Senior & Sundhedsudvalget - 29-09-2022

Referat
Dato:
Torsdag, 29 september, 2022 - 16:00
Hent som fil:
101. Introduktion til Senior & Sundhedsudvalgets område - Plejehjemmet Dalby samt Tandplejen

Resume

For at sikre et godt afsæt for Senior & Sundhedsudvalgets arbejde har administrationen sammensat en introduktion, der giver udvalget viden om opgaverne på udvalgets område. På mødet den 29. september 2022 bliver udvalget introduceret til Plejehjemmet Dalby samt Tandplejen.


Sagsfremstilling

For at sikre et godt afsæt for udvalgsarbejdet er der sammensat et introduktionsprogram for Senior & Sundhedsudvalget. Formålet er, at udvalget får et godt afsæt for sit virke i den nye valgperiode, og at udvalget får viden om opgaverne, herunder udvikling af området.


På mødet den 29. september 2022 får Senior & Sundhedsudvalget en introduktion til Plejehjemmet Dalby ved leder Anne Holger Christensen fra kl. 16.00 - 16.30 vil der være rundvisning på stedet.

Introduktionen til Tandplejen sker ved leder af Tandplejen Pernille Mie Molnes fra kl. 16.30 - 17.00.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget på næste møde ønsker at få en status på indkaldelsesfrekvenser i Tandplejen efter Covid-19.

102. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning

Punkt 110 udgår på grund af sygdom.


Godkendt.

103. Orientering om projekt "Hjemmeplejen skaber vi sammen"

Resume

Med denne sag bliver Senior & Sundhedsudvalget orienteret om status på projektet ”Hjemmeplejen skaber vi sammen”.

Projektet er finansieret af Socialstyrelsen i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2023 og skal støtte hjemme- og sygeplejen i udviklingen af faste teams med tilhørende delmål for at styrke kvaliteten.

Udvalget får halvårligt forelagt en status på projektet.


Sagsfremstilling

Denne sag giver en status på projekt ”Hjemmeplejen skaber vi sammen” i forhold til igangværende initiativer.

Socialstyrelsen har bevilliget 10,8 mio. kr. til støtte af udviklingen af faste teams i hjemme- og sygeplejen i perioden 2022-2023.

Status

”Hjemmeplejen skaber vi sammen” har været fuldt kørende siden april 2022, hvor projektgruppen har været fuldtallige. Projektgruppen er ansat af projektmidlerne og består af en projektleder, en projektmedarbejder og tre sygeplejersker. Projektgruppen har til formål at implementere arbejdsgange og tiltag, som kan opfylde projektansøgningens mål og overføre disse til drift ved projektets afslutning. Der vil løbende blive målt på effekterne af projektet. Projektet følger dets tidsplan. Projektansøgningen samt en mere udførelig implementeringsplan er vedhæftet denne sag som bilag.

Projektets mål:

 • Skabe en inddragende implementeringsmodel.
 • Styrke samarbejdet mellem hjemmeplejen og visitationen samt hjemmeplejen og sygeplejen.
 • Styrke kvaliteten i det faglige miljø.
 • Opnå et bedre arbejdsmiljø, herunder et fald i sygefraværet.
 • Skabe kontinuitet og borgertilfredshed.
 • Opnå et fald i antallet af indberettet utilsigtede hændelser (UTH’er)og klager i hjemme- og sygeplejen.


Hjemmeplejen arbejder sammen med det eksterne konsulentbureau BDO, som løbende understøtter med b.la. analyse-og udviklingsopgaver.


Implementeringsmodel


For at inddrage medarbejderne i processen, mødes medarbejdere og ledere hvert kvartal for, at drøfte projektets fremgang og medarbejdernes ønsker til deres arbejdsplads. I forbindelse med kommunens arbejdspladsvurdering 2022 er der særlige fokuspunkter specifikt for medarbejderne i hjemme- og sygeplejen. Der måles på disse parametre igen i efteråret 2023, for at følge om der er sket en udvikling gennem projektets forløb.

I september 2022 igangsættes den første store milepæl, som består i, at de otte teams alle skal have større indflydelse på planlægning af egne ruter. Tidligere har planlæggerne haft denne funktion, men opgaven lægges nu ud til hele teamet, som i fællesskab skal løfte den. Ved udgangen af 2022 er selvplanlægning af ruter fuldt implementeret i alle teams. Dette er nærmere beskrevet i bilag 2.


Styrke samarbejdet mellem hjemmeplejen og visitationen samt hjemmeplejen og sygeplejen


For at styrke det tværfaglige miljø har sygeplejerskerne siden maj 2022 deltaget på ugentlige triagering og teamsmøder. Fra oktober 2022 vil sygeplejen deltage på morgenmøderne i alle teams. Fra den 1. oktober 2022 er det ligeledes planen, at visitationen deltager i de ugentlige triagerings- og teamsmøder med henblik på at styrke kendskabet til hinanden og opnå et større samarbejde vedrørende visiteringen af ydelser til borgerne.

Styrke kvaliteten i det faglige miljø

På de ugentlige faste møder triageres borgerne og der er fokus på aktuelle emner og undervisning med henblik på styrkelsen af faglighed og kvaliteten for borgerne. Der arbejdes ud fra anbefalingerne i de seneste tilsyn samt særlig fokus på korrekt dokumentation både i plenum og ved sidemandsoplæring. Det er de faglige koordinatorer og projektsygeplejerskerne der i samarbejde faciliterer tiltagene. Der iværksættes løbende prøvehandlinger i de enkelte distrikter som evalueres og implementeres i alle distrikter, hvis de er succesgivende. Prøvehandlingerne kan fx være igangsættelse af nye faglige tiltag eller være relateret til arbejdsmiljø.

Opnå et bedre arbejdsmiljø, herunder et fald i sygefravær

Der arbejdes løbende på at sikre et godt arbejdsmiljø med en sund kultur. Blandt andet er der særlige fokuspunkter på team- og personalemøder. Der vil blive udarbejdet en handleplan for udvikling af arbejdsmiljøet efter resultatet af den første APV i efteråret 2022. Ved at skabe en sund arbejdsplads med udvikling af medarbejderne og det faglige niveau, er det ønsket, at resultatet b.la. kan ses i et fald i sygefraværet.

Skabe kontinuitet og borgertilfredshed

Der bliver i september 2022 sendt et spørgeskema ud til borgene med henblik på at kortlægge borgertilfredsheden målt på b.la. tilfredshed i servicestandarder, kommunikation og kontinuitet. Der bliver fulgt op på denne undersøgelse primo 2023 via borger- og pårørendemøder, med fokus på hvilke ønsker borgere og pårørende har for hjemmeplejen. Der vil løbende blive arbejdet med disse inputs, b.la. ved ruteplanlægning.

Opnå et fald i antallet af indberettet UTH’er og klager i hjemme- og sygepleje

Der indberettes UTH’er efter de gældende retningslinjer. De faglige koordinatorer og den medicinansvarlige sygeplejerske indberetter månedligt for hvert distrikt. Der udarbejdes en månedlig rapport til ledergruppen, for at sætte fokus på særlige opmærksomhedspunkter. Ved særlige punkter eller gentagende problematikker arbejdes der i hele distriktet med disse, b.la. ved undervisning. Der arbejdes løbende på, at det italesættes, at alle UTH’er skal indberettes og at de også bruges i læringsøjemed.

Næste orientering for status på ”Hjemmeplejen skaber vi sammen” forelægges udvalget i foråret 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønsker på næste møde at få en mere dybdegående orientering om projektets delelementer og tidsplan.

Godkendt.

104. Godkendelse af handleplan til Integrationspolitikken

Resume

I marts 2022 godkendte Byrådet Faxe Kommunes Integrationspolitik. På baggrund af flere administrative workshops er der efterfølgende udarbejdet handleplaner på alle fagudvalgsområderne. Indsatserne i handleplanerne understøtter, at integrationsopgaven tænkes ind i mødet med borgerne på tværs af kommunen.


Med denne sag skal udvalget godkende handleplanen til Integrationspolitikken på Senior & Sundhedsudvalgets område.


Sagsfremstilling

Integrationspolitikken indeholder seks pejlemærker for integrationsindsatsen. Alle udvalg vil ikke nødvendigvis have indsatser for alle pejlemærker. Pejlemærkerne er som følger:

 • Vi vil arbejde helhedsorienteret.
 • Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne.
 • Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet.
 • Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende.
 • Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker
 • Vi vil vejlede om repatriering (frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland ).


Integrationsindsatsen kræver koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen. Derfor er der udarbejdet tre indsatser, som er en del af alle fagudvalgenes handleplaner. Det drejer sig om indsatser under følgende pejlemærker:


Vi vil arbejde helhedsorienteret

 • Oprette en fælles koordinationsgruppe med fokus på udbrede viden om indsatser og arbejdsgange på tværs af fagcentrene.
 • Undersøge muligheden for at samle alt relevant information for borgerne i målgruppen på en fælles platform, som er nem at tilgå.


Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

 • En styrkelse af sprogindsatsen, hvor alle centre forpligter sig til at motivere og understøtte målgruppen i at tilegne sig det danske sprog og den danske kultur.


Center for Social, Sundhed & Pleje har derudover udarbejdet særlige indsatser i samarbejde med Center for Beskæftigelse. Der er også udarbejdet indsatser, hvor Center for Social, Sundhed & Pleje er den hovedansvarlige for indsatsen.


Center for Social, Sundhed & Pleje har i udviklingen af indsatser til handleplanen haft særligt fokus på samarbejdet mellem frivillige og civilsamfund samt at understøtte integranter i at blive selvforsørgende.


Vi har gode erfaringer med at inkludere målgruppen i kommunens frivillige kaffevogn, der kører rundt til bl.a. plejehjem og ældreboligområder.


Vi har ydermere gode erfaringer med at støtte op om, at målgruppen kan indtræde på det danske arbejdsmarked, fx ved etablere kontakten mellem plejehjem og selvforsørgede ægtefæller gennem den årlige jobbørs, hvor det indtil videre er endt ud i én varig ansættelse.


Integrationspolitikken og handleplanen til Integrationspolitikken på Senior & Sundhedsudvalgets område er vedlagt som bilag.


Videre proces:

Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til integrationspolitikken, samles disse til en fælles handleplan, som præsenteres for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at handleplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

105. Orientering om uanmeldt tilsyn 2022 på plejehjemmet Solhaven

Resume

Plejehjemmet Solhaven har haft uanmeldt tilsyn i juli 2022.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Plejehjemmet Solhaven er et meget velfungerende plejehjem, som har et højt fokus på kerneopgaven.

Pleje, omsorg og praktisk støtte bliver leveret med en god faglig kvalitet og borgerne er tilfredse med hjælpen og hverdagslivet. Der er et godt samarbejde med pårørende, som er meget tilfredse.


Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Solhaven.


Tilsynsresultatet baserer sig på interview med plejehjemmets leder, besøg hos tre borgere, telefoninterview med tre pårørende, gruppeinterview med tre medarbejdere samt gennemgang af dokumentation i forhold til serviceloven for tre borgere.

Derudover havde tilsynet dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne under tilsynet.


BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale


For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår enheden en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.

I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den score Plejehjemmet Solhaven har opnået for det pågældende tema fremgår.


Tema

Score, Plejehjemmet Solhaven

Dokumentation

4

Pleje, omsorg og praktisk hjælp

4

Hverdagsliv

5

Selvbestemmelse og indflydelse

5

Kommunikation og adfærd

5

Kompetencer

5

Pårørendesamarbejde

5


Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Plejehjemmet Solhaven er et meget velfungerende plejehjem, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne.


Tilsynet vurderer, at plejehjemmet lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dog med enkelte mangler i dokumentationen.


Tilsynet vurderer, at pleje, omsorg og praktisk støtte, som borgerne modtager på plejehjemmet, leveres med en god faglig kvalitet.

Det vurderes, at plejehjemmet har fokus på kerneopgaven herunder, at der også arbejdes systematisk med sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende indsatser.

Ligeledes vurderes det, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser, og borgerne oplever at have indflydelse på eget liv.


Borgerne er meget tilfredse med hverdagslivet, og særligt to borgere fremhæver de mange aktiviteter.


Det vurderes, at der er en imødekommende kultur, hvor medarbejderne har en god feedback-kultur i forhold til uhensigtsmæssig kommunikation.

Ligeledes vurderes det, at plejehjemmet har et velfungerende samarbejde med de pårørende, og de pårørende oplever, at inddragelsen og kommunikationen er meget tilfredsstillende.


Ledelsen redegør for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, fx kompetenceudvikling i forhold til indsatsen til borgere med demenssygdomme


Tilsynets konkrete bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten.


Opfølgning på tilsynet

Senior & Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. juni og 17. august 2022 orienteret om strategien for at styrke dokumentationen i omsorgssystemet CURA. Plejehjemmet Solhaven indgår i dette arbejde.


Derudover er der fortsat fokus på at fastholde de positive og fagligt stærke arbejdsgange, sådan som tilsynet beskriver dem.


Chef for Sundhed & Pleje, Tina Asmussen deltager under dette punkt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen om uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Solhaven tages til efterretning


Beslutning

Godkendt.

106. Orientering om uanmeldt tilsyn 2022 på Plejehjemmet Lindevej

Resume

Plejehjemmet Lindevej har haft uanmeldt tilsyn august 2022.


Det er tilsynets overordnede vurdering, at Plejehjemmet Lindevej er et plejehjem, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne.

Overordnet lever plejehjemmet op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, dog er der flere mangler i journalføringen.

Plejehjemmet har et velorganiseret samarbejde med de pårørende som finder, at kvaliteten i hjælpen og inddragelsen og kommunikationen er meget tilfredsstillende.


Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Lindevej.


BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.

Tilsynsresultatet baserer sig på interview med plejehjemmets leder, besøg hos tre borgere, telefoninterview med tre pårørende, gruppeinterview med tre medarbejdere samt gennemgang af dokumentation i forhold til serviceloven for tre borgere.

Derudover havde tilsynet dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne under tilsynet.


Tilsynet vurderer på 7 temaer. For hvert tema, opnår plejehjemmet en score fra 1 til 5, hvor 5 den bedste.


I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den score Plejehjemmet Lindevej har opnået for det pågældende tema fremgår.


Tema

Score, Plejehjemmet Lindevej

Dokumentation

2

Pleje, omsorg og praktisk hjælp

3

Hverdagsliv

4

Selvbestemmelse og indflydelse

4

Kommunikation og adfærd

4

Kompetencer

4

Pårørendesamarbejde

5


Tilsynets overordnede vurderinger

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet overordnet lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, dog er der flere mangler i journalføringen, som kræver en fortsat målrettet og fokuseret indsats at udbedre.


Det vurderes, at den pleje, omsorg og praktisk støtte, som borgerne modtager, leveres med en god faglig kvalitet, dog oplever flere borgere mange forskellige medarbejdere, som ikke altid kender til de opgaver, de skal løse.


Der er fokus på kerneopgaven, og der arbejdes systematisk med sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende indsatser, dog arbejdes der ikke med systematiske tilgange til borgere med kognitive udfordringer.


Der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes præmisser, og borgerne oplever at have indflydelse på eget liv.


Borgerne er særdeles tilfredse med hverdagslivet, og tilkendegiver, at de nyder mad og måltider og de mange aktiviteter.
Borgernes ressourcer under måltidet kan dog i højere grad inddrages.


Det vurderes, at der på plejehjemmet er en imødekommende kultur, og borgerne og de pårørende er meget tilfredse med medarbejderne.


Vurderingen er, at plejehjemmet har et velorganiseret samarbejde med de pårørende, og de pårørende finder, at kvaliteten i hjælpen og inddragelsen og kommunikationen er meget tilfredsstillende.


Medarbejderne udtrykker, at det ikke er alle medarbejdere, som har den nødvendige tillid til en kollegial feedbackkultur i forhold til uhensigtsmæssig kommunikation.


Under tilsynet redegøres for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet, fx dokumentation og styrkelse af kontinuitet og sundhedsfaglige kompetencer samt, at der arbejdes med relevante emner, der understøtter sikker drift og kvaliteten i indsatserne over for borgerne.


Tilsynets bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten.


Opfølgning på tilsynet

Senior & Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. juni og 17. august 2022 orienteret om strategi for at styrke at styrke dokumentationen i omsorgssystemet CURA. Plejehjemmet Lindevej indgår i dette arbejde.


Der er allerede igangsat en række relevante tiltag i kvalitetsarbejdet til at sikre sikker drift samt udvikling af den samlede kvalitet, fx dokumentation og styrkelse af kontinuitet og sundhedsfaglige kompetencer.


Chef for Sundhed & Pleje, Tina Asmussen deltager under dette punkt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konskvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet bemærker, at der fortsat er udfordringer med dokumentationen.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen om uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Lindevej tages til efterretningBeslutning

Godkendt.

107. Orientering om uanmeldt tilsyn 2022 på Plejecentret Søndervang

Resume

Plejecentret Søndervang, som er en selvejende institution, har haft uanmeldt tilsyn i juli 2022.


Tilsynets overordnede vurderinger er, at Plejecentret Søndervang er et plejehjem, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne.


De sundhedsfaglige ydelser bliver leveret med en god faglig kvalitet, ligesom hverdagslivet bliver tilrettelagt på borgernes præmisser.

Der er et velorganiseret samarbejde med de pårørende, som finder, at inddragelse, kommunikation og informationsniveau er meget tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer dog, at den samlede dokumentation er mangelfuld.


Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på det selvejende Plejecenter Søndervang.

Tilsynsresultatet baserer sig på interview med plejecenterets leder og sygeplejefaglige leder, besøg hos tre borgere, telefoninterview med tre pårørende, gruppeinterview med tre medarbejdere samt gennemgang af dokumentation i forhold til Serviceloven for tre borgere.

Derudover havde tilsynet dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne undervejs gennem tilsynet.


BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale.


For hvert overordnet tema, der undersøges i tilsynet, opnår enheden en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.

Tilsynet vurderer på syv temaer. I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den score som Plejecentret Søndervang har opnået på de 7 parametre fremgår.


Tema

Score, Plejecentret Søndervang

Dokumentation

2

Pleje, omsorg og praktisk hjælp

4

Hverdagsliv

5

Selvbestemmelse og indflydelse

5

Kommunikation og adfærd

5

Kompetencer

4

Pårørendesamarbejde

5


Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Plejecentret Søndervang er et velfungerende plejecenter, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne.


Det vurderes, at plejecentret generelt lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, men at der er flere mangler i dokumentationen.

Tilsynet vurderer, at pleje, omsorg og praktisk støtte, som borgerne modtager leveres med en god faglig kvalitet, dog bemærkes det, at der er hjælpemidler, der ikke er rengjorte.


Borgerne er meget tilfredse med hjælpen, og plejecentret har fokus på kerneopgaven herunder, at der også arbejdes systematisk med sundhedsfremmende indsatser.

Det vurderes også, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet tilrettelægges på borgernes præmisser, og borgerne er særdeles tilfredse med maden, og de oplever at have indflydelse på eget liv.


Det vurderes, at der på plejecentret er en imødekommende kultur, hvor medarbejderne har en god feedback-kultur i forhold til uhensigtsmæssig kommunikation.

Plejecentret har et velorganiseret samarbejde med de pårørende, og de pårørende finder, at inddragelse, kommunikation og informationsniveau er meget tilfredsstillende.


Ledelsen fortæller, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet for fortsat at udvikle den samlede kvalitet, fx arbejdes der systematisk med egenkontrol på medicinhåndtering og dokumentation.


Tilsynets konkrete bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten, der er vedlagt som bilag.


Opfølgning på tilsynet

Senior & Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. juni og 17. august 2022 orienteret om strategien for, hvordan dokumentationer i omsorgssystemet CURA kan blive styrket.

Plejecentret indgår i dette arbejde.


Derudover har ledelsen fokus på at implementere tilsynets øvrige anbefalinger.


Chef for Sundhed & Pleje, Tina Asmussen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet bemærker, at der fortsat er udfordringer med dokumentationen.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen om uanmeldt tilsyn på det selvejende plejecenter Søndervang tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.

108. Orientering om Faxe-borgeres kontakt med den udekørende funktion PHV

Resume

Efter ønske fra Senior & Sundhedsudvalget, orienterer administrationen om Faxe-borgeres kontakt med den udekørende præhospitale funktion PHV i Region Sjælland. Spørgsmålet blev rejst efter udvalgsmødet i august, hvor Præhospitalt Center orienterede udvalget om akutkørsel for borgere bosat i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet i august deltog bl.a. direktør i Præhospitalt Center Benny Jørgensen og orienterede nærmere om kørselsvejledningen i forbindelse med akutkørsel, herunder også Region Sjællands ordning med præhospitale vurderingsenheder (PHV), som der orienteres om i denne sag.

PHV er en udekørende funktion, der skal styrke de nære, akutte tilbud og dermed aflaste sygehusene. PHV har seks køretøjer med ekstra udstyr til bl.a. blodprøvetagning, og udfører primær vurdering i hjemmet i samarbejde med eHospitalets læger. Det er AMK-centralen (Akut Medicinsk Koordinering, dvs. de sundhedsfaglige på 112-linjen), som vurderer, hvornår bilen skal rekvireres.

PHV har ved ankomst på stedet mulighed for at ændre på hastegrad, dvs. hvor akut borgers behandling er, kompetence, og via kontakt med eHospitalets læge, Lægevagt eller AMK-læge, at afslutte borgeren i eget hjem, indlægge borgeren på eHospitalet, eller overdrage den videre behandling til kommunens akutsygepleje.

Antal Faxe-borgere behandlet i PHV
I perioden november 2021, dvs. fra projektet blev indledt i regionen, til maj 2022 er 57 Faxe-borgere behandlet i PHV. Præhospitalt Center har fremskrevet data og forventer således, at i alt 98 Faxe-borgere vil blive behandlet i PHV i hele 2022.

November 2021 – maj 2022

Forventede kørsler for hele 2022

57

98

Tabel 1: Antal Faxe-borgere behandlet i de præhospitale enheder. Kilde: Præhospitalt Center, Region Sjælland.

Borgere, som ikke har behov for den meget specialiserede behandling, kan have bedre af behandling i enten deres hjem eller i primærsektoren. Forventningen er ydermere, at ordningen kan være med til at nedbringe antallet af indlæggelser og dermed imødekomme udfordringen med overbelægning på sygehusene.

Præhospitalt Center har ingen opgørelser over, hvilke borgergrupper, der oftest behandles i PHV. Men det er det udekørende personales subjektive vurdering, at det oftest er borgere i eget hjem. Præhospitalt Center kan ikke tække data på, om behandlede borgere har tilknytning til den kommunale hjemmepleje eller sygepleje.

Der har på nuværende tidspunkt ikke været borgere på Faxe Kommunes midlertidige pladser eller plejehjem, som har været behandlet i eller i kontakt med PHV eller indlagt på eHospital. Det samme er gældende for Sygeplejen, undtaget borgere, hvor eHospital har behandlingsansvaret i forbindelse med afprøvning af intravenøs behandling (IV-behandling) i kommunalt regi.

Samarbejde med eHospital
Faxe Kommune har ikke indgået aftaler med eHospital om varetagelse af sundhedsfaglige opgaver, fraset afprøvningen af IV-behandling i kommunalt regi, hvor otte borgere indtil videre har modtaget eller modtager IV-behandling.
Det blev besluttet, at Faxe Kommune skulle indgå i denne afprøvning på udvalgsmødet i januar 2021. Afprøvningen blev dog først indledt i november 2021, grundet udfordring med at rekruttere sygeplejersker, og er siden forlænget til udgangen af 2022, jf. SSU 02.02.2022, pkt. 15
I denne aftale er behandlingsansvaret for borger placeret hos eHospital i det fleste tilfælde og i enkelte tilfælde hos borgers stamafdeling på sygehuset.


Chef for Sundhed & Pleje, Tina Asmussen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

109. Orientering om opfølgning på afgørelse fra Styrelsen fra Patientklager

Resume

Styrelsen for Patientklager har truffet afgørelse om at give kritik til Faxe Kommune for behandlingen på Rehabiliteringscenter Grøndal i 2019.
I denne sag orienterer Center for Social, Sundhed & Pleje om det faglige og ressourcemæssige løft, som Rehabiliteringscenter Grøndal har gennemgået gennem de seneste år. Et løft som er sket uafhængigt af kritikken fra Styrelsen for Patientklager, men som gør at Rehabiliteringscenter Grøndal i dag står fagligt og ressourcemæssigt stærkere.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientklager har truffet afgørelse om at give kritik til Faxe Kommune for behandlingen på Rehabiliteringscenter Grøndal i år 2019.

Den konkrete sag omhandler en borger, som den 24. juni 2019 blev indlagt på Akutmodtagelsen, Sjællands Universitetshospital i Køge efter at være bragt ind med ambulance på grund af mistanke om lungeødem. Borger var kendt med og behandlet for kæbehulekræft og ligeledes kendt med diabetes samt forhøjet blodtryk og kolesterol. Borger blev samme dag overført til medicinsk afdeling, hvor der blev opstartet antibiotisk behandling grundet mistanke om lungeinfektion og blev ordineret intravenøs væske, væskeskema, sonde og blærekateter.

Den 5. juli blev borger udskrevet til Rehabiliteringscenter Grøndal og borger afgik ved døden den 12. juli 2019.

Det centrale i klagen vedrørende Rehabiliteringscenter Grøndal er, at:

 • borger ikke modtog tilstrækkelig pleje af ansigt og mund, på trods af særlige plejebehov grundet stråleskader i munden
 • borgers medicin ikke blev tilstrækkeligt administreret og justeret, herunder fik borger ikke sin faste insulindosis den 6. juli
 • borger ikke modtog tilstrækkelig behandling i forhold til anlæggelse og fjernelse af blærekateter
 • borger ikke blev tilstrækkeligt observeret herunder i forhold til smerter

Såfremt det skulle medføre en erstatningssag, oplyser Faxe Kommunes jurister, at forløbet vil være følgende:

 • En afgørelse fra Styrelsen for Patientklager medfører ikke automatisk en erstatningssag; det kræver, at der aktivt søges om erstatning.
 • Hvis en pårørende til en afdød patient ønsker at søge erstatning, skal den pårørende kontakte Patienterstatningen, som er den myndighed, som afgør, om patienter kan få erstatning, hvis de f.eks. er kommet til skade i sundhedsvæsnet.
 • Patienten skal have lidt et tab, enten økonomisk, fysisk eller psykisk, som er en almindelig betingelse for tilkendelse af erstatning.
 • Såfremt Patienterstatningen afgør, at patienten har ret til erstatning for en skade, som er sket inden for et område, hvor kommunen har driftsansvaret, er det kommunen, der skal yde erstatningen til patienten.
 • Administrationen er blevet oplyst om, at der pt. ikke er rejst en sag, vedrørende Faxe Kommune, i Patienterstatningen på baggrund af behandlingsforløbet.

Siden år 2019 er der sket et fagligt og ressourcemæssigt løft af Rehabiliteringscenter Grøndal. I budget 2022-2025 blev der afsat ekstra midler på i alt kr. 1.630.00 til Rehabiliteringscenter Grøndal på baggrund af en analyse fra Marselisborg Consulting. Analysen indeholdt fire scenarier for opnormering, hvor udvalget besluttede at implementere det mest omfattende scenarie for opnormering, jf. SSU 6.8.2021.
Desuden er der blandt andet kommet ny leder, og en stor del af personalet er udskiftet.

I det følgende opsummeres de ændringer, som er implementeret i forbindelse med realiseringen af scenariet for opnormeringen:

Øget terapeutfaglig og sygeplejefaglig specialiseringsgrad
Der er opnormeret med to sygeplejersker, så der nu i alt er ansat fire sygeplejersker. Der er fast sygeplejersker i dagvagt i weekender og i aftenvagt tre dage om ugen indtil kl. 21:00.
Derudover er der opnormeret med en terapeut, så der i alt er ansat to terapeuter. Der er fast en terapeut i aftenvagt på hverdage 17 timer ugentligt og i dagvagt på hverdage 30 timer ugentligt.
Rehabiliteringscenter Grøndal samarbejder med akutsygeplejen, hvis der opstår behov for sygeplejefaglig sparring og/eller behandling i nattevagt.


Kortere liggetid og færre genindlæggelser
Opnormeringen bidrager til kortere liggetid og færre genindlæggelser og mere sammenhængende borgerforløb som følge af:

 • hurtigere stabilisering af borgernes sundhedstilstand, fordi den faglige specialiseringsgrad øges,
 • kortere liggetid, idet den terapeutfaglige indsats kan igangsættes tidligere,
 • færre genindlæggelser, idet Rehabiliteringscenter Grøndal kan håndtere øget kompleksitet i behandlingsopgaver,
 • mere sammenhængende borgerforløb, hvor borgerne oplever et bedre samspil mellem rehabiliteringsindsatsen og den målrettede sundhedsfaglige indsats.

Derudover modtager hjemmeplejen og plejehjemmene nu borgere, som i højere grad er sundhedsmæssigt stabiliseret med en igangsat rehabiliteringsplan.

Bedre rammer, ensartede og sammenhængende forløb
For at sikre bedre rammer, ensartede og sammenhængende forløb er der udarbejdet en oversigt over de forskellige forløb med tydelige visitationskriterier, se bilag 1 ”Forløb på de midlertidige pladser i Faxe Kommune”. Dokumentet beskriver forløbstyper og visitationskriterier for de midlertidige pladser i Faxe Kommune inddelt i ni kategorier. Kategorierne udstikker rammerne for opholdet på den midlertidige plads, herunder hvilken pakke og eventuelt supplerende indsatser, der visiteres i forløbet.

Borgere, der bliver visiteret til et ophold efter Serviceloven eller genoptræning via Sundhedsloven § 140, visiteres til et ophold inden for én af de ni kategorier med ydelser svarende til den enkelte borgers samlede situation og social- og sundhedsmæssige problematik.

Desuden definerer dokumentet forløbstyper, skabeloner for den gode forløbsplan og en systematik for opfølgning, faglig sparring og vurdering af borgerens fremgang og udvikling i behov for ydelser eller at kunne sendes hjem i eget hjem.

Denne afklaring og styring af borgerforløb bidrager til at mindske risiko for fejl, dobbeltarbejde, manglende koordination og i stedet styrke sammenhæng i borgerforløbene.

Rehabiliteringscenter arbejder kontinuerligt med kvalitetsudvikling
Rehabiliteringscenter Grøndal samarbejder aktivt på tværs med både den udekørende hjemmepleje, træningsenheden, visitationen, akutsygeplejen, staben og de praktiserende læger med henblik at højne kvaliteten i borgerløbene og patientsikkerheden. Formålet er blandt andet fortløbende at sikre tydelige visitationskriterier, gode og effektive kommunikationsveje, definere borgerforløb og sikre effektiv opfølgning. Det er yderligere med til at udligne forskelle i dokumentation og videndeling og mindsker siloopdeling i det tværgående samarbejde til fordel for den enkelte rehabiliteringsborger.

Til orientering kan det nævnes, at Rehabiliteringscenter Grøndal på det seneste møde med lægerne fik stor anerkendelse for den forandring, der er sket det seneste år. Lægerne gav udtryk for, at der på Rehabiliteringscenter Grøndal er en høj faglighed med gode og trygge forløb.Chef for Sundhed & Pleje, Tina Asmussen deltager under dette punkt.


Chef for Sundhed & Pleje, Tina Asmussen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

110. Dialogmøde med Dansk Handicapforbund Faxe

Resume

Dansk Handicapforbund Faxe afdeling deltager på mødet kl. 18.00 - 18.30 for en dialog med udvalget.


Sagsfremstilling

Dansk Handicapforbund Faxe afdeling har ønsket et dialogmøde med udvalget.

En dialog om hvad der rører sig på udvalgets området og hvad der rører sig i Dansk Handicapforbunds afdeling.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udgår.

111. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om plejehjemslæge på Plejecenter Søndervang har opsagt sin stilling

Plejehjemslægen på Plejecenter Søndervang har valgt at stoppe som læge i kommunen og dermed opsagt sin stilling.


Meddelelse om arbejdstid i ældreplejen

Beskæftigelsesministeriet og Social- og Ældreministeriet har udgivet et notat om arbejdstid og sygefravær i ældreplejen (vedlagt). Heri fremgår det at Faxe Kommune har den næsthøjeste fremgang i anden af fuldtidsansatte i ældreplejen. Der er imidlertid en fejl i tallene for Horsens Kommune, der betyder, at Faxe Kommune har den største stigning i andelen af fuldtidsansatte på landsplan i perioden 2018-2022. Administrationen har været opmærksomme på at Faxe Kommune har en relativ høj andel af medarbejdere på fuld tid. Det har tidligere undersøgelser også vist. Der har ikke været en bevidst formuleret strategi omkring det, men der er gjort forskellige tiltag, der kan have understøttet udviklingen: Langt de fleste stillinger slås op med mulighed for fuld tid, medarbejdere har i flere omgange fået tilbud at gå op i tid og alle medarbejdere, der ønsker at gå op i tid, kan gøre det, dog Ikke nødvendigvis på den arbejdsplads, de er ansat (fx det specifikke plejehjem).


Meddelelse om strakspåbud fra Arbejdstilsynet

Plejehjemmet Hylleholt har, efter Arbejdstilsynets tilsynsbesøg den 29. august 2022, modtaget et strakspåbud i forhold til manglende brug af hjælpemidler ved forflytninger. Forholdene er nu bragt i orden på Hylleholt, og det tages desuden op i plejehjemsledergruppen med henblik på, at de gældende regler overholdes på alle kommunens plejehjem.


Meddelelse om artikler i Ekstra Bladet vedrørende rengøringsstandard i lejlighed på Plejehjemmet Dalby

Som Senior & Sundhedsudvalget er informeret om, har der været artikler i Ekstra Bladet på baggrund af nogle videooptagelser af mangelfuld rengøring i en lejlighed på Plejehjemmet Dalby. Videoerne var indsendt af en pårørende til den pågældende beboer. Rengøringshjælp på plejehjemmene tildeles alle beboere ud fra kvalitetsstandarden for praktisk hjælp. Der ydes som hovedregel hjælp til rengøring hver 3. uge af 45-60 minutter. Rengøringen tildeles dog altid med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau og ud fra en konkret individuel vurdering. Det betyder, at hvis en borger vurderes at have behov for hovedrengøring, hyppigere rengøring eller ekstra tid til rengøring, kan plejehjemmet igangsætte det. Ekstra rengøring er ikke en visiteret ydelse som sådan, men en løbende vurdering, der er udlagt til det enkelte plejehjem og som afvikles under plejehjemmets egen ramme. På mødet vil administrationen orientere nærmere om, hvordan der visiteres til ydelser på plejehjem, hvordan hjælpen gives og hvordan der dokumenteres.


Meddelelse om etablering af nytteindsatsprojekt på to plejehjem

Meddelelse om etablering af nytteindsatsprojekt på to plejehjem, Plejehjemmet Solhaven og Plejehjemmet Frederiksgade.

Regionens Arbejdsmarkeds Råd (RAR) har bevilget dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats på to plejehjem i Faxe Kommune for en periode på ét år. Nytteindsatsen er en aftale, der er indgået mellem Jobcenteret og Center for Social, Sundhed & Pleje. Den primære målgruppe for nytteindsats er borgere, der er åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate kontanthjælpsmodtagere. Opgaverne, som de ledige i nytteindsats skal løse på de to plejehjem, er aftalt med de respektive faglige organisationer. Det vil være opgaver på de grønne områder, pasning af haver, hjælp til private indkøb, hjælp til måltider, støtte til at lægge tøj sammen mv.


Meddelelse om opfølgning på brugen af antipsykotisk medicin blandt borgere med demens.

Vedrørende dagordenspunkt på SSU den 9. juni 2022, om brugen af antipsykotisk medicin til demente, har administrationen fulgt op på protokolleringen, der lød: ”Administrationen tager kontakt til Greve og Stevns kommuner med henblik på erfaringsudveksling”. Stevns og Greve kommuner var blandt de kommuner, hvor brugen af antipsykotisk medicin til demente fra 2016 til 2020 var faldet. Ved telefonisk kontakt har ingen af de to kommuner gjort særlige tiltag for at reducere brugen af den pågældende medicin til borgere med demens. I Faxe Kommune arbejdes der kontinuerligt på at holde forbruget på lavest mulige niveau gennem flere forebyggende indsatser, herunder systematisk gennemgang af medicinlister hos nyindflyttede borgere og en gang årligt hos alle borgere i samarbejde med plejehjemslæger.


Meddelelse om regionens opfølgning på truet lægedækning i Faxe
De to praktiserende læger i Faxe har ikke givet andet varsel om ophør. Derfor starter procesplanen for praksisophør i almen praksis forfra. Det betyder, at de igen vil skulle give første varsel seks måneder før ønsket ophør. Regionen forventer at modtage lægernes første varsel ultimo september. Det vil betyde endeligt ophør i til april 2023, såfremt lægerne overholder fristen for andet varsel ultimo december.
Den ene læge har muligvis en køber, der vil overtage praksis i nær fremtid. Det er dog endnu ikke fastlagt. Den anden læge forventer at overgive sine to ydernumre til Region Sjælland, som derfra vil følge procesplanen for praksisophør.

Den 7. september blev der afholdt et informationsmøde for praktiserende læger på Sundhedscenteret som led i den offentlige annoncering af ydernumrene. Her deltog en konsulent fra Region Sjælland og formanden for PLO-K i Faxe samt repræsentanter fra Center for Social, Sundhed & Pleje, Center for Ejendomme og Center for Plan og Miljø. Desværre deltog ingen praktiserende læger.

Hvis ingen PLO-læger byder ind på ydernumrene i en eventuel annonceringsperiode af de to ydernumre, vil næste step i processen være et udbud, hvor private leverandører, som f.eks. Nordic Medicare eller MedAssist, vil få mulighed for at overtage ydernumrene.

Hvis hverken PLO-læger eller private leverandører byder ind på ydernumrene i udbudsperioden, overtager regionen driften af praksis.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet udtrykker bekymring over udviklingen med den manglende lægedækning.


112. Meddelelser - Lukket (Lukket)
113. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 29. september 2022

Resume

Senior & Sundhedsudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.