Senior & Sundhedsudvalget - 12-01-2021

Referat
Dato:
Tirsdag, 12 januar, 2021 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:
1. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen


2. Orientering fra Sundhedsberedskabet vedrørende Covid-19

Resume

Sundhedsberedskabet orienterer med denne sag, udvalget om sidste nyt i forhold til Covid-19 smitte i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

Generelt

Antallet af Covid-19 smittede i Faxe Kommune og i landet som helhed er fortsat højt. Dette kombineret med den engelske variant af virussen har betydet, at restriktionerne på landsplan er yderligere skærpet.


Smittede med Covid-19 blandt medarbejdere

Der har igen været enkelte nye smittetilfælde blandt medarbejdere, som straks er blevet inddæmmet gennem hurtigt opsporing af kontaktpersoner og inddæmning af samme.


Besøg på plejecentrene

Der er fortsat besøgsrestriktioner for besøg på plejecentrene.

Retningslinjerne for besøg på plejecentrene er dog ændret, således at de tre nærmeste pårørende kan besøge beboeren på plejecentret i dennes lejlighed. Dog kun maksimalt to besøgende af gangen. Øvrige pårørende kan gennemføre besøget udendørs.


Administrationen følger fortsat nøje de aktuelle retningslinjer.


Værnemidler

Der er fortsat de nødvendige værnemidler til rådighed.


Vaccinationer

Den 5. januar 2021blev vaccination mod Covid-19 af beboerne på kommunens plejecentre igangsat, og fortsatte ugen ud. Hjemmeboende ældre i risikogruppen (defineret i denne omgang af Sundhedsstyrelsen som +65årige borgere, der både modtager praktisk bistand og personlig hjælp) er blevet kontaktet af kommunen for en bekræftelse fra deres side, om de ønsker at blive vaccineret. De der ønsker vaccination, vil skulle møde op, på et af de af Region Sjælland udpegede vaccinationssteder, for at modtage vaccinen. Kommunen bistår med transport for de borgere, der har behov for det, ligesom enkelte borgere vil have behov for at blive vaccineret i eget hjem.


Det forventes, at medarbejdere med borgerkontakt på ældre-, sundheds- og dele af socialområdet snart vil blive tilbudt vaccinationen. Kommunen er ved at forberede oversigter over alle medarbejdere i målgruppen, som ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination. Personalet skal, ligesom hjemmeboende ældre, vaccineres på de af Region Sjælland udpegede vaccinationssteder.


Teststeder

Lokaliteterne på Faxe Sundhedscenter og i idrætshallen på Vesterled er godkendt som teststeder, og der er iværksat testning på begge to testcentre. Regionen har meddelt, at der vil være åbent for test hver dag (fordelt mellem de to testlokaliteter) i en periode efter jul, indtil det ikke længere vurderes at være nødvendigt.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

3. Godkendelse af gennemførelse af Ældrerådsvalg 2021

Resume

Hvert fjerde år skal der gennemføres valg til Ældrerådet. Det er byrådet, som har ansvar for at valget afholdes. Byrådet fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for valgets afholdelse, og Ældrerådet står med hjælp fra Centerstaben Sundhed og Pleje for den praktiske gennemførsel af valget. Baseret på erfaringerne fra Ældrerådsvalget 2017, er det Ældrerådets og administrationens indstilling, at Ældrerådsvalget 2021 igen afholdes som fremmødevalg. De samlede udgifter hertil udgør ca. 265.000 kr., der finansieres af Faxe Kommunes valgkonto, som administreres af Direktionssekretariatet. 

   

Sagsfremstilling

Hvert fjerde år skal der gennemføres valg til Ældrerådet. Det er byrådet som træffer beslutning om hvordan valget afholdes. Byrådet fastsætter, i samarbejde med Ældrerådet, regler for valgets afholdelse, og Ældrerådet stå,r med hjælp fra Centerstaben Sundhed og Pleje, for den praktiske gennemførsel af valget.

På baggrund af erfaringerne fra Ældrerådsvalget 2017, hvor valgdeltagelsen steg med 16 % til en samlet valgdeltagelse på 66,6 %, hvor man for første gang gennemførte valghandlingen samtidig med valget til kommune og region, ønsker Ældrerådet igen at gennemføre det kommende valg som fremmødevalg.

Såfremt det besluttes at gennemføre fremmødevalg, udarbejdes der en drejebog, som sendes til godkendelse i Ældrerådet og byrådet.

Ældrerådet besluttede på sit møde den 23. oktober 2020 at indstille, at Ældrerådsvalget 2021 gennemføres som et fremmødevalg.
UdgiftBeløbKMD, valgudskrivning, brevstemmeprotokol, digitale valglister på baggrund af 11.895 borgere over 60 år pr. 1. januar 2020
105.000 kr.


Indkøb af 7 håndscannere14.000 kr.


Info-materiale, brochurer, informationsmøder mv.25.000 kr.


Stemmesedler5.000 kr.


Valgkasser 7 stk. à 1000 kr.7.000 kr.


Diæter

7 valgsekretærer à 5000 kr. ifølge lokalaftale

(Administrativt personale)


7 stedfortrædere à 4000 kr. ifølge lokalaftale

(Administrativt personale)


28 tilforordnede à 850 kr.


6 personer pr. valgsted
35.000 kr.28.000 kr.23.800 kr.


Fortæring på valgdagen 42 x 30012.600 kr.


I alt265.400 kr.


De samlede udgifter til valget udgør således ca. 265.000 kr., der finansieres af Faxe Kommunes valgkonto, som administreres af Direktionssekretariatet.

Lovgrundlag


LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33.

Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om Ældreråd.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling


Centerstaben for Sundhed og Pleje indstiller, at Ældrerådsvalg 2021 gennemføres som et fremmødevalg.


Beslutning

Anbefalet med den bemærkning, at disponering og planlægning af bemandingen på valgstederne, vil ske i en tæt dialog med Ældrerådet i valgudvalget, ud fra Ældrerådets ønsker.


Fraværende: Ingen


4. Beslutning om afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi

Resume

Denne sag kommer til beslutning i Senior & Sundhedsudvalget, idet Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har inviteret regionens 17 kommuner til at deltage i en afprøvning af samarbejde om intravenøs behandling (IV-behandling - indføring af væske/medicin direkte i blodbanen via drop) i borgerens hjem.

Afprøvningen skal danne grundlag for en mulig permanent aftale. Center for Sundhed og Pleje ser positivt på afprøvningen og vil gerne deltage. Faxe Kommune har dog udfordringer med rekruttering af sygeplejersker og har i øjeblikket flere ubesatte stillinger, hvorfor indfasning i afprøvningen er afhængig af ansættelse af flere sygeplejersker.

Sagsfremstilling

På baggrund af COVID-19 situationen har Sundheds- og Ældreministeren rettet henvendelse til regioner og kommuner med opfordring til at indgå aftaler om intravenøs væskebehandling i kommunalt regi, således at færre borgere vil skulle indlægges på sygehus for at modtage behandling (brev fra Sundhedsministeren og svar fra Danske Regioner og KL vedlagt som bilag).

Region Sjælland inviterer derfor de kommuner, som ønsker det, til at deltage i en tidsbegrænset afprøvning af et samarbejde om intravenøs behandling (IV-behandling - indføring af væske/medicin direkte i blodbanen via drop) i borgerens hjem med afsæt i Region Nordjyllands tværsektorielle samarbejdsaftale, der bl.a. indebærer en fordeling af finansieringen på 70/30 mellem region og kommuner. (Henvendelse fra Region Sjælland til kommunerne i regionen er vedlagt som bilag).

Opgaveglidning
Den løbende udvikling gennem de senere år, hvor borgerne i stigende grad behandles i deres nærområde (det nære sundhedsvæsen), flytter opgaver fra regionalt til kommunalt regi. Det sker ofte uden, at der er klarhed over eller aftaler for ansvar og finansiering i opgaveløsningen. Det betyder, at kommunerne ofte løser opgaver for sygehus/region uden sikkerhed for finansiering m.v. Opgaver og vilkår kan være forskelligt fra sygehus til sygehus og fra kommune til kommune.

Denne udvikling skaber en ny praksis i opgaveløsningen, som presser kommunernes planlægning og økonomi, fordi kommunerne påtager sig at løse opgaver, der reelt er regionens ansvar. Det gør kommunerne, når det er til gavn for borgerne. I forhold til IV-behandling i borgerens hjem eller i nærmiljøet har alle kommuner i KKR Sjælland erfaring med opgaver i større eller mindre omfang. Det betyder også, at alle kommuner har et ressourceforbrug til disse opgaver, hvor fx hjemmesygeplejen sørger for, at borgeren får væskebehandling og sikrer kommunikation om behandlingen med behandlingsansvarlig læge.

Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi
IV-behandling varetages efter ordination fra læge og på lægelig delegation og er en regional opgave. Opgaven kan i flere tilfælde også løses i det kommunale sundhedsvæsen, såfremt de nødvendige kompetencer og ressourcer er tilgængelige. Ved nogle typer IV-behandling kan det være hensigtsmæssigt at modtage behandling i eget hjem. Nogle borgere og deres pårørende kan oplæres til selv at varetage behandlingsopgaverne i hjemmet, men nogle grupper af ældre og svagelige borgere vil have brug for, at behandlingsopgaverne i hjemmet udføres af sygeplejerske. IV-behandling er, jf. Kvalitetsstandard for Kommunale Akutfunktioner, en kan-opgave for kommunerne. Det vil sige, der er ikke fra statens side krav om, at kommunerne skal kunne varetage IV-behandling.

Konkret om afprøvningen
Afprøvningen forventes at løbe over et halvt år og det er frivilligt, om den enkelte kommune ønsker at indgå i samarbejdet. Regionen vil forventeligt tilbyde den fornødne undervisning til de kommunale sygeplejersker, der ikke har en ajourført viden om intravenøs behandling.

Administrationen har talt med regionen, der fortæller, at når der er overblik over, hvilke kommuner der ønsker at deltage, vil der blive nedsat en arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter, herunder sundhedsfaglige repræsentanter fra den kommunale praksis, der skal udarbejde et kommissorium for afprøvningen. Her vil man blandt andet drøfte, hvilke mere konkrete IV-behandlingsopgaver, estimeret ressourceforbrug, takster m.v., der skal indgå i afprøvningen. Styrelsen for Patientsikkerhed er ligeledes relevant for dette arbejde. På baggrund af afprøvningens resultater, viden og erfaring fra afprøvningen, udarbejdes der efterfølgende en konkret samarbejdsaftale.

Center for Sundhed og Pleje i Faxe Kommune
Sygeplejeenheden i Faxe Kommune hjemtager i forvejen borgere med IV-behandling. Sygeplejeenheden ser positivt på invitationen og vil gerne deltage i afprøvningen. Ligeledes vil sygeplejeenheden også gerne stille med en repræsentant til den regionale arbejdsgruppe. I løbet af 2020 har sygeplejeenheden dog været udfordret på rekruttering af sygeplejersker og mangler i øjeblikket flere sygeplejersker. Derfor vil den konkrete indfasning i afprøvningen afhænger af, at der ansættes det nødvendige antal sygeplejersker. Denne udfordring er drøftet med regionen, som giver mulighed for et løbende optag af kommuner i afprøvningen. Dermed er de nuværende rekrutteringsudfordringer ikke til hinder for at søge om deltagelse, men kan vurderes hen ad vejen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at estimere de økonomiske nettovirkninger for Faxe Kommune ved ordningen, idet en vurdering af dette ligger som en del af afprøvningsfasen. Ordningen vil på den ene side betyde en besparelse på medfinansieringen, grundet færre indlæggelser og på den anden side vil den medføre en øget udgift på lønninger, idet den større opgavemængde vil kræve behov for flere ressourcer i sygeplejeenheden. Jævnfør Region Nordjyllands samarbejdsaftale, forventes det, at ordningen vil rumme en finansieringsfordeling mellem Region og kommuner svarende til 70/30. I Region Nordjylland finansierer regionen et fast beløb pr. behandlingsforløb afhængigt af, hvilken tyngdekategori det pågældende forløb er placeret i. De konkrete kategorier og takster i Region Nordjylland er vedlagt som bilag. Da Faxe Kommune i forvejen varetager IV-behandling for nogle borgere, kan ordningen eventuelt betyde, at Regionen fremover finansierer 70% af disse forløb, som hidtil er blevet afholdt som en ren kommunal udgift. Idet medfinansieringen ligger udenfor servicerammen, kan forsøget påvirke servicerammen negativt.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at Faxe Kommune deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af samarbejde om IV-behandling i borgerens hjem, idet den konkrete indfasning i afprøvningen afhænger af, at der ansættes det nødvendige antal sygeplejersker.

Beslutning

Et flertal bestående af Camilla Meyer (A), Steen Andersen (A), Henrik Friis (F), Bente Abrahamsen (O), Dorthe Egede Borg (V) og Dorthe Adelsbech (V) godkender indstillingen, under forudsætning af, at der rekrutteres den tilstrækkelige sygeplejefaglige bemanding, så deltagelsen ikke får indflydelse på den øvrige hjemmesygepleje i forhold til borgerne.


Marianne Ørgaard (L) kan på nuværende tidspunkt, med baggrund i Covid-19 situationen, ikke støtte indstillingen.


Udvalget ønsker en løbende status på afprøvningens foreløbige resultater samt hvilke ressourcetræk, der har været i perioden med afprøvningen.Fraværende: Ingen.


5. Orientering om årsrapporter for uanmeldte tilsyn 2020

Resume

Årsrapporten for uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre og frit-valgsområder (leverandører af hjemmehjælp) er blevet udarbejdet af PowerCare. Årsrapporten bliver årligt fremlagt til orientering for Senior & Sundhedsudvalget. Seneste årsrapport er blevet fremlagt den 25. februar 2020. Det er tilsynets samlede vurdering for 2020, at såvel plejecentre som leverandører af hjemmepleje er meget velfungerende, idet der dog peges på enkelte udviklingsområder.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages der uanmeldte tilsyn på kommunernes plejecentre, leverandører af hjemmepleje og leverandør af ridefysioterapi. De uanmeldte tilsyn gennemføres ved en ekstern virksomhed, PowerCare. PowerCare har udarbejdet en årsrapport for tilsyn på plejecentrene og en årsrapport for frit-valgsområderne (hjemmehjælp). Begge årsrapporter er vedlagt som bilag til denne sag, men de overordnede konklusioner i årsrapporterne er samlet nedenfor.

I forlængelse af gennemgangen af årsrapporterne for 2020 skal Senior & Sundhedsudvalget desuden udpege fokusområder for tilsynene i 2021.2021 (jf. efterfølgende sag på dagsordenen).


I 2020 var fokusområderne:


 • Mad og aktiviteter
 • Livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed
 • Livshistorier og klippekortsordningen (for hjemmeboende borgere)
 • Opfølgning på anbefalinger fra sidste års tilsyn


Årsrapport 2020, plejecentre

Det er tilsynets samlede vurdering, at alle ni plejecentre er meget velfungerende, og at mange af dem har forbedret deres indsats siden 2019. Blandt andet fremhæver tilsynet følgende:

 • Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes målrettet og kvalificeret med de vedtagne kvalitetsstandarder, værdighedspolitikken, sundhedsfaglig dokumentation samt fokusområderne for 2020.
 • Alle ni plejecentre var præget af en høj faglighed og en stor viden om borgerne, hvilket har været ekstra vigtigt i år grundet Corona, hvor personalets hverdag har været uforudsigelig og kompleks.
 • Beboere og pårørende gav udtryk for, at de blev mødt med respekt og omsorg.


Generelle anbefalinger til yderligere læring

 • Tilsynet anbefaler, at livshistorien indarbejdes mere i hverdagen og mere detaljeret, evt. i en fast ramme.
 • Corona har fyldt meget på plejecentrene i 2020, og det har krævet mange ressourcer at leve op til de skiftende retningslinjer og den meget forandrede hverdag for beboerne.
  Tilsynet anbefaler i den sammenhæng, at der holdes øje med forskningsprojekter og undersøgelser, omhandlende konsekvenser af Coronakrisen indenfor ældreplejen, for at drage viden og læring heraf.


Årsrapport 2020, Frit-valgsområde

Det er tilsynets samlede vurdering, at alle leverandører er meget velfungerende. Blandt andet fremhæver tilsynet følgende:

 • Der arbejdes målrettet og kvalificeret med de vedtagne kvalitetsstandarder, værdighedspolitikken og de udstukne fokusområder.
 • Medarbejderne kunne fagligt redegøre for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt for borgernes vaner, og der var en god og sammenhængende dokumentation.
 • Alle leverandører har en høj grad af værdighed i deres tilgang til både faget, kolleger og borgere. Dette opleves gennem sproget i hverdagen, sproget i dokumentationen og sproget mellem kolleger. Borgernes fortællinger understøtter også dette.


Generelle anbefalinger til yderligere læring

 • Der ses fortsat en udfordring i forbindelse med forebyggende ernæringsindsats hos alle leverandørerne. Dette bør sikres og inkludere en struktureret screening samt løbende opfølgning.
 • Der kan fortsat arbejdes med livshistorier, herunder indhentning af livshistorie samt implementering af livshistorier i hverdagens indsatser.
 • Corona har fyldt meget i ældreplejen i 2020, og det har krævet mange ressourcer at leve op til de skiftende retningslinjer.
  Tilsynet anbefaler i den sammenhæng, at der holdes øje med forskningsprojekter og undersøgelser omhandlende konsekvenser af Coronakrisen indenfor ældreplejen, for at drage viden og læring heraf.


Handlinger i forhold til anbefalingerne i årsrapporten

Der er løbende udarbejdet handleplaner for de konkrete anbefalinger, som de enkelte tilsyn har medført, og tilsynet vil også i 2021 have fokus på, at handleplanerne efterleves.


Fokuspunkterne Livshistorie og Ernæringsindsats er gennemgående for de fleste enheder som fokuspunkter, der bør arbejdes videre med. Derfor foreslår administrationen, at begge indgår som generelle fokusområder for tilsynet i 2021. Faxe Kommune har udarbejdet en procedure for ernæringsindsatsen, som bør følges, og som både ledere og alle relevante medarbejdere skal kende og kunne arbejde med. I forbindelse med budgetaftalen for 2021 er der desuden afsat midler til ansættelse af en kostfaglig vejleder, som skal fastholde fokus på de ældres ernæring og den livskvalitet, som et nærende, sundt måltid mad giver. Faxe Kommune arbejder med FSIII, og her indgår Livshistorie og hvad punktet skal indeholde i journalsystemet CURA. For alle områder, hvor disse fokuspunkter ikke er implementeret tilstrækkeligt, indgår det i enhedernes handleplaner, at der skal lægges et yderligere fokus herpå. Det indebærer bl.a., at der skal indhentes livshistorie og opstartes ernæringsindsats ved indflytning eller opstart i hjemmeplejen, og at der løbende følges op på disse.


Der vil løbende blive fulgt op på aktuelle forskningsprojekter og undersøgelser, omhandlende konsekvenser af Coronakrisen på længere sigt inden for ældreplejen, med det formål at drage viden og læring, hvor det kan være relevant.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83, 83a, 86 og 151.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at årsrapporterne for de uanmeldte tilsyn tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

6. Godkendelse af fokuspunkter for tilsyn 2021

Resume


I forbindelse med de uanmeldte tilsyn for kommunens plejecentre, frit-valgsområder og ridefysioterapi er der årligt mulighed for, at udvalget kan angive ét eller flere fokusområder for det kommende års tilsyn. Administrationen har fem forslag til fokusområder for 2021, som lægges op til udvalget til godkendelse.


Sagsfremstilling

I henhold til Serviceloven, foretages der hvert år uanmeldte tilsyn på de kommunale plejecentre og hos leverandører af hjemmepleje. Tilsynet har fokus på de kommunale opgaver, om der leves op til de politiske vedtagne kvalitetsstandarder, samt om Værdighedspolitikken efterleves. Der er mulighed for at angive et eller flere fokusområder for tilsynene.

Administrationen har følgende forslag til fokusområder i 2021:

God Kommunikation og sprogbrug

Borgerne skal føle sig respekteret og værdigt behandlet, når de bor på et af kommunens plejecentre eller modtager ydelser i hjemmet. Derfor foreslår administrationen, at der i 2021 er særligt fokus på god sprogbrug og kommunikation mellem medarbejderne og borgerne. God sprogbrug og kommunikation omhandler den måde medarbejderne taler til og om borgerne, og skal tage udgangspunkt i en grundlæggende respekt og anerkendelse, uanset hvilken livssituation borgeren befinder sig i.


Kvalitetsudvikling og læring

Der forslås et fokus på kvalitetsudvikling og læring i tilsynene for 2021. Det omfatter både, at der konkret følges op på tilsynets anbefalinger for 2020 for enheden. Men også et mere generelt fokus på, at der i enheden arbejdes systematisk med udvikling og læring, fx på baggrund af utilsigtede hændelser, og at medarbejdernes kompetencebehov løbende afdækkes med henblik på at sikre, at alle opgaver altid varetages på kvalificeret vis.


Aktiviteter

Klippekortsordningen bør fremgå af journalerne hos de borgere, som er visiteret til dette og personalet skal kunne spotte hvilke borgere, i eget hjem, der evt. kan have behov og glæde af ordningen. Der bør være fokus på, at borgerene og pårørende er orienteret om ordningen, og hvordan de kan bruge den. Det kan fx ske ved at komme ud og deltage i aktiviteter og derved kunne mindske ensomhed samt til at bevare fysiske og kognitive færdigheder. Det skal fremgå af journalerne, hvorledes ordningen bliver brugt hos den enkelte. På plejecentrene skal aktiviteter og ensomhedsforebyggelse ligeledes fremgå af journalerne, og beboerne skal være orienteret om disse indsatser. Aktiviteterne skal kunne tilpasses borgernes behov, og kan være af forskellige grad alt efter den enkeltes behov.


Ernæringsindsats

For at forebygge funktionsbegrænsninger og hospitalsindlæggelser som følge af fejlernæring, skal der være særlig fokus på ernæringsindsats og løbende screening af borgere. Der har i 2020 været fokus på dette i tilsynene, men der er fortsat et behov for dette fokus. Faxe Kommunes procedure for ernæringsindsats skal altid følges. I alle enheder bør der konsekvent vurderes ernæringstilstand og opstilles mål for ernæringsindsatserne, som tydeligt skal fremgå af journalerne og besøgsplanerne, ligesom der løbende skal følges op på de opstillede mål.


Livshistorie

Livshistorie har været et fokuspunkt i 2020, men det er gældende for de fleste enheder, at der fortsat er plads til forbedring. Livshistorie styrker de relationelle bånd mellem borger og personale, og er et vigtigt arbejdsredskab især under Coronakrisen, hvor hverdagene har været mere komplekse og hvor relationerne til de pårørende har været mere begrænset end ellers. Kendskab til livshistorie sætter borgerne i centrum, og kan give personalet inspiration til aktiviteter, gøremål og indretning. Det kan give et bedre udgangspunkt for at levere pleje og praktisk hjælp af høj kvalitet. Fokus skal fortsat være på at få borgernes livshistorie dokumenteret, samt hvordan personalet følger op på livshistorie og inkluderer denne viden i deres daglige arbejde med borgeren.


Lovgrundlag

Servicelovens § 83, 83a, 86 og 151.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling


Center for Sundhed og Pleje indstiller, at fokuspunkterne for de kommunale tilsyn i 2021 godkendes.Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

7. Orientering om projekt forebyggelse af blærebetændelser

Resume

Center for Sundhed og Pleje orienterer udvalget om, at der igangsættes et afprøvningsprojekt i 2021. Projektet har til hensigt at forebygge blærebetændelser og nedsættes antibiotikaforbruget på plejecentre og i hjemmeplejen. Projektet vil starte som et afprøvningsprojekt på to plejecentre og derefter udrulles det til alle centre og hjemmeplejen. Det drejer sig om et stort antal medarbejdere, der skal undervises og derfor afhænger gennemførelsen blandt andet af udviklingen i forhold til corona. Udvalget vil blive forelagt evalueringen af afprøvningsprojektet.


Sagsfremstilling

Projektet er opstået på baggrund af inspiration fra Guldborgsund Kommune, hvor man med en relativ beskeden indsats, har opnået gode resultater. Der er ikke mange indlæggelser med blærebetændelse i Faxe Kommune, men borgerne kan jo have blærebetændelse uden at blive indlagt. Der er intet, der på nuværende tidspunkt tyder på, at blærebetændelser er hyppigere i Faxe Kommune end andre steder, men kan det antal, der viser sig ved registreringen nedsættes, er det selvfølgelig yderst relevant. Derfor er der også stor interesse fra medarbejdere og ledere for projektet.


Projektet

Projektet vil løbe som et afprøvningsprojekt over 3 måneder på to plejecentre med opstart i februar 2021 og vil omfatte cirka 80 medarbejdere. Derefter skal projektet udrulles til alle plejecentre og hjemmeplejen, som i alt omfatter yderligere 400 medarbejdere. Derfor afhænger udrulningen blandt andet af, hvordan corona situationen udvikler sig. Alle medarbejdere vil gennemgå undervisning i hygiejne og forebyggende tiltag i relation til blærebetændelse. Antallet af blærebetændelser og antibiotikaforbrug registreres løbende.


Udvalget vil blive forelagt evalueringen af afprøvningsprojektet.


Blærebetændelse

Blærebetændelse forekommer hyppigere hos kvinder over 60 år. Det skyldes, at immunsystemet ændrer sig og svækkes med årene, ofte kombineret med forskellige andre aldersbetingede forandringer. For eksempel kan faldet i østrogenproduktionen efter overgangsalderen gøre, at slimhinderne bliver tørre og tynde. Dermed bliver slimhinderne mere modtagelig for bakterier. Dertil kommer en række lidelser, der øger risikoen for blærebetændelse. Det er for eksempel sukkersyge, inkontinens, tidligere blærebetændelser, besvær med at tømme blæren og nedsunken blære.

Især ældre kvinder kan have blærebetændelse, uden at de har de mest almindelige symptomer fra urinvejene. Omvendt har ældre ofte bakterier i urinen, uden at de har symptomer på blærebetændelse, og uden at det skal behandles med antibiotika. Behandling med antibiotika er kun relevant, når der både er symptomer tilstede og bakterier i urinen. Statens Seruminstitut 2020.

Varmeskabe og urindyrkninger
Alle plejecentre fik i 2018 installeret varmeskabe til urindyrkninger på baggrund af et ønske fra medarbejdere og de faste læger på centrene. Det har sparet personalet tid på at transportere urinprøver til lægeklinikkernes laboratorier. Lægerne har undervist personalet i brugen af varmeskabe og aflæsning af prøvepladerne, ligesom lægerne fortsat ordinerer og betaler for prøvematerialerne på samme måde, som da urindyrkningerne blev foretaget på hos dem.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling


Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

8. Meddelelser

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om tilsynssag.

Camilla Meyer (A) spurgte til vikarsituationen i Hjemmeplejen.Fraværende: Ingen.


9. (Lukket)
10. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat af mødet 12. januar 2021

ResumeDigitalt underskriftsark af Senior & Sundhedsudvalgets møde den 12. januar 2021.Sagsfremstilling


Senior & Sundhedsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet ligger i First Agenda.


ØkonomiSagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen.