Seniorrådet - 01-12-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Fredag, 1 december, 2023 - 09:30
Hent som fil:
107. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Leif Børgesen

108. Høring vedrørende samlet katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

Resume

Seniorrådet får hermed det samlede katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde i høring.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har revideret kommunens kvalitetsstandarder for det vejledende serviceniveau for ovenstående tilbud efter serviceloven og almenboligloven.

Det er væsentligt at bemærke, at der ikke er ændret i serviceniveauet for udmøntning af ovenstående tilbud efter revidering af kvalitetsstandarderne. Ligeledes træder det vejledende serviceniveau i kvalitetsstandarderne ikke i stedet for den individuelle vurdering af borgerens konkrete situation.


Ændringerne i kvalitetsstandarderne er sket på baggrund af bemærkninger fra Ankestyrelsens Taskforce, som er tilknyttet Visitation Handicap og Psykiatri. Taskforcens formål er bl.a., via analyse, lærings- og udviklingsforløb at bidrage til at styrke sagsbehandlingen.


Kvalitetsstandarderne i det samlede katalog for 2023 bestod af to dele. Den første del rettede sig imod borgere og pårørende, og anden del rettede sig primært til sagsbehandlerne. Anden del af standarderne er taget ud af kataloget for 2024, da de primært har funktion af arbejdsgangsbeskrivelser for sagsbehandlerne.

Der er ligeledes tilføjet en kvalitetsstandard for servicelovens § 99.


Se vedhæftede bilag med oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne, samt det samlede katalog over kvalitetsstandarder for 2024 hvor ændringerne er fremhævet.


Høringsfrist

Socialudvalget behandler sagen på deres møde d. 15. januar 2024. Vi skal derfor have jeres høringssvar senest mandag d. 18. december 2023 kl. 9.00.

Har I spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte udviklingskonsulent Monika Panduro på mail monpe@faxekommune.dk eller på telefon 29 12 10 54.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomsike konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Drøftes efterfølgende, med henblik på overvejelse, om der skal sendes et høringssvar.


Fraværende: Leif Børgesen109. Høring af forslag til Faxe Kommunes kommuneplanstrategi for 2023

Resume

Høring af forslag til Faxe Kommunes planstrategi for 2023.


Sagsfremstilling

Seniorrådet besluttede på deres møde den 3. november, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde høringssvar til Faxe Kommunes planstrategi 2023.

Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar, som behandles på mødet.

Høringsfristen udløber 10. december 2023.

Høringssvaret fremsendes til Center for Plan & Miljø.


Forslag til planstrategi for 2023 er vedlagt som bilag.

Forslag til høringssvar er vedlagt som bilag.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Forslag til høringssvar blev godkendt.


Fraværende: Leif Børgesen


110. Orientering om Plejehjemsråd

Resume

Seniorrådet orienteres om det nye Plejehjemsråd og vedtægterne for samme.

Frivilligkoordinator Sara Engbæk deltager under punktet.


Sagsfremstilling

Seniorrådet orienteres om det nye Plejehjemsråd og vedtægterne, der blev besluttet på Senior & Sundhedsudvalgets møde den 8. november 2023.


Senior & Sundhedsudvalget besluttede den 28. september 2023, at etablere ét plejehjemsråd på hvert af Faxe Kommunes plejehjem. Plejehjemsrådene erstatter de nuværende bruger pårørenderåd samt de to bestyrelser på plejehjemmene Solhaven og Grøndalshusene.


I forbindelse med udvalgets behandling af plejehjemsråd i september, besluttede udvalget at de fremlagte vedtægter skulle genfremsættes på mødet i november, hvor udvalgets ønsker til ændringer er indarbejdet. På den baggrund fremlægger administrationen på ny vedtægter til udvalgets godkendelse.


De genfremsatte vedtægter indeholdt en præcisering af

  • rådenes sammensætning, så der for de forskellige grupper nu står op til 2 repræsentanter i stedet for 1-2 repræsentanter.
  • at plejehjemrådene er funktionsdygtige, når der er tre medlemmer ud over plejehjemslederen og medarbejderrepræsentant.
  • at formanden vælges blandt rådets medlemmer, dog kan plejehjemslederen og medarbejderrepræsentant ikke vælges som formand.


Senior & Sundhedsudvalget vedtog vedtægterne for Plejehjemsråd på mødet 8. november 2023.


De vedtagne vedtægter er vedlagt som bilag.

Pjecer vedrørende alle plejehjem samt en generel pjece er ligeledes vedaægt som bilag.


Frivilligkoordinator Sara Engbæk deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Sara gav en orientering om igangværende projekter, bl.a. samarbejdet med Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) om Kaffevognen, der også påtænkes kan anvendes på Plejehjemmene, og præsenterede arbejdet med igangsætning af Plejehjemsråd.


Fraværende: Leif Børgesen111. Meddelelser ved formand og næstformand

Resume


Meddelelser ved formand og næstformand.


Sagsfremstilling

Meddelelser ved formand og næstformand.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Gitte orienterede om

-Ældreloven, hvor Kaj og Gitte er indbudt af Dansk Ældreråd, til dialogmøde 26. januar 2024.

-Regionens ældrerådsmøde, her blev Gitte udpeget til kontaktperson i Roskilde-klyngen.


Fraværende: Leif Børgesen


112. Hvad sker der i Faxe Kommune

Resume

Seniorrådet skal drøfte de aktuelle aktiviteter i Faxe Kommune med henblik på en drøftelse af i hvilket omfang Seniorrådet skal deltage.Sagsfremstilling


Seniorrådet skal drøfte de aktuelle aktiviteter i Faxe Kommune med henblik på en drøftelse af i hvilket omfang Seniorrådet skal deltage.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.


Fraværende: Leif Børgesen113. Drøftelse af Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 118 Seniorrådet finder det ikke nødvendigt, at Faxe Kommune skal følge laveste fællesnævner. Det er med stor beklagelse, at telefontiden nedsættes med tre timer alle ugens dage.

Pkt. 119 Bilag 3, pkt, 4, 5 og 6 Seniorrådet beklager, at borgerne skal så langt ud for at blive visiteret til en plejebolig. Der er intet om det menneskelige aspekt, i de kommende visitationskriterier, som fx sociale behov.

Pkt. 120 Projektet har vist gode tegn, Seniorrådet er meget positive for en videreførelse til gavn for brugere og personale, såfremt de foreslåede justeringer implementeres. Fx øget medarbejderindflydelse på vagtplaner og ruteplanlægning.

Pkt. 121 Det er glædeligt at sygefraværet er faldet, men Seniorrådet bliver bekymrede over graferne 2, 3 og 4 vedrørende visiterede timer og totalt, det kunne ligne en skærpet visitering.

Pkt. 123 Gitte Blume er udpeget som kontaktperson i SUH-klyngen for Senior- og Ældrerådene til regionen.


Fraværende: Leif Børgesen114. Drøftelse af Socialudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 126 Senriorrådet findet det menneskeligt og fagligt positivt, at der arbejdes med målgruppehomogenitet
på §108 stederne, det er borgernes hjem.


Fraværende: Leif Børgesen


115. Drøftelse af Teknik & Miljøudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 194 Seniorrådet bakker op om Faxe kommunes brev til Transportministeren, som borger er det nu med livet som indsats, at krydse jernbaneoverskæringen i Haslev.

Pkt. 196 Seniorrådet bemærker, grundet renovering af togbanen Faxe Ladeplads/Køge, at der en del af kommunens små veje, der har lidt overlast på grund af den tunge trafik. Det gælder bla. Tokkerupvej, Atterupvej, Værløsevej og Søndergårdsvej.

Pkt. 197 Seniorrådet finder det godt, at stier og veje istandsættes.

Pkt. 203 Seniorrådet bakker op om indstillingen.


Fraværende: Leif Børgesen


116. Drøftelse af Plan & Kulturvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling


Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 136 Seniorrådet foreslår, at udvalget inddrager bibliotekerne meget mere i forhold til teater og events mm., da en række andre organisationer allerede tilbyder meget af det bibliotekerne laver i dag.

Pkt. 143 Seniorrådet bakker op om udarbejdelse af klimahensyn til Faxe Kommunes lokalplaner, fx fælles luft til vand station i stedet for de individuelle stationer.


Fraværende: Leif Børgesen117. Drøftelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 96 Seniorrådet håber, at beskæftigelsesindsaten i endnu højere grad end i dag, bygger på fleksible muligheder på arbejdsmarkedet, især for +60 borgere.


Fraværende: Leif Børgesen118. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om nyt dagsordenssystem fra 1. januar 2024

Administrationen vil orientere om det nye dagsordenssystem, hvor dagsordenerne vil se en lille smule anderledes ud.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet blev præsenteret for dagsordenernes nye udseende fra 2024.


Fraværende: Leif Børgesen119. Godkendelse af referatet

Resume

Seniorrådet skal godkende referatet.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal godkende referatet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Leif Børgesen