Socialudvalget - 11-01-2021

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 11 januar, 2021 - 19:00
Hent som fil:
Lokation:
1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen

2. Orientering om Fælles om Forebyggelse

Resume

På hvert møde i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget fremlægger administrationen en orientering om status og aktiviteter i det tværkommunale tiltag på børne- og unge området, ”Fælles om Forebyggelse”. 

Sagsfremstilling

En af byrådets vigtige prioriteringer for 2020 og årene frem er det store tværkommunale tiltag på børne-/ungeområdet, ”Fælles om Forebyggelse”. Byrådet afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 2020 - 2023 ca. 16 mio. kr. årligt til denne prioritering.


Med Fælles om Forebyggelse ønsker Byrådet at styrke kommunens proaktive, opsøgende indsatser for at sikre, at familier, børn og unge med særlige behov eller udfordringer mødes tidligst muligt. Det kan fx være særlige behov eller udfordringer, der er opstået på grund af skilsmisse i familien, på grund af angst eller depression hos et barn eller på grund af noget helt tredje, som gør, at barnet eller den unge har brug for kommunens hjælp. Hjælp og indsatser skal understøttes gennem tværorganisatoriske og faglige indsatser, dels administrativt og dels politisk.

På grund af Covid-19 er indsatsplanen revideret nogle gange i forhold til den først planlagte. Status er, at der er ansat en centerleder pr. 1. juni 2020, og i august 2020 blev der udarbejdet en ny strategi for efterårets arbejde med Fælles om Forebyggelse, herunder at der i den kommende periode bliver arbejdet med to hovedspor. Indsatsplanen er vedlagt som bilag.

I det ene spor bliver der arbejdet med prøvehandlinger, hvor der bliver iværksat handlinger/arbejdsgrupper, der direkte arbejder ude lokalt med en række af de problematikker, der gerne skal løses i Fælles om Forebyggelse. Herunder er der eksempler på indsatser, der bliver arbejdet med lige nu:

 • Skolefravær/underretninger i øst
 • Lokale tilbud til elever, der lige nu er visiteret til eksterne specialskoletilbud
 • Arbejdsgruppe omkring overgange/indsatser til de yngste børn
 • Task-Force er blevet fast tilknyttet Fælles om Forebyggelse


I det andet spor er der etableret en implementeringsgruppe, hvor alle enheder omkring Fælles om Forebyggelse er repræsenteret.

Formålet med implementeringsgruppen er bl.a. følgende:

 • Få fælles viden
 • Definere formål og kerneopgave
 • Planlægge videre involvering
 • Drøfte organisering og metoder
 • Igangsætte prøvehandlinger
 • Arbejde med målfastsættelse.


Ansøgning til KOMBU

Faxe Kommunes ansøgning om at komme med i et samarbejde med KOMBU (Nationalt Kompetencecenter for Børn og Unge i familier med psykisk sygdom) er blevet godkendt.

Samarbejdet indebærer bl.a. kompetenceudvikling i forhold til at opspore familier med psykisk sygdom for medarbejdere på det samlede børne- og ungeområde og et styrket samarbejde mellem Jobcenteret og Socialcenteret.

I januar sættes der gang i planlægning af samarbejdet med KOMBU, og samarbejdet bliver knyttet til Fælles om Forebyggelse og de aktiviteter, der bliver igangsat i den forbindelse. Det er således også samme styregruppe, der er ansvarlig for samarbejdet med KOMBU som for Fælles om Forebyggelse.

Fremtidige orienteringer

Der udarbejdes en plan for orienteringer til Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget i 2021, som tager afsæt i de handlinger, der løbende iværksættes.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende:

Ingen


3. Orientering om udviklingstiltag på det specialiserede socialområde

Resume

Socialudvalget traf på deres møde den 26. oktober 2020 beslutning om, at de ønskede en sag med udviklingsplanen og opsummering af indsatsforslag fra konsulentfirmaet Implement og Task Force Handicap (Ankestyrelsen/Socialstyrelsen) på udvalgets møde i januar 2021.

Med denne sag imødekommes dette ønske.

Sagsfremstilling

Baggrund

Implement

Konsulentfirmaet Implement har, på baggrund af udvalgets ønske om, at der blev iværksat en ekstern undersøgelse af det samlede sociale område, udarbejdet en analyse og en udviklingsplan med anbefalinger til udviklingspunkter. Udvalget er orienteret om dette på et møde i september 2020.

Formålet med analysen var bl.a. at belyse de økonomiske udfordringers omfang, varighed og bagvedliggende årsager. Analysen skulle både forholde sig til kommunens fremadrettede serviceniveau og samtidig sikre, at kommunen også fremadrettet overholder lovmedholdelig praksis på det sociale område. På baggrund af analysen, og med udgangspunkt i de identificerede udviklingspunkter, har Implement en række anbefalinger til, hvad Faxe Kommune med fordel kan sætte fokus på i det fortsatte arbejde med udvikling af området. Det er disse udviklingspunkter, der nu er sættes i sammenhæng med udviklingspunkter fra Taskforce -Handicap.

Taskforce - Handicap

Socialstyrelsens Taskforce - Handicap og Faxe Kommune indgik i slutningen af 2019 et samarbejde om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Udvalget er blevet orienteret om analysen på et møde i oktober 2020.

Formålet med analysen er at bidrage til læring og udvikling i Faxe Kommune på voksenhandicapområdet. Det sker ved at pege på forhold, som Taskforce - Handicap vurderer, er en styrke ved kommunens praksis, samt forhold, som Taskforce - Handicap vurderer, er udviklingspunkter i kommunens praksis. På baggrund af analysen, og med udgangspunkt i de identificerede styrker og udviklingspunkter, giver Taskforce - Handicap en række anbefalinger til, hvad Faxe Kommune med fordel kan sætte fokus på i det fortsatte arbejde med udvikling af området. Det er disse udviklingspunkter, der nu er udarbejdet en plan for.


I bilag 1 er udviklingstiltagene opstillet i en kvartalsoversigt. Der henvises til bilaget for en uddybet gennemgang.


Temaer i forløbene

Såvel Implement som Taskforce - Handicap har struktureret deres analyse efter en række temaer:

Implement:

 • Strategi, mål og planer
 • Økonomi og serviceniveau
 • Faglig kvalitet
 • Styringsmodel, adfærd og data

Taskforce - Handicap:

 • Politik og strategi
 • Faglig ledelse og sparring
 • Udredning, vurdering og afgørelse
 • Handleplan og bestilling
 • Opfølgning
 • Helhed og sammenhæng
 • Ledelsesinformation og styring


Sammenfald i forløbene

Der er flere sammenfald mellem temaerne og også mellem udviklingspunkterne. Både Implement og TaskForce - Handicap anbefaler bl.a.:

 • udvikling og formulering af strategi på det specialiserede voksenområde
 • opdatering, udrulning og systematisk anvendelse af kvalitetsstandarder i sagsbehandlingen
 • styrket samarbejde og dialog på tværs
 • opdatering af skabelonen for handleplaner efter servicelovens § 141 med tidsangivelser og oplysning om tværgående indsatser med mere


Det er vigtigt at pointere, at der i planlægning og gennemførelse af udviklingstiltagene tages højde for disse sammenfald. Derfor er tidsplanen i bilag 1 et overblik, der justeres løbende.


Om udviklingsplanen for forløbet med Taskforce - Handicap

Som en del af forløbet med Taskforce - Handicap bliver der udfærdiget en udviklingsplan for det videre arbejde med de anbefalinger, som Taskforce - Handicap er kommet med.

Arbejdet med udviklingsplanen er foregået i samarbejde med Taskforce - Handicap i november og december 2020. Den endelige udviklingsplan sendes til Taskforce - Handicap i uge 1 2021. Udviklingsforløbet sættes herefter i gang.

I forlængelse af udviklingsforløbet følger en statusmåling, der strækker sig over tre måneder. Her vil Taskforce - Handicap igen gennemgå diverse dokumenter og lave en ny sagsgennemgang.

Resultaterne af hele forløbet vil forventeligt blive præsenteret for Faxe Kommune i august/september 2022.


"Kvartalsoversigt for udviklingstiltag på socialområdet" og "Udviklingsplan for forløb med Taskforce - Handicap" er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende:

Ingen


4. Godkendelse af kvalitetsstandard "Tilbud af behandlingsmæssig karakter" efter Serviceloven § 102

Resume

Med denne sag fremlægges kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens § 102 til endelig godkendelse.

Tilbuddet kan gives, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når det ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter en anden lovgivning.

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Servicelovens § 102 giver mulighed for, at borgere, der har behov for en ganske speciel behandling, kan få et relevant behandlingstilbud, når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ekspertise, eller at det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være egnet til at behandle den konkrete borger. Det vil sige, at tilbuddene inden for det sædvanlige behandlingssystem må anses for at være udtømte.

Udgangspunktet for behandling efter servicelovens § 102 er, at det sædvanlige behandlingssystem efter sundhedsloven skal anvendes, men der kan være borgere, der har så alvorlige handicap, sindslidelser, misbrug eller lignende, at det kræver en særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingstilbuddet.

Høring

Kvalitetsstandarden har på Socialudvalgets foranledning været sendt i høring i Handicaprådet og Udsatterådet, og den er blevet behandlet på deres møder henholdsvis den 8. december 2020 og 24. november 2020.

Udsatterådet havde på deres møde den 24. november 2020 følgende bemærkning til kvalitetsstandarden:
"Udsatterådet vil gerne opfordre Faxe Kommune til at oplyse om tilbuddet."

Handicaprådet udtrykker undren over anvendelsen af formuleringen ”særlige sociale problemer” i stedet for ”særlige sociale udfordringer” og henviser til, at det er omgivelserne og ikke den enkelte borger, der giver udfordringer.

Formuleringen ”særlige sociale problemer” er taget direkte fra lovteksten, og videreføres i kvalitetsstandarden for ikke at skabe forvirring.

Handicaprådet bemærker desuden, at det bør fremgå tydeligere, når der henvises til støtte efter en anden lovgivning, da der kan opstå tvivl, om det er det individuelle behov, der bliver taget højde for.

I forbindelse med udviklingen af det sociale område er dette bl.a. en del af anbefalingerne omkring brugen af handleplaner efter servicelovens § 141.


Høringssvarene fra Udsatterådet og Handicaprådet har ikke givet anledning til ændringer i selve kvalitetsstandarden, men administrationen har taget svarene til efterretning.

Lovgrundlag

 Lov om social service § 102

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens § 102 godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


5. Godkendelse af ændring af tidsplan for revidering af kvalitetsstandarder

Resume

Socialudvalget godkendte på møde i september 2019 en plan for revision af kvalitetsstandarder.

Med denne sag skal Socialudvalget godkende, at plan for revision af kvalitetsstandarder på socialområdet bliver ændret på baggrund af Implements og Taskforce - Handicaps analyser af området.Sagsfremstilling

Baggrund

Konsulentfirmaet Implement har på Socialudvalgets foranledning udarbejdet en analyse af det samlede socialområde i 2020.


Social- og Ankestyrelsens Taskforce - Handicap og Faxe Kommune indgik i slutningen af 2019 et samarbejde om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet.


I både Implements og Taskforce - Handicaps analyser anbefales Faxe Kommune at styrke arbejdet med kvalitetsstandarderne.


Implement peger i deres rapport bl.a. på, at kvalitetsstandarderne ikke er forankret i praksis, og at der er behov for, at de bliver genintroduceret for sagsbehandlerne.


Taskforce - Handicap anbefaler i deres rapport, at Faxe Kommune sætter fokus på en systematisk anvendelse af kvalitetsstandarderne i sagsbehandlingen, og at de bliver opdateret med Ankestyrelsens anbefalinger.


Revidering af plan

Da processen for anvendelsen af kvalitetsstandarder skal opkvalificeres, er der behov for at udarbejde en ny plan for opfølgning og revidering af kvalitetsstandarderne.

Den nye plan forholder sig dels til, hvordan administrationen vil sikre en større grad af forankring af kvalitetsstandarderne i praksis og dels en ny tidsplan for opdatering og revidering af disse.


Den nye plan for indhold og proces bliver fremlagt til orientering på Socialudvalgets møde i marts 2021.

Lovgrundlag

Lov om social service

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Socialudvalget godkender, at planen for revision af kvalitetsstandarder på socialområdet bliver ændret.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


6. Godkendelse af Håndbog for plejefamilier

Resume

På et møde den 21. september 2020 besluttede Socialudvalget at sende Håndbog for plejefamilier (bilag) i høring hos de plejefamilier, der samarbejder med Faxe Kommune. Håndbogen blev sendt i høring samtidig med, at der blev sendt nye kontrakter til plejefamilierne på grund af overgang til en gennemsnitsmodel for aflønning af plejefamilier.

Høringsperioden er nu slut, og håndbogen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Håndbogen beskriver retningslinjer, forventninger, rammer, regler, tilbud, ydelser og lovgivning med henblik på at skabe større klarhed for plejefamilierne. Håndbogen angiver serviceniveauet på plejefamilieområdet, og den indeholder desuden en række nyttige links til såvel hjemmesider som til skemaer. Håndbogen revideres administrativt mindst en gang årligt samt ved lovændringer. Større ændringer forelægges politisk.

Håndbogen blev første gang vedtaget i 2017, og ifølge tidsplanen skal den revideres nu. Dertil kommer, at Socialudvalget traf en beslutning om at anvende en gennemsnitsmodel for aflønning af plejefamilier i november 2019, hvilket er skrevet ind i denne version af håndbogen. Tidsplanen for revidering af håndbogen er tilpasset tidsplanen for overgangen til en gennemsnitsmodel.

I denne reviderede udgave af håndbogen er der foretaget rettelser/tilføjelser til følgende:

 • Gennemsnitsmodellen
 • Konsekvensrettelser på baggrund af lovændringer (typer af plejefamilier, tilsyn, uddannelse og ansvarsfordeling mellem tilsynet og kommunen)
 • Oplysninger om opsigelse, partshøring og klagemulighed er tilføjet
 • Forsikringsforhold er præciseret
 • Udgifter indeholdt i kost- og logibeløbet er præciseret
 • Punkt om netværksplejefamilier under afsnit om supplerende ydelser er tilføjet
 • Redaktionelle rettelser er gennemført


Håndbogen revideres fremadrettet hvert tredje år. Mindre rettelser og/eller tilføjelser ændres administrativt løbende.


Høringssvar

Plejefamilierne har haft håndbogen i høring fra den1. oktober til den 30. november 2020. Den er sendt til 42 plejefamilier med digital post. Med håndbogen fulgte et brev, der forklarede baggrund, ændringer, høringsfasen samt praktiske oplysninger, herunder om fremsendelse af eventuelle høringssvar.

Der er ikke modtaget nogle høringssvar.


Da der ikke er kommet nogle høringssvar til håndbogen, er sagsbehandlere og familieplejekonsulenter blevet spurgt, om de har modtaget henvendelser fra plejefamilierne om håndbogen, men dette er ikke tilfældet. Der er derfor ikke indarbejdet nogle ændringer i håndbogen fra denne blev sendt i høring i september 2020 og frem til nu, hvor håndbogen indstilles til godkendelse.


I oktober modtog 30 plejefamilier deres nye gennemsnitskontrakt, som ligeledes blev sendt i høring hos dem. I den nye kontrakt er plejefamilierne indplaceret på et af de vederlagsniveauer, som Faxe Kommune har fastsat. På baggrund af en gennemsnitsbetragtning af "den gennemsnitlige plejeopgave" fordelt over den tid, anbringelsen forventes at vare, er der fastsat et antal vederlag for hele anbringelsens varighed. Hvis plejefamilierne ikke har kunnet godkende deres nye kontrakt på baggrund af indplaceringen, er de blevet inviteret til et møde med ledelsen i Socialcentret. Der har været henvendelse fra fire plejefamilier, og der har været afholdt møde med tre af disse. Møde med den fjerde plejefamilie er planlagt.


De plejefamilier, der ikke har modtaget en ny gennemsnitskontrakt nu, er allerede på en fast gennemsnitskontrakt eller har et plejebarn i efterværn (kommunalt tilbud for udsatte unge, der har haft en kontaktperson eller været anbragt umiddelbart før de fyldte 18 år, og som har brug for støtte for at sikre en god overgang til voksenlivet), hvor gennemsnitsmodellen ikke bruges på grund af den kortere tidshorisont, der er ved efterværn.


Gennem hele processen med overgangen til gennemsnitsmodellen har der været holdt et højt informationsniveau, som vurderes at være afgørende for, at plejefamilierne har taget godt imod modellen og overgangen her til. Desuden har der været afholdt et fokusgruppeinterview med en række plejefamilier i forhold til både type af aflønningsmodel og elementer, der er vigtige at have fokus på. Slutteligt er niveauinddelingen i Faxe Kommunes gennemsnitsmodel så vidt muligt tilrettelagt ud fra det niveau for aflønning af plejefamilier, der er allerede eksisterende, hvilket betyder, at så få plejefamilier som muligt oplever at blive sat ned i aflønning.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Håndbog for plejefamilier godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


7. Godkendelse af ændring i procesplan for arbejdet med strategi på voksensocialområdet

Resume

Med sagen lægges op til at ændre procesplanen for arbejdet med strategi på voksensocialområdet, som Socialudvalget vedtog på mødet den 26. oktober 2020. Behovet for ændringen skyldes de indførte COVID-19 restriktioner af 9. december 2020 for bl.a. Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Socialudvalget vedtog en procesplan for strategi på voksensocialområdet på et møde den 26. oktober 2020.
Ifølge procesplanen arbejdes der pt. med strategien blandt medarbejdere, centerledere og centerchef, og i januar skal der arbejdes med borgerinddragelse.

Der er bl.a. planlagt flere fysiske personalemøder, hvor der skal arbejdes med strategien og input til denne.


På grund af de nye og forlængede COVID-19 restriktioner er store dele af Faxe Kommunes virksomhed på det sociale område nu delvist lukket ned.

Det betyder bl.a., at de planlagte personalemøder aflyses, idet det ikke er muligt at samle et større antal medarbejdere fysisk. Det betyder også, at planen for borgerinddragelse må ændres.


Arbejdet med strategien og input til denne standses ikke, men planlægning, koordinering og selve arbejdet med at inddrage medarbejdere og borgere tager længere tid, når der skal tages højde for COVID-19 restriktionerne.


Da inddragelse på dette stadie i arbejdet med strategien vurderes at være særdeles værdifuldt, er det nødvendigt at rykke flere deadlines i procesplanen:


 • December 2020: centerchef, centerledere og medarbejdere arbejder med strategien.

Fristen rykkes til januar 2021.


 • Januar 2021: borgerinddragelse og forslag til strategi forelægges centerchef og centerledere. Fristen rykkes til februar 2021.


 • Februar 2021: Forslag til strategi forelægges Socialudvalget og sendes i høring.

Rykkes til Socialudvalgsmøde den 8. marts 2021.


 • Februar til marts 2021: Høringsfase og fremlæggelse af strategi efter høring.

Rykkes til Socialudvalgsmøde den 10. maj 2021. Her tages højde for, at høringsfasen bør have en hvis længde, hvilket Påsken i april 2021 forhindrer, hvis strategien fremlægges på udvalgets møde i april 2021.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at den ændrede procesplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


8. Orientering om Covid-19-situationens indflydelse på Socialudvalgets område

Resume

Socialudvalget får en orientering om status på Covid-19-situationens indflydelse på udvalgets områder.Sagsfremstilling

Centerchefen vil på mødet redegøre for, hvordan Covid-19 influerer på driften af det sociale område.


Hvordan drives vores sociale tilbud

 • Botilbud til voksne
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Socialpædagogisk støtte til voksne i eget hjem
 • Forebyggende tilbud til udsatte familier


Hvordan drives myndighedsområdet

 • På familieområdet
 • På handicap- og psykiatriområdetLovgrundlag

Intet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende:

Ingen


9. Godkendelse af en ny suppleant til Handicaprådet

Resume

Socialudvalget skal godkende Danske Handicaporganisationers indstilling af en ny suppleant til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal Socialudvalget godkende Danske Handicaporganisationers indstilling af en ny suppleant til Handicaprådet.


Danske Handicaporganisationer indstiller, at Madeleine Hansen udpeges som suppleant for Claus Bo Hansen, da nuværende suppleant Sabine Hagens ønsker at trække sig.Handicaprådets vedtægter og referat fra Byrådets konstituerende møde er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed på det sociale område.


Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Danske Handicaporganisationers indstilling godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


10. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra råd, nævn og bestyrelser
 • Årshjul 2021
 • Markise og lydisolering i Café Paraplyen
 • KL's Børn & Unge Topmøde den 28. januar 2021Økonomi


Sagen afgøres af


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende:

Ingen


11. (Lukket)
12. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 11. januar 2021

Resume

Socialudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.

Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at referatet godkendes.