Senior & Sundhedsudvalget - 24-09-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 24 september, 2019 - 19:00
Hent som fil:
86. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Der er en forskel i dagsordenens punkter i prepare og i SBSYS - sagen om høringen behandles umiddelbart efter temadrøftelsen.

Herefter godkendt.

87. Temadrøftelse om fordeling af akutindlæggelser på regionens sygehuse

Sagsfremstilling

Denne sag er på som temadrøftelse på foranledning af Senior & Sundhedsudvalget, der har ønsket, at drøfte hvilke sygehuse Faxe Kommunes borgere køres til, når de indlægges akut. Baggrunden er, at en del af Faxe Kommunes borgere tilsyneladende køres til Slagelse sygehus og ikke til Køge sygehus, som er det nærmeste sygehus, når de indlægges akut. Spørgsmålet er af regional karakter, da kørselsopgaven ligger i Region Sjælland. Det er derfor regionen, der har viden og ekspertise til at belyse området fagligt. Derfor anbefaler administrationen, at der på baggrund af udvalgets temadrøftelse, kan arrangeres en ny temadrøftelse, hvor en repræsentant fra regionen inviteres til at komme med inputs og besvare spørgsmål.


Fordeling af akutte borgere

Efter henvendelse til Region Sjælland kan administrationen dog informere om, at fordelingen af akutte borgere som udgangspunkt sker ud fra vedlagte Kørselsvejledning D4. Kørselsvejledningen fungerer angiveligt via en app, der fortæller ambulanceførerne, hvilket sygehus de skal køre til. App’ens fordeling af borgerne mellem sygehusene, sker ud fra de enkelte sygehuses kapacitet, som vil sige antal sengepladser og specialer på det enkelte sygehus. Fordelingen sker for eksempel for at undgå overbelægning, ligesom borgerens diagnose vil være bestemmende for, at der køres til det sygehus, der har ekspertisen til at varetage behandling og pleje af den pågældende sygdom.


Ambulanceførerne indtaster oplysninger om borgeren og app’en giver besked om, hvilket sygehus, de skal køre til. Som område er Faxe Kommune kategoriseret som et område, hvor der både kan køres til Slagelse og Køge sygehuse. Kørselsvejledningen gælder alle 112 kørsler.


Supersygehus i Region Sjælland og sengepladser

Som en del af den nuværende fordeling af akutte borgere, skal det tilføjes, at Køge sygehus endnu ikke er færdigt som supersygehus. Køge sygehus er på nuværende tidspunkt og i de kommende år under ombygning, hvilket betyder, at det fremadrettet udvides med både specialer og antal sengepladser. Byggeriet forventes færdigt i 2025. I forbindelse med færdiggørelsen, vil der formentlig ske en større omorganisering af både kapacitet og specialer på alle regionens sygehuse.


Oversigt over antal udskrivelser

Administrationen har ikke mulighed for at trække data på regionens ambulancekørsler, men har foretaget et træk af data, der viser antal udskrivelser i 2018 fra medicinske afdelinger fordelt på sygehusene i regionen på ældre

+ 65 år fra Faxe Kommune. Datatrækket fremgår af vedlagte bilag. De fleste af Faxe Kommunes medicinske borgere udskrives fra Slagelse og Roskilde sygehuse. Men disse sygehuse har umiddelbart også større medicinsk kapacitet og specialafdelinger end Køge.


Tallene skal tages med forbehold og siger ikke nødvendigvis noget om, hvilke sygehuse ambulancerne kører til, når borgerne indlægges akut. Der kan ske overflytninger mellem sygehusene, når den endelige diagnose er stillet, efter at borgeren er ankommet til et sygehus. Lige såvel rummer udskrivelsestallene også alle de borgere, der ikke er ankommet til sygehuset med ambulance, men fx er kørt selv. Hvis vi skal have de konkrete tal på, hvilke sygehuse ambulancerne kører til med de akutte borgere, skal regionen anmodes om dem, da det kun er dem, der kan trække disse tal. Administrationen har spurgt regionen efter tal, men det er en ressourcekrævende proces og regionen har bedt os om at vende tilbage, såfremt tallene ønskes.


Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet, Region Sjælland inviteres til et kommende udvalgsmøde.

88. Høring om forslag til placering af legestueaktiviteter på Dalby Ældrecenter

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget har på udvalgsmødet den 28. august 2019 besluttet at sende forslag om placering af legestueaktiviteter på Dalby Ældrecenter i høring.

Senior & Sundhedsudvalget er høringsberettiget part, hvorfor sagen forelægges.


Nedenstående er sagsfremstillingen, Børn & Læringsudvalget drøftede og godkendte på udvalgsmødet den 28. august 2019.


Der har i 2019 været behov for, at stille et større antal vuggestuepladser til rådighed i Dalby Børnehus og anvende dagplejens legestuelokale i Dalby Børnehus jf. Børn & Læringsudvalget den 27. februar 2019. Der er i forlængelse her af behov for, at finde en ny løsning for placering fra dagplejens legestueaktiviteter i Dalby. Der er fire dagplejere i Dalby.

Forslag til placering af halv og/ eller heldagslegestue.

Der fremsættes to forslag til fremtidig placering af legestueaktiviteter. For uddybning af forslagene se bilag 1. 


Forslag

Mulighed

Estimeret beløb

Forslag 1

Kirsebærhuset

Minimums istandsættelse af Kirsebærhuset


Heldagslegestue

Anlægs- og etableringsudgifter i alt 30.700 kr. ekskl. moms.

Herudover kommer årlige driftsudgifter som er anslået til 67.600 kr. Beløbet skal fordeles blandt brugerne af huset.  

Forslag 2

Ældrecenteret i Dalby - en prøveperiode

Udendørs faciliteter til børnene med mulighed for, at dagplejen og ældrecentret kan få glæde af hinanden. På de fleste ældrecentre i Faxe Kommune er der i dag ordninger, hvor dagplejen kommer på besøg


Halvdagslegestue

Anlægsudgift i alt kr. 135.000


Anbefalinger fra Center for Børn & Undervisning vedrørende placering af legestueaktiviteter i Dalby

Center for Børn & Undervisning anbefaler forslag 1, ud fra et økonomisk perspektiv og under forudsætning af, at der bliver flere brugere af Kirsebærhuset til at dele de årlige driftsudgifter.  

Herudover anbefaler Center for Børn & Undervisning, at forslag til placering af legestueaktiviteter sendes i høring blandt involverede interessenter herunder dagplejens forældrebestyrelse, dagplejens MED-udvalg, Senior & Sundhedsudvalget, Dalby Ældrecenter samt Ældrerådet. Høringsperioden fra den 30. august til den 30. september 2019. 


De økonomiske konsekvenser fremgår af beskrivelserne i forslagene. Udgifterne til placering af legestueaktiviteter vil blive finansieret fra "Udvidelsesmuligheder og kvalitetsforbedring af eksisterende bygninger/ institutioner" under Center for Ejendomme som er afsat til dagtilbudsområdet - 1 mio. årligt.

Driftsudgiften, som fremadrettet er Center for Ejendommes, er ikke indeholdt i nuværende budget. 


Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at forslag om placering af legestueaktiviteter for dagplejen på Dalby Ældrecenter, drøftes med henblik på at afgive høringssvar.

Beslutning

Administrationen udarbejder et udkast til høringssvar, ud fra de faldne kommentarer. Udkastet sendes rundt til udvalget til endelig godkendelse.


89. Godkendelse af det nye ensomhedstema i værdighedspolitik

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 26. marts 2019 godkendte Senior & Sundhedsudvalget procesplanen for arbejdet med det nye tema "bekæmpelse af ensomhed" i værdighedspolitikken, der kom som følge af en ny bekendtgørelse. Der har efterfølgende været afholdt temadrøftelse om det nye tema med Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget i maj 2019. Ligeledes har der i juni været afholdt et dialogmøde for råd og nævn og et dialogmøde for borgere og foreninger.


Administrationen har efterfølgende indarbejdet inputs og kommentarer fra disse møder i et høringsudkast.

Høringsudkastet har været i høring fra den 1. juli til den 18. september og kommer nu til godkendelse i Senior & Sundhedsudvalget med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 10. oktober.


Dialogmøder

Administrationen gør opmærksom på, at ministeriets overskrift på det nye tema "Bekæmpelse af ensomhed" til "Ensomhed" er ændret i høringsudkastet på baggrund af et forslag fra dialogmøderne, da flere pegede på, at ordet "bekæmpelse af", kan give negative associationer.


Høringssvar

Der er modtaget seks høringssvar, som er samlet i en oversigt og vedlagt som bilag sammen med høringsmaterialet. Høringssvarerne er alle positive overfor, at ensomhed bliver et nyt tema i værdighedspolitikken. Fire høringssvar er kritiske overfor, at størstedelen af de samlede midler foreslås anvendt til en ny stilling som fællesskabssambassadør. Se bilag "Høringssvar-oversigt". Udgifterne til en fællesskabsambassadør er dog et skønnet beløb, som kan justeres nedad, alt efter hvilken lønramme, uddannelsesbaggrund og timeantal, det besluttes, at der skal søges via et stillingsopslag. Et høringssvar foreslår, at ensomhedstemaet flyttes ind som tema nr. 6 foran temaet "En værdig død" som sættes ind som nr. 7. Dette er imødekommet.  


Indsatsforslagene i høringsudkastet er fremkommet i forsøg på at imødekomme forslagene fra dialogmøderne om, at de indsatser der skal igangsættes imod ensomhed skal gennemføres ude i de mange små land- og byområder for at imødekomme geografiske og transportudfordringer for målgruppen. Det drejer sig om flere forskellige forslag, såsom etablering af fællesspisning, samtale-caféer, gratis udflugter, etablering af petanquebaner, generationsmøder (ældre møder børnehaver/dagplejebørn), enkeballer, etablering af netværk med foreningsambassadører, udvikle seniorklubber med mere. Indsatserne skal rettes både mod ældre på plejecentre, bo- og dagtilbud samt hjemmeboende ældre - både de, der er tilknyttet kommunale tilbud, og de der ikke er.


Administrationens kommentar til høringssvar

Det er administrationens vurdering, at en håndholdt og organiseret indsats er nødvendig, hvis initiativerne skal igangsættes, drives og udvikles. Erfaringen er, at det kræver medarbejderressourcer at føre nye tiltag fra idé og ud i livet samt at få dem til at virke i praksis. Det er blandt andet en kendt udfordring, at det kræver et stort og langstrakt fodarbejde, hvis det skal lykkes at opspore og inddrage målgruppen, som kan være en udfordring at nå. Det kræver blandt andet aktivering og involvering af mange aktører, herunder frivillige og medarbejdere på tværs af de kommunale centre for, at tiltagene kommer så mange borgere til gavn som muligt.


Det primære er ikke, at bruge mange penge på selve aktiviteterne, men at få etableret fællesskaber for borgerne, som kan leve videre den dag midlerne ikke længere er til rådighed. Administrationen lægger derfor op til ansættelse af en medarbejder, der kan forestå dette arbejde og har kompetencer indenfor blandt andet organisering, samskabelse, projektledelse, igangsættelse og formidling.


Konklusion

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen ikke tilføjet ændringer i det endelige forslag til det nye ensomhedstema, der er vedlagt som bilag. Derfor er det enslydende med det vedlagte høringsudkast.

Ministeriets overskrift "Bekæmpelse af ensomhed" er, på baggrund af forslag fra dialogmøderne, ændret til "Ensomhed".


Finansiering

Med finansloven for 2019 er der afsat 100 mio. kr. årligt til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed m.v. blandt ældre. De nye midler udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. For Faxe Kommune vil det svare til et beløb på omtrent 700.000 kr. årligt. Det præcise beløb en endnu ikke kendt.  


Lovgrundlag

Serviceloven § 81a, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at forslaget til det nye temaområde om ensomhed i værdighedspolitikken godkendes.

Beslutning


 Godkendt med den bemærkning, at den nye stilling skal have en bredt faciliterende funktion.


90. Beslutning om fortsættelse af faste læger på plejecentrene

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finansloven 2016, afsatte satspuljepartierne 100 mio. kr. i tilskud til kommuner, der ønskede at etablere en ordning med fast tilknyttede læger på plejecentrene. Formålet var at reducere antallet af indlæggelser fra plejecentrene og at løfte kvaliteten af den sygeplejefaglige indsats. Ordningen er en KAN opgave, som på baggrund af en politisk beslutning i juni 2016, blev etableret på plejecentrene i Faxe Kommune i foråret 2017. Da tilskuddet udløber pr. 31. december 2019, fremlægges sagen med henblik på, at der træffes beslutning om ordningen, skal videreføres i Faxe Kommune.

Evaluering af ordningen

Ordningen har fungeret i 2 1/2 år, hvor det første år var indfasningsperiode med opstart af læger og samarbejde med centrene. Ved indflytning på plejecenteret er lægeskift til plejecenterlægen valgfrit. Beboeren kan til hver en tid fortsætte med at være tilknyttet den praktiserende læge, som beboeren havde i forvejen. Nu, hvor ordningen er i fuld drift, vælger de fleste beboere dog at skifte læge til plejecenterlægen. På nuværende tidspunkt er mellem 80 og 90 % af plejecentrenes beboere, tilknyttet plejecenterlægerne.


Plejecenterlægerne har to hovedopgaver. Den ene opgave er, at varetage almindelige lægekonsultationer i forhold til beboernes helbred. Alle beboere  gennemgås nu systematisk  med årskontroller for deres  kroniske lidelser i samarbejde mellem læge og personale. Den anden opgave er en konsulentfunktion i forhold til medarbejderne, som handler om at øge personalets kompetencer gennem undervisning, vejledning og rådgivning i forhold til læge- og sygeplejefaglige emner.


Lægerne har etableret blodprøvetagning på centrene ved deres egne laboranter, så beboerne ikke længere skal transporteres til Sundhedscenteret eller lægen for at få taget blodprøver. Det skaber ro for beboerne og sparer tid for personalet, ligesom lægerne kan samle hurtigere og bedre op på fx medicinudredning. Der er også etableret samarbejde omkring dyrkning af uriner ved mistanke om blærebetændelse.

Center for Sundhed og Pleje har indkøbt varmeskabe til dyrkninger til alle centre, og lægerne leverer dyrkningspladerne. På den måde kan urindyrkninger foretages direkte på centrene, og personalet skal ikke transportere urinprøver ud til lægerne. Den tættere kontakt med lægerne og undervisning af personalet, har mindsket mængden af korrespondancer mellem lægerne og personalet, idet det meste afklares ved lægernes besøg på centrene, som typisk er hver anden uge. Samarbejdet medfører også, at der opstår færre uforudsete hændelser, personalet er mere trygge og kan bedre håndtere de opståede situationer.


Opfølgningsmøder
Der afholdes halvårlige evalueringsmøder mellem de faste plejecenterlæger og ledelsen i Center for Sundhed og Pleje, ligesom plejecenterlederne løbende giver tilbagemelding på ordningen. Indtil nu har der været stor tilfredshed hos både læger, centerledere og personale. Parterne oplever, at ordningen i høj grad har løftet kvaliteten på plejecentrene og at både beboere, pårørende og personale er glade for at have lægen tættere på. Derfor anbefaler administrationen, at ordningen fortsættes.


Finansiering af ordningen

Plejecenterlægeordningen har været finansieret fra egen budgetramme med 267.000 kr. årligt, suppleret med et årligt tilskud på 127.000 kr. via lov og cirkulære. Såfremt det besluttes at videreføre ordningen efter tilskuddets ophør, vil det medføre en samlet årlig udgift på 394.000 kr. (2019 tal), der skal findes indenfor ældreområdets budgetramme. Afregningsgrundlaget med lægernes timetal fremgår af vedlagte bilag.


Der foreligger skriftlige samarbejdsaftaler med de af kommunens praktiserende læger, som indgår i ordningen. Samarbejdsaftalerne kan opsiges med tre måneders varsel.


Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at fortsættelse af ordningen med faste læger på plejecentrene godkendes.

Beslutning

Godkendt.

91. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om udvalgets besøg i alternative boformer.

Administrationen undersøger i øjeblikket udvalget af alternative boformer, der kan være interessante for Senior & Sundhedsudvalget at besøge. Udvalget af alternative boformer spænder bredt, og administrationen arbejder hen imod at kunne forelægge et programudkast, der retter sig mod udfordringerne indenfor ældreområdet og samtidig er varieret. Der vedlægges ikke et bilag, da program og beskrivelse forventes forelagt på næste udvalgsmøde.


Meddelelser om godt nyt fra projekt Frirum

  • Vi opnår gode resultater i ’Projekt Frirum’.
  • Projekt Frirum er et satspuljeprojekt, der løber året ud, og hvor pårørende til demente borgere kan få aflastning i eget hjem.
  • Rambøll er ved at evaluere hele satspuljen, og de pårørende fra Faxe Kommune er dem, der scorer højst i forhold til hvor meningsfuldt projektet er, og hvor aflastede de føler sig.
  • Derfor har Rambøll udvalgt Faxe Kommune til et case studie, så vores erfaringer kan deles med andre kommuner.  
  • Vi er selv i fuld gang med en evaluering af projektet.
  • Senior & Sundhedsudvalget orienteres om evalueringen inden for de kommende måneder.  

Meddelelse om Styrelsen for patientsikkerhed fastholder deres påbud til Lev Vel

  • Styrelsen for patientsikkerhed har været på reaktivt tilsyn hos Lev Vel, og fastholder det påbud de gav i foråret.
  • Administrationen har været i tæt kontakt med Lev Vel, som forsikrer, at de har arbejdet intensivt med problemområderne og, at alt nu er bragt i orden.
  • Styrelse aflægger nyt tilsyn i efteråret.
  • Senior & Sundhedsudvalget får en redegørelse for tilsynet på mødet i oktober.

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Udvalget drøftede Ældrerådets spørgsmål ved Byrådets spørgetid, og det tages op efterfølgende.


92. (Lukket)