Senior & Sundhedsudvalget - 08-11-2023

103. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) og Pia Backquist (D).


104. Orientering om nøgletal for hjemmeplejens økonomi september måned

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om den månedlige udvikling i nøgletallene for 2023 for den kommunale hjemmeplejes økonomi med udgangspunkt i områdernes aktivitet, vikarforbrug og sygefravær. Administrationen følger udviklingen tæt og fremlægger en status for udvalget hver måned, som besluttet på udvalgets møde den 8. marts 2023. Den første statussag blev fremlagt for udvalget den 13. april 2023, og denne sag præsenterer den månedlige udvikling fra januar 2022 til og med september 2023.


Mona Funch, chef for Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden deltager under punktet.


Sagsfremstilling

I januar 2023 blev BUM-modellen (bestiller-udfører-modtager) indført som et nyt styringsværktøj for den kommunale hjemmeplejens økonomi, der udkom med et betydeligt merforbrug i 2022. En væsentlig del af årsagen til merforbruget var et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug, højt sygefravær og styringsmæssigt uigennemsigtighed. Med BUM-modellen blev der lagt klare rammer for økonomien i 2023, som følges tæt med henblik på at kunne gribe ind med justeringer, såfremt udviklingen skrider.


I vedlagte bilag fremlægges nøgletal til og med september 2023, sammenholdt med de tilsvarende tal for 2022. Nøgletallene fungerer som supplement til opfølgningen på forventet regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges for udvalget løbende, mens forventet regnskab følger den politisk godkendte afrapportering.


Nøgletal for aktivitet

Hjemmeplejens økonomi er i høj grad aktivitetsstyret. Aktivitet forstås som det antal timer, der visiteres til ydelser. Aktiviteten er den primære forudsætning, der lægges til grund for hjemmeplejens budget og er i 2023 beregnet til 202.000 totale timer. Det vil sige, at såfremt der i 2023 visiteres mere end 202.000 timer, vil budgetbehovet øges. Aktivitetsforudsætningen for budget 2023 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2022, der var 199.123 timer og justeret en smule op på baggrund af den demografiske udvikling.


Nøgletallene for aktiviteten følges i form af antallet af visiterede timer (eksklusiv fravær) pr. måned. Aktiviteten fremstilles i form af nøgletal for det totale antal timer, der fremkommer som summen af et antal timer, der visiteres til forskellige former for servicelovsydelser, henholdsvis personlig pleje (§83.1), praktisk hjælp (§83.2), rehabilitering (§83.a) samt sundhedslovsydelser (§138). Udover nøgletal for det totale antal timer, fremstiller sagen derfor også de månedlige nøgletal for hver af disse fire ydelser. Gennemsnittet for årets nuværende otte måneder viser, at der er visiteret 556 timer mindre pr. måned end gennemsnittet for 2022, svarende til 3,4 % færre timer.


På baggrund af budgetvedtagelsen, budget 2023, er der i foråret 2023 foretaget en strukturændring i rehabiliteringsindsatsen, med ansættelse af flere ergoterapeuter, der er fordelt i hjemmeplejedistrikterne. Formålet er, at alle i hjemmeplejen skal arbejde rehabiliterende med forventet fastholdt eller øget funktionsniveau blandt flere borgerne. Ændringen slår igennem i juni, juli og august, hvor antallet af visiterede timer til §83a er mere end firedoblet fra januar til og med september måned 2023. Der forventes yderligere stigning de kommende måneder.


Nøgletal for sygefravær for den samlede hjemmepleje 2023

Nedbringelse af sygefraværet er et løbende indsatsområde, med betydelig kvalitets- og budgetmæssig betydning. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for januar til og med september måned 2023 er 9,3 %, og ligger dermed under sygefraværsprocenten i 2022, der var på 10,2 %. Som forudsætning for budget 2023 var lagt en sygefraværsprocent på 7 % i gennemsnit pr. måned, og der arbejdes fortsat på at nedbringe sygefraværet til dette niveau.


Nøgletal for vikarforbrug

Nøgletal for brug af eksterne vikarer er opgjort i antal leverede vikartimer pr. måned. I gennemsnit blev der i 2022 leveret 5.533 vikartimer pr. måned og fra januar til september 2023 er der et gennemsnitligt forbrug på 2.682 timer pr. måned, svarende til omtrent en halvering i 2023.


Mona Funch, chef for Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Sernior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 104 - Det er positive og flotte tal der leveres, Seniorrådet tænker, om det bla. skyldes indførelse teams, eller den nye arbejdsform, der delegerer mere ansvar samt rehabiliteringsperspektivet.


Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Camilla Meyer (A) og Pia Backquist (D).


105. Orientering om Praksisnært læringsforløb om værdig ældrepleje

Resume

I september færdiggjorde plejehjemmene Hylleholt, Lindevej, Dalby og Kongsted deres forløb hos Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold ”Praksisnært læringsforløb om værdig ældrepleje”. I denne sag orienterer administrationen om, hvilken værdi forløbet har haft i organisationen og for medarbejdernes daglige relationelle arbejde med borgerne.


Tina Asmussen, chef for Sundhed & Pleje deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I 2021 deltog Faxe Kommune i ”Organisatorisk læringsforløb om værdig ældrepleje”. Det var et tværgående læringsforløb med fokus på organisation, ledelse og samarbejde, som alle plejehjemsledere deltog i. Det forløb indeholdt samme teoretiske viden, som det nyligt afsluttede forløb, og har været en forløber for forløbet afholdt i 2023.


I det nyligt afsluttede læringsforløb har ledere og medarbejdere fra plejehjemmene Hylleholt, Lindevej, Dalby og Kongsted deltaget fra januar til september 2023. Læringsforløbets fokus var at styrke praksis og igangsætte positive forandringer i det daglige arbejde, herunder det faglige og relationelle arbejde med borgere og pårørende ift. værdighed, samt kultur og samarbejde i medarbejder- og ledelsesgruppen.

I forløbet blev der uddannet i alt 35 værdighedsambassadører, som efterfølgende skal være med til at udfolde og bibeholde den styrkede teoretiske viden på plejehjemmene.


Medarbejdere og ledere oplever, at læringsforløbet har haft stor værdi i kraft af, at det har bidraget med et fælles sprog og en fælles forståelse, som de bruger aktivt i hverdagen i det relationelle arbejde med borgerne.


Eksempler på anvendelse i hverdagen på plejehjemmene

Plejehjemmene har implementeret, eller planlægger at implementere, brugen af redskaberne fast på borgerkonferencerne og triagering. Det er bl.a.
redskabet ”Isbjerget”, som er en metafor for, at bag den adfærd, som medarbejderne oplever hos borgeren, ligger en række behov og følelser, hos borgeren. Med denne refleksion over, hvad der ligger bag borgers adfærd, kan det både være nemmere at forstå og reagere på borgers adfærd, men i høj grad også at rumme den.


Ift. indflytningssamtaler har flere af plejehjemmene implementeret brugen af redskabet ”Værdighedshjulet”, som er en struktureret samtaleguide, der sætter borgernes værdighed i fokus.


Plejehjemmene anvender redskabet ”Trivselskarret”, som understøtter medarbejderne i at afdække, hvad der bidrager til borgerens trivsel i hverdagen. To af plejehjemmene bruger fast redskabet i deres trivselstriagering, og de andre bruger det løbende i hverdagen.


Udover disse faste anvendelsesområder, bruges alle redskaber aktivt i hverdagen, hvor de bidrager til at forebygge omsorgstræthed hos medarbejderne og øge borgernes trivsel, værdighed og selvbestemmelsesret.


Center for Social, Sundhed & Pleje ønsker at udbrede denne viden til hele ældreområdet, herunder også hjemmeplejen, og søger i den forbindelse forløbet ”Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse i ældreplejen” gennem Sundhedsstyrelsen. Der kan forventes svar i december 2023.


Tina Asmussen, chef for Sundhed & Pleje deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 105 - Seniorrådet bakker op om implementering af værdig ældrepleje til det øvrige ældreområde.


Administrationen indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Camilla Meyer (A) og Pia Backquist (D).

106. Godkendelse af vedtægter for plejehjemsråd i Faxe Kommune

Resume

Administrationen genfremsætter hermed udkast til vedtægter for plejehjemsråd på Faxe Kommunes plejehjem til godkendelse. Vedtægterne præciserer rådenes sammensætning, funktionsdygtighed samt at formanden vælges blandt rådets medlemmer, dog kan plejehjemsleder og medarbejdererepræsentant ikke vælges om formand.


Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede den 28. september 2023, at etablere ét plejehjemsråd på hvert af Faxe Kommunes plejehjem. Plejehjemsrådene erstatter de nuværende bruger pårørenderåd samt de to bestyrelser på plejehjemmene Solhaven og Grøndalshusene.


I forbindelse med udvalgets behandling af plejehjemsråd i september, besluttede udvalget at de fremlagte vedtægter skulle genfremsættes på mødet i november, hvor udvalgets ønsker til ændringer er indarbejdet. På den baggrund fremlægger administrationen på ny vedtægter til udvalgets godkendelse, jf. bilag 1.


De genfremsatte vedtæger indeholder en præcisering af

 • rådenes sammensætning, så der for de forskellige grupper nu står op til 2 repræsentanter i stedet for 1-2 repræsentanter.
 • at plejehjemrådene er funktionsdygtige, når der er tre medlemmer ud over plejehjemslederen og medarbejderrepræsentant.
 • at formanden vælges blandt rådets medlemmer, dog kan plejehjemslederen og medarbejderrepræsentant ikke vælges som formand.


Ændringerne er markeret med rød i bilaget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 106 - Seniorrådet bakker op om det nye udkast til vedtægter for plejehjemsråd. De foreslåede ændringer, de er skarpe og præcise.


Administrationen indstiller, at udkast til vedtægter for plejehjemsråd i Faxe Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A) og Pia Backquist (D).

107. Beslutning om Køge Kommunes optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

Resume

Denne sag kommer til udvalgets beslutning, idet Køge Kommune anmoder om optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S (FHD). Dette skal ske i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Optagelse af en ny kommune kræver, at et flertal på 2/3 af interessentkommunernes kommunalbestyrelser godkender optagelsen. Omregnet betyder det, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af kommunalbestyrelsen i fem ud af syv kommuner. De nuværende ejerkommuner vil samlet opnå besparelser på ca. 2,5 mio. kr. hvert år ved optagelse af Køge Kommune. Besparelserne vil blive opnået fra budgetåret 2024 og svarer til en udgiftsreduktion i 2024 for Faxe Kommune på 428.000 kr. Det er administrationens indstilling, at Køge Kommunes anmodning godkendes.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede den 8. juni 2021, at Faxe Kommune blev en del af det nyetableret interessentskab ”Fælles Hjælpemiddeldepot I/S”, der gik i drift den 1. april 2021. Udover Faxe Kommuner, deltager Dragør, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner. Interessantskabet er etableret som et §60 selskab under Den Kommunale Styrelseslov med det formål at sikre høj kvalitet og omkostningseffektiv opgaveløsning. Kommunernes ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal og Faxe Kommunes andel udgør 13,07 %, såfremt Køge Kommune optages, som det fremgår af bilag 1.


FHD aflagde den 23. maj 2023 årsrapport for perioden den 1. april 2022 til den 31. december 2022. Årsrapporten (9 måneder) viser et resultat på 973.000 kr. i overskud, som er overført til egenkapitalen i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter. Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning.


FHD arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. En måde at effektivisere driften på er, gennem optagelse af nye interessenter, at en række faste omkostninger vil være stort set uændrede trods optagelsen af nye interessenter. Fx vil depotets nuværende lejemål i Greve, kunne rumme yderligere kommuner, ligesom det administrative personale vil kunne håndtere flere kommuner. Hertil kommer muligheden for at tilrettelægge driften mere effektivt ved at servicere flere kommuner.


Bestyrelsen, som består af en repræsentant fra hver kommune, udpeget af Byrådet (borgmester Ole Vive deltager fra Faxe Kommune) samt selskabets direktør, har besluttet, at der på længere sigt skal arbejdes med overgang til fælles indkøb af hjælpemidler. Det kan bidrage til at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne yderligere.


Køge Kommune har besluttet at anmode om optagelse i FHD og godkendelsesprocessen er sat i gang. Processen fremgår af bilag 2, der dog ikke er helt retvisende i forhold til dato for behandlingen i Køge Byråd, idet Køge Byråd besluttede at udsætte behandlingen af punktet til den 31. oktober. Omregnet betyder det, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af kommunalbestyrelsen i fem ud af syv kommuner. Vedtægter vedlagt som bilag 3.


Det skal bemærkes, at der er tale om en samlet bestyrelse, som har bakket op om optagelse af Køge Kommune som interessent. Herudover er det væsentligt at fremhæve vedtægternes regler om, hvordan beslutninger træffes i Fælles Hjælpemiddeldepot, så der ikke opstår usikkerhed om, hvorvidt Køge Kommune som følge af deres relative størrelse opnår større indflydelse end andre. Det fremgår således af vedtægterne, punkt 7.3, at hvert bestyrelsesmedlem har en stemme i bestyrelsen.


Administrationen i FHD skønner, at de nuværende ejerkommuner samlet vil opnå besparelser på ca. 2,5 mio. kr. hvert år ved optagelse af Køge Kommune. Besparelserne vil blive opnået fra budgetåret 2024 og svarer til en udgiftsreduktion i 2024 for Faxe Kommune på 428.000 kr. En oversigt over de estimerede besparelser for hver af de nuværende ejerkommuner er vedlagt som bilag 4.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Køge Kommunes optagelse som interessent godkendes.


Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Camilla Meyer (A) og Pia Backquist (D).


108. Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Resume

Med denne sag kommer Sundhedsaftale 2024-2027 til udvalgets godkendelse. Jf. bekendtgørelse om Sundhedsklynger, har Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejdet udkast til Sundhedsaftalen, der efter endt høringsperiode den 14. august 2023, nu kommer til endelig godkendelse i regionsrådet og Region Sjællands 17 kommuner. Der er deadline for indsendelse af godkendelse til regionen, Det Nære Sundhedsvæsen den 12. december 2023. 

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en politisk aftale mellem regionsrådet, almen praksis og de enkelte kommunalbestyrelser. Ifølge Sundhedslovens §205, skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem parterne. Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske, politiske ramme for de kommende års arbejde indenfor det tværsektorielle sundhedssamarbejde.


Formål med Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen skal bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner, kommuner og almen praksis med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Den er udarbejdet under et fælles mål mellem sektorerne om, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover skal sundhedsaftalen understøtte lighed i sundhed, inddragelse af borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.


Høring og godkendelsesproces

Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 er udarbejdet af Sundhedssamarbejdsudvalget og har været i offentlig høring med deadline dem 14. august 2023. Senior & Sundhedsudvalget drøftede i den forbindelse høringsudkastet på udvalgsmøde den 8. juni 2023, hvor udvalget tilsluttede sig aftalen med et ønske om, at der blev rettet opmærksomhed på et lettere tilgængeligt sprogbrug i aftalen. Faxe Kommunes høringssvar er vedlagt som bilag 1.


I følgebrevet til Sundhedsaftale 2024-2027 fra regionen, fremgår en række opmærksomhedspunkter, som arbejdet med Sundhedsaftalen og de indkomne høringssvar har givet anledning til. Blandt særlige opmærksomhedspunkter nævnes blandt andet: Børn og unge med trivselsudfordringer, rekruttering og fastholdelse samt styrkelse af den digitale adgang mellem borgere og behandlingssystem med henblik på at minimere geografiske udfordringer. Sproglighed er ikke nævnt blandt opmærksomhedspunkterne, men der er foretaget flere sproglige ændringer i aftalen. Se følgebrev, vedlagt som bilag 2.


Den færdige Sundhedsaftale 2024-2027 foreligger nu til endelig godkendelse i regionsråd og kommuner, vedlagt som bilag 3. Sundhedsaftalen skal være godkendt senest den 12. december 2023, hvorpå den indsendes af regionen til Sundhedsstyrelsen inden udgangen af 2023.


Indhold i Sundhedsaftale 2024-2027

Sundhedssamarbejdsudvalget har vedtaget, at den fremsendte Sundhedsaftale skal bygge videre på Sundhedsaftale 2019-2023.


Vision, mål og målgrupper

Sundhedsaftale 2024-2027 tager dermed afsæt i videreførelse af den overordnede vision, de fire fælles kommunale-regionale mål og de fire specifikke målgrupper fra Sundhedsaftalen 2019-2023, der fremgår nedenfor. Arbejdet med udmøntning af vision og mål foregår gennem sundhedsklyngerne med mulighed for særlige prioriteringer for arbejdet i hver klynge.


Vision

Fælles med borgeren om bedre sundhed


Mål

 1. Fælles om borgerens livsudfordringer
 2. Tryghed og mestring i eget hjem
 3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
 4. Mental sundhed og psykisk trivsel


Målgrupper

 • Børn og unge med trivselsproblemer
 • Sårbare ældre
 • Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
 • Voksne med psykisk sygdom


Indikatorer
Med henblik på løbende evaluering er de fire mål gjort målbare gennem tilknytning af et sæt indikatorer til hvert mål, der dækker de fire målgrupper. En oversigt over indikatorerne fremgår på side 19 i vedlagte Sundhedsaftale 2024-2027.


Principper for sundhedssamarbejdet

Sundhedsaftale 2024-2027 beskriver herudover fem principper for de kommende års sundhedsarbejde, der har til formål at skabe en fælles ramme for konkrete samarbejdsaftaler om indsatser og opgaveløsning i forhold til den enkelte borger. Det kræver klarhed om ansvar og opgaver samt et fokus på ressourcebevidsthed og fleksibilitet i det enkelte forløb. Derudover at der er fælles dagsordner om udvikling og digitalisering. De fem principper er:

 1. Fælles ansvar ved sektorovergange:

Kommuner, sygehuse og almen praksis forpligter sig til at tage ansvar for borgeren og sikre, at alle borgere med forløb på tværs oplever en tryg overgang.

 1. Planlagt opgaveoverflytning: Kommuner, sygehuse og almen praksis er enige om at løse opgaverne dér, hvor det gavner borgeren mest og udnytter ressourcer bedst.


 1. Opgaverne skal løses på det lavest effektive omkostningsniveau: Når opgaver flyttes fra en sektor til en anden, skal der udarbejdes en samlet konsekvensvurdering, herunder tilhørende økonomi.


 1. Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden: Der vil være fokus på de kommende års implementering af reformer i sundhedsvæsenet. Det gælder blandt andet kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, herunder kvalitetsstandarder for akutfunktioner og kronisk syge borgere.


 1. Fælles digitaliseringsdagsorden: Region Sjællands borgere skal opleve, at flere sundhedstilbud leveres fleksibelt i deres nærmiljø via digitale løsninger. De digitale løsninger skal give en bedre tilgængelighed og styrke håndtering af egen sygdom bedst muligt.


Implementering og opfølgning af Sundhedsaftale 2024-2027

Sundhedssamarbejdsudvalget skal følge op på Sundhedsaftalen i dialog med sundhedsklyngerne. En gang om året skal sundhedsaftalen gennemgås med henblik på eventuelt behov for revidering. Ligeledes har Sundhedssamarbejdsudvalget ansvar for, at der udarbejdes henholdsvis midtvejsstatus og slutstatus for sundhedsaftales gennemførsel.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 108 - Seniorrådet beklager meget, at der i høringssvaret fra Faxe Kommunes Senior & Sundhedsudvalg til regionen ikke har inddraget ældreråd og seniorråd på lige for med PIO. Derudover finder Seniorrådet at høringssvaret er fint.


Administrationen indstiller, at udvalget godkender Sundhedsaftale 2024-2027.


Beslutning

Godkendt. Udvalget tager Seniorrådets bemærkning til efterretning.


Fraværende: Camilla Meyer (A) og Pia Backquist (D).


109. Godkendelse af allonge til driftsaftale med Lysholm Ridecenter

Resume

Senior & Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 28. september 2023, at der skulle udarbejdes en 1-årig forlængelse af den eksisterende driftsaftale med Lysholm Ridecenter og med ændrede vilkår for bedre at styre økonomien fremadrettet.
På den baggrund har administrationen, i samarbejde med Lysholm Ridecenter, udarbejdet et forslag til en allonge til den nuværende driftsaftale. I allongen er der indarbejdet ændringer ift. til den eksisterende driftsaftale vedrørende udeblivelsesgebyr og krav til dokumentation for aktiviteten. Desuden er der indført et årligt udgiftsloft på 650.000 kr.  

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 28. september 2023 en eventuel forlængelse af den kommunale driftsaftale med Lysholm Ridecenter om levering af vederlagsfri ridefysioterapi efter Sundhedsloven § 14, jf. SSU 28.9.23, pkt. 98. Udvalget besluttede i den forbindelse, at der arbejdes videre på en ny aftale, men på ændrede vilkår end den nuværende, der giver bedre mulighed for styring af økonomien i aftalen, herunder f.eks. et muligt loft over den samlede udgift for Faxe Kommune til Lysholm Ridecenter. Udvalget besluttede samtidigt, at der kun indgås aftale for 1 år.


Baggrunden er de stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi generelt samt specifikt til Lysholm Ridecenter. Udgiften til ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter er således steget fra ca. kr. 350.000 i år 2020 til forventeligt ca. kr. 785.000 i 2023. Det er en stigning på 120 pct. fra 2020-2023.


På den baggrund har administrationen i samarbejde med Lysholm Ridecenter udarbejdet et forslag til en allonge til den nuværende driftsaftale. I allongen er der indarbejdet følgende ændringer ift. til den eksisterende driftsaftale:


 • Krav om indførelse af udeblivelsesgebyr
  Krav om, at Lysholm Ridecenter indfører udeblivelsesgebyr – ved ikke-rettidige afbud – efter gældende overenskomst i 2024 på 50 kr. til ridefysioterapeuten og derudover et beløb til rideskolen på kr. 225 (1. april 2022-niveau). Kravet om udeblivelsesgebyr ved ikke-rettidige afbud skal ses i lyset af de store udgifter, der er forbundet med afviklingen af ridefysioterapi.
 • Transparens i afviklede hold
  For at sikre Faxe Kommune bedre indsigt i aktiviteten, stilles krav om, at Lysholm Ridecenter hvert kvartal fremsender opgørelser på ugebasis med oplysninger om Faxe-borgere, der er tilknyttet tilbuddet, hvilke ydelser, de modtager samt holdstørrelsen på de hold, hvor de modtager undervisning. Borgere fra andre kommuner kan sløres i henhold til GDPR-regler, men de skal fremgå på holdlister, og det skal fremgå, om de modtager hjælp fra bagrytter og/eller trækker.
 • Årligt udgiftsloft på kr. 650.000
  Den samlede sum af ydelser, som Faxe Kommune køber af Lysholm Ridecenter, kan maksimalt udgøre kr. 650.000 i løbet af kalenderåret 2024 (ca. svarende til udgiftsniveauet for 2022). Det er Lysholm Ridecenters ansvar at sikre sig, at der ikke tages flere borgere ind, end der kan behandles året ud inden for den fastsatte økonomiske ramme.


Kenneth Bjergstrøm, ejer af Lysholm Ridecenter, har accepteret indholdet i den nye allonge.


Den 1. september 2023 indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter aftale bl.a. om fornyelse af Overenskomst for ridefysioterapi (speciale 65). Aftalen træder i kraft 1. januar 2024. I den nye aftale er der en række ændringer, som kan være med til at begrænse udgiftsniveauet, herunder en omlægning af honoraret, så der bliver større økonomisk incitament til at have holdstørrelse på 4-5 borgere. Det er derfor unødvendigt at indarbejde krav til holdstørrelse i driftsaftalen, da det er omfattet af den nye overenskomst.
Ifølge driftsaftalen er der krav om, at Lysholm Ridecenter følger den gældende overenskomst.


Allongen til driftsaftalen er vedlagt som bilag 1. Den nuværende driftsaftale er vedlagt som bilag 2.


Da aftalen kun er gældende for 1 år, vil administrationen efter sommerferien 2024 foreligge en sag om en eventuel videre forlængelse af aftalen udover 2024. På dette tidspunkt vil de økonomiske konsekvenser af den nye overenskomst samt allongen også være kendte.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Hvis allongen til driftsaftale godkendes, vil det medføre en maksimal udgift til vederlagsfri ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter på årligt kr. 650.000.

Dertil kommer udgiften ved, at Faxe Kommune har tilsynspligten på Lysholm Ridecenter. Efter indgået driftsaftale med BDO for uanmeldte tilsyn pr. 2022, koster det årligt 35.675 kr. at føre tilsyn med Lysholm Ridecenter.  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at allongen til driftsaftalen med Lysholm Ridecenter godkendes.  

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker en kvartalsvis opfølgning på aftalen.


Fraværende: Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A). Pia Backquist (D).110. Beslutning om takster for 2024

Resume

I denne sag skal takster for 2024 behandles.


Taksterne er fastsat ud fra gældende lovgivning og beregnet med afsæt i det vedtagne budget, som blev godkendt af byrådet den 12. oktober 2023.

Taksterne skal godkendes i byrådet inden den 1. december 2023 for at have virkning fra 1. januar 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2024 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Teknik & Miljøudvalget samt Børn & Læringsudvalget behandler i perioden 6. - 13. november det samlede takstkatalog. Herefter behandles én samlet sag i Økonomiudvalget og Byrådet. Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som ingen takster har, orienteres om sagen under meddelelser.


Takstkataloget er opdelt pr. fagudvalg og vedhæftet som bilag til denne sag. Herudover er takstkatalog fra AffaldPlus, Alfa Specialaffald og Faxe Forsyning vedhæftet. Sidstnævnte er takster som godkendes af kommunen, men hvor der ikke nødvendigvis sker opkrævning fra Faxe Kommune selv (eksempelvis Faxe Forsyning opkræver selv taksterne).


Bilag til sagen:

Takstkatalog, Faxe Kommune - Takster 2024

Takstkatalog, AffaldPlus - Takster 2024

Takstkatalog, Alfa Specialaffald - Takster 2024

Takstkatalog, Faxe Forsyning - Takster 2024

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for 2024 godkendes.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A). Pia Backquist (D).

111. Beslutning om bevilling til anlægspulje til fremtidig plejehjemsstruktur

Resume

Med vedtagelsen af budget 2022-2025 besluttede Byrådet af afsætte 3,8 mio. kr. til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal. Administrationen har fremlagt flere modeller for ombygning, men ingen af de modeller, der kan realiseres inden den økonomiske ramme, lever op til kravene til projektet.

Administrationen anbefaler derfor, at de afsatte anlægsmidler konverteres til en anlægspulje til en bred understøttelse af processen med optimering af plejehjemsstrukturen.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2022-2025 3,8 mio. kr. til at etablere egen indgang og separat adgang til bad i de 17 boliger på Rehabiliteringscenter Grøndal.


Senior & Sundhedsudvalget har efterfølgende behandlet sagen af flere omgange.


Senest fremlagde administrationen den 8. juni 2023 seks modeller for ombygningen, jf. SSU 8.6.2023, pkt. 64.
Ingen af de modeller, som kan realiseres inden for den økonomiske ramme, lever dog op til krav til arbejdsmiljø, brandsikring og fremtidssikring ift. antallet af pladser (se bilag 1 – skematisk oversigt over modeller for ombygning).
Den model, der kommer tættest på er model 2.1, som omfatter ombygning af 17 stuer, hvoraf de 7 stuer får egen indgang og bad. For at der ikke skal ske en reduktion i antallet af pladser inddrages Oasens lokaler i forslaget.


Ombygningen efter model 2.1 vil ikke kunne færdiggøres, før der er fundet egnede lokaler til Oasen på en anden placering. Ombygningen kan dog godt påbegyndes i vestfløjen, mens Oasen omplaceres.

Den samlede udgift til model 2.1 er på 4.030.000 kr., hvilket kræver en tillægsbevilling.

Senior & Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 8. juni administrationens indstilling om, at ombygningen skulle afvente afklaring af processen om optimering af plejehjemsstrukturen.


Nu er processen omkring optimering af plejehjemsstrukturen afklaret i forbindelse med Byrådets godkendelse af Budget 2024-2027.


Som en del af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det således, at der frem mod budget 2025-2028 skal drøftes forskellige muligheder for en plejehjemsstruktur, hvor der er færre og større plejehjem.


På den baggrund fremlægger administrationen denne sag, der lægger op til en beslutning om det videre forløb det videre forløb for udmøntning af anlægsmidlerne afsat til en eventuel ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal.


Administrationens anbefalinger i forhold til en eventuel ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal

I forhold til en eventuel ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal anbefaler administrationen fortsat en model, som lever op til alle krav inden for brandsikring og arbejdsmiljø. Desuden anbefaler administrationen, at der etableres flere større stuer med egen indgang til badeværelse og fællesarealer for at imødekomme borgernes behov for plads og privatliv.

Endvidere anbefaler administrationen, at de nuværende 17 pladser fastholdes, da Marselisborganalysen viser, at der i 2025 vil være behov for mellem 15 og 20 pladser på Rehabiliteringscenteret, jf. SSU 8.6.2023.


Som nævnt, kan ingen af de modeller, der kan realiseres indenfor det afsatte budget, leve op til alle disse krav pladser. Model 2.1 kommer tættest på, men vil kræve en tillægsbevilling på 230.000 kr. Dertil kommer udgifter til en genhusning af Oasen.


Alternative muligheder for anvendelse af de afsatte midler, anlægspulje, der understøtter proces om fremtidig plejehjemsstruktur

I forbindelse med budget 2024-2027 bliver der som nævnt ovenfor indledt en proces om optimering af plejehjemsstrukturen i Faxe Kommune. En proces som muligvis også kan frigive lokaler til Rehabiliteringscenter Grøndals medarbejdere og borgere.


En alternativ løsning til model 2.1, kan derfor være at overflytte de resterende midler afsat til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal til en anlægspulje, som skal sikre en bred understøttelse af processen med optimering af plejehjemstrukturen, herunder en mulig flytning af Rehabiliteringscenter Grøndal til andre lokaler. Puljen kan ikke dække løbende driftsudgifter (fx løn), men skal i stedet bruges på anlæg.


På baggrund af dette, og da ingen af de mulige modeller for ombygning lever op til de opstillede krav, anbefaler administrationen at konvertere de afsatte anlægsmidler til en anlægspulje målrettet en bred understøttelse af processen med optimering af plejehjemsstrukturen. Det kræver, at de afsatte midler overføres til 2024, og at anmodningen om at konvertere anlægsmidlerne til et andet formål behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Selve overførslen af anlægsmidlerne til 2024 vil ske i starten af 2024 i forbindelse med en samlet sag om overførsler på tværs af alle fagudvalg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er allerede afholdt udgifter for ca. 40.000 kr. til det forberedende arbejde i forbindelse med ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal. Der er således ca. 3,75 mio.kr. tilbage af det afsatte rådighedsbeløb, og det er dette beløb, der søges overført til at understøtte arbejdet med ny plejehjemsstruktur.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 111 - Seniorrådet forstår sagsfremstillingen, men påpeger, hvor bekymrende det er, igen at opleve, at nødvendige renoveringer og dermed forbedringer for en gruppe borgere, der har et stort og vigtigt behov for hjælp, atter bliver skubbet ud i en uvis fremtid.


Administrationen indstiller,

 1. at de afsatte anlægsmidler til ombygning af Rehabiliteringscenter Grøndal konverteres til en anlægspulje målrettet en bred understøttelse af processen med optimering af plejehjemsstrukturen, herunder en eventuel flytning af Rehabiliteringscenter Grøndal til nye lokaler. Og som følge deraf:
 2. at der gives en anlægsbevilling til ny plejehjemsstruktur i 2023 afsat som anlægspulje på 3.750.000 kr. og at rådighedsbeløbet frigives.
 3. at anlægsbevilling til ny plejehjemsstruktur finansieres af restbevilling fra anlægget på Rehabiliteringscenter Grøndal, hvor anlægsbevillingen nedskrives med 3.750.000 kr. i 2023.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A). Pia Backquist (D).


112. Orientering om status på Brandsikker bolig

Resume

Senior & Sundhedsudvalget blev på deres møde 16. januar 2023 orienteret om status på arbejdet med ”Brandsikker Bolig”.

Senior & Sundhedsudvalget ønskede en fornyet status indeholdende nøgletal på indsatsen senere i 2023.


Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede den 16. januar 2023, at administrationen senere i 2023 skulle fremlægge en ny status på arbejdet med ”Brandsikker Bolig”.


Faxe Kommune har siden 2020 haft et samarbejde med Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) om ”Brandsikker Bolig”, hvor blandt andet ældre og udsatte borgere kan få et gratis brandforebyggende besøg i hjemmet. Formålet er at vurdere, hvor det vil være godt at opsætte en røgalarm, og om der er forhold i boligen, som øger risikoen for, at der kan opstå brand.


Midtsjællands Brand og Redning har i forbindelse med medarbejderophør og ressourceprioritering, meddelt administrationen, at der i fremtiden ikke gennemføres forbyggende besøg i borgernes hjem, men at der indtil videre kan leveres gratis røgalarmer, så den del af arbejdet kan fortsættes uændret.


Siden 2022 har medarbejdere, der har deres gang i borgernes hjem på Faxe Kommunes plejehjem, i Hjemmeplejen samt i forbindelse med visitation, observeret om der er forhold i hjemmet, der har betydning for brandsikkerheden. Er det tilfældet, tager medarbejderne en snak med borgeren, og der udleveres eventuelt en røgalarm. I 2023 er samme praksis indført på voksen-socialområdet.

Dertil kommer, at Midtsjællands Brand og Redning gennemfører tilsyn i henhold til brandsynsbekendtgørelsen på plejehjemmene.


Der gennemføres lovpligtige brandkurser, som alle medarbejdere skal gennemføre. Kurserne et sat i system og er med til at sikre fortsat fokus på det forebyggende brandarbejde.


Nøgletal for indsatsen;

Visitation Pleje har ved hjemmebesøg observeret, om der er tegn på risikoadfærd, og har i den forbindelser uddelt 5 røgalarmer samt 6 sæt brandhæmmende sengesæt, 1 stk. røgmelder til nødkald, 1 stk. rygeforklæde.


Hjemmeplejegrupperne har i alt uddelt 38 røgalarmer, og der er givet brandhæmmende forklæde og sengetøj til 6 borgere.


Der er udleveret 30 røgalarmer til Banebryderne, der varetager socialpædagogisk støtte i borgerens eget hjem og på Rusmiddelcentret. Disse vil løbende blive udleveret til relevante borger.

Derudover er der bestilt en kasse røgalarmer til hvert af værestederne, sådan at brugerne kan tage en røgalarm ved behov.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A). Pia Backquist (D).

113. Orientering om opfølgning på handleplan til Integrationspolitikken

Resume

På fagudvalgsmøderne i september og oktober 2022 vedtog alle fagudvalg en handleplan til Faxe Kommunes Integrationspolitik på deres respektive ansvarsområde. Byrådet godkendte handleplanerne i januar 2023. Indsatserne i handleplanerne understøtter, at integrationsopgaven tænkes ind i mødet med borgerne på tværs af kommunen.


Med denne sag orienteres udvalget om status på mål og indsatser på eget område.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes integrationspolitik sætter fokus på værdierne ”fællesskab”, ”samarbejde”, ”ressourcer” og ”lige muligheder” ud fra visionen om, at borgere med anden etnisk baggrund skal deltage i lokalsamfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv på lige fod med andre borgere i Faxe Kommune.

Målgruppen er indvandrere med anden etnisk baggrund og efterkommere. Integrationspolitikken tager sit udgangspunkt i det individuelle menneske og fokuserer på behovene hos tre forskellige målgrupper:


 1. Nyankomne udlændinge fra 3. lande (lande uden for EU), herunder asylansøgere og flygtninge
 2. Nyankomne udlændinge fra øvrige lande Borgere, som kommer fra EU-lande og andre vestlige lande.
 3. Herboende indvandrere og efterkommere


Integrationspolitikken indeholder seks pejlemærker for integrationsindsatsen. Alle udvalg vil ikke nødvendigvis have indsatser for alle pejlemærker. Pejlemærkerne er som følger:

 • Vi vil arbejde helhedsorienteret
 • Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne
 • Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet
 • Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende
 • Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virkerVi vil vejlede om repatriering.


Integrationsindsatsen kræver koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen. Derfor er der udarbejdet tre indsatser, som er en del af alle fagudvalgenes handleplaner. Der redegøres for status i det følgende.


Pejlemærke: Vi vil arbejde helhedsorienteret

 • Der er oprettet en fælles koordinationsgruppe med fokus på at udbrede viden om indsatser og arbejdsgange på tværs af fagcentrene. Der er afholdt tre møder i år og planlagt et fjerde ultimo 2023. Koordinationsgruppen har indledningsvist haft fokus på at sætte rammen og definere beslutningskompetencen i gruppen, med henblik på at sikre et stærkt grundlag for det videre samarbejde på tværs af fagcentrene. Gruppen fungerer efter hensigten som et informationsforum, hvor eksempelvis informationer om relevante tilbud for målgruppen udveksles.
 • Muligheden for at samle alt relevant information for borgerne i målgruppen på en fælles platform, som er nem at tilgå, er blevet drøftet løbende i koordinationsgruppen. Gruppen arbejder videre med spørgsmålet med henblik på at træffe en beslutning i 2024.


Pejlemærke: Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

 • Der arbejdes med styrkelse af sprogindsatsen, hvor alle centre har forpligtet sig til at motivere og understøtte målgruppen i at tilegne sig det danske sprog og den danske kultur. For at understøtte dette arbejde har koordinationsgruppen for nuværende fokus på styrkelse af danskkundskaber. I den forbindelse har gruppen udarbejdet anbefalinger til brug af tolke, som udsendes inden udgangen af 2023. Anbefalingerne skal blandt andet bidrage til at sikre balancen mellem at der anvendes tolk når det vurderes nødvendigt, samtidig med at der på tværs af fagcentre er fokus på at kommunikere på dansk med borgerne i størst muligt omfang.


Status fra Center for Social, Sundhed & Pleje

I Center for Social, Sundhed og Pleje er der det seneste år ikke kommet nye ældre og handicappede borgere i målgruppen.


Den helhedsorienterede indsats
Den læring, der kan viderebringes fra det foregående år er, at samarbejdet omkring en koordineret modtagelse fungerer rigtig fint. Der er et velfungerende samarbejde på tværs af centrene omkring dette og de problematikker der dukker op bliver håndteret løbende og i samarbejde.


Værdighed og ordentlighed i centrum

Igennem vores deltagelse i koordinations-gruppen for integration og inklusion arbejder vi fortsat på, hvordan vi i endnu højere grad kan samarbejde på tværs af centrene. Derfor er vi stadig i gang med at undersøge hvordan vi i endnu højere grad kan samle relevant information, som er nem at tilgå for målgruppen.


Samarbejdet med civilsamfundet

Der er også et fortsat fokus på at frivillige inddrager målgruppen i civilsamfundets og frivillige aktiviteter. For eksempel understøtter vi fortsat, at målgruppen deltager i kaffevognen der kører ud til ældreboligområder og plejehjem og modvirker ensomhed og træner det danske sprog.


Den selvforsørgende indsats

Vi arbejder også stadig med måder, der kan understøtte at målgruppen kan komme ind på det danske arbejdsmarked. Det målretter vi bl.a. gennem samarbejdet med jobcentret og gennem et styrket fokus på at målgruppen kan prøve kræfter med ældreområdet ved indsatser som fx ”klar til SOSU” og gennem et fokus på rekruttering af målgruppen i den årlige jobbørs.


Integrationspolitikken og handleplanen til integrationspolitikken på udvalgets område er vedlagt som bilag.


Videre proces

Når alle fagudvalg har behandlet opfølgningen på integrationspolitikkens handleplan på deres respektive område, orienteres Beskæftigelses & Integrationsudvalget om fagudvalgenes opfølgninger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 113 - Seniorrådet finder det positivt, at der er fokus på de + 60 årige, ligesom de fem pejlemærker er udmærkede.


Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A). Pia Backquist (D).

114. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om tilskud fra puljen ”Demensrejseholdsforløb med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin”

Faxe Kommunes plejehjem har fået bevilliget 180.000 kr. fra puljen ” ”Demensrejseholdsforløb med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin”. Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 15 ansøgninger til puljen, og har ud fra en faglig vurdering udvalgt seks kommuner og private plejeenheder til at deltage i forløbet i perioden 2. halvår 2024 til 1. halvår 2025. Tilskuddet går til tre læringsgrupper og plejehjemmene Frederiksgade, Grøndalshusene, Tycho Brahes Vej og Kongsted deltager.

Erfaringen er, at der er et stigende antal beboere med kognitive udfordringer og demenslignende symptomer, som kan være svære at forstå og håndtere for personalet. Der er ansøgt om et forløb med Demensrejseholdet med henblik på at kompetenceudvikle personalet, så de bliver klædt på til bedre at kunne tackle uforståelig adfærd med henblik på at forebygge konflikter og brugen af antipsykotisk medicin i fremtiden.


Meddelelse om ny lægeklinik i Haslev pr. 1. januar 2024

Der er i øjeblikket tre lægeklinikker i 4690 Haslev. Det er Lægerne Grøndalsvej, Haslev Lægecenter og Læge Helle Kingo Jensen i Terslev. Den 1. januar 2024 åbner Almen Lægeklinik Haslev.


Det er et resultat af et offentligt udbud af ledige kapaciteter, efter at antallet af læger i Haslev Lægecenter er reduceret.

Det er ikke lykkedes Haslev Lægecenter at rekruttere nye læger. Derfor har klinikken været i dialog med regionen om at få reduceret deres antal af kapaciteter.


Administrationen er blevet oplyst om, at det er praktiserende læge Karen Nagel, der overtager de ledige kapaciteter svarende til 4.400 patienter.

Det bliver en klinik af samme type, som Almen Lægeklinik Faxe, der er et samarbejde mellem en praktiserende læge under overenskomsten og Nordic Medicare.


Faxe Kommune har gode erfaringer med samarbejdet med Karen Nagel, som i forvejen er tilknyttet som fast læge på flere af kommunens plejehjem.


Meddelelse om hjemmeplejen under stormflodssituationen

Hjemmeplejen har kunne leveret hjælpen til borgerne på trods af stormflodssituationen og de udfordringer beboerne, i navnlig Faxe Ladeplads, har været berørt af. Medarbejderne i de mest berørte områder har kørt to og to ligesom enkelte besøg er klaret over telefonen efter aftale med borgeren.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Administrationen orienterede om, at det politiske møde i november i Sundhedsklyngerne blev aflyst. Borgmesteren deltager derfor i udvalgets møde på et senere tidspunkt.


Helle Lysholm (V) orienterede om, at ViSP har tilbudt at give udvalget en introduktion til deres arbejde. Udvalget ønsker at administrationen kontakter ViSP med henblik på at udvalget får en introduktion.


Administrationen orienterede om, at der er frivilligt besøg på Æblehaven i december.


Fraværende: Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A). Pia Backquist (D).

115. (Lukket)
116. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 8. november 2023

Resume

Senior & Sundhedsudvalget skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Camilla Meyer (A). Som stedfortræder deltog Lisette Lind Larsen (A). Pia Backquist (D).