Senior & Sundhedsudvalget - 26-05-2020

Referat
Dato:
Tirsdag, 26 maj, 2020 - 16:00
Hent som fil:
62. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen

63. Orientering om sundhedsberedsskabet i forbindelse med Covid19

Sagsfremstilling

Der er løbende sendt nyhedopsopdateringer til Byrådet omkring Sundhedsberedskabet og situationen omkring plejecentre og Hjemmepleje, Genoptræning m.v.


Der har ikke været nye tilfælde af smittede plejehjemsbeboere eller personale, og der har har i den seneste tid været rigeligt med værnemidler.

Værnemiddellager opgøres 2 gange ugentligt  til KL/central registrering.


Mht. pauseringen i rengøringen hos borgere hver 3. uge, er dette genoptaget og der er lavet aftale med leverandører om, at der meldes tilbage såfremt det vurderes, at der er brug for ekstra rengøring. Det var kun tale om pausering af en enkelt gangs rengøring, hvor der dog blev gjort rent på toilet og i køkken.


De væsentlige nye tiltag og genåbninger er:


 • Besøg på plejehjem etableres nu snarest muligt ved besøg i telte og nærliggende lokaler
 • Opsøgende arbejde til demensramte og deres pårørende
 • Opsøgende arbejde via frivillighedsmedarbejder i forhold til hjemmeboende borgere
 • Opsøgende besøg hos borgere, der normalt går i dagcentre
 • Genoptræning er godt i gang
 • Forebyggende hjemmebesøg er også i gang hos de borgere, der ønsker besøg

Der har været 2 covid-19 ramte borgere udskrevet fra sygehus og indlagt på et særskilt afsnit på Grøndalscentret. Disse 2 borgere blev dog desværre hurtigt genindlagt inden for et døgn.


Der orienteres mundtligt på mødet om yderligere status på området.


Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Sundhedsloven.

Gældende lovgivning og bekendtgørelser under Covid-19 pandemien.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Administrationen undersøger visiterede borgeres muligheder for at komme på dagcentrene. Ligeledes undersøges det, om sundhedsfremme kan genåbnes.


Godkendt.


Fraværende: Ingen.

64. Orientering om godkendte budgetoverførsler fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende budgetoverførsler fra 2019 til 2020 blev i år ekstraordinært fremrykket og allerede godkendt af Byrådet d. 15. april 2020.


Af vores godkendte tidsplan for overførsler fremgår det, at sagen skal behandles i fagudvalgene og derfor orienteres I i denne sag. Hele sagen fra Byrådets behandling kan læses i bilag 5.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen om budgetoverførsler 2019 til 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

65. Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, og på driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 8,0 mio. kr., fordelt på 5,7 mio kr serviceudgifter og 2,3 mio. kr. ikke serviceudgifter. Når de 5,7 mio. i merforbrug sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som alene var udfordringen for velfærdsområderne på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr. Der er således fortsat udfordringen på; Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget, Senior og Sundhedsudvalget og Beskræftigelses- & Integrationsuvalget.


På anlæg ses et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket skyldes at overførsler på 31,2 mio. kr. ikke indberettet i korrigeret budget pr. 31. marts. Hertil forventes fremrykning af anlæg fra 2021 på ca. 15 mio. kr. som samtidig skønnes brugt.


Forventet regnskab er gået den digitale vej. Jedox - en digital løsning, som Økonomiafdelingen har udviklet til Faxe Kommunne. Løsningen tages i brug til opfølgninger i 2020. Dét betyder, at bilagene ser en smule anderledes ud end de plejer.


Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.262,0 mio. kr., forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.


Udfordringen på servicerammen udgør i opgørelsen 5,7 mio. kr. Når tallet sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som var udfordringen på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr.

Servicerammen pr. april belastes med yderligere13,6 mio. kr., idet overførslerne fra 2019 gives som tillægsbevillinger.


På Byrådets behandling d. 12. maj 2020 om konsekvenser for budget 2020, dagsordenspunkt 79, blev der besluttet at afhjælpe det nuværende skønnede merforbrug på ca. 39 mio. kr. på de 4 udfordrede udvalg med ialt 44,6 mio. kr., fordelt med;


 • Reduktion af puljer under direktionen, 20 mio. kr.
 • Reduktion af PL-puljer, 7 mio. kr.
 • Budgetreduktioner jf. budgetforslag, 17,6 mio. kr.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.


Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 4,1 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Plan & Miljø, 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik samt Natura 2000 projektet.
 • Center for Ejendomme, 2,4 mio. kr., som kan henføres til Vintertjeneste

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., som henføres til at P/L-puljen ikke skønnes brugt.


Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 25,7 mio. kr., fordelt på;

 • Direktionen, 15,3 mio. kr. som primært kan henføres til puljer der ikke skønnes brugt .
 • Center for Børn & Undervisning, 0,06 mio. kr.
 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 9,3 mio. kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde, herunder puljen til Fælles om Forebyggelse der ikke skønnes brugt.
 • Center for Sundhed og Pleje, intet at bemærke.
 • Center for Ejendomme, -0,02 mio. kr., som kan henføres til en uafklaret budgetreduktion vedr. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
 • Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducering af indtægter på rykkergebyrer.
 • Direktionssekretariatet, 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
 • Center for Plan & Miljø, 0,2 mio. kr., som henføres til at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
 • Center for HR, Økonomi & IT, -0,1 mio. kr., intet at bemærke.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 7,9 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Sundhed & Pleje, 8,5 mio. kr., som primært henføres til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF).
 • Center for Børn & Undervisning, -0,5 mio. kr. som henføres til Tandplejen.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget (BIU)

Der forventes et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 15,2 mio. kr. som henføres til analysen og forventning om udvikling af forsørgelsesområdet udført af Mploy.
 • Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

Der forventes et merforbrug på 15,9 mio. kr., som primært kan henføres til 'Opholdssteder for børn' og unge samt 'Længerevarende botilbud'.


Børn & Læringsudvalget

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Derudover er BLU orienteret om et yderligere merforbrug på 9,1 mio. kr. som kan henføres til skoleområdet og SFO. Dette skøn fremgår ikke af tabel 1 ovenfor. Dette yderligere merforbrug forventes i overvejende grad at kunne indhentes ved hjælp af administrative handleplaner for de 3 skoler.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2020 udgør 1.609,6 mio. kr., og forventet regnskab pr. 31. marts udviser et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budgetterede serviceudgifter.

Udfordringen forsvinder når Byrådet d. 12. maj beslutter besparelser vedr. 2020.


Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 87,5 mio. kr.

Korrigeret budget i tabellen nedenfor indeholder ikke anlægsoverførsler fra 2019, ca. 31,2 mio. kr., som er forklaringen på merforbruget i tabel 2.Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

 


Finansiering og finansielle posterLikviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et yderligere træk på kassebeholdningen på 17,6 mio. kr., samlet set et kassetræk på 19,2 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 8,0 mio. kr. over korrigeret budget.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 5,7 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 2,3 mio. kr. over det korrigerede budget.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 19,2 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. marts, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.


Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget noterer sig, at mindreforbruget er udtryk for mindreforbrug i den kommunale medfinansiering og ikke på udvalgets driftsområde. Det undersøges, hvad der er er årsag til forventet mindreforbrug i tandplejen.


Fraværende: Ingen.

66. Beslutning om klamydiaindsatser i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 28. april 2020 blev det besluttet, på baggrund en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen (2019) der viser, antallet af klamydiatilfælde er steget fra 18,6 % i 2017 til 23,5 % i 2018, at udvalget ønsker at få mulighed for at beslutte, om der skal iværksættes yderligere indsatser i Faxe Kommune fremadrettet.

Klamydia på landsplan
Klamydia er den hyppigst forekommende seksuelt overførte sygdom i Danmark. I 2018 var antallet af påviste tilfælde 33.415. Heraf var 28.208 i aldersgruppen 15-29 år, hvilket svarer til 80 % af alle diagnosticerede klamydiatilfælde. Antallet af påviste klamydiatilfælde har generelt været stigende i Danmark de sidste 10 år, og har siden 2016 ligget stabilt, men højt. Der formodes at være et betydeligt mørketal, da mange klamydiainfektioner er symptomløse, og derfor ikke diagnosticeres.  I en rapport fra Sundhedsstyrelsen (2016) anslås det, at klamydia hvert år er årsag til ca. 4000 tilfælde af underlivsbetændelse, 480 tilfælde af ufrivillig barnløshed, 320 tilfælde af graviditet uden for livmoderen og 600 tilfælde af kroniske underlivssmerter. De årlige økonomiske omkostninger i sekundærsektoren (sygehussektoren) relateret til usikker sex, herunder også ubehandlet klamydia, blev i 2016 opgjort til 267 mio. kr.

Sundhedsstyrelsens opgørelse 2019
Sundhedsstyrelsens opgørelse fra 2019 viser antallet af klamydiatilfælde opgjort pr. 1.000 personer i aldersgruppen 15-29 årige i landets kommuner. I alle kommuner veksler antallet fra år til år og indenfor samme kommune, kan der være større udsving mellem årene. Et højt tal i èt år, afspejler ikke nødvendigvis, at kommunen har haft flere tilfælde, men kan betyde, at flere personer har ladet sig teste. Jo flere der bliver testet og behandlet, desto bedre, da smittekæden dermed mindskes. Derfor kan et højt antal, tolkes positivt. På samme måde afspejler et lavt tal ikke nødvendigvis, at færre får klamydia, men kan betyde, at færre er blevet testet. Det er derfor relevant, at den enkelte kommune undersøger, om man fx har standset aktiviteter, så der testes færre positive tilfælde, eller om man har gjort en ekstra indsats for at informere om klamydia, så flere har ladet sig teste.

Klamydiatilfælde i Faxe Kommune
I Sundhedsstyrelsens opgørelse for periode fra 2012 til 2018, ses også udsving mellem årene i Faxe Kommune.

Tallene fremgår nedenfor:

2012: 23,4 %
2013: 15,8 %
2014: 19,4 %
2015: 25,6 %
2016: 22,4 %
2017: 18,6 %
2018: 25,6 %

Der har ikke været ændret i klamydiaaktiviteterne gennem årerne, og afdelingen for Sundhedsfremme har fulgt Sundhedsstyrelsens kampagner (se nedenfor) og har derudover ikke foretaget tiltag, der kan forklare udsvingene.

Sundhedsplejen
Alle skolebørn tilbydes sundhedspædagogisk aktivitet og sundhedssamtale i 8. klasse, hvor der gives viden om seksuelt overførte sygdomme.

"Kun med kondom" kampagnen
Kommunen har siden 2012 og senest i 2018,  deltaget i Sundhedsstyrelsens kampagne "Kun med kondom", som var en landsdækkende kampagne, der satte fokus på seksuelt overførte sygdomme, herunder klamydia. Denne kampagne blev i 2019 afløst af kampagnen "True Story". Kampagnen kører primært online på Instagram og facebook. Der blev afholdt undervisning på ungdomsskolen og informationsmøder på gymnasiet og på VUC (voksenundervisningscenteret). Dette blev suppleret med facebookopslag om klamydia på Sundhedscenterets hjemmeside.

"True story" kampagne og facebookside
"Kun med kondom" kampagnen har de sidste syv år haft en facebookside med diskussioner, quiz og film. Siden har navnet ændret sig til "Pas på hinanden", der går under kampagnenavnet "True Story". "True Story" har et bredere sundhedsfokus og omfatter seksuelt overførte sygdomme, alkohol og mental sundhed.

Erfaringer med gratis hjemmetests
Siden 2008 har otte kommuner deltaget i et projekt med Sex & Samfund om gratis klamydiahjemmetest til de 15-29 årige. Erfaringerne viser, at flere på den måde lader sig teste, inkl. smittede unge. Sex & Samfunds undersøgelser viser, at 25 % af de unge ville have undladt at lade sig teste, hvis de ikke havde fået tilbuddet om gratis hjemmetest. 80 % af de unge, der har anvendt testen, giver udtryk for, at det er lettere at tage testen selv, fremfor at gå til egen læge.

Dette tyder på, at gratis klamydiahjemmetest kan være et effektivt supplement til at blive testet hos egen læge eller på en regional klinik. Indsatsen betyder, angiveligt, at flere lader sig teste, bliver diagnosticeret og behandlet. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at effekten af klamydiahjemmetesten i starten ikke nødvendigvis vil resultere i et fald i tallene, men i en stigning, idet flere formentlig vil lade sig teste. Lykkes det at teste og behandle flere, kan smittekæden brydes ,og på sigt kan man dermed håbe, at se et fald i antallet. 

De otte kommuner, der har deltaget er Frederiksberg, Gentofte, Hillerød, Høje-Taastrup, København, Lolland, Nyborg og Rødovre.

Forslag til udvidede forebyggende indsatser
Sundhedsfremme og sundhedsplejen anbefaler, at de årlige kampagner udvides med nedenstående indsatser. Forslag 1- 5 er forslag, der kræver forberedelse og finansiering. Forslag 6-9 er forslag, er igangværende indsatser, der kan intensiveres relativt hurtigt og kan finansieres indenfor de nuværende rammer.

 1. En sundhedsfaglig medarbejder samarbejder med uddannelsesinstitutioner og andre arenaer, hvor de unge befinder sig.
 2. En sundhedsfaglig medarbejder varetager individuel og gruppebaseret rådgivning til eleverne og er ansvarlig for vidensformidling til lærere.
 3. Kompetenceudvikling af sundhedsfaglig medarbejder, såfremt denne ikke er sundhedsplejerske. 
 4. Startsæt med 100 gratis hjemmetests til erfaringsindsamling med henblik på udvidelse af antal.
 5. Strategi for markedsføring af tilbuddet for at få flest muligt til at benytte det.
 6. Øge intensiteten af Facebook-kampagner på facebook (sundhedsfremme).
 7. Øge samarbejde med de praktiserende læger om fokus på indsatsen (sundhedsfremme)
 8. Øge intensiteten i forhold til informationsmateriale til ungdomsuddannelser og folkeskolernes ældste klasser, fx pjecer og plakater (sundhedsfremme og sundhedsplejen).
 9. Øget opmærksomhed på forebyggelse af klamydiainfektioner i folkeskolens ældste klasser, særligt i 8. klasse hvor vi har sundhedseksperimentarium og udskolingssamtaler (sundhedsplejen).

Jævnfør forslag 1, 2 og 3 anbefales det, at der etableres et specifikt og målrettet ungefokus i forhold generel forebyggelse blandt unge, herunder seksuelle sygdomme, overvægt, mental sundhed, rygning, rusmidler og hygiejne. Det har der ikke tidligere været. Det vil kræve, at der afsættes timer til en sundhedsfaglig medarbejder (bachelor-niveau som fx sundhedsplejerske, sygeplejerske m.fl.) med viden og indsigt i ungeområdet og med udgående funktion på gymnasium, VUC, produktionsskole, ungdomsskolen/ungevejen m.m. Der kan etableres forskellige grader af en sådan ungeindsats, som vil kunne være mere eller mindre omfattende, alt efter hvor mange ressourcer, der tildeles.

I forhold til økonomi søges dette tænkt ind i forslag til den ny sundhedspolitiske strategi og ressourcerne hertil.

Jævnfør forslag 4 og 5, er det muligt at købe hjemmetests samt et særligt system til håndteringen af testsvar via Sex og Samfund. Anbefalingen er at begynde med en startpakke med 100 tests og gøre erfaringer for anvendelsen, før der tilkøbes yderligere tests. Udgiften for startpakken med testsystem, 100 stk. testkit og klamydiaanalyser er ca. 50.000 kr. Finansiering af startpakken på ca. 50.000 kr. kan igangsættes og finansieres indenfor sundhedsfremme og sundhedsplejens budgetramme for 2020.

Herefter vil der være et årligt gebyr på 5.000 kr. som inklusiv 275 stk. testkit og klamydiaanalyser vil koste 141.125 kr. årligt (januar 2020 priser). Denne fremadrettede indsats kan indgå som et nyt fokusområde i forhold til sundhed og seksualitet for unge i den nye sundhedspolitiske strategi, der fremlægges for udvalget på et senere møde. Efter den politiske godkendelse af den sundhedspolitisk strategi, vil handleplan og ressourceforbrug til de enkelte fokusområder, blive udarbejdet og fremlagt for udvalget.

Lovgrundlag

 Intet lovgrundlag.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at:

1. Punkt 1-3 indarbejdes i den nye sundhedspolitiske strategi.

2. Punkt 4-5 igangsættes og finansieres indenfor sundhedsfremmes og sundhedsplejens budget for 2020.

3. Punkt 6-9 igangsættes i 2020 som en del af sundhedsfremmes og sundhedsplejens nuværende opgaveportefølje.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

67. Orientering om anvendelse af voksenelevløn SSH og SSA elever

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har spurgt ind til i hvilket omfang, der anvendes voksenelevløn på SSH og SSA uddannelser, samt hvordan man gør i andre kommuner.


Baggrund

Den praktikpladsaftale der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter medfører, at kommunerne i perioden 2020-2022 skal ansætte ca. 30 % flere elever hvert år, og da der i forvejen er rekrutteringsudfordringer på området, skaber dette øget konkurrence mellem kommunerne. Voksenelevløn kan være en strategi for at rekruttere og fastholde dygtige elever.


Ingen kommuner i Region Sjælland giver voksenelevløn til alle over 25 år

Administrationen har været i kontakt med kommunerne i regionen (i november 2019), og elevlønsområdet administreres relativt ensartet i regionens kommuner.

 • I alle kommunerne får elever under 25 år almindelig overenskomstfastsat løn.
 • Ingen kommuner giver voksenelevløn til alle over 25 år.
 • Elever over 25 år får voksenelevløn, hvis de lever op til kriterierne fastsat i trepartsaftalen, dvs. de er over 25 år og har et års dokumenteret relevant erhvervserfaring.

Flere kommuner er, ligesom vi gør i Faxe Kommune, begyndt at give voksenelevløn til elever, der henvises fra jobcenteret efter nogle særlige kriterier. Personerne skal have haft minimum tre måneders ledighed, og jobcenteret skal vurderer, at deres nuværende uddannelse ikke vil hjælpe dem i beskæftigelse. I disse tilfælde kan der opnås statsligt tilskud til at tilbyde dem en erhvervsuddannelse, hvilket gør det økonomisk muligt at ansætte dem på voksenelevløn. Tilskuddet dækker dog ikke den fulde elevløn. Herudover skal uddannelseskonsulenten sammen med to ledere fra praksis vurdere dem egnede til at starte uddannelsesforløbet.


Hvodan fastsættes kriterierne for voksen elevløn i Faxe Kommune?

Det er uddannelseskonsulenten, der sammen med centerledelsen fastsætter de kriterier, der gives voksenelevløn efter. Faxe Kommune administrerer efter ovennævnte kriterier, men det overvejes løbende hvordan området administrerest bedst.


I en del kommuner har uddannelseskonsulentet eksempelvis fået kompetencer til i særlige tilfælde at slække på de formelle krav og give voksenelevløn til særligt kvalificerede ansøgere. Man kunne også overveje at give voksenelevløn til alle over 25 år. Det ville lette administrationen, men ville medføre betragtelig udvidelse af elevbudgettet.


Status på rekrutteringsområdet i Faxe Kommune

Der starter syv hold elever om året. Det er lykkedes at få begge forårets hold fyldt op, og holdet der starter til august forventes også at blive fyldt. I øjeblikket lever kommunen dermed fuldt op til de fastsatte dimensioneringstal.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen om anvendelsen af voksenelevløn på elevområdet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

68. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om status på Østsjællands Demensrådgivning- og Aktivitetscenter (ØDA)

På udvalgsmødet den 26. november 2019 blev udvalget orienteret om, at der var afsat nye midler i en ansøgningspulje til forlængelse af det fælleskommunale projekt ØDA.

Den påtænkte driftsaftale blev ikke indgået, da det i stedet for blev besluttet at søge puljen og forlænge projektet, såfremt der kom tilsagn om midler. Den fælles puljeansøgning blev indsendt til Sundhedsstyrelsen den 31. januar 2020. Imidlertid er Sundhedsstyrelsens behandling af ansøgningerne forsinket grundet corona, så der er endnu ikke kommet svar. Såfremt vi modtager tilsagn, vil ØDA fortsætte som puljefinansieret projekt til og med 2023. Det er Køge Kommune, der står som ansøgerkommune og der er ansøgt om i alt 2.260.000 kr.  


Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Senior & Sundhedsudvalget forventer, af plejecenteret Søndervang følger myndighedernes retningslinjer for besøg af pårørende. Der skal være mulighed for besøg på udearealer og mulighed for fleksible tidspunkter for besøg. Faxe Kommunes administration er behjælpelig med vejledning til praktisk gennemførelse af besøgene.


Fraværende: Ingen.


69. (Lukket)