Socialudvalget - 09-01-2023

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 9 januar, 2023 - 16:00
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

2. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde 2023

Resume

Socialudvalget skal godkende 12 kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde. Kvalitetsstandarderne er samlet i ét katalog, og de er revideret som led i et udviklingsforløb med Taskforce-Handicap med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Revideringen har ikke givet anledning til ændring i serviceniveauet for udmøntning af ydelserne. Det samlede katalog er vedhæftet som bilag 1.


Kvalitetsstandarderne har været i høring i Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvarene og administrationens bemærkninger er vedhæftet som bilag 2.


Sagsfremstilling

Socialudvalget skal godkende reviderede kvalitetsstandarder vedrørende:


 • Socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85 - senest godkendt den 7. juni 2022.
 • Borgerstyret personlig assistance jf. servicelovens § 96 – senest godkendt den 24. juni 2019
 • Ledsagelse jf. servicelovens § 97 – senest godkendt den 24. juni 2019.
 • Særlig kontaktperson for døvblinde jf. servicelovens § 98 – senest godkendt den 19. september 2017.
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter jf. servicelovens § 102 – senest godkendt den 11. januar 2021.
 • Beskyttet beskæftigelse jf. servicelovens § 103 – senest godkendt den 27. august 2018.
 • Aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 104 – senest godkendt den 26. oktober 2020.
 • Længerevarende botilbud jf. almenboliglovens § 105 – senest godkendt den 27. august 2018.
 • Midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107 – senest godkendt den 29. november 2017.
 • Længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108 – senest godkendt den 22. januar 2018.
 • Ophold på kvindekrisecenter jf. servicelovens § 109 – senest godkendt den 22. oktober 2019.
 • Midlertidigt ophold på herberg og forsorgshjem til personer med særlige sociale problemer jf. servicelovens § 110 – senest godkendt den 20. januar 2020.


Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer beslutte at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Kvalitetsstandarderne beskriver, hvilken service borgerne kan forvente på et givent område.


Kvalitetsstandarderne beskriver, at der efter lovgivningen for nogle ydelser er frit valg for borgeren og andre ikke. I de tilfælde hvor borgerne har frit valg, såsom længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, overholder Faxe Kommune denne forpligtigelse.


Serviceniveauet fortsætter uændret

Der er ikke sket ændringer i serviceniveauet for udmøntning af ydelserne i forbindelse med at kvalitetsstandarderne er revideret. Ændringerne er primært af redaktionel karakter i forbindelse med, at de er overført og uddybbet i en ny skabelon.


Socialudvalget godkendte på møde den 7. juni 2022 skabelonen, som de reviderede kvalitetsstandarderne er udfærdiget i.

Skabelonen adskiller sig fra den tidligere skabelon ved at være opdelt i to dele:


 • Første del henvender sig til borgerne og deres pårørende, der ønsker vejledning og beskriver ydelsen, hvem der er i målgruppe for ydelsen, hvordan borgeren ansøger om ydelsen og lignende.
 • Anden del henvender sig til myndighedssagsbehandlerne eller andre fagpersoner, hvor kvalitetsstandarderne som ramme for ydelsen og sagsbehandlingsprocessen uddybes fagligt.
 • Anden del indeholder samtidig et tydeligt udgangspunkt for serviceniveauet ved bevilling af ydelser, der udføres af kommunens interne leverandører.


Der lægges op til at kvalitetsstandarderne revurderes én gang årligt i forbindelse med årsskiftet.


Ændringer på baggrund af høring

Det samlede katalog med kvalitetsstandarder har været i høring i Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet i perioden fra den 31. oktober 2022 til den 14. december 2022. Høringssvarene fremgår af bilag 2.


Høringen i Udsatterådet har givet anledning til følgende ændringer. For uddybning, se bilag 2:

 • Overskrifterne på de enkelte kvalitetsstandarder i kataloget samt indholdsfortegnelsen er tilføjet en paragrafhenvisning.
 • Kvalitetsstandarden for servicelovens § 109 om tilbud om krisecenter til kvinder er tilføjet en tekst omkring mænds muligheder for at søge om ophold på krisecenter.


Udsatterådets øvrige høringssvar har ikke givet anledning til ændringer, jf. administrationens bemærkninger i bilag 2.


Høringen i Handicaprådet har givet anledning til følgende ændringer. For uddybning, se bilag 2:

 • Overskrifterne på de enkelte kvalitetsstandarder i kataloget samt indholdsfortegnelsen er tilføjet en paragrafhenvisning.
 • Beskrivelsen af voksenudredningsmetoden (VUM) på side 3 er tilføjet et link, hvis der ønskes yderligere information om metoden. Figuren er taget ud.
 • Administrationen har imødekommet ændringsforslaget til side 3 i forhold til at udtage teksten at "yde hjælp til selvhjælp".
 • "Støtte" erstattes med "indsats" på side 3 under overskriften "formålet med indsatsen", samt i kvalitetsstandarderne, hvor denne passage fremgår.
 • Begreberne recovery, rehabilitering og habilitering er udtaget af forordet.
 • I kvalitetsstandardernes del 1 er der under punktet - "sådan ansøger du" tilføjet et link til borger.dk med vejledning om at borgerne også kan søge elektronisk.
 • Der er i forordet under "klagevejledning" tilføjet vejledning til at klage elektronisk med link til borger.dk.
 • Paragraffen i overskriften på side 24 er rettet.
 • Kvalitetsstandarden for servicelovens § 97 er i anden del på side 39 tilføjet en tekst vedrørende at ledsagelse ligger uden for den pædagogiske støtte, som borgere modtager på bosteder. Der er ligeledes i første og anden del tilføjet mulighed for visitation til klippekortsordning for borgere over 67 år, der er hjemmehjælpsmodtagere og som ikke er i målgruppen for § 97.
 • Kvalitetsstandarden for servicelovens § 109 om tilbud om krisecenter til kvinder er tilføjet en tekst omkring mænds muligheder for at søge om ophold på krisecenter.


Handicaprådets øvrige bemærkninger har ikke givet anledning til ændring i kvalitetsstandarderne, men er taget til efterretning. Administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag 2.


Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarderne.


Kirsten Yvonne Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekevenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at samlet katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde godkendes.

Beslutning

Godkendt med følgende tilføjelser:

 • Det er vigtigt i god tid at informere alle borgere om retten til bisidder eller partsrepræsentant, og forskellen mellem disse.
 • Kvalitetsstandard vedrørende § 109 konsekvensrettes ift. at tydeliggøre, at det omfatter både psykisk og fysisk vold for både kvinder og mænd.
 • Udvalget henvender sig til KL ift. at § 109 opleves som værende utidssvarende i forhold til køn.


Fraværende: Ingen.


3. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem

Resume

Udvalget skal godkende den reviderede samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem. Samarbejdsaftalen er revideret i samarbejde med Danhostel Faxe Vandrerhjem, da den nuværende samarbejdsaftale er fra 2014, og Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) ikke længere indgår i samarbejdsaftalen på grund af den igangværende afdækning af muligheden for at FSU bliver selvejende.

Samarbejdsaftalen er en gensidig hensigtserklæring, om et formaliseret og forpligtende samarbejde om levering af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.


Sagsfremstilling

Denne sag forelægges udvalget til godkendelse af den reviderede samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem.


Samarbejdsaftalen er revideret i samarbejde med Danhostel Faxe Vandrerhjem. Aftalen er en gensidig hensigtserklæring om et formaliseret og forpligtende samarbejde om levering af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.


Faxe Kommune benytter Danhostel Faxe Vandrerhjem som leverandør af beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud, hvor der vurderes at være et match mellem borgerens funktionsniveau og behov, samt arbejdsopgaver og aktiviteter på Danhostel Faxe Vandrerhjem, og i de tilfælde hvor borgeren selv ønsker et tilbud på Danhostel Faxe Vandrerhjem.


Samarbejdsaftalen regulerer det overordnede samarbejde mellem Faxe Kommune og Danhostel Faxe Vandrerhjem. Herunder takster for ydelserne, kørselsgodtgørelse, arbejdsdusør, tilsyn fra Socialtilsynet og krav til opfølgning og dokumentation. Se endvidere den reviderede samarbejdsaftale bilag 1.


Ændring fra tidligere samarbejdsaftale

En væsentlig ændring i den reviderede samarbejdsaftale er, at den ikke længere danner ramme for en netværksorganisation mellem Danhostel Faxe Vandrerhjem og Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU).

Faxe Kommune og FSU er igang med en afdækning af mulighederne for, at FSU bliver selvejende. Derfor indgår FSU ikke i samarbejdsaftalen.

Se endvidere nuværende samarbejdsaftale bilag 2.


Kirsten Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


4. Orientering om hjemløshed i Faxe kommune

Resume

Ifølge den landsdækkende kortlægning af hjemløshed i Danmark for 2022 er antallet af hjemløse i Faxe Kommune steget gennem de seneste år, uden det dog har medført, at kommunen har en egentlig hjemløseproblematik. Fra Faxe Kommunes side er der, på forskellig vis, fokus på at hjælpe de borgere, som er i risiko for at blive hjemløse, og de som allerede er havnet i hjemløshed.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges efter ønske fra formanden på baggrund af et spørgsmål rejst under Byrådets spørgetid på det seneste byrådsmøde.


Det er svært at afdække, hvor mange hjemløse en kommune har. Det skyldes, at de data, vi kan trække via borgerservice om borgere med ukendt adresse og borgere uden fast bopæl, ikke fortæller uddybende om borgernes livssituation. Det bliver yderligere kompliceret af, at det i daglig tale ikke er entydigt, hvornår man er hjemløs. Fx findes der mennesker, som har et hjem og dermed en fast adresse, men som samtidig overnatter på gaden (de såkaldte gadesovere) og der findes mennesker, som ikke mangler et sted at være, selvom de ikke har en bolig og dermed ikke er registreret med en fast adresse.


Kortlægning af hjemløshed i Danmark sker derfor ved, at Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, hvert andet år gennemfører en landsdækkende hjemløsetælling (med undtagelse af 2021, som blev udsat til 2022 pga. covid-19-situationen). Den seneste kortlægning blev offentliggjort i september 2022. Kortlægningen ”Hjemløshed i Danmark 2022” er vedlagt som bilag 1.


Om kortlægningen
Kortlægningen af hjemløshed for 2022 blev gennemført ved en landsdækkende hjemløsetælling i uge 6. Tællingen er gennemført ved, at de sociale tilbud og myndigheder, der forventes at have kontakt med eller kendskab til hjemløse borgere, har udfyldt et spørgeskema for hver af disse hjemløse borgere i kortlægningens tælleuge.


Kortlægningen inddeler de optalte borgere efter deres hjemløshedssituation dvs. ift. deres konkrete boligsituation eller hvor de opholder sig fordelt på følgende kategorier: gaden, natvarmestue, herberg, hotel, familie/venner, udslusningsbolig, kriminalforsorgen, hospital samt andet og uoplyst. For en uddybning henvises til kortlægningens kap. 12. Det er vigtigt at bemærke, at en stor del af de hjemløse befinder sig udenfor deres hjemkommune.


Om resultaterne på landsplan
Kortlægningen viser, at der siden 2019 er sket et fald i antallet af hjemløse på landsplan samt, at ikke alle hjemløse befinder sig i deres hjemkommune.


Kortlægningen viser videre, at mere end halvdelen af alle borgere i hjemløshed lider af en eller anden form for psykisk sygdom, ligesom den også viser, at flertallet er afhængige af mindst én type rusmiddel. Videre viser den, at 8 % af borgerne i hjemløshed har en lønindkomst. For herbergsbrugere er dette tal 10 % og for sofasovere (hjemløse, der bor hos familie eller venner) er det 5 %, der har en lønindkomst. Den største indkomstgruppe udgøres af kontanthjælpsmodtagerne, der samlet udgør 59 % af dem, der er registreret i en hjemløshedssituation. Denne andel er højest blandt sofasoverne, hvor 71 % er på kontanthjælp, hvilket også afspejler, at der er en relativt høj andel unge blandt sofasoverne. Disse tal er ikke opgjort specifikt for Faxe Kommune, men administrationen formoder, at kommunens hjemløse afspejler de hjemløse på landsplan.


Om resultaterne for Faxe Kommune
Kortlægningen viser, at der er sket et fald hjemløsheden på landsplan sammenlignet med 2019, mens den for Faxe Kommune viser, at der er sket en stigning i antallet af registrerede hjemløse sammenlignet med 2019. Forholdsmæssigt er der dog stadig færre hjemløse i Faxe Kommune end gennemsnittet for de øvrige kommuner i Regions Sjælland. Baseret på de seneste tre kortlægninger af hjemløsheden ser udviklingen i antallet af borgere i hjemløshed med Faxe som hjemkommune ud som følger (kortlægningerne fra 2017 og 2019 findes på VIVE's hjemmeside):


Hjemløsesituation

2017

2019

2022

Gaden

2

1

3

Natvarmestue

0

0

0

Herberg

6

7

8

Hotel

0

1

1

Familie/venner

3

0

6

Udslusningsbolig

0

0

0

Kriminalforsorgen

0

0

0

Hospital

0

0

1

Andet og uoplyst

2

1

2

I alt

13

10

21

Hjemløse pr. 1.000 indbyggere i Faxe Kommune

0,4

0,3

0,6

Hjemløse pr. 1.000 indbyggere i Region Sjælland

1,0

1,1

0,9


Som det fremgår af kortlægningen fra 2022 (bl.a. afsnit 3.4.2), er den forbundet med en vis usikkerhed, hvilket også vil gælde for de tidligere års kortlægninger. Der kan fx være tilfældige udsving i, hvor stort et antal personer der befinder sig i hjemløshed i kortlægningsugen. Der kan være forskelle i kvaliteten af indberetningerne, når tal fra de enkelte kortlægninger sammenlignes, fx i forhold til, om alle relevante enheder i kommunerne har deltaget.


Disse usikkerheder ændrer imidlertid ikke på, at der over årene fra 2017 til 2022 er sket en stigning i antallet af registrerede hjemløse med Faxe som hjemkommune (dog med et fald fra 2017 til 2019).


Da de forskellige års kortlægninger er øjebliksbilleder forbundet med en vis usikkerhed, undersøgte administrationen op mod jul 2022 status for gadesovere. Resultatet viste, at hverken kommunens egen socialkonsulent eller de tre væresteder havde kendskab til gadesovere i kommunen, som ikke havde noget sted at være julen over.


Hvad der ikke fremgår af kortlægningen er, at der yderligere er en række borgere med ukendt adresse, men hvor senest kendte adresse er i Faxe Kommune, uden disse borgere er registreret som hjemløse, samt en række borgere uden fast bopæl, som heller ikke er registreret som hjemløse.


Kommunen er i kontakt med nogle af disse borgere, og nogle af dem ønsker af forskellige årsager ikke kommunens hjælp. Det er administrationens antagelse, at nogle af disse borgere er en del af de subkulturer, som findes i de større byer som København, Aarhus og Odense, og føler sig trygge heri og derfor har svært ved at se, at de ikke vil blive isolerede og ensomme, hvis de skal bosætte sig i en lejlighed.


Nogle borgere uden registreret adresse ønsker af forskellige grunde ikke at oplyse deres adresse til det offentlige. Det er administrationens antagelse, at nogle af disse borgere opholder sig hos mennesker, der ikke ønsker, at de får folkeregisteradresse på deres bopæl. Andre igen opholder sig på natcaféer, der ikke registrerer de besøgendes adresser, eller sidder i fængsel.


Herudover har andre borgere brug for en billig bolig, hvilket kan være svært at finde, idet antallet af billige boliger er meget begrænset i Faxe Kommune - ligesom i resten af landet.


Tilbud til hjemløse og kommunens arbejde med at bringe borgere ud af hjemløshed

Problematikkerne og konsekvenserne for de enkelte borgere, som er udsat for hjemløshed, er imidlertid væsentlige og til tider meget omfattende, idet hjemløshed ofte også er forbundet med en eller flere udsathedsproblematikker. Af den grund er hjemløshed også et fast punkt til drøftelse på kommunens PSP-møder (PSP er et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri). Konklusionen på disse drøftelser har indtil videre været, at hjemløshed i Faxe Kommune ikke er et betydeligt problem.


Når administrationen møder en borger, der befinder sig i en aktuel hjemløshedsproblematik, foretages en konkret individuel vurdering af borgerens kompetencer og behov. Herunder vurderes det, om borgeren falder indenfor målgruppen til et midlertidigt husly, et herberg eller forsorgshjem eller til et midlertidigt botilbud (hhv. efter servicelovens § 80, § 110 eller § 107).


Målgruppen for midlertidigt husly (servicelovens § 80) er borgere over 18 år eller familier, som er i akut bolignød uden mulighed for eller midler til at skaffe indkvartering, midlertidigt eller varigt i den akutte situation.


I de tilfælde, hvor familier med børn under 18 år er omfattet af målgruppen, indledes samtidig et samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier.


Målgruppen for herberg og forsorgshjem mv. (servicelovens § 110) er borgere over 18 år med lovligt ophold i Danmark og særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller kan opholde sig i egen bolig (funktionel hjemløs), og som har behov for et botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.


Optagelse i boformer efter § 110 kan ske ved borgerens egen henvendelse til herberget/forsorgshjemmet eller ved henvisning fra en offentlig myndighed. Det er herberget/forsorgshjemmet, der træffer beslutning om optagelse og udskrivning.


Herudover kan der i tilknytning til et § 110-tilbud være etableret en natcafé. Natcaféer er åbne tilbud uden visitation og registrering.


Målgruppe for midlertidigt botilbud (servicelovens § 107) er borgere over 18 år, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Borgere som i en periode har behov for en så omfattende indsats til almindelige daglige funktioner, at denne ikke kan ydes i borgerens egen bolig. Midlertidigt botilbud er således kun relevante for borgere, der udover hjemløshed har betydelige andre problemer.


Uanset hvilken målgruppe borgerne tilhører, fokuserer administrationen på at være i tæt dialog med borgerne. Administrationen oplever dog, som nævnt tidligere, at det kan være svært at finde boliger, som er billig nok til, at borgerne har råd til at bo der. Administrationen taler derfor med borgerne om, hvor vigtigt det er, at borgerne søger efter bolig flere forskellige steder. Den tætte dialog med de borgere, som opholder sig på herberg og natcaféer kan være udfordret af, at administrationen har svært ved at lokalisere borgerne, samt i nogle tilfælde af, at borgene ikke møder op til de aftalte møder.


Der er en tendens til, at de bedste resultater med at bringe borgere ud af hjemløshed opnås ved at benytte tilbud efter servicelovens § 80. Administrationen tilstræber derfor, at det er disse tilbud, som bringes i spil. Da målgruppen er borgere uden behov for socialpædagogisk støtte, kan denne type tilbud ikke anvendes til de hjemløse med tunge problematikker. I de tilfælde, hvor borger kun har et mindre behov for socialpædagogisk hjælp samarbejder administrationen med nogle campingpladser, hvor borger kan opholde sig midlertidigt samtidig med at borger modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.


Kirsten Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under behandling af dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


5. Orientering om udmøntning af Handicappolitikken - deltagelse og tilgængelighed for borgere med handicap

Resume

Center for Social, Sundhed & Pleje orienterer med denne sag om arbejdet med udmøntning af Handicappolitikkens tema, "Deltagelse og tilgængelighed" for borgere med handicap i Faxe Kommune.  

Sagsfremstilling

Socialudvalgte godkendte på mødet den 9. maj 2022 "Handicappolitik 2020" til fortsættelse i sin nuværende form med enkelte redaktionelle rettelser. Politikkens temaer blev vurderet til fortsat at være aktuelle og det blev besluttet at arbejde videre med dem. Det blev desuden besluttet at fokusere arbejdet ved at udarbejde handleplaner for èt til to temaer om året.


Den 15. august 2022 besluttede Socialudvalget, at temaet, som skal have særligt fokus i 2022-2023, er ”Deltagelse og tilgængelighed”.


Status
Administrationen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som deler viden om og inspiration til at arbejde for at øge deltagelse og tilgængelighed for borgere med handicap i Faxe Kommune. Arbejdsgruppen er blevet ambassadører og skal tænke handicapvinklen med ind alle steder i organisationen.


Af bilag 1: "Deltagelse og tilgængelighed – Handleplan 2022" fremgår det, hvad der arbejdes med. En stor del af det arbejde, der udføres på tværs i organisationen er lovbestemt. De tiltag, der fremgår af handleplanen, er derfor tiltag ud over det, vi skal og allerede gør.


Ud over de tiltag der fremhæves i handleplanen, skal det nævnes, at der er en ny hovedlov på vej, som giver mulighed for mere sammenhængende hjælp til udsatte mennesker. Det forventes at loven træder i kraft i 2025.


Ved om- og nybyggeri samt indkøb anbefales det, at der fra start tænkes i integreret design. Det vil sige løsninger, hvor hensynet til borgere med handicap ikke skiller sig ud, men integreres i èn løsning for alle. Et eksempel kunne være en skranke, hvor niveauforskel er integreret i designet, så der er tilgængelighed for kørestolsbrugere og gående.


Handicaprådet og Seniorrådet er inddraget i den politiske proces omkring arbejdet med handleplanerne. I den forbindelse har Handicaprådet inviteret den tværgående arbejdsgruppe med på studietur til Handicaporganisationernes Hus den 23. januar 2023. På studieturen vil der være inspirations oplæg om tilgængelighed og drøftelse af, hvordan man kan arbejde for øget deltagelse og tilgængelighed for borgere med handicap. Pointer fra disse drøftelser vil indgå i arbejdsgruppens videre arbejde i foråret 2023.


Det videre arbejde
Handicaprådet og Seniorrådet får en status, og arbejder videre med handleplaner for deltagelse og tilgængelighed i første halvår 2023, samt drøfter indstilling af tema for det kommende år.


Socialudvalget beslutter tema for det kommende år på det vførste møde efter sommerferien.


 • Januar
  Handicaprådet og arbejdsgruppen tager på studietur til Handicaporganisationernes Hus, med inspirationsoplæg om tilgængelighed
 • Februar
  Seniorrådet/Handicaprådet orienteres om arbejdet med handleplaner for deltagelse og tilgængelighed
 • 2. kvartal
  Handicaprådet/Seniorrådet drøfter indstilling af tema for 2023-2024
 • August
  Socialudvalget beslutter tema for 2023-2024


Anne Marie Kragholm Skovsgaard, udviklingskonsulent deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Pkt. 5 Seniorrådet sig OK til proces - og tidslinje.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

6. Godkendelse af redigeret Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 efter høring

Resume

Forslag til kommunens Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 har været i 10 ugers høring til og med den 9. december 2022. Med denne sag kommer politikken til udvalgets godkendelse med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 31. januar 2023. I vedlagte forslag til endelig udgave er politikkens mål justeret i overensstemmelse med Sundhedspolitikkens reviderede mål, ligesom de 22 indkomne høringssvar er indarbejdet.

 

Sagsfremstilling

Processen med udarbejdelse af den nye alkohol og rusmiddelpolitik følger den reviderede procesplanen (bilag 1), som udvalget godkendte sammen med høringsmaterialet til den nye politik den 29. september 2022. Høringsforslaget har derefter været i 10 ugers høring til og med den 9. december. Der er indkommet 22 høringssvar, som er samlet og vedlagt i deres fulde, uredigerede ordlyd som bilag 2.


Høringssvar

Generelt bakker høringsvarerne op om indholdet i høringsforslaget til den nye alkohol og rusmiddelpolitik.


To høringssvar har forslag til konkrete ændringsforslag i selve politikken:

Forslag 1: Grafen, øverst side 5 i politikken, ændres så den svarer til læseretningen og starter med årstallet 2010. (Høringssvar nr. 13).

Dette er imødekommet.

Forslag 2: Punkterne vedrørende Skole, Social og Politisamabrejdet (SSP) i politikkens mål udgår. (Høringssvar nr. 10).

Dette er ligeledes imødekommet, idet målene i alkohol og rusmiddelpolitikken, efter opdrag, følger Sundhedspolitikkens mål, kapitel 3 om alkohol og stoffer.

Sundhedspolitikkens mål er blevet redigeret og godkendt politisk i Senior & Sundhedsudvalget den 7. december 2022, hvor formuleringer om SSP er taget ud.


Fire høringssvar stiller spørgsmål om, hvorvidt der er indtænkt ressourcetræk for medarbejdere i handleplansarbejdet. (Høringssvar nr. 11, 13, 15, 19).


Herudover går fire handleplansrettede kommentarer igen i flere høringssvar. Disse er opstillet i punkt 1 til 5 nedenfor og vil blive medtaget i det kommende handleplansarbejde.


1. Otte høringssvar ønsker undervisning, sparring og redskaber til medarbejdere om samtalen om alkohol og rusmidler med borgere.

(Høringssvar nr. 4, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20).


2. Fire høringssvar ønsker inddragelse/dialog om alkohol og stoffrie fællesskaber samt støtte til udarbejdelse af politikker.

(Høringssvar nr. 6, 13, 16, 18).


3. To høringssvar ønsker fokus på unges selvmedicinering og efterbehandling samt samarbejde med psykiatrien.

(Høringssvar nr. 3, 5).


4. To høringssvar ønsker, øget fokus på unges brug af rusmidler.

Det videre arbejde med Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027
Efter politikkens godkendelse vil der, over de kommende år, blive udarbejdet og implementeret konkrete indsatser fordelt over de 15 indsatsområder.

Socialudvalget vil efter politikkens endelige godkendelse få forelagt en sag med forslag til handleplan med de indsatser, der prioriteres i første omgang. På RUS-temamødet, der afholdes én gang årligt, vil RUS-koordinationsgruppen få forelagt en status på arbejdet, som også vil kunne koordineres og justeres yderligere.

Såfremt der er indsatser, der kræver ressourcetræk udover, hvad der kan rummes indenfor de nuværende medarbejderressourcer, vil det blive fremlagt som et budgetønske.


Louise Nordgaard, chefkonsulent deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 godkendes.


Beslutning

Anbefalet med følgende ændringer:

 • Pkt. 10 ændres, så der står, at "der sker en løbende dialog med udskænkningssteder om en ansvarlig servering med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger".
 • Afsnittet "Myter og fakta om unge og rusmidler" s. 10 flyttes op efter "Indledning".


Fraværende: Ingen.

7. Beslutning om at etablere fire pladser efter servicelovens § 108 længerevarende botilbud som satellit til Socialpædagogisk Center Øst

Resume

Socialudvalget skal godkende, at der etableres fire pladser efter servicelovens § 108 længerevarende botilbud. De fire pladser etableres som en satellitenhed til Socialpædagogisk Center Øst. Målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Sagen har været i høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges Socialudvalget med henblik på at godkende etablering af et specialiseret længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 med 4 pladser. Tilbudet er en udvidelse af tilbudsviften og bliver etableret som en satellit til
Socialpædagogisk Center i bygninger på Førslev Bygade 16a, 4690 Haslev, som er vurderet egnet til formålet.


Tilbuddet omfatter en målgruppe, som kræver en specialiseret indsats, som i dag ikke kan rummes inden for den eksisterende tilbudsvifte.


Formålet er at skabe et hjem for borgere, hvor de får en individuelt tilrettelagt indsats med afsæt i deres funktionsniveau, forudsætninger, ønsker og behov. Målet er at borgernes livskvalitet maximeres og at skabe en ramme for borgerne, som medvirker til at minimere problemskabende adfærd. Se endvidere bilag 1 "Ansøgning til Socialtilsynet" for yderligere beskrivelse af tilbuddet.


Baggrunden for udvidelsen er et behov for et specialiseret længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Et tilbud der kan rumme en målgruppe af borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder autisme, udviklingshæmning og problemskabende adfærd eksempelvis i form af udadreagerende, krænkende eller indadreagerende adfærd. Borgerne vil ofte være vurderet til at have et svært eller fuldstændigt problem. Det er borgere med et omfattende støttebehov, som har behov for en indsats med høj personalenormering.


Visitation Handicap & Psykiatri skal aktuelt finde plads til én borger, der er opsagt af sit eksterne tilbud. Borgeren matcher målgruppen, for det tilbud der ønskes etableret. Borgeren kan flytte ind, når tilbuddet står klar, forventeligt per 1. februar 2023. Der er yderligere 2-3 borgere som på sigt vurderes at kunne være i målgruppen for tilbuddet.


Der er lavet en konkret takstberegning for det nye tilbud, der er baseret på tilbuddets samlede forventede omkostninger i 2023, samt en gradvis opfyldning af tilbuddets 4 pladser i løbet af året. Den beregnede takst udgør 8.968 kr. pr. døgn i 2023.


Denne takst skal ses i forhold til, at der aktuelt betales op til ca. 17.000 kr. for sammenlignelige tilbud for målgruppen. Dertil kommer, at myndighedsbudgettet på det specialiserede voksenområde aktuelt betaler ca. 700.000 kr. om året i husleje og driftsudgifter til bygningen i Førslev, der står tom.


For at sikre botilbuddet bedst muligt mod underbelægning i længere tid ad gangen etableres det inden for rammeaftalen, så pladserne kan udbydes eksternt, hvis der skulle opstå ledig kapacitet.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at det er økonomisk bæredygtigt for Faxe Kommune at etablere det skitserede botilbud efter Servicelovens § 108.


Høring

Sagen har været i høring ved Handicaprådet fra den 6. december til den 14. december 2022. Høringssvaret er vedhæftet som bilag 2. Høringen har ikke givet anledning til ændringer.


Handicaprådet har til sagen bemærket, at målgruppen for tilbuddet er meget bred. Rådet bemærker, at der bør være opmærksomhed på at borgere, der har meget forskellige behov ikke nødvendigvis profiterer ved andres tilstedeværelse og reaktioner. Der bør derfor tages vidtgående hensyn i indretning og bemanding, således at man ikke forværrer borgernes helbred/handicap.


Administrationen er opmærksom på den udfordring, som Handicaprådet nævner og har en stor opmærksomhed på både indretning og hverdagen på stedet, så alle borgere kan profitere af tilbuddet.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkning:

Pkt. 7 Seniorrådet finder, at det er i den tunge ende af anbringelsesskalalen, og bakker op om Handicaprådets bemærkninger om vigtigheden af reelt, fagligt, kompetent personale i forhold til målgruppen.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at det godkendes at udvide Socialpædagogisk Center Øst med fire pladser efter servicelovens § 108 længerevarende botilbud.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker en opfølgende sag i maj 2023 for at følge udviklingen i tilbuddet.


Fraværende: Ingen.

8. Orientering om processen vedrørende selvejekonstruktion for Faxe Sociale Udviklingscenter

Resume

Administrationen har siden 2020 været i gang med afsøge potentialer, juridiske aspekter og kommunale forpligtelser forbundet med den kommunale enhed Faxe Sociale Udviklingscenters (FSU) eventuelle overgang til selveje. Da det er en omfattende proces at udskille en kommunal enhed i en selvejekonstruktion, kan den tidligst forventes at være på plads til årsskiftet 2024.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterede kort, den 7. november 2022 under meddelelser, om status på selvejeprocessen vedrørende Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Denne sag følger op på orienteringen med et kort overblik over den tidligere og igangværende proces samt, hvad det videre arbejde har fokus på.


Det daværende Socialudvalg afholdte tilbage i efteråret 2018 en visionsdag, hvor udvalget, som følge af præsentation fra bl.a. FSU, ønskede en yderligere afsøgning af potentialerne ved selvejekonstruktioner og anvendelse af højskoletanken for dele af kommunens tilbud på socialområdet, herunder FSU. Den 20. januar 2020 blev udvalget orienteret om, at undersøgelserne var iværksat, og den 10. maj 2021 godkendte udvalget, at administrationen udarbejder forslag til, hvordan FSU kan blive udskilt som en selvejende institution.


Administrationen har siden da, primært ved FSU, været i gang med at afsøge potentialer for selvejekonstruktioner for FSU. Herunder har mulighederne for et 5-årigt pilotprojekt været undersøgt samt mulighederne for selveje i samarbejde med Faxe Vandrehjem og/eller AOF Øst. Konklusionen på disse undersøgelser er, at der af forskellige årsager ikke vil blive arbejdet videre med nogle af dem.


Herudover er de forskellige juridiske aspekter, som udskillelse af FSU vil være underlagt, samt de kommunale forpligtelser under afdækning. Selvom denne afdækning har været i gang et stykke tid, venter der fortsat et omfattende arbejde forude, som vil kræve involvering af såvel interne som eksterne ressourcer. Til dette arbejde nedsætter administrationen en bredt sammensat projektgruppe, der skal klarlægge fordele og ulemper ved en hel eller delvis overgang til selveje for FSU.


Fokus for det videre arbejde er primært at sikre

 1. synergi til botilbud
 2. aktivitets- og samværstilbud indenfor kommunegrænsen
 3. hensynet til borgerne
 4. forsyningsforpligtelsen for Faxe Kommune
 5. den økonomiske ramme for Faxe Kommune


Som ovenstående illustrerer er det en omfattende proces at udskille en kommunal enhed i en selvejekonstruktion. Forventningen er derfor, at selvejekonstruktion for FSU tidligst vil kunne være på plads til årsskiftet 2024.


Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at afdække, hvilke økonomiske konsekvenser der vil være forbundet med, at FSU overgår til en selvejekonstruktion. Disse vil blive afdækket, når selvejekonstruktionen er mere konkret.


Troels Permin chef for Handicap og Psykiatri deltager under behandling af dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker en ny sag med henblik på at beslutte, hvorvidt processen skal fortsætte.


Fraværende: Ingen.

9. Orientering om sikring af borgerforløb med sektorovergange

Resume

Socialudvalget orienteres om Center for Social, Sundhed & Plejes indsatser for at sikre kvaliteten af forløb med overgang fra det regionale sundhedsvæsen, såvel somatik (fysiske lidelser) som psykiatri, til kommunale botilbud samt ved overgang fra sundhedsvæsenet til egen bolig.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer i denne sag, om hvordan Center for Social, Sundhed & Pleje arbejder for at sikre en god overgang mellem det regionale sundhedsvæsen og kommunen.

Generelt er der få indlæggelser af kommunens borgere, som er i botilbud. De forløb der er, kan både være med indlæggelse i psykiatrien eller på en somatisk afdeling eller en kombination af begge. Det er særligt i de meget komplekse forløb, hvor en borger både har en psykiatrisk diagnose og somatisk sygdom, at sektorovergangene volder flest problemer.

Det er særligt kommunikationen, som opleves mangelfuld og bidrager til øget utryghed i borgerforløbene. Det kan f.eks. være, hvis en borger har udskrevet sig selv, eller er gået fra en afdeling, hvor botilbuddet ikke altid får besked om det. Botilbuddene oplever, at de ofte skal være opsøgende for at få information.


For at sikre den gode overgang mellem sektorerne, er der flere indsatser:


 • Kontaktpersonordningen
 • Tværsektorielle møder
 • Ambulant behandling i distriktspsykiatrien
 • Tæt samarbejde mellem sektorer
 • Indsatser for borgere med dobbeltdiagnoser
 • Socialpædagogisk støtte
 • Udskrivningsmentorer
 • Aftale om hjælp og ledsagelse af borgere med særlige behov i Region Sjælland


Oversigt og uddybning af indsatsområder fremgår af bilag 1.

Region Sjællands aftale vedrørende hjælp og ledsagelse af syge er vedlagt som bilag 2.

Troels Permin chef for Psykiatri & Handicap deltager på dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


10. Orientering om anmeldt tilsyn på Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade i Haslev

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg hos Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade i Haslev den 2. og 3. august 2022.

Værestederne har tidligere været organiseret under Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU), men overgik fra 1. januar 2022 til Banebryderne. Det er første tilsynsbesøg under denne organisering.

Det er socialtilsynets vurdering, at Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade i høj grad leverer en indsats, der er i overensstemmelse med lov om social service og Faxe Kommunes kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Sagsfremstilling

Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade er kommunale uvisiterede væresteder for socialt udsatte voksne fra 18 år, i henholdsvis Faxe og Haslev. Målgruppen er udsatte borgere i bred forstand. Det kan være borgere med indadreagerende adfærd, omsorgssvigt, stofmisbrug, andet socialt problem, ikke personfarlig kriminalitet, hjemløshed og/eller alkoholmisbrug.


Faxe Kommune har tilsynsforpligtelsen med aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven § 104, beliggende indenfor kommunegrænsen. Der skal føres tilsyn én gang om året, tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst.


Socialtilsynet vurderer tilbuddene ud fra temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud/væresteder; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer; Fysiske rammer.


Vurdering
Socialtilsynet vurderer at:

 • Brugerne trives i værestederne, oplever stor rummelighed og indgår i et fællesskab, hvor både andre brugere og medarbejdere er med til at skabe et indhold i deres hverdag. Det er med til at forebygge ensomhed og isolation og bidrager til den enkelte brugers personlige udvikling.
 • Samarbejdet mellem de to væresteder er styrket gennem årene, så fundamentet for mere brugerstyrede væresteder er skabt.
 • Mulighed for rådgivning og vejledning er med til at løse den enkelte borgers udfordringer i kontakten med det offentlige system. Borgerne kan have vanskeligt ved selv at håndtere disse udfordringer.
 • Der er større fokus på frivillighed og samarbejde med bl.a. foreningslivet, samarbejdet med mentorerne, undervisning i værestederne og udvikling af værestederne som medborgerhuse med brugerstyrede tiltag.
 • Medarbejdergruppen fremstår sårbar på grund af et højt sygefravær.
 • Medarbejderne har relevant uddannelse og erfaring med udsatte borgere. Relationsarbejdet og den anerkendende tilgang er gennemgående i deres arbejde.
 • Det fælles faglige fundament bør afklares og styrkes.


Opfølgning på tilsyn
Værestedet 76F i Faxe og Værestedet Frederiksgade har fået otte anbefalinger indenfor temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud/væresteder; Organisation og ledelse; Kompetencer. Derudover påpeger tilsynet behov for opdatering af oplysninger på Faxe Kommunes hjemmeside og Tilbudsportalen. Hjemmeside og Tilbudsportal er tilrettet efter tilsynets besøg.


Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 1 "Afrapportering af værestederne i Faxe Kommune - endelig rapport" samt oversigt over tiltag, der imødekommer anbefalingerne fra socialtilsynet, er vedlagt som bilag 2 "Opfølgning på anbefalinger 2022".


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


11. Orientering om anmeldt tilsyn på Faxe Sociale Udviklingscenter

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) den 6. september 2022. Der blev ført tilsyn med FSU's beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud.

Det er socialtilsynets vurdering, at FSU leverer en indsats, der er i overensstemmelse med lov om social service og med Faxe Kommunes kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) er en kommunal social virksomhed i Faxe Kommune, som tilbyder:

 1. Særlig tilrettelagt/beskyttet beskæftigelse for borgere, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet (jf. servicelovens §103)
 2. Aktivitets- og samværstilbud med henblik på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår (jf. servicelovens § 104)
 3. Midlertidige botilbud for borgere som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, til pleje eller behandling (jf. servicelovens § 107)
 4. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (jf. lov om uddannelse til unge med særlige behov)


Tilsyn med tilbud 1 og 2.

Faxe Kommune har tilsynsforpligtelsen med beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104, beliggende indenfor kommunegrænsen. Der skal føres tilsyn én gang om året og tilsynet udføres af Socialtilsyn Øst, denne gang ved anmeldt tilsyn den 6. september 2022.


Tilbuddene er for borgere over 18 år, der er 25 pladser indenfor beskyttet beskæftigelse (§ 103) og 58 pladser indenfor aktivitets- og samværstilbud (§ 104).


Socialtilsynet vurderer tilbuddene ud fra temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer; Fysiske rammer; Økonomi.


Tilbud 3 og 4 er begge tilbud på FSU, men indgår ikke i dette tilsyn.

Tidligere på året blev der ført tilsyn med FSUs midlertidige botilbud Faxe-Kollegiet. Der føres tilsyn med FSUs STU tilbud af Ungdommens uddannelsesvejledning under Ungevejen i Faxe Kommune.


Værestedet Frederiksgade og Værestedet 76F har tidligere været tilbud under FSU, men er fra 1. januar 2022 organisatorisk overgået til Banebryderne i Faxe Kommune. Der føres særskilt tilsyn med Værestederne under Banebryderne.


Vurdering
Socialtilsynet vurderer at:

 • FSU’s størrelse giver fleksibilitet til afprøvning af forskellige tilbud for borgerne. FSU understøtter borgerne i at få og udvikle sociale, faglige og personlige kompetencer via fællesskab og læring. Borgerne i FSU trives og er tilfredse med deres beskæftigelse og/eller aktiviteter. Der dannes betydningsfulde venskaber, og borgerne drager omsorg for hinanden.
 • FSU har en hensigtsmæssig organisering og ledelse, der sikrer den daglige drift og udvikling af tilbuddet. Der har været arbejdet med en afklaring af FSU som selvejende institution. Det kan tidligst blive en realitet fra 1. januar 2024. FSU har brug for at få en afklaring og stabilitet vedrørende tilbuddets fremtid, for også at kunne prioritere et større fokus på den daglige drift og faglighed i tilbuddet.
 • Medarbejderne har relevante uddannelser og kompetencer i forhold til tilbuddets indsatser og målgrupper, dog kan de fortsat tilegne sig en større viden om, og forankring af, oplyste faglige tilgange og metoder. Medarbejderne er fagligt reflekterende, har en stor viden om tilbud i FSU og om de enkelte borgere. Der er en god atmosfære i alle afdelinger, respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne, og borgerne inddrages i beslutninger ud fra den enkeltes formåen.
 • Flere medarbejdere oplever en presset normering, hvilket har betydning i hverdagen ved f.eks. sygdom.
 • FSU udarbejder skriftlig dokumentation, herunder indsatsplaner med mål og årlige statusbeskrivelser i samarbejde med alle borgerne.
 • FSU's omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand er både velegnede og hensigtsmæssige i forhold til målgrupperne, ligesom de understøtter indsatsernes formål og indhold. De fysiske rammer understøtter borgernes trivsel, udfoldelsesmuligheder og muligheder for at etablere og/eller opretholde et socialt netværk med ligestillede. De fysiske rammer fremstår generelt handicapvenlige.


Opfølgning på tilsyn
FSU har fået to nye anbefalinger indenfor temaet Sundhed og trivsel. Hertil påpeger tilsynet, at værestederne skal slettes under FSU på Tilbudsportalen. Tilbudsportalen er tilrettet efter tilsynets besøg. Tilsynet fastholder desuden fire anbefalinger fra sidste år indenfor temaerne: Målgruppe, metode og resultater; Organisation og ledelse; Kompetencer. De enkelte temaer og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten "Tilsynsrapportt FSU 2022", vedlagt som bilag 1. Oversigt over tiltag der imødekommer anbefalingerne fra socialtilsynet fremgår af bilag 2 "Opfølgning på anbefalinger fra Socialtilsyn Øst til FSU 2022" .


Troels Permin chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


12. Orientering om anmeldt tilsyn hos Mentorerne § 85

Resume

Socialtilsyn Øst har været på anmeldt tilsynsbesøg hos Mentorerne § 85 den 2. og 3. august 2022. Mentorerne/indsatsen efter § 85 i lov om social service er en del af Banebryderne.

Faxe Kommune har tilsynsforpligtigelsen for § 85 indsatsen, fra 2022 bliver tilsynet varetaget af Socialtilsyn Øst. Det er Socialtilsynets vurdering, at Mentorerne leverer en indsats, der er i overensstemmelse med Faxe Kommunes kvalitetsstand for § 85 i lov om social service.

Sagsfremstilling

Banebryderne etablerede sig med Mentorerne og Værestederne den 1. oktober 2021, den 1. november 2021 kom Krydsfeltet til. Den 1. januar 2022 blev Banebryderne adskilt fra FSU, som selvstændig administrativ og organisatorisk enhed i Faxe Kommune (dato i tilsynsrapporten stemmer ikke).


Mentorerne tilbyder socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Indsatsen er målrettet mennesker, som har omfattende sociale problematikker, der forhindrer eller begrænser deres muligheder for deltagelse i samfundet betydeligt, herunder deltagelse på arbejdsmarkedet. Afgørelse om støtte efter §85 træffes af Visitation Handicap & Psykiatri.
Målgruppen er borgere fra 18 år, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.


Socialtilsynet har vurderet tilbuddet ud fra temaerne: Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud/væresteder; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer; Fysiske rammer (ikke relevant).


Vurdering
Socialtilsynet vurderer at:

 • Der ved etablering af Banebryderne er skabt en organisering, som både kan bidrage med et større fokus og udvikling af de forskellige indsatser, men også et større samarbejde på tværs af indsatserne i Banebryderne.
 • Mentorerne har igennem længere tid været udfordret og presset i deres arbejde, men har nu fået igangsat en proces, som i højere grad kan bidrage til, at der skabes et fælles fagligt fundament. Det giver et større fokus på udvikling og evaluering af indsatserne, mere ensartethed vedrørende den skriftlige dokumentation, samt en højere grad af sparring og anvendelse af kompetencer i medarbejdergruppen.
 • Der er en mere hensigtsmæssig og realistisk sammenhæng mellem antal medarbejdere og borgere, som modtager § 85. Dog kan der være et behov for at foretage en nærmere forventningsafstemning og tolkning af kvalitetsstandardens ”pakker” vedrørende indsatsmål og støttekontaktpersonernes reelle tidsforbrug.
 • Der er overensstemmelse mellem den fremsendte strategi for Banebryderne, konkrete fokusområder for støttekontaktpersonerne, og oplysninger fra den daglige leder og medarbejdere. Medarbejderne fremstår også fagligt reflekterende, engagerede og med et fælles ønske om at udvikle på området.
 • Der bør være ledelsesmæssig opmærksomhed på at sikre, at elementer af strategien bliver implementeret. Det skal ske på en sådan måde, at medarbejderne oplever at de bliver inddraget i processen og prioritering heraf. Medarbejderne skal netop både kunne navigere i en ny organisering med en ny ledelsesstruktur og stil, med opdeling af teams, igangsatte og kommende udviklingstiltag samtidig med, at de skal varetage deres primære opgave, som er kontakten til borgerne.
 • De adspurgte borgere er tilfredse med den støtte og vejledning, de modtager. Og de oplever, at den støtte de modtager er med til at give dem en bedre hverdag.


Opfølgning på tilsyn
Mentorerne har fået 10 anbefalinger fra socialtilsynet indenfor temaerne: Målgruppe, metode og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og udvikling; Kompetencer. De enkelte temaer og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten, "Endelig tilsynsrapport §85" vedlagt som bilag 1.


Af bilag 2, "Opfølgning på anbefalinger - 2022" fremgår de iværksatte tiltag, der imødekommer anbefalingerne fra socialtilsynet. Der arbejdes i øjeblikket på et forslag om delvis omlægning af en del af den individuelle § 85-indsats til gruppeforløb. Omlægningen afhænger af, hvilke beslutninger udvalget træffer i den forbindelse. Der vil blive forelagt en sag om dette for udvalget på et kommende møde.


Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

13. Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde

Resume

Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om nøgletal for november 2022 for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed og Pleje. Administrationen giver samtidig en ajourført status for forventet regnskab 2022 samt et allerførste bud på budgetoverholdelsen i 2023 baseret på de nuværende kendte forudsætninger.

Sagsfremstilling

Aktivitetstallene præsenteres løbende. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for Socialudvalget løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering.


Med nøgletallene illustreres den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed og Pleje. Budget 2022 er i høj grad aktivitetsstyret, hvorfor nøgletallene netop er afgørende at følge løbende. Budgetforudsætningerne for budget 2022 udgør det aktivitetsmæssige fundament for budgetlægningen. Løbende opfølgning på nøgletallene illustrerer, hvordan den aktivitetsmæssige udvikling på området svarer til det budgetterede niveau. Endvidere vurderes, om aktiviteten vil få en betydning ind i budget 2023.


Aktiviteten i november 2022


I nedenstående tabel er angivet den samlede aktivitetsmæssige sum fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:

 • Budget 2022: Den aktivitetsmæssige andel, der udgør budgetgrundlaget for budget 2022
 • FR november 2022: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-november 2022 samt kendt disponeret aktivitet for resten af 2022 (prognose).


Paragraf / Område

Aktivitet (i helårspersoner)*

Budget 2022

FR november 2022

Botilbud

Længevarende botilbud (§108)

36

37

Midlertidige botilbud (§107)

75

78

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105

62

61

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

76

79

Beskyttet beskæftigelse (§103)

53

51

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (§ 95og §96)

9

9

Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)

80

80

Socialpædagogisk støtte §85

291

258

I alt Voksen Handicap

682

653


* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i helårspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned


Vedlagt i bilaget er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling inden for hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på data til og med november.


Botilbudsområdet samlet set er med realiserede foranstaltninger i januar til og med november 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 4 årsværk over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022. Denne stigning skyldes hovedsageligt tilgang af sager, hvor en ung overgår fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.


Alle tilgange på længerevarende og botilbudslignende botilbud forventes at have helårseffekt i budgetår 2023 og frem. Tilgange på midlertidigt botilbud forventes delvist at have helårseffekt i budgetår 2023. Borgere indskrevet på Kildebo forventes en varighed på 3 måneder.


I aktivitetstallene er medregnet alle kendte overgangssager fra det specialiserede børneområde. Alle omtalte ungesager forventes at have helårseffekt i 2023 og indgår i beregningen af aktivitetsregulering for området.


Dagtilbudsområdet samlet set er med realiserede foranstaltninger i januar til og med november 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 1 årsværk over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022.

Støttet i eget hjem er – samlet set - faldet markant i aktivitet. En andel af aktiviteten formodes at være overgået til Servicelovens §82 støtte. Administrationen arbejder på at få aktivitetsregistrering for §82 aktiviteten med i afrapporteringen omkring nøgletal. Det forventes indarbejdet fra 2023.


Vedlagt i bilaget er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på november data.


Forventet regnskab 2022


Siden fremlæggelse af FR september 2022 er niveauet for forventet regnskab status qou. For det samlede Socialudvalg viser FR således et merforbrug i spændet mellem 3 og 4 mio. kr.

Generelt har området over det seneste halve år været præget af stigende økonomiske udgifter på især Myndighedsområdet. De stigende økonomiske udgifter skyldes især to områder:


 • Aktivitetsstigning
 • De tilgange, der ses på området, er i de fleste tilfælde dyrere end de sager, der afgår fra området


Områdets stigende økonomiske aktivitetsudgifter modsvares dog af en samtidig stigning i forventet refusion, da aktivitetstilgange primært skyldes dyrere udgifter pr. foranstaltning eller en tilgang af borgere i dyre foranstaltninger. På myndighedsområdet alene forventes således fortsat et mindreforbrug i 2022.


Overholdelse af Budget 2023


Administrationen har foretaget en vurdering af budgetoverholdelsen i 2023 på baggrund af de nyeste aktivitetstal og priser. I skønnet indgår alle de kendte tilgange til næste år – ligesom tilgangene fra 2022 er omregnet til helårseffekt for 2023.


I forhold til budgetforudsætningerne 2023 skønnes det på dette tidlige tidspunkt, at det faktiske antal heltårspersoner i 2023 vil være lavere end budgetteret. På grund af bl.a. en række dyre ungesager, forventes udgiften på nuværende tidspunkt dog at svare til budgettet.


Vedlagte bilag indeholder også grafisk illustration af aktiviteten indenfor hvert paragrafområde i november måned sammenlignet med budgetteret aktivitetsniveau for 2023 og den helt aktuelle vurdering af aktiviteten i 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


14. Meddelelser

Resume

Meddelelse om flytning af to udvalgsmøder i 2023

Formanden vil forespørge udvalget om følgende møder kan flyttes.

Det drejer sig om mødet den 6. juni 2023 kl.16.00, det foreslås flyttet til onsdag den 7. juni 2023 kl. 19.00.

Mødet den 26. september 2023 kl. 16.00, det foreslås flyttet til onsdag den 27. september 2023 kl. 19.00.

Vi er orienteret om, at PKU vil afslutte deres møde kl. 19.00.


Meddelelse om administrativ skrivefejl i takster for P86

Der er sket en administrativ skrivefejl i bilaget til sagen om takster, som blev behandlet på mødet den 7. november 2022 pkt. 112.

Det fremgår fejlagtigt af bilaget, at taksten for det midlertidige botilbud P86 er: 1.425,- der skulle i stedet have stået: 1.572,-.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Randi O. Johanneson (Løsgænger) roste administrationen for at være proaktiv på opslag vedrørende midlertidigt stop for vederlagsfri fysioterapi.

Udvalget godkendte at flytte møderne den 6. juni og den 27. september.

Fraværende: Ingen.


15. (Lukket)
16. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 9. januar 2023

Resume


Socialudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.