Senior & Sundhedsudvalget - 17-01-2022

Referat
Dato:
Mandag, 17 januar, 2022 - 16:00
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt


Fraværende: Ingen.

2. Konstituering af Senior & Sundhedsudvalget

Resume

Med denne sag skal Senior & Sundhedsudvalget skal konstituere sig med formand og næstformand.

Det udvalgsmedlem, der har længst anciennitet i byrådet for perioden 2022-2025, og er ældst, er Camilla Meyer (A).

Camilla Meyer leder mødet til og med valg af formand og næstformand.


Sagsfremstilling

Byrådet har på deres møde den 2. december 2021 foretaget konstituering for valgperioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Herefter består Senior & Sundhedsudvalget af følgende 7 medlemmer:


Lars Folmann (O)

Dorthe Adelsbech (V)

Helle Lysholm (V)

Pia Backquist (D)

Camilla Meyer (A)

Steen Andersen (A)

Ivan Flændsdal (F).

Senior & Sundhedsudvalget skal konstituere sig med formand og næstformand.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget konstituerer sig med formand og næstformand.

Beslutning

Sten Andersen (A) ledte mødet frem til konstitueringen.


Lars Folmann (O) blev valgt som formand

Camilla Meyer (A) blev valgt som næstformand


Fraværende: Ingen


3. Forretningsordenen for Senior & Sundhedsudvalget 2022 - 2025

Resume


Senior & Sundhedsudvalget skal beslutte deres forretningsorden.


Sagsfremstilling

Forretningsordenen fastsætter bestemmelser om, hvordan udvalgets møder skal afvikles, såsom indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.


Som bilag er vedlagt forslag til forretningsorden for Senior & Sundhedsudvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at forretningsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

4. Godkendelse af delegations- og kompetenceplan

Resume

Delegations- og kompetenceplaner anvendes til at skabe klarhed over rollefordelingen mellem byrådet, udvalgene og det administrative niveau, så der er overblik over, hvem der træffer hvilke beslutninger og afgørelser. De er tænkt som et opslagsværk for politikere og medarbejdere.

Med denne sag skal Senior & Sundhedsudvalget godkende delegations- og kompetenceplanen for udvalgets område.


Sagsfremstilling

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle sager, og en række myndighedsområder er derfor i styrelsesvedtægten fordelt til de politiske udvalg.


Derfra delegeres en række opgaver videre til administrationen, hvilket skal godkendes af udvalget.

Der sker i høj grad delegation fra politisk til administrativt niveau, således at politikerne kan arbejde med politikskabelse og resultatstyring, og administrationen behandler sager og træffer beslutning om administration af lovgivning og enkeltsager, når der ikke er delegationsforbud.


Helt overordnet er det Senior & Sundhedsudvalget, der fastlægger politikker, planer, kvalitetsstandarder, serviceniveauer og overordnede principper og regler inden for eget kompetenceområde, og udvalget træffer beslutninger i sager, der skønnes at have væsentlig økonomisk eller politisk betydning.

Center for Social, Sundhed og Pleje tager sig til gengæld af alt det administrative for en hurtig afvikling af sagerne af hensyn til borgerne og erhvervslivet.


Delegationsplanen nævner primært de beslutninger, som skal træffes i udvalg eller byrådet. Alt, der ikke er nævnt i planen, er således delegeret til administrationen.


Udvalget kan til enhver tid trække delegationen tilbage.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at delegations- og kompetenceplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt


Fraværende: Ingen

5. Godkendelse af mødeplan for 2022

Resume

Der er udarbejdet et revideret forslag til den politiske mødeplan for 2022, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.


I den reviderede mødeplan er der byttet om på nogle af fagudvalgenes mødedage, alle fagudvalgsmøder afholdes på tre efterfølgende dage, og der er lagt mødetidspunkter ind med opstart henholdsvis kl. 16 og kl. 19 alle dage. Det forrige Senior & Sundhedsudvalg godkendte den foreløbige mødeplan for 2022 på mødet den 8. juni 2021.


Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget skal godkende den reviderede mødeplan for udvalgets møder.

Mødeplanen for 2022 ligner 2021, hvor afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne afholdes henover 3 uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.

Udvalgets møder foreslås afholdt således, at:

  • Udvalget holder sine møder på onsdage (som hovedregel).
  • Møderne afholdes i tidsrummet kl. 16.00 -19.00.
  • Møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev.


Alle de politiske møder foreslås afholdt i følgende tidsrum (som hovedregel):


Mandage:

Kl. 16.00 - 19.00 Socialudvalget

Kl. 19.00 - 22.00 Beskæftigelses & Integrationsudvalget


Tirsdage:

Kl. 16.00 - 19.00 Teknik & Miljøudvalget

Kl. 19.00 - 22.00 Plan & Kulturudvalget


Onsdage:

Kl. 16.00 - 19.00 Senior & Sundhedsudvalget

Kl. 19.00 - 22.00 Børn & Læringsudvalget


Økonomiudvalget afholder møder på onsdage kl. 15.30 i ugen efter fagudvalgsmøder.


Byrådet afholder møder på torsdage kl. 18.30 i ugen efter økonomiudvalgsmødet.


Alle fagudvalg, økonomiudvalget og byrådet behandler mødeplanen på deres møder i januar 2022.

På sagen er vedhæftet forslag til politisk mødeplan 2022.

Mødeplanen for 2022 vedlægges som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt


Fraværende: Ingen

6. Introduktion til udvalgets område

Resume

Udvalget introduceres til Senior & Sundhedsudvalgets område.Sagsfremstilling

For at sikre et godt afsæt for udvalgsarbejdet er der sammensat et introduktionsprogram for Senior & Sundhedsudvalget. Formålet er, at udvalget får et godt afsæt for sit virke i den nye valgperiode, at udvalget får viden om opgaverne, herunder udvikling af området.


På mødet den 17. januar 2022 får Senior & Sundhedsudvalget en generel introduktion til udvalgsområdet, herunder budget og organisering.


På de efterfølgende møder vil udvalget blive introduceret til myndighedsområdet, hjemme- og sygeplejeområdet, ældre- og plejeboligområdet, sundhedsområdet samt demensområdet.


Som en del af introduktionsprogrammet er der planlagt besøg på kommunens plejehjem hen over året. Administrationen anbefaler, at besøgene ligger i forlængelse af de ordinære udvalgsmøder, så der afsættes en time fra klokken 15-16 til rundvisning og introduktion til det pågældende plejecentre. Af hensyn til transport vil det ordinære møde udvalgsmøde blive afholdt på den pågældende lokalitet. Det er frivilligt for udvalgsmedlemmerne at deltage i besøgene på plejecentrene.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at introduktionen godkendes.

Beslutning

Administrationen fremlægger alternative forslag til besøgsmodeller på kommende møde.

Orientering om det nære sundhedsvæsen fremlægges på det førstkommende møde.


Fraværende: Ingen

7. Godkendelse af Tilsynspolitik 2022

Resume

Senior & Sundhedsudvalget skal årligt følge op på kommunens tilsynspolitik for ældreområdet og godkende Tilsynspolitikken. Tilsynspolitikken var til godkendelse på udvalgsmødet i december, hvor der var enkelte kommentarer. Disse er nu blevet indskrevet i politikken og den fremlægges til endelig godkendelse.


Sagsfremstilling

I henhold til serviceloven skal kommunalbestyrelsen årligt følge op på tilsynspolitikken og herunder foretage sig de nødvendige justeringer.

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning i forhold til de ydelser borgerne modtager. Tilsynet skal medvirke til at sikre, at kommunale og private leverandører lever op til lovens bestemmelser og de kommunalt vedtagne kvalitetsstandarder. Der er fokus på, at der er overensstemmelse mellem den visiterede hjælp, og den hjælp borgeren får, samt kvaliteten i den hjælp, der leveres.

Nye ændringer

På udvalgsmødet i december efterspurgte udvalget, at politikken i højere grad beskrev formålet med de forskellige typer af tilsyn, herunder lærings- og kvalitets aspektet. Konsulentfirmaet BDO, som i 2022 skal foretage tilsynene, har efter udvalgsmødet i december ligeledes kommenteret på tilsynspolitikken. De har haft en enkelt rettelse vedrørende aspektet i, at der ikke er tale om et uanmeldt tilsyn, hvis en værge bliver informeret om tilsynet på forhånd. Udvalgets og BDO's bemærkninger er imødekommet, og er i bilaget markeret med rødt.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at Tilsynspolitikken godkendes.

Beslutning

Udvalget tager Ældrerådets bemærkning til efterretning.


Godkendt


Fraværende: Ingen

8. Orientering om uanmeldt tilsyn hos Egebjerg Rengøring

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om uanmeldt tilsyn hos Egebjerg Rengøring. Tilsynets vurdering er tilfredsstillende. Tilsynet har anbefalinger under personfølsomme oplysninger. Deres procedure herunder er blevet ændret efter tilsynet. Egebjerg Rengøring har efterfølgende, og uafhængigt at tilsynet, opsagt deres kontrakt med Faxe Kommune, grundet for få borgere.


Sagsfremstilling

Der foretages årlige uanmeldte tilsyn hos de kommunale plejecentre, leverandører af hjemmeplejen og ridefysioterapi efter Servicelovens § 83, 83a og 151. I 2021 bliver tilsynene gennemført af den eksterne virksomhed PowerCare. I det efterfølgende redegøres der for tilsyn hos den private leverandør Egebjerg Rengøring. Tilsynets vurderinger falder ind under én af følgende kategorier: Særdeles tilfredsstillende, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende.


Egebjerg Rengøring har haft besøg den 10. oktober 2021. Tilsynet konkluderer, at Egebjerg Rengøring lever op til lovgivning, værdighedspolitik, de kommunale kvalitetsstandarder og fokuspunkter på tilfredsstillende vis.


Borgerne giver udtryk for, at deres rengøring er planlagt i samarbejde med dem, og at de er meget tilfredse med det arbejde, der bliver udført. Medarbejderne kommer som aftalt, og de tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, som inddrages i rengøringen. Hjemmene fremstår rene og vedligeholdte. Medarbejderne kontakter visitationen, hvis de oplever ændringer i borgernes tilstand.


Tilsynet har anbefalinger under personfølsomme oplysninger. Medarbejderne får tilsendt en kopi af bevillingen på deres private mail, som de efterfølgende printer og har med i bilen. Der ligger ikke samtykke fra borgerne med henblik på opbevaring af personlige oplysninger i Egebjerg Rengørings egen app, som medarbejderne har adgang til.


På baggrund af dette, anbefaler tilsynet, at Egebjerg Rengøring:

  • omgående stopper proceduren med at sende personfølsomme oplysninger på medarbejderens private mail
  • ikke tillader medarbejderen at køre rundt med personfølsomme oplysninger i bilen
  • laver en procedure for, hvordan Egebjerg Rengøring fremover indhenter samtykke til opbevaring af oplysninger om borgerne i app’en hos hver enkelt borger
  • indhenter samtykke fra de berørte borgere
  • orienterer sine med medarbejdere om gældende GDPR-regler
  • udarbejder en procedure, der er i overensstemmelse med gældende GDPR-regler og som kan godkendes af Faxe kommune, før den iværksættes.


Visitationen i Faxe Kommune har påtalt det overfor Egebjerg Rengøring, der har ændret procedure. Egebjerg Rengøring har efterfølgende opsagt deres kontrakt med Faxe Kommune fra 1. december 2021. Det skyldes, at Egebjerg Rengøring med deres 16 kunder i kommunen, har for få kunder i forhold til, hvad der kan betale sig for dem, da de er fysisk beliggende i Nykøbing Sjælland.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt


Fraværende: Ingen

9. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om bestyrelser på Solhavecentret og Grøndalshusene

Senior og Sundhedsudvalget fik en status på etableringen af bestyrelser på Solhavecentret og Grøndalshusene på udvalgets møde den 7. december 2021(punkt 152). Siden sidste møde har Solhavecentret modtaget yderligere to tilmeldinger til at deltage i bestyrelsen og er dermed oppe på fem frivillige i bestyrelsen. På Grøndalshusene har administrationen også modtaget tilkendegivelser fra yderligere interesserede. For at sikre så bredt felt som muligt vil administrationen på ny annoncere efter frivillige på Grøndalshusene, og vil blandt andet involvere det nye Ældreråd i processen. Fristen for at melde sig som frivillig til bestyrelsesarbejdet på Grøndalshusene vil være i februar 2022. Senior & Sundhedsudvalget vil få en status på den nye rekruttering på mødet i marts 2022. Administrationen vil evaluere bestyrelsesarbejdet efter et år og såfremt evalueringen er positiv, vil ordningen kunne udbredes til samtlige plejecentre i kommunen. Udvalget vil få forelagt en særskilt sag herom.


Meddelelse om status på hjemmeplejen

Center for Social, Sundhed og Pleje giver en mundtlig orientering om status på hjemmeplejen.


Meddelelse om tilskud fra Socialstyrelsen til faste teams i hjemmeplejen

Administrationen har fået besked om, at vi er blevet tildelt 10,8 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til faste teams i ældreplejen. Der var i alt kommet 69 ansøgninger og 25 kommuner, der har fået tildelt midler.

Der kommer senere en sag på i udvalget, med yderligere orientering om projektet.


Meddelelse om Kommunernes Landsforening (KL's) Social- og Sundhedspolitiske topmøde 24. - 25. maj 2022

Administrationen opfordrer udvalgets medlemmer til at deltage i denne konference, og I kan allerede nu reservere datoerne.

Udvalget bliver orienteret om tilmelding når, der kommer meddelelse om det fra KL.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior og Sundhedsudvalget

Beslutning

Administrationen orienterede om ulykke i forbindelse med brand og som har haft dødeligt udfald, herunder hvordan der bliver arbejdet med brandsikker bolig. Udvalget ønsker en sag på et kommende møde om, hvordan der bliver arbejdet med brandsikker bolig.


Administrationen orienterede om, at der på først kommede møde er en sag vedrørende nyt fælles hjælpemiddeldepot som §60-selskab.


Udvalget ønsker at blive orienteret om nuværende og kommende udfordringer med tandplejens kapacitet herunder ny lovgivning.


Fraværende: Ingen


10. (Lukket)
11. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat af 11. januar 2022

Resume

Senior & Sundhedsudvalget skal godkende referatet fra mødet.Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.


Økonomi

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Senior & Sundhedsudvalget indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen