Senior & Sundhedsudvalget - 29-09-2021

Referat
Dato:
Onsdag, 29 september, 2021 - 16:00
Hent som fil:
120. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Godkendt


Fraværende: Ingen

121. Dialogmøde med Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA)

Resume

Dialogmøde med Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA)


Sagsfremstilling

Kl. 16.00 - 17.00

Dialogmøde med Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA)
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Ingen administrativ indstilling.

Beslutning

Fraværende: Ingen

122. Status på forventet regnskab pr. 31. august 2021

Resume

I denne sag orienteres Senior & Sundhedsudvalget for tal og bemærkninger til det forventede regnskab pr. 31. august 2021.


På Senior & Sundhedsudvalgets ramme skønnes der balance mellem budget og forbrug.

Sagsfremstilling

Administrationen har givet en detaljeret vurdering af årets udgiftsniveau for hele kommunen - denne gang på data til og med august 2021.


Fagudvalgets økonomi

For så vidt angår Senior & Sundhedsudvalget udgør dett samlede skøn 516,7 mio. kr. og budgettet udgør 517,6 mio. kr. hvilket betyder at der fortsat er budgetoverholdelse på rammen.


Graf 1: Viser skøn og budget for Senior & Sundhedsudvalget pr. 31. august 2021


Tabel 1: Viser skøn og budget for Senior & Sundhedsudvalget pr. 31. august 2021


Siden maj-skønnet ses der et fald i udgiftsniveauet for 2021. Det henfører sig til de tidligere udfordringer på Tandplejen, hvor det har været svært at rekruttere specialtandlæger. Denne udfordring er nu løst for 2021. Derved vurderes det at budgettet holder for Tandplejen.


Administrationen forventer samlet set budgetoverholdelse på områderne under Center for Sundhed & Pleje.

Vikarforbruget i hjemmeplejen har gennem sommeren været væsentligt højere end tidligere antaget, og udgiftsniveauet for hjemmeplejen skønnes derfor at stige yderligere. Der er fortsat rekrutteringsvanskeligheder og

dermed ledige stillinger der i nødvendigt omfang må bemandes med vikarer. Skønnet for hjemmeplejen opjusteres yderligere med 1,4 mio. kr. og det forventede merforbrug er herefter 4,4 mio. kr. Merforbruget modregnes

til dels af mindreforbrug på private leverandører.

Plejecentrene forventes fortsat at overholde den tildelte ramme.

Efter genberegning af takster forventes højere indtægter på køb og salg af pladser, hvilket er medvirkende til budgetoverholdelse samlet set.


Kommunens samlede økonomi

Den samlede økonomi 'indeholder' et skøn på både indtægtssiden samt udgiftssiden. Udgiftssiden består af både drift, anlæg og finansielle poster (renter, balanceforskydninger mfl.) og ses det hele samlet, forventer administrationen at årets resultat viser et underskud i omegnen af 65 mio. kr. Heri er indkluderet opsparing til svømmehal på 20 mio. kr. som reelt set ikke er en udgift i 2021 i og med at midlerne fortsat er i kassebeholdningen.


Tabel 2: Kommunens samlede resultat af opfølgningen pr. 31. august 2021
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet


Fraværende: Ingen

123. Godkendelse af vedtægter og rammer for forsøg med bestyrelser på kommunens plejecentre

Resume

Senior & Sundhedsudvalget har besluttet, at administrationen skal udarbejde et konkret forslag til forsøg med oprettelse af bestyrelser på udvalgte plejecentre. Der foreslås, at der igangsættes en toårig forsøgsperiode med nedsættelse af bestyrelser på Grøndalshusene og Solhavecenteret. Bestyrelserne skal træde i kraft 1. januar 2022 og evalueres efter et år. Såfremt evalueringen er positiv, vil ordningen kunne udbredes til samtlige plejecentre i kommunen.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede på mødet i august, at administrationen skulle udarbejde et konkret forslag til forsøg med oprettelse af bestyrelser på udvalgte plejecentre fra 1. januar 2022.

Center for Sundhed & Pleje foreslår på den baggrund, at der igangsættes en toårig forsøgsperiode med nedsættelse af bestyrelser på to af kommunens plejecentre: Grøndalshusene og Solhavecenteret. Således er plejecentrene i både øst og vest repræsenteret. Bestyrelserne skal træde i kraft 1. januar 2022 og evalueres efter et år. Såfremt evalueringen er positiv, vil ordningen kunne udbredes til samtlige plejecentre i kommunen.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til vedtægter for de nye bestyrelser. Til orientering og sammenligning er vedlagt vedtægterne for de nuværende beboer- pårørenderåd.

Forslaget indebærer, at bestyrelserne vil bestå af 1-3 beboere, 2 - 4 pårørende, 1-5 frivillige samt medarbejdere og ledere. Det tilstræbes så vidt det er muligt, at de frivillige er bosiddende i Faxe Kommune, det kan fx være repræsentanter fra det lokale foreningsliv eller lokale erhvervsdrivende, eller bare ildsjæle, der gerne vil gøre en indsats for det lokale plejecenter.

Det vil være op til de enkelte plejecentre, hvordan de frivillige præcist skal inddrages, men vedtægterne lægger op til, at de bliver inddraget i arrangementer, bidrage til fundraising og som bindeled mellem plejecentrene og lokalsamfundet. Bestyrelserne vil ikke have formel beslutningskompetence, da dette ikke er muligt indenfor gældende lovgivning.

De frivillige i bestyrelsen vil blive valgt ind for en toårig periode. Center for Sundhed & Pleje vil annoncere efter frivillige i de lokale medier, på Facebook, gennem Ældrerådet og Ældresagen. Såfremt der er flere frivillige, der melder sig, end der er pladser til i bestyrelsen, vil administrationen indstille disse til udvalget, som endelig skal udpege medlemmerne på udvalgsmødet i december. Herefter kan bestyrelserne træde i kraft pr. 1. januar 2022.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller,

  • At der igangsættes en toårig forsøgsperiode med nedsættelse af bestyrelser på Grøndalshusene og Solhavecenteret,
  • At Bestyrelserne skal træde i kraft 1. januar 2022 og evalueres efter et år. Såfremt evalueringen er positiv, vil ordningen kunne udbredes til samtlige plejecentre i kommunen.
  • At forslag til vedtægter for de nye bestyrelser godkendes.

Beslutning

Et enigt udvalg ønsker, at bestyrelsen løbende orienteres om økonomi- og personalesituationen på plejecenteret.

Herefter godkendt.


Fraværende: Ingen

124. Opfølgning på handleplan og genopretningsplan for hjemmeplejen i Faxe Kommune

Resume

På Senior & Sundhedsudvalgets møde i august fik udvalget forelagt en fremadrettet handleplan for hjemmeplejen i Vest. I denne sag gøres status på denne handleplan. Det foreslås samtidigt, at handleplanen udvides til også at omfatte hjemmeplejen i Øst, så den dermed bliver en genopretningsplan for den samlede hjemmepleje. Der forslås to nye initiativer: at der udarbejdes en sag med forslag til nye lokaler til et hjemmeplejedistrikt i Haslev, og at der afsættes en pulje på 100.000 kr. til personalegoder i hjemmeplejen.

Sagsfremstilling

På Senior & Sundhedsudvalgets møde i august fik udvalget forelagt en sag om tilsynsrapporten fra det uanmeldte tilsyn i Hjemmeplejen Faxe Vest samt den fremadrettede handleplan, der skal sikre at alle borgere modtager hjemmepleje i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. På samme møde fik udvalgt også forelagt en sag om den helt aktuelle status i hjemmeplejen samt arbejdet med revisitationen af borgere, der modtager hjemmepleje.
Et enigt Senior & Sundhedsudvalg besluttede at videresende denne sag til Økonomiudvalgets behandling i forhold til personaledelen.

Økonomiudvalget behandlede sagen d. 25. august, hvor udvalget besluttede, at de ønsker at modtage en generel genopretningsplan på personale/rekruttering/fastholdelse/arbejdsmiljø/organisering, herunder den nødvendige ledelseskraft, og at følge med i udviklingen med løbende statusorienteringer.

For at kunne imødekomme Økonomiudvalgets ønske om en generel genopretningsplan for hjemmeplejen, har Center for Sundhed & Pleje nu præciseret, at handleplanen ikke kun gælder for Hjemmeplejen i Faxe Vest, men for hele hjemmeplejen i Faxe Kommune. Samtidigt er der tilføjet et afsnit om den nye organisering af hjemmeplejen således, at handleplanen omfatter alle de initiativer, der er igangsat med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet og dermed rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i hjemmeplejen.

Status på den fremadrettede handleplan for hjemmeplejen

Center for Sundhed & Pleje afholder faste månedlige opfølgningsmøder, hvor der bliver gjort status på handleplanens initiativer, og hvor handleplanen bliver ajourført. Handleplanen er tiltænkt som et ”levende dokument”, der kan tilføjes og rettes i med det formål at højne kvaliteten i hjemmeplejen til glæde for borgerne, pårørende og medarbejdere.

Flere mål i handleplanen er allerede gennemført. Det kan bl.a. nævnes, at ”den gode tone” er implementeret på MED- og TRIO-møder. Der er planlagt relevante kurser for alle nyansatte ved ansættelsesstart. Registrering af utilsigtede hændelser (UTH) er sat i system, og der er iværksat regelmæssig triagering for hjemmeplejens medarbejdere. Der er oprettet en stilling som overordnet faglig koordinator i hjemmeplejen, som er besat med en sygeplejerske. Samtidigt ansættes fire SOSU-assistenter, der ved siden af deres kerneopgave skal fungere som faglige koordinatorer i de fire nye distrikter.

Den 1. september 2021 trådte organisationsændringen i kraft, og hjemmeplejen og sygeplejeenheden er nu samlet under én leder. Organisationsændringen inkluderer fire nye hjemmeplejedistrikter med hver sin leder, som har særskilt budget- og personaleansvar: nord, syd, øst og vest samt Sygeplejeenheden. Center for Sundhed & Pleje forventer at ansætte de nye distriktsledere den 1. november 2021. Efter ansættelse af de nye distriktsledere vil processen med selvtilrettelæggende teams gå i gang.

Center for Sundhed & Pleje orienterede Sundhed & Seniorudvalget om organisationsændringen den 13. april 2021.

I denne sammenhæng kan det også nævnes, at arbejdet med revisitationen af modtagerne af hjemmepleje af godt undervejs. Indtil videre er ca. 10-15% af borgerne blevet revisiteret. Ifølge visitationen er der endnu ikke nogle klare indikationer på, i hvilket omfang revisitationsprocessen får betydning for den samlede mængde af visiterede ydelser. Administrationen vil på et senere møde, når der foreligger et bedre overblik, forelægge en selvstændig sag for udvalget om dette.

Nye lokaler til hjemmeplejen i Haslev

Det er vigtigt for ledelse og medarbejdere i hjemmeplejen, at de fire nye hjemmeplejedistrikter fysisk placeres hver for sig, for bedst muligt at understøtte den nye organisering. I Øst er der mulighed for dette på Sundhedscentret i Faxe. I vest, der i dag er placeret i lokaler på Frederiksgade Plejecenter, er der imidlertid brug for etablering af nye lokaler til det ene distrikt. Dette understreges af, at de nuværende lokaler i Frederiksgade ikke vurderes egnede til at kunne rumme så mange medarbejdere som i dag på en ordentlig måde. Etableringen af lokaler til et hjemmeplejedistrikt i vest er dermed også en central del af arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne i hjemmeplejen. På den baggrund foreslår administrationen, at der udarbejdes et konkret oplæg til nye lokaler til et hjemmeplejedistrikt i Haslev, der præsenteres for udvalget på et kommende møde.


Afsætte pulje til personalegoder i hjemmeplejen

I forbindelse med arbejdet med handleplanen, og den dialog der i den forbindelse har været med medarbejderne i hjemmeplejen, er det tydeligt, at der fra medarbejdernes side efterspørges personalegoder på samme måde, som det kendes fra andre kommunale og private arbejdspladser. Det kan fx være adgang til gratis fitness eller svømmehal eller massageordning eller lignende. På den baggrund, og set i lyset af den indsats, der er blevet ydet fra medarbejderne hen over sommeren, foreslår administrationen, at der afsættes en pulje på 100.000 kr. (svarende til ca. 400-500 kr. pr. medarbejder) til personalegoder i hjemmeplejen. Det foreslås samtidigt, at der nedsættes en gruppe af medarbejdere og ledere fra hjemmeplejen, der skal udmønte puljen, så den får mest mulig gavn for medarbejderne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af en pulje på 100.000 kr. til personalegoder i hjemmeplejen forslås finansieret over kontoen til fællesudgifter- og indtægter for ældreområdet centralt, og vil dermed ikke belaste hjemmeplejens økonomi.  

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller:

  1. at handleplanen udvides til at omfatte hjemmeplejen i Øst og dermed bliver en genopretningsplan for den samlede hjemmepleje, og
  2. at status på handleplanen tages til efterretning, og
  3. at der til et kommende møde udarbejdes et konkret oplæg til nye lokaler til et hjemmeplejedistrikt i Haslev, og
  4. at der afsættes en pulje på 100.000 kr. til personalegoder i hjemmeplejen, der udmøntes af arbejdsgruppe af medarbejdere og ledere fra hjemmeplejen. Puljen finansieres over kontoen til fællesudgifter- og indtægter for ældreområdet centralt, og vil dermed ikke belaste hjemmeplejens økonomi.

Beslutning

Anbefalet, idet udvalget bemærker, at Ældrerådet er positive overfor hele projektet.


Fraværende: Ingen

125. Orienteringssag om antal klager for 1. halvår 2021

Resume

Udvalget orienteres med denne sag om det antal klager, og deres karakter, der er kommet til Center for Sundhed & Pleje, i første halvår 2021.

Centeret har modtaget 17 skriftlige og mundtlige klager i alt. Det er otte færre end i det foregående halve år. Klagernes karakter, og Center for Sundhed & Pleje’s fokusområder er nærmere beskrevet i sagen. 

Sagsfremstilling

Diagram 1

Udvalget har bedt om løbende at blive orienteret om antallet af klager samt karakteren af de klager, der er modtaget i Center for Sundhed & Pleje.

Udvalget blev orienteret om klager for andet halvår 2020 på mødet 13. april 2021.

Med denne sag orienteres udvalget om klager for første halvår 2021.


Center for Sundhed & Pleje modtog i første halvår af 2021 i alt 17 skriftlige og mundtlige klager. I diagram 1 nedenfor vises hvordan klagerne fordeler sig over årene 2018 og frem til 2021. Der ses en stigende tendens i perioden 2019 til 2020, hvilket skyldes, at alle mundtlige klager, der er indgået og håndteret i enhederne, medtages i oversigten efter ønske fra udvalget. Herefter ser vi et fald i første halvår 2021.


Nedenfor følger to diagrammer, der viser antal klager sammenlignet med foregående år, samt hvordan klagerne i første halvår fordeler sig på måneder. Klageoversigt 1. halvår 2021,er vedlagt sagen som bilag 1.Diagram 2

Det fremgår af diagram 2, hvordan de modtagne klager fordeler sig over året.

Der er modtaget 2 klager i januar, 2 klager i februar, 3 klager i marts, 2 klager i april, 1 klage i maj og 7 klager i juni.


Diagram 3

Det fremgår af diagram 3, hvad de modtagne klager handler om, og nedenfor er en beskrivelse af de mest hyppige klagepunkter.Klagernes karakter og fordeling på enheder

Manglende og sent fremmøde

Gennem det første halve år af 2021 har der været 3 klager over manglende fremmøde, hertil kommer 1 klage over for sent fremmøde. Alle 4 klager er rettet mod hjemmeplejen.

Der er givet medhold i 3 af sagerne om manglende fremmøde begrundet i aflysning af rengøring på grund af personalemangel og manglende genoptagelse af hjemmehjælp efter anmeldt pause. Det er indskærpet at hjemmeplejen orienterer borgerne når der er aflysninger. Planlæggerteamet har desuden sat klippekort og rengøring i system, så Hjemmeplejen fremadrettet ved eventuel aflysning giver borgerne telefonisk besked og tilbyder aftale om en ny dato. Dette registreres og dokumenteres i CURA.

Der er ikke givet medhold i 1 af klagerne, der er begrundet i senere fremmøde.


Sagsbehandlingstider

Der har været 4 klager over Visitation Pleje’s lange sagsbehandlingstider.

Der er givet medhold i 2 sager, der drejer sig om ansøgninger om hjælpemidler. I begge tilfælde er ventetiden begrundet i sagsbehandling og sagsmængde i hjælpemiddel-afdelingen, der arbejdsmæssigt var påvirket af corona-situationen. Det er indskærpet at der arbejdes hen imod kortere sagsbehandlingstider, og at borgerne orienteres løbende.


Kørsel / parkering

Der har været 3 klager over hjemmeplejens kørsel/parkering.

Der er givet medhold i 2 af sagerne, der handler om uhensigtsmæssig parkering og en uhensigtsmæssig kørsel. I begge tilfælde er det indskærpet overfor de pågældende.

Der er ikke givet medhold i 1 af sagerne, der drejer sig om en påstået skade ved påkørsel, der efterfølgende ikke kunne findes dokumentation for.


Medholdsniveauet for klagerne fordeler sig samlet set således:


Medhold: 10

Delvist medhold: 2

Ikke medhold: 5


Udvalget har hidtil, sammen med denne sag, modtaget en sag vedrørende klagesager, der er behandlet i Ankestyrelsen. Fremadrettet orienteres der om sager behandlet i Ankestyrelsen, én gang årligt i lighed med orienteringen for Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt


Fraværende: Ingen

126. Meddelelser

Økonomi


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om den igangværende ansættelsesproces vedrørende de fire distriktsledere.

Lederen på Hylleholtcentret har opsagt sin stilling.

Tilsynsrapporten fra Grøndalshusene er i høring og den endelige rapport sættes på udvalgets dagsordenen.

Der vaccineres med 3. stik på plejecentrene i øjeblikket.


Bente Abrahamsen (O) spurgte til proces for plejecenterplads. Der er ikke mangel på plejebolig indenfor plejeboliggarantien.


Marianne Ørgaard (L) beder om at indskærpe regler for brug af fotos af beboere på plejecentre.


Dorthe Adelsbech (V) spurgte til status på anvendelse af lokallønsaftaler.


Fraværende: Ingen

127. (Lukket)
128. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets møde den 29. september 2021

Resume

Digitalt underskriftsark af Senior & Sundhedsudvalgets møde den 29. september 2021.


Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalgets medlemmer skal hver i sær godkende punktet når referat ligger i First Agenda.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Ingen