Socialudvalget - 15-08-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 15 august, 2022 - 15:00
Hent som fil:
77. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Godkendt.

78. RUS-temamøde om Faxe Kommunes nye Alkohol og Rusmiddelpolitik

Resume

På baggrund af udvalgets godkendelse den 22. marts 2022 af tids- og procesplanen for arbejdet med kommunens nye Alkohol & Rusmiddelpolitik, afholdes RUS-temamøde den 15. august 2022, klokken 15.00 - 18.00. Da den nye politik skal forankres tværgående og vedrører målgrupperne børn, unge, voksne og ældre, er invitationen sendt ud til en bred række interne og eksterne aktører.

Sagsfremstilling

Kommunens alkohol og rusmiddelindsats er politisk forankret i Socialudvalget med deltagelse af udvalgsformændene fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Senior & Sundhedsudvalget. Herudover har udvalget ønsket, at Byrådet inviteres til mødet.

Temaet for RUS-temamødet er den nye Alkohol & Rusmiddelpolitik for at få inputs og skabe dialog om den nye politik. Socialudvalget afholder temamødet. Herudover er direktion og chefforum inviteret sammen med kommunens råd samt en række øvrige aktører, herunder blandt andet skoleledelser, skolebestyrelser, ungdomsskole, ungdomsuddannelser, elevråd, daginstitutionsbestyrelser, PPR, frivillige foreninger, repræsentanter fra bosteder og plejecentre, sundhedskonsulenter, Rusmiddelcenter, SSP med flere. Bilag med invitation og inviterede vedlagt.

Mødet er planlagt i en del I (kl. 15.00-16.20) med oplæg og fokus på målgruppen ældre og en del II (kl. 16.30-18.00) med særligt fokus på unge.
Hver del indledes med et oplæg til inspiration for den efterfølgende workshop. Workshoppen foregår ved mindre borde med en bordformand og en sekretær fra arbejdsgruppen, der samler bordets inputs op til efterfølgende administrativ bearbejdning. Bilag med invitation samt program og inviterede parter er vedlagt som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Godkendt.

79. Beslutning om valg af tema for det videre arbejde med handicappolitikken

Resume

Denne sag følger op på Socialudvalgets beslutning om videreførelse af Handicappolitik 2020 i dens nuværende form og proces for implementering af Faxe Kommunes handicappolitik.


Sagen vender tilbage til Socialudvalget, med anbefaling af tema for det videre arbejde med Handicappolitikken i det kommende år og en mindre redigering af handicappolitikken, efter at have være behandlet i både Handicapråd og Seniorråd.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Handicappolitik blev godkendt af Byrådet den 6. februar 2020. Byrådet godkendte samtidig at politikken skulle fremlægges for det ansvarlige udvalg ved næste byrådsperiode med henblik på, at udvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en ny handicappolitik.


Ved udvalgsmødet den 9. maj 2022 fik Socialudvalget fremlagt Handicappolitikken, status på arbejdet med Faxe Kommunes Handicappolitik, samt et forslag til proces for implementering af politikken. Udvalget godkendte Handicappolitikken til videreførelse i sin nuværende form, og en proces for det fremadrettede arbejde med handicappolitikken: Der udvælges 1-2 temaer, der sættes særligt fokus på det kommende år.


Sagen vender nu tilbage, efter at have været behandlet på Handicaprådets møde den 31. maj og på Seniorrådets møde den 3. juni 2022.


Anbefaling af temaer
Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP) fremlagde ved møderne i henholdsvis Handicapråd og Seniorråd følgende temaer til drøftelse:


 • Deltagelse og tilgængelighed
  Hovedargumentet for at arbejde med dette tema er, at det var det tema, som blev fremhævet som det allervigtigste at arbejde med ved workshoppen i 2020. Der var et konkret ønske om, at der blev udarbejdet en Tilgængelighedspolitik. Tilgængelighed er desuden et tilbagevendende tema i Handicaprådet. Temaet er tværfagligt og går på tværs af arbejdet i flere af Faxe Kommunes centre.
 • Netværk og fællesskaber
  Hovedargumentet for at arbejde med dette tema err, at der i disse år blandt andre temaer er fokus på ”pårørende til voksne på det sociale område” og ”inddragelse af borgerens perspektiver” i Socialstyrelsen. Og Handicaprådet har, i forlængelse af § 17.4 udvalgets anbefaling, efterspurgt en form for bruger- pårørenderåd på voksenområdet.
 • Overgange
  Overgange er ikke som sådan et tema i Handicappolitikken. Men befolkningen udvikler sig: Der er et stigende antal unge med psykisk sårbarhed, udsathed eller handicap, samtidig er der et stigende antal ældre blandt socialt udsatte, og mennesker med kognitive handicap. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden tilpasser vores tilbud, så de matcher de udfordringer vi møder, tværfagligt i organisationen. Det kan være i overgange fra barn til voksen, ung til uddannelse, voksen til gammel.


Handicaprådet, såvel som Seniorrådet, anbefaler på denne baggrund at der arbejdes med temaerne: Deltagelse og tilgængelighed samt Netværk og fællesskaber, idet Handicaprådet mener, at arbejdet med overgange er en naturlig del af det kommunale fokus og noget der arbejdes med løbende.


Valg af tema for det kommende år

På baggrund af tilbagemeldingerne fra Handicaprådet og Seniorrådet foreslår administrationen, at der i det kommende år fokuseres på temaet ”Deltagelse og tilgængelighed”. Det er et yderst centralt, men også omfattende tema, som involverer en række af de kommunale fagområder. Med henblik på at fokusere indsatsen mest muligt, er det derfor administrationens anbefaling, at der i denne omgang primært arbejdes videre med dette ene tema.


I forhold til temaet ”Netværk og fællesskaber” skal det dog bemærkes, at der i efteråret forelægges en sag for Socialudvalget med forskellige modeller for etablering af bruger- og pårørenderåd på det sociale område.


Videre proces

Når Socialudvalget har besluttet tema for det kommende år, igangsætter administrationen en tværgående proces med henblik på udarbejdelse af handlekatalog for temaet. Center for Social, Sundhed & Pleje er tovholder for processen men inddrager alle relevante centre. Årshjulet for arbejdet med udmøntningen af Handicappolitikken, besluttet på Socialudvalgets møde den 9. maj 2022, er som følger:


 • August 2022: Socialudvalget beslutter tema for det kommende år, på baggrund af indstilling fra Handicapråd, Seniorråd og administrationen.
 • Januar 2023: Socialudvalget, Handicapråd og Seniorråd får en midtvejsstatus på arbejdet med det valgte tema.
 • Maj 2023: Handicapråd og Seniorråd orienteres om status på arbejdet med det aktuelt valgte tema og drøfter indstilling af tema for det kommende år, på baggrund af oplæg fra administrationen.
 • August 2023: Socialudvalget orienteres om status på arbejdet med det aktuelt valgte tema og beslutter tema for det kommende år, på baggrund af indstilling fra Handicapråd, Seniorråd og administrationen.


Revidering af politikken
I forbindelse med valg af tema, har Handicaprådet gjort opmærksom på, at enkelte formuleringer i Handicappolitikken bør omformuleres, så de lever op til moderne sprogbrug. Handicaprådet ønsker at politikken konsekvensrettes, så der kommer til at stå borgere med handicap, frem for handicappede borgere. Administrationen har derfor tilrettet afsnittet ”Om handicappolitikken”, så der nu står
”borgere med handicap” fremfor ”handicappede borgere”, og afsnittet ”Børn og handicap”, så der nu står ”Børn med handicap” fremfor ”Handicappede børn” og ”barn med handicap” fremfor ”handicappet barn”. Se bilag 1 ”Handicappolitik 2020 – rettelser”.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at:

 1. administrationen arbejder videre med temaet ”Deltagelse og tilgængelighed”,
 2. der gives en midtvejsstatus på arbejdet på Socialudvalgets møde januar 2023,
 3. den reviderede Handicappolitik, bilag 2: Handicappolitik 2020 ver. 2, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

80. Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde

Resume


Med denne sagsfremstilling orienterer administrationen om nøgletal for maj 2022 for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed & Pleje.

Nøgletallene er baseret på de aktivitetsdata, som administrationen i løbet af 2021 har arbejdet med at kvalificere. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for det politiske udvalg løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Denne sagsfremstilling fokuserer udelukkende på nøgletal.

Sagsfremstilling

Aktivitetstallene præsenteres løbende. Nøgletallene fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR) opfølgningen. Nøgletallene fremlægges for Socialudvalget løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Med denne sagsfremstilling fokuseres der udelukkende på nøgletal.


Med nøgletallene illustreres den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed & Pleje. Budget 2022 er i høj grad aktivitetsstyret, hvorfor nøgletallene netop er afgørende at følge løbende. Budgetforudsætningerne for budget 2022 udgør det aktivitetsmæssige fundament for budgetlægningen. Løbende opfølgning på nøgletallene illustrerer, hvordan den aktivitetsmæssige udvikling på området svarer til det budgetterede niveau.


Aktiviteten i maj 2022

I nedenstående tabel er angivet den samlede aktivitetsmæssige sum fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:

 • Budget 2022: Den aktivitetsmæssige andel, der udgør budgetgrundlaget for budget 2022
 • FR maj 2022: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar-maj måned 2022 samt kendte disponerede aktiviteter for resten af 2022 (prognose).

Tabel 1: Aktivitet i helårspersoner:


Paragraf / Område

Aktivitet (i helårspersoner)*

Budget 2022

FR maj 2022

Botilbud

Længevarende botilbud (§108)

36

36

Midlertidige botilbud (§107)

75

78

Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)

62

61

Dagtilbud

Aktivitets- og samværstilbud (§104)

76

80

Beskyttet beskæftigelse (§103)

53

52

Støtte i eget hjem

BPA-ordning (§ 95og §96)

9

9

Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)

80

80

Socialpædagogisk støtte §85

291

252

I alt Voksen Handicap

682

648

* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i helårspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.


Vedlagt i bilaget er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling inden for hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på maj data.

Center for Social, Sundhed & Pleje konkluderer:

 • Forventet Regnskab juni 2022: Ved FR juni 2022 er redegjort for, at udgiftsskønnet til køb af pladser på Socialudvalgets område er steget med 3,8 mio. kr. siden sidste FR. Dette til trods for, at der kun er sket en begrænset stigning i antallet af borgere. De stigende økonomiske udgifter skyldes i stedet primært, at de tilgange der ses på området i de fleste tilfælde er dyere end de sager, der afgår fra området.

Især botilbudsområdet er påvirket af en tilgang af dyrere foranstaltninger end de borgere, der afgår fra området. Det er især foranlediget af dyre ungesager der er overdraget fra det specialiserede børneområde. Enkelte sager kan have en årlig økonomisk udgift svarende til mellem 1 og 2 million kroner.


På dagstilbuds området ses en mindre økonomisk stigning. Dette skyldes blandt andet et fald i antal pladser, der sælges, men også foranlediget af en aktivitetsstigning.


Områdets stigende økonomiske aktivitetsudgifter modsvares dog af en samtidig stigning i forventet refusion. Forventningen til refusion ved FR juni 2022 er, at indtægterne fra den statslige refusionsordning for særligt dyre enkeltsager stiger med 3,5-5 mio. kr. i forhold til budgetteret for budget 2022 (og siden sidste afrapportering). Derfor forventes der fortsat samlet set kun et lille - eller slet intet - merforbrug på myndighedsområdet i Regnskab 2022.


 • Botilbud: Der er i maj måned kun bevægelser på §107 (midlertidige botilbud).

Faktuelt baseres disse bevægelser på én afgang af borger, der er fraflyttet Faxe Kommune. Herudover én tilgang, hvor borger er overdraget fra det specialiserede børneområde. Denne overdragelse var ikke kendt på forhånd.


Botilbudsområdet samlet set er med realiserede foranstaltninger i januar til og med maj 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 2 over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022.


Denne stigning skyldes hovedsageligt tilgang af sager, hvor en ung overgår fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde. For længerevarende botilbud alene forventes tilgange af 2 sager i oktober 2022. Disse tilgange ses under oktober i graferne vedlagt i bilag.


Sammenlignet med 2021 har 4 af de overgåede unge helårseffekt i 2022. Endvidere har tre overgåede unge delårseffekt i 2022. Endvidere har myndighedsområdet på Handicap & Psykiatri, kendskab til 4 unge, som bliver 18 år i 2022 (udover de her nævnte sager). Disse unge er ikke medregnet i aktivitetstallene, da den præcise indsats ikke er aftalt og bevilliget.

Alle omtalte ungesager forventes at have helårseffekt i 2023 og indgår i beregningen af aktivitetsregulering for området.

 • Dagtilbud: Der ses en samlet nettotilgang på området svarende til 2.

Tilgangen i maj skyldes: Aktivitets- og samværstilbud (§104): En samlet tilgang på 3. Én borger med senerhvervet hjerneskade. Én borger med hjernetumor samt én borger, der har afsluttet STU og ønsker §104 tilbud.


Beskyttet beskæftigelse (§103): En afgang svarende til 1. Tilbud er ophørt efter borgers eget ønske. Den pågældende borger ønskede ikke andet tilbud.


Dagtilbudsområdet samlet set er med realiserede foranstaltninger i januar til og med maj 2022, samt kendte disponeringer for resten af 2022 i gennemsnit 3 over det budgetterede aktivitetsniveau for 2022.


 • Støtte i eget hjem: Der ses en samlet nettoafgang på 1.

Den ene afgang er en borger, der er afsluttet efter eget ønske.


Støtte i eget hjem er faldet markant i aktivitet. Dette skyldes, at Myndighed i stor grad har gennemgået alle sager i 2022. Endvidere må én andel af aktiviteten formodes at være overgået til Servicelovens §82 støtte.


Administrationen arbejder på at få iværksat aktivitetsregistrering for §82 aktiviteten. Endvidere arbejdes med at udskille den aktivitet, der vedrører §85 støtte på botilbuddene og via mentorordningen. Dette område har fokus i efteråret 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Godkendt.

81. Orientering om forventet regnskab sommer 2022

Resume

Denne sag præsenterer årets anden detaljerede opfølgning på økonomien, forventet regnskab sommer 2022.


Socialudvalget orienteres om den overordnede vurdering af kommunens økonomi, og efterfølgende en status på udvalgets egen økonomi, særligt om noget har ændret sig siden opfølgningen i foråret.


Administrationens vurdering viser, at udvalget på den store klinge forventer balance mellem budget og forbrug. Når dét så er sagt, er der alligevel en usikkerhed om et underskud op i mod 2,5 mio. kr. som skyldes etableringen af §82-indsatsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi henover sommeren med henblik på forventet regnskab for 2022 samt eventuelle konsekvenser for kommende Budget 2023.


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • det korrigerede budget pr. 30. juni 2022, det vil sige inklusive driftsoverførsler fra 2021.
 • aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige aller nyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
 • forventninger til forbrugsudviklingen resten af året, herunder om udviklingen forventes at påvirke kommende budgetår samt overslagsår.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet, herunder skønnet ved sidste opfølgning, og som derfor kræver særlig handling eller forklaring. I fortsættelse af forårets opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer, som Ruslands fortsatte angreb på Ukraine og de afledte konsekvenser blandt andet i forhold til den historisk høje inflation afledt af blandt de meget høje energipriser. Der er dog også et fortsat behov for fokus på egne udfordringer, dvs. de store velfærdsområder.
Der er således et stadigt pres på aktiviteten på de specialiserede børne- og ungeområde, stadigt stigende priser på eksterne tilbud til voksne med særlige behov samt et stadigt pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen. Samlet forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet.


Ses der på kommunens samlede økonomi, så er der ingen tvivl om at situationen i Ukraine fortsat påvirker økonomien og fortsat vil gøre i den kommende periode - både integrationsområdet, indlogering af ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, imens at energi- og brændstofpriserne er en afledt udfordring deraf. Der er for så vidt intet nyt i det.


Kommunen ser ind i et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf udgifterne vedr. Covid-19 og ukrainske flygtninge udgør i omegnen af 10 mio. kr. Da både udgifterne til Covid-19 og de ukrainske flygtninge forventes delvist kompenseret jf. udmelding fra staten, anbefales det at begge områder bliver regnskabsforklaret med henblik på endelig netto opgørelse af udgifterne til de to områder.


Administrationen vurderer at den senest udmeldte serviceramme overskrides med i omegnen af 10-15 mio. kr. under hensyn til at der overføres midler fra 2022 til 2023.


Opgørelse er vedhæftet som bilag.


Fagudvalgets økonomi:

I lighed med sidste opfølgning, forventes et merforbrug på Socialudvalgets samlede ramme i et spænd mellem 1-2,5 mio. kr. hvorfor at skønnet er fastlåst midt i mellem på ca. 1,7 mio. kr. I skønnet indgår en forventning om et større udgiftspres for så vidt angår dén del af udgifterne der ligger i servicerammen, men som imødekommes af en forventning om flere refusioner (ej service).


Overordnet set ligger udgiftspresset hos Banebryderne.

Banebryderne har etableret et §82 tilbud - krydsfeltet - på Slagterivej i Haslev. §82 er en forebyggende hjælp og støtte til voksne som enten har, eller har risiko for at udvikle nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller sociale problemer. Effekten af tilbuddet er allerede soleklar - der ses et fald i aktivitet for §85 borgere (Socialpædagogisk støtte ved mentorerne). Banebryderne er på nuværende tidspunkt ved at kvalificere indsatserne og herunder opprioritere §82 yderligere som et alternativt til §85.

Merforbruget skyldes dels, at der er pres på udgifterne i forbindelse med §85 - blandt andet som følge af at taksterne ikke har været fremskrevet. Yderligere skyldes merforbruget, at Socialområdet selv skal finansiere en andel af §82, hvilket fortsat er uafklaret om hvordan. I forbindelse med budgetprocessen 2023-2026 er fremsendt forslag til, hvordan Socialområdet påtænker selvfinansiering heraf.


Administrationen har fokus på, at udgiftspresset vokser for den andel af Socialudvalgets udgifter som bliver målt op imod servicerammen. Til trods for at nettoskønnet ikke afviger særligt fra sidste opfølgning, så ses der et større pres på serviceudgifterne. Skønnet for serviceudgifterne er steget med ca. 4 mio. kr., og tilsvarende er skønnet på refusioner steget med omtrentligt det samme.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning samt indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byråd.


Beslutning

Godkendt.

82. Orientering om decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2020 fra Social- og Ældreministeriet

Resume

Faxe Kommune har i februar måned 2022 modtaget decisionsskrivelse vedrørende revisionen af regnskab 2020 fra Social- og Ældreministeriet. En decisionsskrivelse er ministeriets gennemgang af revisionens beretning om revision af kommunens årsregnskab, vedrørende udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på ministeriets område. Med denne sag orienterer administrationen om indholdet i decisionsskrivelsen for regnskab 2020.

Ministeriet finder det kritisabelt, at der i 2020 konstateres fejl med refusionsmæssig betydning på området vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, jf. SEL § 42. Administrationen har på baggrund af regnskab 2020 iværksat en række tiltag, herunder gennemgået alle sager samt udarbejdet en ny arbejdsgangsbeskrivelse for området.
Ministeriet finder det tilfredsstillende, at der i beretningen for 2020 ikke er konstateret nogle fejl på området for merudgifter til voksne jf. SEL § 100.


Sagsfremstilling

Faxe kommune har modtaget Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af Faxe Kommunes årsregnskab for 2020.

Denne sag forelægges enslydende for Børn & Læringsudvalget og Socialudvalget, der er de to fagudvalg med ansvar for det sociale område.


Ministeriets konklusion

Ministeriet noterer sig, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold for, eller revisionsbemærkninger til kommunens forvaltning, udbetalinger og hjemtagelse af statsrefusion på Social- og Ældreministeriets område. Ministeriet konkluderer, at de anser punkterne, hvor det eksplicit er anført, at revisoren bedes følge op i forbindelse med beretningen for regnskabsåret 2021, som videreførte forhold. Det omfatter punkt 1.1 Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL §42 jf. decisionsskrivelsen.

De øvrige beskrevne punkter i decisionsskrivelsen anser Ministeriet derimod som afsluttede.

Ministeriet forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet.

Punkt 1.1 Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42 (Børn- og Læringsudvalget)

Ministeriet finder det kritisabelt, at der igen i år, ligesom de to forudgående år, konstateres fejl med refusionsmæssig betydning på området vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, jf. SEL § 42. Ministeriet noterer sig, at kommunen har iværksat gennemgang af alle sagerne og indgået aftale med revisor om fremadrettet at kvalitetssikre kommunens egen gennemgang. Ministeriet henstiller til kommunen, at man sikrer en arbejdsgang på området, der sikrer medtagelse af berigtigelser i restafregningen.

Ministeriets skal på den baggrund henstille til kommunen og revisoren, at der fortsat er skærpet opmærksomhed på området, ligesom ministeriet forventer, at kommunen fremadrettet sikrer genopretning af området, herunder berigtigelse af refusionsopgørelsen senest i regnskabsåret 2021. Ministeriet imødeser også revisorens opfølgning i forbindelse med årsregnskabet 2021.

Administrationens bemærkninger til punkt 1.1

Administrationen har prioriteret opgaven højt og har haft stort fokus på området. Specielt i perioden fra efteråret 2021 indtil foråret 2022, har der været en fuldtidsmedarbejder beskæftiget med gennemgang af samtlige sager og med opgørelse og beregning af berigtigelser på tabt arbejdsfortjeneste for årene 2017, 2018, 2019 og 2020. Opgaven vurderes at være færdig ultimo april måned 2022. Samtidig er der i efteråret 2021 udarbejdet en ny arbejdsgangsbeskrivelse for området. Der er et fortsat skærpet ledelsesmæssigt fokus på området.

Revisionen bekræfter i revisionsberetningen for 2021, at Faxe Kommune har gennemgået alle sager og foretaget berigtigelser i den endelige restafregning for 2021. Til oplysning var der i 2021 74 modtagere af Tabt arbejdsfortjeneste, dette antal er steget til 79 modtagere i juni måned 2022.

1.2 Merudgifter til voksne jf. SEL § 100 (Socialudvalget)

Det fremgår af beretningen for 2020, at der ikke er konstateret fejl på området. Derudover konstaterer revisoren, at man har påset, at der er foretaget berigtigelser via den endelige restafregning.

Ministeriet finder det tilfredsstillende, at der i beretningen for 2020 ikke er konstateret nogle fejl på området for merudgifter til voksne jf. SEL § 100. Ministeriet finder det også tilfredsstillende, at revisoren bl.a. har påset, at kommunen udbetaler de korrekte satser. Set i lyset af tidligere års fejl på området, henstiller ministeriet dog til, at kommunen og revisoren fortsat har opmærksomheden rettet på det.

2. Revision på det sociale område

Det fremgår af beretningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger, idet der ikke, foruden ovennævnte punkter 1.1 og 1.2 er konstateret fejl eller mangler i kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Ministeriets område.

3. Fravalg af personsagsgennemgang

Det fremgår af beretningen, at revisor har fravalgt personsagsgennemgang på følgende områder; Dagtilbud § 99, Servicelovens § 181 vedr. hjælp til flygtninge, Lov om aktiv socialpolitik § 107, Dele af lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 202, Servicelovens § 41 merudgiftsydelse (revideret i 2018) samt Servicelovens § 72 vedr. advokatbistand, aktindsigt m.v. (revideret i 2018).

Revisionens begrundelser for fravalg fremgår af decisionsskrivelsen jf. bilag.

4. Regler

Ministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1467 af 16. december 2019 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Randi O. Johansson (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Godkendt.

83. Orientering om danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021

Resume

Social- og Ældreministeren skal hvert år offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år. Byrådet skal inden årets udgang behandle det offentliggjorte danmarkskort. Med denne sag fremlægges danmarkskortet for 2021.

Sagsfremstilling

Det følger direkte af retssikkerhedsloven, at Social- og Ældreministeren hvert år skal offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år. Det vil sige det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service (jf. retssikkerhedslovens § 84 a). Videre følger det af samme lov, at kommunalbestyrelsen (i Faxe Kommune byrådet) på et møde inden årets udgang skal behandle det offentliggjorte danmarkskort for pågældende kommune (jf. retssikkerhedslovens § 79 b).


Byrådet har den 12. december 2019 vedtaget, at danmarkskortene skal behandles i fagudvalgene inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Med denne sag fremlægges Social- og Ældreministerens danmarkskort for 2021 for Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.


Selvom det ikke er lovbestemt, har det gennem en årrække være fast praksis i Faxe Kommune at fremlægge Ankestyrelsens statistikker én gang årligt i de relevante fagudvalg sammen med en gennemgang af årsagerne til Ankestyrelsens afgørelser. I maj 2022 er Ankestyrelsens afgørelser i klagesager for 2021 derfor fremlagt for hhv. Socialudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget med fokus på afgørelser inden for de enkelte fagudvalgs ansvarsområder. Både Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget er derfor allerede blevet præsenteret for omgørelsesprocenterne på deres områder.Omgørelsesprocenter

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.


Når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter, anvendes tre begreber:

 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.


Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som omgøres det vil sige, som enten ændres, ophæves eller hjemvises (dvs. evt. klager som Ankestyrelsen afviser at behandle tæller ikke med).


Socialområdet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der kan klages til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. For en uddybning henvises til læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter, der er vedlagt som bilag nr. 1.Social- og Ældreministerens kommuneopdelte danmarkskort

Social- og Ældreministerens kommuneopdelte danmarkskort består af tre kort:

 • kort over omgørelsesprocenter på socialområdet
 • kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet
 • kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet


På kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Kortet indeholder både de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for henholdsvis voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, og en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet herunder ældreområdet.


På kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet indgår afgørelser vedrørende pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-401), merudgiftsydelse (§ 41), tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43) og personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45).


På kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet indgår afgørelser vedrørende kontante tilskud (§ 95), borgerstyret personlig assistance (§ 96), ledsageordning (§ 97) og merudgifter (§ 100).


De tre kort findes på Social- og Ældreministeriets hjemmeside under følgende link:

https://sm.dk/danmarkskort/2022/jun (åbnes ved at kopiere linket til en browser samt acceptere cookies). Herudover fremgår de tre kort af bilag 2.Kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt

Ankestyrelsen har truffet 57 afgørelser på socialområdet generelt i 2021. I 15 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 26 %, heraf er 7 % ændret eller ophævet og 19 % er hvemvist. Det betyder samtidig, at 74 % af kommunens afgørelser er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på socialområdet generelt for 2021 på 31,8 %, hvoraf 7,7 % er ændret eller ophævet og 24,1 % er hjemvist, mens 68,2 % er stadfæstet.


Kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 11 %, den omgjorte sag er enten ændret eller ophævet. Ingen sager er hvemvist. Det betyder samtidig, at 89 % af kommunens afgørelser på børnehandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på på børnehandicapområdet for 2021 på 35,9 %, hvoraf 11,2 % er ændret eller ophævet og 24,7 % er hjemvist, mens 64,1 % er stadfæstet.


Kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet tre afgørelser på voksenhandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 33 %, den omgjorte sag er hvemvist, ingen sager er ændret eller ophævet. Det betyder samtidig, at 67 % af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på på voksenhandicapområdet for 2021 på 34,3 %, hvoraf 4,9 % er ændret eller ophævet og 29,4 % er hjemvist, mens 65,7 % er stadfæstet.Udvikling i omgørelsesprocenter fra 2019 til 2021

Oversigten viser udviklingen i omgørelsesprocenter for Faxe Kommune fra 2019 til 2021. Til sammenligning fremgår også omgørelsesprocenten på landsplan.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

84. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om, at formanden Dorthe Adelsbech, ønsker at flytte mødet i september

Formanden Dorthe Adelsbech, ønsker at flytte mødet i september, der er planlagt til afholdelse tirsdag den 27. september 2022.

Mødet foreslås flyttet til torsdag den 29. september kl. 19.00.

Udvalget skal derfor drøfte muligheden for at flytte mødet.


Meddelelse om udpegning til Region Sjællands Udsatteråd

Formand for Udsatterådet i Faxe Kommune, Dennis Boye Petersen er udpeget til Region Sjællands nyetablerede Udsatteråd, efter indstilling fra Faxe Kommunes Udsatteråd.


Meddelelse om at formanden Dorthe Adelsbech er inviteret til at åbne Special Skills for unge med særlige behov på Karise Efterskole den 1. september 2022

Dorthe Adelsbech er inviteret til at holde tale ved åbningen af Special Skills for unge med særlige behov på Karise Efterskole den 1. september 2022 kl. 10-14. Udvalget er velkommen til at deltage.


Meddelelse om invitation til stormøde den 30. august 2022 om værestedet på Frederiksgade arrangeret af Udsatterådet og brugerforeningen

Udsatterådet og Brugerforeningen for værestederne har inviteret Socialudvalget og Økonomiudvalget til stormøde den 30. august 2022 kl. 17.00 – 20.30. Mødet omhandler det administrative budgetforslag om at finansiere det nyetablerede § 82 tilbud (Krydsfeltet) ved bl.a. at lukke værestedet i Frederiksgade. Formanden Dorthe Adelsbech deltager i mødet.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Beslutning

Udvalget er enige om, at de skal have to sager på vedrørende overgange mellem henholdsvis lovgivninger og sektorer.

Udvalget er enige om, at næste udvalgsmøde flyttes til torsdag den 29. september 2022 kl. 19.00.


Christina Birkemose (A) orienterede om, at hun er inviteret til at åbne det nye opholdssted i Vestergade.

85. (Lukket)
86. Digital godkendelse af Socialudvalgets referat den 15. august 2022

Resume

Socialudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Socialudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.