Senior & Sundhedsudvalget - 28-05-2019

Referat
Dato:
Tirsdag, 28 maj, 2019 - 16:00
Hent som fil:
49. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Godkendt.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

50. Temadrøftelse: Tobak, alkohol og stoffer

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget vedtog på mødet i marts 2019 at gennemføre en række temadrøftelser, der skal give input til vedtagelsen af Faxe Kommunes nye sundhedspolitiske strategi. Denne temadrøftelse er den første i rækken af fire og omhandler kommunens indsatser i forhold til temaerne tobak, alkohol og stoffer.


Temadrøftelsen er rammesat til at vare en time. Der er afsat en halv time til temaet tobak og en halv time til temaerne alkohol og stoffer. Hver temablok indledes med et kort oplæg på cirka 10 minutter.


Temaet tobak præsenteres ved et oplæg af sundhedskonsulent Vibeke Bastrup.

Temaerne alkohol og stoffer præsenteres ved et oplæg af Tommy Grønvold og Sabrine Andersen.


Begge oplæg, samt andet relevant materiale vedrørende temaerne er medsendt som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


51. Bevilling til projekt med ekstern finansiering: Forsøgsordning med styrket frit valg indenfor rehabilitering på ældreområdet

Sagsfremstilling

Af Faxe Kommunes principper for økonomistyring, "Bilag 7.3:  Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter. Derfor forelægges sagen til godkendelse for udvalget.

Med finansloven for 2018 har regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om, at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden fra 2018 til 2021 er der afsat 34 mio.kr. til formålet.

Sundhedsstyrelsen står for puljen, og har opfordret kommunerne til, i samarbejde med private leverandører, at ansøge om deltagelse i en forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

Forsøgsordningen skal skabe øget viden om, hvordan private leverandører mest hensigtsmæssigt kan varetage hele eller dele af rehabiliteringsforløbene. Hensigten er, at øge den enkelte borgers mulighed for, at have et frit valg, inden for rehabilitering. Det har ikke tidligere været en mulighed for borgerene, at kunne vælge en privat leverandør til udførelse af rehabilitering, jfr. Lov om Social Service §83A

Faxe Kommune har den 28. februar 2019 ansøgt Sundhedsstyrelsen om samlet 2.093.500 kr.. Projektperioden er 2 år. Det forventes, at ca. 60 borgere årligt og 120 borgere i projektperioden skal modtage et rehabiliteringsforløb fra en privat leverandør. Den private leverandør vil være Lev-vel, som også har tilkendegivet deres medvirken i projektperioden.

Den 1. maj 2019 har kommunen modtaget accept af ansøgningen og det ansøgte beløb fra Sundhedsstyrelsen. Tilsagnet er givet for 2019 med 1.593.500 kr. og under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven for 2020, er der yderlige bevilget 500.000 kr. i 2020, således at kommunen samlet kan anvende det ansøgte beløb på 2.093.500 kr. i projektperioden. Syv kommuner i landet har fået midler til at afprøve modeller for at tilbyde rehabliteringsforløb ved privat leverandør. Det drejer sig om følgende kommuner:


 • Vejle Kommune: 4.508.115 kr.
 • Ringsted Kommune: 3.502.099 kr.
 • Esbjerg Kommune: 3.056.440 kr.
 • Syddjurs Kommune: 3.026.958 kr.
 • Faxe Kommune: 2.093.500 kr.
 • Odense Kommune: 1.453.600 kr.
 • Frederikssund Kommune: 563.675 kr.

Lovgrundlag

Finansloven 2018.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at


1.  Der gives en indtægtsbevilling i 2019 på 1.593.500 kr., fra Sundhedsstyrelsen til projektet: Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

2.  Der gives en udgiftsbevilling i 2019, svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen på 1.593.500 kr.


3.  Der gives en indtægtsbevilling i 2020 på 500.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet: Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

4.  Der gives en udgiftsbevilling i 2020, svarende til bevillingen fra Sundhedsstyrelsen på 500.000 kr.


Beslutning

Anbefales.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


52. Forslag til mødeplan 2020 for Senior & Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2020 for fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.


Fagudvalgsmøder holdes mandag, tirsdag og onsdag således:


Mandag:
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 16.00 og Socialudvalget kl. 19.00


Tirsdag:
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 og Plan & Kulturudvalget kl. 19.00


Onsdag:
Børn & Læringsudvalget kl. 16.00 og Teknik & Miljøudvalget kl. 17.00


·  Økonomiudvalget holdes onsdag i ugen efter fagudvalgsmøderne (som hovedregel) kl. 15.30


·  Byrådet holdes torsdag i ugen efter økonomiudvalget (som hovedregel) kl. 18.30


For Senior & Sundhedsudvalget foreslås:


·  at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på tirsdage,

·  at møderne begynder kl. 16.00, og

·  at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev


Byrådet og fagudvalgene behandler mødeplanen på møder i maj 2019.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiler, at Senior & Sundhedsudvalget godkender forslag til mødeplan for 2020.

Beslutning

Godkendt.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


53. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2019

Sagsfremstilling

På Senior & Sundhedsudvalgets møde den 26. marts 2019 blev punkt 24 "Kvalitetsstandarder 2019" udsat, da udvalget ønskede, at punktet blev set i sammenhæng med indsatskataloget, herunder serviceniveau, servicefrekvens og sagsbehandlingstid.


Ifølge serviceloven skal kvalitetstandarderne på plejeområdet forelægges det politiske niveau en gang årligt til godkendelse.


Indholdet i kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser, samt det politisk godkendte serviceniveau. De indeholder endvidere en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente indenfor nedenstående områder, såfremt de visiteres hertil, herunder den sagsbehandlingstid man kan forvente, når man søger hjælp. Det er desuden beskrevet, at alle visiteringer sker efter en individuel konkret vurdering.


Kvalitetstandarderne og indsatskataloget udgør således en beskrivelse af serviceniveauet og den konkrete udmøntning af tildeling af ydelser. Det er desuden et redskab for både medarbejdere og borgere, som skal være medvirkende til at sikre overensstemmelse mellem det politiske fastsatte serviceniveau, konkrete afgørelser og den faktiske indsats.


Som udgangspunkt bliver kataloget med kvalitetstandarderne fremlagt en gang årligt, dog således, at hvis der f.eks. foretages politisk vedtagne ændringer eller lovændringer, der påvirker serviceniveauet i løbet af året, vil ændringer blive forelagt det politiske niveau til godkendelse.


Kvalitetstandarderne offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside.


Kataloget omfatter kvalitetsstandarder for:


 • personlig pleje, 
 • praktisk hjælp,
 • madservice for hjemmeboende borger,
 • madservice i plejeboliger,
 • rehabiliteringsforløb,
 • genoptræning,
 • vedligeholdende træning,
 • forebyggende hjemmebesøg.

I det nye katalog med kvalitetsstandarder 2019 er der foretaget følgende rettelser: 

 • I forordet er rettet telefontid og numre, samt sproglige formuleringer.
 • Desuden er der i forordet på baggrund af principafgørelse fra ankestyrelsen 3-19, tilføjet et afsnit  om kompensationsprincippet, som betyder at borgere med funktionsnedsættelse i videst mulig omfang skal kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen. Husstandens medlemmer vurderes fortsat som en enhed. Ændringen ved afgørelsen er, at ved tildeling af praktisk hjælp i hjemmet skal der tages udgangspunkt i de opgaver, som personen ville have bidraget med, hvis personen havde været rask.
 • Kvalitetsstandarderne er rettet til således, at konsekvensen af ankestyrelsens principafgørelse 10-19 er indeholdt i forordet, samt kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje. Principafgørelsen fastslår, at SEL § 83 skal bruges til at guide og vejlede borgere i at udføre opgaver, der er omfattet af begreberne "praktisk hjælp og personlig pleje". 
  Guidning og vejledning har tidligere være henlagt til SEL § 85 (socialpædagogisk bistand). 
  Den pædagogiske bistand, der i en konkret sag er behov for til en borger, der i fysisk henseende kan udføre opgaven, men har behov for at blive mindet om den, vejledt i udførelsen og evt. guidet igennem opgaven, skal fremover leveres af hjemmeplejen.
 • Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp er præciseret på baggrund af principafgørelse 11-19 fra ankestyrelsen vedrørende praktisk støtte til madlavning.  Støtte til praktisk hjælp, herunder madlavning kan bevilges forudsat, at borgeren selv kan deltage. Såfremt borgeren ikke selv er i stand til at deltage, kan der efter konkret individuel vurdering, bevilges madserviceordning.  
 • Kvalitetsstandarden for Madservice i plejeboliger er ændret og det er blandt andet præciseret, at borgerne helt eller delvist har mulighed for at fravælge dele af kostpakken. Kostpakkens opdeling og priser for enkelt dage er indført. 
 • I kvalitetsstandarden for rehabilitering er det præciseret, at rehabiliteringen varetages af det udekørende rehabiliteringsteam i dagtimerne i borgerens hjem.  Såfremt borgeren har behov for hjælp om aftenen/natten leveres denne af den kommunale hjemmepleje eller fritvalgsleverandøreren. I forbindelse med døgnophold på Grøndalscentret Rehabilitering varetages træningen af stedets medarbejdere.  Prisen på ophold er også indføjet.
 • I kvalitetsstandarderne for genoptræning, vedligeholdende træning samt forebyggende hjemmebesøg er der foretaget sproglige korrektioner, der tydeliggører forståelsen.  

Lovgrundlag

Servicelovens § 83 og 83a.

Økonomi

 Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at kvalitetsstandarderne 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der indskrives i Kvalitetsstandarden, hvor lang sagsbehandlingstiden er frem til afgørelsen.

Under Kvalitetsstandard, i afsnittet vedrørende Madservice for borgere i eget hjem, tilføjes det, at der kan bestilles mindre portioner.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


54. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

Sagsfremstilling

Nedenstående sagsfremstilling er udformet af Kommunekontaktrådets (KKR) sekretariat, som en fælles sagsfremstilling til alle kommuner i Region Sjælland.


Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske, politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde, og den udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget.


Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft 1. juli 2019. 


Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.


KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget:

•  Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)

•  Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns

•  Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe

•  Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (O), Lolland

•  Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland


Formål med sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.


Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.


Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland.


Proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedlagte brev fra Region Sjælland.


Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.


Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.


Indhold

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

1.  Fælles om borgerens livsudfordringer

2.  Tryghed og mestring i eget hjem

3.  Effektiv forebyggelse – sunde borgere

4.  Mental sundhed og psykisk trivsel


Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører følgende specifikke målgrupper:

 • Sårbare ældre
 • Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
 • Voksne med psykisk sygdom
 • Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.


De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.


Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.


En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.


En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.


Efter udvalgets behandling meddeles resultatet til Region Sjælland senest den 19. juni 2019 og regionen fremlægger Sundhedsaftalen 2019-2023 for Byrådet den 20. juni 2019.


Referatet fra Region Sjællands Sundhedskoordinationsudvalgs behandling af Sundhedsaftalen findes på dette link:

https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2019/Sider/Sundhed...

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 204, stk. 5, og § 205, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


55. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningerne pr. marts og maj behandles politisk, men budgetopfølgningen pr. august er en administrativ budgetopfølgning. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - Dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.167,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.186,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, fordelt med 7,9 mio. kr. på serviceudgifter og 11,1 mio. kr. på overførselsudgifter. I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. overførsler.Det bemærkes, at overførsler fra 2018 til 2019 ikke fremgår af korrigeret budget, da overførselssagen endnu ikke er politisk færdigbehandlet. De korrigerede budgetter vil dog være tilrettet med vedtagen budgetoverførsler i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.


Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2018, men inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 1,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

På Plan & Kulturudvalgets område forventes budgettet overholdt, idet merudgifterne skyldes områder, hvor der er eksternt finansierede projekter. Budgettet forventes tilført efter behandling af overførselssagen.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 12,5 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på 4,1 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler. For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter primært forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 10,6 mio. kr. Regeringen har i foråret givet budgetgaranti til kommunerne vedrørende Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, grundet stor debat og kritik omkring afregningsopgørelser. Den samlede budgetgaranti fra regeringen svarer til det budget, der er afsat i kommunen. For Faxe kommune udgør dette 143 mio. kr., som er afsat under Senior & Sundhedsudvalget. Af de 143 mio. kr. skal afholdes 133 mio. kr. på fagudvalgets driftsbudget og 10 mio. kr. på finansielle konti under Økonomiudvalget. De 10 mio. kr. er efterregulering af Kommunal Medfinansiering af sundhedsområdet for 2018.

Dermed er hovedårsagen til den forventede mindreudgift, at de 10 mio. kr. skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Dette skyldes primært forsørgelsesudgifter som sygedagpenge, kontanthjælp og forsikrede ledige og er forårsaget af generel konjunktur samt indsats på området.


Socialudvalget

På Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et forventet underskud på børn og ungeområdet på 5 mio. kr., som dog opvejes af et næsten tilsvarende mindreforbrug på voksenområdet.


Børn & Læringsudvalget

På Børn & Læringsudvalgets område forventes en merudgift på 9,3 mio. kr. i 2019. Dette skyldes først og fremmest forventet merforbrug på specialskoleområdet og modtageundervisningen, befordring til visiterede specialtilbud samt et forventet merforbrug på tilskud til private pasningsordninger samt fripladser til dagtilbud. På fagudvalgets møde vil der blive fremlagt handleplan med forslag til kompenserende besparelser, så budgettet for 2019 kan overholdes.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 svarer til det oprindelige budget og udgør 1.534,1 mio. kr. Efter budgetvedtagelsen er der sket budgettilretninger således, at det korrigerede budget til serviceudgifter udgør 1.542,6 mio. kr. Budgettilretningerne er forårsaget af tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende eksternt finansieret projekt: Frontrunner 'Flere skal med II. Herudover er der sket budgettilretning ved omplaceringer fra "ej-service"-udgifter til serviceudgifter på 6,3 mio. kr. pr. 31. marts.


Når regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2020 bliver kendt justeres servicerammen for 2019, idet der kompenseres for blandt andet ændrede P/L-skøn fra KL samt DUT-sager.

Der er i budgetopfølgningen skønnet et forbrug på serviceudgifter på 1.534,7 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 0,6 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme.


Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 68,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 62,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2018 til 2019 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018.

Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019.


Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet forbrug på baggrund af forventninger til overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018 til 2019.


 


Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved at udskylde anlægsprojekter til 2020 eller flytte udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet efterregulering/merbetaling af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som følge af den 2-årige overgangsordning, udmeldt af Økonomi & Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr. i 2019 og 2020.

Endvidere forventes mindreudgift på 1,2 mio. kr. til renter og afdrag.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. marts 2019 var den faldet til 130,6 mio. kr., hvilket svarer til 3.578 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. 12 måneders likviditeten skønnes ved udgangen af 2019 at ligge i niveauet 115-120 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2018.

Heraf udgør serviceudgifterne 7,9 mio. kr., mens overførselsudgifter udgør 11,1 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes merforbrug på 0,6 mio. kr.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 76,3 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 


Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 10,4 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på ca. 6,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne nettobudget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 76,3 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov 

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning.
 2. At udvalg fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse.


 

Beslutning

Anbefales.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


56. Orientering om planlagt tilsyn på Lindevejscenteret

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet, herunder også hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der på baggrund af risikoanalyser, vurderer hvor og hvornår, der skal føres tilsyn. Der blev i februar 2019 aflagt planlagt tilsyn på Lindevejscenteret, hvilket udvalget orienteres om i det følgende.


Tilsynets vurdering:

Lindevejscenteret fremstod sundhedsfagligt velorganiseret. Personalet på behandlingsstedet kendte deres patienter godt, og kunne mundtligt redegøre for sikre arbejdsgange. Tillige var ledelsen lydhør, og ønskede at udbedre de uopfyldte målepunkter. Samlet set vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed efter tilsynet, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden, men at manglende reviderede instrukser dog er problematisk i et omfang, der kræver en handleplan.


 • Styrelsen fandt ved gennemgang af kommunens sundhedsfaglige instrukser, at flere af instrukserne var forældede, så der blandt andet manglede foreskrifter for, hvordan personalet skal agere i bestemte situationer, hvilket efter styrelsens vurdering kan rumme en risiko for patientsikkerheden. Personalet fulgte procedurer i det daglige arbejde, som var i overensstemmelse med gældende regelsæt.
 • Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at enkelte målepunkter vedrørende behandlingsstedets instrukser blev vurderet at være uopfyldte.
 • Styrelsen har videre lagt vægt på, at der var enkelte fejl og mangler i relation til patienters retstilling
 • Styrelsen for Patientsikkerhed har ved vurderingen lagt vægt på, at der var et enkelt uopfyldte målepunkt inden for medicinhåndtering. Det uopfyldte målepunkt var af mindre betydning for patientsikkerheden.
 • Tillige har Styrelsen for Patientsikkerhed ved vurderingen lagt vægt på, at der var et uopfyldt målepunkt for journalføring. Dette var ikke gennemgående i alle tre stikprøver.

Handlinger i forbindelse med tilsyn:

 • På baggrund af en henstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed har ledelsen på Lindevejscenteret udarbejdet en handleplan, der er fremsendt styrelsen. Handleplanen opfylder styrelsens henstillinger, og styrelsen har afsluttet tilsynet.
 • Tilsynet gav anledning til at gennemgå alle de sygeplejefaglige instrukser, som er blevet opdateret, så de er tidssvarende. Dette arbejde er færdiggjort.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


57. Orientering om planlagt tilsyn hos Lev Vel

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet, herunder også hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der på baggrund af risikoanalyser, vurderer hvor og hvornår, der skal føres tilsyn. Der blev i november 2018 aflagt planlagt tilsyn hos Lev Vel Sjælland. Som følge af observationer ved dette tilsyn har styrelsen også gennemført et sundhedsfagligt tilsyn i februar 2019. I det følgende orienteres udvalget om de to tilsynsbesøg.


På baggrund af tilsynene har styrelsen givet Lev Vel påbud hvor de stiller krav om, at en række alvorlige mangler udbedres (påbudene vedhæftet som bilag til sagen). Nedenfor redegøres der i overordnede træk for tilsynene, og for de handlinger tilsynene har medført.  


Tilsyn efter servicelovens §§ 83-87 (november 2018)

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget vurderet, at plejeenheden Lev Vel Sjælland indplaceres i kategorien: Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Styrelsen har vurderet, at der er tale om større problemer af betydning for den fornødne kvalitet, idet der var gennemgående mangler i dokumentationen, og der ikke blev arbejdet systematisk med opsporing af og opfølgning på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne.


Sundhedsfagligt tilsyn (februar 2019)

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter gennemgang af forholdene på behandlingsstedet vurderet, at behandlingsstedet falder i kategorien: Større problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at omfanget af uopfyldte målepunkter fordelte sig over flere områder, herunder behandlingsstedets instrukser, behandling, journalføring, medicinhåndtering, patientens retsstilling, samt hygiejne.


Handlinger på baggrund af tilsynene

Faxe Kommune har afholdt et møde med Lev Vel på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds fund ved deres tilsyn. Som opfølgning på mødet har Lev Vel udarbejdet vedhæftede handlingsplan, hvor kritikpunkterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed imødegås. Faxe Kommune holder en tæt dialog med Lev Vel for at sikre sig, at de fremadrettet lever op til den gældende lovgivning og kommunens kvalitetsstanarder. Følgende er sat i værk:


 • Styrelsen for Patientsikkerhed følger selv op på, om Lev Vel efterlever de påbud de har fået (blandt andet ved nyt tilsynsbesøg den 15. maj 2019). Faxe Kommune orienteres løbende om denne opfølgning.
 • Lev Vel udarbejder en proceduremapper, der indeholder de nødvendige procedurer. Proceduremappen tilsendes Faxe Kommune, når den er udarbejdet.
 • Lev Vels medarbejdere undervises i procedurerne på ugentlige personalemøder så det sikres, at alle har kendskab til og efterlever procedurernes foreskrifter.
 • Ved nyansættelser gennemgås procedurerne og nye medarbejderes kompetencer afklares før, de påbegynder deres arbejdsopgaver.
 • Der indføres regler for arbejdstøj som også skiftes dagligt.
 • Lev Vel har gennemlæst og opdateret alle borgernes journaler. Fremadrettet er der stort fokus på, at alle medarbejdere dagligt dokumenterer i CURA.
 • Lev Vel udarbejder en arbejdsbeskrivelse som sikrer god og rettidig kommunikation med Faxe Kommune (blandt andet i forhold til ændringer i borgernes funktionsevnetilstand). Denne arbejdsbeskrivelse tilsendes Faxe Kommune. 

Øvrige fund ved tilsynene


 • Der var en del målepunkter, som ikke var opfyldt grundet den manglende fyldestgørende implementering af it-systemet.
 • Styrelsen kunne ved stikprøverne ikke konstatere, at borgerne ikke får tilstrækkelig hjælp og pleje af den fornødne kvalitet, men plejeenheden har store udfordringer med dokumentationen.
 • På baggrund af samtale med borgere og pårørende var det tydeligt, at plejeenheden tog individuelle hensyn og imødekom borgernes individuelle ønsker.
 • Borgerne fortalte ved interviewet, at de kunne få den hjælp, de selv ønsker, og at der var et godt samarbejde med plejeenheden og de pårørende.
 • Borgerne og pårørende oplevede, at der var en god tone og adfærd fra plejeenheden, og den enkeltes ønsker og behov blev respekteret.
 • Der blev observeret mangler på sundhedslovsområdet som gav anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et sundhedsfagligt tilsyn i februar 2019.

Lovgrundlag

Serviceloven §83-87.

Sundhedsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


58. Orientering om ankestatistik for 2. halvår 2018

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for 2. halvår 2018 vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Afgørelserne bliver opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til. Denne sag har til formål at orientere udvalget om disse afgørelser.

Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde.

Udvalget har fået fremlagt statistikken løbende. Til disse grafer er der tilføjet data fra 2. halvår 2018 således, at udviklingen i ankesager kan følges de sidste seks halvår.


 

Kilde: www.ast.statistikbank.dk 

Ankestyrelsen har i 2. halvår af 2018 i alt afgjort 114 sager fra Faxe Kommune, hvoraf 14 sager er på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Heraf er 12 sager blevet stadfæstet, ingen sager er blevet ændret, en sag er blevet hjemvist og en sag er afvist.

I 2. halvår 2018 var omgørelsesprocenten dermed 7,1 % på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Det vil sige, at andelen af sager, der enten blev ændret eller hjemvist var 7,1 %. Til sammenligning var omgørelsesprocenten 7,1 % i 2. halvår 2017 og 10,5 % i 2. halvår 2016.

Centerchefen gennemgår den ene omgjorte og hjemviste sag fra 2. halvår 2018, på udvalgsmødet.

Nedenstående graf viser udviklingen i omgørelsesprocenten de sidste 3 år på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde.

 


Faxe Kommune sammenlignet med landsgennemsnit.

For at sammenligne niveauet for omgørelsesprocenten i Faxe Kommune med landsgennemsnittet, tilføjes følgende graf, der viser omgørelsesprocenten indenfor de forskellige lovgivninger Faxe Kommune som helhed har afgørelser under. Grafen viser, at Faxe Kommunes omgørelsesprocent for alle lovgivninger er 35,5 %, hvilket er 4,5 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Tallet i parentesen viser det antal afgørelser, som Faxe Kommune har haft under de forskellige lovgivninger. Da ankestyrelsens statistik er gjort op efter kvartaler, er nedenstående tal gennemsnittet fra 3. og 4. kvartal 2018. Dermed bliver en omgørelsesprocent på 100 % det ene kvartal, og 0 % det andet kvartal, til 50 % for andet halvår 2018. På områderne


Afgjorte ankesager

Antallet af afgjorte ankesager er generelt steget kraftigt siden 2. halvår 2016, både i Faxe Kommune og på landsplan. Se nedenstående tabel over antallet af sager i alt i hhv. Faxe Kommune og på landsplan.  


For at sammenligne niveauet for afsluttede klagesager i Faxe Kommune med landsgennemsnittet tilføjes følgende graf. Den viser kvartalsvis det gennemsnitlige antal afsluttede klagesager pr. 10.000 indbyggere i 2. halvår 2018 (gennemsnittet af 3. kvartal og 4. kvartal) for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan.


Grafen viser, at Faxe Kommune i gennemsnit pr. kvartal har 15 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere i 2. halvår 2018, sammenlignet med 12 på landsplan. Faxe Kommune ligger således over landsgennemsnittet.

De lovområder, hvor der er meget få ankesager, fremgår ikke af denne statistik, da tallet nærmer sig 0 per 10.000 indbyggere.

 


Center for Sundhed og Pleje arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af ankestyrelsens afgørelser.

Ankestatistikken for 2. halvår 2018 og listen over ankesager på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at ankestatistikken tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


59. Orientering om klageoversigt 2018

Sagsfremstilling

Den 25. september 2018 var opgørelsen over klager på sundheds- og ældreområdet på udvalgets dagsorden som orientering under meddelelser. Senior & Sundhedsudvalget ønskede fremadrettet, at klageoversigten forelægges udvalget som en sag to gange årligt (maj og september) på samme dagsorden, som ankestatistikken forelægges. De to statistikker vil således følge hinanden. Klageoversigten er derfor på dagsordenen til orientering.

 

Center for Sundhed & Pleje modtog 8 klagesager i 2. halvår 2018. Klagerne fordeler sig over månederne, som det fremgår af diagrammet nedenfor. Det er vanskeligt at se et mønster i klagerne, da klageårsagerne fordeler sig over et spektrum af forskellige årsager. Det vil sige, at ingen klager omhandler det samme emne. Således er der for eksempel en klage over kommunikation, en klage over rengøring, en klage over medicinfejl m.v. I fem af klagerne er der givet medhold, mens der er givet ikke-medhold i to klager samt delvist medhold i en klage.


 


De plejecentre og enheder, der er klaget over fremgår af nedenstående oversigt. Enheder der ikke er nævnt i nedenstående figur, er der ikke modtaget klager over.


 


Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


60. Orientering om budget (Lukket)
61. Meddelelser

Sagsfremstilling


Databeskyttelsesloven vedrørende ophængning af fotos på institutioner.


Orientering om børnevaccinationer.


Orientering om Sundhedspolitisk forum den 27. juni 2019.


Orientering om to sager der kommer på dagsordenen til udvalgsmødet den 25. juni om henholdsvis Grøndalscentret og om friinstitutionsforsøget.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning

Henrik Friis orienterede om KL's sundhedspolitiske forum afholdt i Ålborg i dagene 9. - 10. maj 2019.


Godkendt.


Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.


62. (Lukket)