Socialudvalget - 07-06-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Onsdag, 7 juni, 2023 - 19:30
Hent som fil:
70. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at punkt 73 udskydes.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.

71. Dialogmøde med Udsatterådet og Handicaprådet

Resume

Socialudvalget afholder dialogmøde med Udsatterådet og Handicaprådet om budget 2024 i tidsrummet kl. 19.30 - 20.30.

Sagsfremstilling

Socialudvalget afholder dialogmøde med Udsatterådet og Handicaprådet i tidsrummet kl. 19.30 - 20.30.

Der lægges op til en åben dialog med Udsatterådet og Handicaprådet, med mulighed for drøftelse af relevante emner, herunder også en dialog om Budget 2024.

Dialogmødet afholdes i Byrådssalen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.


72. Orientering om Rusmiddelcentrets årsrapport 2022

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet i Rusmiddelcentret i 2022.

Orienteringen bliver præsenteret enslydende for Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcentret deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret i Faxe Kommune leverer alkohol- og stofbehandling til borgere i Faxe og Stevns Kommuner. Rusmiddelcentret har en konkret behandlingsaftale med Stevns Kommune, men borgere fra andre kommuner kan også frit henvende sig og modtage behandling. Årsrapporten for 2022 for Rusmiddelcenter Faxe er vedhæftet som bilag. Den indeholder data for behandlingsforløb med borgere fra både Faxe og Stevns Kommuner.


Behandlingsforløb

I 2022 har der i alt været 448 forløb i Rusmiddelcentret, herunder pårørende og borgere, der har været i behandling flere gange i løbet af 2022.

I 2021 var der 451 forløb.

Forløbene fordeler sig på 181 borgere, der har været i alkoholbehandling, 200 voksne borgere, der har været i behandling for stofmisbrug og 20 unge under 18 år, der har været i behandling for stofmisbrug.


Kønsfordelingen i behandlingen var fordelt på 35% kvinder og 65% mænd.

I 2021 var fordelingen 35% kvinder og 65% mænd.


Der har været 285 borgere i forløb fra Faxe Kommune, 60 borgere har været fra Stevns Kommune og 33 borgere har været fra andre kommuner.


Der har været i alt 44 borgere fra Faxe Kommune, som har været i behandling uden for kommunen.

I 2021 var det 41 borgere.


Ind- og udskrivninger

I 2022 har der været 282 nyindskrivninger og 272 afsluttede forløb.

Fokusområder for tværgående indsats i 2022

 • Fortsat implementering af Cura Social og fokus på kvalitet i journalarbejdet og udvikling af ledelsesinformation.
 • Synlighed i forhold til samarbejdspartnere.
 • Rusmiddelcentret opdateres fortsat på facebook.
 • Øget fokus på at benytte og registrere koordinerende indsatsplaner.
 • Brugerinddragelse for iværksættelse af handleplaner.
 • Koordinere indsatsplaner.
 • Fokus på styrkelse af brugen af kognitive (følelsesmæssige) metoder.
 • Søge om midler til afholdelse af kurser i traumer.
 • Samarbejde om alkoholpolitiske handleplan.
 • Deltage i arrangementer og kampagner.
 • Fortsat fokus på den familieorienterede tilgang i behandlingsarbejdet.
 • Iværksætte samarbejde med Politiet om "kør rent".
 • Registrering af dobbeltdiagnoser - afventer afklaring af visitationsprocedurer, kriterier mm.


Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcentret deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 72 - Seniorrådet bemærker, at der også er +60-årige der anvender tilbuddet om afvænning.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 8. juni 2023, pkt. 65:Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.

73. Godkendelse af oplæg til synliggørelse af borgere med dobbeltdiagnoser der afvises i psykiatrien samt oplæg til styrket samarbejde med regionspsykiatrien

Resume

Oplæg til synliggørelse af, hvem og hvor mange borgere med dobbeltdiagnose, der afvises eller hjemsendes fra regionspsykiatrien samt oplæg til, hvordan samarbejdet med regionen kan styrkes.


Tommy Grønvold centerleder i Rusmiddelcenteret deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på deres møde den 11. april 2023, på baggrund af en initativsag fra Randi O. Johansson (løsgænger), at administrationen skulle udarbejde oplæg til, hvordan det kan synliggøres, hvem og hvor mange borgere med dobbelt diagnoser, der afvises eller hjemsendes fra regionspsykiatrien, herunder et oplæg til hvordan samarbejdet med regionen kan styrkes.


Mennesker, der betegnes med en dobbeltdiagnose, har både en psykisk lidelse og en rusmiddelproblematik. World Health Organization (WHO) definerer det på følgende måde: ”Samtidig forekomst hos den samme person af forstyrrelser forårsaget af brug af psykoaktivt stof og andre psykiske forstyrrelser” (WHO, 1995). Ifølge VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har ca. 40.000 danskere en dobbeltdiagnose.


Flere af kommunens enheder på socialområdet har kendskab til borgere med dobbeltdiagnoser, der er blevet afvist eller hjemsendt fra regionspsykiatrien pga. deres forbrug af rusmidler.


Registrering

Reglerne for databehandling giver mulighed for, at kommunens rusmiddelcenter kan registrere disse borgere. Hvorimod det ikke vil være lovmedholdeligt for kommunens øvrige enheder, fx mentorerne at registrere borgere med dobbeltdiagnoser, der afvises eller hjemsendes fra regionspsykiatrien. Det skyldes, at registreringen forudsætter, at den er nødvendig for enhedens behandling af de pågældende borgere med henblik på ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling. Det vurderes kun at være tilfældet i forhold til det arbejde og den behandling rusmiddelcenteret udfører. Reglerne for databehandling forudsætter, at registreringen finder sted på en sådan måde, at den er utilgængelig for andre end rusmiddelcenteret. Et krav rusmiddelcenteret godt kan efterleve.


Selvom kommunens øvrige enheder ikke må registrere denne borgergruppe, er der ikke noget til hinder for, at fx mentorer, som arbejder med borgere, der afvises eller hjemsendes fra regionspsykiatrien, opfordrer disse borgere, til at tage kontakt til rusmiddelcenteret og deres tilbud. Ønsker borgeren selv denne hjælp, har rusmiddelcenteret efterfølgende mulighed for, som led i deres behandling, at registrere afvisningen i regionspsykiatrien.


Reglerne for persondatabeskyttelse giver mulighed for, at rusmiddelcenteret kan videregive oplysninger om antallet af borgere, herunder fordelingen på alder og køn, men ikke informationer på personniveau.


Den registrering, der foreslås sat i værk i rusmiddelcenteret, kan bruges til at generere følgende data opgjort pr. kvartal, pr. halvår eller pr. år:

 • antallet af borgere i rusmiddelbehandling, som er afvist eller hjemsendt fra regionspsykiatrien pga. dobbeltdiagnose
 • fordelingen på køn
 • fordelingen på alder
 • fællestræk i forhold til begrundelse for afvisning
 • steder som har afvist


Disse data kan først og fremmest bruges af rusmiddelcenteret selv i deres kontakt med regionspsykiatrien. Derudover kan de bruges til at give kommunens socialudvalg et overblik over problematikkens omfang og over tid, også et overblik over udviklingen. Såfremt problematikken viser sig at være omfattende, vil data kunne bruges i en dialog med regionspsykiatrien på såvel politisk som administrativt niveau.


Samarbejde med regionen

Rusmiddelcenteret samarbejder på nuværende tidspunkt med regionen om borgere med dobbeltdiagnoser ud fra aftalerne i ”Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug”. Dette samarbejde kommer til at ændre sig med den kommende psykiatriplan, hvor der med ibrugtagning pr. 1. september 2024 og indfasning frem til 2027 vil blive etableret et regionalt dobbeltdiagnosetilbud i hver af de fem regioner. Modellen for, hvordan kommuner og regioner skal samarbejde om borgere med dobbeltdiagnoser fremadrettet, ligger endnu ikke fast. Herunder er der, så vidt vides, endnu ikke truffet beslutning om, hvordan de regionalt integrerede behandlingstilbud skal se ud eller hvordan de tilbud, der skal forblive i kommunerne, skal se ud. Administrationen under Social, Sundhed & Pleje, herunder særligt rusmiddelcenteret, følger udviklingen tæt, og vil naturligvis indgå i de nye samarbejder, så de kommer de berørte borgere til gavn.


Herudover kommer en del af det fremadrettede samarbejde på psykiatriområdet til at foregå i regi af sundhedsklyngen i Sjællands Universitetshospital (SUH-klyngen). Sundhedsklyngen omfatter både psykiatri og somatik (dvs. både sygdomme som vedrører sindet, og sygdomme som vedrører kroppen), og skal sikre bedre sammenhæng og nærhed i sundhedssystemet. Klyngesamarbejdet erstatter de tidligere KSP- og KSS-samarbejder, hvor KSP var et samarbejde mellem Kriminalforsorgen, sociale myndigheder og Politi og KSS var et samarbejde på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis.

SUH-klyngen er etableret af Regionsrådet i Region Sjælland sammen med følgende kommuner: Roskilde, Køge, Greve, Faxe, Solrød og Stevns, og består af et politisk niveau, et fagligt-strategisk ledelsesniveau samt en styregruppe for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Faxe Kommunes borgmester deltager i drøftelserne på det politiske niveau og kommunens direktør på social- og sundhedsområdet deltager i drøftelserne på det fagligt-strategiske ledelsesniveau, mens centerchefen for Social, Sundhed & Pleje sidder med i styregruppen for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor også relevant sygehusledelse fra psykiatrien sidder med.

Klyngesamarbejdet åbner derved op for, at problemstillinger vedr. regionspsykiatriens afvisning af borgere med dobbeltdiagnoser kan tages op til drøftelse på flere niveauer.


Herudover indgår Faxe Kommune i andre samarbejdsrelationer med regionen på socialområdet, hvoraf flere, også i omfang, relaterer sig til arbejdet med borgere med dobbeltdiagnoser, bl.a.:

 • PSP-samarbejde (Psykiatri, Sociale myndigheder og Politi)
 • RS17 klyngesamarbejde på Rusmiddelområdet (klynge Syd: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg)
 • Årlige kommunale samarbejdsmøder med regionen på psykiatriområdet (med deltagelse fra voksenhandicap, Ungevejen og Beskæftigelse)


Administrationen anbefaler på den baggrund, at de indsamlede data anvendes til at skærpe og præcisere dialogen i de allerede etablerede samarbejdsfora ikke mindst i klyngesamarbejdet for bl.a. at sikre, at adgangen til de nye regionale tilbud fra den 1. september 2024 følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Tommy Grønvold centerleder i Rusmiddelcenteret deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 73 - Seniorrådet bakker op om indstillingen, da det er vigtigt, at tingene dokumenteres og dermed kan indgå i relevante regionale drøftelser.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at rusmiddelcentret fremadrettet registrerer de borgere med dobbeltdiagnose, der er blevet afvist eller hjemsendt fra regionspsykiatrien og
 2. at registreringen anvendes til at skærpe dialogen med regionen om opgavevaretagelse vedr. borgere i målgruppen i de allerede eksisterende samarbejdsfora.

Beslutning

Udsat.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.


74. Drøftelse af handleplan for indsatser jf. Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 samt godkendelse af procedure for det videre arbejde med handleplanen

Resume

Byrådet vedtog den 31. januar 2023 kommunens nye Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027. I forlængelse af den beslutning fremlægges hermed udkast til handleplan (jf. politikken) til Socialudvalgets drøftelse. Det foreslås endvidere, at handleplanen er temaet for næste møde i RUS-koordinationsgruppen, der foreslås afholdt i forbindelse med Socialudvalgets august møde, dvs. den 21. august 2023.


Henriette Sofie Larsen, specialkonsulent i Center for Social, Sundhed & Pleje og Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcentret deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Med Byrådets vedtagelse af Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 den 31. januar 2023 blev det besluttet, at Socialudvalget skal have forelagt en sag med forslag til handleplan for de indsatser, der skal prioriteres i første omgang.


Det blev også besluttet, at RUS-koordinationsgruppen på det årlige RUS-temamøde skal have forelagt en status på handleplansarbejdet (RUS-koordinationsgruppen består af Socialudvalget samt udvalgsformændene fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget.


Endelig blev det besluttet, at såfremt der er indsatser, som kræver ressourcetræk udover, hvad der kan rummes indenfor de nuværende medarbejderressourcer, vil det blive fremlagt som et budgetønske.


Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 spænder over fem overordnede temaer med i alt 15 tilhørende indsatsområder. De fem temaer er:

 1. Tværgående organisering af indsatser
 2. Kommunens borgerrettede funktioner
 3. Kommunens institutioner
 4. Ansvarlig udskænkning og trygt natteliv
 5. Rådgivning og behandling


Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 er vedlagt som bilag nr. 1.


Administrationen foreslår, at der fokuseres på nogle enkelte indsatser år for år, hvorefter nye indsatser kan tilvælges i forbindelse med den årlige status på handleplansarbejdet. På den måde vil der i løbet af politikkens levetid blive arbejdet med indsatser under alle politikkens fem temaer. For at sikre tværgående fokus og forankring i arbejdet med handleplanen er der nedsat en administrativ arbejdsgruppe på tværs af Center for Børn, Unge & Familie, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice samt Center for Social, Sundhed & Pleje.


Med afsæt i de fem temaer i Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 og på baggrund af de indkomne høringssvar foreslår arbejdsgruppen, at der i løbet af det kommende år fokuseres på seks målrettede indsatser, som kobler sig på fire af politikkens fem temaer og på i alt otte af politikkens forskellige indsatsområder. En del af grunden til, at netop disse seks indsatser er udvalgt, er deres forebyggende sigte, samt at de tilsammen favner flere aldersgrupper.


Udkast til handleplan for indsatser jf. Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 er vedlagt som bilag nr. 2, og handleplansindsatserne i korte træk samt deres kobling til politikkens temaer og indsatsområder fremgår af nedenstående skema:


Handleplansindsats

Politikkens tværgående temaer

Politikkens indsatsområder

Forebyggende indsats


Som en del af den forebyggende indsats støttes op om Alkohol & Samfunds landsdækkende kampagner, som har til formål at få flere mennesker til at blive inspireret til at skære ned og søge hjælp.


Tema 1. Tværgående organisering af indsatser

Indsatsområde 2. At der fortsat sikres udvikling og koordinering af den forebyggende, behandlende og efterbehandlende indsats på alkohol- og stofområdet indenfor alle målgrupper.


Anvendelse af data baseret på Faxe-undersøgelser


Indsats i forhold til at undersøge, hvordan data, der indsamles lokalt i Faxe Kommune, kan anvendes som datagrundlag for de politiske beslutninger om, hvad der skal fokuseres på fremadrettet i forhold til bl.a. fokus på unges brug af rusmidler.

Samt hvordan data kan anvendes som baggrund for kampagner med viden til gavn for forældre og andre voksne, der har berøring med børn og unge.


Tema 1. Tværgående organisering af indsatser


Indsatsområde 2. At der fortsat sikres udvikling og koordinering af den forebyggende, behandlende og efterbehandlende indsats på alkohol- og stofområdet indenfor alle målgrupper.


Samtaleredskab


Systematisk indsats i forhold til hvordan medarbejdere i daginstitutionerne taler med familierne om alkohol og rusmiddelproblematikker både ved indskrivning og i dagligdagen. Sådan at det både bliver naturligt og helt legalt at tage samtalen med forældre om familiens brug af alkohol og rusmidler.


Tema 2. Kommunens borgerrettede funktioner


Indsatsområde 3. At fremme viden og åbenhed om alkohol, hvor alkoholproblemer ikke tabuiseres men italesættes.


Indsatsområde 7. At væsentlig færre børn vokser op i familier med alkohol- og andre rusmiddelproblemer


Kurser for frivillighedssamfundet


Kurser om alkohol, rusmidler og nikotinprodukter for frivillighedssamfundet med det formål, at foreningerne efterfølgende selv kan udarbejde en egen politik for et alkohol- og nikotinfrit miljø.


Tema 3. Kommunens institutioner


Indsatsområde 4. At børn og unge kan færdes i alkohol- og stoffrie miljøer.


Indsatsområde 11. At voksne og ældre nedsætter forbruget af alkohol og kan færdes i alkoholfrie miljøer.


Indsatsområde 13. At alle kommunale institutioner og tilbud på unge-, voksen- og ældreområdet udarbejder alkoholkodeks og, hvor det er relevant, kodeks for andre rusmidler.


UNG RUS


Samarbejde mellem SSP og Rusmiddelcenteret, med henblik på løbende at dele viden om, hvad der rør sig blandt de unge, og hvad det kalder på af indsatser.


Tema 5: Rådgivning og behandling


Indsatsområde 14. At synliggøre behandlingstilbud og tilbyde differentieret og kvalificeret rådgivning og behandling til alle borgere.


Indsatsområde 15. At flere borgere med alkohol- og andre rusmiddelproblemer opsøger behandling så tidligt som muligt.


Registrering af borgere, som afvises i regionspsykiatrien pga. af rusmiddelforbrug


For bedre at kunne samarbejde med regionspsykiatrien om borgere, som afvises i regionspsykiatrien pga. af rusmiddelforbrug, iværksætter rusmiddelcentret, som led i deres behandling, en registrering af disse borgere.


Tema 5: Rådgivning og behandling


Indsatsområde 14. At synliggøre behandlingstilbud og tilbyde differentieret og kvalificeret rådgivning og behandling til alle borgere.Administrationen lægger op til, at Socialudvalget drøfter udkast til handleplan med henblik på, at handleplanen er temaet for næste møde i RUS-koordinationsgruppen.


Videre proces

Den videre proces foreslås tilrettelagt så RUS-koordinationsgruppens årlige møde afholdes i forbindelse med Socialudvalgets august møde, dvs. den 21. august 2023. Det foreslås, at relevante fagpersoner inviteres med, samt at udkast til handleplanen for indsatser jf. Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 bliver tema for mødet. Med det formål at RUS-koordinationsgruppen får lejlighed til at drøfte de forskellige indsatser sammen med de relevante fagpersoner. Herved har RUS-koordinationsgruppen mulighed for at komme med input til arbejdet med indsatserne, og for om nødvendigt at ændre i handleplanen. På baggrund af drøftelsen i RUS-koordinationsgruppen kan handleplanen endelig godkendes af Socialudvalget.


Der lægges endvidere op til, at RUS-koordinationsgruppen på næste års møde drøfter, om der skal ændres i handleplan for indsatser jf. Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027.


Henriette Sofie Larsen, specialkonsulent i Center for Social, Sundhed & Pleje og Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcentret deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 74 - Seniorrådet oplever det som en meget fin handleplan og bakker op om proceduren for det videre arbejde.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at udkast til handleplanen for indsatser jf. Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 drøftes og
 2. at procedure for det videre arbejde med handleplan for indsatser jf. Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.


75. Orientering om udviklingen i sygefraværet på handicap og psykiatriområdet, 1. kvartal 2023

Resume

Formanden for Socialudvalget har ønsket, at udvalget følger udviklingen i sygefraværet på handicap- og psykiatriområdet. Administrationen fremlægger på den baggrund en kvartalsvis status på sygefraværet i Handicap og Psykiatri. Denne sag beskriver sygefraværet i første kvartal 2023. Samtidig får udvalget en orientering om igangværende indsatser, der skal være med til at nedbringe sygefraværet på handicap og psykiatriområdet samt i Center for Social, Sundhed & Pleje.


Peter Rummelhoff, leder af Banebryderne, Kathe Rothausen, leder af Socialpædagogisk Center Vest og Troels Permin,chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

For at sikre, at Socialudvalget kan følge udviklingen i sygefraværet på handicap og psykiatriområdet fremlægger administrationen kvartalsvis sygefraværsstatistik for Handicap og Psykiatri. Denne sag beskriver sygefraværet i første kvartal 2023. Til sammenligning er sygefraværet for samme periode i 2022 medtaget.


Sygefraværsprocent

Den samlede sygefraværsprocent i Handicap og Psykiatri i første kvartal 2023 er 8,4 %. I 2022 var den i samme periode 10,5 %.

Fraværsprocenten i henholdsvis 2022 og 2023 fordelt på de organisatoriske enheder i Handicap og Psykiatri fremgår af nedenstående tabel.Sygefraværsprocent

jan - mar 2022

Sygefraværsprocent

jan - mar 2023

Faxe Sociale Udviklingscenter

10,5 %

12,5 %

Banebryderne

10,0 %

10,9 %

Socialpædagogisk Center Vest

9,5 %

9,9 %

Socialpædagogisk Center Øst

12,6 %

6,5 %

Rusmiddelcenteret

8,3 %

4,5 %

Socialpsykiatrisk rehabilitering P86

11,6 %

3,3 %

Kildebo

10,6 %

3,0 %


Fordelingen mellem kort og langt fravær

Kort fravær er defineret som fravær i 1 til 28 dage, mens langt fravær er mere end 28 dages fravær.

Fordelingen mellem kort og langt fravær fordelt på de enkelte organisatoriske enheder i Handicap og Psykiatri fremgår af nedenstående tabel.Kort fravær, jan - mar

Langt fravær, jan - mar


2022

2023

2022

2023

Faxe Sociale Udviklingscenter

69 %

63 %

31 %

37 %

Banebryderne

64 %

22 %

36 %

78 %

Socialpædagogisk Center Vest

74 %

49 %

26 %

51 %

Socialpædagogisk Center Øst

73 %

82 %

27 %

18 %

Rusmiddelcenteret

100 %

100 %

-

-

Socialpsykiatrisk rehabilitering P86

65 %

100 %

35 %

-

Kildebo

78 %

46 %

22 %

54 %


Initiativer til at nedbringe sygefraværet

For at nedbringe sygefraværet på blandt andet handicap og psykiatriområdet er der i Center for Social, Sundhed & Pleje iværksat forskellige initiativer:


 • Handleplaner og læringsloops

Alle enheder i Center for Social, Sundhed & Pleje har udarbejdet handleplaner for sygefraværet. Derudover får alle arbejdspladser mulighed for at sammenligne eget sygefravær med landsgennemsnittet for arbejdspladser med samme medarbejdersammensætning.


 • Faste møder for opfølgning på sygefraværet

Centerchef, handicap- og psykiatrichef og centerledere af enhederne følger op på sygefraværet på alle arbejdspladser. Mødet følges op af en plan for, hvilke indsatser der skal iværksættes for at nedbringe sygefraværet, herunder om HR skal bistå med intensive, målrettede forløb af tre måneders varighed på udvalgte arbejdspladser. Der er aktuelt i gangsat forløb hos Faxe Sociale Udviklingscenter og Banebryderne.


 • Kompetenceudvikling af ledere i forhold til de juridiske aspekter af sygefraværsprocessen samt afholdelse af nærværssamtale

Alle ledere har deltaget i et kursus om de juridiske aspekter af sygefraværsprocessen, herunder lovgivningsmæssige aspekter af sygefravær samt viden og gode råd om dokumentation, mulighedserklæringer mm. Derudover har alle ledere deltaget i workshop om nærværssamtalen for at styrke de praktiske færdigheder i at afholde nærværssamtaler.


 • Styrket samarbejde med Jobcenteret

Jobcenteret har oprettet et kontaktnummer, som lederne kan ringe til og søge sparring i forhold til eksempelvis sygedagpenge og varigt nedsat arbejdsevne (§56).


 • Afdækning af medarbejderes og lederes kulturelle indstilling til sygefravær mv. med henblik på konkrete anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med sygefraværet

En spørgeskemaundersøgelse har afdækket medarbejderes og lederes kulturelle indstilling til sygefravær, deres oplevelse af arbejdspladsens tilgang til forebyggelse af fysiske og psykiske belastninger og retningslinjer for sygefravær. Spørgeskemaundersøgelsen er fulgt op af fokusgruppe-interviews og munder ud i konkrete anbefalinger til, hvordan ledelsen fremadrettet kan arbejde med sygefraværet.


Det har været et ønske fra udvalget, at lederne fra to enheder med højt sygefravær deltager i mødet med henblik på at uddybe årsager til det høje sygefravær og hvordan man lokalt arbejder med at nedbringe det.


Peter Rummelhoff, leder af Banebryderne, Kathe Rothausen, leder af Socialpædagogisk Center Vest og Troels Permin,chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orientering om udvikling i sygefraværet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.


76. Orientering om takstarbejdet og drøftelse af udmøntningen af en recovery-orienteret tilgang i udviklingen af tilbudsviften

Resume

Som led i det igangværende takstprojekt på det specialiserede voksenområde genberegnes budgetter og takster på Faxe Kommunes dag- og botilbud med henblik på indførelsen af en ny takststruktur. De estimerede, afledte budgetmæssige konsekvenser for Faxe Kommunes myndighedsbudget er nu opgjort på baggrund af de foreløbige takster. Derfor orienteres der nærmere herom. Parallelt med omlægningen af takster arbejdes der med at udvikle Faxe Kommunes interne tilbudsvifte på bo- og dagtilbudsområdet, og der er tidligere besluttet en række bærende principper for dette arbejde, herunder at der skal arbejdes ud fra en recovery-orienteret tilgang. Denne tilgang udfoldes nærmere, herunder hvilke konkrete elementer der inddrages i udviklingen af tilbudsviften.


Simon Branick Jacobsen fra Implement Consulting Group og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På Socialudvalgets møde den 11. april 2023 (punkt 44) blev udvalget orienteret om status på det igangværende takstprojekt på bo- og dagtilbudsområdet. Formålet med projektet er blandt andet at sikre, 1) at der er transparens mellem takster og budgetter på de enkelte tilbud, 2) at der er en klar sammenhæng mellem takster og støttebehov, og 3) at taksterne er i overensstemmelse med de krav, der formodes at følge af en kommende takstbekendtgørelse.


På samme møde drøftede og godkendte udvalget en række bærende principper for udviklingen af tilbudsviften, blandt andet at tilbuddene skal anvende veldokumenterede faglige tilgange, herunder en recovery-orienteret tilgang, hvor der tages udgangspunkt i borgerens værdier, ressourcer og personlige mål.


Med nærværende sag orienteres udvalget om de afledte budgetmæssige konsekvenser af den foreløbige beregning af nye takster for Faxe Kommunes bo- og dagtilbud, jf. den tidsplan som Socialudvalget blev forelagt den 11. april 2023. Derudover udfoldes forståelsen af en recovery-orienteret tilgang, som udviklingen af tilbudsviften foreslås baseret på.


Afledte budgetmæssige konsekvenser af takstomlægningen
De nye takster på Faxe Kommunes bo- og dagtilbud fra 2024 indebærer, at de nuværende gennemsnitstakster udgår, til fordel for differentierede takster. De differentierede takster består af en ikke-differentieret grundtakst, der dækker de ikke-variable udgifter og omkostninger, og en differentieret støttetakst, der bestemmes af de enkelte borgeres støttebehov og de afledte lønudgifter til at levere støtten.


På nuværende tidspunkt, er der i tråd med tidsplanen, lavet en foreløbig beregning af de nye differentierede takster for hvert tilbud, ligesom de nuværende borgere er blevet teknisk konverteret over i den nye takststruktur. Dette for at opgøre de forventede afledte budgetøkonomiske konsekvenser for Faxe Kommunes myndighedsbudget, så dette kan indgå i arbejdet med Budget 2024-2027.


Taksterne for 2024 skal først indsendes til og godkendes af Socialtilsynet i efteråret 2023. Derfor vil der over de kommende måneder ske en kvalificering af de foreløbige takster, ligesom de endelige økonomiske konsekvenser for myndighedsbudgettet, såvel som tilbuddenes budgetter, afhænger af den konkrete takstforhandling, der skal være mellem tilbuddene og de kommuner, der køber pladser på Faxe Kommunes bo- og dagtilbud. Den forventede budgetøkonomiske konsekvens er således alene udtryk for et skøn.


På nuværende tidspunkt vurderes de afledte budgetøkonomiske konsekvenser for Faxe Kommunes myndighedsbudget at udgøre netto 6,2 mio. kr. i 2024.


Dette dækker over, at takstudgifterne forventes at stige med sammenlagt 8,4 mio. kr. Heraf kan de 5,0 mio. kr. henføres til den korrektion af myndighedsbudgettet, der blev indarbejdet som et etårigt budgetløft i 2023 i Budget 2023-2026, og som der er behov for at indarbejde i de kommende budgetår. De resterende 3,4 mio. kr. følger af den beskrevne takstomlægning, der medfører øgede udgifter for Faxe Kommunes myndighedsbudget.

Derudover dækker de 6,2 mio. kr. over, at de øgede takstudgifter i et vist omfang modsvares af indtægter i form af overhead og finansiering på i alt -2,2 mio. kr.


I bilag 1 er der vedlagt en oversigt, der viser, hvor mange borgere Faxe Kommune har placeret på de enkelte bo- og dagtilbud.


Forståelsen af en recovery-orienteret tilgang
På Socialudvalgets møde d. 11.04.2023 (punkt 44) blev følgende overordnede forståelse af en recovery-orienteret tilgang præsenteret ”… der tages udgangspunkt i borgerens værdier, ressourcer og personlige mål. Formålet er at understøtte den enkelte borger bedst muligt og minimere afhængigheden af støtte, så borgeren er så aktiv en del af indsatsen, som overhovedet muligt.”. I det følgende udfoldes denne forståelse nærmere.


Den recovery-orienterede tilgang udspringer af det socialpsykiatriske område, men er tillige relevant for det øvrige specialiserede voksenområde, da tilgangen kan gavne en bredere borgergruppe. I Faxe Kommune er der allerede flere af kommunens tilbud, der anvender en recovery-orienteret tilgang. De lokale erfaringer herfra samt den nationale forskning på området giver anledning til, at den recovery-orienterede tilgang er forslået som et af de bærende principper for den videre udvikling af Faxe Kommunes interne tilbudsvifte.


I begyndelsen af 2023 udgav Socialstyrelsen en praksisvejledning til arbejdet med en recovery-orienteret tilgang (vedlagt som bilag 2). Vejledningen af baseret på et foregående projekt med fire kommuner og PwC, der viste, at arbejdet med den afprøvede recovery-orienterede tilgang havde en række positive effekter for borgerne, og dermed også en afledt positiv økonomisk effekt for kommunerne.


I praksisvejledningen udfoldes otte overordnede principper, herunder den socialfaglige og lovgivningsmæssige begrundelse, ligesom opgaverne for henholdsvis borgerne, udfører, myndighed og den strategiske ledelse oplistes, så der kan arbejdes systematisk med principperne.


I forhold til udviklingen af tilbudsviften, så vurderes følgende elementer at være af særlig relevans:


 • Borgerne indtænkes og inddrages i udviklingen og evalueringen af de enkelte tilbud for at sikre, at tilbuddene understøtter deres håb, drømme og ønsker på bedst mulige måde.
 • Tilbuddene indrettes på en måde, hvor de er fleksible ift. at imødekomme den enkelte borgers behov og ønsker. Borgerne er forskellige, og det skal tilbuddene kunne imødekomme for at sikre den enkeltes udvikling.
 • Tilbuddene anvender metoder og redskaber, der understøtter den overordnede rehabiliterende tilgang og har en dokumenteret effekt.
 • Tilbuddene prioriterer tid og ressourcer til at indgå i samarbejder med borgernes netværk, herunder pårørende, og civilsamfunds fællesskaber, for at styrke borgernes mulighed for at indgå i almene fællesskaber.


Det er denne forståelsesramme, som det videre arbejde med at sikre, at tilbuddene arbejder recovery-orienteret baseres på.


Videre proces og tidsplan
De afledte budgetøkonomiske konsekvenser indgår i Socialudvalgets bidrag til budget 2024-2027.


Frem mod efteråret 2023 kvalificeres takstberegningerne for bo- og dagtilbuddene, hvorefter de indsendes til godkendelse til Socialtilsynet. Herefter varsles de kommuner, der køber pladser på Faxe Kommunes bo- og dagtilbud, om takstomlægningen, herunder ændringen i takstniveauerne for de enkelte borgere.


Simon Branick Jacobsen fra Implement Consulting Group og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt vurderes de afledte budgetøkonomiske konsekvenser for Faxe Kommunes myndighedsbudget netto at udgøre 6,2 mio. kr. Dette dækker over, at takstudgifterne forventes at stige med samlet 8,4 mio.kr. i 2024, hvilket i et vist omfang modvirkes af forrentning og overhead på 2,2 mio. kr. Dette er indregnet i Socialudvalgets bidrag til budget 2024-2027, som opprioriteringsforslag ’Ny takstmodel’ med forslagsnummer SOU-CSSP-A2.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at orienteringen om de afledte budgetmæssige konsekvenser af omlægningen af takster tages til efterretning,
 2. at orienteringen om, hvordan den recovery-orienteret tilgang inddrages i udviklingen af den interne tilbudsvifte, tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.


77. Drøftelse af Budget 2024-2027 - Budgetreduktionskatalog, Socialudvalget

Resume

Med indeværende sag skal udvalget drøfte mulige budgetreduktionsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske ændringer inden for udvalgets eget område. Udvalget præsenteres for administrationens forslag til budgetreduktioner inden for udvalgsområdets, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Derudover præsenteres udvalget for administrationens forslag til opprioriteringer samt tekniske- og aktivitetsregulerende korrektioner. Et samlet katalog for budgetreduktionsforslag og øvrige forslag for alle udvalg præsenteres på første budgettemadag i juni.


Simon Branick Jacobsen fra Implement Consulting Group og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret arbejdet med temaer, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Udvalget præsenteres for de budgetreduktionsforslag, som ligger inden for eget område (det administrative spor). Yderligere præsenteres udvalget for de relevante opprioriteringsforslag samt de tekniske- og aktivitetsregulerende korrektioner, der blandt andet følger af takstprojektet og den konstaterede og forventede aktivitetsudvikling på det specialiserede voksenområde.


Budgetreduktionsforslag

Det samlede katalog for de administrative budgetreduktionsforslag, på tværs af alle fagudvalg, præsenteres på budgettemamødet den 19. juni 2023. Kataloget skal, på nuværende tidspunkt, som minimum indeholde potentialer på 38 mio. kr. årligt for at kendte udfordringer, og et ønsket råderum på 20 mio. kr., kan opnås.


Det samlede budgetreduktionskatalog, der præsenteres på budgettemamødet vil også indeholde de budgetreduktionsforslag, som Komponent sideløbende bistår kommunen med. Forslagene fra komponentsporet indgår ikke i denne sag.


Socialudvalget har, i lighed med de øvrige fagudvalg, en opgave i at skabe mulige budgetreduktionsforslag inden for udvalgets eget budgetområde til det samlede katalog.


Socialområdet har derfor på tværs af myndigheds- og udførerområdet undersøgt, hvilke budgetreduktionsforslag, der kan peges på. Dette arbejde har været udfordret af, at kommunens handlemuligheder på størstedelen af socialområdet er begrænsede. Det skyldes, at indsatser og serviceniveau følger af de rammer, der er udstukket af serviceloven, sundhedsloven og Ankestyrelsens praksis. Området er yderligere kendetegnet ved, at der altovervejende er tale om ’skal’-opgaver, fx køb af bo- og dagtilbudspladser samt misbrugsbehandling, hvor Faxe Kommune kun i begrænset omfang har mulighed for at påvirke serviceniveauet. Ca. 97 procent af Socialområdets budget anvendes således på disse takstregulerede områder, hvor der er meget begrænset handlerum.


De resterende ca. 3 procent af budgettet består af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 82, der er en ’kan’-bestemmelse, samt kommunens væresteder (inkl. tilskud til KFUMs værested i Haslev ’Paraplyen’). Budgettet til disse områder udgør 6,1 mio. kr. i 2023.

Som følge af disse forhold har det kun i begrænset omfang været muligt at pege på konkrete budgetreduktionsforslag på Socialudvalgets område.

Nedenfor oplistes udvalgets budgetreduktionsforslag. Der henvises til sagens bilag 1, hvor hvert forslag beskrives mere dybdegående.


Drift, Budgetreduktionsforslag, mio. kr.

2024

2025

2026

2027


Nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion

SOU-CSSP-R1

-0,400

-0,400

-0,400

-0,400


Ændring af aktivitets- og samværstilbud (dagbehandlingstilbud)

SOU-CSSP-R2

-0,100

-0,100

-0,100

-0,100


Ændring af bemanding på værestederne

SOU-CSSP-R3

-0,250

-0,250

-0,250

-0,250

I alt drift

-0,750

-0,750

-0,750

-0,750
Samlet budgetreduktioner, Socialudvalget

-0,750

-0,750

-0,750

-0,750

Tabel 1: overblik over budgetreduktionsforslag på udvalgsområdet for 2024-2027 (pr. 25. maj 2023)


Opprioriteringsforslag
Vedlagt sagen som bilag 2 er to opprioriteringsforslag (anlæg), der vedrører henholdsvis bade- og toiletfaciliteter på Faxe Kollegiet og opgradering af nødkald og overfaldsalarmer (Kildebo og P 86).

Tekniske ændringer
Vedlagt sagen som bilag 3 er to forslag til regulering af Socialudvalgets serviceramme, der vedrører henholdsvis aktivitetsregulering af myndighedsbudgettet (forslag A1) og genopretning af takster og ny takstmodel for bo- og dagtilbudsområdet (forslag TÆ1). I tillæg til forslag A1 er der som bilag vedlagt et uddybende notat, der nærmere beskriver de tre aktivitetsreguleringsmodeller samt de korrigerende handlinger, der er iværksat, og vil blive iværksat på området for at modvirke udgiftsudviklingen.

Simon Branick Jacobsen fra Implement Consulting Group og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om præsentation af prioriteringsforslag til budgetprocessen for 2024-2027

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 77 - Seniorrådet kan ikke bakke op om katalogbesparelsesforslagene, da det rammer ind i de mest sårbare grupper, som også sidste år blev skåret godt og grundigt i budgettet.


Center for Økonomi og Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.


78. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2023

Resume

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud på nuværende tidspunkt.

På Socialudvalget forventes det, at regnskabet for 2023 viser et underskud på ca. 13,9 mio. kr.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver en pejlemærkning for hvor regnskabet forventes at lande ved årets afslutning. Dette er første FR for 2023.

I årets første måneder har Økonomiudvalget og byrådet fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. En faldende likviditet og et pres på budgettet betyder at der skal styres stramt for at nå i mål med budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på kommunens likviditet.

Desuden har de store velfærdsområder samt Teknik & Miljøudvalget behandlet sag om status på budgettet for 2023 på møderne i marts, hvilket gav anledning til at iværksætte tiltag for at opbremse for yderligere træk på kassebeholdningen.


Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Nuværende FR viser at der, til trods for de allerede iværksatte tiltag, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt velfærdsområderne er under pres - det gælder for så vidt både socialområdet, det specialiserede børneområde, skoleområdet og beskæftigelsesområdet.


Selvom der opnåes budgetoverholdelse, er styringsmålene i den økonomiske strategi presset grundet den faldende likviditet for kommunen, men også grundet en forventning om anvendelse af godkendte tillægsbevillinger i løbet af året, herunder overførsler fra 2022 samt anlægsbevillinger.


Status på FR viser samlet set en forventning om et merforbrug på servicerammen på godt 45 mio. kr. Dog skal forventningen ses i sammenhæng med den kommende positive midtvejsregulering, som udmeldt fra Regeringens side løfter servicerammen og giver finansiering for ca. 17 mio. kr. vedrørende 2023. Dette betyder at servicerammen reelt set er udfordret med ca. 28 mio. kr. ved nuværende skøn til FR.


Det er nødvendigt at budgettet for året overholdes på alle områder. Dermed er det også nødvendigt at eventuelle tillægsbevillinger efterlever reglen om tilsvarende finansiering, jf. kommunens styringsprincipper.


Økonomi på Socialudvalget


Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen er der en afvigelse i omegnen af 17 mio. kr. i forhold til budgettet. Ved gennemgangen af økonomien er det blevet synligt at der er en teknisk fejl i budgettet som skal korrigeres, og som betyder at budgettet skal løftes med 2,6 mio. kr. Denne korrektion indstilles til Økonomiudvalget og byrådet. Når korrektionen er foretaget vil udvalgets FR udgøre et merforbrug på 13,9 mio. kr.


Tabel 1: Socialudvalgets forventet forbrug efter budgetkorrektion:


Korrigeret budget

Forbrug til og med marts 2023

Forventet forbrug 2023

Afvigelse

Afvigelse efter budgetkorrektion

Socialudvalget

220.753.986

65.715.316

237.328.888

-16.574.902

-13.926.253


Voksen handicap og psykiatri

218.158.623

64.769.748

232.282.550

-14.690.265

-12.041.616

Myndighedsområde

195.677.446

50.534.006

204.460.200

-8.782.754

-8.782.754

Udførerområde

21.914.839

14.235.742

27.822.350

-5.907.511

-3.258.862


PAU elever

566.338

164.527

566.338

0

0


Jobcenter

2.595.363

781.041

4.480.000

-1.884.637

-1.884.637


Merforbruget fordeler sig på myndighedsområde med 8,8 mio. kr., 3,3 mio. kr. på udførerområde og 1,9 mio. kr. på Jobcenter (STU).

Merforbruget dækker over merforbrug på servicerammen på 20,1 mio. kr. samt mindreforbrug (merindtægt) på refusionerne udenfor servicerammen, som vurderes til at udgøre 6,2 mio. kr.


Afvigelser/udfordringer på de enkelte områder er nærmere beskrevet i bilag 1.


Generelt er økonomien presset, og der er udarbejdet en handleplan med korrigerende tiltag, hvor man bl.a. reducerer udgifter på personale ved ikke at genbesætte ledige stillinger samt reducerer vikarforbruget. Der sættes også ind på at mindske ledig kapacitet på bostederne.

De deraf afledte besparelser udgør godt 3 mio. kr. og er indarbejdet i det forventede regnskab.

Der er løbende iværksat korrigerende initiativer til at nedbringe udgifterne og øge styringsmulighederne på myndighedsområdet, herunder blandt andet:

 • hjemtagelse af borgere til kommunens egne midlertidige botilbud i sammenhæng bl.a. med udvidelse af Faxe-Kollegiet
 • etablering af eget længerevarende botilbud
 • udvikling af tilbudsviften, så den i videst mulig omfang imødekommer Faxe Kommunes borgeres behov
 • afvisitering af midlertidige botilbud for borgere, der ikke længere er i målgruppen
 • styrkelse af myndighedsafdelingens redskaber ift. kontraktudarbejdelse og -forhandling

Initiativerne er uddybende beskrevet i punkt nr. 63 på Socialudvalgets møde den 8. maj.


I Budget 2023-2026 blev der vedtaget to budgetreduktioner under Socialudvalget:


 • SOU-CSSP-R01 Udvidelse af tilbudsviften for borgere med behov for et døgndækket midlertidigt botilbud efter servicelovens §107 på netto 0,5 mio. kr.
 • TVÆR-CFB-R01 Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU på 1,26 mio. kr.


Udmøntningen af SOU-CSSP-R01 er forsinket, idet der er udfordringer med etablering af de fysiske rammer samt hjemtagelse af borgere.
Forslaget vurderes derfor ikke at kunne realiseres fuldt ud i 2023. Forslaget omkring FGU forforløb er igangsat, og vil blive nærmere evalueret ved næste FR.


Overførsler til 2024

Af kommunens principper for økonomistyring fremgår følgende vedrørende overførsel af mer-/ mindreforbrug:


 • Decentrale enheder samt centre og sekretariater har overførselsadgang af mindreforbrug på op til 4% af budgettet.
 • Et merforbrug på decentrale enheder samt centre og sekretariater vil uden overgrænse overføres til næste budgetår.
 • Mer-/mindreforbrug på myndighedsforanstaltninger overføres ikke.


Tabel 2. Tabellen viser hvilke overførsler der på nuværende tidspunkt skal overføres til 2024:


4% overførsel

Socialudvalget:


Rusmiddelcentret

73.834

Socialpædagogisk Center Øst

-377.332

Socialpædagogisk Center Vest

-3.171.096

Banebryderne

100.247

I alt til genbevilling i 2024

-3.374.347Ved denne opfølgning forventes der overført et samlet underskud på -3,4 mio. kr. til 2024 under princippet om 4%.


Fra 2022 til 2023 blev der overført 181.902 kr. på projektet Stimuli, som er et eksternt finansieret projekt.

Eventuelle bevillinger som indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet – både drift og anlæg.

Takstinstitutionerne under Socialudvalget (en del af udførerområdet) budgetlægges med neutrale budgetter, dvs. der er en forventning om, at udgifter og indtægter udligner hinanden. Indtægter og udgifter budgetlægges på forskellige arter, som fra 2022 til 2023 er blevet prisfremskrevet med forskellige procenter. Generelt ligger p/l procenter på de forskellige arter tæt og skaber dermed ikke divergens. De tilpasses løbende i budgetprocessen. I prisfremskrivningen fra 2022 til 2023 blev differencen, grundet inflation, mellem procenterne markant større. Takstinstitutionerne står derfor kunstigt med forhøjede indtægtsbudgetter, som kræver teknisk korrektion for igen at bringe balance i budgettet.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udførerområdets indtægtsbudgetter under servicerammen skal reduceres med 2.648.649 kr. Korrektionen finansieres af kommunes kassebeholdning i og med at det skyldes en teknisk fremskrivning af budgetterne.

Indstillingen vil fremgå af kommunens samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.

79. Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde_2023

Resume

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om 2023-nøgletal for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed og Pleje. Nøgletallene suppleres i nærværende sag med en økonomisk opfølgning. Aktivitetstallene holder sig samlet set meget tæt på det budgetterede, men der forventes et merforbrug på grund af højere enhedsomkostninger.


Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed & Pleje. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget, og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Den løbende opfølgning på nøgletallene sammenholdt med de økonomiske opfølgninger tydeliggør, hvordan den aktivitetsmæssige udvikling på området svarer til det budgetterede niveau.

Nøgletallene suppleres i nærværende sag med en økonomisk opfølgning. Nærmere økonomisk redegørelse omkring forventet regnskab er udfoldet i sag nr. 78 til Socialudvalgets møde den 7. juni 2023.


Aktiviteten i april 2023

I nedenstående tabel er angivet den samlede aktivitetsmæssige sum fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:


 • Budget 2023: Det antal helårspersoner, der indgår i budgetgrundlaget for budget 2023.
 • Forventet regnskab 2023: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-april 2023 og prognosen for resterende måneder opgjort i helårspersoner. Det skal bemærkes, at prognosen primært tager højde for kendte til- og afgange på borgerniveau.


Paragraf / Område

Aktivitet (i helårspersoner) *

Budget 2023

Forventet regnskab 2023

Botilbud

Længevarende botilbud (§108)

38

40

Midlertidige botilbud (§107)

82

75

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)

61

59

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

80

74

Beskyttet beskæftigelse (§103)

52

52

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (§ 95og §96)

9

9

Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)

80

82

Socialpædagogisk støtte §85

251

264

I alt Voksen Handicap

653

655

* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i helårspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.


Botilbudsområdet er samlet set under det budgetterede niveau, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar-april 2023. Der ses dog en stigning i længevarende botilbud og tilgang på Botilbudslignende botilbud i forhold til sidste måned.


Dagtilbudsområdet er samlet set under det budgetterede aktivitetsniveau for 2023, når der tages udgangspunkt i de realiserede foranstaltninger i perioden januar-april 2023.


Støtte i eget hjem er samlet set over det budgetterede aktivitetsniveau i 2022, hvilket kan henføres til, at flere end det budgetterede får hjælp efter Servicelovens § 85. Dette skyldes blandt andet, at administrationen, ud fra en konkret og individuel vurdering, anvender § 85 i højere grad end tidligere til at understøtte borgere med sociale og psykiske problemer, frem for at tilbyde et midlertidigt botilbud.


Forventet tilgang på BPA-ordning er medtaget i aktivitetsopgørelsen.


Vedlagt i bilag 1 er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på april-data.


Den økonomiske vurdering på Myndighedsområdet

Administrationen har genberegnet den foreløbige udgiftsprognose for 2023, baseret på kendt og forventet aktivitet, samt den foretagne afregning for årets første 4 måneder. Denne prognose viser, at udfordringer med at overholde myndighedsbudgettet/købsbudgettet er fortsat presserende. Der estimeres på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,8 mio.kr.

I nedenstående tabel fremgår den foreløbige prognose. I tabellen ses:


 • Det afsatte budget i 2023 på de enkelte foranstaltninger.
 • Forventet regnskab 2023: Det forventede forbrug på de enkelte foranstaltningsområder i den foreløbige udgiftsprognose.


Paragraf / Område

Budget 2023

Forventet regnskab 2023
april

BotilbudLængevarende botilbud (§108)

45.445.465

50.100.000

Midlertidige botilbud (§107)

51.930.737

59.800.000

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)

39.270.736

39.200.000

DagtilbudAktivitets- og samværstilbud (§104)

19.383.735

19.680.000

Beskyttet beskæftigelse (§103)

8.537.282

8.250.000

Støtte i eget hjemBPA-ordning (§ 95og §96)

9.458.153

10.200.000

Socialpædagogisk støtte §85

23.361.143

28.600.000

Statsrefusioner

-16.300.416

-22.500.000

Øvrige

14.590.611

14.730.200

Overhead indtægter


-3.600.000

I alt Voksen Handicap

195.677.446

208.060.200

(inkl. overhead)


204.460.200


Udover bemærkningerne til forventede merforbrug, opridset i orientering på Socialudvalgsmøde den11. april, kan merforbruget på myndighedsbudgettet nu estimeret til 8,8 mio. kr., henføres til nye ikke tidligere kendte, massivt plejekrævende borgere med bl.a. med senhjerneskade, der yderligere presser budgetter på både botilbud og socialpædagogisk støtte (Støtte i eget hjem).


I forhold til seneste prognose er der medtaget en reduktion i forventet udgiftsstigning på BPA ordning og udgifter til selvvisiterede borgere under §109 (i tabellen under Øvrige).


Der henvises i øvrigt til sag om forventet regnskab pr. 31/3-2023 for en nærmere uddybning af merforbruget på området.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.


80. Beslutning om proces- og tidsplan for ny pårørendepolitik

Resume

På initiativ af Christina Birkemose (H), Eli Jacobi Nielsen (O), Dorthe Adelsbech (V), Erik Rasmussen (V) og Helle Lysholm (V) besluttede Socialudvalget (SOU), Senior & Sundhedsudvalget (SSU), Beskæftigelses- & Integrationsudvalget (BIU), Plan & Kulturudvalget (PKU) samt Børn & Læringsudvalget (BLU) på deres møder i marts 2023, at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik. Udvalgene bad om at få forelagt forslag til tids- og procesplan, herunder uddybning af intention, aktiviteter og økonomi.


Denne sag beskriver proces- og tidsplan for udarbejdelse af en ny pårørendepolitik i Faxe Kommune, herunder politikkens formål samt aktiviteter og økonomi knyttet til formuleringen af en ny pårørendepolitik.

Sagsfremstilling

På initiativ af Christina Birkemose (H), Eli Jacobi Nielsen (O), Dorthe Adelsbech (V), Erik Rasmussen (V) og Helle Lysholm (V) besluttede Socialudvalget (SOU), Senior & Sundhedsudvalget (SSU), Beskæftigelses- & Integrationsudvalget (BIU), Plan & Kulturudvalget (PKU) samt Børn & Læringsudvalget (BLU) på deres møder i marts 2023, at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik. Samtidig bad udvalgene om at få forelagt forslag til tids- og procesplan, herunder uddybning af intention, aktiviteter og økonomi.


Med denne sag fremlægges forslag til proces- og tidsplan til godkendelse. Sagen beskriver også formål med pårørendepolitikken samt aktiviteter og økonomi knyttet til politikformuleringen.


Pårørendepolitikken skal være det fælles fundament for samarbejdet med de pårørende, hvor inddragelse og dialog bliver til gavn for borgeren. Pårørende kan have forskellige relationer og roller til og overfor en borger. Pårørende kan være den nære familie, forældre, børn, ægtefæller, men det kan også være gode venner eller en nabo. Det særlige ved pårørende er, at de har en tæt relation til borgeren, der selv definerer, hvem de ser som pårørende, og hvem vi må og kan involvere i et samarbejde.


Selvom pårørende og fagprofessionelle kommer med forskellige forudsætninger bør udgangspunktet være, at pårørende og kommunen har samme ønsker, nemlig at være den bedst mulige støtte for dem, der har brug for det. De pårørende er en medspillere i forhold til at yde omsorg og støtte samtidig med, at de har indgående kendskab til borgeren og hans/hendes livshistorie og derfor kan være den røde tråd i borgerens liv.


Pårørendes livskvalitet og forebyggelse af sygdomme spiller sammen med, hvordan de støttes, aflastes og inddrages i nærtståendes forløb. Pårørendepolitikken skal også adressere dette.


Politikformuleringen forankres i Socialudvalget, som godkender proces- og tidsplan samt høringsudkastet på politikken. Da politikken går på tværs af flere fagudvalg godkender byrådet den endelige politik. SSU, BIU, BLU og PKU orienteres om proces- og tidsplan på deres møder i august 2023. For at sikre udvalgenes bidrag til politikken får de mulighed for at drøfte udkast til pårørendepolitik på deres møder i november 2003.


Administrativt forankres politikformuleringen i Center for Social, Sundhed & Pleje. Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra henholdsvis Center for Børn, Unge & Familier, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Center for Beskæftigelse og Center for Social, Sundhed & Pleje. Arbejdsgruppen koordinerer udarbejdelsen af Faxe Kommunes nye pårørendepolitik, herunder dialogmøde med repræsentanter for pårørende.


For at tage hensyn til målgruppens mangfoldighed anbefaler administrationen, at udmøntningen af den godkendte politik sker lokalt, så det enkelte fagudvalg er ansvarlig for at omsætte politikkens mål til handlinger. En lokal udmøntning af politikken giver mulighed for en bredere inddragelse i forbindelse med den lokale konkretisering af fremadrettede initiativer.


Da der ikke er afsat særskilte midler i budgettet til nye initiativer i forbindelse med pårørendepolitikken, vil udmøntningen af politikken ske indenfor den eksisterende budgetramme.


Tidsplan

Administrationen anbefaler, at formuleringen af en ny pårørendepolitik, bliver en forholdsvis koncentreret proces i efteråret 2023, hvor administrationen udarbejder et oplæg til pårørendepolitik, som sendes i høring blandt relevante interessenter. Nedenfor er proces- og tidsplanen skitseret:


Juni – August 2023: Godkendelse af proces- og procesplan

 • Socialudvalget godkender proces- og tidsplan.
 • SSU, BIU, BLU og PKU orienteres om proces- og tidsplan.


August – September 2023: Politikformulering

 • Dialogmøde med repræsentanter for pårørende
 • Den tværgående arbejdsgruppe udarbejder oplæg til pårørendepolitik.


September 2023: Godkendelse af høringsudkast

 • SOU godkender høringsudkast.


Oktober – December 2023: Høring

 • Høring i relevante råd og nævn, bestyrelser, samarbejdspartnere, bruger-pårørenderåd mv.
 • SSU, BIU, BLU og PKU drøfter høringsudkast på deres decembermøder mhp. at give input til politikken.
 • Eventuelt temamøde for Byrådet.


Januar 2024: Godkendelse af Faxe Kommunes Pårørendepolitik

 • SOU godkender udkast med indarbejdede kommentarer fra høring.
 • Byrådet godkender Faxe Kommunes Pårørendepolitik.


2024: Lokal udmøntning af pårørendepolitikken

 • De enkelte fagudvalg omsætter politikkens mål til handlinger inden for eget område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Pkt. 80 - Seniorrådet bakker op om udarbejdelsen af pårørendepolitik og den skitserede proces- og tidsplan.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at proces- og tidsplan for ny pårørendepolitik godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.


81. Godkendelse af politisk mødekalender 2024

Resume

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til Mødeplan 2024, gældende for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som skal godkendes politisk.

Mødeplanen behandles først i fagudvalgene, derefter i Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at være endeligt godkendt i juni.

Administrationen anbefaler, at Socialudvalget som udgangspunkt holder møde på mandage kl. 16.00 - 18.45 i Søndergade 12, Haslev.


Sagsfremstilling

Afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover tre uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.


Som udgangspunkt anbefaler administrationen følgende overordnede mødestruktur, og at møderne holdes i Søndergade 12, Haslev:

 • Socialudvalget: Mandage kl. 16.00 -18.45
 • Beskæftigelse & Integrationsudvalget: Mandage kl. 19.15 - 22.00
 • Teknik & Miljøudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
 • Plan & Kulturudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
 • Senior & Sundhedsudvalget: Onsdage kl. 16.00 - 19.00
 • Børn & Læringsudvalget: Torsdage kl. 16.30 - 19.30
 • Økonomiudvalget: Kl. 16.00 - 19.00 i ugen efter fagudvalgsmøderne
 • Byrådet: Kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgets møde


Hen over året kan eksterne begivenheder konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. Kommunernes Landsforenings ( KL) arrangementer og helligdage.


Det kan håndteres på to måder. Enten ved at skubbe hele mødeblokken, som det skete i årskalenderen 2023. Eller ved at kun det/de konkret berørte møder rykkes til nærmeste ledige mødedag. Denne model er valgt i forslaget for Mødeplan 2024, med henblik på at forstyrre den øvrige mødestruktur mindst muligt.


Konkret betyder det således kun fire afvigelser i 2024:

 • April (uge 14/15) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 1. april til den 8. april
 • Maj (uge 18/19) Børn & Læringsudvalget rykkes fra den 9. maj til den 2. maj
 • Juni (uge 23/24) Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra den 5. juni til den 10. juni
 • September (uge 39/40) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 23. september til den 30. september.


Der er dage, hvor to udvalg afvikler møder op ad hinanden. Af hensyn til de, som deltager begge steder, er der i Mødeplan 2024 indarbejdet tid til spisning, klargøring og eventuel transport mellem møderne. Derfor slutter første møde kl. 18.45 og næste møde begynder kl. 19.15.


I mødeplanen anbefaler administrationen, at Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalgets holder møde på tirsdage. Da de to udvalg ikke kan holde møde samtidig, indstiller administrationen, at udvalgene skiftes til at holde møde henholdsvis kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00.


Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse af byrådet. Efterfølgende fravigelse af den besluttede mødeplan kræver enighed.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Socialudvalget godkender Mødeplan 2024.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.


82. Meddelelser

Resume

Meddelelse om Arbejdstilsynets påbud på Værestedet Frederiksgade

Administrationen redegør for Arbejdstilsynets påbud på Værestedet Frederiksgade på baggrund af tilsynets foreløbige rapport.


Meddelelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på P86

Administrationen orienterede om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg på P86.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning


Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.

83. (Lukket)
84. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 6. juni 2023

Resume

Socialudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Fraværende: Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.