Seniorrådet - 02-12-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Fredag, 2 december, 2022 - 09:30
Hent som fil:
107. Godkendelse af dagsordenen

Resume

Seniorrådet skal godkende dagsordenen.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal godkende dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt.

108. Meddelelser ved formand og næstformand

Resume

Meddelelser ved formand og næstformand.Sagsfremstilling

Meddelelser ved formand og næstformand.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Gitte har været i kontakt med klynge 7 fra sundhedsklyngerne i forhold til at kunne bidrage om borgerperspektivet og har opfordret til at Seniorrådet inviteres til dialogmøde i 2023.

Der blev orienteret om arbejdet med bestyrelser/brugerråd på plejehjemmene, som evalueres i første halvdel af 2023. Seniorrådet inddrages i arbejdet med fremtidige modeller for bestyrelser/bruger- pårørende råd på kommunens plejehjem.


109. Høring på samlet katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde

Resume

Samlet katalog for kvalitetsstandarder for det specialiserede voksensocialområde skal til godkendelse i Socialudvalget den 10. januar 2023. Kvalitetsstandarderne udsendes til høring i Udsatterådet.


Tolv kvalitetsstandarder er revideret. Der er ikke ændret i sagsbehandlingstiden eller serviceniveauet for udmøntning af tilbud efter revidering af kvalitetsstandarderne. Det vejlende serviceniveau i kvalitetsstandarderne træder ikke i stedet for den individuelle vurdering af borgerens konkrete situation.


Ændringerne i kvalitetsstandarderne er primært af redaktionel karakter i forbindelse med at de tidligere standarder er overført og uddybet i en nye skabelon godkendt af Socialudvalget den 7 juni 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmyntning af hjælpen.


Tolv kvalitetsstandarder for det vejledende serviceniveau for tilbud efter serviceloven og almenboligloven på det specialicerede voksensocialområde er blevet revideret. Kvalitetsstandarderne er samlet i et katalog for at skabe overblik over kvalitetsstandarder på området.


Høringen omfatter nedenstående kvalitetsstandarder:

 • Socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85 - senest godkendt d. 7. juni 2022.
 • Borgerstyret personlig assistance jf. servicelovens § 96 – senest godkendt d. 24. juni 2019
 • Ledsagelse jf. servicelovens § 97 – senest godkendt d. 24. juni 2019.
 • Særlig kontaktperson for døvblinde jf. servicelovens § 98 – senest godkendt d. 19. september 2017.
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter jf. servicelovens § 102 – senest godkendt d. 11. januar 2021.
 • Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 – senest godkendt d. 27. august 2018.
 • Aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104 – senest godkendt d. 26. oktober 2020.
 • Længerevarende botilbud jf. almenboliglovens § 105 – senest godkendt d. 27. august 2018.
 • Midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107 – senest godkendt d. 29. november 2017.
 • Længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108 – senest godkendt d. 22. januar 2018.
 • Ophold på kvindekrisecenter jf. servicelovens § 109 – senest godkendt d. 22. oktober 2019.
 • Midlertidigt ophold på herberg og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer jf. servicelovens § 110 – senest godkendt d. 20. januar 2020.


Kvalitetsstandarderne er udfærdiget i skabelon godkendt på Socialudvalgsmøde d. 7. juni 2022.

Kendetegnende for de reviderede kvalitetsstandarder er, at de er opdelt i to dele, hvoraf den første del er tiltænkt vejledning og information til borgere og pårørende, og anden del er en faglig uddybning til medarbejdere og samarbejdspartnere.


Det er væsentligt at bemærke, at der ikke er ændret i sagsbehandlingstiden eller serviceniveauet for udmøntning af tilbud efter revidering af kvalitetsstandarderne.

Ligeledes træder det vejlende serviceniveau i kvalitetsstandarderne ikke i stedet for den individuelle vurdering af borgerens konkrete situation.

Ændringerne i kvalitetsstandarderne er primært af redaktionel karakter i forbindelse med at de tidligere standarder er overført og uddybet i den nye skabelon. I nedenstående tre kvalitetsstandarder er der sket ændringer fra den tidligere;


Socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85:

I den tidligere kvalitetsstandard fremgik der i anden del under punkt 6 ”sagsbehandling – undersøgelse, udredning og visitation” tre tabeller, som nu er samlet i én tabel for at gøre det mere overskueligt, ligesom man er gået bort fra bevilling af pakker af timer, og i stedet arbejder ud fra vejledende støttetimer. Det er præciseret at støtten udmåles på baggrund af en individuel og konkret vurdering.


Særlig kontaktperson for døvblinde jf. servicelovens § 98:

I den tidligere kvalitetsstandard fremgik det at timerne udmåles som et fast ugentligt timeantal baseret på borgerens individuelle behov. Der indgik en tabel som udtryk for pakkeløsninger af timer til borgerne. Denne er udtaget.


Midlertidigt ophold på herberg og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer jf. servicelovens § 110:

I anden del af kvalitetsstandarden under punkt 5 ”omfang og afgrænsning”, er opmærksomheden skærpet i forhold til at borgeren straks efter indskrivning på herberg eller forsorgshjem skal opskrives til egen bolig. Der skal lægges en udslusningsplan, hvor der tages stilling til behovet for bostøtte, i det der er tale om at borgeren er i et midlertidigt ophold som altid kun skal være ganske kortvarigt.


Høringsbrevet vedlægges som bilag 1, og samlet katalog for kvalitetsstandarder vedlægges som bilag 2.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

110. Beslutning om deltagelse i borgerpanel om hjemmeplejen

Resume

Seniorrådet er blevet spurgt om de ønsker at deltage i et borgerpanel i forhold til udviklingen i hjemmeplejen, rådet skal drøfte dette.


Sagsfremstilling

Seniorrådet har modtaget en forespørgsel, som er vedlagt som bilag 1, om rådets deltagelse i et borgerpanel i forhold
til udviklingen i hjemmeplejen i Faxe Kommune.

Seniorrådet vil have mulighed for at deltage med et par deltagere.

Den officielle invitation er ligeledes vedlagt som bilag 2.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet besluttede at Gitte og Kaj deltager i arbejdet i borgerpanelet.

111. Godkendelse af Seniorrådets årsberetning for 2022

Resume

Seniorrådet skal godkende årsberetningen for året 2022.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal på dette møde godkende årsberetningen for rådets virke i 2022.

Åsrberetningen er vedlagt som bilag i udkast med henblik på drøftelse og godkendelse af den.

 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet godkendte årsberetningen efter få rettelser.

112. Drøftelse af Teknik & Miljøudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 194 - Seniorrådet finder det oplagt at gå med i forsøget.

Pkt. 196 - Seniorrådet finder det godt, at der istandsættes på de konkrete vejstrækninger.

Pkt. 197 - Seniorrådet finder det godt, at der færdiggøres stier.

Pkt. 198 - Seniorrådet finder det godt, at stierne bliver gjort gangbare for både cyklister og fodgængere.

Pkt. 204 og 205 - Seniorrådet finder det bemærkelsesværdigt. at der er så stor prisforskel mellem de private vandværker.

Pkt. 208 - Seniorrådet fastholder bemærkningerne fra sidste gang sagen blev behandlet i Teknik & Miljøudvalget.

113. Drøftelse af Socialudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

114. Drøftelse af Plan & Kulturudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Plan & Kulturudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 149 - Seniorrådet ser frem til at deltage i en arbejdsgruppe.

Pkt. 150 - Seniorrådet har en overordnet bekymring for hvor meget jord, der anvendes til solceller. Alternativer bør overvejes.


115. Drøftelse af Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Pkt. 138 - Seniorrådet er meget tilfredse med, at Faxe kommune har ansøgt om at få nærhospital.


116. Drøftelse af Børn & Læringsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Børn & Læringsudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Børn & Læringsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

117. Drøftelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden

Resume

Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden. 

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal drøfte Beskæftigelses & Integrationsudvalgets dagsorden
med henblik på kommentering overfor udvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

118. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om mødetid

Formanden opfordrer til at alle møder frem præcis kl. 09.00 da der er aftalt fotografering af hele Seniorrådet til rådets facebook profil.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

119. Godkendelse af referatet

Resume

Seniorrådet skal godkende referatet fra mødet 2. december 2022.


Sagsfremstilling

Seniorrådet skal godkende referatet fra mødet 2. december 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt.