Senior & Sundhedsudvalget - 09-11-2022

Referat
Dato:
Onsdag, 9 november, 2022 - 16:00
Hent som fil:
114. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

115. Orientering om projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen"

Resume

Udvalget orienteres om status på projektet ”Hjemmeplejen skaber vi sammen”. Projektets status blev præsenteret på udvalgets møde den 29. september 2022, hvorefter udvalget ønskede en mere dybdegående status. Projektleder Lise Sjøbeck og director fra BDO Jon Lystlund vil på mødet give en orientering om projektets fokuspunkter, og hvordan de bliver implementeret i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har bevilliget 10,8 mio. kr. til at støtte udviklingen af faste teams i hjemme- og sygeplejen i perioden 2022 – 2023. Faxe Kommune får ekstern støtte fra konsulentbureauet BDO.

Udvalget har ønsket en mere dybdegående status for projektet, herunder projektets fokuspunkter, tidsplan og implementering. Udvalget præsenteres for dette samt for de initiativer, der er igangsat for at højne kvaliteten i hjemme- og sygeplejen, herunder:


 • Projektets tidsplan
 • Målbare fokuspunkter
 • Projektets milepæle
 • Implementering
 • Faglig udvikling
 • Samarbejde på tværs


Projektets tidsplan er vedlagt som bilag.

Lise Sjøbeck, projektleder og Jon Lystlund, director fra BDO deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget får en orientering igen i marts 2023 med status på politiske indikatorer for succes.

Godkendt.


Oplæg om Hjemmeplejen er vedlagt referatet som bilag.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).


116. Orientering om brandsyn på plejehjemmene

Resume

Senior & Sundhedsudvalget ønskede på mødet den 17. august 2022, at der på et kommende møde, skulle fremlægges en sag omhandlende brandsyn på plejehjemmene og den nye bekendtgørelse om brandsyn.


Sagsfremstilling

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS gennemførte i 2019 en undersøgelse for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen af brandsikkerheden i plejeboliger mv. i alle landets kommuner. I den forbindelse blev alle plejehjem i Faxe Kommune gennemgået. Det daværende udvalg blev orienteret om undersøgelsens resultater den 20. august 2019.


På baggrund af undersøgelsen blev enkelte døre udskiftet på tre konkrete plejehjem. Samtidig vurderede man, at personalet i dagligdagen følger de gældende arbejdsgange og instrukser. Udvalget besluttede i forlængelse af gennemgangen at implementere projekt Brandsikker Bolig, som udvalget løbende orienteres om.


Ny bekendtgørelse 2022

Den 1. januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft (BEK nr. 2341 af 09/12/2021).
Med den nye bekendtgørelse er al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, samlet i byggeloven og krav hertil er specificeret i bygningsreglementet.

Brandsyn foretages efter en drifts-, kontrol og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) efter bygningsreglementets kapitel 7 Drift-, kontrol og vedligeholdelse af brandforhold i og ved bygninger.

Drifts-, kontrol-, og vedligeholdelsesplanen medvirker til, at byggeriets brandsikkerhed kan opretholdes i hele byggeriets levetid. Planen udarbejdes af en certificeret brandrådgiver, før en ny bygning eller en ombygget eksisterende bygning kan tages i brug. Ved brandsynene foretager brandmyndigheden en kontrol af DKV-planen.


Selv om der kun er krav til DKV-planer ved nybyggeri eller ved væsentlige ombygninger, er Center for Ejendomme i gang med at udarbejde DKV-planer for alle kommunens plejehjem og øvrige institutioner. På plejeområdet forventes det omfattende arbejde at være tilendebragt primo 2023.

Der er DKV-planer på eksempelvis ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) og lignende.


Organisering og lokal proces for årligt brandsyn og vedligehold

Center for Plan & Miljø er bygningsmyndighed og Center for Ejendomme varetager drift og vedligehold af kommunens bygninger. Midtsjællands Brand og Redning er brandmyndighed og kan give påbud, hvis de finder, at reglerne ikke følges på plejehjemmene.

Midtsjællands Brand og Redning foretager brandsyn i samarbejde med den tekniske serviceleder på de enkelte plejehjem én gang årligt, som følge af bekendtgørelsens regler. Ved brandsynet kontrolleres bl.a., at DKV-planer er fyldestgørende, at flugtveje er frie på gangarealer, at der er flugtvejsskilte og at nødbelysning virker.

Efterfølgende udarbejder Midtsjællands Brand og Redning en rapport og eventuelle fejl rettes af det tekniske servicepersonel på stedet.


Firmaet Falck fortager løbende kontrol med brandslukningsudstyr, slangevinde, brandtæpper, pulver/skumslukkere mm. og foretager nødvendige udskiftninger.


Firmaet RMG-Inspektion inspicerer og godkender de automatiske brandsikringsanlæg. (ABA-anlæg med højtlydende alarm). Efterfølgende udarbejder de en rapport. Eventuelle fejl rettes herefter af det tekniske servicepersonale på stedet.


Èn repræsentant fra Center for Plan & Miljø, Karsten Møller, byggeherrerådgiver fra Center for Ejendomme og fra Midtsjællands Brand og Redning deltager Michael Lohse, Beredskabsdirektør samt Janus Lambertsen, Beredskabsinspektør deltager i mødet under behandling af dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning


Godkendt med den bemærkning at der fremsættes en ny sagsfremstilling, hvor der tages stilling til, hvordan den nye bekendtgørelse fra 1. januar 2022 implementeres og hvilke konsekvenser, det får for arbejdsmiljøet for medarbejderne og for beboerne på plejehjemmene samt de økonomiske konsekvenser for kommunen.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

117. Orientering om uanmeldt tilsyn 2022 på Rehabiliteringscentret Grøndal

Resume

Rehabiliteringscentret Grøndal har haft uanmeldt tilsyn i september 2022.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Rehabiliteringscentret Grøndal er et center i udvikling, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne. Det vurderes, at Rehabiliteringscentret Grøndal lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dog vurderes det, at den samlede journalføring er mangelfuld, hvorfor en målrettet indsats er påkrævet.


Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Rehabiliteringscentret Grøndal.


BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.

Tilsynsresultatet baserer sig på interview med Rehabiliteringscenterets leder, besøg hos tre borgere, telefoninterview med to pårørende og et interview på centeret med en pårørende, gruppeinterview med tre medarbejdere samt gennemgang af dokumentation i forhold til Serviceloven for tre borgere.


Tilsynet vurderer på syv temaer. For hvert tema, tildeles en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.

I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den score Rehabiliteringscentret Grøndal har opnået for det pågældende tema fremgår.


Tema

Score, Rehabiliteringscenter Grøndal

Dokumentation

2

Pleje, omsorg og praktisk hjælp

4

Hverdagsliv

4

Selvbestemmelse og indflydelse

4

Kommunikation og adfærd

5

Kompetencer

4

Pårørendesamarbejde

3


Tilsynets overordnede vurderinger og anbefalinger:


Tilsynet vurderer, at de indsatser, som borgerne modtager på centret, leveres med en god faglig kvalitet, dog oplever en borger manglende kontinuitet og lang ventetid på kald.

Der er fokus på kerneopgaven og på den rehabiliterende indsats, og på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, dog oplever en borger medarbejdere, som ikke umiddelbart har de nødvendige kompetencer.

Det er ligeledes tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke i fuldt omfang følger praksis for opfølgning på ernæringsindsatsen.


Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagen på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser, og borgerne oplever at have indflydelse på deres hverdag, og de er meget tilfredse med deres ophold og træningstilbud.


Det er samtidig vurderingen, at aktiviteter og socialt samvær med borgerne i hverdagen kan styrkes.


Det vurderes, at der på centret er en imødekommende kultur, hvor medarbejderne har en feedbackkultur i forhold til uhensigtsmæssig kommunikation.


Tilsynet vurderer endvidere, at centret har et velorganiseret samarbejde med de pårørende, og at de pårørende finder generelt, at inddragelsen og kommunikationen på centret er meget tilfredsstillende, dog udtrykker en pårørende flere kritikpunkter.


Tilsynet bemærker således, at en pårørende efterlyser en plan for opstartsmøde og en plan for opholdet.

Ligeledes udtrykker pårørende et ønske om, at medarbejderne er mere opsøgende, når de kommer på centeret.

Tilsynet anbefaler, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne drøfter imødekommende og professionel adfærd i mødet med pårørende.


Leder har igangsat en række relevante udviklingstiltag i kvalitetsarbejdet med henblik på sikker drift samt udvikling af den samlede kvalitet, fx at styrke struktur og faste arbejdsgange i hverdagen samt at videreudvikle professionel kommunikation og adfærd.

Tilsynet anerkender den ledelsesmæssige prioritering, og det vurderes, at der arbejdes med relevante emner, der understøtter sikker drift og kvaliteten i indsatserne over for borgerne.


Tilsynets bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten.


Opfølgning på tilsynet:


Senior & Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. juni og 17. august 2022 orienteret om strategi for at styrke at styrke dokumentationen i omsorgssystemet CURA. Rehabiliteringscenter Grøndal indgår i dette arbejde.


Derudover er der udarbejdet en handleplan, som sætter fokus på tilsynets anbefalinger.

 • Der sættes et øget fokus på ansvaret som forløbsansvarlig og opfølgning på borgers helbredstilstande – herunder ernæringstilstand.
 • Der er oprettet ny observation: ”Fælles mål for Rehabilitering/træning”, hvori ugens mål og indsatser for rehabilitering og træning skrives ind. Dette skal medvirke til at døgnets indsatser bliver tydelige for alle – medarbejdere og borgere (samt pårørende, hvis borger ønsker det).
 • Der gennemføres Indsats med ”borgergennemgange”, hvor leder får øget indsigt i personalets kompetencer, samt start af månedlige undervisningsseancer, hvor bl.a. ernæring kommer op.
 • Undervisning i Cura samt ”borgergennemgange”, hvor der drøftes dokumentation.


Handleplanen er vedhæftet som bilag


Tina Asmussen chef for Sundhed og Pleje deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet ser med bekymring på, at dokumentation, opstartsmøder, det sociale og hverdagsaktiviteterne er
mangelfulde.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen om uanmeldt til på Rehabiliteringscentret Grøndal tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

118. Godkendelse af bevilling til projekt ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”

Resume

Faxe Kommune har fået bevilget puljemidler fra Socialstyrelsen. Denne sag forelægges for udvalget, hvorefter Byrådet, i henhold til kommunens økonomiske principper, skal give indtægts- og udgiftsbevilling svarende til bevilling af puljemidler fra Socialstyrelsen. Puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, der starter uddannelse, samt i forbindelse med personalets fravær til opkvalificerende uddannelse.


Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring, ”Bilag 7,3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering” fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.


I finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,8 mia. kr. til flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen udmøntes i perioden 2021-2023. Fra 2024 og frem afsættes der 500 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreplejen.


Målsætningen med puljen er, at kommunerne ansætter flere medarbejdere i ældreplejen. Samtidig giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes på social- og sundhedsuddannelse.


Kommunen har til budgetåret 2022 modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om 3.144.067 kr. fra puljen ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”. Tilskuddet i 2022 bevilges til indeværende år og skal anvendes i indeværende år. Såfremt tilskuddet i 2022 ikke anvendes fuldt ud, skal uforbrugte midler tilbagebetales til Socialstyrelsen. Kommunen forpligter sig til at sende minimum syv ufaglærte medarbejdere på en social- og sundhedsuddannelse i tilskudsperioden.


I 2022 forventes fire ufaglærte medarbejdere at starte uddannelse, og puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale, akkumuleret for både de ufaglærte, der startet uddannelsen i 2021 og 2022 samt vikardækning for både de ufaglærte medarbejdere og for de medarbejdere som har opstartet opkvalificerende uddannelse fra SSH til SSA.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.


Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller:

 1. at der gives en indtægtsbevilling i 2022 på 3.144.067 kr., svarende til bevillingen fra Socialstyrelsen
 2. at der gives en udgiftsbevilling i 2022 på 3.144.067 kr., svarende til bevillingen fra Socialstyrelsen

Beslutning

Anbefalet.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

119. Godkendelse af revideret værdighedspolitik

Resume

Faxe Kommunes reviderede værdighedspolitik på ældreområdet har været i offentlig høring og fremsendes til godkendelse i Senior & Sundhedsudvalget, og til endelig godkendelse i Byrådet den 24. november 2022.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget godkendte på møde den 6. april 2022 processen for revidering af Faxe Kommunes værdighedspolitik på ældreområdet. Som følge heraf blev Seniorrådet, bruger- pårørenderåd og bestyrelser på kommunens plejehjem inviteret til dialog om værdighedspolitikken den 9. juni 2022.


Center for Social, Sundhed & Pleje fremlagde, på baggrund af de input, der fremkom ved mødet den 9. juni, en revideret udgave af værdighedspolitikken til Senior & Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 17. august 2022.


Den reviderede værdighedspolitik adskiller sig fra den oprindelige på følgende områder:


 1. Den reviderede udgave af værdighedspolitikken har fået nyt navn:
  Et værdigt seniorliv i Faxe kommune - værdighedspolitik 2023-2026
 2. Betegnelsen "ældre" er konsekvensrettet til "seniorer".
 3. Konkrete eksempler fra dialogmødet er skrevet ind.
 4. Teksten er skærpet og aktualiseret.
 5. Tema-rækkefølgen er ændret.
 6. Tema-teksterne er delt op i prosa og handling.


Senior & Sundhedsudvalget godkendte den reviderede værdighedspolitik og sendte den i offentlig høring mellem den 22. august – 10. oktober 2022.


Høringssvar

Den offentlige høring har været meldt ud i lokalavisen og på Faxe Kommunes hjemmeside, med et link til høringsudgaven. Bruger- pårørenderåd og bestyrelser på Faxe Kommunes plejehjem har fået høringsudgaven tilsendt via plejehjemslederne. Seniorråd, Handicapråd, Udsatteråd og Frivilligråd har fået høringsudgaven tilsendt.


Center for Social, Sundhed & Pleje har, indenfor fristen, modtaget i alt fire høringssvar fra henholdsvis:

 • Udsatterådet, vedlagt som bilag 1.
 • Handicaprådet, vedlagt som bilag 2.
 • Seniorrådet, vedlagt som bilag 3.
 • Bestyrelsen for Grøndalshusene, vedlagt som bilag 4 og 5.


Alle er generelt positive overfor ændringerne af politikken, men pointerer, at det kræver en opmærksomhed på, at politikken efterleves i praksis.


Bestyrelsen for Grøndalshusene giver med deres høringssvar et eksempel på, hvordan man lokalt kan arbejde med implementering af politikken.


Handicaprådet og Seniorrådet har bidraget med konkrete ændringsforslag og tilføjelser, som efterfølgende er indarbejdet. Rettelser til høringsudgaven fremgår af bilag 6.


Center for Social, Sundhed & Pleje anbefaler, at høringssvarende indarbejdes i den reviderede værdighedspolitik og at der efterfølgende arbejdes med politikken lokalt, som det eksempelvis er foreslået fra bestyrelsen på Grøndalshusene jf. bilag 5.

Revideret værdighedspolitik vedlagt som bilag 7.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at den reviderede værdighedspolitik: Et værdigt seniorliv i Faxe kommune - værdighedspolitik 2023-2026, godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

120. Godkendelse af plan for årlig opfølgning på Sundhedspolitikken

Resume

 Senior & Sundhedsudvalget skal godkende planen for opfølgning på Sundhedspolitikken på tværs af de forskellige fagområder. Jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203 skal der årligt udarbejdes en status til fagudvalg og Byråd. Opfølgningen skal endeligt behandles i Byrådet den 31. januar 2023.  

Sagsfremstilling

Jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203 skal der årligt udarbejdes en status for Sundhedspolitikken til fagudvalg og Byråd. Opfølgningen skal endeligt behandles i Byrådet den 31. januar 2023.

Senior & Sundhedsudvalget har det politiske ansvar for udmøntning af politikken, som koordinationsudvalg. Derfor skal udvalget godkende planen for den videre opfølgning på tværs af fagudvalgenes områder.


Plan for opfølgning
Planen for opfølgning har flere step i forskellige politiske fora. Når Senior & Sundhedsudvalget har godkendt procesplanen på dette møde er følgende planlagt:

 • Fagudvalgene, herunder Senior & Sundhedsudvalget, skal drøfte status mål og indsatser på fagområderne fra den 5.-8. december, hvor de ligeledes skal behandle mulige justeringer af politikkens målsætninger, f.eks. som følge af offentliggørelsen af Sundhedsprofilen 2021.
 • Den 16. januar 2023 skal Senior & Sundhedsudvalget behandle fagudvalgenes opfølgning på mål og indsatser – samt evt. forslag til justerede målsætninger – på de forskellige fagområder.
 • Byrådet behandler opfølgningen på Sundhedspolitikken den 31. januar.Dato

Step

Beskrivelse

2022

9. november

Senior & Sundhedsudvalget

Orientering om plan for opfølgning på Sundhedspolitikken.

5.-8. december

Fagudvalg

Socialudvalget:
5. december

Drøftelse af status på mål og indsatser samt evt. forslag til justeringer på udvalgets fagområde.


Beskæftigelses- & Integrationsudvalget:

5. december

Plan & Kulturudvalget:
6. december

Teknik & Miljøudvalget:
6. december

Senior & Sundhedsudvalget:

7. december

Børn & Læringsudvalget:
8. december


2023

16. januar

Senior & Sundhedsudvalget

Behandling af fagudvalgenes opfølgning på Sundhedspolitikken.

31. januar

Byrådet

Sundhedspolitik

Behandling af fagudvalgenes opfølgning på Sundhedspolitikken.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at planen for opfølgning på Sundhedspolitikken godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

121. Godkendelse af takster for brugerbetaling på ældreområdet 2023

Resume

I denne sag præsenteres Senior & Sundhedsudvalget for de takster, som vedrører udvalgets økonomi, og som er den pris borgeren skal betale for en række af kommunens serviceydelser.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivning eller beregnet med afsæt i det vedtagne budget, som blev godkendt af Byrådet den 13. oktober 2022.

Taksterne skal godkendes i Byrådet inden den 1. december 2022 for at have virkning fra den 1. januar 2023.


Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2023-2026 skal der fremlægges takster for brugerbetaling for de områder, hvor de er en del af budgettet.


Faxe Kommune tilbyder borgerne på kommunens plejehjem forskellige servicepakker, som borgerne har mulighed for at tilmelde sig. Taksterne kontrolberegnes hvert år i forhold til de faktiske udgifter. Taksten til budget 2023 er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter i 2021, prisfremskrevet til 2023 priser og korrigeret for evt. difference mellem opkrævede og faktiske takster i 2021.


Takster som afviger fra 2022, er markeret med rødt.
Taksterne indgår i lighed med tidligere år i kommunens samlede takstblad og behandles i byrådet den 24. november 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller at taksterne for brugerbetaling i 2023 på Senior & Sundhedsudvalgets område godkendes og videresendes til behandling i byrådet.

Beslutning

Anbefalet.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

122. Høring af Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027

Resume

Med denne sag sendes udkast til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 til høring i Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget. Høringsperioden løber fra den 3. oktober til den 9. december 2022. Faxe Kommunes nye tværgående Alkohol & Rusmiddelpolitik skal udgøre rammen for det kommende arbejde mod et mere hensigtsmæssigt forbrug af alkohol samt en nultolerance overfor stoffer.


Sagsfremstilling

Udkastet til politikken er blevet til efter et RUS-temamøde den 15. august 2022, hvor en bred række interne og eksterne aktører deltog. Mødet resulterede i en stor mængde inputs fra deltagerne, som en arbejdsgruppe på tværs af fagcentrene efterfølgende har sorteret og kategoriseret. Det er sket under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunal alkohol og stofforebyggelse, samt kommunens tidligere arbejde på området. Udkastet til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 og høringsbrevet er vedlagt som bilag 1 og 2.

Høring
Høringsperioden løber i 10 uger fra den 3. oktober til den 9. december 2022, hvorefter Socialudvalget behandler høringssvarerne på udvalgsmødet den 9. januar 2023. Politikken forventes endeligt vedtaget i Byrådet d. 31. januar 2023. Tids- og procesplan er vedlagt som bilag 3.

Høringsberettigede er: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Frivilligrådet, Frivilligt Samråd, Handicaprådet, Udsatterådet, Seniorrådet, bestyrelse og bruger- pårørenderåd på plejehjem, daginstitutionsbestyrelser, skolebestyrelser, elevråd, Fælleselevråd samt relevante CenterMED.

Politikkens opbygning
Politikken er bygget op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om en flerstrenget, helhedsorienteret og systematisk forebyggende indsats. Indsatsen er fordelt på fem temaer med tilhørende konkrete indsatsområder, der retter sig mod alle målgrupper og de mange faktorer, der påvirker brugen af alkohol og andre rusmidler. Derfor inddrager indsatssområderne en række arenaer som fx kommune, familien, grundskoler, ungdomsuddannelser, festmiljøer, civilsamfund, kultur og foreningsliv. Politikkens fem temaer er:

1. Tværgående organisering af alkohol og rusmiddelindsatsen
2. Kommunens borgerrettede funktioner
3. Kommunens institutioner
4. Ansvarlig udskænkning og trygt natteliv
5. Rådgivning og behandling

Indsatsområderne er fordelt under de fem temaer og bygger dels på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og dels på inputs fra dialogmødet. Beskrivelse af temaer og indsatsområder fremgår af vedlagte udkast til politik.

Tværgående organisering
Arbejdet med den forebyggende alkohol og rusmiddelindsats er forankret på politisk niveau i Rusmiddelkoordinationsgruppen, som består af socialudvalget og udvalgsformændene fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget. På administrativt niveau er politikken forankret i Chefforum og udmøntes på handleplansniveau via den tværgående koordinationsgruppe Sundhed på Tværs, der koordinerer handleplansarbejdet af Sundhedspolitikken.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget afgiver høringssvar til udkast til Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027.

Beslutning


Udvalget har ingen bemærkninger.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

123. Orientering om uanmeldt tilsyn 2022 hos Lysholm Ridefysioterapi

Resume

Lysholm Ridefysioterapi har haft uanmeldt tilsyn i august 2022.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Lysholm Ridecenter er et særdeles velfungerende ridecenter, som i høj grad har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne.

Tilsynet vurderer, at ridecentret leverer ridefysioterapi af en meget høj standard og med en høj kvalitet.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Lysholm Ridecenter.


BDO er kommet frem til følgende vurdering, på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.


Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag:

• Interview med leder

• Interview med tre borgere

• Interview med en tilstedeværende ridefysioterapeut

• Gennemgang af dokumentation for tre borgere.


Tilsynet vurderer på otte temaer. For hvert tema, opnår Ridecentret en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.

I tabellen nedenfor er de otte temaer oplistet, ligesom den score Lysholm Ridecenter har opnået for det pågældende tema fremgår.

Tema

Score, Lysholm Ridefysioterapi

Dokumentation

5

Rammer og organisering

5

Overenskomst

5

Mål og metode

5

Kompetencer

5

Adfærd og kommunikation

5

Helhed og Sammenhæng

5

Fysiske rammer

5


Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynets overordnede vurdering er, at Lysholm Ridecenter er et særdeles velfungerende ridecenter, som i høj grad har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne.

Tilsynet vurderer, at ridecentret lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Lysholm Ridecenter lever op til de gældende krav i overenskomsten.

Det vurderes desuden, at der leveres ridefysioterapi af en meget høj standard og med en høj kvalitet.

Den fasttilknyttede ridefysioterapeut redegør, fagligt velfunderet om varetagelsen af borgernes behandlingsforløb.

Borgernes målsætninger dokumenteres ud fra en fastlagt systematik, og den faglige tilgang tilrettelægges ud fra borgernes individuelle behov.

De fysiske rammer indeholder bl.a. rampe og lift og imødekommer borgernes behov.


Opfølgning på tilsynet

Tilsynet har ingen bemærkninger og anbefalinger til det fortsatte arbejde.

Lysholm Ridefysioterapi har fokus på at fortsætte det gode arbejde i samme høje kvalitet som nu.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konskvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet er meget tilfredse med den flotte tilsynsrapport.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orientering om uanmeldt tilsyn 2022 hos Lysholm fysiorideterapi tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

124. Orientering om resultat af udbud af biler

Resume

Leasingaftaler for en del af den nuværende leasede bilpark i Center for Social, Sundhed & Pleje udløber den 31. marts 2023. For at sikre stabil drift og opgaveløsning fra den 1. april 2023 har Sjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI) gennemført udbud af bilerne.

På grund af den aktuelle markedssituation var der ikke indkommet bud på el-biler, samt kun ét bud på konventionelle biler. SUI har derfor også efterfølgende undersøgt mulighed for forlængelse af den nuværende aftale.

I denne sag søges om godkendelse til en to-årig forlængelse af den nuværende aftale på konventionelle biler finansieret via leasing.


Sagsfremstilling

I 2019 indgik Faxe Kommune en ramme-leasingaftale omfattende 56 Skoda Fabia biler, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 6. marts 2019. Den nuværende aftale beløber sig til 2.256 kr. pr. måned ekskl. moms pr. bil og består af 1.747 kr. til leasing og 509 kr. til serviceaftalen.

Grundet totalskade af 3 af bilerne fortsætter den oprindelige leasingaftale ekskl. optioner med 53 biler.

Efter Økonomiudvalgets beslutning i 2019 er rammeaftalen udvidet med leasingaftaler for yderligere 12 biler, som udløber i 2024.

Da hovedaftalen udløber den 31. marts 2023, gennemførte SUI i sommeren 2022 et udbud af samtlige 68 biler. Præmissen for udbuddet var den aktuelle markedssituation, ønske om at sikre driften, herunder driftsøkonomien samt hensynet til de miljømæssige konsekvenser, herunder muligheden for bæredygtig drift. På denne baggrund blev udbuddet opdelt i to kategorier:

1. Konventionelle biler.

2. El-biler.

Udbuddet løb frem til den 28. juli 2022. Ved udløbet af udbuddet var der ikke indkommet bud på el-biler og kun ét bud på konventionelle biler. Eneste bud kom fra Toyota.

For at finansiere bilerne er der taget kontakt til Kommuneleasing for finansiering via leasingaftaler. Månedlig ydelse på en Toyota bil beløber sig til 3.163 kr. ekskl. moms inkl. serviceaftale pr. bil, hvilket er 906 kr. over den aktuelle ydelse i rammeaftalen.

Grundet reel manglende konkurrence i udbuddet blev Skandinavisk Motor Kompagni (SMC) og Kommune Leasing kontaktet af SUI med ønske om prisberegning på forlængelse af den nuværende leasingaftalen på Skoda Fabia bilparken.

SMC tilbyder forlængelse af aftalen af 12 eller 24 måneders varighed.

Re-leasing af de 53 biler på hovedaftalen ved 24 månedsvarighed giver laveste ydelser pr. måned pr. bil på 1.984 kr. ekskl. moms inkl. serviceaftale.
Det er 1.179 kr. lavere end udbudsresultat fra Toyota. For de øvrige 12 biler som udløber i 2024 giver 24 måneds forlængelse 1.030 kr. lavere månedlige udgift pr. bil i forhold til Toyotas tilbud.

Tabel 1. Oversigt over ydelser ved nyt udbud eller re-leasing af 53 biler med 12 og 24 måneder.

kr.

ekskl. moms

Nuværende aftale (Skoda Fabia)

Toyota udbud ved 48 måneder

Skoda Fabia forlængelse ved 12 måneder

Skoda Fabia forlængelse ved 24 måneder

Månedlig leasingydelse

1.747


1.832

1.213

Månedlig serviceaftale

509


687

771

Månedlig udgift pr. bil i alt

2.256

3.163

2.519

1.984

Som det ses af tabel 1, er en forlængelse med eksisterende bilpark den billigste løsning, men også eneste reelle løsning i lyset af markedssituationen.

Den månedlige udgift pr. bil reduceres i forhold til den nuværende aftale med 272 kr. pr.mdr. svarende til en årlig besparelse på ca. 130.000 kr. i 2023 og ca. 170.000 kr. i 2024.


Videre proces

Resultatet af det aktuelle udbud bekræfter, at den nuværende markedssituation for biler gør overgangen til el biler yderst vanskelig, som følge af udfordringer i forsyningskæderne og dermed udbuddet af el-biler.

Med forlængelsen af de nuværende leasingaftaler, med 24 måneder, gives til gengæld den nødvendige tidsramme til implementering af strategien for ladeinfrastruktur for elbiler, jf. Byrådets behandling af pkt. 149 på mødet den 13. oktober 2022.


Som en del af den nyligt indgåede budgetaftale, blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med etableringen af et centralt kørselskontor, som skal overtage styringen af den samlede kommunale bilpark, herunder bilerne, der er omfattet af denne aftale.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Forlængelsen indebærer en årlig besparelse på leasing af biler i 2023 og 2024. Det foreslås derfor, at det øgede råderum skal bl.a. bidrage til finansiering af nye leasingaftaler som erstatning for de tre totalskadede biler.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Økonomi indstiller, at:

 1. den nuværende leasingaftale for 68 biler i kommunens bilpark forlænges med 24 måneder.
 2. det øgede råderum på ca. 130.000 kr. i 2023 og ca. 170.000 kr. i 2024 bruges til finansiering af leasingsaftaler for de tre totalskadede biler.

Beslutning

Der gøres opmærksom på, at sagens overskrift lyder på orientering, men der er reelt tale om beslutning, hvorfor overskriften ændres til Økonomiudvalgets behandling.

Anbefalet.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

125. Orientering om forventet regnskab pr. 30. september 2022

Resume

I denne sag præsenteres Senior & Sundhedsudvalget for årets sidste opfølgning.


Udvalget orienteres først om den generelle status på kommunens økonomi, og dernæst er udvalgets egen økonomiske status præsenteret.


Administrationens vurdering viser, at Senior & Sundhedsudvalget skal forvente et lille merforbrug. Det er vigtigt at bemærke, at der fortsat er udfordringer hos hjemmeplejen.


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet endnu en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi. Denne gang er det data for og udviklingen henover årets første 9 måneder som danner grundlaget for endnu et forventet regnskab 2022.


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • Det korrigerede budget pr. 30. september 2022.
 • Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige den allernyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
 • Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.


I fortsættelse af årets tidligere opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer. Ruslands fortsatte angreb på Ukraine har stadig store konsekvenser - også for kommunens økonomi. Energikrisen har sat sine spor og inflationen er fortsat historisk høj, hvilket betyder at budgetterne både centralt og på institutionsniveau er under et voldsomt pres. Et pres der viser sig gennem prisstigninger både hvad angår el, gas og brændstof, men også fødevarer og tjenesteydelser. Hertil kommer fortsat økonomiske udfordringer som følge af tilgangen af ukrainske flygtninge.


Udover konsekvensen af krigen i Ukraine, er der dog også et fortsat behov for fokus på udfordringerne på flere store velfærdsområder. Der er således et stadigt stigende pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen og det vedtagne budget, samt et fortsat pres på både det specialiserede børneområde og voksenområde. Samlede forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet. Der er for så vidt intet nyt i det.


Kommunen ser ud til at ende med et mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr., i forhold til budgettet. Det er en markant forbedring siden sidste opfølgning, og en stor del af årsagen skal findes hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget der som bekendt fandt en fejl i opsætningen mellem økonomisystemet og fagsystemet.

Også flere andre områder holder enten igen med genansættelser eller anvendelse af puljer.

Det er ikke helt ualmindeligt at der i årets første opfølgninger skønnes konservativt, da 'better safe than sorry' hviler i alle kanter i kommunen, særligt på områder som er rammebudgetteret.


Udvalgets økonomi:

For Senior & Sundhedsudvalget forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. I tabellen nedenfor ses merforbruget fordelt på udvalgets områder.


Hos hjemmeplejen ses de største udfordringer med budgetoverholdelse. Her er et par opmærksomhedspunkter:


 • Den månedlige opfølgning på aktiviteten viser at aktiviteten i hjemmeplejen (forstået som antallet af visiterede timer) fortsat er højere end forudsat i budgettet og end i samme periode (jan – september) sidste år, hvilket har medført store udgifter til vikarer i hjemmeplejen, også selvom der rekrutteres løbende til distrikterne.

Den kommunale hjemmepleje forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 13,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

 • Plejecentrene fik overført ca. 1,7 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022. Overførslerne er holdt centralt under staben i Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP), og derfor endnu ikke udmøntet til plejehjemmene. Ved udmøntning af overførslerne er der mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 • Mellemkommunale afregninger, udgifter til andre myndigheder, sundhedsfremme, tidligere års overførsler samt projekter forventes at resultere i et mindreforbrug i en størrelse, som i stor grad afvejer merforbrug hos hjemmeplejen.


Til sagen er der vedhæftet et bilag med yderligere bemærkninger.


På anlæg forventes der, grundet projektmæssigeudfordringer, kun forbrug på 0,1 mio. kr. ud af 1,9 mio. kr. i anlægsrammen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning samt indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byråd.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget har opmærksomhed på hjemmeplejens merforbrug og mindreforbrug på fællesudgifter, kommunal medfinansiering og visitation.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

126. Muligheder og erfaringer med udenlandsk arbejdskraft på ældreområdet

Resume

Senior & Sundhedsudvalget besluttede i maj 2022, at administrationen skulle igangsætte forarbejdet til en sag senere på året, der belyser muligheder og udfordringer for udenlandsk arbejdskraft. Med denne sag får Senior & Sundhedsudvalget en status på initiativer, der er igangsat med henblik på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft på plejeområdet. Derudover får udvalget en orientering om Lolland Kommunes projekt med international rekruttering til SOSU-området.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune oplever, som landets øvrige kommuner, udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på plejeområdet. En udfordring der forventes at blive større i de kommende år i takt med, at store ældreårgange skaber en stigende efterspørgsel på kommunale pleje- og omsorgsydelser. Mulighederne for at udvide arbejdsstyrken med udenlandsk arbejdskraft er et tema, der fylder i mange kommuner. Der er både udfordringer og muligheder forbundet med arbejdskraftindvandring, som har betydning for opgavevaretagelsen på pleje- og ældreområdet.


Senior & Sundhedsudvalget får med denne sag en orientering om Faxe Kommunes indsatser målrettet udenlandsk arbejdskraft samt et projekt i Lolland Kommune om international rekruttering til SOSU-området.


Faxe Kommune indsatser målrettet udenlandsk arbejdskraft

I Faxe Kommune har man arbejdet med forskellige initiativer og aktiviteter for at rekruttere flere medarbejdere til området.


 • ”Klar til SOSU” er et 3-årigt samarbejde mellem Faxe Kommune, Zeeland Business College (ZBC) SOSU Sjælland og (Voksenuddannelsescenter)VUC Storstrøm. Formålet er at få flere i job på social- og sundhedsområdet ved at forberede mulige studerende på SOSU-uddannelserne gennem et grundforløb på 12 uger. De studerende er både i praktik og har studieforberedende aktiviteter. Målgruppen er ledige jobparate, som har adgangskrav til grundforløb 2 (FG 2) (minimum 2 i dansk og matematik eller bestået Danskprøve 2).


I foråret (hold 1) deltog i alt 12 personer, hvoraf seks er optaget på GF 2. Enkelte deltagere vil søge senere, da de manglede at bestå Danskprøve 2. I efteråret 2022 (hold 2) er lige startet 14 meget motiverede personer.

Der er til dags dato fire elever med anden etnisk baggrund, der er efter "klar til SOSU" er optaget på SoSU-uddannelsen.


 • Center for Social, Sundhed & Pleje samarbejder med Jobcenteret om at rekruttere herboende udlændinge. Initiativet var med på jobbørsen i marts 2022. Det lykkedes at etablere kontakten mellem plejehjem og selvforsørgende ægtefæller, hvor det indtil videre er endt ud i én varig ansættelse. Center for Social, Sundhed & Pleje vil fortsætte dette fokus i 2023.


 • IGU-forløb (Integrationsuddannelsen) er et samarbejde mellem jobcenter og hjemmeplejen, hvor mulighederne for at ukrainske flygtninge kan starte i IGU-forløg i hjemmeplejen og måske på længere sigt begynde kvalificering til optagelse på SOSU uddannelsen. Aktuelt har der ikke været nogen indenfor målgruppen igennem et forløb.

Hovedparten af kommunens nye flygtninge (fordrevne ukrainere) har fået ordinært arbejde, hvilket er en stor succes. Det har vist sig at sprogbarrieren for kommunens flygtninge har været større end forventet til at arbejde inden for SOSU. Derfor har etablering af IGU ved SOSU været lidt længere undervejs. Der arbejdes målrettet på, at fem ukrainere kan begynde på IGU inden udgangen af november 2022.


 • Jobcenter Faxe og Center for Social, Sundhed og Pleje samarbejder om informationsmøder for interesserede til SOSU. Den 21. september 2022 deltog 17, som ønskede viden om mulighederne. Næste møde er den 15. november 2022. Det holdes på VUC Faxe, jvor "Klar til SOSU" og GF2 ligger.


International rekruttering til SOSU-området i Lolland Kommune

Lolland Kommune kører et 2-årigt forsøg med international rekruttering til SOSU-området. Baggrunden for projektet er, at kommunen har et omfattende og akut rekrutteringsbehov, ikke mindst på social- og sundhedsområdet, hvor der aktuelt er ca. 60 ubesatte stillinger. Derudover har Lolland kommune et fokus på rekruttering af udlændinge bosat i Lolland Kommune. Dette initiativ gennemføres i samarbejde med Guldborgsund Kommune, Vordingborg Kommune samt SOSU skolen i Nykøbing F.


Denne orientering er fokuseret på den internationale rekruttering. Målgruppen er EU/EØS-borgere med en sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund så tæt på social- og sundhedsassistent som muligt og som har rimelige engelskkundskaber.


Projektets grundlæggende elementer er

 • synlighed gennem stillingsopslag på internationale jobportaler og deltagelse og repræsentation på messer.
 • opnåelse af danskkundskaber gennem sprogundervisning i hjemlandet og på sprogskole. I alt seks måneders dansk undervisning; tre i hjemlandet og tre på sprogskole i Danmark. Efter for-forløbet vil nogle kandidater være i stand til at starte på en ordinær SOSU uddannelse umiddelbart efter afsluttet for-forløb, hvor andre vil have behov for at fortsætte i ufaglært ansættelse i en periode, hvor de forbedrer deres sprogkompetencer.
 • forventningsafstemning og reduktion af risiko for frafald gennem besøg inden ansættelse samt onboarding-program. Ultimo august 2022 har 22 ansøgere været på besøg i tre dage, hvor de ser arbejdspladser, lokalområdet mv.
 • assistance til boligsøgning, registrering, kompetenceafklaring og -udvikling mm.


Ifølge Lolland Kommune er international rekruttering ikke uden udfordringer. Der er sproglige, kulturelle og logistiske udfordringer i at rekruttere medarbejdere fra udlandet. Udfordringerne kan være vurdering af ansøgernes faglige baggrund og deres mulighed for at opnå autorisation, sprogtilegnelseskompetencer versus faglige kompetencer. Ansøgerne søger ikke blot et nyt job, men også et nyt liv. Og endelig er der konkurrencen, ikke blot mellem danske kommuner, men også mellem europæriske lande.


Det er administrationens vurdering, at der er tale om et administrativt og omkostningstungt projekt, hvor der fortsat mangler erfaringer, som følge af, at de første ansøgere først nu er på vej i konkrete ansættelser. Erfaringerne fra lignende projekter på sygehusområdet tyder desuden på, at der er en risiko for, at kandidaterne efter endt uddannelse søger til andre stillinger udenfor projektet.
Administrationen forslår derfor, at vi afventer erfaringerne fra Lolland Kommune før der eventuelt tages initiativ til et lignende projekt i Faxe Kommune .

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed  & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

127. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om status på sundhedsklyngerne

Administrationen giver en kort status på arbejdet i sundhedsklyngen vedrørende Sjællands Universitetshospital .


Meddelelse om status på nyttejob

Siden 4. oktober har der været tilknyttet en række nyttejobbere til plejehjemmene Solhaven og Frederiksgade. Administrationen vil på mødet give en status på nyttejobs ordningen.


Meddelelse om decembermødet

Administrationen vil orientere om, og drøfte sted for afholdelsen af decembermødet.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Formanden orienterede om invitation til møde den 16. november 2023 om nærhospitaler med politisk deltagelse. Ivan Flændsdal (F) deltager, da borgmester og formandskabet for udvalget er forhindret på grund af møde i Økonomiudvalget. Se bilag.


Adminstrationen orienterede om dom i sagen om privat plejefirma kontra Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune vandt sagen. Se bilag.


Formanden orienterede om plan for december-mødet.


Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

128. (Lukket)
129. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 9. november 2022

Resume

Senior & Sundhedsudvalgets medlemmer skal godkende referatet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).