Senior & Sundhedsudvalget - 21-01-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 21 januar, 2020 - 18:00
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Camilla Meyer (A) og Steen Andersen (A) mener, at flere af punkterne under meddelelser burde have været behandlet ved en reel sagsfremstilling.

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

2. Temadrøftelse om frivillige på ældreområdet

Sagsfremstilling

Udvalget har på mødet den 26. marts 2019 ønsket en temadrøftelse om frivillighedsområdet.

Frivillighedsområdet på ældreområdet i kommunen er under stadig udvikling. På den baggrund lægges der op til en temadrøftelse, så udvalget får mulighed for at præge den fortsatte udvikling.

Frivillighedskoordinatoren deltager på mødet med en præsentation af, hvordan der arbejdes med frivillighed og civil inddragelse i kommunen. Varighed ca. 30 min.

Der lægges op til en efterfølgende drøftelse med udvalget om, hvilke områder der skal yderligere fokus på, og hvordan kommunen skal styrke frivillighed og civilinddragelse fremadrettet.


Byrådets Vision 2030 omtaler den centrale rolle de frivillige og foreningerne spiller i forhold til indflydelsen på udviklingen af kommunen. Derfor arbejder frivillighedskoordinatoren med fokus på samskabelse, fælleskab og det aktive liv for kommunens seniorborgere.

Derudover danner Værdighedspolitikken også rammen for samarbejdet mellem kommune og civilsamfundet. I Værdighedspolitikken betones blandt andet, at samarbejdet med frivillige skal være med til at understøtte indsatsen mod ensomhed, samt vigtigheden i at være aktiv, have nogen at tale med og at kunne deltage i fællesskaber.


Dalgårdens potentiale

Dalgården er det fysiske centrum for en lang række af aktiviteterne. Det er et aktivt hus for ældre, der rummer mange aktiviteter, som appellerer til en bred målgruppe. I alt er der i øjeblikket ca. 30 foreninger og klubber tilknyttet Dalgården. Nogle mødes flere gange om ugen og andre mødes et par gange om året. Fx: Gymnastikhold, akvarelhold, slægtsforskning, Mænd og kræft, hensynstagen træning, KOL-træning, samt et åbent og frit tilgængeligt motionsrum med frivillige assisterende trænere flere gange om ugen.

Det fysiske areal er udvidet efter demensdagcentret er flyttet til Haslev. Det har åbnet for nye muligheder og har samtidig resulteret i stigende efterspørgsel, ikke mindst fra klubber og foreninger.
Der er 5 mødelokaler i forskellige størrelser og i dagtiden på hverdagene, er der stort set fuld belægning. Efter flytning af motionsrummet til et større lokale er antallet af motionister fordoblet.
Kommunen anvender også Dalgårdens lokale til en række aktiviteter eksempelvis til KOL-kor, demenstræning samt til pårørendegrupper for demente. Derudover kommer en række ad-hoc arrangementer som vaccinationsdag i samarbejde med Ældresagen, borgermøde til de 75 åriges forebyggende besøg og ØDA arrangementer.


Frivillighed og civilinddragelse på plejecentrene

Kommunen har ni plejecentre, med hver deres historik og tradition for inddragelse og samskabelse med frivillige. Der er derfor også meget stor forskel på mængden af opgaver, typer af aktiviteter og antallet af frivillige.

Der er dog gennemgående faste aktiviteter på centrene, som bankospil, besøg af børnehave, besøg af dagpleje, besøgshunde, høstfest, julefest samt ture ud af huset. Frivillighedskoordinatoren understøtter en proces, der skal styrke centrenes samarbejde og igangsættelse af nye initiativer med frivillige og civilsamfund.


Igangværende indsatser

Der er igangsat en række frivillige aktiviteter på tværs af civilsamfund og kommune,  med kommunen som igangsætter.

Et godt eksempel på det er Bedstes Madklub, som er for enlige hjemmeboende.


Fællesnævneren for dem alle er, at understøtte nye indsatser som fx aktiviteter, der modvirker isolation og ensomhed.

Dermed styrkes den lokale forankring og der er åbnet for nye muligheder for aktiviteter, ligesom der er kommet helt nye aktiviteter til, som:


 • Socialt samvær og træning, som er for senhjerneskadede og deres pårørende, som er et nyt tiltag fra i år
 • Huskedans, som også er et nyt initiativ fra i år, som er både sang og folkedans for demente borgere
 • Frivillig træning hvor frivillige trænere vejleder borgere i at anvende maskiner og træningsudstyr.

Det er alle aktiviteter, der også styrker samarbejdet med de frivillige.


Forslag til drøftelse

Hvordan kan frivilligheden og civilinddragelsen styrkes i fremtiden?

Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at temadrøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget har drøftet frivillighed bredt i forhold til alle, der arbejder med frivillighed på ældreområdet.


Fraværende: Ingen.

3. Høring vedr. ny kultur og fritidspolitik 2020-2024

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget skal udarbejde et høringssvar til den nye Kultur- og fritidspolitik 2020 - 2024 inden 25. februar 2020.


Politikken i hovedpunkter 

Kultur- og fritidspolitikkens vision for 2020 - 2024 indeholder følgende:


 • Faxe Kommune skal være et sted, hvor mange har lyst til at leve, engagere sig og opleve
 • I Faxe Kommune bidrager vi til et aktivt og udviklende kultur-, idræts- og fritidsliv
 • I Faxe Kommune fortsætter vi med at udvikle kultur-, idræts- og fritidsområdet
 • Vi udvikler fællesskaber og nye former for frivilligt engagement

I kommunen skabes der netværk og en fællesnævner mellem kultur-, idræts- og fritidslivet, de frivillige, skolerne og dagsinstitutionerne, kulturinstitutionerne, erhvervslivet samt mange forskellige vækstmiljøer med fokus på bæredygtighed.


I politikken beskrives de fem indsatsområder med følgende overskrifter:


1. Fællesskab og samarbejde

2. Fyrtårne og events

3. Faciliteter

4. Natur

5. Synlighed og kendskab


De fem indsatser 

Metodisk er der på hver af de fem indsatser arbejdet med 4 - 5 udviklingsområder, som beskriver hvad der skal arbejdes med de næste fem år.

Efterfølgende er der et afsnit som beskriver indsatsen.


Faktabokse 

Afslutningsvis er der fire faktabokse, som beskriver følgende emner:  

 • kobling til øvrige politikker i kommunen
 • Byrådets Vision 2030
 • et portræt af seks typiske kultur, fritids- og idrætsprofiler i kommunen på baggrund af en brugerundersøgelse lavet i samarbejde med Syddansk Universitet
 • FNs 17 verdensmål (en række af målene har givet inspiration til indsatserne)

Arbejdet med politikken 

I politikken holdes der fast i de styrkepositioner og den mangfoldighed, som allerede er til stede i kultur- og fritidslivet. Kommunen har de sidste fem år haft en mere faciliterende og koordinerende rolle. Den rolle fastholdes. Med den nye politik vil der fortsat være fokus på aktiviteter for den brede kreds og samarbejder på tværs af hele kultur- og fritidsområdet. Her opererer vi med aktører på et højt kunstnerisk niveau, samt et styrket samarbejde på tværs af kommunens centre bl.a. i forhold til eksisterende politikker.


I politikken tages der hensyn til et fortsat ønske om det brede samarbejde, en fortsat udvikling af alle de lokale initiativer for de mange, men også et spirende ønske om, at stikke ud, at gøre noget anderledes. En større parathed og ønske om, at kunne lave noget stort og/eller i højere grad, at "turde være stolte af" de begivenheder, events der allerede findes.


Politikken sendes i høring blandt en række udvalg, råd og nævn frem til den 25. februar 2020.

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar som er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at høringssvaret godkendes.


Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at der i høringssvaret på side 5 under punktet om fysiske mødesteder tilføjes "seniorer".


Fraværende: Ingen.

4. Forslag til finansiering af Projekt Frirum 2020

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 26. november 2019 blev det besluttet, at Projekt Frirum skal fortsætte og, at der på et kommende møde skulle fremlægges et forslag til finansiering af Projekt Frirum, som er et aflastningstilbud for pårørende til borgere med demenssygdom til støtte i eget hjem.

Projektet har hidtil været finansieret af satspuljemidler, som ophører ved udgangen af 2019.


Fortsættelse af Projekt Frirum skal finansiereres inden for den eksisterende økonomiske ramme og derfor foreslå følgende:


Kommunen har i dag to netværksmedarbejdere, som understøtter og hjælper hjemmeboende borgere, som har svært ved på egen hånd at deltage i aktiviteter. Netværksmedarbejderne hjælper således disse borgere for på den måde at undgå, at de bliver isoleret.


Det foreslås, at der nedlægges en netværksmedarbejderstilling.

Det vurderes, at aktiviteterne fortsat kan understøttes, dog på et lavere niveau end i dag.


Omkostningerne ved en netværksmedarbejder er årligt ca. 340.000 kr. Opsigelsesvarslet er 3 måneder og afskedigelsen kan derfor først træde i kraft tidligst 1. maj 2020.

Udgiften i forbindelse med løn i opsigelsesperioden, kan finansieres gennem restmidler fra værdighedspuljen.


Siden september 2019 har der været en medarbejder i Projekt Frirum ansat på 37 timer om ugen. Det vurderes, at Projekt Frirum kan fortsættes med en medarbejderstilling på 30 timer om ugen. Med denne normering vil Frirum både kunne håndtere en eventuel tilgang i borgere samt fortsætte arbejdet med opsporing og rekruttering af borgere til tilbuddet.

Omkostningerne til en 30-timers stilling i Projekt Frirum vil beløbe sig til ca. 350.000 kr.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at forslaget til finansiering af Projekt Frirum godkendes.

Beslutning

Indstillingen kan ikke godkendes, idet udvalget på sit møde den 26. november 2019 besluttede, at Projekt Frirum skulle fortsætte i sin oprindelige form.

Der skal fremlægges forslag til finansiering af dette på det kommende møde.


Fraværende: Ingen.

5. Forslag om tilskud til tobaksafvænning

Sagsfremstilling

Social & Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 25. januar 2017, at iværksætte en forstærket indsat for storrygere ved hjælp af tilskud til rygestopmedicin.

Indsatsen har siden 2017 været dækket inden for egen økonomisk ramme, og har bestået af tilbud om tilskud til rygestopmedicin/nikotinsubstitution til en særlig gruppe af storrygere med stor afhængighed, som er motiveret for rygestop.

En eventuel fortsættelse af tilbuddet vil fremadrettet kunne finansieres inden for egen ramme fra kontoområdet "egne indsatser til forebyggelse og patientuddannelser".

Den særlige målgruppe bliver identificeret ved at afdække motivation, beregne afhængighed samt en vurdering af om udgiften til rygestopmedicin/nikotinsubstitution vil have afgørende betydning for, om deltageren kan påbegynde og opretholde et rygestop. Proceduren er nærmere beskrevet i bilaget ”Ansøgning om forlængelse af dispensation”.

I 2018 og 2019 har det maksimale tilskud været på 900 kr. pr. deltager, og de fleste deltagere har modtaget tilskud på mellem 300 og 600 kr. Det estimerede forbrug i 2019 er ca. 48.000 kr. fordelt på i alt 67 deltagere ud af i alt 76. Det svarer til en gennemsnitlig udgift på 716 kr. pr. deltager. I praksis får borger som er storryger med stor/meget stor afhængighed udleveret max. 3 kuponer af 300 kr. De 300 kr. dækker helt eller delvist udgiften til rygestopmedicin/nikotinsubstitution og anvendes det fulde beløb ikke, overføres det ikke til et senere køb.  

Tilskud til rygestopmedicin/nikotinsubstitution kræver dispensation fra forbuddet mod udlevering af vederlagsfrie lægemidler efter lægemiddellovens, §67, stk1. Lægemiddelstyrelsen giver dispensationen og denne har Faxe kommune fået den 16. december 2019 for 6 måneder – se bilag. Årsagen til at der kun er givet dispensation for 6 måneder er , at Lægemiddelstyrelsen finder dette mest hensigtsmæssigt. I forlængelsen af dispensationen gør Lægemiddelstyrelsen opmærksom på, at Faxe Kommune kan søge om en yderligere forlængelse efter den 1. juli såfremt der indsendes en evaluering af projektet/tilbuddet.

Proceduren med at give tilskud til rygestopmedicin fra 2017 til 2019 har haft en positiv effekt på rygestopindsatsen i kommunen. Af data fra Rygestopdatabasen fremgår det, at der er en sammenhæng mellem deltagernes succes for rygestop og modtagelse af tilskud til rygestopmedicin. Endvidere fremgår det af data, at der rekrutteres flere borgere til rygestop også udenfor arbejdsmarkedet, når der tilbydes tilskud til rygestopmedicin. Samlet kan det konkluderes at, kommunen når ud til de meget nikotinafhængige rygere med den nuværende indsats, og det at blive røgfri hænger sammen med, at borgerne anvender rygestopmedicin. Der er en betydelig sammenhæng mellem brug af tilskudsordningen, antal tilmeldte deltagere og røgfrihed efter endt forløb.

En forlængelse af den nuværende indsats om tilskud til rygestopmedicin vil have en sundhedsmæssig effekt på såvel den enkelte deltager som samfundet generelt. Og udgiften for de 6 måneder forventes at være ca. 25.000 kr.  


Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119 om Forebyggelse og Sundhedsfremme.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at tilskuddet til tobaksafvænning frem til 1. juli 2020, godkendes. 


Beslutning

Godkendes for et helt år, såfremt der gives dispensation hertil.


Fraværende: Ingen.

6. Orientering om anvendelsen af akutpladserne

Sagsfremstilling

Denne sag har til formål at orientere Senior & Sundhedsudvalget om anvendelsen af de to akutpladser, der pr. 1. januar 2019 er flyttet fra Grøndalscentret til Lindevejscentret.


Sagen viser en opgørelse af brugen af akutpladserne fra 1. januar 2019 frem til 22. november 2019. Grundet opstartsvanskeligheder med registreringen er der usikkerhed om det totale antal borgere, der har været visiteret til akutplads i årets første to måneder. Administrationen arbejder med et yderligere fokus på at sikre, at alle relevante informationer registreres korrekt, så brugen af akutpladserne kan følges.


Tabel 1 viser, hvor mange akutophold, der har været frem til udgangen af november 2019. Opgørelsen er foretaget på ophold fremfor antal borgere, da nogle borgere har været på akutophold mere end én gang. Det må konstateres, at akutpladserne kun anvendes i begrænset omfang, derfor har administrationen sat øget fokus på, at alle med behov for akutpladser visiteres til Lindevejscentret. Belægningsgraden er således kun på 26,5 %. Det er væsentligt lavere end for kommunens resterende midlertidige pladser. Et ophold på en akutplads kan maximalt vare 5 døgn. Indenfor 48 timer skal der være lagt en plan for borgerens videre forløb.


Tabel 1: Antal ophold fordelt på måneder i 2019

Måned

Antal ophold

Januar

5

Februar

3

Marts

6

April

0

Maj

2

Juni

5

Juli

1

August

1

September

4

Oktober

 4

November

 2

December

 Endnu ikke opgjort


Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker, efter en skærpelse af lovgivningen ved en bekendtgørelse, en evaluering af ordningen. Herunder en drøftelse af det fremtidige behov for akutpladser og organisering af disse.


Fraværende: Ingen.

7. Orientering vedrørende rehabiliteringstilbud aften og weekend

Sagsfremstilling

Udvalget har på mødet den 26. november 2019 ønsket en status på kommunens rehabiliteringstilbud på aftener og i weekender.


På udvalgets møde den 25. juni 2019 blev udvalget orienteret om, at det udekørende rehabiliteringsteam blev omstruktureret pr. 1. juli 2019. Omstruktureringen blev gennemført, idet det blev vurderet, at der var for få borgere, der havde et rehabiliterende potentiale i aftenbesøgene. Dermed havde de opgaver, som rehabiliteringsteamet løste i aftentimerne, mere karakter af kompenserende hjælp end rehabilitering. Hvilket vil sige en hjælp, hvor borgerne ikke selv er aktive i samme udstrækning som ved egentlig rehabilitering. På den baggrund var det også uforholdsmæssigt dyrt at have specialiserede rehabiliteringskompetencer i aften- og weekendvagter i det udekørende rehabiliteringsteam. I hjemmeplejen kan opgaveløsningen lettere passes ind i deres overordnede vagtplan.


Det blev derfor vurderet, at denne opgaveløsning var mere rigtigt placeret i aftenvagten hos den ordinære hjemmepleje. Tilgangen i den samlede ordinære hjemmeplejes kerneopgave er den rehabiliterende tilgang, hvilket betyder, at alle medarbejdere arbejder rehabiliterende. Når en borger overdrages fra rehabiliteringsteamet til hjemmeplejen, vil der altid medfølge en konkret rehabiliteringsplan efter § 83 a jvf. kvalitetsstandarden. Hjemmeplejen er derfor også godt rustet til at understøtte de rehabiliterende indsatser i aften- og weekendbesøg i den udstrækning, borgerne kan deltage. Tiden hertil vil altid være med udgangspunkt i en individuel vurdering af borgerens funktionsniveau og behov.


Borgere, der har en genoptræningsplan (GOP) fra sygehuset, tilbydes ligeledes genoptræning i dagtimerne på hverdage. Kommunens rehabiliterende tilbud lægger sig dermed op ad det serviceniveau, som kommunen tilbyder borgere, der udskrives med en genoptræningsplan. 


Tilbagemeldingen fra Faxe Vest er, at hjemmeplejen siden maj 2019 har modtaget én borger med en rehabiliteringsplan vedrørende afprøvning af et hjælpemiddel. I den forbindelse var der afsat den tid, der skulle bruges. Derudover har Faxe Vest to til tre borgere ugentligt fra rehabiliteringsteamet, som får kompenserende hjælp i form af medicinudlevering og hjælp til påsætning af støttestrømper. Der er i den forbindelse den tid, der skal bruges.


Tilbagemeldingen fra Faxe Øst er, at hjemmeplejen siden maj 2019 ikke har modtaget nogle borgere med rehabiliteringsplaner. Men som i Faxe Vest har de borgere, som hjemmeplejen har modtaget fra rehabiliteringstemaet haft behov for kompenserende hjælp i aften og weekender. I den forbindelse har der været afsat den nødvendige tid.


Lovgrundlag

Serviceloven § 83 a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen om rehabilitering i aftener og weekender tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker på et kommende møde uddybende oplysninger, på baggrund af faktuelle data om antal af borgere der får rehabiliterende tilbud i aften og weekend.


Fraværende: Ingen.

8. Orientering om kompetencefordeling mellem niveau 4 og 5 ledere på plejecentrene

Sagsfremstilling

Udvalget ønskede på mødet den 26. november 2019 en beskrivelse af opgaveporteføljen og beslutningskompetencen fordelt på områdeleder, afdelingsleder og teamleder, som hører under centerchefens kompetenceområde.


I Center for Sundhed og Pleje blev der i 2017 set på den samlede struktur af plejecentrene i forbindelse med, at flere plejecenterledere i Øst gik på pension. Dermed opstod der en situation med en naturlig ledelsesmæssig afgang på flere centre. Der havde længe været et ledelsesmæssigt ønske om at ensrette centrenes kvalitet og faglighed samt at balancere ressourcerne. Derfor blev det administrativt besluttet at gøre et forsøg med indførelse af områdeledelse på fire plejecentre i Øst, som det var kendt fra blandt andet daginstitutionsområdet. Forsøgsordningen er stadig kørende og er ikke tidsbestemt.Vurderingen var, at områdeledelse, udover den omtalte ensretning, kunne medvirke til synergi og større faglige fællesskaber på tværs af de involverede plejecentre, da de kunne defineres som én selvstændig enhed fordelt på fire adresser, i stedet for fire forskellige enheder.


Strukturændringen i Øst betød, at Lindevejscentreret, Dalby Ældrecenter, Hylleholt- og Solhavecenteret fik en områdeleder (niveau 4 leder) til varetagelse af centrenes fælles overordnede ledelse og med det fulde økonomiske ansvar for alle fire centre. Samtidigt blev der ansat en teamleder (niveau 5 leder) på hvert af de fire centre, som skulle varetage det enkelte plejecenters daglige ledelse og drift.


Den tidligere struktur med en centerleder (niveau 4 leder) blev fastholdt på kommunens øvrige fem plejecentre, Kongsted, Frederiksgadecenteret, Tycho Brahes Vej, Grøndalshusene og Søndervang. Derfor er der heller ikke ansat teamledere (niveau 5 ledere) på disse plejecentre. Vurderingen var, at der skulle hentes viden og erfaringer for indførsel af områdeledelsen, før denne struktur eventuelt skulle indføres på alle kommunens plejecentre.


Kompetence- og beslutningsmæssigt er der således ingen forskel på områdeledere og centerledere. Niveau 4 lederne (områdeleder og centerledere) refererer til centerchefen, mens niveau 5 lederne (teamlederne) refererer til områdelederen.


Kompetenceforskellene på niveau 4 og niveau 5 lederne i Center for Sundhed og Pleje fremgår af vedlagte bilag. Vedlagt er også Faxe Kommunes dokument "Organisation og ledelse 2018", der forklarer om ledelsesniveauerne i organisationen.


Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget tager orienteringen om kompetencefordelingen til efterretning.

Beslutning

Der ønskes en sag om økonomiske, ledelsesmæssige og organisatoriske konsekvenser ved nuværende forsøgsordning af områdeledelse kontra decentral ledelse. Delegerings- og kompetenceplanen for udvalget behandles samtidig i forhold til kompetencen til at beslutte områdeledelse.


Fraværende: Ingen.

9. Orientering om Faxe Kommunes tilvejebringelse af det frie valg indenfor hjemmeplejen

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har på mødet den 26. november 2019 ønsket at få en orientering om godkendelsesmodellen, der anvendes til det frie valg indenfor hjemmeplejen. Ligeledes ønsker udvalget indsigt i, om nabokommunerne anvender andre udbydere af sygepleje.


Denne sag har derfor til formål at give et indblik i den politiske behandling af godkendelsesmodellen. Der ses også nærmere på, om nabokommunerne anvender private leverandører til at levere sygeplejeydelser. Til sagen er vedlagt et bilag. Bilaget (bilag A) giver et overblik over, hvordan det frie valg generelt kan tilvejebringes vha. enten en godkendelsesmodel, udbud eller fritvalgsbeviser. I dette bilag gives også en kort historik for de sager, som politisk er behandlet i hhv. Rønnede Kommune og senere Faxe Kommune.


Den seneste politiske behandling af tilvejebringelse af det frie valg er sket i august 2009, hvor godkendelsesmaterialet er udvidet. Selve godkendelsesmodellen er godkendt i forbindelse med kommunesammenlægningen, og det er siden da fastholdt at anvende godkendelsesmodellen til at tilvejebringe det frie valg for borgeren.


Det er vigtigt at bemærke, at borgerens frie valg udelukkende omfatter servicelovsydelserne, mens sygepleje, der er omfattet af sundhedsloven, ikke er underlagt kravet om frit valg.


Administrationen har været i kontakt med nabokommunerne og kan konstatere, at det blandt nabokommunerne kun er Stevns Kommune, der har en privat leverandør af delegerede sygeplejeydelser, De Glade Vikarer. Næstved, Vordingborg, Køge og Ringsted kommuner leverer selv sygeplejeydelserne til borgerne. Næstved Kommune har tidligere forsøgt sig med udbud af bl.a. sygepleje, men leverandøren har opsagt kontrakten. Næstved Kommune er derfor gået tilbage til godkendelsesmodellen, og de leverer selv sygeplejeydelserne til borgerne.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Sundhedsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orientering om Faxe Kommunes tilvejebringelse af det frie valg indenfor hjemmeplejen tages til efterretning,


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

10. Orientering om uanmeldt tilsyn på plejecentre og hos leverandører af hjemmepleje

Sagsfremstilling

Uanmeldt tilsyn

Hvert år foretages der uanmeldt tilsyn på de kommunale plejecentre, leverandører af hjemmepleje og ridefysioterapi. De uanmeldte tilsyn gennemføres ved en ekstern virksomhed, PowerCare. I det følgende redegøres der for syv tilsyn, hvor to tilsyn er gennemført hos den kommunale udekørende hjemmepleje, tre tilsyn på plejecentre og to tilsyn hos private leverandører af hjemmepleje.


Nedenfor angives hvor og hvornår der er gennemført tilsyn, og hvilken vurdering tilsynet har givet. Tilsynets vurderinger falder i en af følgende kategorier: Særdeles tilfredsstillende, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende. Tilsynsrapporter, resume af tilsyn samt opfølgning på tilsyn findes i bilagene.


Plejecentre

 • Plejecentret Søndervang den 31. juli 2019, meget tilfredsstillende (bilag 1+2)
 • Frederiksgadecenteret den 7. august 2019, tilfredsstillende (bilag 3+4)
 • Solhavecenteret den 8. august, meget tilfredsstillende (bilag 5+6)

Den kommunale udekørende hjemmepleje

 • Faxe Øst den 7. oktober 2019, meget tilfredsstillende (bilag 7+8)
 • Faxe Vest den 8. oktober 2019, meget tilfredsstillende (bilag 9+10)

Private leverandører af hjemmepleje

 • Egebjerg Rengøring APS (leverer ydelser hos 14 borgere) den 16. oktober 2019, tilfredsstillende (bilag 11+12)
 • Lev Vel (leverer ydelser hos ca. 235 borgere), den 20. oktober 2019, meget tilfredsstillende (bilag 13+14)

Lovgrundlag

Servicelovens § 83, 83a, 86 og 151.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen om uanmeldte tilsyn på plejecentre og hos leverandører af hjemmepleje tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

11. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om frafald af og fastholdelse i varig ansættelse efter endt uddannelse SSH og SSA elever 

Administrationen har forsøgt at opgøre, hvor mange elever, der er færdiguddannet som enten SSH eller SSA i 2017 og 2018, samt hvor mange af dem, der er blevet fastansat i forlængelse af endt uddannelse. Ligeledes ses der på frafald blandt eleverne.


Blandt SSA-elever, optaget i perioden fra 1. august 2018 til 16. oktober 2019, er 6 ud af 33 elever stoppet før endt uddannelse, dvs. 18,2 %.

Blandt SSH-eleverne er 4 ud af 22 stoppet. Det svarer ligeledes til 18,2 % af eleverne. Data giver ikke mulighed for at sige mere om årsagen til stop.


Med hensyn til elever, der fortsætter i fastansættelse efter endt uddannelse, vurderer administrationen forsigtigt, at 38 % af eleverne, der er færdiguddannet i 2017 eller 2018, fortsat er fastansat i Center for Sundhed og Pleje. Datagrundlaget for elever, der fortsætter i fastansættelse, er dog yderst usikkert, da administrationen individuelt har måttet vurdere, om folk er stoppet, fordi de er færdiguddannet, eller stoppet før endt uddannelse. Lønsystemet giver ikke oplysning om årsagen til, at en person er stoppet. Opgørelsen kan derfor indeholde fejl. Man bør også være opmærksom på, at Faxe Kommune uddanner elever, der er ansat i Region Sjælland. Disse indgår ikke i opgørelsen, men kan i princippet være fortsat i fast arbejde hos kommunen efter endt uddannelse. Center for Sundhed og Pleje kan heller ikke opgøre, hvor mange der fastansættes i andre fagcentre i kommunen, da Center for Sundhed og Pleje ikke har adgang til oplysninger om dette. Såfremt man skal have et mere fuldkomment overblik over, hvem der fastansættes i kommunen, vil det eventuelt være en mulighed at  HR laver analysen. HR vurderer dog, at de personalemæssigt ikke har ressourcer til at udføre opgaven. Administrationen har derfor lavet den bedst mulige analyse på det bedst mulige, men dog spinkle datagrundlag. Data giver ikke mulighed for at sige noget om, hvorfor folk bliver eller stopper efter endt uddannelse. Administrationen arbejder på at sikre et bedre datagrundlag.


Meddelelse om flytning af ridefysioterapikapacitet

Senior & Sundhedsudvalget er tidligere blevet orienteret om flyttesagen af en ridefysioterapeut fra Greve Kommune (Karlslunde) til Faxe Kommune (Karise). Som direkte involverede kommuner og høringsparter dengang, orienteres udvalget derfor om fortsat forsinkelse af flytningen.

Fysioterapeuten har nu orienteret os om, at klagen vedrørende flytningen er yderligere forsinket i Planklagenævnet, hvor sagen ligger til vurdering. Der forventes først svar primo 2020. Fysioterapeuten vil således fortsætte med at praktisere i Greve Kommune indtil flytningen er gennemført.


Meddelelse om gåture i Faxe Kommune

Naturen kan noget særligt!

I et samarbejde mellem Naturvejlederen og Sundhedsfremme tilbydes fra januar til juni ”Smag, lugt og lyt til naturen i Faxe Kommune”.


Hver onsdag i hver måned (fra kl. 10.00-12.00), fra januar til juni til bydes alle borgere (+18 år) i alt seks gåture seks forskellige steder i Kommunen. Turenes overordnede formål er at fremme borgernes sundhed, mentalt som fysisk, give kendskab til Faxe Kommunes forskelligartede natur samt synliggøre de enkelte naturområders kvaliteter og muligheder.  

Se bilag for nærmere beskrivelse.


Meddelelse om klamydiatilfælde i Faxe Kommune i 2018. 

Sundhedsstyrelsen har d. 3. december 2019 fremsendt de kommunale tal for Klamydiatilfælde blandt 15-29 årige i 2018.


Antallet af Klamydiatilfælde blandt de 15-29 årige (incidens) i Faxe Kommune var i 2018 23,5 mod 18,6 % i 2017. Dette er en stigning, men set på landsplan ligger Faxe kommune forsat i den lave ende . Incidens beskriver de nye sygdomstilfælde inden for den angivne periode og den er udregnet pr. 1000 personer i aldersgruppen 15-29 år. Sundhedsstyrelsen beskriver på s. 4 i opgørelsen at ”opgørelsen over incidensen af påviste Klamydiatilfælde i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og ikke kan sammenlignes fra kommune til kommune.”


Styrelsen opfordrer til at, hver kommune bør vurdere hvilke faktorer der kan have haft indflydelse på hvorfor tallene er som de er. Hverken i Sundhedsplejen eller i Sundhedsfremme kan vi umiddelbart finde en forklaring, da vi i foråret 2018 i fællesskab havde fokus på seksuel sundhed blandt unge i Kommunen i forbindelse med ”Kun med kondom” kampagnen. Der har været afholdt undervisning på ungdomsskolen samt informationsmøde på gymnasiet og på VUC. Endvidere har vi informeret om såvel Klamydia og vigtigheden af at anvende kondomer på Facebook i løbet af året. Vi forventer at  iværksætte samme tiltag i 2020.  


Meddelelse om afslag på pulje, sundhed idræt og beskæftigelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 19. december 2019 meddelt afslag på ansøgning om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje ”Motion på recept”.


Meddelelse om udbetaling af kompensation til brugere af kommunale akutpladser

I forlængelse af orienteringen til udvalget den 29. oktober 2019 om refusion af udgiften til borgere, der er blevet opkrævet for kost, linned, tøjvask mv. i forbindelse med opholdet på de kommunale akutpladser. Vi har modtaget kommunens tilgodehavende og er påbegyndt tilbagebetalingen til borgerne.


Meddelelse om opsamling på den kommende sundhedspolitiske strategi

Udvalget vil blive præsenteret for en opsamling af de in-put, der er fremkommet under temadrøftelserne i 2019 på udvalgets møde den 25. februar 2020.


Meddelelse om brandforebyggende tiltag

På Udvalgets møde den 29. oktober 2019 blev det besluttet at afsætte midler til at understøtte indkøb af brandforebyggende tiltag.

I den forbindelse skal det oplyses, at rygeforklæde, rygetæppe og rygerør kan bevilges efter servicelovens § 112 om hjælpemidler, hvis vedkommende efter en konkret vurdering opfylder betingelserne for at få det.

Indkøb af øvrige tiltag som fx røgalarmer og mindre brandslukkere m.m. vil kunne dækkes af de afsatte midler.


Meddelelse om afslag på puljeansøgning

På udvalgsmøde d. 26. november informerede administrationen om, at der i november 2019 var ansøgt to puljer til læringsforløb i værdighed i ældreplejen med fokus på samarbejde med pårørende, forebyggelse af konflikter og konflikthåndtering på plejecentrene. Desværre har vi d. 8/1 modtaget afslag på de to puljer. Ministeriet havde modtaget 14 ansøgninger og givet 5  tilsagn på puljen målrettet organisation og ledelse. Til puljen målrettet praksisnært læringsforløb blandt medarbejderne, var der indkommet 16 ansøgning og 12 fik kommuner tilsagn.  


Meddelelse om KL's Sundhedspolitiske Forum 14. - 15. maj 2020

KL afholder den årlige konference og der er mulighed for tilmelding sidst i februar, som er bindende.


Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Orientering v/Henrik Friis (F) om arbejdet med ny samarbejdsaftale for Æblehaven.


Fraværende: Ingen.

12. (Lukket)