Socialudvalget - 05-12-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 5 december, 2022 - 16:00
Hent som fil:
119. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt med den ændring at punkterne 122, 123 og 124 udskydes til januar.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)

120. Beslutning om program for Socialudvalgets studietur i februar 2023

Resume

På baggrund af Socialudvalgets beslutning om at tage på studietur fremlægger administrationen hermed oplæg til program for studieturen den 23. til 24. februar 2023. Når programmet er godkendt, vil administrationen indgå de nødvendige aftaler, så studieturen kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Socialudvalget vedtog den 29. september 2022 at tage på en to-dags studietur i Danmark med fokus på botilbud og den ny hovedlov. Tidspunktet for studieturen er efterfølgende præciseret til slutningen af uge 8 i 2023.


Med det afsæt fremlægger administrationen oplæg til program for udvalgets studietur den 23. til 24. februar 2023. Oplæg til program er vedlagt som bilag 1, og som det fremgår af oplægget, er fokus lagt på bosteder og ikke på den nye hovedlov. Det giver mulighed for at folde temaet botilbud mere ud, så udvalget kan besøge to midlertidige og to længerevarende bosteder.


For at imødekomme udvalgets ønske om at have fokus på den nye hovedlov, er administrationen i kontakt med andre kommuner, som har erfaringer med koordinerende og tværgående indsatser fx fra deltagelse i frikommuneforsøg, med henblik på, at en af disse kan fremlægge deres erfaringer for udvalget. Dette kunne evt. ske i forbindelse med et af Byrådets temamøder, da den nye hovedlov skal indeholde indsatser fra både social-, beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesområdet.


Når programmet er godkendt evt. med justeringer, vil administrationen indgå de nødvendige aftaler for, at studieturen kan gennemføres samt planlægge et fælles oplæg vedr. den nye hovedlov til afholdelse i 2023.


Troels Permin chef for Handicap og Psykiatri deltager under behandling af dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Den to-dages studietur i Danmark med én overnatning og transport i lejet bus med chauffør, anslås at ville koste ca. 50.000 kr. inklusiv forplejning men eksklusiv eventuelt tabt arbejdsfortjeneste. Det betyder, at studieturen anslås at koste ca. 5.000 kr. pr. deltager.


Hvert byrådsmedlem i Faxe Kommune har et årligt rådighedsbeløb på 15.000 kr., som skal dække udgifter til kurser, konferencer, repræsentation og diverse abonnementer mv. Herunder eventuelle studieture samt deltagelse i relevante konferencer og topmøder i Kommunernes Landsforenings (KL) regi. Udvalgsmedlemmernes udgift til studieturen vil kunne dækkes af dette beløb.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at oplæg til program for Socialudvalget studietur den 23. - 24. februar 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)

121. Orientering om anmeldt tilsyn hos Mentorerne § 85

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg hos Mentorerne § 85 den 2. og 3. august 2022. Mentorerne/indsatsen efter § 85 i lov om social service er en del af Banebryderne.

Faxe Kommune har tilsynsforpligtigelsen for § 85 indsatsen, fra 2022 bliver tilsynet varetaget af Socialtilsyn Øst. Det er Socialtilsynets vurdering, at Mentorerne leverer en indsats, der er i overensstemmelse med Faxe Kommunes kvalitetsstand for § 85 i lov om social service.


Sagsfremstilling

Banebryderne etablerede sig med Mentorerne og Værestederne den 1. oktober 2021, den 1. november 2021 kom Krydsfeltet til. Den 1. januar 2022 blev Banebryderne adskilt fra FSU, som selvstændig administrativ og organisatorisk enhed i Faxe Kommune (dato i tilsynsrapporten stemmer ikke).


Mentorerne tilbyder socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Indsatsen er målrettet mennesker, som har omfattende sociale problematikker, der forhindrer eller begrænser deres muligheder for deltagelse i samfundet betydeligt, herunder deltagelse på arbejdsmarkedet. Afgørelse om støtte efter §85 træffes af Visitation Handicap & Psykiatri.
Målgruppen er borgere fra 18 år, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.


Socialtilsynet har vurderet tilbuddet ud fra temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud/væresteder; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer; Fysiske rammer (ikke relevant).


Vurdering
Socialtilsynet vurderer at:

 • Der ved etablering af Banebryderne er skabt en organisering, som både kan bidrage med et større fokus og udvikling af de forskellige indsatser, men også et større samarbejde på tværs af indsatserne i Banebryderne.
 • Mentorerne har igennem længere tid været udfordret og presset i deres arbejde, men har nu fået igangsat en proces, som i højere grad kan bidrage til, at der skabes et fælles fagligt fundament. Det giver et større fokus på udvikling og evaluering af indsatserne, mere ensartethed vedrørende den skriftlige dokumentation, samt en højere grad af sparring og anvendelse af kompetencer i medarbejdergruppen.
 • Der er en mere hensigtsmæssig og realistisk sammenhæng mellem antal medarbejdere og borgere, som modtager § 85. Dog kan der være et behov for at foretage en nærmere forventningsafstemning og tolkning af kvalitetsstandardens ”pakker” vedrørende indsatsmål og støttekontaktpersonernes reelle tidsforbrug.
 • Der er overensstemmelse mellem den fremsendte strategi for Banebryderne, konkrete fokusområder for støttekontaktpersonerne, og oplysninger fra den daglige leder og medarbejdere. Medarbejderne fremstår også fagligt reflekterende, engagerede og med et fælles ønske om at udvikle på området.
 • Der bør være ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre, at elementer af strategien bliver implementeret. Det skal ske på en sådan måde, at medarbejderne oplever at de bliver inddraget i processen og prioritering heraf. Medarbejderne skal netop både kunne navigere i en ny organisering med en ny ledelsesstruktur og stil, med opdeling af teams, igangsatte og kommende udviklingstiltag samtidig med, at de skal varetage deres primære opgave, som er kontakten til borgerne.
 • De adspurgte borgere er tilfredse med den støtte og vejledning, de modtager. Og de oplever, at den støtte de modtager er med til at give dem en bedre hverdag.


Opfølgning på tilsyn
Mentorerne har fået 10 anbefalinger fra socialtilsynet indenfor temaerne: Målgruppe, metode og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og udvikling; Kompetencer. De enkelte temaer og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten, "Endelig tilsynsrapport §85" vedlagt som bilag 1.


Af bilag 2, "Opfølgning på anbefalinger - 2022" fremgår de iværksatte tiltag, der imødekommer anbefalingerne fra socialtilsynet. Der arbejdes i øjeblikket på et forslag om delvis omlægning af en del af den individuelle § 85-indsats til gruppeforløb. Omlægningen afhænger af, hvilke beslutninger udvalget træffer i den forbindelse. Der vil blive forelagt en sag om dette for udvalget på et kommende møde.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Inegn økonomiske konsekvenser,

Sagen afgøres af

Socialudvalg.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udskydes.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)

122. Orientering om anmeldt tilsyn på Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade i Haslev

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg hos Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade i Haslev den 2. og 3. august 2022.

Værestederne har tidligere været organiseret under Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU), men overgik fra 1. januar 2022 til Banebryderne. Det er første tilsynsbesøg under denne organisering.

Det er socialtilsynets vurdering, at Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade i høj grad leverer en indsats, der er i overensstemmelse med lov om social service og Faxe Kommunes kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Sagsfremstilling

Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade er kommunale uvisiterede væresteder for socialt udsatte voksne fra 18 år, i henholdsvis Faxe og Haslev. Målgruppen er udsatte borgere i bred forstand. Det kan være borgere med indadreagerende adfærd, omsorgssvigt, stofmisbrug, andet socialt problem, ikke personfarlig kriminalitet, hjemløshed og/eller alkoholmisbrug.


Faxe Kommune har tilsynsforpligtelsen med aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven § 104, beliggende indenfor kommunegrænsen. Der skal føres tilsyn én gang om året, tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst.


Socialtilsynet vurderer tilbuddene ud fra temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud/væresteder; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer; Fysiske rammer.


Vurdering
Socialtilsynet vurderer at:

 • Brugerne trives i værestederne, oplever stor rummelighed og indgår i et fællesskab, hvor både andre brugere og medarbejdere er med til at skabe et indhold i deres hverdag. Det er med til at forebygge ensomhed og isolation og bidrager til den enkelte brugers personlige udvikling.
 • Samarbejdet mellem de to væresteder er styrket gennem årene, så fundamentet for mere brugerstyrede væresteder er skabt.
 • Mulighed for rådgivning og vejledning er med til at løse den enkelte borgers udfordringer i kontakten med det offentlige system. Borgerne kan have vanskeligt ved selv at håndtere disse udfordringer.
 • Der er større fokus på frivillighed og samarbejde med bl.a. foreningslivet, samarbejdet med mentorerne, undervisning i værestederne og udvikling af værestederne som medborgerhuse med brugerstyrede tiltag.
 • Medarbejdergruppen fremstår sårbar på grund af et højt sygefravær.
 • Medarbejderne har relevant uddannelse og erfaring med udsatte borgere. Relationsarbejdet og den anerkendende tilgang er gennemgående i deres arbejde.
 • Det fælles faglige fundament bør afklares og styrkes.


Opfølgning på tilsyn
Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade har fået otte anbefalinger indenfor temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud/væresteder; Organisation og ledelse; Kompetencer. Derudover påpeger tilsynet behov for opdatering af oplysninger på Faxe Kommunes hjemmeside og Tilbudsportalen. Hjemmeside og Tilbudsportal er tilrettet efter tilsynets besøg.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 1 "Afrapportering af værestederne i Faxe Kommune - endelig rapport" samt oversigt over tiltag, der imødekommer anbefalingerne fra socialtilsynet, er vedlagt som bilag 2 "Opfølgning på anbefalinger 2022".


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalg.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udskydes.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)

123. Orientering om anmeldt tilsyn på Faxe Sociale Udviklingscenter

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) den 6. september 2022. Der blev ført tilsyn med FSU's beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud.

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU leverer en indsats, der er i overensstemmelse med lov om social service og med Faxe Kommunes kvalitetsstandarder. 

Sagsfremstilling

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) er en kommunal social virksomhed i Faxe Kommune, som tilbyder:

1. Særlig tilrettelagt/beskyttet beskæftigelse for borgere, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet (jf. servicelovens §103)

2. Aktivitets- og samværstilbud med henblik på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår (jf. servicelovens § 104)

3. Midlertidige botilbud for borgere som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, til pleje eller behandling (jf. servicelovens § 107)

4. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (jf. lov om uddannelse til unge med særlige behov)


Tilsyn med tilbud 1 og 2.

Faxe Kommune har tilsynsforpligtelsen med beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104, beliggende indenfor kommunegrænsen. Der skal føres tilsyn én gang om året og tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst, denne gang ved anmeldt tilsyn den 6. september 2022.


Tilbuddene er for borgere over 18 år, der er 25 pladser indenfor beskyttet beskæftigelse (§ 103) og 58 pladser indenfor aktivitets- og samværstilbud (§ 104).


Socialtilsynet vurderer tilbuddene ud fra temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer; Fysiske rammer; Økonomi.


Tilbud 3 og 4 er begge tilbud på FSU, men indgår ikke i dette tilsyn.

Tidligere på året blev der ført tilsyn med FSUs midlertidige botilbud Faxe-Kollegiet. Der føres tilsyn med FSUs STU tilbud af Ungdommens uddannelsesvejledning under Ungevejen i Faxe Kommune.


Værestedet Frederiksgade og Værestedet 76F har tidligere været tilbud under FSU, men er fra 1. januar 2022 organisatorisk overgået til Banebryderne i Faxe Kommune. Der føres særskilt tilsyn med Værestederne under Banebryderne.


Vurdering
Socialtilsynet vurderer at:

 • FSU’s størrelse giver fleksibilitet til afprøvning af forskellige tilbud for borgerne. FSU understøtter borgerne i at få og udvikle sociale, faglige og personlige kompetencer via fællesskab og læring. Borgerne i FSU trives og er tilfredse med deres beskæftigelse og/eller aktiviteter. Der dannes betydningsfulde venskaber, og borgerne drager omsorg for hinanden.
 • FSU har en hensigtsmæssig organisering og ledelse, der sikrer den daglige drift og udvikling af tilbuddet. Der har været arbejdet med en afklaring af FSU som selvejende institution. Det kan tidligst blive en realitet fra 1. januar 2024. FSU har brug for at få en afklaring og stabilitet vedrørende tilbuddets fremtid, for også at kunne prioritere et større fokus på den daglige drift og faglighed i tilbuddet.
 • Medarbejderne har relevante uddannelser og kompetencer i forhold til tilbuddets indsatser og målgrupper, dog kan de fortsat tilegne sig en større viden om, og forankring af, oplyste faglige tilgange og metoder. Medarbejderne er fagligt reflekterende, har en stor viden om tilbud i FSU og om de enkelte borgere. Der er en god atmosfære i alle afdelinger, respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne, og borgerne inddrages i beslutninger ud fra den enkeltes formåen.
 • Flere medarbejdere oplever en presset normering, hvilket har betydning i hverdagen ved f.eks. sygdom.
 • FSU udarbejder skriftlig dokumentation, herunder indsatsplaner med mål og årlige statusbeskrivelser i samarbejde med alle borgerne.
 • FSU's omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er både velegnede og hensigtsmæssige i forhold til målgrupperne, ligesom de understøtter indsatsernes formål og indhold. De fysiske rammer understøtter borgernes trivsel, udfoldelsesmuligheder og muligheder for at etablere og/eller opretholde et socialt netværk med ligestillede. De fysiske rammer fremstår generelt handicapvenlige.


Opfølgning på tilsyn
FSU har fået to nye anbefalinger indenfor temaet Sundhed og trivsel. Hertil påpeger tilsynet, at værestederne skal slettes under FSU på Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er tilrettet efter tilsynets besøg. Tilsynet fastholder desuden fire anbefalinger fra sidste år indenfor temaerne: Målgruppe, metode og resultater; Organisation og ledelse; Kompetencer. De enkelte temaer og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten "Tilsynsrapportt FSU 2022", vedlagt som bilag 1. Oversigt over tiltag der imødekommer anbefalingerne fra socialtilsynet fremgår af bilag 2 "Opfølgning på anbefalinger fra Socialtilsyn Øst til FSU 2022" .


Troels Permin chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udskydes.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)

124. Orientering om udviklingen i sygefraværet på handicap og psykiatriområdet, 3. kvartal 2022

Resume

Formanden har ønsket, at Socialudvalget følger udviklingen i sygefraværet på handicap- og psykiatriområdet. Denne orientering bygger på opgørelser fra 3. kvartal 2022. Samtidig får udvalget en orientering om indsatser, der skal være med til at nedbringe sygefraværet i Center for Social, Sundhed & Pleje.


Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger kvartalsvis sygefraværsstatistik på handicap- og psykiatriområdet. Formålet er, at Socialudvalget kan følge udviklingen.Januar - september 2021

Januar - september 2022

Udvikling

Banebryderne

9,7 %

8,4 %

-1,3 %

Faxe Sociale Udviklingscenter

6,1 %

7,7 %

1,5 %

Kildebo

6,0 %

8,1 %

2,0 %

Rusmiddelcenteret

1,5 %

7,8 %

6,3 %

Socialpsykiatrisk rehabilitering P86

13,6 %

6,8 %

-6,8 %

Socialpædagogisk Center Vest

5,6 %

6,8 %

1,3 %

Socialpædagogisk Center Øst

8,3 %

8,7 %

0,4 %


Faxe Kommune var, som alle øvrige kommuner, ramt af et forholdsvis højt sygefravær i 1. kvartal 2022, som kan relateres til COVID-19. Det har betydning, når man sammenligner sygefraværet i 2021 med 2022.


Sygefraværet på handicap og psykiatriområdet ligger højt i Faxe Kommune også sammenlignet med andre kommuner. Det er derfor et prioriteret område at få nedbragt sygefraværet. Socialudvalget blev på mødet den 29. september 2022 orienteret om indsatser, der er iværksat i Center for Social, Sundhed & Pleje med henblik på at nedbringe sygefraværet:


Læringsloop

Alle enheder i Center for Social, Sundhed & Pleje har udarbejdet handleplan for sygefraværet. Hver tredje måned er der læringsloop-møder med lederne for at skabe et rum for erfarings- og vidensdeling.


Jurakursus

Alle ledere har deltaget i et kursus om de juridiske aspekter af sygefraværsprocessen, herunder lovgivningsmæssige aspekter af sygefravær samt viden og gode råd om dokumentation, mulighedserklæringer mm.


Workshop i nærværssamtale

Alle ledere har deltaget i workshop om nærværssamtalen for at styrke de praktiske færdigheder i at holde nærværssamtaler.


Styrke samarbejde med Jobcenteret

Jobcenteret har i løbet af efteråret deltaget på ledermøder og informeret om, hvordan de kan samarbejde om sygefravær. Jobcenteret har oprettet et kontaktnummer, som lederne kan ringe til og søge sparring i forhold til eksempelvis sygedagpenge og varigt nedsat arbejdsevne (§56).


Afdækning af medarbejdernes oplevelse af sygefraværet

Spørgeskemaundersøgelse har afdækket medarbejderes og lederes kulturelle indstilling til sygefravær, deres oplevelse af arbejdspladsens tilgang til forebyggelse af fysiske og psykiske belastninger og retningslinjer for sygefravær. Spørgeskemaundersøgelsen bliver fulgt op af fokusgruppe-interviews og munder ud i konkrete anbefalinger til, hvordan ledelsen fremadrettet kan arbejde med sygefraværet.


Derudover er der iværksat følgende initiativer:


Benchmark med landsgennemsnit for arbejdspladser med samme medarbejdersammensætning

Der arbejdes på, at alle arbejdspladser får mulighed for at sammenligne eget sygefravær med landsgennemsnit for arbejdspladser med samme medarbejdersammensætning.


Faste møder for opfølgning på sygefraværet

Centerchef, områdechef og ledere af enheder følger op på sygefraværet på arbejdspladser, der har et sygefravær over landsgennemsnittet for arbejdspladser med samme medarbejdersammensætning. Mødet følges op af en plan for, hvilke indsatser der skal iværksættes for at nedbringe sygefraværet, herunder om HR skal involveres.


Sygefraværsstatistikken er vedlagt som bilag.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under behandlingen af punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen om udviklingen i sygefraværet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)


125. Godkendelse af opfølgning på indsatser i Sundhedspolitik 2021-2025

Resume

I november 2021 godkendte Byrådet Faxe Kommunes Sundhedspolitik, Jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. Der er efterfølgende udarbejdet en status og opfølgning for alle fagudvalgsområdernes indsatser, som fagudvalgene skal godkende. Opfølgning skal sikre, at Sundhedspolitikken indtænkes på alle områder og bredt understøtter sundheden i Faxe Kommune.


Med denne sag skal fagudvalgene godkende de separate opfølgninger for indsatser i Sundhedspolitikken på deres områder. De respektive udvalg skal forholde sig til et fagudvalgsspecifikt bilag vedlagt denne sag.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 5.-8. december skal fagudvalgene drøfte status på udfoldelsen af Sundhedspolitikken på deres områder og behandle mulige justeringer af politikkens indsatser for hver deres områder.


Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener fra den 5.-8. december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg, som de skal behandle. Bilagene indeholder både en status og opfølgning på indsatserne og eventuelle justeringer af politikken for fagudvalgenes områder. Desuden er Sundhedspolitikken 2021-2025 og den tværgående opfølgning og status ved lagt som bilag.Sundhedspolitikken 2021-2025
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.

De overordnede mål i Sundhedspolitikken er som følger:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsatsStatus på centrenes indsatser i 2022
Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og igennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og meget mere. Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2022:


Eksempler på succeser

 • Øget brug af naturen til mere bevægelse, foreningsaktiviteter mv. Fra august 2022 er der i større grad blevet adgang til Haslev Orned/Nordskoven. I alt ca. 170 hektar skov er nu yderligere til rådighed, hvilket kan blive til stor glæde og gavn for mange flere borgere, foreningsfolk mv. end dem der allerede bruger skoven/naturen.
 • Børne- og ungeområdet har et gennemgående fokus på bevægelsesglæde og sociale fællesskaber i både dagtilbud og skoleregi. Der er flere institutioner, som er DGI-certificerede, og der er flere steder etableret nye udendørs aktivitetsredskaber.
 • Udsatte borgeres mentale sundhed styrkes ved bl.a. tiltag for fastholdelse af borgerne på arbejdsmarkedet og nedbringelse af sygefravær for borgerne. Det understøtter trivselsfremmende miljøer med fokus på jobgenerhvervelse og social færdighedstræning i fællesskaber.
 • Lige adgang til sundhedstilbud for alle understøttes ved bl.a. én indgang til Sundhed og Forebyggelses tilbud. Det giver flere henvendelser fra både borgere og internt i organisationen. Der opleves herved bl.a. en større faglighed i visitationsprocessen.
 • Røgfri arbejdstid er fuldt implementeret.
 • Alkohol- og Rusmiddelpolitikken er udarbejdet og forventes godkendt i Byrådet den 31. januar 2023.


Eksempler på udfordringer

 • Sundhedsprofilen 2021 viser, at særligt borgernes mentale sundhed er udfordret på flere parametre. Det aktualiserer behovet for arbejdet med indsatserne i Sundhedspolitikken.
 • Visse målsætninger er ikke fuldt opfyldt af flere årsager, bl.a. grundet igangværende processer og manglende kompetencer, f.eks. i forhold til fuld udnyttelse af naturen som sundhedsfremmende element.
 • Det seneste skovareal i Haslev Orned/Nordskoven, som borgere og foreningsliv nu har fået brugsret over, er endnu ikke etableret fuldt ud, så det fulde potentiale for brug af skoven er opnået. Processen er påbegyndt i efteråret 2022 og fortsætter fremadrettet.


Videre politisk proces
Som koordinationsudvalg har Senior og Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående udmøntning af Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til Sundhedspolitikken samt eventuelle revideringer af deres indsatser, samles disse til en tværgående handleplan. Den tværgående handleplan præsenteres for Senior & Sundhedsudvalget den 16. januar 2023 forud for Byrådets endelige godkendelse den 31. januar 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

 • Socialudvalget den 5. december
 • Beskæftigelses- & Integrationsudvalget den 5. december
 • Plan & Kulturudvalget den 6. december
 • Teknik & Miljøudvalget den 6. december
 • Senior & Sundhedsudvalget den 7. december
 • Børn & Læringsudvalget den 8. december

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Socialudvalget godkender opfølgningerne på indsatserne på udvalgets område
 2. Socialudvalget godkender eventuelle forslag til justeringer i indsatser og mål på udvalgets område.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)


126. Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde

Resume

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om nøgletal for oktober 2022 for det specialiserede voksenområde i Center for Social, Sundhed & Pleje.

Nøgletallene er baseret på de aktivitetsdata, som administrationen i løbet af 2021 har arbejdet med at kvalificere. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for det politiske udvalg løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering.


Sagsfremstilling

Aktivitetstallene præsenteres løbende. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for Socialudvalget løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering.

Med nøgletallene illustreres den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område i Center for Social, Sundhed & Pleje. Budget 2022 er i høj grad aktivitetsstyret, hvorfor nøgletallene netop er afgørende for at følge det løbende. Budgetforudsætningerne for budget 2022 udgør det aktivitetsmæssige fundament for budgetlægningen. Løbende opfølgning på nøgletallene illustrerer, hvordan den aktivitetsmæssige udvikling på området svarer til det budgetterede niveau. Endvidere vurderes, om aktiviteten vil få en betydning ind i budget 2023.


Aktiviteten i oktober 2022

I nedenstående tabel er angivet den samlede aktivitetsmæssige sum fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:

· Budget 2022: Den aktivitetsmæssige andel, der udgør budgetgrundlaget for budget 2022

· FR oktober 2022: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-oktober 2022 samt kendt disponeret aktivitet for resten af 2022 (prognose).


Paragraf / Område

Aktivitet (i helårspersoner)*

Budget 2022

FR oktober 2022

Botilbud

Længere varende botilbud (§108)

36

37

Midlertidige botilbud (§107)

75

78

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)

62

61

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

76

80

Beskyttet beskæftigelse (§103)

53

52

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (§ 95og §96)

9

9

Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)

80

80

Socialpædagogisk støtte §85

291

256

I alt Voksen Handicap

682

653


* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i helårspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.


Vedlagt i bilaget er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling inden for hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på data til og med oktober.


Botilbudsområdet, samlet set, er med realiserede foranstaltninger i januar til og med september 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022, i gennemsnit 4 årsværk over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022. Denne stigning skyldes hovedsageligt tilgang af sager, hvor en ung overgår fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.


Alle tilgange på længerevarende og botilbudslignende botilbud forventes at have helårseffekt i budgetår 2023 og frem. Tilgange på midlertidigt botilbud forventes delvist at have helårseffekt i budgetår 2023. Borgere indskrevet på Kildebo forventes en varighed på 3 måneder.


I aktivitetstallene er medregnet alle kendte overgangssager fra det specialiserede børneområde. Alle omtalte ungesager forventes at have helårseffekt i 2023 og indgår i beregningen af aktivitetsregulering for området.


Dagtilbudsområdet, samlet set, er med realiserede foranstaltninger i januar til og med september 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 3 årsværk, over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022.


Støtte i eget hjem er, samlet set, faldet markant i aktivitet. En andel af aktiviteten formodes at være overgået til Servicelovens §82 støtte. Administrationen arbejder på at få aktivitetsregistrering for §82 aktiviteten med i afrapporteringen omkring nøgletal. Det forventes indarbejdet fra 2023.


Vedlagt i bilaget er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på september data.


Forventet regnskab

Siden fremlæggelse af FR september 2022 er niveauet for forventet regnskab status quo. For det samlede Socialudvalg viser FR således et merforbrug i spændet mellem 3 og 4 mio. kr.

Generelt har området over det seneste halve år været præget af stigende økonomiske udgifter på især Myndighedsområdet. De stigende økonomiske udgifter skyldes især nedenstående områder:

 • Aktivitetsstigning
 • De tilgange, der ses på området, er i de fleste tilfælde dyrere end de sager, der afgår fra området.
 • Udgiften til krisecenter/forsorgshjem er stigende sammenlignet med tidligere år. Det skyldes et stigende antal borgere indskrevet på området. Det forventede merbrug svarer til 1,4 mio. kr. for 2022.


Områdets stigende økonomiske aktivitetsudgifter modsvares dog af en samtidig stigning i forventet refusion, da aktivitetstilgange primært skyldes dyrere udgifter pr. foranstaltning eller en tilgang af borgere i dyre foranstaltninger. På myndighedsområdet alene forventes således fortsat et lille mindreforbrug i 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)


127. Meddelelser

Sagsfremstilling


Meddelelse om lukning af botilbud

Socialtilsynet har tvangslukket et botilbud i Slagelse på grund af dårlig økonomi.

Udgiften til nedlukningen af botilbuddet tilfalder de kommuner, der har borgere på tilbuddet, og da Faxe Kommune har en enkelt borger på botilbuddet, vil kommunen også skulle medvirke til at dække udgiften.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om, at etablering af ny enhed i Førslev som satellit til Socialpædagogisk Center er sendt i høring i Handicaprådet.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)


128. (Lukket)
129. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 5. december 2022

Resume

Socialudvalgets medlemmer skal godkende referat fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Henrik Rützou (V)