Socialudvalget - 06-12-2021

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 6 december, 2021 - 18:00
Hent som fil:
124. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ivan Flændsdal (F) deltog i stedet for Christina Birkemose (A)

125. Godkendelse af vejledende rådighedsbeløb

Resume

Med denne sag skal Socialudvalget tage stilling til et fremtidigt vejledende rådighedsbeløb for udvalgte grupper af borgere i Faxe Kommune.


Ankestyrelsen har via afgørelser og vejledninger meddelt Faxe Kommune, at det nuværende vejledende rådighedsbeløb bliver vurderet for lavt i forbindelse med sagsbehandling på socialområdet. Administrationen anbefaler derfor, at rådighedsbeløbet bliver hævet.


Sagsfremstilling

I serviceloven er der ganske få bestemmelser, hvor kommunen som led i sagsbehandlingen skal beregne de økonomiske midler, som en borger har til rådighed, når de faste udgifter er betalt.


Udgangspunktet for de fleste bestemmelser er, at kommunen ikke må inddrage borgernes privatøkonomi i den sociale sagsbehandling indenfor servicelovens område. De få undtagelser er fx ved:

 • ansøgning til betaling af efterskoleophold (serviceloven § 52 a), når det er fastslået, at opholdet er af væsentlig betydning mv. for barnet
 • beregningen af, hvad en borger skal betale i egenbetaling under et ophold i et midlertidigt botilbud (serviceloven § 107)


Det rådighedsbeløb, som kommunen fastsætter, er vejledende, og kommunen skal altid tage stilling til, om der er grundlag for at fravige det i en konkret sag. Der er ikke fastsat et nationalt vejledende rådighedsbeløb.


Det vejledende rådighedsbeløb er det beløb, som borgerne forventes at kunne leve for, når faste godkendte udgifter (fx husleje, vand, varme og telefon) er betalt. I rådighedsbeløbet skal borgerne afholde udgifter til bl.a. kost, personlig pleje, lån, transport, forsikringer (indboforsikring kan som den eneste forsikring medtages i en rådighedsberegning), tv-pakke, internet, cigaretter, frisør, fagforening, idrætsaktiviteter mv.


Det vejledende rådighedsbeløb anvendes fx til:

 • at beregne, om borgerne har økonomi til selv at afholde udgiften til det ansøgte, fx enkeltydelser til efterskoleophold, servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1
 • at beregne egenbetaling for ophold i et midlertidigt botilbud, servicelovens § 107


Hvis det vejledende rådighedsbeløb bliver hævet, vil det medføre en begrænset stigning i antallet af økonomiske bevillinger efter servicelovens § 52 a. stk. 1, nr. 1 og en mindre indtægt i forhold til borgernes egenbetaling under ophold i midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.


Der foreligger detaljeret lovgivning og praksis fra Ankestyrelsen vedrørende de konkrete beregninger.


Faxe kommunes tidligere og nuværende vejledende rådighedsbeløb

Faxe Kommunes vejledende rådighedsbeløb er ikke blevet prisreguleret siden 2016. Ved ændringen i 2016 blev det vejledende rådighedsbeløb sat ned for udeboende enlige og ægtepar/samlevende.


Tabel 1: Faxe Kommunes vejledende rådighedsbeløb før og efter 2016


Omkringliggende kommuners vejledende rådighedsbeløb

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har indhentet oplysninger om, hvordan de vejledende rådighedsbeløb i omkringliggende kommuner er. Der er kommet tilbagemeldinger fra Stevns og Ringsted Kommuner. Disse er vedhæftet som bilag.


Da der ikke er fastsat et nationalt vejledende rådighedsbeløb, er det op til kommunerne at træffe beslutning om, hvordan det vejledende rådighedsbeløb opdeles mellem aldersgrupper, civilstatus og ydelser. Det er derfor ikke muligt at lave en direkte sammenligning mellem kommuner, men generelt set viser tabel 1 og bilaget med vejledende rådighedsbeløb fra Ringsted og Stevns kommuner, at det vejledende rådighedsbeløb i Faxe Kommune er lavere end i Stevns og Ringsted Kommuner.


Forslag til fremtidig vejledende rådighedsbeløb

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har på et møde i november 2020 truffet beslutning om på deres område at ændre det vejledende rådighedsbeløb, der danner grundlag i sagsbehandlingen. Se tabel 2.


Center for Familie, Social & Beskæftigelse anbefaler, at det vejledende rådighedsbeløb ligeledes på socialområdet bliver sat op til de beløb, der er beskrevet i tabel 2.


Tabel 2: Administrationens forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb


Forslag til fremtidigt

vejledende rådighedsbeløb

Udeboende enlige over 30 år

3.100 kr.

Udeboende enlige under 30 år,

samt borgere på selvforsørgelses- og

hjemsendelsesydelse

2.000 kr.

Ægtepar/samlevende

5.200 kr.

Hjemmeboende

1.000 kr.

Max 2 børn

+ 1.000 kr. pr. barn


Forslaget til de nye vejledende rådighedsbeløb anbefales på baggrund af en generel prisfremskrivning siden 2016 og på baggrund af anbefalinger fra Ankestyrelsen. Forklaringen til anbefalingerne for de forskellige målgrupper er uddybet i et vedhæftet bilag.


Hvis Socialudvalget godkender forslaget, forventer administrationen, at flere borgere, men ganske få, vil få bevilget økonomisk hjælp til fx efterskoleophold (serviceloven § 52 a) og til midlertidige botilbud (serviceloven § 107). Stigningen i antal bevillinger vil medføre merudgifter, som kan holdes inden for udvalgets ramme.


En teamleder fra socialområdet deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Hvis det vejledende rådighedsbeløb bliver hævet, forventer administrationen, at der vil ske en lille stigning i antallet af bevillinger af økonomiske ydelser, som vil medføre merudgifter på socialområdet. Merudgifterne kan afholdes inden for Socialudvalgets eksisterende økonomiske ramme.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forslaget om nye vejledende rådighedsbeløb godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ivan Flændsdal (F) deltog i stedet for Christina Birkemose (A)


126. Forventet regnskab og aktivitetstal oktober 2021

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om status på Forventet Regnskab (FR) oktober 2021 og aktivitetstal for januar til og med oktober 2021 på socialområdet. Administrationen skønner, at der fortsat er et merforbrug.


Sagsfremstilling

Forventet Regnskab (FR) oktober 2021 og aktivitetstal

Administrationen har i 2021 arbejdet med at kvalificere aktivitetsdata på socialområdet, og herunder skabt forudsætningerne for, at aktivitetsdata bruges ved FR.


På et møde i Socialudvalget den 28. september 2021 præsenterede administrationen dette arbejde og illustrerede, hvordan FR og økonomistyringen nu også bliver baseret på aktivitetsdata.


Med denne sagsfremstilling bliver Socialudvalget orienteret om FR Oktober 2021 og om aktivitetstal for januar til og med oktober 2021.


Forventet Regnskab (FR) oktober 2021 inklusiv status på aktiviteter

Overordnet resultat:

På Socialudvalgets ramme skønnes der fortsat et merforbrug i spændet mellem 16 og 24 mio. kr. Skønnet er fortsat fastholdt på 20 mio. kr., og det er denne middelværdi, som indgår i kommunens samlede resultat.


I forhold til årsregnskabet er der følgende faktorer, der stadigt kan have betydning:

 • Refusionsindtægter – første år med overgang til nye refusionsregler giver usikkerhed i det samlede resultat både lokalt med også i andre kommuner.
 • Ikke udmøntede besparelser tilbage fra 2019 giver stadig udfordringer.


Stigende aktivitet

Spændet på merforbruget er igennem 2021 blevet belastet af en løbende aktivitetsstigning. Aktivitetsstigning har primo 2021 været foranlediget af børn og ungeområdet, men over sommeren er stigningen også bemærkelsesværdig på voksenområdet.Refusionsindtægter

Spændet i merforbruget er også påvirket af størrelsen på refusionsindtægter. Aktivitet foranlediget af særligt dyre enkeltsager kan medføre højere refusionsindtægter.

En anden faktor, som kan have betydning for den endelig refusionsindtægt er, at området er underlagt en ny lovgivning fra 1. januar 2021.


Ikke udmøntede og ikke realiserbare besparelser

Til skønnet skal der tillægges to vedtagne ikke udmøntede og ikke realiserbare besparelser fra tidligere år på cirka 4 mio. kr.


I FR oktober 2021 er indeholdt alle kendte disponeringer for 2021. På nuværende tidspunkt er Center for Økonomi bekendt med, at der for 2022 skal disponeres med økonomi til en særlig dyr enkeltsag på børne- og ungeområdet. Sagen forelægges Børn- og Ungeudvalget i december 2021.


Aktivitetstal 2021

Vedlagt i et bilag er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling inden for henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet for januar til og med oktober 2021. I bilaget er såvel antallet af foranstaltninger som nettotilgange fordelt pr. foranstaltningstype.


Administrationen konkluderer:

 • På børne- og ungeområdet er der en stigning i anbringelser og forebyggende foranstaltninger over sommeren frem til august. Herefter er niveauet konstant.
 • På voksenområdet har aktiviteten været konstant fra januar til og med august 2021, hvorefter der er en stigning især inden for §107 tilbud (midlertidige botilbud). Inden for § 85 (socialpædagogisk støtte) har stigningen været høj fra januar til og med august. Herefter er aktiviteten faldende.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

På Socialudvalgets ramme skønnes der fortsat et merforbrug i spændet mellem 16 og 24 mio. kr. Skønnet er fortsat fastholdt på 20 mio. kr., og det er denne middelværdi, som ingår i kommunens samlede resultat.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ivan Flændsdal (F) deltog i stedet for Christina Birkemose (A)


127. Orientering om begyndende effekt af Fælles om Forebyggelse

Resume

Med denne sag får Socialudvalget og Børn- og Læringsudvalget en orientering om effekten af Fælles om Forebyggelse.

Sagsfremstilling

Socialudvalget og Børn- og Læringsudvalget er tidligere blevet orienteret om, at målet om, at der skal ansættes medarbejdere i relation til Fælles om Forebyggelse, er opnået, lige som der er ændret i organiseringen, så socialrådgivere er tættere tæt på dagtilbud, skoler, forældre, børn og unge. Målet om færre sager pr. rådgiver er ligeledes opnået, og der er iværksat flere kompetenceudviklingsforløb.

En opfølgning på antallet af underretninger viser, at antallet af underretninger er faldende fra juli til oktober måned 2021, når man sammenligner de samme måneder i årene 2019 og 2020, som grafen her illustrerer. Det var på det tidspunkt, socialrådgiverne blev tilknyttet skoler og dagtilbud og de nyansatte familievejledere startede.

Det er ikke nødvendigvis et mål, at underretningsantallet falder, men i relation til Fælles om Forebyggelse, er det er mål, at underretningerne bliver mere belyste. At underretningsantallet falder på det tidspunkt, hvor socialrådgiverne bliver tilknyttet skoler og dagtilbud, giver anledning til at forvente, at ansatte her vender deres bekymring med rådgiverne inden en eventuel underretning bliver sendt. Den antagelse bekræftes af dagtilbuddenes og skolernes positive tilbagemeldinger om samarbejdet med rådgiverene.

Ud over denne målbare effekt har administrationen undersøgt blandt skoler og dagtilbud, om de oplever en effekt af Fælles om Forebyggelse. Her følger en række udsagn, der henviser til en effekt:

 • Fremskudt socialrådgiver giver en hurtigere og mere nærværende kontakt og mulighed for sparring.


 • En prøvehandling i et TVÆRS dagtilbud har givet mulighed for at holde møder hver 3. uge frem for hver 6. uge. Det har haft stor betydning i forhold til at kunne tage flere mindre udfordringer op hurtigere i en fælles kontekst, set ud fra et forebyggelses perspektiv.


 • Socialrådgiverne har et tæt samarbejde med inklusionsvejvisere m.fl. i forhold til at mindske fravær i skolerne. Rådgiverne fungerer som et supplement til det, skolerne allerede gør. Fx har socalrådgiverene samtaler med eleverne, og dette opleves at være et frirum, hvor eleven i højere grad kan fortælle om, hvad der er svært i skolen.


 • Det opleves endvidere, at lærerne afprøver nye ting i undervisningen på baggrund af sparring med rådgiver.


 • Flere steder opleves børnene meget opsøgende på rådgiver og vil gerne have samtaler med den rådgiver, der er tilknyttet deres skole. Børnene omtaler muligheden for at tale med rådgiveren til andre børn, når noget er udfordrende.


 • Der er set konkrete eksempler på, at få samtaler med rådgiver kan løse mindre problemer, inden de vokser sig store. Fx blev der i samarbejde med en lærer indgået konkrete aftaler, som resulterede i, at en skoleelev oplevede en bedring i klassen.


Administrationen arbejder løbende med både at udpege og registrere effekter af Fælles om Forebyggelse.

Børn- og Læringsudvalget og Socialudvalget har tidligere godkendt, at udvalgene som udgangspunkt bliver orienteret om nyheder under meddelelsespunktet på de respektive dagsordener. Der vil være undtagelser, hvor administrationen på grund af indholdet vurderer, at der med fordel kan fremlægges en egentlig orienteringssag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ivan Flændsdal (F) deltog i stedet for Christina Birkemose (A)


128. Meddelelser

Resume

Punktet er til meddelelser i Socialudvalget.


Sagsfremstilling

 • Opfølgning på undersøgelse af ledsagerordninger
 • Orientering fra råd, nævn og bestyrelser
 • Covid-19
 • Fælleslegatet for værdigt trængende i Faxe Kommune 2021
Beslutning

Steen Petersen (O) orienterede om en henvendelse fra en læge om samarbejde med Lev Vel, der varetager hjemmeplejeopgaver i Faxe Kommune.


Fraværende:

Ivan Flændsdal (F) deltog i stedet for Christina Birkemose (A)


129. (Lukket)
130. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 6. december 2021

Resume

Socialudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.

Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at referatet godkendes.


Beslutning

.