Socialudvalget - 23-09-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 23 september, 2019 - 18:30
Hent som fil:
78. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

79. Opfølgning på tema 2 fra Socialudvalgets visionsdag: Flere borgere med diagnoser og øget behov for tilbud og indsatser

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at følge op på tema 2 fra Socialudvalgets visionsdag den 31. oktober 2018. Tema 2 var "Flere borgere med diagnoser og dermed øget behov for tilbud og indsatser - hvordan håndteres den udfordring?". Centerchefen står for den mundtlige opfølgning ved udvalgsmødet.


Som et bidrag til opfølgningen følger en gennemgang af VIVE benchmark på det specialiserede socialområde, der blev præsenteret ved K17-mødet den 30. august 2019 (Bilag 1 fra side 99). Dog først en kort præsentation af det materiale, der blev gennemgået ved K98-mødet den 20. august 2019 (Bilag 2, side 10-19). Formålet med disse bidrag er at præsentere udvalget for udviklingen i aktiviteter og udgifter på det specialiserede socialområde inden for de sjællandske kommuner forud for opfølgningen på tema 2.


Udgiftspres: Socialområdet

Hovedkonklusionerne fra K98-mødet er følgende (Bilag 2, side 10):

 • Aktiviteten på socialområdet har været stærkt stigende siden 2015.
 • Den primære årsag til den voksende aktivitet ser ud til at være et stigende antal borgere med psykiske udfordringer og/eller diagnoser.
 • Reformer på beskæftigelsesområdet ser også ud til at skabe øget aktivitet på socialområdet.
 • Stigende levealder synes at påvirke aktivitetsniveauet, men på grund af den relativt korte tidsserie kan det være svært at vurdere effekten.

Viden til velfærd (VIVE) benchmark

VIVE har sammenlignet udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede socialområde blandt de 17 kommuner i Region Sjælland (RS17). Analyserne er en opdatering af en række benchmarkinganalyser, som VIVE (indtil 2017 KORA) gennemførte i 2016, 2017 og 2018. De 17 kommuner skal bruge de nye analyser som grundlag for fælles styringsinformation på området. Analyserne er gennemført for Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.


Formålet med analyserne er at opgøre forskelle mellem kommunerne, men der undersøges imidlertid ikke årsagerne til forskellene mellem kommunerne. Det skal desuden nævnes, at rapportens opgørelse ikke er bedre end de udgiftskonteringer og indberetninger af brugertal, der ligger til grund for den. På trods af usikkerheder kan VIVE-rapporternes analyser bruges som udgangspunkt for evaluering af udviklingen i fordelingen af udgifter til det specialiserede socialområde og kan dertil give afsæt til diskussioner af, hvilken retning den strategiske styring af det specialiserede socialområde skal tage de kommende år.


Benchmarkanalyserne fordeler sig på to rapporter med analyse af hhv. børn og ungeområdet samt voksenområdet. I de nedenstående afsnit vil rapporternes hovedkonklusioner fremlægges. I bilaget "K17 30.8.2019 Bilag" findes de to rapporter i fuld længde, hvor analysen for børn og ungeområdet starter fra side 99 og analysen for voksenområdet fra side 151.


Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og ungeområde

Analysen viser, at kommunerne i RS17 brugte flere penge på det specialiserede børn og ungeområde i 2018, end de gjorde i 2014. Til sammenligning er udgiftsniveauet højere i Region Sjælland end i de fire øvrige regioner og landsgennemsnittet i 2018.


Faxe Kommunes procentvise udvikling i udgifter til børn og unge med særlige behov pr. 0-22-årig er steget med 45 % fra 2014 til 2018, hvor den gennemsnitlige stigning for kommunerne i RS17 er på 10 % (Bilag 1, side 117).

 • I den gennemsnitlige RS17-kommune faldt udgifterne til døgninstitutionsanbringelser med 12 % i perioden 2014 til 2018. Dette dækker over en markant spredning mellem kommunerne fra fald på op til 84 % og stigninger på op til 103 %. Faxe Kommunes udgifter faldt med 58 % (Bilag 1, side 117).
 • I den gennemsnitlige RS17-kommune steg udgifterne til familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder mv. med 11 % i perioden 2014 til 2018. Det dækker over en spredning mellem kommunerne fra fald på op til 19 % og stigninger på op til 95 %, hvor Faxe Kommune befinder sig (Bilag 1, side 117).
 • I den gennemsnitlige RS17-kommune steg udgifterne til forebyggende foranstaltninger med 18 % i perioden 2014 til 2018. Det dækker over en spredning mellem kommunerne fra fald på op til 15 % og stigninger på op til 116 %. Faxe Kommunes udgifter steg med 36 % (Bilag 1, side 117).

De sjællandske kommuner har forskellige enhedsudgifter, det vil sige udgifter pr. modtager af sociale foranstaltninger. Enhedsudgifterne svinger i 2018 fra 285.988 kr. i den billigste kommune til 805.141 kr. i den dyreste kommune, som er Faxe Kommune. Det gennemsnitlige niveau i RS17 er ca. 492.000 kr. (Bilag 1, side 135).


Der er også stor forskel mellem kommunerne på, hvor mange børn og unge der modtager en foranstaltning. Variationen mellem kommunerne strækker sig fra 209 til 659 foranstaltningsmodtagere pr. 10.000 0-17-årige. Faxe Kommune er den kommune, der optræder med det laveste antal foranstaltningsmodtagere ekskl. familierettede forebyggende foranstaltninger, men har det sjette højeste antal foranstaltningsmodtagere inkl. familierettede forebyggende foranstaltninger (Bilag 1, side 123).


Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Analysen viser, at kommunerne i RS17 brugte flere penge på det specialiserede voksenområde pr. 18-64-årig indbygger, end de gjorde i 2014. I samme periode er andelen af botilbudsmodtagere faldet en anelse i kommunerne i Region Sjælland, mens enhedsudgifterne til botilbud er steget.


Faxe Kommunes udgifter til voksne med handicap eller sindslidelse er steget med 17 % fra 2014 til 2018, hvor den gennemsnitlige stigning for kommunerne i RS17 er 11 % (Bilag 1, side 169). Denne udgiftsstigning er større end på landsplan, hvor udgifterne steg med 6 % i samme periode.

 • I den gennemsnitlige RS17-kommune steg udgifterne til § 107-botilbud med 13 % i perioden 2014 til 2018. Det dækker over en spredning mellem kommunerne fra fald på op til 43 % og stigninger på op til 118 %. Faxe Kommunes udgifter steg med 36 % for målgruppen i perioden (Bilag 1, side 169).
 • Gennemsnitligt set faldt udgifterne til § 108-botilbud i RS17-kommunerne med knap 30 % i perioden 2014 til 2018. Det dækker over en spredning mellem kommunerne fra fald på op til 72 % til stigninger på op til 8 %. Faxe Kommunes udgifter på dette område faldt med 32 % i perioden (Bilag 1, side 169).
 • Gennemsnitligt set steg de samlede udgifter til § 85-støtte i RS17-kommunerne med 76 % fra 2014 til 2018. Udviklingen i udgiftsniveauet mellem kommunerne svinger fra -8 % til 261 %. For nogle kommuner skyldes den forholdsvis markante udvikling i udgiftsniveauet for § 85-støtte omlægning af botilbud efter servicelovens §§ 107-108 til boliger efter almenboliglovens § 105 mv. med tilknyttet § 85-støtte. Faxe Kommunes udgifter til socialpædagogisk støtte steg i perioden fra 2014 til 2018 med 70 % (Bilag 1, side 169).
 • I den gennemsnitlige RS17-kommune er udgifterne til dagtilbud efter §§ 103-104 uændrede fra 2014 til 2018. Det dækker over en spredning mellem kommunerne fra fald på op til 21 % og stigninger på op til 25 %. For Faxe Kommune steg udgifterne hertil med 19 % (Bilag 1, side 169).
 • Endelig er udgifterne steget i den gennemsnitlige RS17-kommune til hjælpeordninger efter servicelovens §§ 95-96 samt forsorgshjem og herberger efter § 110 med hhv. 15 % og 30 % fra 2014 til 2018. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at der i mange af kommunerne er et forholdsvis begrænset antal borgere, som modtager personlige hjælper-ordninger efter §§ 95-96 og er brugere af forsorgshjem og herberger efter § 110. Det betyder, at til- og afgang af selv få brugere kan påvirke den procentvise udvikling i kommunernes udgifter betragteligt. Faxe Kommunes udgifter til personlige hjælpere efter §§ 95-96 er steget med 32 % i perioden, mens udgifterne til forsorgshjem og herberger er steget med hele 98 % (Bilag 1, side 169).

Kommunerne i RS17 brugte i gennemsnit 8.518 kr. pr. indbygger mellem 18 og 64 år på det specialiserede voksenområde i 2018. Faxe Kommune brugte til sammenligning i gennemsnit 7.634 kr. pr. indbygger mellem 18 og 64 år (Bilag 1, side 165).


Antallet af borgere i midlertidigt botilbud steg med gennemsnitligt 5 % i RS17-kommunerne i perioden fra 2014 til 2018. For Faxe Kommune steg dette med 32 %. Antallet af borgere i længerevarende botilbud i RS17 faldt med 37 % i perioden 2014 til 2018. Dette antal er i samme periode faldet med 50 % i Faxe Kommune (Bilag 1, side 177).


Forskellene mellem kommunerne kan skyldes, at der er variation i brugergruppens behov, eller at kommunerne har forskellig visitationspraksis. Men det kan også i et vist omfang skyldes forskelle i kommunernes registrering af data.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at administrationen kommer tilbage med forslag til handlemuligheder på børne- og voksenområdet. Udvalget ønsker løbende orientering om udviklingen på området.

80. Drøftelse af behov og omfang af kvalitetsstandarder fremadrettet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i løbet af foråret 2019 arbejdet med en fælles tilgang og håndtering af kommunens arbejde med kvalitetsstandarder og det generelle politiske arbejde med serviceniveauer. Det er meget vanskeligt at få sat alle udvalg og opgaver ind i en fælles ramme. På den baggrund har Økonomiudvalget besluttet at sende opgaven videre til de enkelte fagudvalg, som opfordres til at tage en konkret drøftelse om behov for og omfang af kvalitetsstandarder og servicedeklarationer for de opgaver udvalget løser.


Nuværende praksis på området

Inden for Socialudvalgets område er der udarbejdet og vedtaget en lang række kvalitetsstandarder både indenfor børne- og voksenområdet samt indenfor rusmiddelbehandling. En kvalitetsstandard er gældende, til den er revideret. For at kvalitetsstandarderne er tidssvarende både i forhold til lovgivning, konjunkturer og samfundsforhold, er det vigtigt, at de tages op til revision med jævne mellemrum.

Til Socialudvalgets møde den 25. oktober 2018 godkendte udvalget administrationens plan for revision af kvalitetsstandarder. Planen er opdateret og fremlægges med sagen til politisk godkendelse. Fremover vil denne plan revideres, såfremt der kommer ændringer, og forelagt det politiske niveau til godkendelse.

Kvalitetsstandarderne tages op til revision jævnfør planen. Indholdet i kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser. De indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente indenfor nedenstående områder, såfremt de visiteres hertil.

Kvalitetsstandarderne behandles politisk ad to omgange:

 1. Kvalitetsstandarden forelægges det politiske niveau med henblik på, at den sendes i høring hos relevante parter.
 2. Kvalitetsstandarden fremlægges til politisk godkendelse efter høringsperioden.

Lovgrundlag

Serviceloven,

Sundhedsloven og

Almenboligloven.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at plan for revision af kvalitetsstandarder godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at kvalitetsstandarden for SEL § 52, stk. 3, nr. 7 jf. § 66 Håndbog for plejefamilier om regler, rammer og forpligtelser revideres i 2020 i stedet for 2021.

81. Forslag til kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling - Serviceloven § 101 og § 101 a

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge forslag om revideret kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling efter servicelovens §§ 101 og 101 a samt sundhedslovens § 142. I kvalitetsstandarden beskrives rammerne for rådgivning og stofmisbrugsbehandling for Rusmiddelcentret i Faxe Kommune. Det er således en beskrivelse af en anvendt lovgivning, hvor formål, målgruppe, rammer, borgers rettigheder og forpligtelser oplyses og offentliggøres.


Kvalitetsstandarden er sidst revideret og godkendt i september 2014 i det daværende Social- & Sundhedsudvalg samt Børne- & Familieudvalg i Faxe Kommune. Den sendes nu til fornyet politisk behandling med indstilling om at sende kvalitetsstandarden i høring. Der afsluttes med politisk godkendelse af kvalitetsstandarden efter endt høringsperiode.

Fremover fremsendes kvalitetsstandarden til politisk godkendelse hvert andet år, medmindre der sker væsentlige ændringer.


Målgruppe

Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling for stofmisbrug. Tilbuddet er for alle borgere med folkeregisteradresse i Faxe Kommune, og målgruppen omfatter tre grupper:

 • Borgere over 18 år, som søger stofmisbrugsbehandling for eget misbrug
 • Pårørende til borgere med et misbrug af stoffer, som søger rådgivning
 • Unge under 18 år, der ønsker vejledning og behandling. Det kræver som udgangspunkt forældrenes samtykke, men der kan gives få vejledende samtaler anonymt og uden forældresamtykke.

Stofmisbrugsbehandling

Borgere med stofmisbrug kan uden forudgående visitation henvende sig til Rusmiddelcentret for en kort vejledning med henblik på udredning og planlægning af behandlingsforløb. For borgere fra andre kommuner ligger visitationsretten i borgerens hjemkommune.


Som det fremgår af kvalitetsstandarden, tilbyder Rusmiddelcentret følgende:

 • Udredningsforløb
 • Motivationsforløb
 • Ambulant stofmisbrugsbehandling, individuelle samtaler
 • Åben misbrugsrådgivning og vejledning til borgere og samarbejdspartnere
 • Parsamtaler, pårørendesamtaler og familiesamtaler
 • Lægefaglig indsats, herunder medicinsk substitutionsbehandling
 • NADA øreakupunktur
 • Efterbehandlingsgruppe
 • Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse i grupper
 • Ambulant stofmisbrugsrådgivning og -behandling for unge under 18 år
 • Visitation til dag- og døgnbehandlingstilbud
 • Anonym stofbehandling (efter serviceloven § 101 a)

Der er garanti for behandling af stofmisbrug, og denne skal iværksættes inden for 14 dage efter borgerens henvendelse.


Vederlagsfri lægesamtaler

Med den reviderede kvalitetsstandard, som den foreslås, er der tilføjet beskrivelser af sundhedsloven § 142, der omfatter tilbud om vederlagsfri lægesamtaler for borgere i stofmisbrugsbehandling. Det gælder således for personer, der ønsker at komme i behandling for stofmisbrug, at de tilbydes en gratis lægesamtale inden iværksættelsen af stofmisbrugsbehandling efter lov om social service.


Sagen behandles enslydende i Senior & Sundhedsudvalget den 29. oktober 2019. 


Lovgrundlag

Lov om social service §§ 101 og 101 a, og

Sundhedsloven § 142.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling efter serviceloven §§ 101 og 101 a samt sundhedsloven § 142 sendes i høring i Udsatterådet og Ældrerådet med høringsfrist den 1. november 2019.

Beslutning

Godkendt.

82. Forslag til kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling - Sundhedsloven § 141

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at fremlægge forslag om revideret kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141. I kvalitetsstandarden beskrives rammerne for rådgivning og alkoholbehandling for Rusmiddelcentret i Faxe Kommune. Det er således en beskrivelse af en anvendt lovgivning, hvor formål, målgruppe, rammer, borgers rettigheder og forpligtelser oplyses og offentliggøres.


Kvalitetsstandarden er sidst revideret og godkendt i september 2015 i det daværende Social- & Sundhedsudvalg i Faxe Kommune. Den sendes nu til fornyet politisk behandling med indstilling om at sende kvalitetsstandarden i høring. Der afsluttes med politisk godkendelse af kvalitetsstandarden efter endt høringsperiode.

Fremover fremsendes kvalitetsstandarden til politisk godkendelse hvert andet år, medmindre der inden da sker væsentlige ændringer.


Målgruppe

Alkoholbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling for alkoholmisbrug. Behandlingen er vederlagsfri, uanset hvilken kommune borgeren bor i, og målgruppen omfatter tre grupper:

 • Borgere over 18 år, som søger alkoholbehandling
 • Pårørende til borgere med et alkoholmisbrug
 • Familier med alkoholproblemer.

For unge under 18 år tilbyder Faxe Kommune ligeledes behandling. Se kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling SEL §§ 101 og 101 a.


Alkoholbehandling

Borgere, pårørende og familier, der ønsker alkoholbehandling, kan uden forudgående visitation henvende sig til Rusmiddelcentret for en kort vejledning med henblik på udredning og planlægning af behandlingsforløb.


Som det fremgår af kvalitetsstandarden, tilbyder Rusmiddelcentret følgende:

 • Udredningsforløb
 • Motivationsforløb
 • Ambulant alkoholbehandling, individuelle samtaler
 • Åben alkoholrådgivning og vejledning til borgere og samarbejdspartnere
 • Parsamtaler og pårørendesamtaler
 • Familieorienteret alkoholbehandling
 • Lægefaglig indsats, herunder medicinsk behandling
 • NADA øreakupunktur
 • Efterbehandlingsgruppe
 • Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse i grupper
 • Visitation til dag- og døgnbehandling
 • Anonym alkoholbehandling

Der er garanti for behandling af alkoholmisbrug. Behandling skal iværksættes inden for 14 dage efter borgerens henvendelse til Rusmiddelcentret.


Sagen behandles enslydende i Senior & Sundhedsudvalget den 29. oktober 2019.


Lovgrundlag

Sundhedsloven § 141.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling efter sundhedsloven § 141 sendes i høring i Udsatterådet og Ældrerådet med høringsfrist den 1. november 2019.


Beslutning

Godkendt.

83. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
 • Årshjul 2019
 • Udvalgsmøde torsdag den 28. november klokken 16.00 på Café Paraplyen

Beslutning

Mødetidspunkter drøftes.

84. (Lukket)