætte samarbejde med Politiet om "kør rent".
 • Registrering af dobbeltdiagnoser - afventer afklaring af visitationsprocedurer, kriterier mm.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 76 - Seniorrådet bemærker, at der også er +60-årige der anvender tilbuddet om afvænning.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


77. Meddelelser

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


78. (Lukket)
79. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 8. juni 2023

Resume

Senior & Sundhedsudvalget skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.