Senior & Sundhedsudvalget - 20-08-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 20 august, 2019 - 17:00
Hent som fil:
74. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Godkendt.

75. Orientering om brandforebyggelse i Hjemmeplejen

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget ønskede på udvalgsmødet den 25. juni 2019, at der på det kommende møde, skulle fremlægges en sag om forebyggelse af brand på plejecentrene.

Brandsikkerhed på plejecentrene

På baggrund af en undersøgelse foretaget af NIRAS konsulenterne på vegne af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen om brandsikkerhed i såvel kommunale som private boliger, hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere, har Center for Ejendomme bidraget med en undersøgelse af boligerne i kommunen.

Undersøgelsen viser, at kommunen har nogle bygninger, der er blandt de institutioner, der ikke har sprinkleranlæg og , hvor der er soverumsafsnit på tilsammen over 1000m2 og / eller er indrettet i bygninger i mere end én etage.

Forholdet gør sig gældende i tre bygninger :

 •   Kildebo
 •   Lindevejscentret
 •   Hylleholtcentret

I notat fra Center for Ejendomme anbefales det, at der udskiftes nogle døre på de tre lokationer til døre, der har den rigtige brandmodstandsevne. Undersøgelsen giver ikke anledning til at etablere automatiske sprinkleranlæg i bygningerne, da det vurderes, at det ikke vil skærpe sikkerheden væsentligt.  Dog skal bygningsmyndigheden, meddele dispensation fra bestemmelserne om sprinkling.

Efter kommunens gennemgang af bygningerne er der i brev d. 27. juni 2019 til Faxe Ældreboligselskab gjort opmærksom på, at kravet om et antal døre mellem brandsektioner ikke helt efterlever sektionskravet og at dette snarest skal rettes.

Det vurderes at medarbejderne i dagligdagen følger de arbejdsgange og instrukser, der er gældende. Den seneste brændhændelse viste, at de pågældende medarbejdere havde styr på deres rolle og kendte til de arbejdsgange, der skulle iværksættes.

Læring af hændelsen

Læring af hændelsen har givet anledning til at lavpraktiske arbejdsmetoder afprøves. Blandt andet brug af vandslange til dagligdags gøremål, sådan at det ikke virker ”farligt” at bruge den ved brandhændelser. Metoden er anbefalet af Brand og Redning.  Se bilag for øvrige tiltag.

Af andre forebyggende indsatser, der involverer medarbejderne er rådgivning af borgere i forhold til rygestop. I den forbindelse undervises medarbejderne af en sundhedsfremmekonsulent i ”Very Brief advice” (VBA),

Formålet med en VBA-samtale er

 •   at møde borgeren positivt og anerkendende
 •  at skabe kendskab til rygestoptilbuddene og deres gode effekt
 •  at henvise borgeren til konkrete rygestoptilbud, hvis borgeren ønsker det.

Som noget nyt arbejdes der på, at alle medarbejderne 1 x årligt skal tage e-learningkurset on line, ”Brandparat” som Beredskabsstyrelsen står for.

Kurset består af 15 spørgsmål og varer ca. 40 min.


Læring tilvejebringes også igennem  brandøvelser, som gennemføres efter gældende regler og forskrifter.


Forebyggende hjælpemidler

Der findes i dag en lang række hjælpemidler, der kan have en forebyggende effekt ved brand og for at undgå brand.

Da borgerne ikke har et retskrav på at få dette bevilget, har Visitation Pleje ingen rolle i forbindelse med tildeling af forebyggende hjælpemidler.


Al rådgivning af borgerne sker derfor i inde- og udekørende grupper i hjemmeplejen.

De forebyggende tiltag kan, efter den rette vejledning, foretages og indkøbes af borgeren selv.

Forebyggende hjælpemidler kan f.eks. være

 • rygeforklæde og rygetæppe
 • brandhæmmende gulvbelægning
 • røgalarm med blink eller vibrator, serieforbundne røgalarmer, røgalarm med alarmoverførsel
 • mobile sprinkleranlæg / slukningsanlæg
 • mindre brandslukkere
 • brandhæmmende imprægneringsmaterialer
 • brandhæmmende sengetøj

Deltagelse i ekstern kampagne

TrygFonden gennemfører forskellige kampagner, som har til formål at sikre borgere mod brand. Faxe Kommune har tidligere deltaget i TrygFondens kampagne ”Red Farmor”.


Baggrunden for kampagnen er, at de ældre er blandt dem, der har færrest røgalarmer i deres hjem, men de er også den gruppe, der er mest udsat for at omkomme ved brand. Samtidig opfordres danskerne til at give ældre familiemedlemmer en røgalarm og sætte den op for dem.

Kommunen stillede medarbejderressourcer til rådighed for opsætning af røgalarmer hos sårbare ældre.


Beredskabsstyrelsen kører sammen med Kommunernes Landsforening  tiltaget "Brandsikker bolig" , hvor deltagelse overvejes (se bilag)


Statistik

Beredskabsstyrelsen overvåger løbende antallet af dødsbrande og omkomne ved brand.

Statistikken for de seneste 10 år (2008-2017) viser, at der i gennemsnit er omkommet 70 personer ved 68 dødsbrande pr. år i hele landet.

I samme periode har der i kommunen været gennemsnitlig én dødsbrand årligt. Tallet dækker alle aldersgrupper og dermed også almindelige private familieboliger.

Lovgrundlag

Beredskabsloven, samt bekendgørelse om brandtilsyn nr. 1000 af 29/06 2016.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Indstilling

Center for Sundhed og Plejer indstiller, at sagen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget ønsker, at de påbudte udskiftninger af døre på plejecentrene er gennemført, og en tilbagemelding til udvalget på dette.

Der skal forelægges et forslag om yderligere forebyggende tiltag til et kommende udvalgsmøde.

Udvalget ønsker, at der gøres brug af "Brandsikker Bolig".


Godkendt med ovenstående tilføjelser.

76. Orientering om personsag (Lukket)
77. Status på HPV vaccine i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet den 25. juni 2019 bedt om en orientering om de tiltag Faxe Kommune gør i forhold til HPV vaccinering af unge.


I følge DR Nyheder er kun 51 % af pigerne på årgang 2004 færdigvaccineret for HPV.

Dette giver en særlig høj risiko for senere tilfælde af blandt andet livmoderhalskræft, analkræft og kønsvorter i kommunen.


I følge tal fra Statens Serum Institut er flere piger på årgang 2005 i kommunen færdigvaccineret  i forhold til landsgennemsnittet. 

Samme tendens kan ses for piger af årgang 2006, idet der på nuværende tidspunkt er 31 % af pigerne, der er færdigvaccineret. På landsplan er 29% af årgang 2006 færdigvaccineret.


I forbindelse med forespørgslen om, hvordan vi sikrer at flere børn og unge tager imod tilbud om HPV vaccine og bliver fuldt vaccineret, kan følgende oplyses:

 

 • Sundhedsplejen drøfter/vejleder og anbefaler alle familier at følge Børnevaccinationsprogrammet. Det gøres ved hjemmebesøg i barnets første leveår.  Ved indskolingsundersøgelsen spørges alle forældre om barnets vaccinationsstatus og ved mangel på vaccinationer henvises til egen læge.

 • I 6. klasse tilbydes alle elever en sundhedssamtale hvor HPV vaccination drøftes med eleven. Yderligere info om HPV vaccination sendes til alle elever og forældre over skolernes intra. Indholdet af skrivelse ændres til også at omfatte drengene samt konsekvenserne for både piger og drenge for manglende vaccinationer, HPV1 og HPV2. Der tages telefonisk kontakt til forældrene ved tvivlspørgsmål efter sundhedssamtalen.

 • I 8. klasse tilbydes alle børn en udskolingsundersøgelse, hvor sundhedsplejen er opmærksom på elevens vaccinationsstatus og kontakter hjemmet, ved tvivlspørgsmål.

 • Mere ”reklame” på skolerne for HPV vaccine i form af plakater og let tilgængeligt informationsmateriale.

 • Et par af sundhedsplejerskerne uddannes til vaccinationsambassadører, og indgår i udarbejdelse af strategi og er vidensbank for området. Der tildeles kommunerne økonomisk kompensation via bloktilskud.

 • Kontakt og samarbejde med praksiskoordinator – herunder opmærksomhed på hvilke tiltag praksislægerne kan have.

 • Kræftens Bekæmpelse afholdt sidste efterår et HPV informations arrangement på Sundhedscenteret og et lignende informations arrangement på Faxe Apotek. Arrangementet på Sundhedscenteret gentages i år.

 • Opslag på  Facebook om HPV vaccine.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for børn og undervisning indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


78. Beslutning om kontraktforlængelse med Lysholm Ridecenter

Sagsfremstilling

Kontrakten mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter, om levering af ridefysioterapeutisk træning, udløber den 31. december 2019. Sagen fremlægges idet Senior & Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om samarbejdet med Lysholm Ridecenter skal fortsætte.


Baggrund 

Tilbage i 2013 opsagde en ridefysioterapeut med ydernummer sit samarbejde med Lysholm Ridecenter hvilket gjorde, at der ikke længere kunne leveres vederlagsfri ridefysioterapi i kommunen. Det daværende Social- & Sundhedsudvalg besluttede at indgå et samarbejde med Lysholm Ridecenter, der ansatte en ridefysioterapeut, så der fortsat kunne udbydes vederlagsfri ridefysioterapi inden for kommunegrænsen. Den vederlagsfri ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter leveres på samme vilkår som de regionale tilbud.


Fordele og ulempler ved samarbejdet

Regionen godkendte i efteråret 2018 en ansøgning fra en ridefysioterapeut med ydernummer, der vil flytte sin praksis til Karise. Hvis samarbejdet med Lysholm Ridecenter bibeholdes vil borgerne kunne tilbydes ridefysioterapi i både den østlige og vestlige del af kommunen. Forkortet transporttid vil dermed gøre ridefysioterapi let tilgængeligt i Faxe Kommune.


Hvis samarbejdet ikke forlænges vil borgerne i Faxe Kommune være henvist til at benytte regionens tilbud uden for kommunen indtil ridecenteret i Karise åbner.


Det nye ridecenter forventes tidligst at kunne tages i brug i april 2020. Oprindeligt blev det stillet i udsigt, at ridecenteret ville åbne i sommeren 2019, men tidspunktet er siden blevet udskudt, og administrationen vurderer, at der fortsat er usikkerhed om, hvornår ridecenteret åbner.


Da det eksisterende tilbud om ridefysioterapi er kommunalt aftalt, er det kommunen, der er ansvarlig for at sikre, at ridefysioterapeuten lever op til de krav, der er fastsat i overenskomsten. Kommunen har årligt ført tilsyn med, Lysholm Ridecenter, hvilket har været administrativt krævende.


Faxe Kommune er den eneste kommune i Region Sjælland, der har indgået en sådan aftale med et ridecenter, og der er derfor ikke en veletableret praksis på området, vi kan læne os op ad.


Forbrug af ridefysioterapi i Faxe Kommune

Forbruget af ridefysioterapi i Faxe Kommune har været faldende de seneste år. Kommunen er uden indflydelse på omfanget af vederlagsfri ridefysioterapi, da det ene og alene er de praktiserende læger, der kan visitere til tilbuddet.Antal borgere fra Faxe Kommune der modtager ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter hver måned (gennemsnit)

2015

25,6

2016

25,6

2017

21,8

2018

21,2

2019 (den 1. januar - 31. marts)

20,7


Konklusion

På baggrund af ovenstående konkluderes at:

 • Serviceniveauet vil blive forringet ind til det nye ridecenter åbnes, hvis aftalen med Lysholm ridecenter ophører.
 • Behovet for ridefysioterapi har været faldende.
 • Det kommunale tilbud har medført flere administrative opgaver.

Administrationen anbefaler, at kontrakten med Lysholm Ridecenter forlænges i to år. Dermed vil borgerne ikke opleve et fald i serviceniveau. Efter denne periode kan det så vurderes, om der fortsat er behov for to tilbud om ridefysioterapi inden for kommunegrænsen.


Bilag

Kontrakten med Lysholm Ridecenter er vedlagt som bilag. Kontrakten udløb første gang i oktober 2018, men er siden blevet forlænget på uændrede vilkår.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §140.

Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at kontrakten med Lysholm Ridecenter forlænges med to år frem til den 31. december 2021.

Beslutning

Godkendt.

79. Handleplan til indhentning af merforbrug overført fra 2018

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet den 25. juni 2019 godkendt forslag til en handleplan for, hvordan det overførte merforbrug fra 2018 til 2019 på 6,4 mio. kr. kan indhentes i 2019. Ligesom udvalget besluttede at få en status på handleplanen.

Udvalget får derfor forelagt denne status på handleplanen til behandling.


Område

Beløb i 2019

Forventede konsekvenser

Besluttet

Tilbagehold med brug af vikarer og vedligehold på inventar på køkkenområdet på plejecentrene.

0,3 mio.kr.

Større belastning i køkkenerne samt for plejepersonalet, idet de i højere grad skal være selvafløsende.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Reduktion i budget til kørsel til akutpladser.

0,15 mio.kr.

Ingen.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Reduktion i budget til kørsel til læge og speciallæge (under ”andre sundhedsudgifter”)

0,1 mio.kr.

På baggrund af tidligere års mindreforbrug forventes ingen konsekvenser.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

”Andre sundhedsudgifter” – på hospice og betaling for ventedage på sygehuset

0,5 mio.kr.

Ingen, idet der er en forventning om mindreforbrug på området.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

SOSU-elevområdet

0,710 mio.kr.

Ingen, idet der er en forventning om mindreforbrug på området.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Der reduceres med en fuldtidsmedarbejder resten af 2019 på de 9 plejecentre.

1,5 mio.kr.

Der må prioriteres mindre brug af "øvrig tid". Øvrig tid defineres som tid der bruges til f.eks. faglig opkvalificering, kvalitetssikring, triacieringsmøder, rengøring af hjælpemidler mv. Altså tid der bruges vedr. borgerne men ikke med borgerne.

Plejecentrene har fortsat mulighed for, at trække på "Puljen til en bedre bemanding."


Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Reduktion i plejecentrenes budgetter svarende til de enkelte centres andel af tomme boliger i 2019

(Hvis et center f.eks. har 20% af de samlede tomme boliger, vil budgettet på det pågældende center blive reduceret med 20% af de 3,1 mio.kr.)

3,1 mio.kr.

Ingen umiddelbare konsekvenser, da tomme boliger medfører tilsvarende mindre personalebehov. Det skal bemærkes at der er tale om et øjebliksbillede og gennemsnitsberegning for 12 tomme boliger.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Ialt

6,4 mio.kr
Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Handleplanen medfører en reduktion på 6,4 mio.kr. for Center for Sundhed og Plejes driftsbudget for 2019.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at handleplanen til indhentning af merforbrug i 2018, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

80. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.177,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.197,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., fordelt med 10,2 mio. kr. på serviceområderne og 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter og ej-serviceområder.Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2018 og P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst. På grund af folketingsvalget og den manglende forhandling om kommunernes økonomi har KL ikke kunnet udsende pris- og lønskøn for juni. Dette anvendes til at beregne, hvor stor del af P/L-puljen, der skal frigives og dette vil først ske til budgetopfølgningen pr. 31. august. De anførte mer-/mindreforbrug for de enkelte udvalg er opgjort med forudsætning om, at PL-puljen frigives fuldt ud til områderne.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Plan & Miljø skyldes mindreforbruget dels Landsbypuljemidler som ventes overført til 2020, samt en budget til uforudsete ændringer vedr. kollektiv trafik. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

Der forventes ikke udfordringer med at overholde budgettet.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 10,9 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på ca. 4,0 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler.

For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter fortsat forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært negativ efterreguleringer af Kommunal Medfinansiering for aktiviteten i 2018 på 10 mio. kr., som skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget, hvorfor der på den øvrige del af driften skønnes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb vedrørende medfinansieringen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har stort fokus på indsatsen 'fra ledighedsydelse til fleksjob' samt indsats omkring omlægning af aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag.


Socialudvalget

Som følge af stigende udgifter på flere områder har Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat flere tiltag med henblik på at reducere driftsudgifterne. På baggrund af de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område forventes budgettet overholdt.


Børn & Læringsudvalget

Merforbruget på Børn & Læringsudvalgets område skyldes først og fremmest en stigning i elever visiteret til støttetimer og specialtilbud samt befordring af elever i specialtilbud m.v.

Børn & Læringsudvalget vedtog på sit møde den 26. juni 2019 en handleplan med kompenserende tiltag for 5,6 mio. kr., hvorefter området forventes at overholde budgettet for 2019. Konsekvensen af den vedtagne handleplan vil være synlig i beregninger og tabeller ved budgetopfølgningen pr. 31. august.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget og udgør 1.534,2 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der forventes forbrug på serviceområderne på 1.538,6 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 4,4 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme. (I dette tal er dog ikke medregnet handlingsplanen som vedtaget af BLU på juni-mødet, som reducerer serviceudgifter med 5,6 mio. kr.)

Der vil ske ændring af servicerammen i 2019 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer, men det må forventes, at kommunen under et er udfordret i forhold til at overholde servicerammen.


Demografimidler i budget 2019

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der til Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget beregnet budgetmidler som følge af demografitildelinger. For Børn & Læringsudvalget var

opgørelsen negativ og skulle udmøntes direkte. For Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget var opgørelserne positive og aktivitetsopgørelserne viser nu, at de låste demografimidler bør frigives. Demografimidlerne indgår i de korrigerede budgetter.


Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 70,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært overførte igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018 til budget 2019.

 

 


Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige bruttoanlægsbudget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. (brutto udgift på 34,1 mio. kr. og indtægt på 26,1 mio. kr.) Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2020 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet negativ efterregulering af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Denne udgift er reduceret i skønnet på Center for Sundhed og Pleje, idet regeringen har givet kommunerne budgetsikkerhed på KMF. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag grundet merindtægt som følge af omlægning fra obligationer til aktier.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten, som i henhold til lånebekendtgørelsen opgøres som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. maj 2019 var den faldet til 122,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.365 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. Likviditeten skønnes pr. ultimo 2019 at ligge i niveauet 105-110 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 4,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 9,4 mio. kr. under det korrigerede budget.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre 88,6 mio. kr. og der må dermed forventes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning,
 2. At centrene fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse,
 3. At Senior & Sundhedsudvalget frigiver låst demografi for 2019

Beslutning

Anbefales.

81. Status på friinstitutionsforsøg

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 24. april 2018, at Center for Sundhed og Pleje skulle søge om deltagelse i friinstitutionsforsøget under Sundheds- og Ældreministeriet. Aarhus og Faxe kommuner deltager i forsøget på ældreområdet med to plejecentre hver. Denne sag fremlægges, idet Senior & Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. april 2019, at der skulle fremlægges en status for friinstitutionsforsøgets forløb indtil nu.

 

Friinstitutionsforsøgene er en del af sammenhængsreformen og har overordnet nedenstående formål:


 • Afbureaukratisering, regelforenkling og sammenhæng.
 • Opnå ny viden og praktiske erfaringer, baseret på den kommunale virkelighed.
 • Skal bane vejen for kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring.
 • Erfaringerne skal danne baggrund på eventuel udbredelse til alle landets kommuner.
 • Samskabelse mellem ledelse og medarbejdere - de gode idéer ligger i medarbejdernes praktiske hverdag.

Som friinstitution får institutionerne i en periode på tre år mulighed for at afprøve styring via resultatmål som alternativ til andre eksisterende styringsformer. Hensigten er, at resultatmålene og opfølgningen på disse i forsøgsperioden kan erstatte dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering, således at institutionerne fx oplever mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed.


Opgaven til hver kommune er at arbejde med:

 • Eventuelle statslige regler, som institutionerne kan fritages fra.
 • Kommunal regulering og lokale krav, som institutionerne kan fritages fra.
 • Data, som skal indsamles i forsøgsperioden.
 • Resultatmål for opgaveløsningen.

Erfaringer Faxe Kommune

I oktober 2018 deltog Center for Sundhed og Pleje i et opstartsmøde med ministerier og konsulentfirmaet Vive. Opgaven var, at kommunerne hver i sær skulle finde regelsæt og/eller lovgivning, der kunne søges fritagelse fra med henblik på at afprøve om en alternativ styreform, i form af resultatmål, kunne forenkle dokumentation og bureaukrati i hverdagens praksis. Det vil sige, at en fritagelse af et regelsæt eller lovgivning skulle erstattes af resultatmål på det givne område, og at en fritagelse ikke måtte stille den enkelte borger ringere.


Hvem deltager i forsøget? 

Kongsted og Dalby ældrecentre er udtaget til at deltage i forsøget, og de to plejecenterledere samt en konsulent er tovholdere på forsøget. Siden november 2018 har projektteamet arbejdet på at finde lovgivning og/eller regelsæt, som det ville give mening at søge fritagelse fra, uden at det stiller den enkelte borger ringere.


Hvilke områder har været berørt? 

Projektteamet har været igennem flere områder som fx regler og dokumentation i forhold til utilsigtede hændelser (UTH), hvor der er et meget omfattende registreringsarbejde i forbindelse med hver enkelt UTH. Dette faldt væk igen, da det efter ministeriets gennemgang af oplægget fra Faxe Kommune, blev klart, at der fra central side er et mere forenklet skema under udarbejdelse.


Derefter blev der arbejdet med lovgivning og regelsæt omkring ernærings- og faldscreeninger. Denne blev der ligeledes afstået fra, idet det gennem arbejdet med området, blev klart, at der var flere fordele ved screeningsmetoderne end ulemper ved at administrere dem, som ville være vanskeligt at gøre lige så godt ved andre metoder.


Hvordan er processen? 

Processen har indtil nu været langvarig og ressourcekrævende, da lovgivning og regelsæt på de områder, der identificeres som relevante for forsøget, skal kortlægges og defineres i Center for Sundhed og Pleje med beskrivelse af det pågældende område samt forslag til andre og mere simple måder at udføre opgaven på. Beskrivelsen skal derefter indsendes til ministeriet til behandling og videre undersøgelse, hvilket der er behandlingstid på. Derefter sender ministeriet svar tilbage, ofte med uddybende spørgsmål.


Hvilke resultater har der været? 

Det er indtil nu ikke lykkedes, hverken Faxe Kommune eller Aarhus Kommune at finde lovgivninger eller regelsæt på statsligt niveau, som det vil give mening, eller er muligt, at søge fritagelse fra. Der arbejdes lige nu på området for personligt samtykke, der i mange tilfælde i dag indhentes og dokumenteres for hver gang. Det vil være en forenkling, hvis det er muligt, at borgeren kan nøjes med at samtykke én gang for alle på udvalgte områder med fornyelse af samtykkeerklæringen hvert eller hvert andet år. Fritagelse på dette område ser ind til videre ud til kun at involvere lokale og ikke statslige regler.


Lovgrundlag

Sammenhængsreformen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt, punktet videresendes til Økonomiudvalget, som godkendte ansøgningen på sit møde den 2. maj 2018.


82. Orientering om hvordan borgere tilbydes forebyggende hjemmebesøg

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget ønskede på udvalgsmødet 25. juni 2019, at få en orientering om, hvordan borgerne i kommunen tilbydes forebyggende hjemmebesøg.


Hvem får tilbuddet

Som det er fastsat i serviceloven og i kommunens kvalitetsstandarder, tilbydes der forebyggende hjemmebesøg til fire målgrupper:

 1. Borgere i alderen 65 - 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
 2. Borgere, der bor alene og som er fyldt 70 år.
 3. Alle borgere i deres fyldte 75. år og 80. år.
 4. Alle borgere på 82 år og derover.

Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om social service § 83 undtages fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg, da den forebyggende indsats er en del af den ydelse, borgeren allerede modtager.


Lovgivningen giver mulighed for at tilbuddet om det forebyggende hjemmebesøg kan foregå som en individuel samtale i eget hjem eller som et kollektivt arrangement. Begge dele er en valgfri mulighed for borgeren.


Hvordan gives tilbuddet

 • Den del af målgruppen, der får tilbuddet i det år de fylder 75 år, modtager et brev med en invitation til et informationsmøde. Informationsmøderne afholdes 3-4 gange årligt. I brevet står også, at de er velkomne til i stedet at kontakte forebyggelseskonsulenterne og aftale et individuelt hjemmebesøg.
 • Resten af målgrupperne (dvs. dem i gruppe 1,2 og 4 samt dem i målgruppe 3 der bliver 80 år) modtager et personligt brev med en dato og et tidspunkt for et hjemmebesøg, som de kan aflyse såfremt de ikke vil have et besøg.

Tidligere modtog gruppen af de 75-årige et opfølgende brev, hvis de ikke deltog i det kollektive arrangement hvori der stod, at de var velkomne til at tage kontakt til forebyggelseskonsulenterne, hvis de ønskede et hjemmebesøg. Fra og med sommeren 2019 modtager de kun det første brev, hvor tilbuddet om hjemmebesøg er flettet ind i brevet jf. ovenfor.


På grund af skift i omsorgssystemet er der ikke helt nye tal, men på baggrund af tal fra 2018 og 2019 fremgår det, at det er sjældent (under 5 %) forebyggelseskonsulenterne går forgæves, når de møder op til hjemmebesøg på de tidspunkter, der er fastsat i de udsendte breve.

Lovgrundlag

Servicelovens § 79 a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

83. Drøftelse af behov for og omfang af kvalitetsstandarder fremadrettet

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget har i løbet af foråret 2019 arbejdet med en fælles tilgang og håndtering af kommunens arbejde med kvalitetsstandarder og det generelle politiske arbejde med serviceniveauer. Det er meget vanskeligt at få sat alle udvalg og opgaver ind i en fælles ramme. På den baggrund har økonomiudvalget besluttet at sende opgaven videre til de enkelte fagudvalg, som opfordres til at tage en konkret drøftelse om behov for og omfang af kvalitetsstandarder og servicedeklarationer for de opgaver udvalget løser.


Nuværende praksis på området

I følge serviceloven skal kvalitetstandarderne på plejeområdet forelægges det politiske niveau en gang årligt til godkendelse. Senior & Sundhedsudvalget besluttede i 2018, at dette gøres i starten af året. 


Indholdet i kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser, samt det politisk godkendte serviceniveau. De indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente indenfor nedenstående områder, såfremt de visiteres hertil.


Som udgangspunkt bliver kataloget med kvalitetstandarderne fremlagt en gang årligt, dog således, at hvis der f.eks. foretages lovændringer, der påvirker serviceniveauet i løbet af året, vil ændringer blive forelagt det politiske niveau til godkendelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget drøfter behov for og omfang af kvalitetsstandarder for de opgaver udvalget løser.

Beslutning

Godkendt, idet kvalitetsstandarderne tilrettes og fremlægges i forlængelse af den årlige budgetvedtagelse og før det nye budgetårs start.

84. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om Svendborgprojektet.

Svendborgprojektet består dels af Danmarks største idrætsskoleprojekt, hvor alle elever i 0.-6. klasse i

Svendborgs folkeskoler har seks lektioners idræt om ugen og dels af projektet Aktive børn i dagtilbud, hvor

der sættes særlig fokus på krop og bevægelse i dagtilbuddene. Samtidig følger forskere fra Syddansk

Universitet børnenes udvikling i verdens største forskningsprojekt af sin art. 


Meddelelse om ændring i planen for udarbejdelse af den nye sundhedspolitiske strategi. Tidsplanen for udvikling af den Sundhedspolitiske Strategi er blevet rykket med en måned. Det betyder, at der ikke er nogen temadrøftelse på SSU’s august-møde og, at den forventede endelige godkendelse af strategien også er rykket en måned. Planen blev rykket for at imødekomme udvalgets ønske om et bedre samlet overblik over Faxe Kommunes indsatser på områderne inden for de enkelte temaer.

Det var ikke muligt at nå dette med den oprindelige tidsplan på grund af sommerferien.


Meddelelse om topmøde om det nære sundhedsvæsen den 24. september 2019, hvilket er samme dag som udvalgsmødet.

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning


Udvalgsmødet den 24. september 2019 rykkes til mødestart kl. 19.00 - 21.00 og afholdes i udvalgsmødelokale 2 i Søndergade 12 i Haslev.

Der er spisning fra kl. 18.30.


Tidsplanen for den sundhedspolitiske strategi udskydes dermed med en måned.


Temadrøftelse om akut indlæggelser på Regionens sygehuse, hvor der ikke indlægges på nærmeste sygehus.


Udvalget  vil gerne have besøg af KL's Sundheds- og ældreudvalg, som den 29. marts 2019 har henvendt sig til kommunerne om besøg.


85. Meddelelser - lukket

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.