Socialudvalget - 04-12-2023

124. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). Som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).

125. Godkendelse af takster for tilbud på socialområdet for 2024 samt endelig afrapportering på takstprojektet

Resume

Med nærværende sag fremlægger administrationen forslag til takster for 2024 for de takstfinansierede tilbud på socialområdet. Fastlæggelsen af takster for tilbuddene på socialområdet for 2024 markerer afslutningen på det takstprojekt, som Faxe Kommune iværksatte i foråret 2022 i samarbejde med Implement Consulting Group. Derfor forelægges Socialudvalget en samlet afrapportering på de forskellige spor i takstprojektet, herunder selve takstomlægningen og det parallelle arbejde med at udvikle Faxe Kommunes interne tilbudsvifte på bo- og dagtilbudsområdet. Endelig præsenteres de konkrete udviklingsspor, der er for det videre arbejde med at tilpasse og udvikle tilbudsviften i Faxe Kommune.


Simon Branick Jacobsen fra Implement Consulting Group og Troels Perming chef for Handicap og Psykiatri, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Socialudvalget blev første gang orienteret om takstprojektet i forbindelse med udvalgets tredje drøftelse af Budget 2023-2026 (09.05.2022, punkt 58). Dette blev fulgt op af en grundigere indføring i projektet og mekanismerne på det takstfinansierede område mere generelt på udvalgets efterfølgende møde d. 7. juni 2022 (punkt 68). Herefter er Socialudvalget blevet orienteret om status for og udviklingen i arbejdet på udvalgsmøderne d. 11. april 2023 (punkt 44) og d. 7. juni 2023 (punkt 76), hvor grundstenene i den nye takststruktur blev præsenteret, og de fremtidige principper for udviklingen af tilbudsviften blev drøftet.


I det følgende redegøres der nærmere for a) selve takstomlægningen, herunder de afledte økonomiske konsekvenser for Budget 2023-2026 og Budget 2024-2027 og administrationens forslag til takster for 2024, b) den gennemførte og igangværende omlægning af tilbudsviften, og c) de konkrete udviklingsspor, der er for det videre arbejde med at tilpasse og udvikle tilbudsviften.


Takstomlægningen og taksterne for 2024
Den gennemførte takstomlægning indebærer, at Faxe Kommune fra d. 1. januar 2024 overgår fra at anvende gennemsnitstakster på kommunens bo- og dagtilbud til at have differentierede takster på hovedparten af tilbuddene. Baggrunden for takstomlægningen er, at den gældende takststruktur er udfordret af, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig transparens i forhold til tilbuddenes budgetter (og den afledte takst), og at der stilles øgede krav fra køberkommunerne (inkl. Faxe Kommune selv) ift. sammenhængen mellem takst og konkret støtteniveau.


Derudover var det ved projektets igangsættelse forventningen, at der ville komme en ny takstbekendtgørelse, der direkte ville stille krav til differentiering af taksterne. Arbejdet med en ny bekendtgørelse er i mellemtiden sat i bero, og der er på nuværende tidspunkt ingen forventning om - og i givet fald hvornår – en ny takstbekendtgørelse kommer, og hvad den i givet fald vil indeholde af ændringer og krav.


Den nye takststruktur er baseret på, at der på kommunens bo- og dagtilbud opereres med en ikke-differentieret grundtakst, som dækker de faste udgifter og omkostninger (fx ledelse, teknisk og administrativt personale, tilsyn, bygninger, afskrivning mm.) på tilbuddet. Dertil kommer en differentieret støttetakst, der tager højde for borgernes forskelligartede funktionsniveau og afledte støttebehov. Kombinationen af grund- og støttetakst giver tilsammen den dagstakst, som skal afregnes for den enkelte borger. Modellen blev nærmere udfoldet på Socialudvalgets møde d. 11. april 2023 (punkt 44).


Takstomlægningen har af to omgange givet anledning til, at myndighedsbudgettet på området er blevet tilført midler. Dels blev myndighedsbudgettet tilført midler i Budget 2023 for at sikre, at budgetmodellen for køb af pladser/tilbud på det specialiserede område blev bragt i overensstemmelse med reglerne på området (Socialudvalget 07.06.2022, punkt 76). Dels tilføres myndighedsbudgettet yderligere midler i Budget 2024-2027 for at dække den takststigning, som den samlede takstomlægning medfører.


Med takstomlægningen er der skabt transparens i forhold til, hvad der via den aftalte takst betales for, og hvad der følgelig kan forventes leveret. Dette styrker dialogen mellem de enkelte tilbud og myndighedskommunerne væsentligt. Derudover giver det tilbuddene og Faxe Kommune som helhed bedre forudsætninger for at kunne styre økonomien og træffe strategiske beslutninger om udviklingen af området.


Udvikling af den interne tilbudsvifte
Parallelt med omlægningen af takster på kommunens bo- og dagtilbud, er der arbejdet med at udvikle Faxe Kommunes tilbudsvifte, så den modsvarer det nuværende og fremtidige behov. Dette arbejde har indebåret, at der er blevet lavet kortlægninger af den lokale efterspørgsel og udvikling, såvel som de nationale tendenser på området.


Dette har ført til følgende større tilbudsændringer, der er nærmere udfoldet i bilag 2:


 • Mosaikhusene (tidligere Faxe-Kollegiet) er blevet udvidet pladsantalsmæssigt og fagligt, så tilbuddet nu kan rumme en ungegruppe med et væsentligt mere omfattende støttebehov.


 • Det er etableret et længerevarende botilbud i Førslev som en satellit til Socialpædagogisk Center Øst (jf. Socialudvalget 09.01.2023, punkt 7) for borgere med et meget omfattende støttebehov. • Kildebo – Center for Neurorehabilitering styrkes på flere fronter, så tilbuddet fra 1. januar 2024 kan varetage mere omfattende og specialiserede neurorehabiliteringsopgaver, herunder opgaver efter Sundhedslovens § 140 (genoptræning) i tillæg til Servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud).


 • Ledsagerordningen efter Servicelovens § 97 er omlagt ved, at budgettet er flyttet fra Socialpædagogisk Center Vest til myndighedsbudgettet, og der er genberegnet en timepris. Derudover undersøger administrationen mulighederne for et udbud af ordningen.


 • Der er igangsat et langsigtet arbejde med at sikre mere målgruppehomogene afdelinger på de længerevarende botilbud.


Udover de større tilbudsomlægninger har den transparens, som genberegningen af takster medfører, afstedkommet, at der til 2024 har kunne tages konkret stilling til, hvad der er passende niveauer i forhold til blandt andet kompetenceudvikling. Der er således indregnet et væsentligt løft på flere tilbud, så den faglige kvalitet på tilbuddene kan styrkes.


Samlet set medfører tilbudsomlægningerne, at Faxe Kommune i dag står stærkere i forhold til at møde kommunens egne behov nu og i fremtiden. Dette kan konkret aflæses i, at der i løbet af 2023 er sket en stigning i antallet af Faxe-borgere på flere af kommunens egne tilbud, hvilket er i tråd med de bærende principper for udviklingen af området (præsenteres i det følgende).


Videre udviklingsspor
Socialudvalget godkendte d. 11.04.2023 (punkt 44) en række bærende principper for den videre udvikling af tilbudsviften. I kondenseret form er de bærende principper:


 • Tilbuddene anvender veldokumenterede faglige tilgange, herunder en recovery-orienteret tilgang (nærmere udfoldet på Socialudvalgets møde 07.06.2023, punkt 76).


 • Indsatstrappen (se bilag 3) inddrages aktivt for at afdække, om der er de rigtige tilbud for den enkelte målgruppe, samt for at visitationspraksis understøtter, at borgeren tilbydes det bedste og mindst indgribende tilbud.


 • Udviklingen af tilbudsviften sker med udgangspunkt i Faxe Kommunes egne behov, så borgerne kan få et kvalificeret tilbud tæt på deres netværk, og for at sikre kommunen de bedste betingelser for faglig og økonomisk styring..


 • Tilbuddene indrettes på en måde, der gør dem mest muligt ’fleksible’, så de kan følge med udviklingen i rammevilkår og målgruppedemografien på området.


Inden for rammerne af disse bærerende principper arbejder administrationen aktuelt med en række konkrete udviklingsspor (dynamisk):


 • Udvikling af Banebrydernes tilbudsvifte i forlængelse af den temadrøftelse og opfølgning på samarbejdet mellem Banebryderne og Jobcenteret omkring Servicelovens § 82, der blev forelagt Socialudvalget 06.11.2023, punkt 113 og 114.


 • Udvikling af den samlede støtte til borgere i eget hjem efter Servicelovens § 85. Herunder hvordan der kan opnås den nødvendige specialisering i forhold til borgernes forskelligartede behov, samt om der er behov for et mere omfattende tilbud som alternativ til en botilbudsplads, ex via dækning i aften- og nattetimer.


 • Udvikling af samarbejdet med ungeområdet, så de unge får den bedst mulige overgang, og så der er en rød tråd i indsatsen på tværs (kontinuerligt udviklingspunkt).


 • Afdækning af behovet for opgangsfællesskaber, hvor borgere med et relativt begrænset støttebehov kan få den relevante støtte og samtidig bevarer størst mulig selvstændighed i deres livsførelse.


 • Videre arbejde med de prioriteringer, der indgår i Budget 2024-2027 ift. peer-to-peer, CO2-neutrale indkøb og ændring af aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud).


Videre proces og tidsplan
Takstomlægningen træder i kraft pr. 1. januar 2024. I den sammenhæng er de underlæggende takstberegninger sendt til godkendelse hos Socialtilsynet (tilsynsmyndighed på området), der har ind til 1. april 2024 til at behandle dem. Derudover er de kommuner, der køber pladser på Faxe Kommunes bo- og dagtilbud blevet varslet om takstomlægningerne ift. de enkelte borgere. Udviklingen af tilbudsviften er et kontinuerligt arbejde, og udvalget vil løbende blive forelagt forslag til, hvordan tilbudsviften kan justeres, så den i videst mulige omfang imødekommer de bærende principper og ønskede politiske prioriteringer.


Simon Branick Jacobsen fra Implement Consulting Group og Troels Perming chef for Handicap og Psykiatri, deltager under dette punkt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.  taksterne for 2024 på socialområdet godkendes. 

2.  orienteringen om endelig afrapportering på takstprojektet tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Taget til efterretning.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). Som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).126. Orientering om forventet regnskab 2023 (FR3) for udvalget

Resume

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud på nuværende tidspunkt.


På Socialudvalget forventes det, at regnskabet for 2023 viser et merforbrug på ca. 17,4 mio. kr. Dette er en forværring på ca. 2 mio. kr. i forhold til FR2, hvor forventningen var et merforbrug på ca. 15,5 mio. kr. Forværringen kan primært tilskrives en uventet stigning i antallet af borgere med senhjerneskade samt en efterbetaling i forbindelse med lukning af et botilbud i Slagelse Kommune.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets tredje og sidste forventede regnskab (FR3) for 2023.


FR3 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 39 mio. kr., hvilket i store træk modsvarer størrelsen på midtvejsreguleringen i indeværende år, som ikke er udmøntet i budgetterne.

FR3 viser således en generel og markant forbedring af forventet regnskab 2023 i forhold til forventningen ved FR2.


I årets tidligere sager om forventet regnskab har det stået klart at kommunen er under et betydende og fortsat økonomisk pres. I løbet af 2023 er der derfor foretaget nødvendige tiltag for at bremse op, herunder det skærpede ansættelsesstop samt opbremsning og udskydelse af projekter. Og det ses tydeligt i FR3, at organisationen har formået at vende udviklingen. Situationen er fortsat alvorlig, men organisationen har ageret ansvarligt.


Siden FR2 er det lykkedes at reducere forventningen til årets regnskabsresultat med mere end 30 mio. kr. på driften, dette til trods for at det specialiserede voksenområde stadig ser et stigende aktivitetspres.


Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager, er likviditeten fortsat under pres, dog ses det at 3-måneders likviditeten begynder at stige i takt med at indtægter for midtvejsreguleringen udbetales til kommunen og opbremsningstiltagene får effekt.


Var midtvejsreguleringen udmøntet til fulde – altså de resterende ca. 38 mio. kr., så ville FR3 og budget omtrent være i balance. På servicerammen forventes en minimal overskridelse på 2 mio. kr.


Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3-sag, som behandles af økonomiudvalget den 12. december og i Byrådet den 18. december, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.


Økonomi på Socialudvalget

Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen, viser det forventede regnskab en afvigelse på 17,4 mio. kr. i forhold til budgettet.


Tabel 1: Viser Socialudvalgets budget samt forventet skøn for årets drift;


Merforbruget i tabellen fordeler sig på myndighedsområde med 11,6 mio. kr., 4,3 mio. kr. på udførerområde og 1,5 mio. kr. på STU.


Administration har igangsat en proces for at berigtige statsrefusionerne fra 2021 som potentielt kan øge kommunens likviditet i indeværende år. Størrelsen på eventuelt merindtægt er dog ikke kendt endnu, men forventes at være beregnet og ansøgt ved årsafslutningen og bogført ind i regnskab 2023.


Det samlede forventede merforbrug på i FR3 er ca. 2 mio. kr. højere end ved FR2.
Stigningen sker primært på myndighedsområdet og kan hovedsageligt henføres til botilbud, hvor der blandt andet er tilkommet borgere, som har fået senhjerneskader. Desuden har myndighedsbudgettet afholdt en ekstraordinær udgift på godt 700.000 kr. i forbindelse med afviklingen af et botilbud i Slagelse Kommune, hvor Faxe Kommune har haft en borger anbragt.

Forventet merforbrug på udførerområdet kan forsat henføres til ledige pladser, forsinket indflytning og kapacitetstilpasning i Socialpædagogisk Center Øst og Vest.

Øvrige udfører tilbud forventer mindreforbrug eller balance.


Afvigelser/udfordringer på de enkelte områder er nærmere beskrevet i bilag 1.


Generelt er økonomien presset, og der er udarbejdet en handleplan med korrigerende tiltag, hvor man bl.a. reducerer udgifter på personale ved ikke at genbesætte ledige stillinger samt reducerer vikarforbruget. Der sættes også ind på at mindske ledig kapacitet på bostederne. Alle ikke umiddelbart påkrævede indkøb/investeringer er annulleret eller udskudt.

Der er løbende iværksat langsigtede korrigerende initiativer til at nedbringe udgifterne og øge styringsmulighederne på myndighedsområdet:


 • Hjemtagelse af borgere til kommunens egne midlertidige botilbud i sammenhæng bl.a. med udvidelse af Mosaikhusene (tid. Faxe-Kollegiet).

Der er aktuelt hjemtaget 4 borgere fra eksterne tilbud.

 • Etablering af eget længerevarende botilbud
 • Udvikling af tilbudsviften, så den i videst mulig omfang imødekommer Faxe Kommunes borgeres behov
 • Afvisitering af midlertidige botilbud for borgere, der ikke længere er i målgruppen.

To borger som havde botilbud i Frederiksberg kommune er blev udskrevet og er flyttet til egen bolig.

Desuden har fire yderlige borgere afsluttet deres midlertidigt ophold på botilbud og flyttet til egen bolig.

 • Styrkelse af myndighedsafdelingens redskaber ift. kontraktudarbejdelse og -forhandling


Initiativerne er uddybende beskrevet i punkt nr. 63 på Socialudvalgets møde den 8. maj.


Status på besparelsesforslag fra B2023

 • SOU-CSSP-R01 Udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgndækket midlertidigt botilbud efter servicelovens §107 på netto 0,5 mio. kr.
 • TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU på 1,26 mio. kr.


Udmøntningen af SOU-CSSP-R01 er forsinket, idet der var udfordringer med etablering af de fysiske rammer samt hjemtagelse af borgere.
Forslaget vurderes derfor ikke at kunne realiseres fuldt ud i 2023.

Projektet TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, blev til at starte med lidt forsinket, på baggrund af forsinkelser med de fysiske rammer. Projektet er nu igangsat i januar 2023 og går som planlagt. Det vil sige, at arbejdet med at få unge i et forforløb til FGU i stedet for i et STU forløb er i gang. En egentlig evaluering er dog endnu ikke mulig at udføre, da et forforløb har en varighed af 38 uger, hvilket der endnu ikke er gået.


Overførsler til 2024

For institutioner som er takstfinansierede gælder der særlige regler for overførsler mellem årene, da sådanne regler er fastsat via Takstbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven).

Her gælder det at underskud under 5% af omsætningen kan dækkes af effektiviseringer og/eller tidligere overførte overskud. Overskud op til 5% af omsætningen kan hensættes og fordeleles på op til 5 budgetår efter regnskabsafslutning.

Over-/underskud over 5% skal indregnes i taksten senest to år efter regnskabsafslutning.


Tabel 2. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt forventes overført til 2024:

*): eksklusive hensættelse på 200.000

**): Fællesområdet har ikke overførselsadgang, men et mindreforbrug ved regnskabsafslutningen, vil blive fordelt på institutioner med merforbrug.


Ved denne opfølgning forventes der overført et samlet netto merforbrug på 4,5 mio. kr. til 2024, hvoraf 4 mio. kr. af merforbruget blive indregnet i taksterne for 2025.


Anlæg
Socialudvalget har et samlet anlægsbudget i 2023 på 1 mio. kr.
Budgettet vedrører alene projektet ”Ombygning af bygning ved siden af Faxe Kollegiet” og forventes anvendt i 2023.


Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY – både drift og anlæg.

Der er foretaget udmøntning af pulje til extraordinære elever, barselspulje samt pulje til MED-pladser. Bevillingen af disse medtages i den samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet. Ialt har Socialudvalget modtaget 102.240 kr. fra Økonomiudvalgets budget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 126 Seniorrådet findet det menneskeligt og fagligt positivt, at der arbejdes med målgruppehomogenitet
på §108 stederne, det er borgernes hjem.


Administrationen indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.


Beslutning

Ad1 Taget til efterretning.

Ad2 Godkendt. Punktet blev behandlet sammen med pkt. 127.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). Som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).


Enclosures: 
127. Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde

Resume

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om 2023-nøgletal for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed & Pleje.


Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed & Pleje. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget, og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering.

Den dybdegående økonomiske redegørelse om Forventet Regnskab (FR3) er udarbejdet pba. september måneds tal og fremgår på Socialudvalgets møde den 4. december 2023 under punkt 129.


Aktiviteten i oktober 2023


I nedenstående tabel er angivet den samlede aktivitetsmæssige sum fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:


 • Budget 2023: Det antal helårspersoner, der indgår i budgetgrundlaget for budget 2023
 • Forventet Regnskab 2023: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-oktober 2023 og prognosen for resterende måneder opgjort i helsårspersoner. Det skal bemærkes, at prognosen primært tager højde for kendte til- og afgange på borgerniveau.


Paragraf / Område

Aktivitet (i helårspersoner) *

Budget 2023

Forventet regnskab 2023

Botilbud

Længerevarende botilbud (§108)

38

41

Midlertidige botilbud (§107)

82

79

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)

61

60

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

80

78

Beskyttet beskæftigelse (§103)

52

50

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (§ 95og §96)

9

9

Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)

80

82

Socialpædagogisk støtte §85

251

264

I alt Voksen Handicap

653

663


* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i hel årspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.


Der er ikke sket en større udvikling i antal helårspersoner, gennemsnitstallet er derfor uændret siden sidste opfølgning.


Botilbudsområdet er samlet set på det budgetterede niveau, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar-oktober 2023.

I løbet af de seneste måneder har området dog oplevet en stor tilgang af borgere med senhjerneskader og behov for rehabiliteringsforløb. Disse forløb er af kortere varighed men forholdsvis dyre. Desuden kan der være behov for efterfølgende støtte og pleje.


Dagtilbudsområdet er samlet set under det budgetterede aktivitetsniveau for 2023, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar-oktober 2023.


Støtte i eget hjem er samlet set over det budgetterede aktivitetsniveau. Der afsluttes flere socialpædagogisk støtte forløb og antal helårspersoner er dalende i det sidste halvår. På den anden side observeres der tilgang på ledsagerordning.


Vedlagt i bilag 1 er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på oktober-data.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Aministrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Punktet blev behandlet sammen med pkt. 126.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). Som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).


128. Godkendelse af årlig opfølgning på Sundhedspolitikken 2021-2025

Resume

Sundhedspolitikken 2021-2025 blev godkendt af Byrådet den i 2021, jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes en årlig opfølgning til fagudvalg og Byråd. Denne sag er opfølgningen for 2023. Fagudvalgene skal forholde sig til deres områdes specifikke bilag vedlagt denne sag.

Sagsfremstilling

I perioden den 4. -11. december 2023 skal fagudvalgene behandle opfølgningen på Sundhedspolitikken på deres områder. Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener i december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg. Socialudvalget skal forholde sig til bilag 1.


Sundhedspolitikken 2021-2025

Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og gennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og forskellige indsatser til at løfte den mentale sundhed.
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.


De overordnede mål i Sundhedspolitikken er:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats


Status på centrenes indsatser i 2023

Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2023:


Eksempler på succeser

 • Jobcenter Faxe har som led i et STAR-projekt (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) samarbejde med HR omkring fastholdelse af Faxe Kommunes medarbejdere, samt nedbringelse af det interne sygefravær.
 • Sundhed & Forebyggelses tilbud ”Motion i fællesskab” fusionerede med den lokale gymnastikforening i Karise
 • Demensenhedens træningsterapeuter samarbejdede med Sundhedsstyrelsen om Træningsguide For Mennesker Med Demens og er med i flere træningsvideoer
 • Øget samarbejde mellem foreningskonsulenten i Kultur og Fritid og en sundhedskonsulent fra Sundhed & Forebyggelse om et årligt fælles kursus i foreningsregi om alkohol og rusmidler mv.
 • Fra 1. januar 2024 kan botilbuddene under Socialpædagogisk Center Øst og Vest tilbyde deres borgere en læge, som er fast tilknyttet det enkelte botilbud tilsvarende ordningen på kommunens plejehjem. Det vil i høj grad styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene og øge patientsikkerheden.
 • Sundhedsplejens tilbud til førskolebørn med overvægt er implementeret.
 • Alle kommunale plejehjem har opnået det Økologiske Spisemærke af bronze.


Eksempler på udfordringer

 • Flere multisyge borgere, som er udfordret psykisk, socialt og økonomisk, og som er sværere at fastholde i et forløb.
 • Børn og unges mentale sundhed er fortsat stærkt udfordret.
 • Andelen af borgere med overvægt er fortsat en af de højeste i regionen.


Videre politisk proces

Som koordinationsudvalg har Senior & Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående opfølgning på Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har behandlet opfølgningen på områdernes indsatser, samles disse til en tværgående opfølgning. Den tværgående opfølgning præsenteres for Senior & Sundhedsudvalget den 17. januar 2024 forud for Byrådets endelige behandling den 31. januar 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).


129. Orientering om tids- og procesplaner for bygge- og anlægsprojekter besluttet i budget 2024

Resume

I denne sag gives orientering om processer og tidspunkter for gennemførelse af projekter, som er besluttet i kommunens anlægsbudget 2024 - 2027.

Sagsfremstilling

I nedenstående skema ses investeringsplanen for 2024 - 2027. I vedhæftede bilag ses investeringsplanen med forventede tids- og procestrin for de enkelte investeringer, herunder hvornår der forventes at skulle træffes politiske beslutninger om projekterne.


Sagen behandles i de politiske udvalg, som har projekter i anlægsbudget 2024 - 2027: Børn & Læringsudvalget (BLU), Plan & Kulturudvalget (PKU), Socialudvalget (SOU), Teknik & Miljøudvalget (TMU) samt Økonomiudvalget (ØKU).


Udvalg

Emne

2024

2025

2026

2027Beløb i hele tusind kr.

BLU

Kapacitetsudvidelse daginstitution Dalby

4.000

4.500BLU

Pulje renovering af legepladser

3.000

1.000

1.000

1.000

PKU

Anlægspulje til fritidsbrugere

1.700

1.700

1.700

1.700

PKU

Biografsal i Haslev

1.000

6.000PKU

Førslev lysanlæg

525
PKU

Renovering af den gamle sportshal i Faxe

500
SOU

Toilet- og badeforhold på Faxe Kollegiet

1.447
SOU

Indkøb af nødkald til Kildebo og overfaldsalarmer til Kildebo og P86

407
SSU

Indkøb af nødkald og overfaldsalarmer til plejehjem

575
TMU

Asfaltering af veje

23.600

17.600

17.600

17.600

TMU

Dalgårdsvej (udvidelse af den smalle del)

6.000
TMU

Renover. broer og bygværker

4.000

4.000

4.000

4.000

TMU

Energistyring af kommunale bygninger med kunstig intelligens

4.000
TMU

Støjværn på Vestre Ringvej

3.604
TMU

Energioptimering kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Pulje til cykelstier (sti langs Bråbyvej i Haslev, statens finansierer 50%)

6.620

2.000

2.000

2.000

TMU

Renovering af fortove

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Udsk. instal/lyskilder kommunale bygninger

2.000

2.000

2.000

2.000

TMU

Robotbaseret rengøring

2.000
TMU

Byggemodning/kloakbidrag Symbiosen

1.800
TMU

Pulje til Trafikhandlingsplan

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Udvidelse af institutioner

1.000

1.000

1.000

1.000

TMU

Anlæg af fortov ved Køgevej i Karise

747
TMU

Fortov Køgevej/Græsvej i Karise, sidste stykke.

575
TMU

Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal

600
TMU

Toilet ved badebro i Faxe Ladeplads

600
TMU

Nye stibelægninger på eksisterende cykelstier

500

500

500

500

TMU

Kommunale udgifter til Borupvej ved stop 37

500
TMU

Svømmehal, anlægsmidler til at sikre, svømmehallen holdes kørende

500

500

500

500

TMU

Kloakseparering Kommunale ejendomme

360

360

360

360

TMU

Landsbypuljemidler

100

100

100

100

TMU

Bomme ved stier


500ØKU

IT-indkøb 2023

4.255

4.255

4.255

4.255

ØKU

Infrastrukturpulje

1.500
ØKU

IT-indkøb

1.000

1.000

1.000

1.000

ØKU

Opgradering af IT-systemer

900
ØKU

Renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

500

500

500

50085.415

52.515

41.515

41.515
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Tallene i skemaet er justeret, så tidligere bevillinger er tillagt.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).


130. Beslutning om øget borger- pårørendesamarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune

Resume

Høringen vedr. "Øget borger- pårørendesamarbejde på de specialiserede voksentilbud i Faxe Kommune" er gennemført. Der er kommet høringssvar fra de tre høringsberettigede råd og der er fortsat ønske om, at arbejde videre med anbefalingerne. Derfor præsenteres Socialudvalget med denne sag for et konkret beslutningsoplæg.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Socialudvalget fik på møde den 8. maj 2023 fremlagt et høringsoplæg vedrørende øget borger-pårørende samarbejde til godkendelse. Administrationen anbefalede, på baggrund af gennemførte interviews med borgere og pårørende på alle centre, at der arbejdes tværgående med fælles udfordringer, og på de enkelte centre med lokalt forankrede tiltag i forhold til information, dialog og inddragelse. Administrationen anbefalede desuden, at der forsøgsvis etableres borger- pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest (SPCØ og SPCV) og en bestyrelse på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Socialudvalget godkendte oplægget, som nu har været i høring i henholdsvis Handicapråd, Seniorråd og Udsatteråd, forud for Socialudvalgets endelige beslutning.


Høringssvar

Udsatterådet forholder sig ikke til det konkrete forslag, da de i stedet ønsker et tværgående Borger- pårørenderåd i lighed med det, det tidligere § 17.4 udvalg vedrørende analyse af sagsbehandling på det sociale område anbefalede. Administrationen har undersøgt grundlaget for et tværgående råd. Under interviewrunden blev de medvirkende borgere og pårørende således spurgt om de kunne have interesse i et råd på tværs af alle de voksensociale tilbud. Det udtrykte hverken borgere eller pårørende interesse for. Der var til gengæld et samstemmende ønske om mere direkte lokal involvering. Centerlederne i Handicap og Psykiatri er på lignende vis blevet spurgt om behovet for et tværgående råd - de bakker op om de adspurgte borgeres og pårørendes udsagn. Centerlederne vurderer ud fra deres kendskab til borgere og pårørende tilknyttet tilbuddene, at det vil være en udbredt holdning i disse grupper, at inddragelsen skal ske i direkte relation til tilbuddet og ikke i form af et nyt tværgående råd.


Handicaprådet og Seniorrådet har forholdt sig til det konkrete forslag, begge råd udtrykker tilfredshed og bakker op om oplægget. De støtter op om anbefalingerne for de længerevarende bosteder med et ønske om at sætte i værk hurtigst muligt. Se bilag 1 Høringssvar vedr. øget borger- pårørendesamarbejde.


På denne baggrund konkluderer administrationen at der fortsat, efter endt høring, er ønske om at arbejde videre med anbefalingen om forsøg med borger-pårørenderåd på SPCØ og SPCV samt forsøg med bestyrelse på FSU.


Forsøg med beboer- pårørenderåd på SPCV og SPCØ

Der oprettes et beboer- pårørenderåd på SPCV og et på SPCØ med opstart primo 2024. Navnet er tilrettet, så det generelle "borger" erstattes med det mere konkrete "beboer", da det er råd for botilbuddenes beboere og deres pårørende. Formålet med beboer- pårørenderådene er at løfte den oplevede kvalitet for beboernes hverdagsliv, i samarbejde med deres pårørende. Beskrivelse af disse råd vedlægges som bilag 2 Beboer- pårørenderåd i SPCØ og SPCV. Ud fra dette fælles oplæg vil SPCØ hhv. SPCV arbejde lokalt for etablering og drift af et råd på hvert center, med opmærksomhed på eventuelle fordele i fælles arrangementer. Rådenes virke tilpasses individuelt og løbende ift. til at få dem til at fungere optimalt. Forsøgene evalueres ultimo 2025.


Forsøg med Interesseråd på FSU

Der oprettes et Interesseråd på FSU med opstart primo 2024 og evaluering ultimo 2025. I høringsoplægget lægges op til forsøg med en bestyrelse på FSU. Forslaget om en bestyrelse hang sammen med forslaget om at gøre FSU selvejende, ligesom der var tanker om at skabe en parallel til plejehjemsbestyrelser i Handicap og Psykiatri. Dette grundlag er dog ændret, da der er truffet beslutning om, at FSU skal forblive kommunalt og plejehjemsbestyrelserne netop er overgået til at være plejehjemsråd. Derfor anbefales det, at der i stedet gøres forsøg med et Interesseråd. Et Interesseråd skal være for dem, der har særlig interesse i at gøre FSU til et endnu bedre tilbud for borgerne, uden at få beslutningskompetencer mht. FSUs økonomi, personaleforhold og andre ledelsesforhold. Formålet med Interesserådet er ligesom beboer- pårørenderådene, at sikre direkte involvering af tilbuddets borgere og deres pårørende. Herudover har Interesserådet et særligt fokus på inddragelse af eksterne interessenter såsom repræsentanter for lokalsamfundet. Interesserådet adskiller sig ydermere fra beboer- pårørenderådene bl.a. ved at skulle arbejde tematisk med dynamiske arbejdsgrupper, hvor deltagersammensætningen varierer efter opgavens karakter. Se bilag 3 Interesseråd for FSU. Forsøget evalueres ultimo 2025.


Administrativ opfølgning

Der er planlagt opfølgning hvert halve år for de tre forsøg. Chef for Handicap & Psykiatri mødes i den forbindelse med centerlederne fra FSU, SPCØ og SPCV samt konsulent fra centerstaben til dialog, status og tilpasning.


Arbejdet med information, dialog og inddragelse

Udover forsøg med beboer- pårørenderåd på SPCØ og SPCV, samt Interesseråd på FSU, arbejder alle centre i Handicap og Psykiatri på at øge borger- pårørendesamarbejdet. Da borgerne og tilbuddene indenfor det specialiserede voksenområde er meget forskellige, er behov såvel som muligheder også forskellige. Derfor arbejdes der med fokus på, hvad der giver mening for borgere og pårørende med tilknytning til det enkelte sted. Det er et krav, at der arbejdes med de tre overordnede emner (information, dialog og inddragelse) hvert sted. Stederne skal eksempelvis være tilgængelige på en sådan måde, at pårørende kan komme i kontakt med dem på enkel måde – evt. også udenfor alm. kontortid. Der følges op på indsatserne af chef for Handicap og Psykiatri sammen med en konsulent fra centerstaben.


Som fælles metode vil alle centre samle informationer til borgere og pårørende på hver sin hjemmeside, under Faxe Kommunes paraply-hjemmeside. Det være sig informationer af generel karakter for det enkelte sted, herunder kontaktoplysninger, men også mere specifikke informationer som nyhedsbreve fra stedet.
SPCØ, SPCV og P86 har på nuværende tidspunkt ikke individuelle hjemmesider, så her etableres nye hjemmesider. Kildebo, Rusmiddelcenteret, FSU og Banebryderne har allerede individuelle hjemmesider, disse sider gennemgås og tilrettes, så de kan rumme de informationer der efterlyses. Se bilag 4 Fælles handleplan for øget borger- pårørendesamarbejde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. der etableres forsøg med Beboer- pårørenderåd på Socialpædagogisk Center Øst og Vest, med evaluering ultimo 2025.
 2. der etableres forsøg med Interesseråd på Faxe Sociale Udviklingscenter, med evaluering ultimo 2025.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).


131. Meddelelser

Resume

Meddelelse om status på de skærmede pladser

Orientering om status på de skærmede pladser på Socialpædagogisk Center Vest, herunder en eventuel nedlukning af pladserne og etablering af et tilsvarende tilbud på botilbuddet Førslev under Socialpædagogisk Center Øst.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Administrationen orientede om, at det på baggrund af medarbejdernes høringssvar og en afklaring af takstgrundlaget er besluttet, at de skærmede pladser ikke nedlægges på Socialpædagogisk Center Vest.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). Som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).


132. (Lukket)
133. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 4. december 2023

Resume

Socialudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (Løsgænger).

Christina Birkemose (H). Som stedfortræder deltog Michelle Frese (F).