Senior & Sundhedsudvalget - 25-06-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 25 juni, 2019 - 16:00
Hent som fil:
63. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning


Godkendt med den bemærkning, at punkt 70 behandles før punkt 67.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet  i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

64. Dialogmøde med CenterMED, Ældreråd og Bruger & Pårørenderåd om Budget 2020 - 2023

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget holder dialogmøde vedrørende Budget 2020 - 2023 med CenterMED fra Center for Sundhed og Pleje, Ældrerådet samt Bruger & Pårørenderådet, efter følgende tidsplan.  


Kl. 16.00 - 16.30 CenterMED

Kl. 16.30 - 16.45 Ældrerådet

Kl. 16.45 - 17.15 Ældrerådet sammen med Bruger & Pårørenderådet.


Lovgrundlag

Budgetvejledningen for 2020.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet  i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


65. Temadrøftelse: Fysisk aktivitet

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget vedtog på udvalgsmødet 26. marts 2019 at gennemføre en række temadrøftelser, der skal give input til vedtagelsen af Faxe Kommunes nye sundhedspolitiske strategi. Denne temadrøftelse er den anden i rækken af fire og omhandler kommunens indsatser i forhold til temaet fysisk aktivitet.


Temadrøftelsen er rammesat til at vare en time og vil blive indledt af to korte oplæg om kommunale indsatser i forhold til fysisk aktivitet. Først et oplæg om Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers (DGI) certificering af kommunens dagtilbud ved områdelederne af dagtilbud øst og vest, hhv. Maiken Toftholm og Laila Gunthel. Dernæst et oplæg om Ungdomsskolens "Kom i gang - Kom i Form" ved ungdomsskoleleder Tim Skeel Zwisler.


Vedlagt sagen er desuden en skriftlig redegørelse for de fysiske aktiviteter, der tilbydes af, eller understøttes fra Center for Sundhed og Pleje, samt kommunens træningstilbud til borgere med demens. Her vil leder af Faxe Sundhedscenter og Sundhedsfremme, Birgitte Espenhein Bang, være til stede for at svare på eventuelle spørgsmål.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet  i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


66. Temadrøftelse om rekrutteringsudfordringer på elevområdet

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget vedtog på udvalgsmødet 26. marts 2019 at tage en temadrøftelse om rekrutteringsudfordringerne på SOSU området.


Kommunerne ser ind i omfattende rekrutteringsudfordringer på området, da befolkningsfremskrivningen peger på flere plejekrævende ældre samtidig med, at en stor del af personalegruppen er på vej på pension. For at imødegå udfordringen har arbejdsmarkedets parter indgået en ambitiøs praktikpladsaftale der skal sikre, at der bliver uddannet flere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.


Temadrøftelsen er rammesat til at vare 30 minutter og indledes med et kort oplæg ved uddannelseskonsulent Åse Birgitte Høybye og udviklingskonsulent Rasmus Bertelsen, der opridser praktikpladsaftalens vigtigste elementer og går i dybden med, hvordan vi forsøger at håndtere rekrutteringsudfordringerne i Faxe Kommune.


Oplægget er vedhæftet som bilag til sagen sammen med praktikpladsaftalen, KL's notat om praktikpladsaftalen og de nye dimensioneringstal.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker at sende den del af sagen, der handler om de økonomiske forudsætninger for om kommende elevoptag er realistiske, videre til Økonomiudvalget, idet kommunen selv skal afholde udgiften forbundet med den øgede dimensionering.

Udvalget ønsker en halvårlig opfølgning på frafald af SSA- og SSH-elever samt fastholdelse i varigt job efter uddannelse.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


67. Budget 2020 - 2023 - Budgetforslag

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2020-2023 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslagene, som er sendt i høring pr. 1. juni, og som behandles på 1. budgettemadag d. 27. juni 2019.


Primo marts 2019 blev de første budgetrammer for 2020 forelagt Økonomiudvalget. Direktionen, Chefforum og en bredere kreds af medarbejdere har til budgettemadagen udarbejdet en række budgetforslag, som behandles på 1. budgettemadag. Der er tale om besparelses- og effektiviseringsforslag på driften, samt forslag som reducerer anlægsbudgettet.


Da budgettemadagen følger efter fagudvalgsmøderne i juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.


På grund af de forsinkede forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020 og dermed manglende indsigt i Faxe Kommunes indtægter i 2020 er det sandsynligt at den første budgettemadag udskydes.


Budgetforslagene indgår efter fagudvalgsbehandlingen i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.


Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Budgetforslagene indgår ikke som særskilte forslag, men som samlefiler med dertil hørende oversigter – dét betyder at fagudvalgene både bliver berørt af forslag under de enkelte fagudvalg, forslag der går på tværs af de 6 fagudvalg samt forslag under Økonomiudvalget.


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2020-2023.


Økonomi

 Fremgår af de enkelte forslag.


Sagen afgøres af

Senior og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1) at de udarbejdede budgetforslag drøftes,

2) at de udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde, og

3) at sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.


Beslutning

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


68. Godkendelse af ændring af kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg

Sagsfremstilling


Folketinget har vedtaget en lovændring indenfor de forebyggende hjemmebesøg, der træder i kraft den 1. juli 2019.


Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg fremlægges derfor til godkendelse i udvalget.


Lovændringen indebærer en ny bestemmelse vedrørende enlige 70-årige.

Som noget nyt skal alle borgere, der bor alene, og som er fyldt 70 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed, eksempelvis som følge af overgang fra arbejdsliv til pension. Derudover skal besøget styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne og som ikke har en nærtstående i hverdagen, der kan bistå dem.


Der er stadig pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige og 80-årige, mens aldersgrænsen for tilbud om årlige besøg flyttes fra 80 år til det fyldte 82. år.


Kommunens forpligtelse til at tilbyde behovsbestemte hjemmebesøg til de borgere, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne, udvides samtidig til også at omfatte de 81-årige.

Målgrupperne for forebyggende hjemmebesøg vil efter lovændringen være følgende:

 • Borgere i alderen 65 år - 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne og som bor i kommunen.
 • Borgere i kommunen, der bor alene og som er fyldt 70 år.
 • Alle borgere i deres fyldte 75. år og 80. år og som bor i kommunen.
 • Alle borgere på 82 år og derover, som bor i kommunen.

Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om social service § 83 undtages fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg, da den forebyggende indsats er en del af den ydelse, borgeren allerede modtager.


Lovgrundlag

Servicelovens § 79 a.

Økonomi

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at ændring af kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


69. Orientering om omstrukturering af det udekørende rehabiliteringsteam

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet 30. april 2019 bedt om en redegørelse for omstruktureringen af det udekørende rehabiliterende team.


Baggrund

På Grøndalscenteret har man valgt at omstrukturere det udekørende rehabiliterende team, så den rehabiliterende indsats i eget hjem fremadrettet kun udføres i dagtimerne mellem kl. 7.00 -15.00 mandag til fredag. Det betyder, at teamet ikke kører i aftenvagt pr 1. maj 2019 og ikke i weekendvagt per 1. juli 2019.  


Få rehabiliterende indsatser i aftentimerne 

Omstruktureringen gennemføres fordi man har erfaret, at det var meget få borgere, hvor der var et rehabiliterende potentiale i aftenbesøgene, idet borgerne i de rehabiliterende forløb ikke har overskud til at være fuldt deltagende i deres rehabiliterende indsatser i aftentimerne. De opgaver det udekørende rehabiliterende team løste i aftentimerne havde derfor reelt mere karakter af kompenserende hjælp, det vil sige, en hjælp hvor borgerne ikke selv er aktivt deltagende.


Det vurderes derfor, at denne opgaveløsning er mere rigtigt placeret i aftenvagten hos den ordinære hjemmepleje. Det har til sammenligning også været uforholdsmæssigt dyrt at have en aftenvagt i det udekørende rehabiliterende team, når det alligevel ikke er specialiserede ydelser der leveres. I hjemmeplejen kan opgaveløsningen lettere passes ind i deres overordnede vagtplan.


Hele plejen arbejder rehabiliterende

Det er en del af kerneopgaven for hjemmeplejen i Faxe Kommune at arbejde rehabiliterende. Da der altid vil være en konkret plan for borgere i rehabiliteringsforløb, er hjemmeplejen derfor også godt rustet til at understøtte rehabiliterende indsatser i aften- og weekendbesøg i den udstrækning borgerne kan deltage. Tiden hertil vil naturligvis være ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov.


Afstemning af serviceniveau 

Borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset tilbydes også kun genoptræning i dagtimerne fra mandag til fredag. Omstruktureringen af det udekørende rehabiliteringsteam ligger sig dermed op af det serviceniveau som kommunen tilbyder borgere, der udskrives med en genoptræningsplan.

Lovgrundlag

Serviceloven § 83 a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


70. Orientering om BDO-Rapport "Servicetjek og effektiviseringspotentialer i Center for Sundhed & Pleje"

Sagsfremstilling

I budgetforliget for budget 2019-2022 blev der indgået aftale om at sætte fokus på en række konkrete områder frem mod budget 2020-2023. Af forliget fremgår det, at der frem mod budget 2020 skal arbejdes med en styrkelse af økonomien, heriblandt udførelse af en drifts- og indholdsanalyse på ældreområdet. Arbejdet skal give afsæt for konkrete politiske prioriteringer til budgetarbejdet for 2020 på flere velfærdsområder.


BDO har i foråret 2019 udarbejdet rapporten "Servicetjek og effektiviseringspotentialer" i Center for Sundhed og pleje. Rapporten er forelagt Byrådet på et temamøde, den 23. maj 2019.

Rapporten omfatter en analyse af plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen og træningsområdet. Serviceniveauet på plejeboliger, indgår ligeledes i analysen


Formålet med denne sag er således, at orientere Senior- og Sundhedsudvalget om resultaterne i den endelige rapport.

 

Rapporten har til formål at:

 • Afdække og analysere hvorvidt, der inden for det vedtagne serviceniveau, er muligheder for at optimere driften på områderne.
 • Anvise konkrete handlemuligheder og nye veje, for at imødekomme et stigende udgiftspres, herunder om det er muligt, at effektivisere arbejdsgange i driften, at prioritere anderledes inden for

   det vedtagne serviceniveau. Alle dele med henblik på at sikre, at de tildelte midler anvendes mest effektivt.

 • At sikre, at Faxe Kommune fremadrettet vil være rustet til at imødekomme det stigende udgiftspres og dermed opnå et fremtidssikret fundament, for et veldrevet sundheds- og ældreområde.

BDO's generelle opfattelse jfr. rapporten er, at Center for Sundhed og Pleje er drevet med et godt blik for nationale udviklingstendenser, og at kommunen allerede har iværksat tiltag for at opnå et økonomisk effektivt og veldrevet ældre- og sundhedsområde. På trods af det viser rapporten, at der fortsat kan indfries en række økonomiske potentialer til at imødegå forventninger til et udgiftspres i fremtiden.


Til dette angives der i rapporten, 3 estimater på forskellige potentialer, et konservativt, et realistisk og et ambitiøst estimat. Potentialer og estimater fremgår at nedenstående tabel, og er hentet i rapporten.


Potentiale

Konservativt

estimat,

mio kr.

Realistisk

estimat, mio.kr

Ambitiøst

estimat, mio.kr.

Øget brugertidsprocent gennem justering af bemanding og effektvisering af opgaveafvikling, indirekte og øvrige


3,2


6,4


9,6

Øget brugertidsprocent gennem optimering af arbejdstilrettelæggelse


0,6


1,3


1,9

Øget brugertidsprocent gennem fokus på planlægning og arbejdstilrettelæggelse


0,1


0,3


0,4

Reduktion i udmåling af sygeplejeydelser og/eller hurtigere afslutning


0,2


0,4


0,6

Erstatte individuelle træninger med sam- og holdtræning


0


0,2


0,5

I alt estimerede potentialer ved driftsoptimering


4,1


8,6


13,0

Reduktion i antal plejecenterpladser (ekskl. Kapitalomkostninger, gældsafvikling af bunden tomgangspleje)


3,3


6,6


13,1


Beløbene i "realistisk estimat" indgår i budgetsparekataloget for 2020, som er sendt i høring frem til den 1. august 2019.

Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, men indgår med potentialer i budgetprocessen 2020-2023.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


71. Indhentning af merforbrug fra 2018

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 23. maj 2019 sagen om overførsler fra 2018 til 2019.

Dette har medført, at Center for Sundhed og Pleje skal hente besparelser i budgettet for 2019 som følge af et overført merforbrug i 2018


Som konsekvens af overførselssagen skal der udarbejdes en handleplan med forslag til besparelser i 2019.


På baggrund af overførselssagens behandling i maj, er der relativt få måneder, at kunne indhente en reduktion af den størrelse på. Administrationen foreslår at merforbruget udmøntes på følgende områder:


Handleplan


 1. Tilbagehold med brug af vikardækning og vedligehold af inventar på køkkenområdet på plejecentrene. Køkkenområdets budget reduceres med 0,3 mio. kr. Konsekvensen forventes at blive større belastning i køkkener samt for plejepersonalet, idet de i højere grad skal være selvafløsende.
 2. En vakant sygeplejestilling i sygeplejeenheden genbesættes ikke i 2019. Sygeplejeenhedens budget reduceres med 0,25 mio.kr. BDO, vurderer i sin rapport, at denne besparelse kan være realistisk.
 3. Nedlægge de 2 musikterapeutstillinger, det vurderes, at der kan udmøntes en reduktion i 2019 på 0,2 mio.kr.. Såfremt musikterapeutstillingerne nedlægges kan potentialet videreføres i budget 2020. Musikterapeutstillingerne indgår ikke i budgetprocessen til 2020. Budget til musikterapeuter udgør årligt 770.000 kr. 2019-tal. Konsekvensen vurderes at blive en ringere kvalitet i indholdet af tilbud på plejecentrene, samt at forringe trivslen for urolige borgere, som ellers har værdifuld gavn af tilbuddet.
 4. Reduktion i budget til kørsel til akutpladser. Besparelseseffekt i 2019, 0,15 mio. kr. Denne budgetreduktion er også indarbejdet i budgetprocessen 2020, med samme størrelse. Reduktionen vurderes ikke at have nogen konsekvens.
 5. Reduktion i budget til kørsel til læge og speciallæge, under andre sundhedsudgifter, 0,1 mio.kr. (på baggrund af tidligere års mindre forbrug). Der vurderes ikke at blive nogen konsekvens.
 6. Fremrykke Budget 2020-forslag om at fjerne støvsugning som en del af rengøringspakkerne, og erstatte manuel støvsugning med robotstøvsugere, der anskaffes af borgeren. Besparelseseffekt i 2020, 0,2 mio. kr. Denne budgetreduktion er også indarbejdet i budgetprocessen til budget 2020 med en års effekt på 0,8 mio. kr. ved fuld implementering. Konsekvensen urderes at blive større frihed for borgerne, men for nogen kan dette også opleves som en serviceforringelse, samt en forringelse af den sociale kontakt med plejen.

 Ovenstående 6 forslag kan beregnes til ialt 1,20 mio.kr.


Den resterende reduktion på 5,26 mio.kr. foreslås overordnet set udmøntet inden for centerets samlede ramme på områder, hvor der ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019 skønnes et mindre forbrug i 2019.

Det foreslås derfor at udmønte:

 • 4,05 mio.kr. på plejecentrene, svarende til 450.000 kr. på hver af de 9 plejecentre. På flere af plejecentrene er der i øjeblikket mange ledige boliger og der kan derfor reduceres i bemandingen ved tilbagehold på genbesættelse af vakante stillinger og tilbagehold med brug af vikarer. Alle nye ansættelser, resten af 2019, skal godkendes af centerchefen, efter dialog med den enkelte leder, således at serviceniveauet stadig sikres.
 • 0,50 mio.kr. på andre sundhedsudgifter - på hospice og betaling for ventedage på sygehuset, hvor der er forventning om et mindre forbrug i 2019
 • 0,710 mio.kr. på SOSU-elevområdet, hvor der er en forventning om et mindre forbrug i 2019.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Faxe Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Der reduceres med 6,4 mio. kr. i Center for Sundhed og Plejes driftsbudget i 2019.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at handleplan for indhentning af merforbrug på 6,46 mio.kr. i 2018 godkendes.

Beslutning

Udvalget godkendte forslag 1, 4 og 5 samt 0,5 mio.kr, på andre sundhedsudgifter og 0,710 mio.kr. på SOSU-elevområdet .

Dertil reduceres med én medarbejder på alle ni plejecentre i 2019 og der reduceres svarende til tomgangsboliger på de plejecentre, der har ledige boliger i 2019.

Udvalget ønsker status på handleplanen på udvalgets augustmøde.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


72. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering om invitation til implementering af samlerapportering af utilsigtede hændelser.


Orientering vedrørende opdeling af det fælleskommunale projekt Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA).  


Orientering til kommunerne om kommunal praktik for ambulancebehandlerelever.


Orientering om status på uvisiteret brug af aftenåbning i demensdagcenteret.


Orientering om invitation til KL's Ældrekonference den 17. september 2019.


Orientering om hvordan Faxe kommune håndterer HPV-vaccine.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Meddelelsespunktet om HPV vaccine tages op som sag på augustmøde.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


73. (Lukket)